CRITERII din 17 iunie 2009 de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziționează locuințe finalizate, care urmează să se construiască sau aflate în faza de construcție la roșu și pentru finanțatori
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 18 iunie 2009



    Notă
    Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 717 din 17 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 418 din 18 iunie 2009.
     +  Articolul 1Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziționează în cadrul programului o locuință finalizată sunt următoarele:a) fac dovada cu declarație autentică pe propria răspundere că îndeplinesc condiția prevăzută la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Prima casă», aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009 ; (la 19-04-2010, Litera a) a art. 1 a fost modificată de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010 ) b) abrogată; (la 19-04-2010, Litera b) a art. 1 a fost abrogată de pct. 10 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010 ) b^1) locuința care se achiziționează în cadrul programului se încadrează în una dintre clasele A, B sau C de eficiență energetică. Criteriul este aplicabil începând cu data intrării în vigoare a prevederilor art. 23 din Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor; (la 22-02-2010, Litera b^1) a art. 1 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010. ) c) îndeplinesc condițiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanțatorilor;d) dispun de un avans de minimum 5% din prețul de achiziție a locuinței, care acoperă diferența dintre prețul de achiziție a locuinței rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare și finanțarea garantată; (la 22-02-2010, Litera d) a art. 1 a fost modificată de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010. ) d^1) prezintă finanțatorilor documentele specifice procesului de licitație, în locul antecontractului de vânzare-cumpărare. Criteriul este aplicabil în cazul achiziționării de locuințe în cadrul procedurilor de executare silită; (la 24-01-2011, Litera d^1) a art. 1 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 ianuarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 24 ianuarie 2011. ) e) se obligă să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă;f) se obligă să nu înstrăineze locuința achiziționată în primii 5 ani de la data dobândirii; în cazurile și în condițiile prevăzute la art. 10^3 din anexa nr. 1 la hotărâre poate fi aprobată preluarea finanțării garantate și a dreptului de proprietate asupra locuinței; (la 22-04-2011, Litera f) a art. 1 a fost modificată de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. ) g) abrogată; (la 28-07-2009, Litera g) a art. 1 a fost abrogată de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 840 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 28 iulie 2009. ) h) se obligă să asigure locuința achiziționată din finanțarea garantată împotriva tuturor riscurilor, iar drepturile derivând din polița de asigurare vor fi cesionate în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, și a finanțatorului, beneficiarul fiind ținut să facă dovada notificării cesiunii către asigurator. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligației de asigurare a locuinței, finanțatorul are dreptul, fără a fi obligat, să procedeze la asigurarea locuinței pe cheltuiala proprie și să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar. (la 22-04-2011, Litera h) a art. 1 a fost modificată de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. )  +  Articolul 1^1Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care construiesc o locuință în regim individual în cadrul programului sunt următoarele:a) fac dovada cu declarația autentică pe propria răspundere că îndeplinesc condiția prevăzută la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009;b) au în proprietate terenul pe care se construiește locuința, inclusiv în cazul celor construite prin ANL, înscris în cartea funciară în condițiile legii, liber de orice sarcini, și se obligă să garanteze cu acesta, precum și cu locuința construită din finanțarea garantată în condițiile programului;c) prezintă finanțatorului proiectul tehnic și detaliile de execuție a locuinței, întocmite conform legii;d) dețin o autorizație de construire a locuinței în cadrul programului valabilă, eliberată conform legii, precum și avizele și acordurile necesare conform legii; (la 01-03-2017, Litera d) din Articolul 1^1 a fost modificată de Punctul 16, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 80 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 01 martie 2017 ) e) prezintă finanțatorului un contract de antrepriză încheiat cu o societate de construcții, în calitate de antreprenor general al imobilului, în baza căruia solicită acordarea finanțării garantate, precum și estimările costurilor necesare pentru edificarea locuinței, conform devizului estimativ al lucrărilor, anexă la contract. Din contractul de antrepriză/graficul de lucrări anexat la acesta trebuie să rezulte că durata realizării construcției este de maximum 18 luni de la data efectuării primei trageri din finanțarea garantată;f) prevăd în contractul de antrepriză obligația antreprenorului general de a finaliza construcția locuinței în termen de cel mult 18 luni de la data efectuării primei trageri din finanțarea garantată. Contractul poate fi modificat, în sensul prelungirii termenului cu cel mult 12 luni;g) prezintă finanțatorului certificatul de atestare fiscală eliberat la cererea constructorului, care atestă împrejurarea că acesta nu înregistrează restanțe mai mari de 60 de zile la plata obligațiilor față de bugetul general consolidat;h) prezintă finanțatorului polița de asigurare a lucrărilor de construcții-montaj pentru imobilul cu destinația de locuință aflat în construcție, încheiată cu o societate de asigurare agreată de finanțator, iar drepturile derivând din polița de asigurare vor fi cesionate în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, și a finanțatorului, pe toată durata de execuție a lucrărilor, beneficiarul fiind ținut să facă dovada notificării cesiunii către asigurator. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligației de asigurare a locuinței, finanțatorul are dreptul, fără a fi obligat, să procedeze la asigurarea locuinței pe cheltuiala proprie și să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar; (la 22-04-2011, Litera h) a art. 1^1 a fost modificată de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. ) i) prezintă finanțatorului dovada constituirii unei garanții de bună execuție de 10% din valoarea totală a devizului estimativ de lucrări, sub forma unei scrisori de garanție bancară de bună execuție;j) prezintă finanțatorului contractul valabil încheiat cu un diriginte de șantier autorizat. Criteriul este aplicabil în cazurile în care angajarea unui diriginte de șantier este obligatorie potrivit legii;k) îndeplinesc condițiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanțatorilor;l) dispun de un aport propriu de minimum 5% din valoarea costului de construire a locuinței, care acoperă diferența dintre valoarea din contractul de antrepriză și finanțarea garantată;m) se obligă să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă;n) se obligă să nu cesioneze drepturile de construire și să nu înstrăineze terenul și locuința construită prin program în primii 5 ani de la data instituirii ipotecii legale; în cazurile și în condițiile prevăzute la art. 10^3 din anexa nr. 1 la hotărâre poate fi aprobată preluarea finanțării garantate și a dreptului de proprietate asupra locuinței viitoare/locuinței; (la 22-04-2011, Litera n) a art. 1^1 a fost modificată de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. ) o) se obligă să noteze autorizația de construire în cartea funciară a terenului;p) se obligă să asigure locuința finalizată, construită din finanțarea garantată, împotriva tuturor riscurilor, iar drepturile derivând din polița de asigurare vor fi cesionate în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, și a finanțatorului, beneficiarul fiind ținut să facă dovada notificării cesiunii către asigurator; (la 22-04-2011, Litera p) a art. 1^1 a fost modificată de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. ) q) se obligă să acopere din surse proprii eventualele costuri rezultate, suplimentare față de cele din devizul estimativ;r) se obligă să efectueze pe cheltuiala proprie formalitățile de notare a autorizației de construire în cartea funciară;s) se obligă să efectueze pe cheltuiala proprie toate formalitățile necesare înscrierii în cartea funciară a locuinței individuale, după finalizarea acesteia, și să prezinte finanțatorului documentele necesare în vederea înscrierii ipotecilor legale în cartea funciară. (la 19-04-2010, Art. 1^1 a fost introdus de pct. 11 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010. )  +  Articolul 1^2(1) Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care construiesc o locuință în regim asociativ în cadrul programului sunt următoarele:a) fiecare dintre membrii asociației este beneficiar al programului și îndeplinește toate criteriile prevăzute la art. 1^1, cu excepția îndeplinirii criteriului prevăzut la lit. b) de către alți membri ai asociației decât proprietarul/proprietarii terenului;b) toți beneficiarii asociați solicită, în nume propriu, aceluiași finanțator acordarea a câte unei finanțări garantate în cadrul programului pentru construirea unui ansamblu de locuințe în care fiecare beneficiar asociat va fi proprietarul unei singure locuințe edificate prin program;c) toți beneficiarii asociați sunt semnatarii contractului de antrepriză încheiat cu aceeași societate de construcții în vederea construirii unui ansamblu de locuințe, compus din unități individuale, precum și a anexelor gospodărești aferente acestora;d) cel puțin unul dintre membrii asociați are în proprietate terenul pe care urmează să se construiască ansamblul de locuințe;e) încheie un contract civil, autentificat în condițiile legii, de constituire a unei asociații fără personalitate juridică, formată dintr-un număr de cel puțin 2 beneficiari, sau aderă la o asemenea asociație, contract care conține cel puțin elementele prevăzute la alin. (2). (la 24-01-2011, Litera e) a alin. (1) al art. 1^2 a fost modificată de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 ianuarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 24 ianuarie 2011. ) (2) Contractul civil de constituire a asociației fără personalitate juridică va cuprinde următoarele:a) desemnarea de către asociați a unui reprezentant din rândul acestora, în scopul îndeplinirii formalităților prealabile obținerii autorizației de construire pentru ansamblul de locuințe în care fiecare dintre beneficiarii asociați va deține câte o singură locuință, precum și pentru gestionarea relației cu finanțatorul; (la 24-01-2011, Litera a) a alin. (2) al art. 1^2 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 ianuarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 24 ianuarie 2011. ) b) obligația tuturor beneficiarilor de a nu cesiona drepturile de construire și de a nu înstrăina terenul și locuința construită prin program în primii 5 ani de la data instituirii ipotecii legale; în cazurile și în condițiile prevăzute la art. 10^3 din anexa nr. 1 la hotărâre poate fi aprobată preluarea finanțării garantate și a dreptului de proprietate asupra locuinței/locuinței viitoare; (la 22-04-2011, Litera b) a alin. (2) al art. 1^2 a fost modificată de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. ) c) cota de aport propriu la asociație al fiecăruia dintre asociați este corespunzătoare cotei de participare la beneficii și pierderi;d) obligația titularului/titularilor dreptului de proprietate asupra terenului de a constitui un drept real asupra terenului în favoarea celorlalți beneficiari asociați în vederea obținerii autorizației de construire, valabilă pe toată durata de existență a construcției;e) posibilitatea titularului/titularilor dreptului de proprietate asupra terenului ca, după finalizarea întregii construcții și intabularea acesteia în cartea funciară, să vândă celorlalți membri asociați cotele-părți din teren aferente locuințelor ce revin în proprietatea acestora;f) titularul/titularii dreptului de proprietate asupra terenului pe care se construiesc locuințele în regim asociativ renunță în mod expres la beneficiul de diviziune și la beneficiul de discuțiune;g) beneficiarii asociați îl împuternicesc pe reprezentantul desemnat să efectueze formalitățile de notare a autorizației de construire în cartea funciară, de intabulare a ansamblului de locuințe finalizat în cartea funciară, de dezmembrare, a ansamblului de locuințe în unități individuale, de intabulare a locuințelor finalizate în cărți funciare individuale și de a prezenta finanțatorului documentele necesare în vederea înscrierii ipotecilor legale în cartea funciară. (la 19-04-2010, Art. 1^2 a fost introdus de pct. 11 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010. )  +  Articolul 2Criteriile de eligibilitate pentru finanțatorii care acordă credite garantate pentru achiziționarea unei locuințe finalizate în cadrul programului sunt următoarele: (la 19-04-2010, Partea introductivă a art. 2 a fost modificată de pct. 12 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010. ) a) au acoperire teritorială la nivel național și/sau județean;b) costul total al finanțărilor acordate în cadrul programului se compune din:– rata dobânzii stabilite pe baza indicelui de referință pentru creditele acordate consumatorilor, denumit în continuare IRCC, plus o marjă de maximum 2% pe an pentru creditele în lei; marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către finanțator; marja nu include costul evaluării imobilului, costul aferent efectuării formalităților de publicitate și comisionul de gestiune datorat FNGCIMM, după caz;– comisionul de gestiune datorat FNGCIMM și recuperat de la beneficiar. Nivelul comisionului de gestiune și al comisionului unic de analiză, calculat la soldul garanției statului, se negociază anual între Ministerul Finanțelor Publice și FNGCIMM și se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice; (la 05-06-2019, Litera b) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 343 din 30 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 05 iunie 2019 ) c) finanțatorii au obligația prevederii exprese în contractele de credit a costurilor cu dobânda exprimată în raport cu IRCC și separat a costurilor cu comisioanele; (la 05-06-2019, Litera c) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 343 din 30 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 05 iunie 2019 ) c^1) individualizează procentul de garantare corespunzător creditului destinat achiziționării locuinței care se achiziționează prin credit garantat în cadrul programului, în conformitate cu prevederile art. 2 din hotărâre; (la 01-03-2017, Articolul 2 a fost completat de Punctul 17, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 80 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 01 martie 2017 ) d) nu percep comision de rambursare anticipată;e) solicită un avans care acoperă diferența dintre prețul de achiziție a locuinței rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare și finanțarea garantată; (la 22-02-2010, Litera e) a art. 2 a fost modificată de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010. ) f) durata maximă a creditului este de 30 ani;g) contractul de credit nu conține clauze care să permită modificarea unilaterală de către finanțator a acestuia;h) acceptă să efectueze evaluarea locuinței ce se va achiziționa din finanțarea garantată; (la 28-07-2009, Litera h) a art. 2 a fost modificată de pct. 5 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 840 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 28 iulie 2009. ) i) acceptă să efectueze formalitățile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a ipotecii legale asupra locuinței achiziționate în cadrul programului în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, și a finanțatorului, precum și cele de notare/radiere în/din cartea funciară a interdicției de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani și a interdicției de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanțării. Înscrierea ipotecii legale și notarea interdicțiilor se efectuează în temeiul contractului de garantare, iar radierea ipotecii legale și a interdicțiilor se face în baza acordului de radiere emis de FNGCIMM și de finanțator, proporțional cu procentul de garantare, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 10^12 din anexa nr. 1 la hotărâre; (la 15-01-2018, Litera i) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 2 din 10 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 15 ianuarie 2018 ) i^1) acceptă să înscrie privilegiul finanțatorului prevăzut la art. 1737 pct. 2 din Codul civil, în cazurile prevăzute la art. III alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 33/2011 pentru modificarea și completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum și pentru adoptarea unor măsuri în vederea continuării programului "Prima casă", precum și în cazul primirii comunicării respingerii cererii de plată a garanției de la FNGCIMM pentru garanțiile care nu intră sub incidența împărțirii în mod egal a riscurilor și pierderilor între stat și finanțator; (la 22-04-2011, Litera i^1) a art. 2 a fost modificată de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. ) i^2) abrogată; (la 19-04-2010, Litera i^2) a art. 2 a fost abrogată de pct. 13 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010. ) i^3) acceptă să efectueze formalitățile de radiere a ipotecii și a interdicțiilor legale instituite în favoarea statului român, din cartea funciară, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală însoțite de acordul Ministerului Finanțelor Publice în cazul în care asupra beneficiarului a fost finalizată executarea silită imobiliară pentru recuperarea valorii de executare a garanției, după finalizarea procedurilor de valorificare de către organele competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală a locuinței achiziționate/construite în cadrul programului; (la 15-01-2018, Articolul 2 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 2 din 10 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 15 ianuarie 2018 ) i^4) acceptă să efectueze formalitățile de radiere a ipotecii și a interdicțiilor legale instituite în favoarea statului român, din cartea funciară, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, însoțite de acordul Ministerului Finanțelor Publice, în cazul în care are loc recuperarea integrală prin plata creanței bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanției de către beneficiar. Ipoteca și interdicțiile legale instituite în favoarea finanțatorului se radiază din cartea funciară în baza acordului eliberat de finanțator în conformitate cu normele proprii; (la 15-01-2018, Articolul 2 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 2 din 10 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 15 ianuarie 2018 ) j) îndeplinesc condițiile de prudențialitate prevăzute de legislația bancară, certificate pentru FNGCIMM de către Banca Națională a României;k) finanțatorii sunt obligați să mențină criteriile prevăzute la lit. b), c), d), f), g), i) și i^1) pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanțare încheiate în condițiile programului.----------------Litera k) a art. 2 fost modificată de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010  +  Articolul 2^1Criteriile de eligibilitate pentru finanțatorii care acordă credite garantate în cadrul programului pentru construirea unei singure locuințe în regim individual și prin asociații fără personalitate juridică, constituite din minimum 2 beneficiari, sunt următoarele: (la 24-01-2011, Partea introductivă a art. 2^1 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 ianuarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 24 ianuarie 2011. ) a) au acoperire teritorială la nivel național și/sau județean;b) costul total al finanțărilor acordate în cadrul programului se compune din:– rata dobânzii IRCC plus o marjă de maximum 2% pe an pentru creditele în lei; marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către finanțator; marja nu include costul evaluării terenului, locuinței, devizelor estimative și situațiilor de lucrări și nici costul aferent efectuării formalităților de publicitate, după caz;– comisionul de gestiune datorat FNGCIMM și recuperat de la beneficiar. Nivelul comisionului de gestiune și al comisionului unic de analiză, calculat la soldul garanției statului, se negociază anual între Ministerul Finanțelor Publice și FNGCIMM și se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice; (la 05-06-2019, Litera b) din Articolul 2^1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 343 din 30 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 05 iunie 2019 ) c) finanțatorii au obligația prevederii exprese în contractele de credit a costurilor cu dobânda exprimată în raport cu IRCC și separat a costurilor cu comisioanele; (la 05-06-2019, Litera c) din Articolul 2^1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 343 din 30 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 05 iunie 2019 ) d) nu percep comision de neutilizare și de rambursare anticipată;e) asigură o perioadă de tragere a finanțării mai mică sau egală cu perioada de grație, în care beneficiarul finanțării garantate pentru construcția locuințelor prevăzute la art. 2 lit. d) și e) din hotărâre utilizează facilitatea de credit în conformitate cu normele interne ale finanțatorului;f) asigură o perioadă de grație de 18 luni, cuprinsă între data efectuării primei trageri din finanțarea garantată și data efectuării recepției la terminarea lucrărilor de construcție, în care nu sunt scadente ratele de capital aferente facilității de credit și în care beneficiarul finanțării garantate acordate pentru construcția locuințelor prevăzute la art. 2 lit. d) și e) din hotărâre datorează finanțatorului exclusiv dobânzile și comisioanele care se încadrează în condițiile programului. Această perioadă se poate prelungi cu cel mult 12 luni prin act adițional la contractul de credit, la cererea întemeiată a beneficiarului, în conformitate cu normele interne ale finanțatorului;g) solicită dovada constituirii aportului beneficiarului, de minimum 5%, care acoperă diferența dintre costul de construire a locuinței rezultat din devizul estimativ anexă la contractul de finanțare și finanțarea garantată, și urmăresc, conform normelor interne, utilizarea acestui aport înaintea/simultan autorizării primei trageri din facilitatea de credit;h) durata maximă a creditului este de 30 de ani;i) contractul de credit nu conține clauze care să permită modificarea unilaterală de către finanțator a acestuia;j) verifică încheierea contractului cu antreprenorul general și respectarea termenului de 18 luni de finalizare a construcției prevăzut la art. 1^1 lit. f) din prezenta anexă;k) verifică certificatul de atestare fiscală eliberat la cererea constructorului, care atestă împrejurarea că acesta nu înregistrează restanțe mai mari de 60 de zile la plata obligațiilor față de bugetul general consolidat;l) verifică îndeplinirea condiției privind constituirea garanției de bună execuție de către antreprenorul general;m) verifică existența clauzelor obligatorii în contractul de asociere;n) verifică încheierea poliței de asigurare a lucrărilor de construcții-montaj pentru imobilul cu destinația de locuință aflat în construcție împreună cu anexele gospodărești, cu o societate de asigurare agreată de finanțator și cesionată în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, și a finanțatorului, proporțional cu procentul de garantare, pe toată durata executării lucrărilor; (la 22-04-2011, Litera n) a art. 2^1 a fost modificată de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. ) o) verifică existența titlului de proprietate asupra terenului pe care se construiește/construiesc locuința sau locuințele, după caz, a unei autorizații de construire, eliberată conform legii, precum și a tuturor avizelor și acordurilor necesare conform legii și urmăresc utilizarea finanțării în perioada de valabilitate a autorizației de construire;p) verifică încheierea, conform legii, a contractului cu dirigintele de șantier autorizat. Criteriul este aplicabil în cazurile în care angajarea unui diriginte de șantier este obligatorie potrivit legii;q) urmăresc utilizarea finanțării pe faze de execuție, conform contractului de antrepriză în construcții, proiectului tehnic și detaliilor de execuție, anexe la autorizația de construire eliberată conform legii, și aprobă efectuarea tragerilor din facilitatea de credit pe baza cererii de tragere, situațiilor de lucrări prezentate de constructor, confirmate de evaluatorul agreat de finanțator, dacă este cazul;r) acceptă să efectueze formalitățile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a ipotecii legale de rang I asupra terenului și locuinței viitoare, precum și de notare/radiere a interdicțiilor prevăzute la art. 10^1 alin. (1) sau art. 10^2 alin. (1), după caz, din anexa nr. 1 la hotărâre, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, și a finanțatorului, proporțional cu procentul de garantare. Înscrierea ipotecii legale și notarea interdicțiilor se efectuează în temeiul contractului de garantare, iar radierea ipotecii legale și a interdicțiilor se face în baza acordului de radiere emis de FNGCIMM și de finanțator, proporțional cu procentul de garantare, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 10^12 din anexa nr. 1 la hotărâre; (la 15-01-2018, Litera r) din Articolul 2^1 a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 2 din 10 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 15 ianuarie 2018 ) s) urmăresc semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum și efectuarea formalităților de intabulare a locuinței finalizate/ansamblului de locuințe, de dezmembrare pe unități individuale a ansamblului de locuințe și de intabulare a fiecărei locuințe în câte o carte funciară individuală;ș) acceptă să efectueze formalitățile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a ipotecii legale de rang I, a interdicției de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani și a interdicției de grevare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, și a finanțatorului, asupra locuinței/locuințelor finalizate, construite în cadrul programului; (la 22-04-2011, Litera ș) a art. 2^1 a fost modificată de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. ) ș^1) acceptă să efectueze formalitățile de radiere a ipotecii și a interdicțiilor legale instituite în favoarea statului român, din cartea funciară, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală însoțite de acordul Ministerului Finanțelor Publice, în cazul în care asupra beneficiarului a fost finalizată executarea silită imobiliară pentru recuperarea valorii de executare a garanției, după finalizarea procedurilor de valorificare de către organele competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală a locuinței achiziționate/construite în cadrul programului; (la 15-01-2018, Articolul 2^1 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 2 din 10 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 15 ianuarie 2018 ) ș^2) acceptă să efectueze formalitățile de radiere a ipotecii și a interdicțiilor legale instituite în favoarea statului român, din cartea funciară, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală însoțite de acordul Ministerului Finanțelor Publice, în cazul în care are loc recuperarea integrală prin plata creanței bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanției de către beneficiar. Ipoteca și interdicțiile legale instituite în favoarea finanțatorului se radiază din cartea funciară în baza acordului eliberat de finanțator în conformitate cu normele proprii; (la 15-01-2018, Articolul 2^1 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 2 din 10 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 15 ianuarie 2018 ) t) îndeplinesc condițiile de prudențialitate prevăzute de legislația bancară, certificate pentru FNGCIMM de către Banca Națională a României;ț) finanțatorii sunt obligați să mențină criteriile prevăzute la lit. b)-f) și h)-ș) pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanțare încheiate în condițiile programului. (la 19-04-2010, Art. 2^1 a fost introdus de pct. 14 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010. )  +  Articolul 2^2FNGCIMM are obligația efectuării unei evaluări anuale în numele și în contul statului, a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanțatorii participanți în program pe baza criteriilor și procedurii aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice, cu scopul de a optimiza alocarea plafonului anului următor. (la 01-03-2017, Actul a fost completat de Punctul 19, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 80 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 01 martie 2017 )  +  Articolul 3Abrogat. (la 22-02-2010, Art. 3 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010. )  +  Articolul 4Abrogat. (la 22-02-2010, Art. 4 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010. )