HOTĂRÂRE nr. 720 din 9 iulie 2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate**)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 10 iulie 2008    **) Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 389 din 13 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 15 mai 2014.În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 232 și 242 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Lista cuprinzând denumirile comune internaționale prevăzută la alin. (1) este alcătuită din sublistele A, B, C și D. Sublista C are în componență secțiunile C1, C2 și C3. (la 01-10-2015, Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 741 din 9 septembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 15 septembrie 2015. )  +  Articolul 2(1) Procentul de compensare a medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în sublista A este de 90% din prețul de referință, a celor din sublista B este de 50% din prețul de referință, a celor din sublista C este de 100% din prețul de referință pentru secțiunile C1 și C3, iar a celor din sublista D este de 20% din prețul de referință. (la 01-10-2015, Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 741 din 9 septembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 15 septembrie 2015. ) (1^1) Pentru pensionarii cu venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari, de până la 990 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, cuantumul de compensare a medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în sublista B este de 90% din prețul de referință, din care 50% se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și 40% din transferuri din bugetul Ministerului Sănătății către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru prescripțiile a căror contravaloare la nivelul prețului de referință/prescripție este de până la 330 lei pe lună. (la 18-07-2018, Alin. (1^1) al art. 2 a fost modificat de Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 537 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 18 iulie 2018 ) (2) Medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în secțiunea C2 din sublista C, care se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis în cadrul programelor naționale de sănătate, se suportă la nivelul prețului de decontare.(3) Medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în secțiunea C2 din sublista C care se utilizează în unitățile sanitare cu paturi pe perioada spitalizării sau eliberate prin farmaciile cu circuit închis pentru tratamentul în regim ambulatoriu al bolnavilor cuprinși în programele naționale de sănătate se suportă la un preț care nu poate depăși prețul de decontare. (la 01-10-2015, Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 741 din 9 septembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 15 septembrie 2015. )  +  Articolul 3(1) Prescrierea, eliberarea și decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în sublistele A, B, secțiunile C1 și C3 din sublista C și sublista D se realizează în conformitate cu prevederile Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și ale normelor metodologice de aplicare a acestuia. (la 01-10-2015, Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 741 din 9 septembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 15 septembrie 2015. ) (2) Prescrierea, eliberarea și decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în secțiunea C2 din sublista C se realizează în conformitate cu legislația în domeniul programelor naționale de sănătate.(3) În sistemul de asigurări sociale de sănătate, prescrierea, eliberarea și decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în sublistele A, B, C - secțiunile C1, C2, C3 și sublista D, notate cu (**),(**)^1, (**)^1β și (**)^1Ω se realizează potrivit prevederilor alin. (1) și (2) și în baza protocoalelor terapeutice aprobate în condițiile art. 4. (la 07-11-2014, Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 996 din 4 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 7 noiembrie 2014. )  +  Articolul 4În aplicarea prezentei hotărâri, Ministerul Sănătății Publice și Casa Națională de Asigurări de Sănătate aprobă prin ordin comun protocoale terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale cuprinse în lista prevăzută la art. 1 alin. (1) și norme metodologice privind implementarea acestora.  +  Articolul 5Lista medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale cuprinse în sublista C secțiunea C2, care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, precum și prețul de decontare al acestora se aprobă prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. (la 01-10-2015, Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 741 din 9 septembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 15 septembrie 2015. )  +  Articolul 6Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 15 iulie 2008, dată la care se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 din 27 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.
    PRIM-MINISTRU
    CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
    Contrasemnează:
    Ministrul sănătății publice,
    Gheorghe Eugen Nicolăescu
    Președintele Casei Naționale
    de Asigurări de Sănătate,
    Vasile Ciurchea
    București, 9 iulie 2008.Nr. 720.  +  Anexă SUBLISTA A DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 90% din prețul de referință
    Nr. DCI COD ATC
    1 Abrogată
    2 Abrogată
    3 Abrogată
    4 Omeprazolum A02BC01
    5 Lansoprazolum A02BC03
    6 Abrogată
    7 Abrogată
    8 Papaverini hydrochloridum A03AD01
    9 Metoclopramidum A03FA01
    10 Abrogată
    11 Acidum ursodeoxycholicum* A05AA02
    12 Lactulosum A06AD11
    13 Nystatinum A07AA02
    14 Sulfasalazinum A07EC01
    15 Mesalazinum** A07EC02
    16 Acenocoumarolum B01AA07
    17 Ticlopidinum^1 B01AC05
    18 Phytomenadionum B02BA01
    19 Ferrosi sulfas B03AA07
    20 Complex de hidroxid de fier (III) polimaltozat B03AB05
    21 Combinații (ferrosi sulfas + acidum ascorbicum) B03AA07
    22 Acidum folicum B03BB01
    23 Digoxinum C01AA05
    24 Chinidini sulfas C01BA01
    25 Propafenonum C01BC03
    26 Amiodaronum C01BD01
    27 Nitroglycerinum C01DA02
    28 Isosorbidi dinitras C01DA08
    29 Isosorbidi mononitras C01DA14
    30 Alprostadilum (concentrație 20 mcg**) C01EA01
    31 Abrogată
    32 Methyldopum C02AB01
    33 Clonidinum C02AC01
    34 Doxazosinum C02CA04
    35 Hydrochlorothiazidum C03AA03
    36 Indapamidum C03BA11
    37 Furosemidum C03CA01
    38 Spironolactonum C03DA01
    39 Combinații (spironolactonum+furosemidum) C03EB01
    40 Pentoxifyllinum (concentrație = 400 mg) C04AD03
    41 Propranololum C07AA05
    42 Sotalolum C07AA07
    43 Metoprololum C07AB02
    44 Atenololum C07AB03
    45 Betaxololum C07AB05
    46 Bisoprololum C07AB07
    47 Carvedilolum C07AG02
    48 Amlodipinum C08CA01
    49 Felodipinum C08CA02
    50 Nifedipinum (forma retard) C08CA05
    51 Diltiazemum C08DB01
    53 Captoprilum C09AA01
    54 Enalaprilum C09AA02
    55 Lisinoprilum C09AA03
    56 Ramiprilum C09AA05
    57 Quinaprilum C09AA06
    58 Fosinoprilum C09AA09
    59 Combinații (enalaprilum+hydrochlorothiazidum) C09BA02
    60 Combinații (ramiprilum+hydrochlorothiazidum) C09BA05
    61 Losartanum C09CA01
    62 Simvastatinum C10AA01
    63 Lovastatinum C10AA02
    64 Pravastatinum C10AA03
    65 Fenofibratum C10AB05
    66 Miconazolum D01AC02
    67 Abrogată
    68 Abrogată
    69 Hydrocortisonum D07AA02
    70 Betamethasonum D07AC01
    71 Miconazolum G01AF04
    72 Ergometrinum G02AB03
    73 Testosteronum* G03BA03
    74 Estradiolum* G03CA03
    75 Doxazosinum G04CAN1
    76 Methylprednisolonum (forma injectabilă)* H02AB04
    77 Prednisonum H02AB07
    78 Hydrocortisonum* H02AB09
    79 Doxycyclinum J01AA02
    80 Amoxicillinum J01CA04
    81 Phenoxymethylpenicillinum J01CE02
    82 Benzathini benzylpenicillinum J01CE08
    83 Oxacillinum J01CF04
    84 Amoxicillinum+acidum clavulanicum (forma orală) J01CR02
    85 Cefalexinum J01DB01
    86 Cefadroxilum J01DB05
    87 Cefuroximum (forma orală) J01DC02
    88 Cefaclorum J01DC04
    89 Cefiximum J01DD08
    90 Sulfamethoxazolum+trimethoprimum J01EE01
    91 Erythromycinum J01FA01
    92 Clarithromycinum J01FA09
    93 Ofloxacinum (forma orală) J01MA01
    94 Ciprofloxacinum (forma orală) J01MA02
    95 Pefloxacinum (forma orală) J01MA03
    96 Norfloxacinum J01MA06
    97 Acidum nalidixicum J01MB02
    98 Metronidazolum J01XD01
    99 Tinidazolum J01XD02
    100 Ketoconazolum J02AB02
    101 Fluconazolum J02AC01
    102 Aciclovirum J05AB01
    103 Aminoglutethimidum L02BG01
    104 Indometacinum M01AB01
    105 Diclofenacum M01AB05
    106 Ketorolacum tromethamin M01AB15
    107 Aceclofenacum M01AB16
    108 Tenoxicamum M01AC02
    109 Meloxicamum M01AC06
    110 Ketoprofenum M01AE03
    111 Tetrazepamum M03BX07
    112 Allopurinolum* M04AA01
    113 Colchicinum M04AC01
    114 Pentazocinum N02AD01
    115 Tramadolum N02AX02
    116 Sumatriptanum* N02CC01
    117 Carbamazepinum N03AF01
    118 Gabapentinum N03AX12
    119 Haloperidolum N05AD01
    120 Diazepamum N05BA01
    121 Medazepamum* N05BA03
    122 Lorazepamum* N05BA06
    123 Bromazepamum* N05BA08
    124 Alprazolamum* N05BA12
    125 Nitrazepamum N05CD02
    126 Zopiclonum* N05CF01
    127 Zolpidemum* N05CF02
    128 Clomipraminum* N06AA04
    129 Amitriptylinum* N06AA09
    130 Doxepinum* N06AA12
    131 Fluoxetinum* N06AB03
    132 Citalopramum** N06AB04
    133 Paroxetinum* N06AB05
    134 Sertralinum* N06AB06
    135 Fluvoxaminum* N06AB08
    136 Mianserinum* N06AX03
    137 Mirtazapinum* N06AX11
    138 Venlafaxinum** N06AX16
    139 Neostigmini bromidum N07AA01
    140 Metronidazolum P01AB01
    141 Tinidazolum P01AB02
    142 Albendazolum P02CA03
    143 Levamisolum P02CE01
    144 Salbutamolum R03AC02
    145 Beclometasonum* R03BA01
    146 Budesonidum* R03BA02
    147 Ipratropii bromidum* R03BB01
    148 Salbutamolum R03CC02
    149 Theophyllinum (forma retard) R03DA0
    150 Codeinum R05DA04
    151 Chlorphenaminum R06AB04
    152 Cetirizinum R06AE07
    153 Ketotifenum R06AX17
    154 Ciprofloxacinum S01AX13
    155 Diclofenacum S01BC03
    156 Combinații (cloramphenicolum+bethametasonum) S01CA05
    157 Omalizumabum** R03DX05
    (la 01-03-2017, Sublista A din Anexă a fost modificată de Punctul 2, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 18 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017 ) NOTĂ:Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (*) se inițiază de către medicul de specialitate în limita competenței și poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății Publice. (la 01-03-2017, Nota corespunzătoare DCI-urilor notate cu (***), Sublista A din Anexă a fost abrogată de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 18 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017 ) Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (^1) se efectuează pentru pacienții cu intoleranță la acidum acetylsalicylicum. (la 09-08-2016, Poz. 21 de la sublista A a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 552 din 27 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 9 august 2016. ) SUBLISTA B DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din prețul de referință  +   + 
    Nr. DCI COD ATC
    1 Pantoprazolum A02BC02
    2 Esomeprazolum A02BC05
    3 Abrogată
    4 Bismuthi subcitras A02BX05
    5 Otilonium bromidum A03AB06
    6 Macrogolum*^2 A06AD15
    7 Rifaximinum A07AA11
    8 Budesonidum**# A07EA06
    9 Racecadotrilum A07XA04
    10 Abrogată
    11 Orlistatum**^1 A08AB01
    12 Abrogată
    13 Alfacalcidolum A11CC03
    14 Acidum tiocticum (alfa-lipoicum)**# A16AX01
    15 Dalteparinum**# B01AB04
    16 Abrogată
    17 Nadroparinum**# B01AB06
    18 Reviparinum**# B01AB08
    19 Tinzaparinum**# B01AB10
    20 Sulodexidum** B01AB11
    21 Clopidogrelum** B01AC04
    22 Triflusal B01AC18
    23 Combinații (acidum acetylsalicylicum+dipyridamolum)** B01AC30
    24 Fondaparinux sodium**# B01AX05
    25 Complex de hidroxid de fier (III) sucroză B03AC02
    26 Mexiletinum C01BB02
    27 Ivabradinum** C01EB17
    28 Moxonidinum C02AC05
    29 Rilmenidinum C02AC06
    30 Prazosinum C02CA01
    31 Eplerenonum*# C03DA04
    32 Abrogată
    33 Abrogată
    34 Abrogată
    35 Abrogată
    36 Nebivololum C07AB12
    37 Combinații (bisoprololum+hydrochlorothiazidum) C07BB07
    38 Combinații (metoprololum+felodipinum) C07EBN1
    39 Lacidipinum C08CA09
    40 Lercanidipinum C08CA13
    41 Perindoprilum C09AA04
    42 Benazeprilum C09AA07
    43 Trandolaprilum C09AA10
    44 Zofenoprilum C09AA15
    45 Combinații (perindoprilum+indapamidum) C09BA04
    46 Combinații (quinaprilum+hydrochlorotiazidum) C09BA06
    47 Combinații (fosinoprilum+hydrochlorothiazidum) C09BA09
    48 Combinații (nitrendipinum+enalaprilum) C09BB02
    49 Combinații (verapamilum+trandolaprilum) C09BB10
    50 Valsartanum C09CA03
    51 Irbesartanum C09CA04
    52 Candesartanum cilexetil C09CA06
    53 Telmisartanum C09CA07
    54 Combinații (losartanum+hydrochlorothiazidum) C09DA01
    55 Combinații (valsartanum+hydrochlorothiazidum) C09DA03
    56 Combinații (irbersartanum+hydrochlorothiazidum) C09DA04
    57 Combinații (telmisartanum+hydrochlorothiazidum) C09DA07
    58 Combinații (valsartanum+amlodipinum) C09DB01
    59 Fluvastatinum C10AA04
    60 Atorvastatinum C10AA05
    61 Rosuvastatinum C10AA07
    62 Bezafibratum C10AB02
    63 Ciprofibratum C10AB08
    64 Abrogată
    65 Ezetimibum C10AX09
    66 Combinații (ezetimibum+simvastatinum) C10BA02
    67 Combinații (atorvastatinum+amlodipinum) C10BX03
    68 Natamycinum D01AA02
    69 Terbinafinum D01BA02
    70 Calcipotriolum* D05AX02
    71 Combinații (calcipotriolum+betamethasonum)* D05AX52
    72 Acitretinum** D05BB02
    73 Acidum fusidicum D06AX01
    74 Combinații D06AXN1
    75 Sulfadiazinum D06BA01
    76 Podophyllotoxinum* D06BB04
    77 Imiquimodum* D06BB10
    78 Hydrocortisonum butyratum D07AB02
    79 Mometasonum D07AC13
    80 Methylprednisolonum aceponat D07AC14
    81 Fluticasonum D07AC17
    82 Clobetasolum* D07AD01
    83 Combinații (acidum fusidicum+hydrocortisonum) D07CA01
    84 Combinații (acidum fusidicum+betamethasonum) D07CC01
    85 Combinații (mometasonum+acidum salicilicum) D07XC03
    86 Combinații (isotretinoinum+eritromicinum) D10AD54
    87 Acidum azelaicum D10AX03
    88 Isotretinoinum** D10BA01
    89 Natamycinum G01AA02
    90 Combinații G01AA51
    91 Fenticonazolum G01AF12
    92 Butoconazolum G01AF15
    93 Combinații (metronidazolum+clotrimazolum) G01AF20
    94 Nifuratelum G01AX05
    95 Cabergolinum* G02CB03
    96 Lynestrenolum* G03AC02
    97 Levonorgestrelum**# (concentrația 20 mcg/24h) G02BA03
    98 Estriolum* G03CA04
    99 Promestrienum* G03CA09
    100 Progesteronum* G03DA04
    101 Dydrogesteronum* G03DB01
    102 Lynestrenolum* G03DC03
    103 Tibolonum** G03CX01
    104 Combinații** G03FA01
    105 Combinații** G03FA14
    106 Estradiolumvalerat+dienogest** G03FA15
    107 Combinații** G03FA17
    108 Combinații** G03FB01
    109 Combinații** G03FB05
    110 Combinații** G03FB08
    111 Follitropinum alfa**^1# G03GA05
    112 Follitropinum beta**^1# G03GA06
    113 Lutropina alfa**^1# G03GA07
    114 Clomifenum G03GB02
    115 Raloxifenum G03XC01
    116 Oxybutyninum G04BD04
    117 Tolterodinum**# G04BD07
    118 Solifenacinum succinate**# G04BD08
    119 Trospium G04BD09
    120 Alfuzosinum G04CA01
    121 Tamsulosinum G04CA02
    122 Finasteridum* G04CB01
    123 Dutasteridum* G04CB02
    124 Tetracosactidum H01AA02
    125 Somatropinum**# H01AC01
    126 Ganirelixum**# H01CC01
    127 Cetrorelixum**# H01CC02
    128 Fludrocortisonum H02AA02
    129 Betamethasonum H02AB01
    130 Prednisolonum H02AB06
    131 Carbimazolum H03BB01
    132 Thiamazolum H03BB02
    133 Abrogată
    134 Ampicillinum + sulbactam J01CR01
    135 Sultamicillinum J01CR04
    136 Cefprozilum J01DC10
    137 Ceftibutenum J01DD14
    138 Spiramycinum J01FA02
    139 Azithromycinum J01FA10
    140 Clindamycinum (forma orală) J01FF01
    141 Levofloxacinum (forma orală) J01MA12
    142 Moxifloxacinum (forma orală) J01MA14
    143 Itraconazolum* J02AC02
    144 Valacyclovirum*#J05AB11
    145 Brivudinum*# J05AB15
    146 Cyclophosphamidum (forma orală)* L01AA01
    147 Leuprorelinum**# L02AE02
    148 Goserelinum**# (concentrația 3.6 mg) L02AE03
    149 Triptorelinum**# L02AE04
    150 Azathioprinum* L04AX01
    151 Abrogată
    152 Lornoxicamum M01AC05
    153 Dexketoprofenum M01AE17
    154 Celecoxibum M01AH01
    155 Etoricoxibum M01AH05
    156 Abrogată
    157 Abrogată
    158 Baclofenum M03BX01
    159 Acidum alendronicum* M05BA04
    160 Abrogată
    161 Acidum risedronicum* M05BA07
    162 Combinații (acidum alendronicum + colecalciferolum)* MO5BB03
    163 Abrogată
    164 Oxycodonum*# N02AA05
    165 Dihydrocodeinum* N02AA08
    166 Combinații (tramadolum + paracetamolum) N02AX52
    167 Abrogată
    168 Pregabalinum**# N03AX16
    169 Biperidenum N04AA02
    170 Pramipexolum* N04BC05
    171 Piribedilum** N04BC08
    172 Tiapridum N05AL03
    173 Buspironum N05BE01
    174 Maprotilinum* N06AA21
    175 Escitalopramum** N06AB10
    176 Trazodonum** N06AX05
    177 Tianeptinum** N06AX14
    178 Milnacipranum** N06AX17
    179 Duloxetinum** N06AX21
    180 Bupropionum**#N06AX12
    181 Pramiracetamum**# N06BX16
    182 Vinpocetinum N06BX18
    183 Betahistinum N07CA01
    184 Combinații (cinarizina + dimenhidrinatum) N07CA52
    185 Hidrolizat din creier de porcină**N07XXN3
    186 Hydroxychloroquinum P01BA02
    187 Fenoterolum R03AC04
    188 Budesonidum (spray nazal)* R01AD05
    189 Fluticasonum (spray nazal)* R01AD08
    190 Mometasonum (spray nazal)* R01AD09
    191 Combinații (Fenoterolum Ipratropium) R03AL01
    192 Combinații (salmeterolum + fluticasonum)* R03AK06
    193 Combinații (budesonidum + formoterolum)* R03AK07
    194 Fluticasonum* R03BA05
    195 Mometasonum* R03BA07
    196 Ciclesonidum * R03BA08
    197 Tiotropium * R03BB04
    198 Aminophyllinum R03DA05
    199 Montelukastum* R03DC03
    200 Fenspiridum R03DX03
    201 Abrogată
    202 Dextromethorphanum R05DA09
    203 Levocetirizinum R06AE09
    204 Fexofenadinum R06AX26
    205 Desloratadinum R06AX27
    206 Gentamicinum S01AA11
    207 Tobramycinum S01AA12
    208 Netilmicinum S01AA23
    209 Ofloxacinum S01AE01
    210 Dexamethasonum S01BA01
    211 Betamethasonum S01BA06
    212 Combinații (netilmicinum + dexamethasonum) S01CA01
    213 Combinații (tobramycinum + dexametazonum) S01CA01
    214 Combinații (chloramphenicolum+ dexamethasonum) S01CA01
    215 Olopatadinum S01GX09
    216 Retinolum S01XA02
    217Combinații (Perindoprilum+Amlodipinum) C09BB04
    218Combinații (Candesartanum cilexetil+ Hydrochlorothiazidum) C09DA06
    219Combinații (Olmesartanum+Amlodipinum) C09DB02
    220Combinații (Valsartan+Amlodipinum+ Hydrochlorothiazidum) C09DX01
    221Rivaroxabanum** B01AF01
    222Glicopironium** R03BB06
    223Indacaterolum** R03AC18
    224Combinații (Beclometasonum + Formoterolum) R03AK08
    225Combinații (Naproxenum+Esomeprazolum)** M01AE52
    226 Enoxaparinum** # B01AB05
    227 Combinații (Indacaterolum + Glicopironium)** R03AL04
    228 Combinații (Perindoprilum + Indapamidum + Amlodipinum) C09BX01
    229 Dabigatranum** B01AE07
    230 Apixabanum** B01AF02
    231Combinații (Rosuvastatinum + Ezetimibum)** C10BA06
    232Ingenoli Mebutas** D06BX02
    233Combinații (Aclidinium bromidum+Formoterolum fumarat)**R03AL05
    234Combinații (Metoprololum + Ivabradinum)** CO7FX05
    235Formoterolum** R03AC13
    236Combinații (Tiotropium+Olodaterolum)** R03AL06
    237Combinații (Fluticasonum + Formoterolum)(conc. 50 µg/5 µg și 125 µg/5 µg)R03AK11
    238Combinații (Azelastinum + Fluticasonum)**R01AD58
    (la 03-06-2019, Sublista B din Anexă a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 344 din 30 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 03 iunie 2019 )
    NOTĂ:Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (*) se inițiază de medicul de specialitate în limita competenței și poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății Publice. (la 01-03-2017, Nota corespunzătoare DCI-urilor marcate cu (***), Sublista B din Anexă a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 18 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017 ) (la 01-03-2017, Nota corespunzătoare DCI-urilor marcate cu (****), Sublista B din Anexă a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 18 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017 ) Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (^2) se prescrie numai în etapa pregătitoare pentru colonoscopie.Pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (#) regulile de prescriere sunt stabilite prin Contractul-cadru.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)^1 se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății și pot fi administrate și în regim de spitalizare de zi.----------Poz. 103, 145, 148, 209 și 225 de la sublista B au fost modificate de lit. a) a pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 552 din 27 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 9 august 2016.Poz. 231-234 de la sublista B au fost introduse de lit. b) a pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 552 din 27 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 9 august 2016. (la 23-03-2018, Poziția 144 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 127 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 23 martie 2018 ) (la 23-03-2018, Poziția 237 a fost introdusă de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 127 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 23 martie 2018 ) (la 31-05-2018, Poziția nr. 238 a fost introdusă de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 380 din 31 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 31 mai 2018 ) SUBLISTA CDCI-uri corespunzătoare medicamentelor de carebeneficiază asigurații în regim de compensare 100%  +  Secţiunea C1DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de carebeneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriual unor grupe de boli în regim de compensare 100%din prețul de referință
    COD G DCI COD ATC
    G1 Insuficiența cardiacă cronică (clasa III sau IV NYHA)
    1 Acenocoumarolum B01AA07
    2 Digoxinum C01AA05
    3 Hydrochlorothiazidum C03AA03
    4 Furosemidum C03CA01
    5 Spironolactonum C03DA01
    6 Metoprololum C07AB02
    7 Bisoprololum C07AB07
    8 Nebivololum** C07AB12
    9 Carvedilolum C07AG02
    10 Captoprilum C09AA01
    11 Enalaprilum C09AA02
    12 Lisinoprilum C09AA03
    13 Ramiprilum C09AA05
    14 Valsartanum** C09CA03
    15 Candesartanum cilexetil** C09CA06
    G2 Bolnavi cu proteze valvulare si vasculare
    1 Acenocumarolum B01AA07
    Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea cardiologie, chirurgie cardiovasculară și chirurgie vasculară.
    G3 Bolnavi cu proceduri intervenționale percutane, numai după implantarea unei proteze endovasculare (stent)
    1 Clopidogrelum (cel mult 9 luni)** B01AC04
    2 Ticagrelor **Ω (concentrația 90 mg, cel mult 12 luni) B01AC24
    Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea cardiologie, chirurgie cardiovasculară și chirurgie vasculară.
    G4 Hepatite cronice de etiologie virală B, C și D
    1 Abrogat Abrogat
    2 Abrogat Abrogat
    3 Ribavirinum**^1 J05AB04
    4Lamivudinum**^1 (concentrații de 5 mg/ml, 100 mg) J05AF05
    5 Adefovirum dipivoxilum**^1 J05AF08
    6 Entecavirum**^1 J05AF10
    7 Filgrastimum(G-CSF)** L03AA02
    8 Interferonum alfa-2a**^1 L03AB04
    9 Interferonum alfa-2b**^1 L03AB05
    10 Peginterferon alfa-2b**^1 L03AB10
    11 Peginterferon alfa-2a**^1 L03AB11
    12 Amantadinum** N04BB01
    13 Tenofovirum disoproxil**^1 J05AF07
    14 Combinații (Ombitasvirum + Paritaprevirum + Ritonavirum)**^1 (beta)
    15 Dasabuvirum**^1 (beta)
    16Combinații (Ledipasvirum + Sofosbuvirum)**1β J05AX65
    17Combinații (Elbasvirum + Grazoprevirum)**^1βJ05AX68
    Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea gastroenterologie/boli infecțioase și nefrologie (doar pentru pacienții cu afectare renală consecutivă infecției cu virusuri hepatitice).
    G5 Hepatita autoimună
    1 Methylprednisolonum H02AB04
    2 Prednisolonum H02AB06
    3 Azathioprinum L04AX01
    Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea gastroenterologie.
    G6 Ciroza biliară primară, colangita sclerozantă primitivă, hepatita cronică și ciroze de alte etiologii cu colestază
    1 Acidum ursodeoxycholicum A05AA02
    Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea gastroenterologie.
    G7 Ciroza hepatică
    1. Lactulosum A06AD11
    2. Rifaximinum A07AA11
    3. Abrogat Abrogat
    4. Abrogat Abrogat
    5. Furosemidum C03CA01
    6. Spironolactonum C03DA01
    7. Prednisolonum H02AB06
    8. Ribavirinum**^1 J05AB04
    9. Lamivudinum**^1 (concentrații de 5 mg/ml, 100 mg) J05AF05
    10. Adefovirum dipivoxilum**^1 J05AF08
    11. Entecavirum**^1 J05AF10
    12. Filgrastimum (G-CSF)** L03AA02
    13. Interferonum alfa-2a**^1 L03AB04
    14. Interferonum alfa-2b**^1 L03AB05
    15. Peginterferon alfa-2b**^1 L03AB10
    16. Peginterferon alfa-2a**^1 L03AB11
    17. Amantadinum** N04BB01
    18.Combinații (Ombitasvirum + Paritaprevirum + Ritonavirum)**^1 (beta)
    19.Dasabuvirum**^1 (beta)
    20.Combinații (Ledipasvirum + Sofosbuvirum)** 1beta J05AX65
    21.Combinații (Elbasvirum + Grazoprevirum)**^1βJ05AX68
    Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea gastroenterologie sau boli infecțioase.
    G10 Leucemii, limfoame, aplazie medulară, gamapatii monoclonale maligne, mieloproliferări cronice și tumori maligne, sindroame mielodisplazice
    1 Ondansetronum** A04AA01
    2 Granisetronum** A04AA02
    3 Palonosetronum** A04AA05
    4 Epoetinum alfa** B03XA01
    5 Epoetinum beta** B03XA01
    6 Darbepoetinum alfa** B03XA02
    7 Cyproteronum** G03HA01
    8 Dexamethasonum H02AB02
    9 Itraconazolum J02AC02
    10 Voriconazolum** J02AC03
    11 Posaconazolum** J02AC04
    12 Caspofunginum** J02AX04
    13 Anagrelidum** L01XX35
    14 Ciclosporinum L04AD01
    15 Morphynum N02AA01
    16 Oxycodonum N02AA05
    17 Dihydrocodeinum N02AA08
    18 Pethidinum N02AB02
    19 Fentanylum** N02AB03
    20 Tramadolum N02AX02
    21 Methadonum N07BC02
    22 Codeinum R05DA04
    23 Deferoxaminum**^3 V03AC01
    24 Deferasiroxum** V03AC03
    25 Epoetin zeta** B03XA01
    Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea oncologie, hematologie, oncologie și hematologie pediatrică sau pediatrie cu supraspecializarea în hematooncologie pediatrică/oncologie pediatrică sau competență în oncopediatrie sau atestat de studii complementare în oncologie și hematologie pediatrică.
    G11 Epilepsie
    1 Phenobarbitalum N03AA02
    2 Phenytoinum N03AB02
    3 Abrogată
    4 Carbamazepinum N03AF01
    5 Oxcarbazepinum N03AF02
    6 Acidum valproicum + săruri N03AG01
    7 Lamotriginum** N03AX09
    8 Topiramatum** N03AX11
    9 Gabapentinum** N03AX12
    10 Levetiracetamum (forma orală)** N03AX14
    11 Pregabalinum** N03AX16
    12 Stiripentol**) N03AX17
    Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea neurologie și neurologie pediatrică.
    G12 Boala Parkinson
    1 Trihexyphenidylum N04AA01
    2 Biperidenum N04AA02
    3 Combinații (levodopum + carbidopum)** N04BA02
    4 Combinații (levodopum+benserazidum)** N04BA02
    5 Combinații (levodopum+carbidopum+entacaponum)** N04BA03
    6 Amantadinum** N04BB01
    7 Bromocriptinum N04BC01
    8 Ropinirolum** N04BC04
    9 Pramipexolum** N04BC05
    10 Rotigotinum** N04BC09
    11 Selegilinum N04BD01
    12 Rasagilinum** N04BD02
    13 Entacaponum** N04BX02
    14 Clozapinum** N05AH02
    Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea neurologie.
    G13 Miastenia Gravis
    1 Prednisonum H02AB07
    2 Abrogată
    3 Azathioprinum L04AX01
    4 Neostigmini bromidum N07AA01
    5 Pyridostigmini bromidum N07AA02
    Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea neurologie.
    G14 Scleroza multiplă
    1 Methylprednisolonum H02AB04
    2 Prednisonum H02AB07
    3 Abrogată
    4 Mitoxantronum** L01DB07
    5 Azathioprinum L04AX01
    Tratamentul se inițiază de către medicul din specialitatea neurologie.
    G15 Boli psihice (schizofrenie, tulburări schizotipale și delirante, tulburări afective majore, tulburări psihotice acute și boli psihice copii, autism, tulburări cu deficit de atenție/ hiperreactivitate)
    1 Acidum valproicum + săruri N03AG01
    2 Lamotriginum** N03AX09
    3 Trihexyphenidylum N04AA01
    4 Haloperidolum N05AD01
    5 Sertindol** N05AE03
    6 Ziprasidonum** N05AE04
    7 Flupentixolum** N05AF01
    8 Zuclopenthixolum** N05AF05
    9 Clozapinum** N05AH02
    10 Olanzapinum** N05AH03
    11 Quetiapinum** N05AH04
    12 Sulpiridum N05AL01
    13 Amisulpridum** N05AL05
    14 Risperidonum** N05AX08
    15 Aripiprazolum** N05AX12
    16 Citalopramum** N06AB04
    17 Escitalopramum** N06AB10
    18 Trazodonum** N06AX05
    19 Tianeptinum** N06AX14
    20 Venlafaxinum** N06AX16
    21 Milnacipranum** N06AX17
    22 Duloxetinum** N06AX21
    23 Paliperidonum** N05AX13
    24 Atomoxetinum** N06BA09
    Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea psihiatrie și psihiatrie pediatrică/neuropsihiatrie infantilă.
    G16 Demențe (degenerative, vasculare, mixte)
    1 Donepezilum** N06DA02
    2 Rivastigminum** N06DA03
    3 Galantaminum** N06DA04
    4 Memantinum** N06DX01
    Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea psihiatrie, neurologie sau geriatrie.
    COD G DCI COD ATC
    G17 Colagenoze majore (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, poli/dermatomiozită, vasculite sistemice)
    1 Methylprednisolonum (forma orală)^5 H02AB04
    2 Cyclophosphamidum L01AA01
    3 Azathioprinum L04AX01
    4 Hydroxychloroquinum P01BA02
    5.Belimumabum**^1L04AA26
    (la 31-05-2018, Tabelul de la pct. G17 din secțiunea C1 a fost modificat de Litera a), Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 380 din 31 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 31 mai 2018 ) Tratamentul se inițiază și se monitorizează de către medicul în specialitatea reumatologie, nefrologie, boli infecțioase, pediatrie sau medicină internă.
    G18 Poliartrita reumatoidă, artropatia psoriazică, psoriazis cronic sever și artrita juvenilă
    1 Sulfasalazinum A07EC01
    2 Betamethasonum (forma injectabilă pentru administrare locală) H02AB01
    3 Methylprednisolonum (forma orală)^5 H02AB04
    4 Methotrexatum [sol. inj. în seringă preumplută, sol. inj. în stilou injector (pen) preumplut, cpr. film] L01BA01
    5 Ciclosporinum L04AD01
    6 Leflunomidum** L04AA13
    7 Azathioprinum L04AX01
    8 Diclofenacum M01AB05
    9 Hydroxychloroquinum P01BA02
    10.Methotrexatum L04AX03
    Tratamentul se inițiază de către medicul din specialitatea reumatologie, nefrologie, medicină internă, pediatrie, reabilitare medicală și dermatovenerologie.
    G19 Spondilita ankilozantă
    1 Sulfasalazinum A07EC01
    2 Betamethasonum (forma injectabilă pentru administrare locală) H02AB01
    3 Diclofenacum M01AB05
    Tratamentul se inițiază de către medicul din specialitatea reumatologie sau reabilitare medicală.
    G22 Boli endocrine (gușă endemică, insuficiență suprarenală cronică, diabetul insipid, mixedemul adultului, tumori hipofizare cu expansiune supraselară, tumori neuroendocrine și osteoporoză severă)
    1. Bromocriptinum G02CB01
    2. Cabergolinum** G02CB03
    3. Pegvisomantum**^1 H01AX01
    4. Desmopressinum H01BA02
    5. Octreotidum**^1 H01CB02
    6. Lanreotidum**^1 H01CB03
    7. Fludrocortisonum H02AA02
    8. Prednisolonum H02AB06
    9. Prednisonum H02AB07
    10. Hydrocortisonum H02AB09
    11. Levothyroxinum H03AA01
    12. Kalii iodidum H03CA01
    13. Pasireotidum** H01CB05
    14. Teriparatidum** H05AA02
    Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea endocrinologie sau oncologie.
    G23 Boala Wilson
    1 Penicillaminum**^4 M01CC01
    Tratamentul se inițiază de către medicul din specialitatea endocrinologie, neurologie sau neurologie pediatrică.
    G25 Boala cronică de rinichi - faza predializă
    1 Paricalcitolum** H05BX02
    2 Complex de hidroxid de fer (III) sucroza** B03AC02
    3 Epoetinum alfa** B03XA01
    4 Epoetinum beta** B03XA01
    5 Darbepoetinum alfa** B03XA02
    6 Irbesartanum** C09CA04
    7 Prednisonum H02AB07
    8 Cyclophosphamidum (forma orală) L01AA01
    9 Ciclosporinum L04AD01
    10 Azathioprinum L04AX01
    11 Aminoacizi, inclusiv combinații cu polipeptide** V06DDN1
    12 Metoxi-polietilenglicol epoetina beta** B03XA03
    13 Epoetinum zeta** B03XA01
    Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea nefrologie. Eliminată.
    G26 Glaucom
    1 Dorzolamidum S01EC03
    2 Brinzolamidum S01EC04
    3 Timololum S01ED01
    4 Betaxololum S01ED02
    5 Carteololum S01ED05
    6 Combinații (bimatoprostum + timololum) S01ED51
    7 Combinații (dorzolamidum+timololum) S01ED51
    8 Combinații (latanoprostum+timololum) S01ED51
    9 Combinații (travoprostum + timololum) S01ED51
    10 Latanoprostum S01EE01
    11 Bimatoprostum S01EE03
    12 Travoprostum S01EE04
    13 Combinații (Brinzolamidum + Timololum)** S01ED51
    Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea oftalmologie.
    COD G DCI COD ATC
    G27 Pemfigus
    1 Dexamethasonum H02AB02
    2 Methylprednisolonum H02AB04
    3 Prednisonum H02AB07
    4 Dapsonum^4 J04BA02
    5 Cyclophosphamidum L01AA01
    6 Abrogată
    7 Ciclosporinum L04AD01
    8 Azathioprinum L04AX01
    Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea dermatologie.
    G29 Boala Gaucher
    1 Imiglucerasum**^1 A16AB02
    2 Miglustatum**^1 A16AX06
    3 Velaglucerase alfa**^1 A16AB10
    4Eliglustat**^1A16AX10
    (la 31-05-2018, Tabelul de la pct. G29 din secțiunea C1 a fost modificat de Litera b), Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 380 din 31 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 31 mai 2018 ) După precizarea diagnosticului de către laboratoarele de specialitate, tratamentul se inițiază de către medicul din specialitatea gastroenterologie, hematologie, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie.
    G30 Boli venerice (sifilis, gonoree, infecția cu Chlamidia)
    1 Doxycyclinum J01AA02
    2 Tetracyclinum J01AA07
    3 Benzylpenicillinum J01CE01
    4 Phenoxymethylpenicillinum J01CE02
    5 Benzathini benzylpenicillinum J01CE08
    6 Cefiximum J01DD08
    7 Erythromycinum J01FA01
    8 Azithromycinum J01FA10
    9 Ciprofloxacinum J01MA02
    Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea dermatologie și obstetrică-ginecologie(pentru gonoree și infecția cu Chlamidia).
    G31 Imunosupresoare selective
    G31a Boala cronică inflamatorie intestinală
    1 Infliximabum**^1 L04AB02
    2 Adalimumabum**^1 L04AB04
    Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea gastro-enterologie și medicină internă.
    G31b Poliartrita reumatoidă
    1 Rituximabum**^1 L01XC02
    2 Etanerceptum**^1 L04AB01
    3 Infliximabum**^1 L04AB02
    4 Adalimumabum**^1 L04AB04
    5 Tocilizumabum**^1 L04AC07
    6 Golimumabum**^1 L04AB06
    7 Certolizumab pegol**^1 L04AB05
    8 Abataceptum**^1 L04AA24
    9Baricitinib**^1L04AA37
    Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea reumatologie, medicină internă, nefrologie (pentru pacienții cu afectare renală) și reabilitarea medicală.
    G31c Artropatia psoriazică
    1 Etanerceptum**^1 L04AB01
    2 Infliximabum**^1 L04AB02
    3 Adalimumabum**^1 L04AB04
    4 Golimumabum**^1 L04AB06
    5.Secukinumabum**1 L04AC10
    Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea reumatologie și reabilitare medicală.
    G31d Spondilita ankilozantă
    1 Etanerceptum**^1 L04AB01
    2 Infliximabum**^1 L04AB02
    3 Adalimumabum**^1 L04AB04
    4 Golimumabum**^1 L04AB06
    5 Certolizumab pegol**^1L04AB05
    6.Secukinumabum**1 L04AC10
    Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea reumatologie, medicină internă și reabilitare medicală.
    G31e Artrita juvenilă
    1 Etanerceptum**^1 L04AB01
    2 Abataceptum**^1 L04AA24
    3 Adalimumabum**^1 L04AB04
    4 Tocilizumabum**^1 L04AC07
    5 Golimumab**^1 L04AB06
    Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea reumatologie, pediatrie și reabilitare medicală.
    G31f Psoriazis cronic sever (plăci)
    1 Etanerceptum**^1 L04AB01
    2 Infliximabum**^1 L04AB02
    3 Adalimumabum**^1 L04AB04
    4 Abrogată
    5 Ixekizumabum**1) L04AC13
    6Ustekinumab**^1ΩL04AC05
    7Secukinumabum**^1L04AC10
    Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea dermatologie.
    (la 31-05-2018, Tabelul de la pct. G31f de la secțiunea C1 a fost modificat de Litera c), Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 380 din 31 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 31 mai 2018 ) NOTĂ:Pentru medicamentele corespunzătoare acestei secțiuni inițierea tratamentului se face de către medicul de specialitate, altul decât medicul de familie, excepție făcând medicamentele din G1 - Insuficiență cardiacă cronică (clasa III sau IV Nyha) pozițiile 2-7 și 9, pentru care inițierea tratamentului poate fi efectuată și de către medicul de familie.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății.Medicamentul corespunzător DCI-ului notat cu (3) se livrează împreună cu solventul.Medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (4) se importă cu avizul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (5) se utilizează numai pentru cazurile fără răspuns terapeutic la prednisonum.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (beta) se efectuează în baza contractelor cost-volum-rezultat încheiate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (omega) se efectuează în baza contractelor cost-volum încheiate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)^1 se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății și pot fi administrate și în regim de spitalizare de zi. (la 04-04-2017, Punctul G7, Secțiunea C1, Sublista C din Anexă a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 178 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 ) (la 28-04-2017, Secțiunea C1, sublista C din anexă a fost completată de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 259 din 27 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 28 aprilie 2017 ) (la 03-10-2017, Secțiunea C1, sublista C din anexă a fost completată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 703 din 27 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 03 octombrie 2017 ) (la 23-03-2018, Punctul G31b, Secțiunea C1, sublista C a fost completat de Punctul 3, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 127 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 23 martie 2018 ) (la 23-03-2018, Poziția 5, Punctul G31d, Secțiunea C1, sublista C a fost modificată de Punctul 4, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 127 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 23 martie 2018 ) (la 29-08-2018, Punctul G4, Secțiunea C1, Sublista C din Anexă a fost completat de Litera a), Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 654 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 29 august 2018 ) (la 29-08-2018, Punctul G7, Secțiunea C, Sublista C din Anexă a fost completat de Litera b), Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 654 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 29 august 2018 ) (la 19-10-2018, Nota din subsol din Punctul G10, Secțiunea C1, Sublista C din Anexă a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 816 din 15 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 19 octombrie 2018 ) (la 19-10-2018, Nota din subsol din Punctul G17, Secțiunea C1, Sublista C din Anexă a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 816 din 15 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 19 octombrie 2018 )
     +  Secţiunea C2 DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații incluși în programele naționale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc
    Nr. DCI COD ATC
    P1: Programul național de boli transmisibile
    A. Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere
    Medicație specifică antiretrovirală
    1 Saquinavirum J05AE01
    2 Indinavirum J05AE02
    3 Ritonavirum** J05AE03
    4 Nelfinavirum J05AE04
    5Lopinavirum + ritonavirum**J05AR10
    6 Fosamprenavirum** J05AE07
    7 Atazanavirum J05AE08
    8 Tipranavirum** J05AE09
    9 Darunavirum** J05AE10
    10 Zidovudinum J05AF01
    11 Didanosinum J05AF02
    12 Stavudinum J05AF04
    13 Lamivudinum(concentrații de 10 mg/ml, 150 mg și 300 mgJ05AF05
    14 Abacavirum J05AF06
    15 Tenofovirum disoproxil**^1 J05AF07
    16 Emtricitabinum J05AF09
    17 Nevirapinum J05AG01
    18 Efavirenzum J05AG03
    19 Combinații (lamivudinum + zidovudinum)** J05AR01
    20 Abacavirum+lamivudinum** J05AR02
    21 Combinații (abacavirum + lamivudinum + zidovudinum)** J05AR04
    22 Enfuvirtidum** J05AX07
    22^1 Dolutegravirum** J05AX12
    22^2 Rilpivirinum J05AG05
    22^3 Combinații (Dolutegravirum + Abacavirum + Lamivudinum)J05AR13
    22^4 Combinații (Darunavirum + Cobicistatum) J05AR14
    22^5 Combinații (Emtricitabinum + Tenofovirum) J05AR17
    22^6 Combinații (Elvitegravir + Cobicistat + Emtricitabine +Tenofovir) J05AR18
    22^7Combinații (Emtricitabinum + Tenofovirum)J05AR03
    Medicație antiinfecțioasă pentru tratamentul infecțiilor asociate
    23 Rifaximinum A07AA11
    24 Miconazolum D01AC02
    25 Aciclovirum D06BB03
    26 Miconazolum G01AF04
    27 Oxacillinum J01CF04
    28 Ampicillinum + sulbactam J01CR01
    29 Amoxicillinum + acidum clavulanicum J01CR02
    30 Piperacillinum + tazobactamum J01CR05
    31 Combinații (cefoperazonum + sulbactam) J01DD62
    32 Ceftriaxonum J01DD04
    33 Cefiximum J01DD08
    34 Cefoperazonum J01DD12
    35 Cefpiromum J01DE02
    36 Meropenemum J01DH02
    37 Imipenenmum+cilastatinum J01DH51
    38 Sulfamethoxazolum + trimethoprimum J01EE01
    39 Spiramycinum J01FA02
    40 Roxithromycinum J01FA06
    41 Clarithromycinum J01FA09
    42 Azithromycinum J01FA10
    43 Gentamicinum J01GB03
    44 Amikacinum J01GB06
    45 Netilmicinum J01GB07
    46 Ofloxacinum J01MA01
    47 Ciprofloxacinum J01MA02
    48 Pefloxacinum J01MA03
    49 Norfloxacinum J01MA06
    50 Levofloxacinum J01MA12
    51 Moxifloxacinum J01MA14
    52 Vancomycinum J01XA01
    53 Teicoplaninum J01XA02
    54 Colistinum J01XB01
    55 Metronidazolum J01XD01
    56 Linezolidum J01XX08
    57 Ketoconazolum J02AB02
    58 Fluconazolum J02AC01
    59 Itraconazolum J02AC02
    60 Voriconazolum ** J02AC03
    61 Posaconazolum** J02AC04
    62 Caspofunginum** J02AX04
    63 Rifabutinum J04AB04
    64 Isoniazidum J04AC01
    65 Pyrazinamidum J04AK01
    66 Ethambutolum J04AK02
    67 Combinații (rifampicinum + isoniazidum) J04AM02
    68 Aciclovirum J05AB01
    69 Ribavirinum J05AB04
    70 Ganciclovirum J05AB06
    71 Valacyclovirum J05AB11
    72 Valganciclovirum** J05AB14
    73 Brivudinum J05AB15
    74 Imunoglobulină normală pentru administrare intravasculară** J06BA02
    75 Palivizumabum** J06BB16
    76 Filgrastimum (G-CSF)** L03AA02
    77 Netilmicinum S01AA23
    78 Lomefloxacinum S01AX17
    79 Norfloxacinum S03AAN2
    80 Dexamethasonum S01BA01
    81 Amphotericinum B liposomal^4
    82 Atovaquona^4
    83 Flucytosinum^4
    84 Mefloquine^4 P01BC02
    85 Mupirocinum^4
    86 Paromomycinum^4
    87 Pentamidinum^4
    88 Primaquinum^4 P01BA03
    89 Pyrimerthaminum^4
    90 Pyrimethaminum+sulfadiazinum^4
    91 Trimethoprim^4
    92 Anidulafungin J02AX06
    93 Etravirinum J05AG04
    94 Raltegravirum J05AX08
    95 Maravirocum J05AX09
    96Imunoglobulină umană normală**J06BA01
    P1:Programul național de boli transmisibile
    B. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză
    1 Pyridoxinum A11HA02
    2 Prednisonum H02AB07
    3 Clarithromycinum J01FA09
    4 Streptomycinum J01GA01
    5 Kanamycinum J01GB04
    6 Amikacinum (TBC multirezistent) J01GB06
    7 Ofloxacinum J01MA01
    8 Ciprofloxacinum J01MA02
    9 Moxifloxacinum J01MA14
    10 Acidum paraaminosalicilic ( TBC multirezistent )^4 J04AA01
    11 Cycloserinum J04AB01
    12 Rifampicinum J04AB02
    13 Rifabutinum J04AB04
    14 Capreomicinum ( TBC multirezistent)^4 J04AB30
    15 Isoniazidum J04AC01
    16 Protionamidum J04AD01
    17 Pyrazinamidum J04AK01
    18 Ethambutolum J04AK02
    19 Combinații (rifampicinum + isoniazidum) J04AM02
    20.Bedaquilinum J04AK05
    21.Delamanidum J04AK06
    22.Combinații (Amoxillinum + Acidum clavulanicum)J01CR02
    23.Combinații (Imipenemum + Cilastatinum)J01DH51
    24.LevofloxacinumJ01MA12
    25.LinezolidumJ01XX08
    26.RifamycinJ04AB03
    27.EtionamidumJ04AD03
    28.Combinații (Rifampicinum + Pyrazinamidum + Izoniazidum)J04AM05
    29.Combinații (Rifampicinum + Pyrazinamidum + Izoniazidum + Ethambutolum)J04AM06
    30.ClofaziminumJ04BA01
    (la 23-03-2018, Poziția 22^7, subpunctul A, punctul P1, secțiunea C2, sublista C a fost introdusă de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 127 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 23 martie 2018 ) (la 23-03-2018, Subpunctul B, punctul P1, secțiunea C2, sublista C a fost completată cu pozițiile 22-30 de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 127 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 23 martie 2018 ) (la 31-05-2018, Tabelul de la subpunctul A, punctul P1, secțiunea C2, sublista C a fost modificat de Litera a), Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 380 din 31 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 31 mai 2018 ) C. Subprogramul de supraveghere și control al bolilor transmisibileprioritare - Prevenirea și tratamentul gripei
    Nr. DCI COD ATC
    1 Zanamivirum J05AH01
    2 Oseltamivirum J05AH02
    P3: Programul național de oncologie
    1.Cyproteronum G03HA01
    2.Cyclophosphamidum L01AA01
    3.Chlorambucilum L01AA02
    4.Melphalanum L01AA03
    5.Ifosfamidum L01AA06
    6.Busulfanum L01AB01
    7.Lomustinum^4 L01AD02
    8.Temozolomidum L01AX03
    9.Dacarbazinum L01AX04
    10.Methotrexatum (sol. inj/perf., conc. pt. sol. inj./perf., cpr.film) L01BA01
    11.Pemetrexedum**^1 L01BA04
    12.Mercaptopurinum L01BB02
    13.Tioguaninum L01BB03
    14.Cladribinum L01BB04
    15.Fludarabinum (forma orală**) L01BB05
    16.Cytarabinum L01BC01
    17.Fluorouracilum L01BC02
    18.Gemcitabinum L01BC05
    19.Capecitabinum L01BC06
    20.Combinații (tegafur+uracil) L01BC53
    21.Vinblastinum^4 L01CA01
    22.Vincristinum L01CA02
    23.Vinorelbinum L01CA04
    24.Etoposidum L01CB01
    25.Paclitaxelum L01CD01
    26.Docetaxelum L01CD02
    27.Dactinomicinum 4) L01DA01
    28.Doxorubicinum L01DB01
    29.Epirubicinum L01DB03
    30.Idarubicinum L01DB06
    31.Mitoxantronum** L01DB07
    32.Bleomycinum sulfas L01DC01
    33.Mitomicinum^4 L01DC03
    34.Cisplatinum L01XA01
    35.Carboplatinum L01XA02
    36.Oxaliplatinum L01XA03
    37.Procarbazinum^4 L01XB01
    38.Rituximabum**^1 L01XC02
    39.Trastuzumabum**^1 L01XC03
    40.Abrogată  
    41.Cetuximabum**^1 L01XC06
    42.Bevacizumabum**^1 L01XC07
    43.Imatinibum**^1 L01XE01
    44.Erlotinibum **^1 L01XE03
    45.Sunitinibum **^1 L01XE04
    46.Sorafenibum**^1 L01XE05
    47.Dasatinibum**^1 L01XE06
    48.Asparaginazum L01XX02
    49.Hydroxycarbamidum L01XX05
    50.Estramustinum L01XX11
    51.Tretinoinum^4 L01XX14
    52.Topotecamum L01XX17
    53.Irinotecanum L01XX19
    54.Bortezomibum**^1 L01XX32
    55.Megestrolum L02AB01
    56.Leuprorelinum** L02AE02
    57.Goserelinum** L02AE03
    58.Triptorelinum** L02AE04
    59.Tamoxifenum L02BA01
    60.Fulvestrantum** L02BA03
    61.Flutamidum L02BB01
    62.Bicalutamidum L02BB03
    63.Aminoglutethimidum L02BG01
    64.Anastrozolum L02BG03
    65.Letrozolum L02BG04
    66.Exemestanum L02BG06
    67.Filgrastimum (G-CSF) L03AA02
    68.Pegfilgrastimum** L03AA13
    69.Interferonum alfa 2a ** L03AB04
    70.Interferonum alfa 2b ** L03AB05
    71.Acidum clodronicum** M05BA02
    72.Acidum pamidronicum** M05BA03
    73.Acidum ibandronicum** (concentrații de 2 mg, 6 mg și 50 mg) M05BA06
    74.Acidum zoledronicum** (concentrația de 4 mg) M05BA08
    75.Mesnum V03AF01
    76.Calcii folinas V03AF03
    77.Amifostinum** V03AF05
    78.Temsirolimus L01XE09
    79.Mitotanum L01XX23
    80.Clofarabinum**^1 L01BB06
    81.Nelarabinum**^1 L01BB07
    82.Decitabinum**^1 L01BC08
    83.Trabectedinum**^1 L01CX01
    84.Ofatumumab**^1 L01XC10
    85.Dasatinibum**^1 L01XE06
    86.Nilotinibum**^1 L01XE08
    87.Ruxolitinibum**^1 L01XE18
    88.Brentuximab Vedotin**^1 L01XC12
    89.Pazopanibum**^1 omega L01XE11
    90.Crizotinibum**^1 omega L01XE16
    91.Dabrafenibum**^1 omega L01XE23
    92.Abirateronum**^1 omega L02BX03
    93.Azacitidinum**^1 L01BC07
    94.Lapatinibum**^1 omega L01XE07
    95.Everolimus(Afinitor)**^1 L01XE10
    96.Pazopanib**^1 L01XE11
    97.Afatinibum**^1 omega L01XE13
    98.Bosutinibum**^1 L01XE14
    99.Axitinibum**^1 omega L01XE17
    100.Ibrutinibum**^1 L01XE27
    101.Afliberceptum**^1 L01XX44
    102.Panitumumabum**^1 L01XC08
    103.Olaparibum**^1 L01XX46
    104.Talidomidum**^1 L04AX02
    105.Obinutuzumab**^1 L01XC15
    106.Gefitinibum**^1 Omega L01XE02
    107.Enzalutamidum**^1Omega L02BB04
    108.Ponatinibum**^1 L01XE24
    109.Trametinibum**1Ω L01XE25
    110.Vemurafenibum**1Ω L01XE15
    111.Nivolumabum**1Ω L01XC17
    112.Osimertinib**1 L01XE35
    113.Trastuzumabum emtasinum**1 L01XC14
    114.Carfilzomibum^**1L01XX45
    115.Blinatumomabum**^1L01XC19
    116.Daratumumabum**^1L01XC24
    117.Panobinostatum**^1ΩL01XX42
    118.Bendamustinum**^1L01AA09
    119.Ipilimumabum**^1ΩL01XC11
    120.Pembrolizumabum**^1ΩL01XC18
    121.Ramucirumabum**^1ΩL01XC21
    122.Olaratumab**^1L01XC27
    123.Palbociclibum**^1L01XE33
    124.Venetoclax**^1L01XX52
    125.Pertuzumabum**^1L01XC13
    126.Bevacizumabum**^1ΩL01XC07
    127.Cabazitaxelum^**1ΩL01CD04
    128.Vandetanibum **^1ΩL01XE12
    P4: Programul național de boli neurologice
    Subprogramul de tratament al sclerozei multiple
    1.Interferonum beta 1a**^1 L03AB07
    2.Interferonum beta 1b**^1 L03AB08
    3.Glatiramer acetat**^1 L03AX13
    4.Natalizumabum**^1 L04AA23
    5.Azathioprinum L04AX01
    6.Teriflunomidum**^1 L04AA31
    7.Alemtuzumabum**^1ΩL04AA34
    P5: Programul național de diabet zaharat
    Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat
    1.Insulinum umane A10AB01
    2.Insulinum lispro** A10AB04
    3.Insulinum aspart** A10AB05
    4.Insulinum glulizina** A10AB06
    5.Insuline umane A10AC01
    6.Insulinum lispro** A10AC04
    7.Insuline umane A10AD01
    8.Insulinum lispro** A10AD04
    9.Insulinum aspart** A10AD05
    10.Insulinum glargine** A10AE04
    11.Insulinum detemir** A10AE05
    12.Metforminum A10BA02
    13.Buforminum A10BA03
    14.Glibenclamidum A10BB01
    15.Tolbutamidum A10BB03
    16.Glipizidum A10BB07
    17.Gliquidonum A10BB08
    18.Gliclazidum A10BB09
    19.Glimepiridum A10BB12
    20.Combinații (glibenclamidum+metforminum) A10BD02
    21.Abrogată  
    22.Abrogată  
    23.Combinații (pioglitazonum + metforminum)** A10BD05
    24.Acarbosum A10BF01
    25.Abrogată A10BG02
    26.Pioglitazonum** A10BG03
    27.Sitagliptinum** A10BH01
    28.Repaglinidum A10BX02
    29.Exenatidum** A10BX04
    30.Benfotiaminum A11DA03
    31.Combinații** A11DBN1
    32.Glucagonum H04AA01
    33.Combinații (Sitagliptinum+Metforminum)** A10BD07
    34.Saxagliptinum** A10BH03
    35.Combinații (Saxagliptinum+Metforminum)** A10BD10
    36.Dapagliflozinum** A10BX09
    37.Vildagliptinum** (cpr. 50 mg) A10BH02
    38.Lixisenatidum** A10BX10
    39.Combinații (Vildagliptinum + Metforminum)** A10BD08
    40.Combinații (Saxagliptin + Dapagliflozinum)**) A10BD21
    41.Combinații (insulinum glargine + lixisenatidum)**A10AE54
    42.Dulaglutidum**A10BJ05
    43.Empagliflozinum**A10BK03
    P6: Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsissever
    P6.1: Hemofilie și talasemie
    1.Moroctocog alfa** B02BD02
    2.Octocog alfa** B02BD02
    3.Complex de antiinhibitori ai coagulării** B02BD03
    4.Factor IX de coagulare** B02BD04
    5.Factor VIII de coagulare și Factor Von Willebrand** B02BD06
    6.Eptacog alfa activatum** B02BD08
    7.Deferoxaminum**^3 V03AC01
    8.Deferasiroxum**^1 V03AC03
    9.Factor VIII de coagulare B02BD02
    P6.2: Epidermoliza buloasă
    1.Acitretinum D05BB02
    2.Tetracyclinum D06AA04
    3.Acidum fusidicum D06AX014 Sulfadiazinum D06BA01
    5.Combinații (acidum fusidicum + hydrocortisonum) D07CA01
    6.Combinații D07CC01
    7.Tetracyclinum J01AA07
    8.Acidum fusidicum J01XC01
    9.Phenytoinum N03AB02
    P6.3: Hipertensiunea pulmonară
    1.Bosentanum** C02KX01
    2.Sildenafilum** G04BE03
    3.Ambrisentanum** C02KX02
    4.Macitentanum** C02KX04
    5.Riociguat** C02KX05
    P6.4: Mucoviscidoză
    1.Clarithromycinum J01FA09
    2.Tobramycinum** J01GB01
    3.Dornaza alfa** R05CB13
    4.Pancreatinum** A09AA02
    P6.5: Boli neurologice degenerative/inflamator-imune
    P6.5.1 Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune
    1.Imunoglobulină normală pentru administrare intravasculară** J06BA02
    2.Imunoglobulină umană normală**J06BA01
    P6.5.2 Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice degenerative - scleroză laterală amiotrofică
    2.Riluzolum** N07XX02
    P6.5.3 Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină
    1.Tafamidis** N07XX08
    P6.6: Osteogeneză imperfectă
    1.Acidum pamidronicum M05BA03
    P6.7: Sindrom Prader Willi
    1.Somatropinum** H01AC01
    P6.8: Boala Fabry
    1.Agalsidasum beta** A16AB04
    P6.9: Boala Pompe
    1.Aglucosidasum alfa** A16AB07
    P6.10: Tirozinemie
    1.Nitisinonum A16AX04
    P6.11: Sepsis sever
    1.Abrogată  
    P6.12: Mucopolizaharidoză tip II (Sindrom Hunter)
    1.IDURSULFASUM** A16AB09
    P6.13: Mucopolizaharidoză tip I (Sindrom Hurler)
    1.LARONIDAZUM** A16AB05
    P6.14: Afibrinogenemie congenitală
    1.FIBRINOGEN UMAN** B02BB01
    P6.15: Sindrom de imunodeficiență primară
    1.IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PENTRU ADMINISTRARE INTRAVASCULARĂ ** J06BA02
    2.Imunoglobulină umană normală**J06BA01
    P.6.16: Scleroza sistemică și ulcere digitale evolutive
    1.Bosentanum** C02KX01
    P6.17: Purpura trombocitopenică imună idiopatică cronică
    1.Romiplostimum**^1 B02BX04
    2.Eltrombopag**^1 Omega B02BX05
    P6.18: Pacienți adulți și copii cu hiperfenilalaninemie diagnosticați cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)
    1.Sapropterinum**^1 A16AX07
    P6. 19: Scleroză tuberoasă
    1.Everolimus (Votubia)**^1 L01XE10
    P6. 20: Fibroza pulmonară idiopatică
    1.Pirfenidonum**^1 L04AX05
    2.Nintedanibum**^1 L01XE31
    P6. 21 Distrofia musculară Duchenne
    1.Ataluren**^1 M09AX03
    P6. 22 Angioedem ereditar
    1.Icatibantum**^1 B06AC02
    P6.23 Neuropatia optică ereditară Leber
    1.Idebenonum **1 N06BX13
    P6.24. Amiotrofia spinală musculară
    1.Nusinersenum**1M09AX07
    P7: Programul național de boli endocrine
    Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne
    1.Dihydrotachysterolum A11CC02
    2.Alfacalcidolum A11CC03
    3.Calcitriolum A11CC04
    4.Estradiolum G03CA03
    5.Tibolonum G03CX01
    6.Estradiolumvalerat + dienogest G03FA15
    7.Raloxifenum G03XC01
    8.Tireotropinum alfa H01AB01
    9.Methylprednisolonum H02AB04
    10.Levothyroxinum H03AA01
    11.Levothyroxinum + Kalii Iodidum H03AAN1
    12.Carbimazolum H03BB01
    13.Thiamazolum H03BB02
    14.Kalii Iodidum H03CA01
    15.Abrogată  
    16.Abrogată  
    17.Acidum alendronicum** M05BA04
    18.Abrogată  
    19.Acidum risedronicum** M05BA07
    20.Acidum zoledronicum** (concentrația de 5 mg) M05BA08
    21.Combinații (acidum alendronicum+colecalciferolum)** M05BB03
    22.Abrogată  
    23.Abrogată  
    24.Natriiiodidum (131I) V10XA01
    P 9 : Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană
    P9.1: Transplant medular
    1.Ondansetronum** A04AA01
    2.Acidum ursodeoxycholicum A05AA02
    3.Reviparinum B01AB08
    4.Acidum tranexamicum^4 B02AA02
    5.Eptacog alfa activatum** B02BD08
    6.Abrogat Abrogat
    7.Abrogat Abrogat
    8.Ticarcillinum + acidum clavulanicum J01CR03
    9.Piperacillinum + tazobactamum J01CR05
    10.Meropenemum J01DH02
    11.Imipenemum + cilastatinum J01DH51
    12.Vancomycinum J01XA01
    13.Teicoplaninum J01XA02
    14.Acidum fusidicum J01XC01
    15.Linezolidum J01XX08
    16.Fluconazolum J02AC01
    17.Voriconazolum** J02AC03
    18.Posaconazolum** J02AC04
    19.Caspofunginum** J02AX04
    20.Aciclovirum J05AB01
    21.Valacyclovirum J05AB11
    22.Valganciclovirum** J05AB14
    23.Imunoglobulină normală pentru administrare intravasculară** J06BA02
    24.Cyclophosphamidum L01AA01
    25.Melphalanum L01AA03
    26.Ifosfamidum L01AA06
    27.Busulfanum L01AB01
    28.Methotrexatum L01BA01
    29.Fludarabinum L01BB05
    30.Etoposidum L01CB01
    31.Idarubicinum L01DB06
    32.Mitoxantronum** L01DB07
    33.Cisplatinum L01XA01
    34.Carboplatinum L01XA02
    35.Rituximabum ** L01XC02
    36.Abrogată  
    37.Filgrastimum (G-CSF)** L03AA02
    38.Ciclosporinum L04AD01
    39.Imunoglobulină antilimfocite umane** L04AA04
    40.Tacrolimusum** L04AD02
    41.Mycophenolatum** L04AA06
    42.Abrogată  
    43.Sirolimus** L04AA10
    44.Etanerceptum** L04AB01
    45.Tramadolum N02AX02
    46.Dornaza alfa** R05CB13
    47.Desferasiroxum** V03AC03
    48.Mesnum V03AF01
    49.Plerixafor** L03AX16
    50.Imunoglobulină umană normală**J06BA01
    P9.2: Transplant de cord
    1.Reviparinum B01AB08
    2.Polygelinum B05AA06
    3.Epinephrinum C01CA24
    4.Piperacillinum + tazobactamum J01CR05
    5.Cefoperazonum J01DD12
    6.Imipenemum + cilastatinum J01DH51
    7.Linezolidum J01XX08
    8.Fluconazolum J02AC01
    9.Voriconazolum** J02AC03
    10.Valganciclovirum** J05AB14
    11.Ciclosporinum L04AD01
    12.Imunoglobulină antilimfocite umane** L04AA04
    13.Tacrolimusum** L04AD02
    14.Mycophenolatum** L04AA06
    P9.3: Transplant hepatic
    1.Acidum ursodeoxycholicum A05AA02
    2.Enoxaparinum B01AB05
    3 .Reviparinum B01AB08
    4.Iloprostum** B01AC11
    5.Alteplasum** B01AD02
    6.Acidum tranexamicum^4 B02AA02
    7.Eptacog alfa activatum** B02BD08
    8.Combinații (spironolactonum+furosemidum) C03EB01
    9.Desmopressinum H01BA02
    10.Piperacillinum + tazobactamum J01CR05
    11.Linezolidum J01XX08
    12.Voriconazolum** J02AC03
    13.Caspofunginum** J02AX04
    14.Valganciclovirum** J05AB14
    15.Imunoglobulină antihepatitică B** J06BB04
    16.Filgrastimum (G-CSF) L03AA02
    17.Ciclosporinum L04AD01
    18.Tacrolimusum** L04AD02
    19.Mycophenolatum** L04AA06
    20.Sirolimus** L04AA10
    21.Proteina plasmatică umană** J06BB04
    P9.4: Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas
    1.Acidum ursodeoxycholicum A05AA02
    2.Alfacalcidolum A11CC03
    3.Dalteparinum B01AB04
    4.Enoxaparinum B01AB05
    5.Reviparinum B01AB08
    6.Abrogat Abrogat
    7.Abrogat Abrogat
    8.Polygelinum B05AA06
    9.Octreotidum** H01CB02
    10.Piperacillinum + tazobactamum J01CR05
    11.Teicoplaninum J01XA02
    12.Linezolidum J01XX08
    13.Ketoconazolum J02AB02
    14.Fluconazolum J02AC01
    15.Itraconazolum J02AC02
    16.Voriconazolum** J02AC03
    17.Caspofunginum** J02AX04
    18.Aciclovirum J05AB01
    19.Valacyclovirum J05AB11
    20.Valgancilovirum** J05AB14
    21.Imunoglobulină normală pentru administrare intravasculară** J06BA02
    22.Cyclophosphamidum L01AA01
    23.Filgrastimum (G-CSF) L03AA02
    24.Ciclosporinum L04AD01
    25.Imunoglobulină antilimfocite umane** L04AA04
    26.Tacrolimusum** L04AD02
    27.Mycophenolatum** L04AA06
    28.Abrogată L04AA08
    29.Basiliximabum**L04AC02
    30.Sirolimus** L04AA10
    31.Azathioprinum L04AX01
    32.Acidum alendronicum M05BA04
    33.Pethidinum N02AB02
    34.Imunoglobulină umană normală**J06BA01
    P9.5: Transplant de celule pancreatice
    1.Reviparinum B01AB08
    2.Polygelinum B05AA06
    3.Linezolidum J01XX08
    4.Voriconazolum** J02AC03
    5.Valganciclovirum** J05AB14
    P9.6: Transplant pulmonar
    1.Enoxaparinum B01AB05
    2.Reviparinum B01AB08
    3.Acidum tranexamicum^4 B02AA02
    4.Epinephrinum C01CA24
    5.Piperacillinum + tazobactamum J01CR05
    6.Linezolidum J01XX08
    7.Fluconazolum J02AC01
    8.Voriconazolum** J02AC03
    9.Aciclovirum J05AB01
    10.Valganciclovirum** J05AB14
    11.Ciclosporinum L04AD01
    12.Imunoglobulină antilimfocite umane** L04AA04
    13.Mycophenolatum** L04AA06
    14.Basiliximabum**L04AC02
    15.Azathioprinum L04AX01
    16.Tramadolum N02AX02
    P9.7: Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați
    1.Acidum ursodeoxycholicum A05AA02
    2.Abrogat Abrogat
    3.Abrogat Abrogat
    4.Abrogat Abrogat
    5.Methylprednisolonum H02AB04
    6.Prednisonum H02AB07
    7.Sulfamethoxazolum + trimethoprimum J01EE01
    8.Fluconazolum J02AC01
    9.Voriconazolum** J02AC03
    10.Posaconazolum** J02AC04
    11.Aciclovirum J05AB01
    12.Valganciclovirum** J05AB14
    13.Lamivudinum J05AF05
    14.Ciclosporinum L04AD01
    15.Tacrolimusum** (forme orale) L04AD02
    16.Mycophenolatum** (forme orale) L04AA06
    17.Sirolimus** L04AA10
    18.Azathioprinum L04AX01
    P9.8.: Tratamentul recidivei hepatitei cronice VHB la pacienții cu transplant hepatic
    1. Imunoglobulină antihepatitică B** J06BB04
    P10: Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică
    1.Alfacalcidolum A11CC03
    2.Calcitriolum ** A11CC04
    3.Paricalcitolum** H05BX02
    4.Heparinum ** B01AB01
    5.Enoxaparinum ** B01AB05
    6.Nadroparinum ** B01AB06
    7.Reviparinum ** B01AB08
    8.Tinzaparinum ** B01AB10
    9.Complex de hidroxid de fer (III) sucroza B03AC02
    10.Epoetinum alfa** B03XA01
    11.Epoetinum beta** B03XA01
    12.Darbepoetinum alfa** B03XA02
    13.Combinații B05DB
    14.Cinacalcetum** H05BX01
    15.Sevelamer** V03AE02
    16.Metoxi-polietilenglicol epoetina beta** B03XA03
    17.Epoetinum zeta** B03XA01
    P11: Programul național de sănătate mintala
    1.Naltrexonum N07BB04
    2.Methadonum N07BC02
    3.Combinații (buprenorphinum + naloxone) N07BC51
    (la 03-06-2019, Tabelul de la Secțiunea C2 a Sublistei C din Anexă a fost modificat de Punctele 2, 3, 4 și 5 ale Articolului I din HOTĂRÂREA nr. 344 din 30 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 03 iunie 2019 ) NOTĂ:Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății.Medicamentul corespunzător DCI-ului notat cu (^3) se livrează împreună cu solvent.Medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (^4) se importă cu avizul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (omega) se efectuează în baza contractelor cost-volum încheiate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)^1 se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății și pot fi administrate și în regim de spitalizare de zi. (la 03-10-2017, Secțiunea C2, sublista C din anexă a fost completată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 703 din 27 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 03 octombrie 2017 ) (la 23-03-2018, Poziția 114, punctul P3, secțiunea C2, sublista C a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 127 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 23 martie 2018 ) (la 23-03-2018, Punctul P3, secțiunea C2, sublista C a fost completată cu pozițiile 115-117 de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 127 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 23 martie 2018 ) (la 31-05-2018, Secțiunea C2, sublista C din anexă a fost modificată de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 380 din 31 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 31 mai 2018 ) (la 29-08-2018, Punctul P3, Secțiunea C2, Sublista C din Anexă a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 654 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 29 august 2018 ) (la 19-10-2018, Denumirea Subpunctului P6.17 din Punctul P6, Secțiunea C2, Sublista C din Anexă a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 816 din 15 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 19 octombrie 2018 ) (la 01-01-2019, Poziția 114 din Punctul P3, Secțiunea C2, Sublista C a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 816 din 15 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 19 octombrie 2018 )
     +  Secţiunea C3 DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază copiii până la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenți, dacă nu realizează venituri, precum și gravide și lehuze, în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 100% din prețul de referință
    Nr. DCI COD ATC
    1 Abrogată
    2 Metronidazolum A01AB17
    3 Drotaverinum A03AD02
    4 Atropinum A03BA01
    5 Butylscopolammonii bromidum A03BB01
    6 Combinații A03DA02
    7 Combinații A05BAN3
    8 Combinații A06AD65
    9 Nifuroxazidum A07AX03
    10 Retinolum A11CA01
    11 Dihydrotachysterolum A11CC02
    12 Calcitriolum A11CC04
    13 Colecalciferolum A11CC05
    14 Combinații A11CC20
    15 Thiaminum A11DA01
    16 Benfotiaminum A11DA03
    17 Combinații A11DBN1
    18 Combinații A11DBN2
    19 Acidum ascorbicum A11GA01
    20 Pyridoxinum A11HA02
    21 Tocoferolum A11HA03
    22 Riboflavinum A11HA04
    23 Calcii gluconas A12AA03
    24 Metandienonum A14AA03
    25 Levocarnitinum A16AA01
    26 Diverse A16AXN1
    27 Etamsylatum B02BX01
    28 Carbazochromi salicylas B02BX02
    29 Ferrosi fumaras B03AA02
    30 Ferrosi gluconas B03AA03
    31 Ferrocholinatum B03ABN1
    32 Combinații B03AD02
    33 Combinații B03AD03
    34 Combinații B03AD04
    35 Combinații B03AE01
    36 Combinații B03AE10
    37 Cyanocobalaminum B03BA01
    38 Combinații B03BA51
    39 Alprostadilum (concentrație 500mcg)** C01EA01
    40 Combinații C02LA51
    41 Codergocrinum C04AE01
    42 Combinații C05AA01
    43 Combinații C05AA08
    44 Combinații C05AD01
    45 Calcii dobesilas C05BX01
    46 Troxerutinum (combinații) C05CA54
    47 Celiprololum C07AB08
    48 Combinații C07NAN1
    49 Nimodipinum C08CA06
    50 Acidum nicotinicum C10AD02
    51 Isoconazolum D01AC05
    52 Ketoconazolum D01AC08
    53 Combinații D01AC52
    54 Abrogată
    55 Dithranolum D05AC01
    56 Combinații D05AXN1
    57 Alclometazonum D07AB10
    58 Fluocinoloni acetonidum D07AC04
    59 Fluocortolonum D07AC05
    60 Combinații D07CB01
    61 Combinații D07CC02
    62 Combinații D07XB02
    63 Combinații D07XC01
    64 Combinații D07XC04
    65 Combinații D07XDN1
    66 Tretinoinum D10AD01
    67 Abrogată
    68 Erythromycinum D10AF02
    69 Combinații D10AF52
    70 Pimecrolimus D11AH02
    71 Metronidazolum G01AF01
    72 Ciclopiroxum G01AX12
    73 Combinații G01AXN1
    74 Combinații G01BDN1
    75 Medroxyprogesteronum G03AC06
    76 Nomegestrolum G03DB04
    77 Gonadotrophinum chorionicum G03GA01
    78 Menotropinum G03GA02
    79 Combinații G04BCN1
    80 Combinații H03AA03
    81 Combinații (cefoperazonum + sulbactam) J01DD62
    82 Cefazolinum J01DB04
    83 Cefpiromum J01DE02
    84 Sulfafurazolum J01EB05
    85 Roxithromycinum J01FA06
    86 Gentamicinum J01GB03
    87 Netilmicinum J01GB07
    88 Colistinum J01XB01
    89 Acidum fusidicum J01XC01
    90 Voriconazolum (forma orală)** J02AC03
    91 Combinații M01AB55
    92 Ibuprofenum M01AE01
    93 Naproxenum M01AE02
    94 Acidum mefenamicum M01AG01
    95 Parecoxibum M01AH04
    96 Acidum niflumicum M01AX02
    97 Phenylbutazonum M01AA01
    98 Piroxicamum M02AA07
    99 Ibuprofenum M02AA13
    100 Acidum niflumicum M02AA17
    101 Indometacinum M02AA23
    102 Combinații M02ACN3
    103 Chlorzoxazonum M03BB03
    104 Tolperisonum M03BX04
    105 Acidum hialuronicum M09AX01
    106 Combinații N02AA59
    107 Combinații N02BA71
    108 Metamizolum natrium N02BB02
    109 Clorazepas dikalii N05BA05
    110 Tofisopamum N05BA23
    111 Midazolamum N05CD08
    112 Cinolazepamum N05CD13
    113 Methylfenidatum ** N06BA04
    114 Abrogată
    115 Pyritinolum N06BX02
    116 Abrogată
    117 Cinnarizinum N07CA02
    118 Tenonitrozolum P01AX08
    119 Pyrantelum P02CC01
    120 Sulfur P03AAN1
    121 Permethrinum P03AC04
    122 Benzylum benzoicum P03AX01
    123 Tixocortolum R01AD07
    124 Combinații (Betamethasonum+Tetryzolinum) R01ADN1
    125 Combinații R01BA52
    126 Fusafunginum R02AB03
    127 Ephedrini hydrochloridum R03CA02
    128 Terbutalinum R03CC03
    129 Abrogată
    130 Acetylcysteinum R05CB01
    131 Carbocisteinum R05CB03
    132 Abrogată
    133 Promethazinum R06AD02
    134 Mequitazinum R06AD07
    135 Meclozinum R06AE05
    136 Cyproheptadinum R06AX02
    137 Loratadinum (sirop/suspensie orală) R06AX13
    138 Chloramphenicolum S01AA01
    139 Acidum fusidicum S01AA13
    140 Kanamycinum S01AA24
    141 Combinații S01AA30
    142 Fluorometholonum S01BA07
    143 Desonidum S01BA11
    144 Indometacinum S01BC01
    145 Piroxicamum S01BC06
    146 Pilocarpinum S01EB01
    147 Emedastinum S01GX06
    148 Ketotifenum S01GX08
    149 Acidum hialuronicum S01KA01
    150 Nandrolonum S01XA11
    151 Abrogată
    152 Combinații S02CA05
    153.Mecaserminum **1 H01AC03
    154.TacrolimusumD11AH01
    NOTĂ:Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății. (la 01-03-2017, Nota corespunzătoare DCI-urilor marcate cu (***), Secțiunea C3 din Anexă a fost abrogată de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 18 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017 ) Medicamentele din această sublistă corespund DCI-urilor din nomenclatorul de produse, altele decât cele din sublistele A, B, sublista C secțiunea C1 și sublista D. Pentru categoriile de asigurați menționate în această sublistă, medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaționale din sublista A, sublista B, secțiunea C1 a sublistei C și sublista D se vor acorda în regim de compensare de 100% la preț de referință, indiferent de indicația pentru care sunt prevăzute în aceste subliste. (la 28-04-2017, Secțiunea C3, sublista C din anexă a fost completată de Punctul 4, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 259 din 27 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 28 aprilie 2017 ) (la 23-03-2018, Poziția 154, secțiunea C3, sublista C a fost introdusă de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 127 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 23 martie 2018 )
    SUBLISTA DDCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 20% din prețul de referință
    Nr. DCI COD ATC
    1. Ranitidinum A02BA02
    2. Famotidinum A02BA03
    3. Nizatidinum A02BA04
    4. Sucralfatum A02BX02
    5. Mebeverinum A03AA04
    6. Trimebutinum A03AA05
    7. Domperidonum A03FA03
    8. Acid omega-3-esteri etilici 90** C10AX06
    9. Trimetazidinum C01EB15
    10. Nicergolinum C04AE02
    11. Vincaminum C04AX07
    12. Diosminum (combinații)** C05CA53
    13. Aciclovirum D06BB03
    14. Calcitoninum (somon) H05BA01
    15. Piroxicamum M01AC01
    16. Nimesulidum M01AX17
    17. Acidum ibandronicum* (concentrațiile 3 mg și 150 mg) M05BA06
    18. Strontium Ranelatum M05BX03
    19. Clonazepamum N03AE01
    20. Piracetamum N06BX03
    21. Erdosteinum** R05CB15
    NOTĂ:Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (*) se inițiază de către medicul de specialitate în limita competenței și poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății. (la 09-08-2016, Poz. 17 de la sublista D a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 552 din 27 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 9 august 2016. )