HOTĂRÂRE nr. 259 din 22 februarie 2006privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul activității de tineret
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 1 martie 2006  (la 29-05-2019, Titlul actului normativ a fost modificat de Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 322 din 23 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 29 mai 2019 ) În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul activității de tineret, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 29-05-2019, sintagma: Autorității Naționale pentru Tineret a fost înlocuită de Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 322 din 23 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 29 mai 2019 )  +  Articolul 2Cheltuielile ce decurg din aplicarea normelor prevăzute la art. 1 vor fi efectuate în limita veniturilor obținute din derularea programelor Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul activității de tineret, din donații și sponsorizări, din fondurile alocate de la bugetul de stat în acest scop, precum și din alte surse prevăzute de lege. (la 29-05-2019, sintagma: Autorității Naționale pentru Tineret a fost înlocuită de Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 322 din 23 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 29 mai 2019 )  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Guvernului nr. 806/2001 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul activității de tineret, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 31 august 2001, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Aleodor Marian Frâncu
  Președintele Autorității Naționale pentru Tineret,
  Karoly Borbely
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  București, 22 februarie 2006.Nr. 259.  +  AnexăNORME DE CHELTUIELIpentru realizarea programelor Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul activitățiide tineret