LEGE nr. 556 din 7 decembrie 2004privind înființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 14 decembrie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989, denumit în continuare Institut, funcționează ca instituție publică de specialitate, autonomă, de interes național, cu personalitate juridică. (la 27-05-2019, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 23 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 27 mai 2019 ) (2) Sediul Institutului este în municipiul București.  +  Articolul 2Institutul are ca obiect de activitate analiza științifică a premiselor, desfășurării și efectelor - în plan politic, economic și social - ale Revoluției române din decembrie 1989, în scopul realizării unei imagini documentate, obiective și cuprinzătoare asupra acestui eveniment cardinal din istoria contemporană a țării noastre.  +  Articolul 3Pentru realizarea obiectului de activitate și a scopului activității sale Institutul organizează culegerea, arhivarea, cercetarea și publicarea documentelor referitoare la Revoluția română din decembrie 1989, având următoarele atribuții principale:1. în domeniul documentării:a) solicită și achiziționează contra cost, respectiv primește prin transfer sau ca donație, orice mărturie, publicație ori document al Revoluției române din decembrie 1989 sau despre aceasta;b) organizează sub egidă proprie și coordonează arhiva, biblioteca, precum și un muzeu național al Revoluției române din decembrie 1989, prin preluarea documentelor despre aceasta, existente în original sau în copie, pe orice tip de suport, de la alte instituții ale statului care au întreprins studii și cercetări privind acest eveniment;c) constituie un fond public documentar cuprinzând publicații, cărți, colecții de reviste, ziare, manifeste, imagini foto și video și orice alte înscrisuri legate de premisele, desfășurarea propriu-zisă și evocarea Revoluției române din decembrie 1989;2. în domeniul cercetării:a) efectuează studii și cercetări, în țară și în străinătate, pentru aprofundarea premiselor interne și a conjuncturii internaționale în care a avut loc Revoluția română din decembrie 1989;b) dezvoltă relații de colaborare și de comunicare cu persoane și instituții, din țară și din străinătate, care sunt preocupate de cunoașterea și reflectarea Revoluției române din decembrie 1989, instituind un parteneriat activ cu societatea academică și civilă;c) sistematizează din punct de vedere tematic și problematic, după rigori științifice, fondul documentar și arhivistic pe care îl constituie în legătură cu desfășurarea Revoluției române din decembrie 1989;3. în domeniul comunicării:a) finanțează editarea și reeditarea, tipărirea și publicarea, pe orice tip de suport, a unor memorii, cărți, studii, articole, colecții de documente scrise, fotografice și audiovizuale privitoare la Revoluția română din decembrie 1989;b) organizează reuniuni și colocvii consacrate Revoluției române din decembrie 1989 și reprezintă cercetarea românească în acest domeniu la întâlnirile științifice naționale și internaționale;c) sprijină conceptual, metodologic și material, în limita sumelor alocate de la buget, proiecte și programe ale organizațiilor societății civile și ale asociațiilor de revoluționari, consacrate studierii și/sau evocării Revoluției române din decembrie 1989.  +  Articolul 4(1) În cadrul Institutului se constituie Colegiul național al Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 și Consiliul științific al Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989.(2) Colegiul național al Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989, denumit în continuare Colegiul național, este organ deliberativ de conducere al Institutului, cu mandat permanent, care se întrunește lunar, format dintr-un număr de până la 25, dar nu mai puțin de 15 personalități reprezentative ale Revoluției Române din Decembrie 1989, recunoscute, care dețin una din calitățile prevăzute de Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.(3) Membrii Colegiului național sunt desemnați din rândul revoluționarilor recunoscuți, prin decret, de către Președintele României, cu consultarea Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 și a Comisiei parlamentare a revoluționarilor din decembrie 1989.(4) Pentru respectarea proporționalității teritoriale, înlocuirea membrilor Colegiului național se face la propunerea Colegiului național cu revoluționari recunoscuți care au luptat în aceeași zonă cu cei cărora le-a încetat calitatea de membru.(5) Nu pot fi membri ai Colegiului național:a) cei care au fost angajați ai Securității, au colaborat, sub orice formă, sau au semnat angajament cu Securitatea din perioada comunistă care a funcționat până la 22 decembrie 1989;b) cei care nu sunt recunoscuți ca fiind revoluționari, în conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.(6) Calitatea de membru în Colegiul național încetează la cerere, prin deces sau în situația în care există dovada că membrul se află în situația de incompatibilitate prevăzută la alin. (5).(7) Pentru participarea la ședințele Colegiului național, președintele Institutului și membrii beneficiază de o indemnizație de ședință în cuantum de 10% din indemnizația secretarului general al Institutului, indiferent de numărul de ședințe organizate lunar.(8) Cheltuielile de cazare, diurnă, transport, efectuate de președinte și membrii Colegiul național, cu ocazia deplasărilor la acțiuni organizate de Institut în țară și străinătate, se suportă din bugetul Institutului.(9) Colegiul național, la propunerea președintelui, numește din rândul membrilor săi un secretar general, cu rang de secretar de stat, care are ca atribuție principală monitorizarea activității Institutului și a modului în care se derulează programele desfășurate/finanțate de Institut, aprobate de Colegiul național. În lipsa președintelui, ședințele Colegiului național sunt prezidate de secretarul general.(10) Consiliul științific al Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989, denumit în continuare Consiliul științific, este organ consultativ științific al Institutului, format dintr-un număr de până la 21 de membri, desemnați de Colegiul național, prin consultarea Academiei Române și a Ministerului Cercetării și Inovării.(11) Consiliul științific este coordonat de un director științific, numit de președintele Institutului prin decizie.(12) Atribuțiile directorului științific se stabilesc prin fișa postului, aprobată de Colegiul național.(13) Modul de organizare și funcționare ale Colegiului național și Consiliului științific se stabilește prin regulamentul de organizare și funcționare al Institutului. (la 27-05-2019, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 23 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 27 mai 2019 )  +  Articolul 5(1) Institutul este condus de un președinte, ales de Colegiul național, prin hotărâre, dintre personalitățile Revoluției române din decembrie 1989, care deține una din calitățile prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare. Președintele prezidează ședințele Colegiului național. Atribuțiile președintelui sunt stabilite de Colegiul național prin regulamentul de organizare și funcționare.(2) Colegiul național numește ca organ executiv un director general, ales dintre membrii Colegiului național, la propunerea președintelui.(3) Directorul general este încadrat și salarizat la nivelul funcției asimilate celei de secretar de stat.(4) Directorul general are următoarele atribuții principale:a) coordonează activitatea curentă a Institutului între ședințele Colegiului național;b) asigură gestionarea fondurilor bănești, potrivit legii;c) prezintă spre aprobare Colegiului național proiectul Programului și proiectul de buget ale Institutului, pentru anul următor;d) prezintă spre aprobare Colegiului național bilanțul contabil și contul de execuție bugetară;e) duce la îndeplinire hotărârile Colegiului național și deciziile președintelui Institutului;f) este ordonator de credite, în condițiile legii;g) numește și eliberează din funcție, potrivit legii, personalul Institutului. (la 27-05-2019, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 23 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 27 mai 2019 )  +  Articolul 6(1) Numărul maxim de posturi salarizate ale Institutului este de 25, exclusiv secretarul general și directorul general.(2) Personalul Institutului este salarizat în conformitate cu reglementările în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice.(3) Regulamentul de organizare și funcționare, organigrama și statul de funcții ale Institutului se aprobă de Colegiul național. (la 27-05-2019, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 23 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 27 mai 2019 )  +  Articolul 7Pentru îndeplinirea obiectivelor sale Institutul colaborează cu Academia Română, cu instituții guvernamentale, precum și cu asociații și organizații ale societății civile care au preocupări legate de studierea Revoluției române din decembrie 1989.  +  Articolul 8(1) Cheltuielile curente și de capital ale Institutului se finanțează din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Senatului.(2) Veniturile proprii se obțin din activități realizate direct de Institut, după cum urmează:a) editarea și vânzarea de cărți, publicații, lucrări și studii de specialitate;b) cofinanțări de programe și proiecte;c) studii, proiecte și prestări de servicii;d) exploatarea bunurilor pe care le are în administrare;e) sponsorizări și donații, în condițiile legii;f) alte activități specifice realizate de Institut, inclusiv prin încheierea de contracte cu persoane fizice sau juridice.  +  Articolul 9(1) Pentru perioada de funcționare din anul 2004 finanțarea cheltuielilor necesare înființării, organizării și funcționării Institutului se asigură integral de la bugetul de stat.(2) Fondurile necesare finanțării cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004.  +  Articolul 10Se autorizează Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" să asigure spațiul și mijloacele necesare organizării și funcționării Institutului, în condițiile legii.  +  Articolul 11Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 14 din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 7 decembrie 2004.Nr. 556.-------