REGULAMENT din 2 martie 2011privind modul de alocare, acordare și justificare a transferurilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfășurării activităților reglementate prin Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, altele decât irigațiile
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 14 martie 2011  Notă
  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 203 din 2 martie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 178 din 14 martie 2011.
   +  Articolul 1(1) Se acordă Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare R.A., denumită în continuare Administrație, transferuri de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfășurării activităților reglementate prin Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, altele decât irigațiile, cu respectarea prevederilor legale.(2) Transferul sumelor de la bugetul de stat se face prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, de la capitolul 83.01"Agricultură, silvicultură și vânătoare", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55 01 18 "Alte transferuri curente interne".  +  Articolul 2(1) Administrația are obligația de a prezenta Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale propuneri pentru înscrierea în bugetul de stat a sumelor, în vederea cuprinderii acestora în bugetul ministerului, în termenele stabilite de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.(2) Anual, în etapa de elaborare a proiectului bugetului de stat, Administrația fundamentează pentru anul următor, la nivel de sucursală teritorială, în funcție de suprafața și de tipul fiecărei amenajări de îmbunătățiri funciare de utilitate publică gestionate de acea sucursală, necesarul sumelor de la bugetul de stat, urmărind realizarea în condiții corespunzătoare a obiectului de activitate.(3) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în calitate de ordonator principal de credite, comunică Administrației nivelul sumelor alocate de la bugetul de stat pentru Administrație pentru anul respectiv, atât cele aferente angajamentelor legale ale anului anterior, cât și cele ce urmează a se angaja în anul curent.(4) După comunicarea sumelor alocate de la bugetul de stat, Administrația va fundamenta cuantumul tarifelor pe tipuri de amenajări, în funcție de suprafețele de teren amenajate, declarate de utilitate publică, altele decât irigațiile, potrivit art. 38 alin. (4) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(5) În condițiile legii, Administrația repartizează și poate redistribui în cursul anului, pe sucursale teritoriale, sumele aprobate de la bugetul de stat, în funcție de cotele aprobate anual prin hotărâre a Guvernului, conform art. 38 alin. (6) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(6) Suprafețele care vor fi avute în vedere la stabilirea veniturilor sunt cele pentru care Administrația încheie contracte cu beneficiarii lucrărilor de îmbunătățiri funciare.(7) Sumele alocate de la bugetul de stat se acordă în completarea veniturilor proprii ale Administrației provenind din tarife percepute beneficiarilor lucrărilor de îmbunătățiri funciare, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (5) și (6) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(8) Tarifele medii pe tipuri de activități includ TVA și sunt prevăzute în anexa nr. 1.(9) Tarifele medii vor fi defalcate pe tipuri de amenajări, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, potrivit art. 38 alin. (6) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(10) Abrogat. (la 28-07-2011, Alineatul (10) din Articolul 2 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 742 din 20 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 28 iulie 2011 ) (11) Pentru activitățile desfășurate după semnarea contractelor de exploatare, întreținere și reparații privind amenajările de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile, Administrația va solicita fonduri Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale conform anexei nr. 3. (la 28-07-2011, Alineatul (11) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 742 din 20 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 28 iulie 2011 ) (12) Administrația, sucursalele teritoriale și unitățile de administrare răspund, în condițiile legii, de utilizarea transferurilor de la bugetul de stat potrivit scopului pentru care au fost acordate.  +  Articolul 3(1) Notele de fundamentare și justificare a transferurilor primite de la bugetul de stat, prevăzute în anexele nr. 2a și 3a, vor fi certificate din punctul de vedere al realității, regularității, legalității, necesității, oportunității și exactității datelor înscrise de către conducerea unității ierarhic superioare celei care întocmește nota de fundamentare și justificare prevăzută în anexa nr. 2a, respectiv anexa nr. 3a.(2) Administrația centralizează, verifică, avizează și supune aprobării consiliului de administrație notele de fundamentare și justificare prevăzute în anexele nr. 2a și 3a.(3) Administrația solicită Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în baza aprobării consiliului de administrație și a justificărilor formulate, potrivit anexei nr. 2a, respectiv anexei nr. 3a, alocarea sumelor de la bugetul de stat.(4) Administrația va întocmi lunar, în 3 exemplare, formularul prevăzut în anexa nr. 2a, respectiv anexa nr. 3a.(5) Justificarea sumelor primite de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se va face lunar, pe baza datelor rezultate din balanța de verificare a lunii anterioare, cu obligația încadrării în metodologia privind acordarea sumelor de la bugetul de stat.(6) Veniturile se vor defalca pe grupe, în funcție de natura lor, conform prevederilor legale. Veniturile din coloana nr. 2 a formularului prevăzut în anexa nr. 2a vor corespunde totalului veniturilor din clasa 7 din balanța de verificare a lunii precedente celei pentru care se solicită transferurile, diminuat cu sumele reprezentând surse de investiții, transferuri, inclusiv veniturile aferente activității de irigații și alte venituri conform indicatorilor prevăzuți în anexa nr. 2a.(7) Realizările din coloana nr. 3 a formularului prevăzut în anexa nr. 2a vor corespunde totalului cheltuielilor din clasa 6 din balanța de verificare a lunii precedente celei pentru care se solicită transferurile, diminuat cu sumele aferente cheltuielilor de investiții, cheltuielilor efectuate cu activitatea de irigații, aferente programelor cu finanțare rambursabilă/nerambursabilă, și alte cheltuieli conform indicatorilor prevăzuți în anexa nr. 2a.(8) La cap. IV "Transferuri primite" din anexa nr. 2a se vor cuprinde atât sumele încasate efectiv de unitățile de administrare, cât și regularizări și plăți efectuate în numele acestora de către unitatea ierarhic superioară.(9) În "Nota de fundamentare și justificare a transferurilor primite de la bugetul de stat la data de ....", prevăzută în anexa nr. 2a, pentru luna decembrie a anului anterior se va completa cumulat de la începutul anului, respectiv coloana nr. 2 va cuprinde prevederile bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației aprobat pentru anul anterior, iar în coloana nr. 4 se va înscrie transferul solicitat pentru luna decembrie pe baza documentelor justificative întocmite/primite/preliminate, în limita sumelor aprobate cu această destinație în anul curent, cu respectarea prevederilor legale.(10) Veniturile din coloana nr. 3 a formularului prevăzut în anexa nr. 2a vor fi defalcate conform anexei nr. 4 "Defalcarea veniturilor ce se realizează la luna .........", ce va rezultă din centralizarea datelor primite de la subunități.(11) "Cheltuielile preliminate pentru luna în curs" din coloana nr. 4 din formularul prevăzut în anexa nr. 2a vor fi prezentate detaliat în formularul prevăzut în anexa nr. 5 "Memoriu privind justificarea sumelor preliminate a se plăti în luna în curs", care va cuprinde toate obligațiile de plată/achitate ale Administrației, până la data de 20 a lunii respective, la care se vor adăuga obligațiile de plată preliminate a se efectua până la sfârșitul lunii. În solicitările respective se pot regăsi și avansurile acordate, în condițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru achiziții de bunuri și servicii. Formularul prevăzut în anexa nr. 5 va rezultă din centralizarea datelor primite de la subunități.(12) Sumele acordate din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în condițiile art. 52 alin. (7) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se înregistrează în contabilitatea acestuia ca avansuri, urmând ca înregistrarea pe cheltuieli să se efectueze pe baza justificărilor prezentate de beneficiar.(13) Aceste plăți urmează să se regăsească în conturile de cheltuieli, conturi care permit, conform prezentului regulament, justificarea în anul financiar curent a utilizării sumelor primite.(14) Odată cu transmiterea acestor documente se vor prezenta Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în mod obligatoriu, și balanța de verificare contabilă întocmită pentru luna precedentă celei în care se solicită acordarea de transferuri, precum și formularul "Situația obligațiilor față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondurilor speciale la data de ............", prevăzut în anexa nr. 6.(15) Notele de fundamentare și justificare se prezintă până la data de 28 a fiecărei luni la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Serviciul îmbunătățiri funciare, fond funciar, ecocondiționalitate și agricultură ecologică, în vederea analizării legalității și utilizării sumelor primite, a fundamentării sumelor necesare pentru luna în curs și pentru luna următoare; ulterior acesta va transmite documentele și avizul Direcției generale buget finanțe și fonduri europene, în vederea solicitării deschiderilor de credite bugetare.(16) În cazul în care Administrația nu mai solicită transferuri pentru o anumită perioadă, aceasta are obligația de a prezenta justificarea transferurilor primite, în fiecare lună, cu cheltuielile perioadei respective la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Serviciul îmbunătățiri funciare, fond funciar, ecocondiționalitate și agricultură ecologică, în vederea analizării utilizării sumelor primite.(17) Pentru solicitarea creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prezintă la Ministerul Finanțelor Publice cererea de deschidere a creditelor, însoțită de un exemplar al formularului prevăzut în anexa nr. 2a, respectiv anexa nr. 3a, aprobat de ordonatorul principal de credite.(18) Administrația încasează transferurile primite de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în contul său deschis la Trezoreria Statului. Centrala Administrației efectuează plăți și regularizări în nume propriu și în numele subunităților din subordine, după care virează sucursalelor teritoriale sumele rămase cuvenite. La rândul lor sucursalele teritoriale, din sumele încasate în acest mod, efectuează plăți în numele acestora și al subunităților din subordine, virând acestora diferențele rămase cuvenite. Unitățile de administrare vor utiliza sumele încasate efectuând plăți conform destinației avute în vedere la solicitarea acestora.  +  Articolul 4(1) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Administrația poate efectua cheltuieli în structură, proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu excepția cheltuielilor pentru energia electrică aferentă activităților, altele decât irigațiile, cu respectarea prevederilor legale.(2) Nivelul cheltuielilor de personal va fi proporțional cu gradul de realizare al veniturilor totale și va reprezenta o limită maximă procentuală rezultată din raportul dintre cheltuielile privind personalul și veniturile totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli.(3) Formularul de fundamentare și justificare a sumelor primite de la bugetul de stat va cuprinde în mod obligatoriu mențiunea: "Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea și exactitatea datelor înscrise" și va purta semnătura persoanelor autorizate, de regulă, directorul general și directorul economic.  +  Articolul 5Anexele nr. 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5 și 6 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa nr. 1la regulamentSTRUCTURAtarifelor medii pe tipuri de activități, alteledecât activitatea de irigații, pentru anul 2011
  Denumire activitate Tarif mediu (lei, inclusiv TVA/ha)
  Total, din care: suportat de la bugetul de stat suportat de la beneficiari
  1 2=3+4 3 4
  TOTAL:
  1. Desecare cu pompare 100,00 58,00 42,00
  2. Desecare gravitațională 40,00 23,20 16,80
  3. CES 30,00 17,40 12,60
  4. Apărare 30,00 17,40 12,60
   +  Anexa nr. 2la regulamentMINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEAdministrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare R.A.AprobatOrdonator principal de credite..............................NOTĂ DE FUNDAMENTARE ȘI JUSTIFICAREa transferurilor primite de la bugetul de statla data de ...................... - mii lei - ┌────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────────┬─────────┐ │ │ Indicator │Prevederi│Realizări │Cheltuieli │Propuneri│ │ │ │buget │în luna │preliminate│pentru │ │ │ │perioada*│precedentă│pentru luna│luna** │ │ │ │ │(cumulat │în curs │ │ │ │ │ │de la │ │ │ │ │ │ │începutul │ │ │ │ │ │ │anului) │ │ │ ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┤ │ I. │VENITURI (total clasa 7), │ │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ 1. │70. CIFRA DE AFACERI, din │ │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ │- Venituri obținute pe baza │ │ │ │ │ │ │contractelor încheiate la │ │ │ │ │ │ │activitatea de desecare, │ │ │ │ │ │ │CES, apărare │ │ │ │ │ │ │- Venituri din subvenții de │ │ │ │ │ │ │exploatare │ │ │ │ │ │ 2. │71. VENITURI AFERENTE │ │ │ │ │ │ │COSTULUI PRODUCȚIEI ÎN CURS │ │ │ │ │ │ │DE EXECUȚIE │ │ │ │ │ │ 3. │72. PRODUCȚIA REALIZATĂ DE │ │ │ │ │ │ │ENTITATE PENTRU SCOPURILE │ │ │ │ │ │ │SALE PROPRII ȘI CAPITALIZATĂ│ │ │ │ │ │ 4. │75. ALTE VENITURI DIN │ │ │ │ │ │ │EXPLOATARE │ │ │ │ │ │ 5. │76. VENITURI FINANCIARE │ │ │ │ │ │ 6. │77. VENITURI EXTRAORDINARE │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┤ │ II.│CHELTUIELI (total clasa 6) │ │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ 1.│60. CHELTUIELI PRIVIND │ │ │ │ │ │ │MATERII PRIME, MATERIALE │ │ │ │ │ │ │ETC. ȘI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │EXTERNE (ENEL+APĂ) │ │ │ │ │ │ 2.│64. CHELTUIELI CU PERSONALUL│ │ │ │ │ │ │(din care se scad venituri │ │ │ │ │ │ │din subvenții de exploatare │ │ │ │ │ │ │pentru plata personalului - │ │ │ │ │ │ │ct.7414) │ │ │ │ │ │2^1.│65. ALTE CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │EXPLOATARE │ │ │ │ │ │ 3.│68. AJUSTĂRI DE VALOARE │ │ │ │ │ │ │PRIVIND IMOBILIZĂRI │ │ │ │ │ │ │CORPORALE ȘI NECORPORALE │ │ │ │ │ │ │(din care se scad veniturile│ │ │ │ │ │ │din ajustări pentru │ │ │ │ │ │ │deprecierea imobilizărilor -│ │ │ │ │ │ │ct. 7813) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALTE CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │EXPLOATARE │ │ │ │ │ │ 4. │61.-62. CHELTUIELI PRIVIND │ │ │ │ │ │ │PRESTATIILE EXTERNE (din │ │ │ │ │ │ │care se scad venituri din │ │ │ │ │ │ │subvenții de exploatare │ │ │ │ │ │ │pentru plata personalului - │ │ │ │ │ │ │ct.7414) │ │ │ │ │ │ 5. │63. CHELTUIELI CU ALTE │ │ │ │ │ │ │IMPOZITE, TAXE, VĂRSĂMINTE │ │ │ │ │ │ │ASIMILATE │ │ │ │ │ │ 6. │68. ALTE CHELTUIELI ȘI │ │ │ │ │ │ │AJUSTĂRI PRIVIND │ │ │ │ │ │ │PROVIZIOANELE (ct.6812 din │ │ │ │ │ │ │care se scad venituri din │ │ │ │ │ │ │provizioane - ct.7812) │ │ │ │ │ │ 7. │66. CHELTUIELI FINANCIARE │ │ │ │ │ │ 8. │67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE│ │ │ │ │ │ 9. │69. IMPOZITUL PE PROFIT │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┤ │III.│TRANSFERURI SOLICITATE │ │ │ │ │ │ │PENTRU ACTIVITATE (II-I) │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┤ │IV. │TRANSFERURI PRIMITE │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┤ │ V. │TRANSFERURI DE PRIMIT │ x │ x │ x │ │ │ │(III-IV) │ │ │ │ │ └────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────────┴─────────┘-----* Reprezintă bugetul cumulat la nivelul trimestrului care include luna pentru care se face deschiderea de credite bugetare.** Luna următoare celei în care se solicită deschiderea de credite bugetare.Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea și exactitatea datelor înscrise.Director, Director economic,......... ..................Vizatpentru controlul financiar preventiv............................... (la 28-07-2011, Subpunctul 2^1 din Punctul II, Anexa nr. 2 a fost introdus de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 742 din 20 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 28 iulie 2011 ) Notă
  Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 742 din 20 iulie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 178 din 14 martie 2011, prevede:
  „Articolul II
  Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare R.A. va solicita fonduri Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru activitățile desfășurate până la semnarea contractelor de exploatare, întreținere și reparații privind amenajările de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile, referitoare la cheltuielile prevăzute la art. 42 alin. (4) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit anexei nr. 2 la Regulamentul privind modul de alocare, acordare și justificare a transferurilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfășurării activităților reglementate prin Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, altele decât irigațiile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2011, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2011”.
   +  Anexa nr. 2ala regulamentMINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEAdministrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare R.A.Sucursala teritorială ........................................./Centrala Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare R.A.NOTĂ DE FUNDAMENTARE ȘI JUSTIFICAREa transferurilor primite de la bugetul de statla data de ........................ ┌────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────────┬─────────┐ │ │ Indicator │Prevederi│Realizări │Cheltuieli │Propuneri│ │ │ │buget │în luna │preliminate│pentru │ │ │ │perioada*│precedentă│pentru luna│luna** │ │ │ │ │(cumulat │în curs │ │ │ │ │ │de la │ │ │ │ │ │ │începutul │ │ │ │ │ │ │anului) │ │ │ ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┤ │ I. │VENITURI (total clasa 7), │ │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ 1. │70. CIFRA DE AFACERI, din │ │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ │- Venituri obținute pe baza │ │ │ │ │ │ │contractelor încheiate la │ │ │ │ │ │ │activitatea de desecare, │ │ │ │ │ │ │CES, apărare │ │ │ │ │ │ │- Venituri din subvenții de │ │ │ │ │ │ │exploatare │ │ │ │ │ │ 2. │71. VENITURI AFERENTE │ │ │ │ │ │ │COSTULUI PRODUCȚIEI ÎN CURS │ │ │ │ │ │ │DE EXECUȚIE │ │ │ │ │ │ 3. │72. PRODUCȚIA REALIZATĂ DE │ │ │ │ │ │ │ENTITATE PENTRU SCOPURILE │ │ │ │ │ │ │SALE PROPRII ȘI CAPITALIZATĂ│ │ │ │ │ │ 4. │75. ALTE VENITURI DIN │ │ │ │ │ │ │EXPLOATARE │ │ │ │ │ │ 5. │76. VENITURI FINANCIARE │ │ │ │ │ │ 6. │77. VENITURI EXTRAORDINARE │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┤ │ II.│CHELTUIELI (total clasa 6) │ │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ 1.│60. CHELTUIELI PRIVIND │ │ │ │ │ │ │MATERII PRIME, MATERIALE │ │ │ │ │ │ │ETC. ȘI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │EXTERNE (ENEL+APĂ) │ │ │ │ │ │ 2.│64. CHELTUIELI CU PERSONALUL│ │ │ │ │ │ │(din care se scad venituri │ │ │ │ │ │ │din subvenții de exploatare │ │ │ │ │ │ │pentru plata personalului - │ │ │ │ │ │ │ct.7414) │ │ │ │ │ │2^1.│65. ALTE CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │EXPLOATARE │ │ │ │ │ │ 3.│68. AJUSTĂRI DE VALOARE │ │ │ │ │ │ │PRIVIND IMOBILIZĂRI │ │ │ │ │ │ │CORPORALE ȘI NECORPORALE │ │ │ │ │ │ │(din care se scad veniturile│ │ │ │ │ │ │din ajustări pentru │ │ │ │ │ │ │deprecierea imobilizărilor -│ │ │ │ │ │ │ct. 7813) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALTE CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │EXPLOATARE │ │ │ │ │ │ 4. │61.-62. CHELTUIELI PRIVIND │ │ │ │ │ │ │PRESTATIILE EXTERNE (din │ │ │ │ │ │ │care se scad venituri din │ │ │ │ │ │ │subvenții de exploatare │ │ │ │ │ │ │pentru plata personalului - │ │ │ │ │ │ │ct.7414) │ │ │ │ │ │ 5. │63. CHELTUIELI CU ALTE │ │ │ │ │ │ │IMPOZITE, TAXE, VĂRSĂMINTE │ │ │ │ │ │ │ASIMILATE │ │ │ │ │ │ 6. │68. ALTE CHELTUIELI ȘI │ │ │ │ │ │ │AJUSTĂRI PRIVIND │ │ │ │ │ │ │PROVIZIOANELE (ct.6812 din │ │ │ │ │ │ │care se scad venituri din │ │ │ │ │ │ │provizioane - ct.7812) │ │ │ │ │ │ 7. │66. CHELTUIELI FINANCIARE │ │ │ │ │ │ 8. │67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE│ │ │ │ │ │ 9. │69. IMPOZITUL PE PROFIT │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┤ │III.│TRANSFERURI SOLICITATE │ │ │ │ │ │ │PENTRU ACTIVITATE (II-I) │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┤ │IV. │TRANSFERURI PRIMITE │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┤ │ V. │TRANSFERURI DE PRIMIT │ x │ x │ x │ │ │ │(III-IV) │ │ │ │ │ └────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────────┴─────────┘-----* Reprezintă bugetul cumulat la nivelul trimestrului care include luna pentru care se face deschiderea de credite bugetare.** Luna următoare celei în care se solicită deschiderea de credite bugetare.Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea și exactitatea datelor înscrise.Director regional, Director economic,.................. ..................Vizatpentru controlul financiar preventiv............................... (la 28-07-2011, Subpunctul 2^1 din Punctul II, Anexa nr. 2a a fost introdus de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 742 din 20 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 28 iulie 2011 )  +  Anexa nr. 3la regulamentMINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEAdministrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare R.A.AprobatOrdonator principal de credite..............................NOTĂ DE FUNDAMENTARE ȘI JUSTIFICAREa transferurilor primite de la bugetul de statla data de ....
  Denumire activitate Nr.rd.Suprafața contractată(ha) Tarif mediu Suma suportatăde la bugetul de stat Suma suportatăde la beneficiariSuma alocată anteriorde la bugetul de stat Suma solicitată
  Total (lei),din care: supotat de la bugetulde stat(lei) suportat de la beneficiari (lei) Suma (mii lei)Suma (mii lei)Suma (mii lei) Suma (mii lei)
  1 2 3 4=5+6 5 6 7=3*5 8=3*6 9 10
  TOTAL
  1. Desecare cu pompare 1
  2. Desecare gravitațională 2
  3. CES 3
  4. Apărare 4
  Certificam pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea și exactitatea datelor înscrise.Director, Director economic,.......... ..................Vizatpentru controlul financiar preventiv...............................
   +  Anexa nr. 3ala regulamentMINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEAdministrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare R.A.Sucursala teritorială ............................/Centrala Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare R.A.AprobatOrdonator principal de credite..............................NOTĂ DE FUNDAMENTARE ȘI JUSTIFICAREa transferurilor primite de la bugetul de statla data de ....
  Denumire activitate Nr.rd.Suprafața contractată(ha) Tarif mediu Suma suportatăde la bugetul de stat Suma suportatăde la beneficiariSuma alocată anteriorde la bugetul de stat Suma solicitată
  Total (lei),din care: suportat de la bugetulde stat(lei) suportat de la beneficiari (lei) Suma (mii lei)Suma (mii lei)Suma (mii lei) Suma (mii lei)
  1 2 3 4=5+6 5 6 7=3*5 8=3*6 9 10
  TOTAL
  1. Desecare cu pompare 1
  2. Desecare gravitațională 2
  3. CES 3
  4. Apărare 4
  Certificam pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea și exactitatea datelor înscrise.Director, Director economic,......... ..................Vizatpentru controlul financiar preventiv...............................
   +  Anexa nr. 4la regulamentMINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEAdministrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare R.A.Sucursala teritorială .....................DEFALCAREAveniturilor ce se realizează în luna ..............
  Tipul venitului Sume reprezentândvenituri realizate înluna precedentă (cumulat de la începutulanului) Sume reprezentândvenituri preliminate pentru luna în curs Sume reprezentândvenituri preliminate în luna pentru care se acordă transfer
  VENITURI (total clasa 7)*, din care: 70. CIFRA DE AFACERI, din care: - Venituri obținute pe baza contractelor încheiate la activitateade desecare, CES, apărare - Venituri din subvenții de exploatare 71. VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE 72. PRODUCȚIA REALIZATĂ DE ENTITATE PENTRU SCOPURILE SALE PROPRII ȘI CAPITALIZATĂ 75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 76. VENITURI FINANCIARE 77. VENITURI EXTRAORDINARE
  TOTAL:
  -----* Se poate defalca în funcție de specificul activității.Director, Director economic,......... ..................
   +  Anexa nr. 5la regulamentMINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEAdministrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare R.A.Sucursala teritorială .....................MEMORIUprivind justificarea sumelor preliminatea se plăti în luna în curs ┌───┬───────────────────────────────────┬──────────┬────────────┬────────────┐ │Nr.│ Tipul plății │Documentul│Beneficiarul│Suma plătită│ │crt│      (obligației de plată)        │(tip, nr.,│plății      │sau         │ │   │                                   │ dată)    │            │preliminată │ │   │                                   │          │            │a se plăti  │ │ │ │ │ │(inclusiv │ │ │ │ │ │TVA) │ ├───┼───────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤ │ 1.│Plăți cu materiile prime │ │ │ │ │ │- │ │ │ │ │ │- │ │ │ │ │ 2.│Plăți cu materialele consumabile, │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │a) plăți privind combustibilul │ │ │ │ │ │- │ │ │ │ │ │- │ │ │ │ │ │b) plăți privind piesele de schimb │ │ │ │ │ │- │ │ │ │ │ │- │ │ │ │ │ 3.│Plăți privind materialele de natura│ │ │ │ │ │obiectelor de inventar │ │ │ │ │ │- │ │ │ │ │ │- │ │ │ │ │ 4.│Plăți privind energia electrică │ │ │ │ │ │- │ │ │ │ │ │- │ │ │ │ │ 5.│Plăți privind consumul de apă │ │ │ │ │ │- │ │ │ │ │ │- │ │ │ │ │ 6.│Plăți de întreținere și reparații │ │ │ │ │ │- │ │ │ │ │ │- │ │ │ │ │ 7.│Plăți de protocol, reclamă și │ │ │ │ │ │publicitate │ │ │ │ │ 8.│Plăți cu transportul de bunuri și │ │ │ │ │ │personal │ │ │ │ │ 9.│Plăți poștale și taxe de │ │ │ │ │ │comunicații │ │ │ │ │10.│Plăți cu remunerațiile nete ale │ │ │ │ │ │personalului │ │ │ │ │11.│Plăți privind impozitul pe salarii │ │ │ │ │12.│Plăți cu asigurările și protecția │ │ │ │ │ │socială, din care: │ │ │ │ │a) │plăți privind contribuția │ │ │ │ │ │unității la asigurările sociale │ │ │ │ │b) │plăți privind contribuția │ │ │ │ │ │unității pentru ajutorul de șomaj │ │ │ │ │c) │plăți privind contribuția │ │ │ │ │ │unității pentru asigurările sociale│ │ │ │ │ │de sănătate │ │ │ │ │d) │plăți privind contribuția pentru │ │ │ │ │ │asigurările de accidente de muncă │ │ │ │ │ │și boli profesionale │ │ │ │ │13.│Plăți cu alte impozite, taxe și │ │ │ │ │ │vărsăminte asimilate │ │ │ │ │14.│Plăți din diferențe de curs valutar│ │ │ │ │15.│Plăți privind dobânzile │ │ │ │ │16.│Plăți cu deplasări, detașări și │ │ │ │ │ │transferări │ │ │ │ │17.│Alte plăți cu serviciile executate │ │ │ │ │ │de terți │ │ │ │ │18.│Alte plăți* │ │ │ │ │ │TOTAL PLĂȚI, din care: │ │ │ │ │ │- efectuate din venituri proprii │ │ │ │ │ │- efectuate din transferuri de la │ │ │ │ │ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │RECAPITULAȚIE │ │ │ │ │ │Total plăți, din care: │ │ │ │ │ │CHELTUIELI (total clasa 6), din │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ │60. CHELTUIELI PRIVIND MATERII │ │ │ │ │ │PRIME, MATERIALE ETC. ȘI ALTE │ │ │ │ │ │CHELTUIELI EXTERNE (EN. EL.+APĂ) │ │ │ │ │ │64. CHELTUIELI CU PERSONALUL (din │ │ │ │ │ │care se scad venituri din subvenții│ │ │ │ │ │de exploatare pentru plata │ │ │ │ │ │personalului - ct. 7414) │ │ │ │ │ │68. AJUSTĂRI DE VALOARE PRIVIND │ │ │ │ │ │IMOBILIZĂRI CORPORALE ȘI │ │ │ │ │ │NECORPORALE (din care se scad │ │ │ │ │ │veniturile din ajustări pentru │ │ │ │ │ │deprecierea imobilizărilor - │ │ │ │ │ │ct. 7813) │ │ │ │ │ │ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE │ │ │ │ │ │61.-62. CHELTUIELI PRIVIND │ │ │ │ │ │PRESTAȚIILE EXTERNE (din care se │ │ │ │ │ │scad venituri din subvenții de │ │ │ │ │ │exploatare pentru plata │ │ │ │ │ │personalului - ct. 7414) │ │ │ │ │ │63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, │ │ │ │ │ │TAXE, VĂRSĂMINTE ASIMILATE │ │ │ │ │ │68. ALTE CHELTUIELI ȘI AJUSTĂRI │ │ │ │ │ │PRIVIND PROVIZIOANELE (ct. 6812, │ │ │ │ │ │din care se scad venituri din │ │ │ │ │ │provizioane - ct. 7812) │ │ │ │ │ │66. CHELTUIELI FINANCIARE │ │ │ │ │ │67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE │ │ │ │ │ │69. IMPOZITUL PE PROFIT │ │ │ │ └───┴───────────────────────────────────┴──────────┴────────────┴────────────┘-----* Alte plăți curente efectuate în funcție de specificul și complexitatea activității desfășurate. Se completează după caz.Director, Director economic,......... ..................  +  Anexa nr. 6la regulamentMINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEAdministrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare R.A.SITUAȚIAobligațiilor față de bugetul de stat,bugetul asigurărilor sociale de stat,bugetul fondurilor specialela data de ........ - mii lei -
  Nr.crt Denumirea indicatorilor DatoratVărsat efectivRămas devărsat - în termen -Rămas de vărsat -restant-
  1. 2. 3.Obligații față de bugetul de stat - TOTAL, din care: - * - * - * Obligații față de bugetul asigurărilor sociale de stat - TOTAL Obligații față de bugetele fondurilor speciale - TOTAL, din care: - * - * - *
  -----* Se completează după caz.Director, Director economic,......... ..................
  -----