HOTĂRÂRE nr. 13 din 12 ianuarie 2017privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 8, 9 și 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Ministerul Cercetării și Inovării este organul de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează și funcționează în subordinea Guvernului.(2) Ministerul Cercetării și Inovării are rol de sinteză și coordonare în aplicarea Strategiei și Programului de guvernare în domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării.(3) Sediul Ministerului Cercetării și Inovării este în municipiul București, str. D. I. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.  +  Articolul 2(1) Ministerul Cercetării și Inovării organizează și conduce sistemul național de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, exercitându-și atribuțiile stabilite prin legi și prin alte acte normative din sfera sa de activitate, și realizează, după caz, împreună cu ministerele de resort politica guvernamentală în domeniile sale de activitate.(2) Ministerul Cercetării și Inovării, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, are drept de inițiativă și de execuție în domeniul politicii financiare și al resurselor umane din sfera cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării.  +  Articolul 3(1) Ministerul Cercetării și Inovării își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile altor acte normative, în vigoare, incidente în domeniu.(2) În calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, Ministerul Cercetării și Inovării asigură, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea și evaluarea politicilor în domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării, iar, pe de altă parte, coordonează elaborarea, aplicarea, monitorizarea și evaluarea politicilor pentru lărgirea patrimoniului național și internațional de cercetare, tehnologie și inovare, dezvoltarea economică sustenabilă, accesul rezultatelor cercetării și tehnologiilor dezvoltate pe piața internă și internațională, satisfacerea nevoilor cetățeanului și creșterea calității vieții acestuia.  +  Articolul 4 În vederea realizării obiectivelor din domeniile sale de activitate, Ministerul Cercetării și Inovării îndeplinește următoarele funcții:a) de strategie, prin care se asigură elaborarea Strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării;b) de administrare, prin care alocă, monitorizează și evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniile sale de activitate;c) de elaborare, coordonare, control și evaluare a realizării politicilor în domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării;d) de reglementare și sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ metodologic, funcțional, operațional, instituțional și financiar necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniile sale de activitate;e) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea și controlul respectării reglementărilor din domeniile sale de activitate;f) de reprezentare, prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele/instituțiile și în organizațiile naționale, regionale și internaționale, ca autoritate de stat pentru domeniile sale de activitate;g) de comunicare cu celelalte structuri ale administrației publice centrale și locale și cu societatea civilă;h) de cooperare internațională, prin care asigură aplicarea acordurilor internaționale în domeniile sale de activitate și promovarea de noi acorduri;i) de implementare de proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile în domeniul său de competență.  +  Articolul 5 Ministerul Cercetării și Inovării exercită în domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării următoarele atribuții:a) elaborează Strategia de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării;b) îndeplinește obligațiile ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene și participă la procesul de elaborare a politicilor și actelor normative europene în domeniile sale de competență;c) asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele și în organizațiile naționale, regionale și internaționale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate, și asigură aplicarea acordurilor internaționale în domeniu și promovarea de noi acorduri;d) fundamentează, elaborează, implementează, monitorizează, evaluează și actualizează periodic politicile și strategiile în domeniu;e) realizează studii, analize și monitorizări, evaluări și alte activități similare în domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării, pentru elaborarea, monitorizarea și evaluarea implementării Strategiei, Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare și celorlalte instrumente pentru implementarea acesteia și în acest scop poate să contracteze servicii de consultanță, expertiză, asistență tehnică și altele asemenea;f) stabilește și actualizează obiectivele strategice implementate prin Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare și prin celelalte instrumente pentru implementarea Strategiei naționale, în concordanță cu prioritățile politicilor economice și sociale ale Guvernului;g) elaborează Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare pe perioade multianuale, pe baza evaluării resurselor necesare, evaluează programele cuprinse în acesta, asigură detalierea lor anuală și informează asupra realizării acestora;h) urmărește armonizarea politicilor proprii cu cele din domeniul educației, industriei, comerțului, mediului, sănătății, muncii, precum și din alte domenii;i) dezvoltă politici privind transferul tehnologic și susținerea aplicării rezultatelor, a invențiilor/inovațiilor în parteneriat cu mediul economic;j) elaborează propuneri de acte normative și de reglementări în domeniu și asigură crearea și dezvoltarea cadrului instituțional aferent;k) avizează proiectele de acte normative care conțin prevederi ce intră în domeniul său de competență, inițiate de alte autorități ale administrației publice;l) monitorizează aplicarea normelor legale în vigoare;m) exercită atribuțiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, privind funcționarea unităților aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea sa;n) monitorizează și evaluează unitățile de cercetare, dezvoltare și inovare, în conformitate cu legislația în vigoare;o) asigură dezvoltarea instituțională a institutelor și unităților de cercetare aflate în subordine, coordonare și sub autoritate;p) stimulează, în rândul operatorilor economici și în economie în general, creșterea investiției private pentru dezvoltarea activităților de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, precum și transferul tehnologic și valorificarea rezultatelor de cercetare, prin absorbția și difuzia acestora;q) stimulează și monitorizează participarea României la programe și proiecte internaționale, europene și bilaterale în domeniu;r) participă la programele și proiectele internaționale, ale Uniunii Europene și bilaterale în domeniu;s) asigură atragerea, utilizarea, monitorizarea și evaluarea asistenței tehnice și a consultanței interne și internaționale pentru domeniul său specific de competență;ș) stimulează dezvoltarea regională și locală, prin programe și proiecte de dezvoltare a cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării, prin înființarea și inițierea înființării, în condițiile legii, de entități de inovare și transfer tehnologic și de parcuri științifice și tehnologice, prin susținerea transferului tehnologic al rezultatelor cercetării către întreprinderile mici și mijlocii, în colaborare cu ministerele de resort, în baza unor programe aprobate de Guvern;t) definește procedurile specifice de analiză, de monitorizare și de evaluare a sistemului cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării;ț) atribuie conducerea sau, după caz, conduce, finanțează și monitorizează programe/proiecte de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare;u) prognozează, planifică și programează, după caz, bugetul aferent cercetării-dezvoltării și inovării, cuprins în bugetul de stat, și resursele financiare necesare realizării politicilor în domeniul său de competență;v) asigură alocarea, în condițiile legii, fondurilor destinate finanțării Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare, precum și celorlalte instrumente pentru implementarea Strategiei pe care le gestionează;w) aprobă și finanțează programele-nucleu, conform legii, elaborează planul sectorial de cercetare-dezvoltare propriu și avizează planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare ale celorlalte autorități;x) stimulează și susține dialogul dintre comunitatea științifică și alte structuri ale societății civile;y) coordonează și poate finanța activitățile de participare a României la târguri, expoziții și la alte asemenea manifestări interne și internaționale cu caracter tehnico-științific;z) diseminează informații în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării prin acțiuni organizate inclusiv în cooperare, prin dezvoltarea și actualizarea de aplicații informatice de tip portal, registru sau altele asemenea, prin publicarea de rapoarte, studii și altele asemenea și, după caz, asigură editarea, tipărirea și difuzarea de publicații sau de materiale specifice domeniului său de competență necesare pentru cunoașterea și dezvoltarea activității din domeniile sale de activitate;aa) finanțează acțiuni proprii, inclusiv organizarea de conferințe științifice, conferințe naționale și altele asemenea, inclusiv cu participare internațională, pe baza programelor aprobate de ministrul cercetării și inovării;bb) finanțează proiecte de inițiere de tip "de sus în jos" (top-down) și de parcurs de tip "de jos în sus" (bottom-up), care să permită atât dezvoltarea de noi tehnologii, cât și stabilizarea cercetătorilor angajați;cc) efectuează acte de control potrivit reglementărilor în vigoare și regulamentelor naționale și ale Uniunii Europene în domeniile sale de activitate;dd) asigură relația cu Parlamentul, Consiliul Economic și Social, cu alte autorități și organizații reprezentative în problemele specifice domeniilor sale de activitate;ee) propune acordarea statutului de utilitate publică asociațiilor și fundațiilor din domeniul său de activitate, în condițiile prevăzute de lege;ff) primește și soluționează sesizările persoanelor fizice și juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002;gg) coordonează, realizează și finanțează activități de constituire, întreținere, stocare și arhivare de baze de date interne referitoare la domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării;hh) înregistrează, cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din aceasta, deține și utilizează marca "Conceput în România";ii) coordonează și finanțează organisme și acțiuni de sprijin pe lângă Uniunea Europeană sau în țări din afara acesteia, potrivit reglementărilor în vigoare, în domeniile sale de activitate;jj) organizează compartimentul pentru informații clasificate;kk) alte atribuții prevăzute în acte normative aflate în vigoare.  +  Articolul 6 În îndeplinirea atribuțiilor sale, Ministerul Cercetării și Inovării este autorizat:a) să desfășoare activități de informare, publicitate și promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii;b) să contracteze, în condițiile legii, servicii de specialitate de traduceri, documentare și arhivare documente;c) să încheie protocoale de colaborare și schimb de informații cu alte instituții publice, private, organizații guvernamentale și neguvernamentale, potrivit competențelor sale;d) să emită norme și instrucțiuni obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse în exercitarea atribuțiilor sale, potrivit legii;e) să solicite, în condițiile legii, informațiile și datele necesare realizării atribuțiilor sale;f) să efectueze acte de control potrivit reglementărilor în vigoare și regulamentelor naționale și ale Uniunii Europene în domeniile sale de activitate;g) să aplice sancțiunile prevăzute de lege în competența sa, în conformitate cu legislația în vigoare.  +  Articolul 7(1) În structura organizatorică a Ministerului Cercetării și Inovării funcționează o direcție generală, direcții, servicii, birouri și compartimente, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare. (la 02-05-2018, Alineatul (1) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 263 din 24 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 02 mai 2018 ) (2) Structura organizatorică a Ministerului Cercetării și Inovării este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului cercetării și inovării, pot fi organizate servicii, birouri, compartimente, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru minister.(3) Ministerul Cercetării și Inovării poate constitui, în condițiile legii, colective temporare de lucru și alte asemenea structuri organizatorice, necesare pentru realizarea reformei cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligațiile asumate prin acorduri cu organismele internaționale și prin programele europene, inclusiv pentru implementarea de programe/proiecte cu finanțare externă nerambursabilă.(4) Prin ordin al ministrului cercetării și inovării se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Ministerului Cercetării și Inovării, statul de funcții, statul de personal, Regulamentul de ordine interioară, precum și componența și Regulamentul de organizare și funcționare al Colegiului ministerului, conform legii.  +  Articolul 8(1) În cadrul Ministerului Cercetării și Inovării funcționează, la nivel de direcție generală, Organismul intermediar pentru cercetare, denumit în continuare Organism intermediar.(2) Organismul intermediar îndeplinește atribuțiile delegate de Autoritatea de management pentru Programul operațional "Creșterea competitivității economice" și pentru Programul operațional "Competitivitate" prin acordul părților implicate.(3) Organismul intermediar va derula activitățile și responsabilitățile Organismului intermediar în cadrul Programului operațional "Creșterea competitivității economice", care a funcționat în cadrul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare, până la închiderea Programului operațional sectorial 2007-2013.(4) Numărul de posturi care funcționează în cadrul Organismului intermediar este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat pentru funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării.  +  Articolul 9(1) Pentru exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Cercetării și Inovării este sprijinit de organismele consultative pentru cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, denumite în continuare organisme consultative, prevăzute în anexa nr. 2, care se constituie și funcționează conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare.(2) Componența și regulamentele de organizare și funcționare ale organismelor consultative prevăzute în anexa nr. 2 sunt stabilite prin ordin al ministrului cercetării și inovării.(3) Organismele consultative prevăzute în anexa nr. 2 pot avea, în condițiile legii, câte un secretariat propriu, care ajută la elaborarea lucrărilor. (la 02-05-2018, Alineatul (3) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 263 din 24 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 02 mai 2018 ) (3^1) Organismele consultative prevăzute în anexa nr. 2 pot folosi în activitatea lor un corp de experți, remunerat, în condițiile legii. (la 02-05-2018, Articolul 9 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 263 din 24 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 02 mai 2018 ) (4) Activitatea organismelor consultative este coordonată de către ministrul cercetării și inovării, cu excepția Consiliului Național pentru Politica Științei și Tehnologiei, care este coordonat de prim-ministru.(5) Membrii organismelor de nivel național, precum și alți specialiști colaboratori ai acestora din afara Ministerului Cercetării și Inovării pot fi remunerați și le pot fi decontate cheltuielile de deplasare, cu respectarea legislației în domeniul muncii, fiscal și achizițiilor publice.(6) Pentru exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Cercetării și Inovării este sprijinit de Consiliul Național pentru Transfer Tehnologic și Inovare, organism consultativ, care se constituie prin ordin al ministrului cercetării și inovării și funcționează prin reorganizarea Consiliului Național pentru Inovare și Antreprenoriat.(7) Prin ordin al ministrului cercetării și inovării se pot înființa și alte organisme consultative, în condițiile legii.  +  Articolul 10(1) Conducerea Ministerului Cercetării și Inovării se exercită de către ministrul cercetării și inovării, care are calitatea de ordonator principal de credite și este reprezentant legal al ministerului.(2) Ministrul cercetării și inovării reprezintă Ministerul Cercetării și Inovării în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate, precum și în justiție.(3) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, ministrul cercetării și inovării emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.(4) Ordinele și instrucțiunile cu caracter normativ emise de ministrul cercetării și inovării se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform legii.(5) Ministrul cercetării și inovării poate delega unele dintre competențele sale, în condițiile legii.(6) Ministrul cercetării și inovării poate delega calitatea de ordonator principal de credite și reprezentant legal secretarilor de stat, secretarului general, secretarilor generali adjuncți sau altor persoane împuternicite în acest scop. (la 02-05-2018, Alineatul (6) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 263 din 24 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 02 mai 2018 ) (7) Ministrul cercetării și inovării îndeplinește, în domeniul de activitate al Ministerului Cercetării și Inovării, atribuțiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte atribuții specifice stabilite prin actele normative în vigoare.  +  Articolul 11(1) În cadrul Ministerului Cercetării și Inovării își desfășoară activitatea 2 secretari de stat, numiți prin decizie a prim-ministrului.(2) Atribuțiile și responsabilitățile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului cercetării și inovării.  +  Articolul 12(1) Ministerul Cercetării și Inovării are un secretar general ajutat de 2 secretari generali adjuncți, înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii.(2) Secretarul general și secretarii generali adjuncți îndeplinesc atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.(3) Secretarul general și secretarii generali adjuncți îndeplinesc și alte atribuții stabilite prin ordin al ministrului cercetării și inovării. (la 02-05-2018, Articolul 12 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 263 din 24 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 02 mai 2018 )  +  Articolul 13(1) Numărul total de posturi pentru Ministerul Cercetării și Inovării este de 157, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor demnitarilor.(1^1) Numărul total de posturi prevăzut la alin. (1) se suplimentează cu 5 posturi de natură contractuală pe durată determinată, până la 31 august 2019, în vederea asigurării activităților de exercitare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. (la 02-05-2018, Articolul 13 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 263 din 24 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 02 mai 2018 ) (2) Personalul Ministerului Cercetării și Inovării se constituie din înalți funcționari publici, funcționari publici de conducere, funcționari publici de execuție și personal contractual.(3) Structura organizatorică pe compartimente, precum și atribuțiile și sarcinile aparatului propriu al Ministerului Cercetării și Inovării sunt aprobate prin ordin al ministrului cercetării și inovării.(4) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se face reîncadrarea personalului preluat prin desființarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare, în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.(5) Salarizarea personalului Ministerului Cercetării și Inovării se realizează în conformitate cu legislația în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (la 02-05-2018, Articolul 13 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 263 din 24 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 02 mai 2018 )  +  Articolul 14(1) În cadrul Ministerului Cercetării și Inovării, prin ordin al ministrului cercetării și inovării, se pot înființa, organiza și funcționa compartimente structurate ca unități de implementare a proiectului sau unități de management al proiectelor, denumite în continuare UIP/UMP, în condițiile legii, conduse de un director, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.(2) Finanțarea cheltuielilor de personal se face din costurile proiectului, prevăzute cu această destinație, în condițiile legii.(3) Structura organizatorică, numărul de persoane, fișele de post și, după caz, regulamentul de organizare și funcționare pentru fiecare UIP/UMP și numărul acestora se prevăd în documentele proiectului și sunt aprobate în ordinul ministrului cercetării și inovării privind înființarea UIP/UMP, potrivit reglementărilor în vigoare.(4) Ministrul cercetării și inovării încadrează personalul UIP/UMP și stabilește competențele directorului.  +  Articolul 15 Personalul Ministerului Cercetării și Inovării, numit prin ordin al ministrului cercetării și inovării în echipele de management sau de implementare al/a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, în care ministerul este beneficiar sau partener, este remunerat pentru activitățile desfășurate în proiecte, potrivit legislației în vigoare.  +  Articolul 16(1) Instituțiile și unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare care funcționează în subordinea Ministerului Cercetării și Inovării sunt prevăzute în anexa nr. 3.(2) Instituțiile și unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare care funcționează în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării sunt prevăzute în anexa nr. 4a.(3) Institutele naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării sunt prevăzute în anexa nr. 4b.(4) Instituțiile și unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare care funcționează sub autoritatea Ministerului Cercetării și Inovării sunt prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 17(1) Normativele de personal și criteriile de constituire a compartimentelor pentru unitățile și instituțiile publice subordonate, finanțate de la bugetul de stat, precum și atribuțiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului cercetării și inovării, în baza Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celorlalte dispoziții legale în vigoare.(2) Structurile organizatorice, statele de funcții și regulamentele de organizare și funcționare pentru instituțiile și unitățile din subordinea Ministerului Cercetării și Inovării, precum și structurile organizatorice pentru instituțiile și unitățile din coordonarea acestuia se aprobă prin ordin al ministrului cercetării și inovării, în condițiile legii.(3) Numirea și eliberarea directorilor sau, după caz, a directorilor generali, precum și a membrilor consiliilor de administrație din cadrul entităților aflate, după caz, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Cercetării și Inovării, prevăzute în anexele nr. 3, 4a, 4b și 5, se fac prin ordin al ministrului cercetării și inovării.(4) Mandatele de reprezentare pentru instituțiile și unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare care funcționează sub autoritatea Ministerului Cercetării și Inovării se stabilesc prin ordin al ministrului cercetării și inovării.  +  Articolul 18 Ministerul Cercetării și Inovării utilizează un parc auto propriu atât pentru aparatul central al ministerului, cât și pentru programele/proiectele cu finanțare internațională potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 19(1) Patrimoniul Ministerului Cercetării și Inovării se constituie prin preluarea patrimoniului Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare.(2) Bunurile proprietate publică a statului aflate în administrarea Ministerului Cercetării și Inovării sunt prevăzute în anexa nr. 6.  +  Articolul 20 Ministerul Cercetării și Inovării poate să încheie contracte sau convenții cu alte organisme și cu operatorii economici din țară și din străinătate, în vederea colaborării și cooperării pe plan național ori internațional în domeniul său de activitate, în condițiile legii.  +  Articolul 21 În cuprinsul contractelor, convențiilor, înțelegerilor, protocoalelor în care Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare a fost parte, precum și în cuprinsul actelor normative în vigoare sau al înscrisurilor oficiale denumirea "Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare" se înlocuiește cu "Ministerul Cercetării și Inovării".  +  Articolul 22Anexele nr. 1, 2, 3, 4a, 4b, 5 și 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 23 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 29 decembrie 2011, se modifică și se completează după cum urmează:
  Sectorul de activitate Codul CAEN cu denumirea activității
  "26. Învățământ superior 854. Învățământ superior 856. Activități de servicii suport pentru învățământ
  ........................................................................
  30. Cercetare științifică șidezvoltare tehnologică 72. Cercetare-dezvoltare 721. Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie 722. Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste"
   +  Articolul 24 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 45/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 9 februarie 2016.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul cercetării și inovării,
  Șerban-Constantin Valeca
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
  regionale, administrației publice și
  fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul educației naționale,
  Pavel Năstase
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Mihaela Virginia Toader
  București, 12 ianuarie 2017. Nr. 13.  +  Anexa nr. 1
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Cercetării și Inovării
  (la 02-05-2018, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 263 din 24 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 02 mai 2018 )
   +  Anexa nr. 2
  Consilii și colegii consultative la nivel
  național ale Ministerului Cercetării și Inovării
  Nr. crt. Denumirea consiliului consultativ Sursa de finanțare
  1 Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare (C.C.C.D.I.) Buget de stat
  2 Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (C.N.E.C.S.D.T.I.) Buget de stat
  3 Consiliul Național pentru Transfer Tehnologic și Inovare (C.N.T.T.I.) Buget de stat
  4 Consiliul Național al Cercetării Științifice (C.N.C.S.) Buget de stat
   +  Anexa nr. 3
  Instituțiile și unitățile de cercetare științifică,
  dezvoltare tehnologică și inovare care funcționează în
  subordinea Ministerului Cercetării și Inovării
  Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
  1 Agenția Spațială Română Venituri proprii
  2 Institutul de Fizică Atomică Venituri proprii
   +  Anexa nr. 4aAbrogată. (la 21-05-2019, Anexa nr. 4a a fost abrogată de Articolul 17 din HOTĂRÂREA nr. 293 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 21 mai 2019 )  +  Anexa nr. 4b
  Institutele naționale de cercetare-dezvoltare care
  funcționează în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării
  Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
  1 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000 București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică,aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  2 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  3 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimieiși Teledetecției - IGR București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  4 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie - INCDTP BucureștiConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  5 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini Agricole și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare - INMA București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  6 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN - HH București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  7 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației- INFLPR București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  8 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iași Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  9 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM BucureștiConform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  10 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  11 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  12 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie și Materie Condensată - INCEMC Timișoara Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  13 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină - GEOECOMAR București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  14 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice - INCDSB București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  15 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  16 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice - ICSI Râmnicu Vâlcea Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  17 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare - INCDTIM Cluj-Napoca Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  18 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică - Cercetări Avansate - ICPE - CA București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  19 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S. Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  20 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării - INCDMTM București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  21 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare și Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  22 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - ECOIND București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  23 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiești Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  24 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Sudură și Încercări de Materiale - ISIM Timișoara Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  25 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale și Resurse Radioactive - ICPMRR București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  26 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie - ICECHIM București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  27 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare - IMNR București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  28 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă - INSEMEX - S.A. Petroșani Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  29 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  30 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții și Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă - URBAN - INCERC Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  31 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Comunicații - București - INSCC București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  32 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii "Alexandru Darabont" - INCDPM București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  33 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului - București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  34 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babeș" București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  35 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  36 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului - ICPA București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  37 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Fundulea Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  38 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură - Ștefănești, Argeș Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  39 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală - IBNA Balotești Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  40 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  41 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  42 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - INCDDD Tulcea Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  43 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cercetări Marine "Grigore Antipa" - INCDM Constanța Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
  44 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
   +  Anexa nr. 5
  Instituțiile și unitățile de cercetare științifică, dezvoltare
  tehnologică și inovare care funcționează sub autoritatea
  Ministerului Cercetării și Inovării
  Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
  1. Societatea Comercială "Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS" - S.A. Venituri proprii
  2. Institutul de Cercetare-Proiectare Rulmenți și Organe de Asamblare - ICPROA - S.A. Brașov Venituri proprii
   +  Anexa nr. 6
  Lista bunurilor proprietate publică a
  statului aflate în administrarea
  Ministerului Cercetării și Inovării
  Codul fiscal Denumirea
  1. Ordonator principal de credite 36904048 Ministerul Cercetării șiInovării
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terțiar de credite
  4. Regii autonome și companii/ societăți naționale subordonate ordonatorului principal
  Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)
  Elemente de identificare
  Nr. crt.Nr. M.F.P.Codul declasi- ficație DenumireaDescriere tehnică Adresa Noua valoare de inventar - lei -
  0 1 2 3 4 5 6
  1 62603 8.29.06 imobil Construcție și teren: Suprafața construită = 8.953,17 mp (subsol, parter 6 etaje și mansardă) Suprafața desfășurată = 10.922,87 mp Suprafața teren =2.715,00 mp Str. I. D.Mendeleev nr. 21-25,sectorul 1cod 010362București 56.642.594,10- clădire 23.635.407- teren
  -------