NORME din 12 aprilie 2019transparența decizională în procesul de autorizare a instalațiilor nucleare
EMITENT
  • COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 8 mai 2019    Notă
    Aprobate prin ORDINUL nr. 81 sin 12 aprilie 2019, publiucat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 8 mai 2019.
     +  Capitolul I Domeniu, scop, definiții  +  Secţiunea 1 Domeniu și scop  +  Articolul 1(1) Prezentele norme sunt emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Prin prezentele norme se stabilesc cerințele generale privind informarea publicului în procesul și fazele de autorizare specifice pentru ciclul de viață al instalațiile nucleare. Prezentele norme au ca scop stabilirea unui cadru în care publicul larg să beneficieze de posibilități adecvate de a participa efectiv la procesul decizional implementat de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, denumită în continuare CNCAN, pentru autorizarea instalațiilor nucleare.(3) Prevederile prezentelor norme se aplică solicitanților de autorizație pentru o instalație nucleară.  +  Articolul 2Prezentele norme se aplică următoarelor categorii de instalații nucleare:a) centrale nuclearoelectrice;b) reactoare nucleare de cercetare, reactoare nucleare de putere zero și ansambluri subcritice;c) reactoare nucleare de demonstrație;d) reactoare nucleare pentru producerea de energie și izotopi pentru scopuri medicale;e) orice alte instalații nucleare a căror autorizare este necesară în baza prevederilor Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și pentru care CNCAN impune aplicarea acestor norme în procesul de autorizare.  +  Secţiunea a 2-a Definiții  +  Articolul 3(1) Termenii utilizați în prezentele norme sunt definiți în Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în Normele fundamentale de securitate nucleară pentru instalațiile nucleare, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 114/2017.(2) Procesul și fazele de autorizare specifice pentru ciclul de viață al instalațiilor nucleare sunt cele stabilite în Normele privind autorizarea instalațiilor nucleare, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 336/2018.  +  Capitolul II Prevederi generale privind transparența decizională în procesul de autorizare  +  Secţiunea 1 Obligațiile solicitantului de autorizație  +  Articolul 4Pentru informarea publicului în procesul de autorizare a instalațiilor nucleare, pentru fiecare fază de autorizare, solicitantul de autorizație are următoarele obligații:a) publicarea pe pagina de internet proprie și transmiterea la CNCAN a unui rezumat al informațiilor conținute în raportul de securitate nucleară pentru faza respectivă;b) asigurarea unui spațiu adecvat pentru organizarea unei dezbateri publice, la solicitarea CNCAN.  +  Articolul 5(1) Rezumatul raportului de securitate nucleară, elaborat de solicitantul de autorizație conform prevederilor art. 4 lit. a), trebuie să conțină următoarele informații:a) denumirea organizației solicitante;b) denumirea instalației propuse, împreună cu descrierea generală a principalelor caracteristici tehnice ale acesteia, inclusiv durata estimată a perioadei de exploatare a instalației nucleare; o scurtă prezentare a etapelor de realizare a instalației nucleare;c) datele de amplasare a instalației respective; acestea nu sunt necesare în cazul în care solicitarea privește emiterea unei autorizații de proiect;d) tipul de autorizație solicitat;e) denumirea organizației sau principalelor organizații propuse să coordoneze și să desfășoare activitățile propriu-zise din faza pentru care se solicită autorizarea instalației nucleare;f) descrierea filozofiei de securitate nucleară care stă la baza proiectului instalației nucleare; modul în care se implementează conceptul de protecție în adâncime; descrierea pe scurt a bazelor de proiectare pentru instalația nucleară; principalele sisteme și structuri cu funcții de securitate nucleară și considerentele de proiectare implementate pentru a asigura fiabilitatea acestora și pentru a preveni, respectiv pentru a limita eliberările de materiale radioactive în mediu, în caz de accident, astfel încât să prevină depășirea limitelor stabilite prin legislația în vigoare; sisteme special prevăzute pentru prevenirea accidentelor severe și pentru limitarea consecințelor acestora; cerințele de calificare, întreținere, supraveghere, inspecție și testare pentru sistemele și structurile cu funcții de securitate nucleară; managementul configurației instalației nucleare;g) descrierea caracteristicilor amplasamentului selectat, luate în considerare pentru asigurarea conformității cu normele CNCAN; factorii legați de amplasament care au impact asupra securității nucleare a instalației nucleare pentru care se solicită autorizarea; evaluarea impactului instalației nucleare asupra mediului; descrierea programului de monitorizare a caracteristicilor amplasamentului pentru toate fazele de autorizare; în cazul în care solicitarea privește emiterea unei autorizații de proiect, se va face referire la caracteristicile unui amplasament potențial;h) principalele analize și evaluări de securitate nucleară efectuate pentru a demonstra conformitatea instalației nucleare cu normele CNCAN; modul în care s-au stabilit limitele și condițiile tehnice de operare;i) principalele sisteme și măsuri organizatorice implementate pentru protecția împotriva radiațiilor ionizante a personalului ocupat profesional; măsurile implementate pentru protecția populației și a mediului împotriva radiațiilor ionizante;j) managementul efluenților și deșeurilor radioactive; programul de management al combustibilului nuclear uzat; strategia și/sau planul de dezafectare pentru instalația nucleară;k) sistemul de management al organizației solicitantului de autorizație; măsurile prin care se asigură menținerea și creșterea nivelului culturii de securitate și siguranță nucleară pentru toate categoriile de personal;l) asigurarea resurselor financiare și umane necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activităților pentru care se solicită autorizarea;m) programele de pregătire și calificare pentru categoriile de personal cu funcții importante pentru securitatea nucleară;n) programele de documentare și utilizare a experienței de exploatare naționale și internaționale la care participă solicitantul de autorizație;o) activitățile de cercetare și dezvoltare relevante la care participă solicitantul de autorizație;p) principalele măsuri de planificare și pregătire a răspunsului la situații de urgență;q) un sumar al măsurilor generale implementate pentru asigurarea protecției fizice a instalațiilor și materialelor nucleare, a conformității cu cerințele privind garanțiile nucleare și a conformității cu cerințele de asigurare a protecției împotriva amenințărilor cibernetice;r) concluziile analizei conformității cu legislația și actele normative naționale relevante aflate în vigoare.(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) trebuie puse la dispoziția publicului în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare, cu condiția ca acest fapt să nu pună în pericol alte interese legitime, cum ar fi siguranța nucleară, respectiv protecția fizică a instalațiilor nucleare, protecția informațiilor clasificate, protecția instalațiilor nucleare împotriva amenințărilor cibernetice.(3) Anterior emiterii rezumatului raportului de securitate nucleară, solicitantul de autorizație va verifica, prin compartimentele specializate, conținutul acestuia, pentru a se asigura respectarea prevederilor alin. (2).  +  Secţiunea a 2-a Procesul de informare a publicului  +  Articolul 6(1) Rezumatul raportului de securitate nucleară, elaborat și transmis la CNCAN în conformitate cu prevederile art. 4 și 5, se va publica pe pagina de internet a CNCAN, împreună cu principalele concluzii rezultate din evaluările și inspecțiile efectuate de CNCAN în cadrul procesului de autorizare.(2) CNCAN va stabili și va publica pe pagina sa de internet modalitatea și termenul-limită în care cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind documentele publicate conform alin. (1). CNCAN va stabili o perioadă de cel puțin 10 zile calendaristice pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la documentele supuse dezbaterii publice.(3) Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la documentele supuse dezbaterii publice se vor consemna întrun registru, menționându-se data primirii, persoana și datele de contact de la care s-a primit propunerea, opinia sau recomandarea și modul în care acestea s-au analizat și luat în considerare de specialiștii CNCAN în procesul de autorizare.(4) După finalizarea termenului până la care se solicită transmiterea în scris a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la documentele supuse dezbaterii publice, CNCAN va organiza o întâlnire în care să se prezinte și să se dezbată public decizia privind autorizarea instalației nucleare respective. Întâlnirea se va organiza într-un loc accesibil populației și factorilor interesați din vecinătatea instalației nucleare, asigurat de solicitantul de autorizație, conform prevederilor art. 4. (5) Anunțul privind organizarea întâlnirii se va publica pe pagina de internet a CNCAN și pe pagina de internet a solicitantului de autorizație, cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data la care este programată întâlnirea, alături de documentele menționate la alin. (1) și modalitatea de colectare a recomandărilor, modalitatea de înscriere și de luare a cuvântului, timpul alocat luării cuvântului și orice alte detalii privind desfășurarea dezbaterii publice prin care se asigură dreptul la libera exprimare al oricărui cetățean interesat. Anunțul va conține data, ora și locul de desfășurare a ședinței publice, ordinea de zi, precum și regulile de conduită aplicabile. Dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toți solicitanții înscriși la cuvânt și-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la documentele aflate în discuție. (6) La întâlnirea organizată în scopul dezbaterii publice vor participa specialiștii CNCAN implicați în reglementarea, controlul și autorizarea instalației nucleare respective și specialiștii desemnați de solicitantul de autorizație. (7) În termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice se asigură accesul public, pe pagina de internet a CNCAN, la următoarele documente: minuta dezbaterii publice, recomandările scrise colectate, analiza acestora și concluziile specialiștilor CNCAN, luate în considerare în procesul decizional implementat de CNCAN pentru autorizarea instalațiilor nucleare. (8) Toate documentele prevăzute la alin. (1) și (7) vor fi păstrate pe pagina de internet a CNCAN într-o secțiune dedicată transparenței decizionale.  +  Articolul 7(1) Adoptarea deciziilor privind autorizarea instalațiilor nucleare ține de competența exclusivă a CNCAN.(2) Revizuirea și/sau modificarea unei autorizații emise de CNCAN pentru o instalație nucleară, efectuate/efectuată în vederea modificării limitelor și condițiilor din autorizație sau a informațiilor referitoare la organizația titularului de autorizație, fără să implice schimbarea în ansamblu a tehnologiei instalației nucleare, vor/va fi aduse/adusă la cunoștința publicului printr-o informare publicată pe pagina de internet a CNCAN, împreună cu bazele pentru această decizie, fără a fi necesară organizarea unei dezbateri publice.  +  Capitolul III Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 8Pentru titularii de autorizații pentru instalațiile nucleare aflate în faza de exploatare la data intrării în vigoare a prezentelor norme, conformitatea cu cerințele din aceste norme se va asigura cu ocazia reautorizării instalațiilor respective. ----