ORDIN nr. 3.770 din 27 martie 2019privind aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații secrete de serviciu, elaborate și deținute de Ministerul Educației Naționale, în domeniul său de activitate, precum și de către instituțiile publice și unitățile aflate în subordinea sau în coordonarea acestuia și termenele de clasificare aferente acestora
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 7 mai 2019  În temeiul art. 32 și 33 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 33, art. 4 alin. (1) și (3), art. 7 și 8 din Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările și completările ulterioare,în baza art. 1 lit. b) și e) din Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu,având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se aprobă Lista cuprinzând categoriile de informații secrete de serviciu, elaborate și deținute de Ministerul Educației Naționale, în domeniul său de activitate, precum și de către instituțiile publice și unitățile aflate în subordinea sau în coordonarea acestuia și termenele de clasificare aferente acestora.  +  Articolul 2Lista informațiilor clasificate, menționată la art. 1, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Structura de securitate și angajații Ministerului Educației Naționale care au acces la informații clasificate secret de serviciu vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Romania, Partea I.
  Ministrul educației naționale,
  Ecaterina Andronescu
  București, 27 martie 2019.Nr. 3.770.  +  ANEXĂ
  LISTA
  cuprinzând categoriile de informații secrete de serviciu,
  elaborate și deținute de Ministerul Educației Naționale,
  în domeniul său de activitate, precum și de către instituțiile publice
  și unitățile aflate în subordinea sau în coordonarea acestuia
  și termenele de clasificare aferente acestora
  Nr. crt.Denumirea documentului clasificatTermenul de menținere în nivelul de secretizare (ani)Observații
  1Informații clasificate secrete de serviciu, primite de la autorități și instituții publice, precum și de la alte persoane juridice de drept public sau privattermen de clasificare stabilit de emitent
  2Documente elaborate pe baza integrării, coroborării, prelucrării sau procesării informațiilor clasificate secrete de serviciu, comunicate de către instituțiile ori autoritățile publice sau de către celelalte persoane juridice de drept public ori privat, a căror divulgare este de natură să producă prejudicii Ministerului Educației Naționale sau unităților din subordinea acestuiatermen de clasificare stabilit de emitent
  3Extrase din documente clasificate secrete de serviciu, a căror divulgare este de natură să producă prejudicii Ministerului Educației Naționale sau unităților din subordinea acestuia 5
  4Cerere de înscriere în sistemul de transport al corespondenței clasificate organizat de Serviciul Român de Informații5
  5Formulare în vederea efectuării verificărilor de securitate - Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat5
  6Raportul de analiză a riscurilor sistemelor informatice de comunicare5
  7Documentul cu cerințele specifice de securitate al Sistemelor informatice de comunicare5
  8Procedurile operaționale de securitate5
  9Planul privind asigurarea continuității guvernării și a serviciilor guvernamentale critice la nivelul Ministerului Educației Naționale5
  10Planul de securitate pentru infrastructura critică la nivelul Ministerului Educației Naționale5
  11Informațiile elaborate și deținute de Ministerul Educației Naționale, în domeniul său de activitate, precum și de către instituțiile publice și unitățile aflate în subordinea sau în coordonarea acestuia a căror divulgare neautorizată este de natură să producă daune securității naționale5
  -----