HOTĂRÂRE nr. 260 din 24 aprilie 2019privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2019-2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 3 mai 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 61 alin. (5), art. 94 alin. (2) lit. d), art. 119 alin. (1), precum și al art. 222 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă cifrele de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2019-2020, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale,
  Ecaterina Andronescu
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul apărării naționale,
  Gabriel-Beniamin Leș
  p. Ministrul sănătății,
  Cristian-Vasile Grasu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 24 aprilie 2019.Nr. 260.  +  ANEXĂ
  CIFRELE DE ȘCOLARIZARE
  pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2019-2020
  I. Numărul total de locuri pentru educație timpurie665.000^8)
  II. Numărul total de locuri pentru învățământ primar 935.000^8)
  III. Învățământ secundar
  1. Numărul total de locuri pentru învățământul gimnazial cu frecvență zi 810.000^8)
  2. Învățământ liceal
  a) Numărul de locuri pentru clasa a IX-a, învățământ cu frecvență zi 134.600^1), 8)
  b) Numărul de locuri pentru clasa a IX-a, învățământ cu frecvență seral și cu frecvență redusă15.000^2), 8)
  c) Numărul de locuri pentru clasa a XI-a, învățământ cu frecvență seral15.000^3), 8)
  3. Învățământ profesional
  a) Numărul de locuri pentru primul an de învățământ profesional 60.000^8)
  b) Numărul de locuri pentru stagii de pregătire practică 2.000^8)
  IV. Învățământ terțiar nonuniversitar (postliceal)
  a) Numărul de locuri pentru anul I, învățământ cu frecvență zi și cu frecvență seral 28.000^4), 8)
  b) Numărul de locuri pentru anul I, învățământ special cu frecvență zi 300
  c) Numărul de locuri pentru anul I, învățământ postliceal pentru formarea maiștrilor militari, a subofițerilor, agenților de poliție organizat de Ministerul Afacerilor Interne1.737
  d) Numărul de locuri pentru anul I învățământul militar organizat de Ministerul Apărării Naționale1.244
  e) Numărul de locuri pentru anul I învățământul militar organizat de Ministerul Justiției260^5)
  V. Învățământ de artă și sportiv și învățământ obligatoriu cu frecvență redusă și program educațional „A doua șansă“
  1. Numărul de locuri pentru învățământul de artă (muzică, arte plastice, coregrafie) - nivel primar și gimnazial 21.500^8)
  2. Numărul de locuri pentru învățământul sportiv - nivel primar și gimnazial17.000^8)
  3. Numărul de locuri pentru învățământul sportiv suplimentar - cluburi sportive școlare53.000^8)
  4. Numărul de locuri pentru învățământul obligatoriu cu frecvență redusă - nivel primar și gimnazial și program educațional „A doua șansă“ - inclusiv pentru cel organizat în penitenciare22.500^8)
  VI. Învățământ special pentru copii și elevi cu deficiențe și/sau boli cronice din cadrul unităților de învățământ și/sau al unităților sanitare
  1. Numărul total de locuri pentru educație timpurie 3.100
  2. Numărul total de locuri pentru învățământul primar și gimnazial 22.500^6)
  3. Numărul de locuri pentru primul an de învățământ profesional 3.150
  4. Numărul de locuri pentru stagii de pregătire practică 1.000
  5. Învățământ liceal  
  a) Numărul de locuri pentru clasa a IX-a, învățământ cu frecvență zi/seral/frecvență redusă900
  b) Numărul de locuri pentru clasa a XI-a, învățământ cu frecvență zi/seral300
  VII. Învățământ superior - număr de locuri/granturi de studii
  1. studii universitare de licență, din care:63.771^7), 8)
  a) pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României5.000
  b) pentru absolvenții de licee din mediul rural2.000
  2. studii universitare de master, din care:36.041^7), 8)
  - pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României4.500
  3. studii universitare de doctorat, din care:3.043^7), 8)
  - pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României300
  4. rezidențiat4.710^10)
  VIII. Numărul de locuri cu finanțare totală sau parțială din bugetul Ministerului Educației Naționale pentru românii de pretutindeni
  1. Învățământ preuniversitar1.700
  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă1.000
  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă700
  2. Învățământ superior
  2.1. An pregătitor de limba română300^8)
  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă200
  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă100
  2.2. studii universitare de licență3.405^8)
  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă1.890
  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă1.515
  2.3. studii universitare de master2.000^8), 9)
  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă1.000
  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă1.000
  2.4. studii universitare de doctorat160^8)
  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă70
  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă90
  3. Numărul total de luni-bursă500^8)
  a) stagii de specializare cadre didactice300
  b) mobilități studențești/practică studenți200
  IX. Numărul de locuri cu finanțare totală sau parțială din bugetul Ministerului Educației Naționale pentru cetățenii străini, conform documentelor bilaterale de cooperare internațională și unor oferte unilaterale ale statului român și ale instituțiilor de învățământ superior
  1. Învățământ preuniversitar1.800
  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă1.180
  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă620
  2. Învățământ superior
  2.1. studii universitare de licență2.920^8)
  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, din care:1.900
  a1) an pregătitor de limba română fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă760
  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă1.020
  2.2. studii universitare de master935^8), 9)
  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă505
  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă430
  2.3. studii universitare de doctorat198^8)
  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă178
  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă20
  3. Numărul total de luni-bursă1.710^8)
  a) stagii de specializare învățământ superior710
  b) stagii de specializare învățământ postuniversitar1.000
  ^ 1) Inclusiv învățământul liceal militar (Ministerul Apărării Naționale).^ 2) Locuri în clase de început organizate pentru absolvenții învățământului gimnazial, care nu au urmat o formă de învățământ liceal și care au depășit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor școlare.^ 3) Locuri în clase de început organizate pentru absolvenții învățământului profesional, care doresc să își continue studiile și nu pot fi cuprinși în clasele existente.^ 4) Inclusiv învățământul terțiar nonuniversitar (postliceal) organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat.^ 5) Din care 20 de locuri pentru elevi din Republica Moldova, recrutați și selecționați de către Departamentul Instituțiilor Penitenciare din Republica Moldova.^ 6) Inclusiv pentru învățământul special preuniversitar din penitenciare organizat de Ministerul Justiției/Administrația Națională a Penitenciarelor.^ 7) Inclusiv învățământul militar (Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale și Serviciul Român de Informații). ^ 8) În cadrul cifrei totale aprobate se pot face transferuri de locuri între cicluri prin ordin al ministrului educației naționale, inclusiv pentru extensiuni universitare.^ 9) Inclusiv locurile pentru rezidențiat.^10) Inclusiv locurile pentru Ministerul Justiției/Administrația Națională a Penitenciarelor.
  ----