HOTĂRÂRE nr. 11 din 19 aprilie 2019privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 23 aprilie 2019  Având în vedere prevederile art. 1-4, 7,8,10 și 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019,ținând cont de dispozițiile Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare,văzând prevederile art. 120 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,observând prevederile Directivei 93/109/CE a Consiliului din 6 decembrie 1993 de stabilire a normelor de exercitare a dreptului de a alege și de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetățenii Uniunii care au reședința într-un stat membru în care nu sunt resortisanți,luând în considerare Decizia Biroului Electoral Central nr. 16D din 29.03.2019 privind organizarea activității de verificare și centralizare a proceselor-verbale utilizate pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019,ținând cont de Normele metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția și desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, aprobate prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 9/2015, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. V alin. (2) din Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, potrivit cărora toate trimiterile la Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, din actele normative se interpretează ca trimiteri la Regulamentul general privind protecția datelor și la legislația de punere în aplicare a acestuia,luând în considerare propunerile formulate de către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prin Adresa nr. 8.776 din 15.04.2019,în temeiul art. 104 alin. (1) și (2), al art. 110 alin. (2) și al art. 114 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 15 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019,Autoritatea Electorală Permanentă emite prezenta hotărâre.  +  Articolul 1La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, denumit în continuare SIMPV, are următoarele funcționalități principale:a) facilitează verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru exercitarea dreptului de vot;b) semnalează cazurile în care datele de identificare ale alegătorilor care se prezintă la vot figurează deja ca fiind înscrise în SIMPV;c) semnalează cazurile în care, potrivit evidențelor prevăzute de art. 2, persoanele care se prezintă la vot nu au drept de vot sau figurează cu interdicții de exercitare a dreptului de vot;d) semnalează cazurile în care este posibil ca actele de identitate ale alegătorilor să se afle în afara perioadei de valabilitate;e) asigură unicitatea înscrierii în listele electorale suplimentare;f) facilitează exercitarea dreptului de vot;g) agregă date statistice privind prezența alegătorilor la vot;h) asigură transmiterea de mesaje și informări ale birourilor electorale;i) asigură înregistrarea video-audio neîntreruptă a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor;j) asigură întocmirea, în format electronic, a proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării la nivelul secțiilor de votare, precum și verificarea electronică a corectitudinii corelațiilor dintre datele care urmează a fi consemnate în procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;k) asigură semnarea electronică a proceselor-verbale electronice prevăzute de lit. j), prin intermediul certificatelor pentru semnătură electronică puse la dispoziție de Serviciul de Telecomunicații Speciale;l) asigură transmiterea proceselor-verbale electronice prevăzute de lit. j) către Sistemul informatic de centralizare prevăzut de Decizia Biroului Electoral Central nr. 16D din 29.03.2019 privind organizarea activității de verificare și centralizare a proceselor-verbale utilizate pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019;m) asigură fotografierea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, întocmite pe suport hârtie, precum și transmiterea fotografiilor către Sistemul informatic de centralizare prevăzut de Decizia Biroului Electoral Central nr. 16D din 29.03.2019.  +  Articolul 2La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, SIMPV va utiliza următoarele evidențe:a) Registrul electoral;b) Registrul secțiilor de votare;c) tabelul care cuprinde alegătorii comunitari înscriși în listele electorale speciale, prevăzut de art. 27 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare;d) tabelul cuprinzând cetățenii români care își exercită dreptul de vot la alegerile pentru Parlamentul European din alt stat membru al Uniunii Europene, prevăzut de art. 28 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, prevederile art. 1 și 2,art. 3 alin. (3), art. 4 și 5, art. 7-15, art. 24-26, art. 27 alin. (2), (7) și (8), art. 28 și 29 din Normele metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția și desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, aprobate prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 9/2015, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 4(1) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, în cadrul operațiunii de verificare a codului numeric personal al alegătorului român care se prezintă la secția de votare, în interfața aplicației informatice pentru verificarea dreptului de vot, denumită în continuare ADV, pot apărea unul sau mai multe din următoarele mesaje:a) pentru alegătorul român care se regăsește în listele electorale permanente ale secției respective, mesajul va fi „Alegătorul ............................., (Se înscriu numele și prenumele) cu CNP ........................., este înscris în lista electorală permanentă a acestei secții de votare la poziția nr. ...........“;b) pentru alegătorul român care se prezintă la vot la o secție de votare unde nu este înscris în lista electorală permanentă, mesajul va fi „Alegătorul român ......................., (Se trec numele și prenumele.) cu CNP ...................., este înscris în lista electorală permanentă a Secției de votare nr. ......... din localitatea ................, județul ..................“;c) pentru alegătorul român care deține pașaport simplu electronic ori pașaport simplu temporar cu menționarea țării de domiciliu, mesajul va fi „Alegătorul român CRDS cu CNP .............................. nu este înscris în listele electorale permanente.“;d) pentru persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv, mesajul va fi „Persoana cu CNP ......................... nu a împlinit vârsta de 18 ani!“;e) pentru persoana căreia i s-a interzis exercitarea dreptului de vot sau care a fost pusă sub interdicție, mesajul va fi „Persoana .................................., (Se înscriu numele și prenumele.) cu CNP ........................., figurează cu dreptul de vot interzis!“;f) pentru alegătorul român care figurează că a fost înscris deja în SIMPV la același scrutin în țară, mesajul va fi „Alegătorul român ................................, (Se înscriu numele și prenumele.) cu CNP ........................., figurează că a fost înscris în SIMPV la Secția de votare nr. ............ din localitatea ..................., județul ..............., la ora ...........“;g) pentru alegătorul român care figurează că a fost înscris deja în SIMPV la același scrutin în străinătate, mesajul va fi „Alegătorul român .............................., (Se înscriu numele și prenumele.) cu CNP ........................., figurează că a fost înscris în SIMPV la Secția de votare nr. ................ din localitatea ..................., statul ................, la ora ...........“;h) pentru alegătorul român care este omis din lista electorală permanentă și nu deține pașaport simplu electronic ori pașaport simplu temporar cu menționarea țării de domiciliu, mesajul va fi „Alegătorul român cu CNP .............................. nu este înscris în listele electorale permanente.“;i) pentru alegătorul român în privința căruia Autoritatea Electorală Permanentă a fost informată că a fost înscris în listele electorale ale altui stat membru al Uniunii Europene, mesajul va fi „Alegătorul român ........................ (Se înscriu numele și prenumele.) cu CNP........................, figurează că a fost înscris în listele electorale ale statului ..................“.(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), după ce validează operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului român care s-a prezentat la vot, operatorul de calculator predă, de îndată, actul de identitate președintelui biroului electoral al secției de votare sau altui membru desemnat de către acesta, cu indicarea numărului poziției la care este înscris alegătorul.(3) În cazurile prevăzute de alin. (1) lit. b) și c), operatorul de calculator validează operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului român care s-a prezentat la vot numai în baza acordului verbal al președintelui biroului electoral al secției de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.(4) În cazurile prevăzute de alin. (1) lit. d)-i), operatorul de calculator are obligația de a preda, de îndată, actul de identitate al alegătorului român președintelui biroului electoral al secției de votare și de a-i aduce la cunoștință mesajul sau mesajele apărute în interfața ADV.(5) În cazurile prevăzute de alin. (1) lit. e)-i), operatorul de calculator validează operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului român care s-a prezentat la vot numai în baza deciziei președintelui biroului electoral al secției de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.(6) Cazurile prevăzute de alin. (1) lit. d)-i) și deciziile președintelui biroului electoral al secției de votare de a permite sau nu exercitarea dreptului de vot se consemnează în scris în formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV al cărui model este prevăzut la anexa nr. 1.  +  Articolul 5(1) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, în cadrul operațiunii de verificare a cetățeniei, numelui, prenumelui și datei nașterii alegătorului comunitar care se prezintă la secția de votare, în interfața ADV pot apărea unul sau mai multe din următoarele mesaje:a) pentru alegătorul comunitar care se regăsește în copiile de pe listele electorale speciale ale secției respective, mesajul va fi „Alegătorul comunitar ..........................., (Se înscriu numele și prenumele.) născut în data de ................., este înscris în copia de pe lista electorală specială a acestei secții de votare la poziția nr. .......... .“;b) pentru alegătorul comunitar care se prezintă la vot la o secție de votare unde nu este înscris în copia de pe lista electorală specială, mesajul va fi „Alegătorul comunitar ..............................., (Se trec numele și prenumele.) născut în data de .................., este înscris în copia de pe lista electorală specială a Secției de votare nr. ............. din localitatea .............., județul ................ .“;c) pentru alegătorul comunitar care figurează că a fost înscris deja în SIMPV la același scrutin în țară, mesajul va fi „Alegătorul comunitar ..............................., (Se înscriu numele și prenumele.) născut în data de ................, figurează că a fost înscris în SIMPV la Secția de votare nr. ............ din localitatea .........., județul ................, la ora ....... .“;d) pentru alegătorul comunitar care figurează că a fost înscris deja în SIMPV în străinătate, mesajul va fi „Alegătorul comunitar ............................., (Se înscriu numele și prenumele.) născut în data de .........., figurează că a fost înscris în SIMPV la Secția de votare nr. ............ din localitatea ............., statul ................., la ora ........ .“;e) pentru alegătorul comunitar care este omis din copia de pe lista electorală specială, mesajul va fi „Persoana .................., (Se înscriu numele și prenumele.) născută în data de ..............., nu este înscrisă în copiile de pe listele electorale speciale.“(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), după ce validează operațiunea de preluare a datelor personale ale alegătorului comunitar care s-a prezentat la vot, operatorul de calculator predă, de îndată, documentul de identitate președintelui biroului electoral al secției de votare sau altui membru desemnat de către acesta, cu indicarea numărului poziției la care este înscris alegătorul.(3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), operatorul de calculator validează operațiunea de preluare în ADV a datelor personale ale alegătorului comunitar care s-a prezentat la vot numai în baza acordului verbal al președintelui biroului electoral al secției de votare de a permite exercitarea dreptului de vot. (la 10-05-2019, sintagma: codului numeric personal al alegătorului comunitar a fost înlocuită de Articolul 9 din HOTĂRÂREA nr. 12 din 10 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 10 mai 2019 ) (4) În cazurile prevăzute de alin. (1) lit. c)-e), operatorul de calculator are obligația de a preda, de îndată, documentul de identitate președintelui biroului electoral al secției de votare și de a-i aduce la cunoștință mesajul sau mesajele apărute în interfața ADV.(5) Pentru cazurile prevăzute de alin. (1) lit. c)-e), operatorul de calculator validează operațiunea de preluare în ADV a datelor personale ale alegătorului comunitar care s-a prezentat la vot numai în baza deciziei președintelui biroului electoral al secției de votare de a permite exercitarea dreptului de vot. (la 10-05-2019, sintagma: codului numeric personal al alegătorului comunitar a fost înlocuită de Articolul 9 din HOTĂRÂREA nr. 12 din 10 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 10 mai 2019 ) (6) Cazurile prevăzute de alin. (1) lit. c)-e) și deciziile președintelui biroului electoral al secției de votare de a permite sau nu exercitarea dreptului de vot se consemnează în scris în formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 6(1) Datele personale ale alegătorilor care au formulat cereri de votare prin intermediul urnei speciale sunt preluate prin tastarea corespunzătoare a acestora în secțiunea destinată acestui scop în interfața ADV.(2) În cadrul operațiunii de verificare a codului numeric personal al alegătorului prin ADV, în interfața ADV pot apărea unul sau mai multe dintre mesajele prevăzute de art. 4 sau 5, după caz.(3) La solicitarea președintelui biroului electoral al secției de votare făcută înaintea plecării echipei de membri ai biroului electoral al secției de votare care însoțește urna specială, operatorul de calculator poate repeta operațiunea prevăzută la alin. (1) și (2).(4) La momentul întoarcerii echipei de membri ai biroului electoral al secției de votare care însoțește urna specială, operatorul de calculator reintroduce în ADV, în scopul validării, datele personale ale alegătorului care a votat prin intermediul urnei speciale, în baza semnăturii din extrasul din lista electorală suplimentară.(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică numai în cazul secțiilor de votare organizate pe teritoriul României.  +  Articolul 7În cazul alegătorilor care au formulat cereri de votare prin intermediul urnei speciale și care se prezintă la secția de votare, în interfața ADV poate apărea unul din următoarele mesaje:a) pentru alegătorul român care a formulat cerere de votare prin intermediul urnei speciale, mesajul va fi „Alegătorul român ......................., (Se trec numele și prenumele.) cu CNP ................, figurează că a fost înscris în SIMPV cu cerere de vot cu urna specială la secția de votare nr. ..... din localitatea ................, județul .............., la ora ......“;b) pentru alegătorul comunitar care a formulat cerere de votare prin intermediul urnei speciale, mesajul va fi „Alegătorul comunitar .........................., (Se înscriu numele și prenumele.) născut în data de ................, figurează că a fost înscris în SIMPV cu solicitare de urnă specială la secția de votare nr. ..... din localitatea ..............., județul ............., la ora ......“.  +  Articolul 8Ora de referință care va apărea în toate mesajele, inclusiv la secțiile de votare din străinătate, este ora României.  +  Articolul 9(1) În situația în care conexiunea cu Sistemul informatic central a terminalului informatic din secția de votare este întreruptă, la mesajele returnate se va adăuga mesajul „SIMPV nu este accesibil“.(2) Pe durata disfuncționalității SIMPV, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare vor putea verifica prin intermediul terminalului telefonic pus la dispoziție de către Serviciul de Telecomunicații Speciale dacă alegătorii care se prezintă la vot au drept de vot și dacă aceștia figurează că au mai votat.  +  Articolul 10În ziua votării, SIMPV furnizează Biroului Electoral Central, birourilor electorale județene, biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate și birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București rapoarte, în format .xls, pe fiecare secție de votare, localități, județe, respectiv la nivel național, care vor conține următoarele informații:a) nivelul colectării datelor: numărul secției de votare/localitatea/județul/național;b) numărul alegătorilor care s-au prezentat la vot, defalcat pe vârste, gen, rural și urban;c) numărul alegătorilor care au votat pe liste electorale permanente;d) numărul alegătorilor care au votat pe liste electorale suplimentare;e) numărul alegătorilor care au votat pe copiile de pe listele electorale speciale;f) numărul alegătorilor care au votat cu urna specială.  +  Articolul 11(1) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, prevederile art. 49 alin. (1), (4) și (5) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.(2) Modelul listei electorale permanente ce va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 este cel prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 12La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 se aplică, în mod corespunzător, prevederile următoarelor acte normative:a) Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 16/2016 privind condițiile de aducere la cunoștință publică a delimitării și a numerotării secțiilor de votare din țară, precum și a sediilor acestora;b) Metodologia privind tragerea computerizată la sorți a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor acestora, aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 17/2016;c) Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 44/2016 privind setul de condiții minimale pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care funcționează secțiile de votare, precum și dotarea minimală a acestora.  +  Articolul 13(1) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, la stabilirea numărului total al ștampilelor cu mențiunea „VOTAT“ se va lua în calcul un număr de 5 ștampile cu mențiunea „VOTAT“ pentru fiecare secție de votare.(2) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, fiecare secție de votare trebuie să dispună, de regulă, de 5 ștampile cu mențiunea „VOTAT“, cu luarea în considerare a numărului cabinelor de vot, precum și a numărului efectiv al membrilor biroului electoral al secției de votare.  +  Articolul 14Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, actualizarea delimitării secțiilor de votare din țară și schimbarea sediilor secțiilor de votare din țară sunt avizate pentru conformitate de către filialele Autorității, în condițiile legii și ale Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secțiilor de votare din țară și a stabilirii sediilor acestora, aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 19/2017.  +  Articolul 15(1) În cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Serviciul de Telecomunicații Speciale predă Autorității Electorale Permanente, în vederea avizării din punctul de vedere al conformității cu prezenta hotărâre, propunerea tehnică pentru SIMPV, precum și calendarul implementării acesteia la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.(2) În aplicarea prevederilor art. 1-9, Autoritatea Electorală Permanentă cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale elaborează Ghidul operatorului de calculator al biroului electoral al secției de votare.  +  Articolul 16Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 17Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Vajda Zsombor
  București, 19 aprilie 2019.Nr. 11.  +  Anexa nr. 1Modelul formularului privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV)Statul:Localitatea:Secția de votare nr. ..............
  Formular pentru consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV
  Nr. crt.Numele și prenumele alegătoruluiCodul numeric personal Caz semnalat de SIMPV*Semnătura operatorului de calculatorDecizia președintelui biroului electoral al secției de votare**Semnătura președintelui biroului electoral al secției de votare
  1.
  2.
  3.
  ...
  ...
  * Se înscrie, după caz, una dintre următoarele mențiuni: „are mai puțin de 18 ani“, „fără drept de vot“, „figurează deja în SIMPV“, „posibil act de identitate expirat“ sau „omis“.** Se înscrie, după caz, una dintre următoarele mențiuni: „poate să voteze“ sau „nu poate să voteze“.Se aplică ștampila de control a secției de votare.NOTE:Constituie cazuri deosebite următoarele situații:a) SIMPV a semnalat faptul că persoana care s-a prezentat la vot avea mai puțin de 18 ani;b) SIMPV a semnalat faptul că persoanei care s-a prezentat la vot i-a fost interzisă exercitarea dreptului de vot;c) SIMPV a semnalat faptul că alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că a fost înscris în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal și la altă secție de votare;d) SIMPV a semnalat faptul că este posibil ca actul de identitate al alegătorului care s-a prezentat la vot să fie expirat;e) SIMPV a semnalat faptul că persoana care s-a prezentat la vot este omisă din listele electorale permanente, iar aceasta nu deține pașaport simplu electronic ori pașaport simplu temporar cu menționarea țării de domiciliu.
   +  Anexa nr. 2Modelul listei electorale permanente ce va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
  ROMÂNIA
  LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 26 mai 2019
  Județul ...................... ^1)^1) În cazul municipiului București se va înscrie „Municipiul București“.................................... ^2)^2) Se va înscrie denumirea comunei, orașului sau a municipiului ori numărul sectorului, după caz.................................... ^3)^3) Se va înscrie denumirea localității componente sau a satului.................................... ^4)^4) Se va înscrie denumirea străzii.Secția de votare nr. .....
  Nr. crt.Numele și prenumele alegătoruluiCodul numeric personal Domiciliul alegătorului (nr. imobil, bloc, apartament)Seria și numărul actului de identitateSemnătura alegătorului
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  ...
  Pagina ...... din .....NOTE:– Lista electorală permanentă se semnează potrivit legii.– Rubricile vor fi dimensionate la minimum 1 cm înălțime, iar rubrica privind semnătura va avea 4 cm lungime.
  -----