ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 139 din 17 octombrie 2002privind desființarea Societății Naționale ”Cai de Rasă” - S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 29 octombrie 2002  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență. Notă
  Conform art. 36 Cap. VIII din LEGEA nr. 389 din 16 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2006, la data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile referitoare la Autoritatea Hipică Națională din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2002 privind desființarea Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 29 octombrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi se abrogă.
   +  Articolul 1Regia Națională a Pădurilor preia patrimoniul Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A., care se desființează.  +  Articolul 2(1) Bunurile proprietate publică a statului, prevăzute în anexa nr. 1, și bunurile proprietate privată a statului, prevăzute în anexa nr. 2, trec pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor.(2) Bunurile din domeniul privat al statului, prevăzute în anexa nr. 3, trec în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 3(1) Se aprobă trecerea fondului funciar aflat în exploatarea Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A. din proprietatea privată a statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în proprietatea publică a statului.(2) Întregul fond funciar din domeniul public al statului, respectiv fondul funciar prevăzut la alin. (1) și fondul funciar aflat deja în domeniul public al statului, aflat în exploatarea Societății Naționale "Cai de Rasa" - S.A. și evidențiat în anexa nr. 4, trece din administrarea Agenției Domeniilor Statului în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor.  +  Articolul 4(1) În structura organizatorică a Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva se înființează Direcția de creștere, exploatare și ameliorare a cabalinelor, unitate cu personalitate juridică specializată în activitatea de creștere, exploatare și ameliorare a cabalinelor de rasă din patrimoniul statului, cu sediul în municipiul București, strada Petricani nr. 9A, sectorul 2, condusă de un comitet director format din 5 membri și un director. (la 13-05-2019, Alineatul (1) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 99 din 8 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 10 mai 2019 ) (2) Direcția de creștere, exploatare și ameliorare a cabalinelor prevăzută la alin. (1) coordonează activitatea subunitatilor prevăzute în anexa nr. 5, reorganizate la nivel de secție.(3) Direcția de creștere, exploatare și ameliorare a cabalinelor funcționează în conformitate cu actul constitutiv aprobat de Consiliul de administrație al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva. (la 13-05-2019, Articolul 4 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 99 din 8 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 10 mai 2019 )  +  Articolul 5Componenta și atribuțiile Comisiei naționale de clasare și evaluare a cabalinelor se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 6(1) Cheltuielile pentru întreținerea cabalinelor din Herghelia Națională, în număr maxim de 2.060 capete cabaline, care sunt proprietate publică a statului, patrimoniu genetic național, precum și cheltuielile pentru promovarea în Herghelia Națională a cabalinelor necesare pentru împrospătarea acesteia se finanțează de la bugetul de stat, prin bugetul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și prin bugetul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva. (la 13-05-2019, Alineatul (1) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 99 din 8 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 10 mai 2019 ) (2) Celelalte activități, precum și cheltuielile pentru întreținerea și repararea manejurilor, grajdurilor și hipodromurilor se suporta din veniturile proprii ale Regiei Naționale a Pădurilor.(3) Prețurile pentru cabalinele promovate în Herghelia Națională, precum și normele de cheltuieli pentru întreținerea cabalinelor care fac parte din categoria Herghelia Națională, finanțate de la bugetul de stat, se aprobă prin ordin al autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. (la 13-05-2019, Alineatul (3) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 99 din 8 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 10 mai 2019 ) (4) Cheltuielile finanțate de la bugetul de stat pentru întreținerea patrimoniului genetic național de cabaline reprezintă norme de cheltuieli și cuprind totalitatea cheltuielilor pentru producerea, menținerea și îmbunătățirea calității fondului genetic - salariile ingrijitorilor de baza și auxiliari, C.A.S., cheltuielile pentru furaje, materiale și obiecte de inventar, serviciile prestate de terți, cheltuielile indirecte, precum și o cota de 15% din cheltuielile generale ale Direcției de creștere, exploatare și ameliorare a cabalinelor. Normele de cheltuieli se actualizează anual în funcție de rata de inflație a anului precedent.  +  Articolul 7Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Naționale a Pădurilor pe anul 2002 va fi rectificat corespunzător prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 8(1) Drepturile și obligațiile Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A. se preiau de către Regia Națională a Pădurilor, inclusiv datoriile restante față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale, bugetele fondurilor speciale și bugetele locale, după caz.(2) Regia Naționala a Pădurilor se substituie Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A. în toate litigiile în curs în care aceasta are calitatea de parte.  +  Articolul 9Personalul Societății Naționale "Cai de Rasă" S.A. va fi preluat de Regia Naționala a Pădurilor și este considerat transferat în interesul serviciului, păstrându-și drepturile salariale avute până la încheierea noului contract colectiv de muncă.  +  Articolul 10Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. (la 13-05-2019, Articolul 10 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 99 din 8 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 10 mai 2019 )  +  Articolul 11Alineatul 2 al articolului 11 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 8 mai 1996, se modifica și va avea următorul cuprins:Regia Naționala a Pădurilor exercită și atribuții de servicii publice cu specific silvic și de autoritate hipică națională. Notă
  Conform art. 36, Cap. VIII din LEGEA nr. 389 din 16 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2006, la data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile referitoare la Autoritatea Hipică Națională din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2002 privind desființarea Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 29 octombrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi se abrogă.
   +  Articolul 12La articolul 12 din Legea nr. 26/1996, după litera c) se introduce litera c^1) cu următorul cuprins:c^1) vânzările de cabaline la intern și extern, vânzările de produse agricole excedentare, precum și alte activități și servicii;  +  Articolul 13Articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 173/2001 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 29 ianuarie 2001, se modifica și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Regia Naționala a Pădurilor are ca obiect de activitate:a) aplicarea strategiei naționale în domeniul silviculturii și apărarea, conservarea și dezvoltarea durabila a fondului forestier proprietate publică a statului, pe care îl administrează, precum și gospodărirea și valorificarea vânatului, a peștelui din apele de munte și a celorlalte produse specifice fondului forestier, potrivit reglementărilor legale, în condiții de eficienta economică;b) coordonarea și implementarea programului național de ameliorare genetica a cabalinelor; conservarea patrimoniului genetic național, constituit din totalitatea populatiilor de cabaline cu valoare genetica ridicată; creșterea, ameliorarea, calificarea și perfecționarea efectivelor de cabaline în rasa pura.  +  Articolul 14La capitolul II "Scopul și obiectul de activitate" din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 173/2001 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor se introduce articolul 5^1 care va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5^1În domeniul creșterii, exploatării și ameliorării cabalinelor Regia Naționala a Pădurilor are ca obiect de activitate:a) organizarea și coordonarea activității de reproducție, creștere și sanitare-veterinare, în vederea realizării efectivelor pe rase, conform programului stabilit, în secțiile proprii;b) stabilirea profilului secțiilor sale, pe termen scurt, mediu și lung, menținând rasele de importanță ca depozite de gene;----------Lit. b) a art. 5^1 de la art. 14 a fost modificată de art. unic din LEGEA nr. 24 din 13 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 24 ianuarie 2003.c) organizarea și desfășurarea activităților de cercetare științifică în colaborare cu celelalte unități din domeniul cercetării zootehnice;d) realizarea în fiecare an a probelor de calificare, a lucrărilor de bonitare și clasare a întregului efectiv de cabaline proprietate a sa, precum și a căilor de rasa proprietate particulară, contra cost;e) coordonarea miscarilor de reproducatori și a altor categorii de cabaline între secții;f) ținerea registrelor genealogice pentru toate efectivele de cai de rasa din țara, culegerea și sistematizarea informațiilor privind identificarea, înmatricularea, autorizarea la reproducție, activitatea de reproducție, miscarile reproducatorilor între herghelii;g) publicarea cărților crescatoriei naționale - Stud-Book -, pe fiecare rasa, pentru toate efectivele existente în țara;h) organizarea activității de ameliorare a efectivelor de cabaline din marea creștere;i) organizarea bazei materiale pentru realizarea programelor economice, de cercetare și sport pentru secțiile sale privind materialul de reproducție, medicamentele, vaccinurile, precum și a propunerilor de investiții;j) participarea la organismele internaționale și realizarea operațiunilor de cooperare economică internationala în domeniul sau de activitate;k) atestarea și omologarea performantelor, originii și a apartenentei de rasa, eliberarea de documente care să ateste aceste însușiri, recunoscute în țara și în străinătate, pentru toate efectivele de cai de rasa;l) organizarea dresajului, a antrenamentului și testarea cabalinelor prin curse cu public, pe hipodromurile proprii și pe alte hipodromuri din țara și din străinătate, elaborarea regulamentelor de curse, precum și organizarea de activități sportive și de investiții în sportul hipic;m) cultivarea în cele mai bune condiții a terenurilor arabile, îmbunătățirea pajiștilor, exploatarea pasunilor împădurite și a terenurilor cu vegetație forestieră, în vederea obținerii tuturor cantităților de furaje necesare secțiilor sale și a altor produse destinate vânzării;n) comercializarea cabalinelor obținute, stabilind, în urma lucrărilor de clasare, destinația acestora pe categorii, pentru intern și extern;o) comerț exterior, import-export, valorificarea produselor importate, cooperarea privind caii de rasa, inclusiv prin sistem barter;p) închirierea de cabaline, schimburi de cabaline de reproducție, precum și cumpărări de cabaline din țara și din străinătate, cu respectarea legislației în vigoare;q) asocierea și colaborarea cu agenți economici din țara și din străinătate pentru promovarea obiectului sau de activitate;r) organizarea și participarea la concursuri, expoziții și altele asemenea, în țara și în străinătate;s) prestări de servicii de echitatie, turism ecvestru, transport hipo, transport auto, agrement și altele asemenea;t) colectarea și reconditionarea cabalinelor din marea creștere, în vederea valorificării lor la export pentru carne;u) organizarea altor activități și servicii din domeniul creșterii și exploatării cabalinelor, pentru valorificarea unor oportunitati profitabile.  +  Articolul 15Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abroga:a) nr. crt. 3 din anexa nr. 4 la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificările și completările ulterioare;b) Hotărârea Guvernului nr. 637/1998 privind înființarea Societății Naționale "Cai de Rasa" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Cai de Rasa", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 1 octombrie 1998, cu modificările și completările ulterioare;c) punctul 2 din anexa nr. 2 "Unitățile care funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor" la Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 23 aprilie 2002, cu modificările și completările ulterioare;d) orice alte dispoziții contrare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii,
  alimentației și pădurilor,
  Petre Daea,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  p. Ministrul muncii
  și solidarității sociale,
  Petre Ciotlos,
  secretar de stat
  București, 17 octombrie 2002.Nr. 139.  +  Anexa nr. 1
  BUNURILE
  proprietate publică a statului aflate în administrarea Societății Naționale "Cai de Rasa" - S.A.
  la data de 31 august 2002
  ● Cabaline de reproducție = 1.939 capete, din care:– armăsari pepinieri = 100 capete;– iepe-mama = 633 capete;– armăsari de montă publică = 1.206 capete.
   +  Anexa nr. 2
  BUNURILE
  proprietate privată a statului aflate în administrarea Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A.
  la data de 31 august 2002
  1. Cabaline în diferite structuri de creștere = 420 capete2. Grajduri = 80 bucăți3. Construcții cu destinație de sediu = 17 bucăți.
   +  Anexa nr. 3
  BUNURILE
  din proprietatea privată a statului, aflate în administrarea Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A.,
  care trec în proprietatea publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor
  Nr.crt. Unitatea Total grajduriArmăsari pepinieriIepe-mamă Armăsari de montă publică Hipodromurinr. de inventarManejurinr. deinventar
  grajduri nr. de inventargrajduri nr. de inventargrajduri nr. de inventar
  1.Depozitul de armasari Arad 2 - - - - 2 1.001; 1.002 - -
  2.Herghelia Balc 4 1 1.002 2 1.008; 1.037 1 1.001 - -
  3.Herghelia Beclean 5 1 1.025 2 1.026; 1.027 2 1.001; 1.007 - -
  4.Herghelia Cislău 6 1 102 3 103; 106; 2 101; 108- 1/128
  5.Herghelia Dor Mărunt 4 1 1.001 2 109 1.002; 1.003 1 1.024 - -
  6.Depozitul de armăsari Dumbrava 5 - - - - 5 1.027; 1.028; 1.029; 1.030; 1.031 - 1/ 1.024
  7.Herghelia Izvin 5 1 1.008 2 1.002; 1.004 2 1.001; 1.003 - 1/ 2.039
  8.Herghelia Jegălia 5 1 1 2 10; 11 2 2; 6 - 1/ 1.014
  9.Herghelia Lucina 4 1 1.143 2 1.140; 1.141 1 1.138 - -
  10Herghelia Mangalia 5 1 1.020 3 1.015; 1.016; 1.017 1 1.022 1/ 1.176-
  11Herghelia Rădăuți 4 1 102 1 100 2 126; 127 1/2181/130
  12Depozitul de armăsari Ramnicelu 3 - - - - 3 1.068; 1.112; 1.113 - -
  13Herghelia Rușețu 6 1 1.011 3 1.010; 1.031; 1.032 2 1.029/1;1.007 - -
  14Herghelia Sâmbata de Jos 4 1 1.017 2 1.015; 1.016 1 1.010 1/ 2.0281/ 1.064
  15Herghelia Slatina 3 1 1.010 1 1.006 1.1.007 - -
  16Depozitul de armăsari Târgu Mureș 3 - - - - 3 1.001; 1.002; 1.003 - -
  17Herghelia Tulucești 2 1 1.020 1 1.019 - - - -
  TOTAL: 70 13 26 31 3 6
   +  Anexa nr. 4
  FONDUL FUNCIAR
  proprietate publică a statului, aflat în exploatarea Societății Naționale "Cai de Rasa" - S.A.,
  care trece din administrarea Agenției Domeniilor Statului în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor
  Nr.Crt.Denumirea subunității Suprafațatotală din care:
  Teren agricoldin care:arabil Teren neagricoldin care:curți șiconstrucții
  1.Depozitul de armăsari Arad 327 316 286 11 4
  2.Herghelia Balc 214 189 131 25 12
  3.Herghelia Beclean 228 214 151 14 10
  4.Herghelia Cislău 493 444 185 49 25
  5.Herghelia Dor Mărunt 364 344 344 20 18
  6.Depozitul de armasari Dumbrava 234 227 223 7 4
  7.Herghelia Izvin 904 854 709 50 21
  8.Herghelia Jegălia 617 569 567 48 40
  9.Herghelia Lucina 1.763 1.285 - 478 19
  10.Herghelia Mangalia 587 526 478 61 23
  11.Herghelia Rădăuți 771 716 508 55 23
  12.Depozitul de armăsari Ramnicelu 263 257 257 6 5
  13.Herghelia Rușețu 668 634 630 34 13
  14.Herghelia Sâmbata de Jos 526 424 249 102 32
  15.Herghelia Slatina 594 575 567 19 14
  16.Depozitul de armăsari Târgu Mureș 25 19 19 6 4
  17.Herghelia Tulucești 600 591 590 9 7
  TOTAL GENERAL: 9.178 8.184 5.894 994 274
  Notă
  Conform art. 4 din ORDONANȚA nr. 65 din 13 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 20 august 2004, pct. 16 din anexa nr. 4 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2002 privind desființarea Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 29 octombrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003, se modifică corespunzator.
   +  Anexa nr. 5
  SUBUNITĂȚILE
  Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A.
  Nr. crt.Denumirea Sediul
  1.Depozitul de armasari Arad Municipiul Arad, str. Dumbrava Roșie nr. 5, județul Arad
  2.Herghelia Balc Comuna Balc, Str. Garii nr. 1, județul Bihor
  3.Herghelia Cislău Comuna Cislău, județul Buzau
  4.Herghelia Beclean Orașul Beclean, Str. Bistritei nr. 45, județul Bistrita-Nasaud
  5.Herghelia Dor Mărunt Comuna Dor Marunt, județul Calarasi
  6.Depozitul de armăsari Dumbrava Comuna Timișești, județul Neamț
  7.Herghelia Izvin Comuna Recas, județul Timiș
  8.Herghelia Jegălia Comuna Perișoru, județul Călărași
  9.Herghelia Lucina Comuna Moldova-Sulița, județul Suceava
  10.Herghelia Mangalia Municipiul Mangalia, județul Constanța
  11.Herghelia Rădăuți Municipiul Rădăuți, str. Bogdan Vodă nr. 114, județul Suceava
  12.Herghelia Rușețu Comuna Rușețu, județul Buzau
  13.Depozitul de armăsari Râmnicelu Comuna Râmnicelu, județul Brăila
  14.Herghelia Slatina Municipiul Slatina, str. Recea, județul Olt
  15.Herghelia Sâmbăta de Jos Comuna Voila, județul Brașov
  16.Depozitul de armăsari Târgu Mureș Municipiul Târgu Mureș, str. Parcul Sportiv Municipal nr. 11, județul Mureș
  17.Herghelia Tulucești Comuna Tulucești, județul Galați
   +  Anexa nr. 6
  IMOBILE
  preluate prin protocoale de predare-primire încheiate între
  fosta Societatea Națională «Cai de Rasă» - S.A., Agenția Domeniilor Statului și Regia Națională a Pădurilor - Romsilva,
  necuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003
  A. Terenuri preluate prin protocoale de predare-primire încheiate între fosta Societatea Națională «Cai de Rasă» - S.A. și Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, precum și terenuri preluate prin decizii ale Agenției Domeniilor Statului, necuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003A1. Terenuri din domeniul privat al statului, preluate prin decizii ale Agenției Domeniilor Statului în administrarea Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, care trec în patrimoniul public al statului
  -hectare-
  Nr. crt.Denumirea subunitățiiSuprafața totalădin careObservații
  AgricolNeagricol
  Totald.c.arabilTotald.c.curți-construcții
  1.Herghelia Sâmbăta de Jos158,76154,28100,024,48-Decizia nr. 379/2.09.2003 a Agenției Domeniilor Statului
  2.Depozitul de armăsari Târgu Mureș108,54108,54106,83--Decizia nr. 439/9.10.2003 a Agenției Domeniilor Statului
  A2. Terenuri din categoria «curți-construcții», din domeniul privat al statului preluate prin protocoale de predare-primire încheiate între fosta Societatea Națională «Cai de Rasă» - S.A. și Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, care trec în patrimoniul public al statului
  Nr. crt.Date de identificare ale terenului
  AdresăNr. de inventarSuprafața mpValoarea de inventar - lei -
  1.Bd. Eroilor nr. 122, orașul Voluntari, județul Ilfov4249315811.072.985
  2.Bd. Eroilor nr. 75C, orașul Voluntari, județul Ilfov4249415181.030.229
  3.Bd. Eroilor nr. 75 și 75B, orașul Voluntari, județul Ilfov424951389942.680
  4.Str. Ecaterina Teodoriu nr. 1A, orașul Voluntari, județul Ilfov4249615081.023.442
  5. Str. Ecaterina Teodoriu nr. 1B, orașul Voluntari, județul Ilfov424971329901.959
  6.Str. Arieșului nr. 19A, 19B și 19Bis, orașul Voluntari, județul Ilfov4249818201.111.670
  7. Str. Arieșului nr. 18, orașul Voluntari, județul Ilfov42499908554.613
  8.Str. Arieșului nr. 19, orașul Voluntari, județul Ilfov4250316971.036.540
  9.Bd. Eroilor nr. 75A, orașul Voluntari, județul Ilfov425011459990.187
  10.Str. Becheanului nr. 27, orașul Voluntari, județul Ilfov4250237302.278.312
  11.Str. Arieșului nr. 19, orașul Voluntari, județul Ilfov42500288417.615.969
  B. Clădiri din domeniul privat al statului preluate prin protocoale de predare-primire încheiate între fosta Societatea Națională «Cai de Rasă» - S.A. și Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, necuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003B1. Clădiri cu destinație de locuințe, în orașul Voluntari, județul Ilfov
  Nr. crt.Date de identificare ale clădirii
  Tipul de clădire DescriereaAdresaData punerii în funcțiuneValoarea de inventar - lei -Nr. de inventar
  1.Casă cu pereți de cărămidă, cu 2 apartamente, suprafața construită la sol = 144,75 mpBd. Eroilor nr. 122, orașul Voluntari, județul Ilfov19189.2641033
  2.Casă cu pereți de paiantă, cu 2 apartamente, suprafața construită la sol = 191,31 mpBd. Eroilor nr. 75, orașul Voluntari, județul Ilfov195282.4841034
  3.Casă cu pereți de cărămidă, cu 2 apartamente, suprafața construită la sol = 99,01 mpBd. Eroilor nr. 75 și 75B, orașul Voluntari, județul Ilfov193154.8161035
  4.Casă cu pereți de cărămidă, cu 2 apartamente, suprafața construită la sol = 119,75 mpStr. Ecaterina Teodoroiu nr. 1A, orașul Voluntari, județul Ilfov193652.9671036
  5.Casă cu pereți de cărămidă, cu 1 apartament, suprafața construită la sol = 58,98 mpStr. Ecaterina Teodoroiu nr. 1B, orașul Voluntari, județul Ilfov192022.1961037
  6.Casă cu pereți de paiantă, cu 8 apartamente, suprafața construită la sol = 469,32 mpStr. Arieșului nr. 19A, 19B, 19Bis, orașul Voluntari, județul Ilfov1948164.7181038
  7.Casă cu pereți de cărămidă, cu 1 apartament, suprafața construită la sol = 72,60 mpStr. Arieșului nr. 18, orașul Voluntari, județul Ilfov194037.8331039
  8.Casă cu pereți de cărămidă, cu 1 apartament, suprafața construită la sol = 108,45 mpStr. Arieșului nr. 19, orașul Voluntari, județul Ilfov194897.7991040
  9.Casă cu pereți de cărămidă, cu 3 apartamente, suprafața construită la sol = 234,68 mpBd. Eroilor nr. 75A, orașul Voluntari, județul Ilfov1953195.6831041
  10.Casă cu pereți de paiantă, cu 4 apartamente, suprafața construită la sol = 200,60 mpStr. Becheanului nr. 27, orașul Voluntari, județul Ilfov19187.8951042
  B2. Spațiu construit cu destinația de sediu de agenție hipică în municipiul București
  Nr. crt.Date de identificare ale spațiuluiTeren din categoria curți, construcții - mp -
  Tipul de clădire DescriereaAdresaData punerii în funcțiuneValoarea de inventar - lei -Nr. de inventar
  1.Spațiu la parter bloc de locuințe, din beton și BCACalea Moșilor nr. 282, sector 2, București, suprafața la sol construită = 27,80 mp, suprafața utilă = 24,58 mp1982428 0001022Cotă indiviză
  B3. Clădiri cu destinație de locuințe, în localitatea Homorod, județul Brașov și terenurile aferente acestora:
  Nr. crt.Date de identificare ale clădiriiTerenul aferent clădirii, din categoria ”curți și construcții”
  Tipul de clădire DescriereaAdresaData punerii în funcțiuneValoarea de inventar - lei -Valoarea amortizată - lei -Nr. de inventarSuprafața- mp -
  1.Bloc din beton și cărămidă, P+2, cu 12 apartamente, suprafața construită la sol 297,17 mpStr. Principală nr. 399B, bl. nr. 1, localitatea Homorod, județul Brașov1981220.5007.391,22(1013 – nr. vechi) 10863.377
  2.Bloc din beton și cărămidă, P+2, cu 12 apartamente, suprafața construită la sol 336,16 mpStr. Principală nr. 399A, bl. nr. 2, localitatea Homorod, județul Brașov1983220.5009.279,92(1014 – nr. vechi) 10873.821
  (la 13-05-2019, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 99 din 8 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 10 mai 2019 )
  ------------