LEGE nr. 8 din 9 ianuarie 2003privind Ordinul Meritul Cultural și Medalia Meritul Cultural
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 6 februarie 2003  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Ordinul Meritul Cultural și Medalia Meritul Cultural, prevăzute la art. 7 lit. A și B din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările ulterioare, fac parte din categoria decorațiilor civile pe domenii de activitate.(2) Ordinul Meritul Cultural este o decorație ce se acordă atât cetățenilor români și străini, cat și instituțiilor și așezămintelor publice de cultură din țară și străinătate, pentru talentul și serviciile deosebite aduse culturii, artei, științei și promovării spiritului caritabil, prin opere de creație, interpretare și sociale, de impact național.(3) Medalia Meritul Cultural este o decorație ce se acordă cetățenilor români și străini, care răsplătește meritele, talentul și serviciile aduse culturii, artei, științei și promovării operelor sociale, de impact local sau regional.  +  Articolul 2(1) Ordinul Meritul Cultural se prezintă sub două forme cu valoare ierarhică egală: însemnul și rozeta.(2) Ordinul Meritul Cultural cuprinde 9 categorii, corespunzător activităților specifice și conexe domeniului cultural. Însemnul ordinului este identic pentru toate categoriile, dar panglicile sunt specifice fiecărei categorii. (la 11-01-2004, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 591 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 08 ianuarie 2004 ) (3) Însemnul Ordinului Meritul Cultural este o cruce cu brațe egale, confecționată din argint, emailată albastru-violet, având pe avers un medalion circular pe care este ștanțată stema României.  +  Articolul 3(1) Medalia Meritul Cultural se prezintă sub o singură formă: însemnul.(2) Medalia Meritul Cultural cuprinde 9 categorii, corespunzător activităților specifice și conexe domeniului cultural. Însemnul medaliei este identic pentru toate categoriile de merite, dar panglicile sunt specifice fiecărei categorii. (la 11-01-2004, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 591 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 08 ianuarie 2004 ) (3) Însemnul Medaliei Meritul Cultural este o piesă circulară, confecționată din tombac, care are pe avers ștanțată stema României.  +  Articolul 4Regulamentele privind descrierea și modul de acordare a Ordinului Meritul Cultural și Medaliei Meritul Cultural, pentru fiecare grad sau clasă, precum și modelul desenat și panglicile specifice fiecărei categorii sunt prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 5(1) Ordinul Meritul Cultural și Medalia Meritul Cultural se conferă de Președintele României prin decret, în baza propunerilor de decorare individuale făcute, potrivit art. 4 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare, de către ministrul de resort pentru persoanele din domeniul său de activitate.(2) Propunerile nominale pentru conferirea Ordinului Meritul Cultural și a Medaliei Meritul Cultural sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare.(3) Președintele României poate să confere Ordinul Meritul Cultural și Medalia Meritul Cultural și din proprie inițiativă, în proporție de 1% din numărul total stabilit prin lege, pentru fiecare grad sau clasa a fiecărei decorații, cu excepția gradului de Mare Ofițer, în conformitate cu art. 4 alin. (3) din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 6(1) Repartiția numărului maxim de decorații privind Ordinul Meritul Cultural și Medalia Meritul Cultural, care se acordă anual, se realizează de către Cancelaria Ordinelor, în limitele locurilor vacante.(2) Pentru primul an de la intrarea în vigoare a prezentei legi se poate conferi maximum 15% din numărul decorațiilor pentru fiecare grad și clasă.  +  Articolul 7(1) Ordinul Meritul Cultural este limitat la maximum 8.100 de membri. (la 11-01-2004, Alineatul (1) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 591 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 08 ianuarie 2004 ) (2) Instituțiile și așezămintele publice de cultură, cărora li s-a conferit Ordinul Meritul Cultural, nu intră în numărul prevăzut la alin. (1).(3) Cetățenii străini sau instituțiile și așezămintele publice de cultură din străinătate, cărora li s-a conferit Ordinul Meritul Cultural, nu intră în numărul prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 8Ordinul Meritul Cultural cuprinde 4 grade. Ierarhia în ordine descrescătoare este următoarea:a) Mare Ofițer;b) Comandor;c) Ofițer;d) Cavaler.  +  Articolul 9Medalia Meritul Cultural cuprinde 3 clase. Ierarhia în ordine descrescătoare este următoarea:a) clasa I;b) clasa a II-a;c) clasa a III-a.  +  Articolul 10(1) Medalia Meritul Cultural se poate acorda nelimitat pentru clasele a III-a și a II-a și este limitată la 7.400 de membri pentru clasa I. (la 11-01-2004, Alineatul (1) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 591 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 08 ianuarie 2004 ) (2) Medalia Meritul Cultural clasa I, conferită cetățenilor străini, nu intră în numărul prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 11(1) Atestarea Ordinului Meritul Cultural și a Medaliei Meritul Cultural se face printr-un brevet, în conformitate cu art. 24 din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare.(2) Brevetele pentru Ordinul Meritul Cultural sunt validate, pentru gradele de Cavaler și Ofițer, prin parafa Președintelui României, iar pentru gradele de Comandor și Mare Ofițer, prin semnatura autografă a Președintelui României. Brevetele pentru toate gradele sunt contrasemnate autograf de ministrul de resort și de cancelarul ordinelor, în conformitate cu art. 26 lit. b) din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare.(3) Brevetele pentru Medalia Meritul Cultural sunt validate, pentru clasa a III-a și a II-a, prin parafa ministrului de resort și semnătura cancelarului ordinelor, iar pentru clasa I, prin semnătura ministrului de resort și semnătura cancelarului ordinelor, în conformitate cu art. 28 din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 12Membrii Ordinului Meritul Cultural, indiferent de gradul pe care îl au, sunt numiți "Cavaleri ai Ordinului Meritul Cultural".  +  Articolul 13(1) Ziua Ordinului Meritul Cultural se sărbătorește la data de 19 iulie, data primei instituiri a ordinului, în anul 1931.(2) Cu prilejul Zilei Ordinului Meritul Cultural, ministerul de resort și celelalte instituții autonome abilitate să facă propuneri de decorare organizează, cu sprijinul Cancelariei Ordinelor, întrunirea Cavalerilor Ordinului Meritul Cultural.  +  Articolul 14Persoanele decorate cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor și Mare Ofițer, în cazul în care decernarea ordinului nu a fost facută direct de șeful statului, pot solicita, prin Cancelaria Ordinelor, dreptul de a fi primite în audiență la Președintele României pentru a-i mulțumi personal. În funcție de programul Președintelui României, Cancelaria Ordinelor va organiza audiența personală sau în grup a celor decorați.  +  Articolul 15(1) Calitatea de membru al Ordinului Meritul Cultural se poate pierde în condițiile prevăzute la art. 52 din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare.(2) Pentru judecarea faptelor dezonorante, care aduc prejudicii morale membrilor ordinului, altele decât cele ce au dus la condamnarea membrilor Ordinului Meritul Cultural la o pedeapsă privativă de libertate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, se constituie un consiliu de onoare, în conformitate cu art. 53 din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 16(1) Consiliul de onoare al Ordinului Meritul Cultural este compus din 5 membri, astfel: câte un membru din gradele de Cavaler, Ofițer și Comandor și câte doi membri din gradul de Mare Ofițer. Președinte al consiliului de onoare va fi, de regulă, cel mai în vârsta membru din gradul de Mare Ofițer.(2) În cazul în care din consiliul de onoare nu face parte nici un membru din aceeași categorie cu persoana învinuită, în consiliul de onoare vor fi cooptați pentru cauza în speță și doi Cavaleri ai ordinului din aceeași categorie, cu drept de vot deliberativ.(3) Consiliul de onoare se constituie sau se alege cu prilejul Zilei Ordinului Meritul Cultural, pe termen de 5 ani, de Cavalerii acestui ordin.(4) Pot fi realeși pentru o nouă perioada 3 dintre membrii consiliului de onoare, dintre care cel puțin unul din gradele inferioare.(5) Ministerul de resort va pune la dispoziție spații adecvate desfășurării activității consiliului de onoare.  +  Articolul 17(1) Cavalerii Ordinului Meritul Cultural pot semnala consiliului de onoare fapte comise de alți membri ai ordinului, considerate că aduc prejudicii morale acestora.(2) Ca urmare a sesizării se convoacă consiliul de onoare și persoana învinuită, în termen de maximum 30 de zile de la sesizare.(3) Cavalerii ordinului pot semnala și direct Cancelariei Ordinelor fapte comise de alți membri ai ordinului, considerate că aduc prejudicii morale acestora. Ca urmare a sesizării, Cancelaria Ordinelor convoacă consiliul de onoare și persoana învinuită, în termen de maximum 45 de zile de la sesizare.(4) În cazul în care persoana învinuită nu se prezintă la termenul fixat, consiliul de onoare o convoacă la alt termen, iar în cazul neprezentării și a doua oara, cazul va fi judecat în lipsă.(5) Consiliul de onoare deliberează și decide după cercetarea cazului, dar nu mai târziu de 60 de zile de la prima întrunire pentru cazul respectiv. Dacă faptele aduse la cunoștința sunt întemeiate, consiliul de onoare poate propune Cancelariei Ordinelor retragerea decorației.(6) Retragerea decorațiilor se face prin decret semnat de Președintele României, la propunerea Cancelariei Ordinelor, cu aplicarea art. 59 din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 18Consiliul de onoare al Ordinului Meritul Cultural judecă și faptele socotite dezonorante ale persoanelor decorate cu Medalia Meritul Cultural. În acest caz, în consiliul de onoare sunt cooptați pentru cauza în speță și doi titulari ai medaliei, care vor avea drept de vot deliberativ, în conformitate cu art. 55 alin. (1) din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 19Sumele necesare confecționării însemnelor, rozetelor, brevetelor și cutiilor decorațiilor Ordinului Meritul Cultural și ale Medaliei Meritul Cultural vor fi asigurate din bugetul aprobat anual Administrației Prezidențiale.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  București, 9 ianuarie 2003.Nr. 8.  +  Anexa nr. 1REGULAMENTprivind descrierea și acordarea Ordinului Meritul Cultural  +  Anexa nr. 2REGULAMENTprivind descrierea și acordarea Medaliei Meritul Cultural  +  Anexa nr. 3
  Modelul desenat
  al Ordinului MERITUL CULTURAL
  (la 11-01-2004, Planșa Panglici Ordinul Meritul Cultural Gradul de Cavaler din Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 8, Articolul UNIC din LEGEA nr. 591 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 08 ianuarie 2004 ) (la 11-01-2004, Planșa Panglici Ordinul Meritul Cultural Gradul de Ofițer a fost modificată de Punctul 9, Articolul UNIC din LEGEA nr. 591 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 08 ianuarie 2004 )
   +  Anexa nr. 4
  Modelul desenat
  al Medaliei MERITUL CULTURAL
  (la 11-01-2004, Planșa Panglici Medalia Meritul Cultural Gradul de Ofițer a fost modificată de Punctul 10, Articolul UNIC din LEGEA nr. 591 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 08 ianuarie 2004 )
  -----