ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 34 din 30 iunie 2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015  Luând în considerare necesitatea accelerării ritmului de implementare a proiectelor finanțate din fonduri structurale și de coeziune, pentru a reduce presiunea de cheltuire a sumelor alocate în cadrul programelor operaționale în ultimul an de eligibilitate a acestora, respectiv până la data de 31 decembrie 2015, cât și în contextul suprapunerii cadrelor financiare 2007-2013 și 2014-2020, anul 2015 reprezintă un an esențial pentru România.Ținând cont de faptul că finanțarea proiectelor în cadrul Programului operațional sectorial Mediu (POS Mediu) reprezintă o prioritate pentru România, atât din punctul de vedere al absorbției fondurilor europene nerambursabile disponibile în perioada 2007-2013, cât și din punctul de vedere al conformării la obligațiile asumate prin Tratatul de aderare, în special pentru sectorul de apă, obligații ce derivă din Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman și Directiva 91/271/CEE privind colectarea și epurarea apelor uzate,luând în calcul că prin axa prioritară 1 din cadrul POS Mediu a fost alocată suma de 3.149.423.956 euro, din care 2.776.532.160 euro contribuție a Uniunii Europene din Fondul de coeziune (13.945.019.392 lei, respectiv 12.293.929.098 lei contribuție UE), în prezent, fiind aprobate 50 de proiecte (cel puțin unul pentru fiecare județ, inclusiv București),ținând cont de faptul că valoarea totală a contractelor de achiziție publică semnate în cadrul acestor proiecte este de 14.099.950.633 lei, iar totalul plăților efectuate este de 7.593.531.789 lei, reprezentând 54% din alocare, și de asemenea, valoarea totală a componentelor aflate în diverse stadii în vederea atribuirii este de 1.507.573.024 lei, iar valoarea componentelor ce nu vor fi finalizate și vor face obiectul fazării, respectiv al finanțării din perioada de finanțare 2014-2020 prin intermediul Programului operațional Infrastructură mare este de 1.821.268.152 lei,luând în calcul că, în prezent, putem estima că valoarea fondurilor ce vor putea fi absorbite se va apropia de aproximativ 87% din valoarea fondurilor disponibile prin axa prioritară 1 a Programului operațional sectorial Mediu și se impune identificarea și promovarea de proiecte alternative/retrospective pentru a umple golul de finanțare,întrucât una din principalele măsuri pentru accelerarea absorbției în anul 2015 o reprezintă identificarea unor proiecte finanțate din surse naționale a căror finanțare să fie transferată către Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013, în scopul atragerii în totalitate a fondurilor europene disponibile,ținând cont de faptul că atât posibilitatea, precum și condițiile includerii acestor proiecte retrospective în portofoliul finanțat prin fonduri europene sunt prevăzute la nivel comunitar în nota COCOF 12-0050-01 din 29 martie 2012,întrucât, în cadrul reuniunii anuale a României cu Comisia Europeană în domeniul finanțării din fonduri structurale și de coeziune din luna ianuarie 2015, ale cărei concluzii au fost reiterate prin adresa ARES(2015) 570.904/11.02.2015, unul dintre principalele puncte de discuție a vizat finanțarea proiectelor retrospective, acțiunile ce urmează a fi întreprinse de autoritățile române au fost agreate și în cadrul reuniunii tehnice privind implementarea Task Force on implementation - Bruxelles, DG REGIO, 28 ianuarie 2015,întrucât, în prezent, Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management pentru POS Mediu, a demarat o analiză privind o serie de proiecte ce ar putea fi încadrate ca proiecte alternative/retrospective, urmând a fi finanțate din acest program operațional,având în vedere că analiza a fost demarată pentru un număr de 250 proiecte din sectorul apă/apă uzată pentru care se pot pregăti proiecte pentru finanțare din POS Mediu, iar din acestea au fost identificate 69 de proiecte retrospective posibil eligibile cu o valoare de aproximativ 189.697.553 euro, din care pot fi solicitate la rambursare, din fonduri europene, cheltuieli de aproximativ 142.273.165 euro,ținând cont de prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, ale art. 55, proiectele de infrastructură de apă și apă uzată finanțate prin POS Mediu sunt proiecte generatoare de venituri, ceea ce presupune suportarea unei părți din cheltuielile proiectului de către beneficiar, aferentă veniturilor nete viitoare generate de utilizarea proiectului, care se adaugă la cofinanțarea unei părți a cheltuielilor eligibile,neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, poate avea consecințe grave asupra posibilității preluării spre finanțare a acestor proiecte, cu implicații negative asupra gradului de absorbție al fondurilor europene, în special în sectorul de apă/apă uzată.Având în vedere că norma legislativă trebuie să fie clară și lipsită de echivoc se impune adoptarea de urgență a unor măsuri care să asigure efectuarea în temeiul legal a plăților aferente proiectelor alternative, astfel încât să fie evitată orice suspiciune de o posibilă dublă finanțare a acestor proiecte [în conformitate cu prevederile art. 13.2 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006].Neadoptarea acestor măsuri în regim de urgență conduce la pierderea posibilității de finanțare/decontare a acestor proiecte din fonduri externe nerambursabile.Astfel, este necesară crearea temeiului legal astfel încât Guvernul să poată aproba prin act normativ modul de repartizare a sumelor aprobate pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii de mediu, atât pentru lucrările executate și plătite, cât și pentru cele rămase de executat.Prin urmare, se impune intensificarea efortului colectiv depus pentru a acoperi deficitul potențial de finanțare până la finele anului.Astfel, soluția identificată este promovarea unui act normativ în vederea implementării unui mecanism de rambursare către UAT, respectiv către bugetul de stat, a sumelor de bani corespunzătoare investițiilor finanțate din surse naționale, în domeniile finanțabile prin programele operaționale în perioada 2007-2013.Luând în considerare dificultatea identificării în baza legală existentă a tuturor beneficiarilor/partenerilor/organismelor beneficiare ai/ale mecanismului cererii de plată, constatându-se disfuncții/întreruperi cu privire la plata către entitatea în drept de a primi sumele aferente cererii, și anume structurile de economie socială și întreprinderile create în cadrul proiectului,neadoptarea măsurilor propuse poate conduce la blocarea implementării proiectelor cu efecte asupra gradului de absorbție a fondurilor alocate României și, mai ales, asupra creșterii riscului de dezangajare automată a acestor fonduri, putând conduce la blocarea proiectelor, la rezilierea contractelor de finanțare și, implicit, la dezangajarea sumelor alocate POSDRU de către Comisia Europeană, la grevarea bugetului de stat cu sumele necesare finalizării proiectelor contractate, precum și cu sumele suplimentare, reprezentând prejudiciu și cheltuieli de judecată stabilite de către instanțele de judecată.Având în vedere necesitatea adoptării în regim de urgență a unor prevederi suplimentare în vederea optimizării fluxului financiar cu privire la fondurile finanțate prin mecanismele financiare SEE și norvegiene și asigurarea capacității de absorbție a acestor fonduri și a accelerării ritmului de implementare a proiectelor finanțate din fonduri finanțate prin mecanismele financiare SEE și norvegiene coroborat cu recomandările primite din partea reprezentanților statelor donatoare de a flexibiliza derularea implementării programelor/proiectelor, eliminând astfel blocajele întâmpinate în derularea implementării acestora,luând în calcul că neadoptarea în regim de urgență a acestor modificări și completări poate avea consecințe serioase, generând chiar blocarea implementării programelor/proiectelor, și ar produce disfuncționalități majore cu efecte negative asupra gradului de absorbție a fondurilor acordate României prin cele două mecanisme financiare,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul I(1) Obiectivele de investiții finalizate sau în execuție, finanțate prin Programul național de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare, și obiectivele de investiții finalizate, finanțate prin Programul privind reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes județean și de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate la sate, precum și în unitățile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prin programele multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor, aprobate și finanțate conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 40/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare, precum și proiectele finanțate prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), cele finanțate prin programe naționale de la bugetul de stat/fonduri speciale și/sau din bugete locale pot face obiectul decontării din instrumente structurale în cadrul Programului operațional sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), conform regulilor de implementare ale acestuia.(2) Obiectivele de investiții finalizate sau în execuție finanțate prin programul Companiei Naționale de Investiții, în baza Legii nr. 224/2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la București și la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanțarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori", cu modificările și completările ulterioare, pot face obiectul decontării din instrumente structurale în cadrul Programului operațional sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), conform regulilor de implementare ale acestuia.(3) În cazul obiectivelor de investiții prevăzute la alin. (1) și (2), finalizate și pentru partea executată din obiectivele de investiții aflate în execuție, sumele plătite aferente obiectivelor de investiții vor fi decontate potrivit schemei de finanțare a POS Mediu pe baza autorizării cheltuielilor eligibile de către Autoritatea de management pentru POS Mediu, conform prevederilor legale naționale și europene.(3^1) Prin derogare de la prevederile art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, pentru obiectivele de investiții prevăzute la alin. (1) și (2), în bugetele beneficiarilor care sunt finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind sumele necesare finanțării valorii aferente părții rămase de executat din obiectivele de investiție aflate în execuție. (la 02-08-2015, Alin. (3^1) al art. I a fost introdus de art. VI din ORDONANȚA nr. 19 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 30 iulie 2015. ) (4) În cazul obiectivelor de investiții prevăzute la alin. (1) și (2), finanțate integral de la bugetul de stat, care sunt finalizate sau pentru partea finalizată din obiectivele de investiție aflate în execuție, prin excepție de la prevederile art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, sumele primite de la CE aferente instrumentelor structurale cuvenite a fi rambursate beneficiarilor acestor proiecte se fac venit la bugetul de stat prin intermediul Autorității de management pentru POS Mediu.(5) În cazul obiectivelor de investiții prevăzute la alin. (1) și (2), finanțate parțial de la bugetul de stat, care sunt finalizate sau pentru partea finalizată din obiectivele de investiție aflate în execuție, prin excepție de la prevederile art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, sumele primite de la CE aferente instrumentelor structurale cuvenite a fi rambursate beneficiarilor acestor proiecte se fac venit la bugetul de stat, până la concurența valorii finanțate inițial din acesta, iar diferența rămasă se face venit la celelalte bugete din care s-au efectuat cheltuielile pentru finanțarea obiectivului de investiție, prin intermediul Autorității de management pentru POS Mediu.(6) În cazul obiectivelor de investiții de la alin. (1), finanțate din bugetul Fondului pentru mediu, care sunt finalizate sau pentru partea finalizată din obiectivele de investiție aflate în execuție, prin excepție de la prevederile art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, sumele primite de la CE aferente instrumentelor structurale cuvenite a fi rambursate beneficiarilor acestor proiecte se fac venit la bugetul Fondului de mediu proporțional cu suma finanțată de Administrația Fondului pentru Mediu, la finanțarea obiectivului de investiție, prin intermediul Autorității de management pentru POS Mediu.(7) Din sumele care se cuvin bugetului de stat, cu excepția celor aferente obiectivelor de investiții prevăzute la alin. (2), 25% se virează de către ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management pentru POS Mediu, într-un cont distinct de venituri al bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale beneficiare ale obiectivelor de investiții prevăzute la alin. (1) care au fost decontate și vor fi utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a acestor bugete, inclusiv pentru asigurarea finanțării proiectului pentru partea rămasă de executat la data aprobării finanțării/decontării prin POS Mediu și pentru plata corecțiilor financiare aferente componentei rămase de executat. Sumele rămase neutilizate se reflectă în excedentul bugetului local și vor fi utilizate în anul următor cu aceeași destinație.(8) Abrogat. (la 06-03-2017, Alineatul (8) din Articolul I a fost abrogat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 2 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 06 martie 2017 ) (9) Abrogat. (la 06-03-2017, Alineatul (9) din Articolul I a fost abrogat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 2 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 06 martie 2017 ) (10) Abrogat. (la 06-03-2017, Alineatul (10) din Articolul I a fost abrogat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 2 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 06 martie 2017 ) (11) Abrogat. (la 06-03-2017, Alineatul (11) din Articolul I a fost abrogat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 2 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 06 martie 2017 ) (12) Abrogat. (la 06-03-2017, Alineatul (12) din Articolul I a fost abrogat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 2 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 06 martie 2017 ) (13) Abrogat. (la 06-03-2017, Alineatul (13) din Articolul I a fost abrogat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 2 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 06 martie 2017 ) (14) Abrogat. (la 06-03-2017, Alineatul (14) din Articolul I a fost abrogat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 2 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 06 martie 2017 ) (15) În cazul proiectelor aflate în execuție, beneficiarii au obligația determinării stadiului îndeplinirii indicatorilor fizici și financiari corespunzători POS Mediu la data preluării proiectului, anterior semnării contractului de finanțare.(16) Pentru partea rămasă de executat din obiectivele de investiție aflate în execuție, finanțate prin Programul național de dezvoltare locală, în vederea acoperirii restului de finanțat, beneficiarii solicită încetarea contractului de finanțare încheiat în baza actelor normative menționate la alin. (1).(17) Pentru partea rămasă de executat din obiectivele de investiție aflate în execuție, finanțate prin Administrația Fondului pentru Mediu, în vederea acoperirii restului de finanțat, beneficiarii modifică, cu acordul prealabil al părților, documentele de finanțare în vederea schimbării sursei de finanțare.(18) Sumele aferente valorii rămase de executat vor fi rambursate beneficiarilor proiectelor în conformitate cu mecanismul financiar aferent programului operațional, stabilit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul I^1Cheltuielile autorizate de către Autoritatea de management pentru POS Mediu aferente obiectivelor de investiții finalizate sau pentru partea finalizată din obiectivele de investiții aflate în execuție prevăzute la art. I alin. (1) și (2), incluse în declarația finală de cheltuieli pentru program, se rambursează prin reîntregirea bugetelor din care au fost finanțate inițial obiectivele de investiții potrivit prevederilor art. I alin (4)-(6) și acordarea sumei prevăzute la art. I alin. (7), anterior rambursării sumelor de la CE, în limita sumelor aferente programului operațional din fonduri UE disponibile în conturile bancare ale programului operațional la nivelul Autorității de certificare și plată, respectiv la nivelul Autorității de management. (la 06-03-2017, Actul a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 2 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 06 martie 2017 )  +  Articolul I^2(1) În cazul în care Autoritatea de management pentru POS Mediu identifică sume transferate nejustificat beneficiarilor obiectivelor de investiții, solicită restituirea în termen de 30 de zile calendaristice de la data notificării beneficiarului cu privire la aceste sume.(2) În situația în care beneficiarii nu restituie sumele prevăzute la alin. (1) în termenul stabilit, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management pentru POS Mediu, solicită în scris Ministerului Finanțelor Publice sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii. Alocarea și utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate în condițiile altor acte normative, se mențin.(3) După recuperarea sumelor de la beneficiari, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management pentru POS Mediu, comunică în scris Ministerului Finanțelor Publice, care dispune încetarea restricțiilor prevăzute la alin. (2).(4) La cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale prin care se angajează să achite sumele prevăzute la alin. (1) și în care se menționează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Autoritatea de management pentru POS Mediu ca beneficiar al sumelor și detaliile privind plata, directorii generali ai direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/directorul general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București/șefii de administrație ai administrațiilor județene ale finanțelor publice dispun alimentarea conturilor acestora atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la nivelul sumelor solicitate pentru plata sumelor decontate necuvenit prevăzute la alin. (1).(5) În termen de două zile lucrătoare de la data alocării sumelor, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezintă unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului documentele de plată prin care achită sumele prevăzute la alin. (1), potrivit celor menționate în cerere.(6) În cazul în care ordonatorii de credite nu prezintă documentele de plată în termenul prevăzut la alin. (5) sau în cazul în care acestea nu sunt întocmite potrivit destinației prevăzute la alin. (4), unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligația să retragă din conturile bugetelor locale sumele aferente cotelor defalcate din impozitul pe venit, precum și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost alocate pe baza cererii, corespunzătoare documentelor de plată neprezentate sau întocmite eronat. Unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligația să comunice de îndată ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale sumele care au fost retrase și motivele pentru care au fost retrase.(7) Sumele virate eronat în contul de venituri bugetare 20.A.46.03.00 «Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență» codificat cu codul de identificare fiscală al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management se restituie de către unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate în contul de disponibil 54.01.06.07 «Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanțare și fondul de indisponibilități temporare de la bugetul de stat, pentru finanțarea proiectelor în cadrul Programului operațional sectorial „Mediu“» la cererea scrisă a ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management care a efectuat virarea eronată, întocmită potrivit modelului din anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. Răspunderea privind sumele ce se restituie din conturile de venituri ale bugetului de stat în care s-a efectuat plata eronată revine exclusiv ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management care solicită restituirea. (la 12-05-2019, Articolul I^2 a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 95 din 7 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 09 mai 2019 ) (la 06-03-2017, Actul a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 2 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 06 martie 2017 )  +  Articolul I^3Sumele aferente cheltuielilor neeligibile constatate de autoritatea de management și identificate ulterior datei de 31 martie 2017 se vor recupera de la beneficiari potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare. (la 06-03-2017, Actul a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 2 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 06 martie 2017 )  +  Articolul II(1) Sumele reprezentând cheltuieli aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile plătite de beneficiari din sumele primite de la unitățile administrativ-teritoriale, cheltuieli care ulterior, conform legislației în vigoare, sunt încadrate în categoria cheltuielilor eligibile, se rambursează beneficiarilor de către autoritățile de management.(2) Beneficiarii prevăzuți la alin. (1) virează sumele respective, cu ordin de plată, în bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale care au alocat sumele, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență sau de la rambursarea sumelor de către autoritatea de management, după caz.  +  Articolul II^1Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:– La articolul 52, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu următorul cuprins:(10^1) Sumele reprezentând plăți în avans pentru implementarea proiectelor și acțiunilor finanțate din fonduri europene 2014-2020 pot fi justificate prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea eventualelor prevederi specifice din contracte/decizii/ordine de finanțare și, după caz, memorandumuri/acorduri de împrumut. Dispozițiile alin. (10) se aplică în mod corespunzător. (la 01-01-2003, Art. II^1 din prezentul act normativ, care introduce alin. (10^1) al art. 52 din LEGEA nr. 500 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 13 august 2002, a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 104 din 26 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 31 mai 2016. )  +  Articolul II^2Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La articolul 54 alineatul (9^1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) sumele reprezentând plăți în avans pentru implementarea programelor, proiectelor și acțiunilor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, altele decât cele aferente Programului operațional sectorial Transport și cele prevăzute la lit. b), pot fi justificate prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea eventualelor prevederi specifice din memorandumuri/acorduri/ contracte/decizii/ordine de finanțare; (la 01-01-2007, Art. II^2 din prezentul act normativ, care modifică lit. a) a alin. (9^1) al art. 54 din LEGEA nr. 273 din 29 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 18 iulie 2006, a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 104 din 26 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 31 mai 2016. )  +  Articolul IIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:La articolul 2 alineatul (3), litera l^1) se modifică și va avea următorul cuprins:l^1) proiect retrospectiv - proiect aflat în stadiu de execuție sau finalizat, care a fost realizat cu surse de finanțare de la bugetul de stat, împrumuturi de la instituții financiare internaționale sau bănci de dezvoltare/cooperare internațională, care pot face obiectul rambursării de la Comisia Europeană, toate aceste surse reprezentând efortul bugetului de stat pentru prefinanțarea respectivului proiect, pentru care nu este necesară amendarea actelor normative de aprobare/ratificare a respectivelor împrumuturi. (la 17-06-2009, Noul punct al art. III din prezentul act normativ, care modifică lit. l^1) a alin. (3) al art. 2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 17 iunie 2009, a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 104 din 26 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 31 mai 2016. ) 1. La articolul 8, litera o) se modifică și va avea următorul cuprins:o) sumele rezultate din aplicarea dobânzii datorate pentru neachitarea la termen a creanțelor bugetare aferente sumelor prevăzute la lit. i), n) și p) stabilite în aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;2. La articolul 8, după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:p) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate de beneficiari prin cereri de rambursare și/sau prin cereri de plată, considerate neeligibile de către Autoritatea de management în procesul de verificare și pentru care ulterior o instanță judecătorească s-a pronunțat în favoarea beneficiarului printr-o hotărâre judecătoreasca definitivă.3. La articolul 11^1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pe tot parcursul exercițiului bugetar, soldul sumelor alocate din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, prin intermediul Autorității de certificare și plată, determinat ca diferență între totalul sumelor alocate și totalul sumelor restituite Ministerului Finanțelor Publice, nu poate depăși plafonul maxim de 5 miliarde lei sau echivalent.4. La articolul 17^5 alineatul (5), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) suma aferentă fiecărui stat privind plata salariilor, stat/centralizator pentru acordarea burselor, subvențiilor și premiilor pentru cheltuielile stabilite conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare care trebuie să se plătească de beneficiar, reprezentând salariul net, cu detaliere pe suma care se achită din cea primită de la Autoritatea de management/Autoritatea de certificare și plată și, respectiv, din suma care se achită din contribuția proprie, ambele sume cu detaliere pe fiecare instituție de credit în parte la care sunt deschise conturile de card ale persoanelor care beneficiază de aceste sume/conturile bancare ale beneficiarilor finali ai schemelor de ajutor de minimis sau de ajutor de stat, după caz, conform schemelor aprobate.5. La articolul 17^5 alineatul (5^1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) suma aferentă fiecărui stat privind plata salariilor, stat/centralizator pentru acordarea burselor, subvențiilor și premiilor pentru cheltuielile stabilite conform contractelor/ deciziilor/ordinelor de finanțare care trebuie să se plătească de partener/lider de parteneriat în calitate de beneficiar, reprezentând salariul net, cu detaliere pe suma care se achită din cea primită de la Autoritatea de management, prin intermediul liderului de parteneriat și, respectiv, din suma care se achită din contribuția proprie, ambele sume cu detaliere pe fiecare instituție de credit în parte la care sunt deschise conturile de card ale persoanelor care beneficiază de aceste sume/conturile bancare ale beneficiarilor finali ai schemelor de ajutor de minimis sau de ajutor de stat, după caz, conform schemelor aprobate.  +  Articolul IVOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 13 aprilie 2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 242/2013, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (3), literele e^1), g), l) și s) se modifică și vor avea următorul cuprins:e^1) beneficiar - persoană juridică publică sau privată, eligibilă pentru finanțare în cadrul Fondului de asistență tehnică, al Fondului bilateral la nivel național sau de program, precum și pentru finanțarea cheltuielilor proprii în cadrul tipurilor de asistență prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g) și h);..........................................................g) cheltuieli neeligibile - categoriile de cheltuieli detaliate la art. 76 alin. (2) lit. a)-h) din cadrul regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European adoptate prin art. 8.8 al Protocolului 38b al Acordului Spațiului Economic European și în cadrul Mecanismului financiar norvegian prin art. 8.8 din Acordul dintre Regatul Norvegiei și Uniunea Europeană, precum și alte cheltuieli necesare implementării programelor/proiectelor, dar care nu pot fi finanțate din grant și cofinanțare;..........................................................l) cofinanțarea privată - totalul sumelor asigurate de către promotorii de proiecte/beneficiari și de către partenerii acestora, alții decât instituțiile publice, după caz, altele decât cele prevăzute la lit. i), pentru implementarea proiectelor, reprezentând sume aferente cheltuielilor eligibile;..........................................................s) plată indirectă - transferul, prin intermediul Autorității de certificare și plată, în contul operatorilor de program/punctului național de contact al grantului și din contul acestora în conturile promotorilor de proiecte/beneficiarilor, după caz, al sumelor reprezentând avansul și/sau prefinanțarea/rambursarea cheltuielilor eligibile aferente asistenței externe nerambursabile primite în cadrul mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European;2. La articolul 2 alineatul (3), după litera k) se introduce o nouă literă, litera k^1), cu următorul cuprins:k^1) decizie/ordin de finanțare - actul administrativ emis de către operatorul de program/punctul național de contact în calitate de beneficiar pentru tipurile de asistență financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g)-i);3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Structura organizatorică cu rol de punct național de contact din cadrul Ministerului Fondurilor Europene poartă responsabilitatea generală pentru atingerea obiectivelor celor două mecanisme financiare ale Spațiului Economic European și pentru implementarea celor două memorandumuri de înțelegere, precum și responsabilitatea gestionării fondurilor aferente Asistenței tehnice și Fondului pentru relații bilaterale la nivel național.(2) Ministerul Finanțelor Publice, prin Autoritatea de certificare și plată, asigură gestionarea conturilor deschise la Banca Națională a României pentru grantul acordat prin mecanismele financiare ale Spațiului Economic European, pentru tipurile de asistență financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și g)-j). Autoritatea de certificare și plată încheie acorduri cu operatorii de program/punctul național de contact, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, redistribuiri de credite bugetare și credite de angajament între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, la propunerea Ministerului Fondurilor Europene, în funcție de stadiul implementării programelor/proiectelor finanțate în cadrul mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European la nivelul fiecărui ordonator de credite, precum și în funcție de modificările determinate de realocările de grant aferente mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European, efectuate în conformitate cu regulamentele mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European.(4) Administratorul Fondului pentru organizațiile neguvernamentale și entitățile dintr-un stat donator care au rol de operator de program sau organism de implementare asigură gestionarea grantului acordat prin mecanismele financiare ale Spațiului Economic European, pentru tipul de asistență financiară nerambursabilă prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. c), prin conturi deschise la bănci comerciale.(5) Pentru derularea operațiunilor financiare aferente sumelor reprezentând grantul acordat prin mecanismele financiare ale Spațiului Economic European, toți operatorii de program și punctul național de contact utilizează câte un cont deschis la bănci comerciale pentru operațiuni în euro, purtător de dobândă, dedicat exclusiv primirii grantului, pentru promotorii de proiecte, respectiv pentru beneficiarii finanțați din Fondul național bilateral și asistență tehnică și efectuării de cheltuieli aferente programelor din aceste sume.(6) Operatorii de program utilizează separat un cont în euro, dedicat gestionării costurilor sale de management și a altor linii bugetare, conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. g)-j).(7) Dobânda aferentă sumelor reprezentând grantul, acumulată în contul menționat la alin. (5), precum și în conturile de lei din trezorerie aferente grantului, utilizate de către operatorii de program sau punctul național de contact se raportează anual, până la data de 1 martie, către Autoritatea de certificare și plată și se virează în euro acesteia, în 20 de zile lucrătoare de la data raportării. Autoritatea de certificare și plată raportează Comitetului Mecanismului Financiar sau Ministerului Afacerilor Externe norvegian, în 3 luni calendaristice de la sfârșitul anului, orice dobândă corespunzătoare contului prevăzut la alin. (5) și conturilor deschise la Banca Națională a României pentru grantul acordat prin mecanismele financiare ale Spațiului Economic European. Dobânda raportată va fi virată de către Autoritatea de certificare și plată, în termen de 15 zile lucrătoare de la data raportării, către Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor Externe norvegian.(8) Sumele aferente derulării programelor/proiectelor finanțate prin mecanismele financiare ale Spațiului Economic European, existente în conturile operatorilor de program, punctului național de contact, beneficiarilor, promotorilor de proiecte și partenerilor acestora, după caz, nu sunt supuse executării silite pe perioada de valabilitate a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare a proiectelor/acordurilor de program, cu excepția creanțelor bugetare rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.4. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Mecanismele financiare ale Spațiului Economic European finanțează următoarele tipuri de asistență financiară nerambursabilă, așa cum sunt definite prin Memorandumul de înțelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spațiului Economic European dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Norvegiei și Guvernul României și Memorandumul de înțelegere pentru implementarea Mecanismului financiar norvegian dintre Guvernul Norvegiei și Guvernul României:a) proiecte individuale;b) scheme de granturi mici;c) fondurile aferente programelor gestionate de Oficiul Mecanismului Financiar, organizații interguvernamentale sau entități din statele donatoare în conformitate cu art. 5.13 din regulamentele de implementare a mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European;d) Fondul pentru relații bilaterale la nivel național;e) asistență tehnică gestionată de către Ministerul Fondurilor Europene prin punctul național de contact;f) proiectele aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2004-2009, stabilite a fi finalizate în cadrul Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014, conform Memorandumului de înțelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spațiului Economic European dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Guvernul Norvegiei și Guvernul României. În acest caz se aplică regulile de implementare aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2004-2009;g) costuri de management ale operatorului de program;h) acțiuni complementare ale operatorului de program;i) Fondul pentru relații bilaterale la nivel de program;j) rezerva pentru pierderile rezultate din operațiuni de schimb valutar, în limita prevăzută în regulamentele de implementare a mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European.(2) Sumele aferente tipurilor de asistență financiară nerambursabilă, prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și g)-j), se primesc în conturile deschise la Banca Națională a României pentru grantul acordat prin mecanismele financiare ale Spațiului Economic European și se transferă de către Autoritatea de certificare și plată care gestionează aceste conturi în conturile în euro deschise de operatorii de program la bănci comerciale, în vederea finanțării cheltuielilor eligibile.(3) Sumele aferente tipurilor de asistență financiară nerambursabilă, prevăzute la alin. (1) lit. d) și e), se primesc în conturile deschise la Banca Națională a României pentru grantul acordat prin mecanismele financiare ale Spațiului Economic European și se transferă de către Autoritatea de certificare și plată care gestionează aceste conturi în conturile în euro deschise de punctul național de contact la bănci comerciale, desemnat să gestioneze utilizarea acestor fonduri.(4) Sumele aferente tipului de asistență financiară nerambursabilă acordată în cadrul mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European, prevăzut la alin. (1) lit. c), se primesc în euro direct de la statele donatoare în contul administratorului Fondului pentru organizații neguvernamentale/ entității dintr-un stat donator cu rol de operator de program sau organism de implementare și se utilizează potrivit acordurilor încheiate.(5) Pentru derularea operațiunilor financiare în lei aferente programelor/proiectelor finanțate în cadrul mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European, instituțiile publice/Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de operator de program/punct național de contact/promotor de proiecte/partener de proiect/beneficiar, au obligația să deschidă și conturi în sistemul Trezoreriei Statului, conform prevederilor legale în vigoare. Conturile deschise de operatorii de program/punctul național de contact în sistemul Trezoreriei Statului, aferente grantului, dedicat exclusiv pentru promotorii de proiecte, respectiv pentru beneficiarii finanțați din Fondul național bilateral și asistență tehnică, primit prin mecanismele financiare ale Spațiului Economic European, vor fi purtătoare de dobândă.(6) Promotorii de proiecte/partenerii de proiecte/beneficiarii, alții decât instituții publice, precum și Fondul Român de Dezvoltare Socială pentru acțiunile proprii, în calitate de beneficiar, pot opta pentru derularea operațiunilor financiare în lei, pentru deschiderea de conturi în sistemul Trezoreriei Statului sau deschiderea de conturi în lei la bănci comerciale.5. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) În bugetele operatorilor de program instituții publice/organism de interes public se cuprind:a) valoarea cofinanțării publice, corespunzătoare valorii totale a costurilor eligibile pe program, stabilită potrivit acordurilor de program;b) sumele necesare plății creanțelor bugetare ale bugetului aferent mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European și/sau bugetului de stat ca urmare a unor nereguli sau corecții financiare, inclusiv a dobânzilor calculate conform art. 42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a imposibilității recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la promotorii de proiecte sau beneficiari, în cazul tipurilor de asistență financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) și i);c) sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor certificate de către Autoritatea de certificare și plată și care nu sunt considerate eligibile de către Comitetul Mecanismului Financiar sau de către Ministerul Afacerilor Externe norvegian, altele decât cele prevăzute la alin. (1) lit. b), în cazul tipurilor de asistență financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), g)-j);d) sumele pentru acoperirea diferențelor nete negative rezultate din operațiuni de schimb valutar care depășesc alocarea de 1% conform regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European.(2) În cazul Fondului Român de Dezvoltare Socială în calitate de operator de program, sumele prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice.(3) În cazul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale în calitate de operator de program, sumele prevăzute la alin. (1) ca subvenții se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării Științifice.(4) În cazul Administrației Fondului pentru Mediu în calitate de operator de program, se asigură din bugetul propriu următoarele sume:a) valoarea cofinanțării publice, corespunzătoare valorii totale a costurilor eligibile pe program, stabilită potrivit acordurilor de program;b) sumele necesare plății creanțelor bugetare ale bugetului aferent mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European ca urmare a unor nereguli sau corecții financiare, inclusiv a dobânzilor calculate conform art. 42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a imposibilității recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la promotorii de proiecte sau beneficiari, în cazul tipurilor de asistență financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) și g-i);c) sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor certificate de către Autoritatea de certificare și plată și care nu sunt considerate eligibile de către Comitetul Mecanismului Financiar sau de către Ministerul Afacerilor Externe norvegian, altele decât cele prevăzute la lit. b), în cazul tipurilor de asistență financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) și g-j).(5) În bugetul Ministerului Fondurilor Europene, pentru implementarea programului de asistență tehnică și a programului «Fondul pentru relații bilaterale la nivel național», a căror finanțare din partea statelor donatoare este de 100%, se cuprind:a) sumele corespunzătoare creanțelor bugetare ale bugetului aferent mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European, ca urmare a unor nereguli sau corecții financiare, inclusiv a dobânzilor ca urmare a imposibilității recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la beneficiari a sumelor acordate prin cele două programe;b) sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor certificate de către Autoritatea de certificare și plată care nu sunt considerate eligibile de Comitetul Mecanismului Financiar sau de către Ministerul Afacerilor Externe norvegian;c) sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor aferente operațiunilor financiare efectuate de punctul național de contact cu privire la diferențe nefavorabile de curs valutar neacoperite din diferențele favorabile, precum și cheltuieli, altele decât cele eligibile.(6) Promotorii de proiecte și partenerii de proiecte, alții decât instituțiile publice, pot asigura și cofinanțare privată pe proiect, suplimentar sumelor transferate conform art. 7 alin. (1), în condițiile prevăzute în acordurile de program aprobate și contractele de finanțare a proiectelor.6. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Având în vedere prevederile art. 7.1 (b) din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și, respectiv, din Regulamentul de implementare a Mecanismului Financiar norvegian 2009-2014, sumele aferente grantului și cofinanțării publice se transferă concomitent de către operatorii de program cu ordin de plată în conturile promotorilor de proiecte/ beneficiarilor sau organismelor de implementare, prin intermediul tipurilor de asistență financiară prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) și g)-i).(2) Cu sumele astfel încasate, ordonatorii de credite cu rol de promotori de proiecte/beneficiari instituții publice sunt autorizați să își majoreze veniturile și cheltuielile bugetului fondurilor externe nerambursabile.(3) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, operatorii de program transferă cu ordin de plată sumele prevăzute la alin. (1) în contul de disponibil al promotorilor de proiecte sau al beneficiarului în calitate de lider de proiect. Liderul de proiect transferă sumele astfel încasate în conturile proprii și în cele ale partenerilor, în conformitate cu prevederile acordurilor de parteneriat.(4) Cu sumele încasate pentru finanțarea proiectelor proprii, ordonatorii de credite cu rol de promotor de proiect/beneficiarul în calitate de lider de proiect, precum și partenerii acestuia, instituții publice, sunt autorizați să își majoreze veniturile și cheltuielile bugetului fondurilor externe nerambursabile.(5) Prevederile alin. (1)-(4) sunt aplicabile și în cazul utilizării fondurilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) și e).(6) În cazul în care pentru sumele încasate potrivit alin. (2), (4) și (5) instituțiile publice nu au credite de angajament aprobate sau acestea sunt insuficiente, promotorii de proiecte și/sau partenerii acestora, precum și beneficiarii sunt autorizați să majoreze creditul de angajament până la valoarea încasată, fără a depăși valoarea totală prevăzută în contractul/decizia/ordinul de finanțare sau acordul de parteneriat.(7) Operațiunile care decurg din aplicarea prevederilor alin. (2) și (4), precum și fișele actualizate ale proiectelor vor fi comunicate lunar Ministerului Finanțelor Publice de către ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat pentru sumele încasate de către aceștia și/sau instituțiile finanțate integral sau parțial din bugetul ordonatorului principal de credite respectiv.(8) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, pe baza comunicărilor transmise de către aceștia, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor încasate.(9) Operatorii de program transferă în lei sumele cuvenite promotorilor de proiecte/beneficiarilor înregistrați fiscal în România. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, promotorii de proiecte/beneficiarii efectuează plăți în lei către parteneri înregistrați fiscal în România sau plăți în euro către partenerii din alte state, conform prevederilor acordurilor de parteneriat.(10) În cazul contractelor încheiate în euro cu beneficiari cu sediul în statele donatoare sau cu organizații interguvernamentale, operatorii de program/punctul național de contact transferă sumele cuvenite acestora în euro.(11) Promotorii de proiecte/partenerii de proiecte din România/beneficiarii asigură cheltuielile neeligibile ale proiectului din bugetul propriu.(12) În cazul în care operatorul de program deleagă o parte din atribuții către organismul de implementare, operatorul de program transferă acestuia sumele menționate la alin. (1), astfel cum sunt prevăzute în acordul de delegare semnat.7. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Operatorii de program aplică modelul prefinanțării pentru promotorii de proiecte/beneficiarii instituții publice, prin contractul/decizia/ordinul de finanțare a proiectului, cu excepția beneficiarilor de fonduri prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) și e) pentru care, la tranșa finală, se poate aplica modelul rambursării.(2) Pentru promotorii de proiecte/beneficiarii, alții decât instituțiile publice, operatorii de program pot aplica fie modelul prefinanțării, fie modelul rambursării.(3) Sumele acordate prin mecanismele financiare ale Spațiului Economic European ce urmează a fi plătite de operatorii de program către promotorii de proiecte/beneficiari, cărora li se aplică modelul prefinanțării, se virează de către operatorii de program în conturile în lei deschise de către promotorii de proiecte/beneficiari, în vederea efectuării plăților aferente proiectelor.(4) Sumele acordate prin mecanismele financiare ale Spațiului Economic European cuvenite a fi rambursate de către operatorii de program către promotorii de proiecte/beneficiarii instituții publice, cărora li se aplică modelul rambursării, se virează după autorizarea cheltuielilor de către operatorii de program, conform prevederilor legislației naționale, în conturile de venituri ale bugetului din care au fost asigurate inițial de către promotorii de proiecte/beneficiarii instituții publice.(5) În cazul promotorilor de proiecte/beneficiarilor, alții decât cei prevăzuți la alin. (3), sumele se virează după autorizarea cheltuielilor de către operatorii de program în conturile promotorilor de proiecte/beneficiarilor, specificate în contractele de finanțare.8. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementării corespunzătoare a programelor/proiectelor pentru operatorii de program/Ministerul Fondurilor Europene/promotorii de proiecte/partenerii acestora și beneficiarii, după caz, se includ la titlul din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare.(2) Fondurile cuprinse conform prevederilor alin. (1) sunt destinate programelor/proiectelor finanțate în cadrul mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European și nu pot fi utilizate prin cedarea la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat.(3) Se autorizează operatorii de programe/PNC/promotorii de proiecte și partenerii acestora, precum și beneficiarii să efectueze pe parcursul exercițiului bugetar virări de credite de la același titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, în condițiile legii, astfel încât să se asigure cheltuielile neeligibile necesare pentru implementarea corespunzătoare a programelor/proiectelor finanțate în cadrul mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European.(4) Se autorizează promotorii de proiecte/beneficiarii ca ordonatori de credite să efectueze redistribuiri de fonduri între proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile, prevăzute la titlul din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare, cu avizul operatorului de program responsabil de managementul financiar al programului prin intermediul căruia se implementează proiectele vizate, precum și al ordonatorului de credite în subordinea căruia funcționează.(5) Se autorizează operatorii de program, punctul național de contact, Administrația Fondului pentru Mediu în calitate de operator de program, promotorii de proiecte și partenerii acestora, beneficiarii, precum și Ministerul Finanțelor Publice să efectueze în cursul întregului an virări de credite de angajament și bugetare de la același titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, în condițiile legii, astfel încât să se asigure sumele prevăzute la art. 6 alin. (1)-(5).(6) Modificările prevăzute la alin. (3)-(5) vor fi comunicate lunar Ministerului Finanțelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor modificate, asumate de ordonatorul principal de credite.(7) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, la solicitarea ordonatorilor principali de credite pe baza comunicărilor transmise de către aceștia, să aprobe repartizarea pe trimestre a modificărilor efectuate conform prevederilor alin. (3)-(5), după caz.9. La articolul 10, alineatele (1) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Sumele primite de către promotorii de proiecte/beneficiarii instituții publice, reprezentând cofinanțarea publică rămasă neutilizată la sfârșitul anului, se restituie în contul operatorului de program din care au fost asigurate, până la data de 27 decembrie..............................................................(5) Sumele primite de către promotorii de proiecte/beneficiarii instituții publice, reprezentând grant, rămase neutilizate la sfârșitul anului, se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație.10. La articolul 10, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Pentru sumele încasate potrivit alin. (4), precum și pentru sumele reportate potrivit prevederilor alin. (5) se aplică prevederile art. 7 alin. (2) și (4), după caz.11. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Tuturor operatorilor de program li se aplică modelul de prefinanțare, respectiv grantul se transmite de la statele donatoare, pe toată perioada de implementare a programului, înainte de efectuarea plăților către promotorii de proiecte. Cofinanțarea publică aferentă grantului se asigură în mod similar de către operatorii de program, prin bugetul acestora.Fac excepție de la modelul prefinanțării aplicat operatorilor de program cheltuielile eligibile aferente costurilor de pregătire a programului, acestora aplicându-li-se și modelul rambursării.Operatorul de program își poate selecta modul de finanțare a promotorilor de proiecte/beneficiarilor la nivel de proiect, conform condițiilor stabilite în cadrul acordurilor de program aprobate de către Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor de Externe norvegian, după cum urmează:a) fie prin modelul de prefinanțare, caz în care transferă grantul și cofinanțarea publică, după caz, în conturile promotorilor de proiecte pe baza previzionării acestora, pe toată perioada de implementare a proiectului, respectiv în conturile beneficiarilor, înaintea efectuării cheltuielilor de către aceștia;b) fie prin modelul de rambursare, caz în care promotorii de proiecte, alții decât instituțiile publice, precum și beneficiarii finanțați din fondul pentru relații bilaterale la nivel de program, alții decât instituțiile publice, efectuează cheltuielile din surse proprii, urmând a fi solicitate operatorului de program la rambursare;c) modelul rambursării se poate aplica și pentru instituțiile publice străine care au calitatea de beneficiar al fondului bilateral la nivel de program.(2) Punctul național de contact, în calitate de gestionar al fondurilor de asistență tehnică și bilateral național, finanțate 100% din grant, poate aplica pentru aceste fonduri atât modelul de prefinanțare, cât și modelul rambursării pentru beneficiarii definiți la art. 2 alin. (3) lit. e^1). După autorizarea cheltuielilor de către punctul național de contact, sumele cuvenite a fi rambursate vor fi virate în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele respective.(3) Beneficiarii, instituții publice, finanțați din Asistență tehnică și Fondul național bilateral sunt autorizați să își cuprindă în bugetele proprii sumele necesare implementării proiectelor pentru care, potrivit contractelor de finanțare, se aplică modelul rambursării.(4) Pentru ambele modele de finanțare prevăzute la alin. (1), promotorii de proiecte/beneficiarii primesc avans, astfel cum este definit la art. 2 alin. (3) lit. e), pentru începerea derulării proiectelor, cu excepția beneficiarilor, instituții publice, finanțați din Fondul național bilateral sau din fondul bilateral la nivel de program, care pot primi avans până la 100%.(5) Grantul acordat României prin mecanismele financiare ale Spațiului Economic European se primește de la statele donatoare, corespunzător sumelor cerute prin fiecare raport financiar intermediar. Acesta va fi certificat de către Autoritatea de certificare și plată și aprobat de către Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor de Externe norvegian și va include: declarația cheltuielilor reale efectuate în perioada de raportare anterioară datei plății și declarația cheltuielilor propuse pentru perioada imediat următoare datei de efectuare a plății, potrivit prevederilor regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European.12. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14Proiectele finanțate în cadrul mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European pot avea ca promotori de proiecte/beneficiari de proiecte finanțate din Fondul bilateral la nivel național parteneriate compuse din două sau mai multe entități cu personalitate juridică, înregistrate în România și/sau în statele donatoare, cu condiția desemnării, ca lider al parteneriatului, a unei entități înregistrate fiscal în România.13. La articolul 17, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Operatorii de program instituții publice/Fondul Român de Dezvoltare Socială și Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de punct național de contact, efectuează angajarea cheltuielilor în baza creditelor de angajament și bugetare prevăzute la art. 18 alin. (1)-(3), precum și lichidarea, ordonanțarea și plata acestora.(4) Operatorii de program instituții publice/Fondul Român de Dezvoltare Socială și Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de punct național de contact, au obligația să organizeze evidența contabilă a angajamentelor bugetare și legale.14. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Creditele de angajament și creditele bugetare necesare implementării fiecărui program se stabilesc având în vedere memorandumurile de înțelegere și se reflectă în anexa la bugetul operatorului de program, pentru tipurile de asistență financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) și g)-j). Aceștia parcurg fazele execuției bugetare a cheltuielilor în baza creditelor menționate.15. La articolul 18, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (6^1)-(6^3), cu următorul cuprins:(6^1) Pe parcursul întregului an se autorizează ordonatorii principali de credite, în a căror anexă la buget se cuprind sumele necesare implementării programelor, să modifice creditele bugetare și creditele de angajament, inclusiv cele aferente anului precedent, precum și valoarea totală a programelor, cu încadrarea în sumele prevăzute în memorandumurile de înțelegere, la solicitarea și pe răspunderea operatorilor de program/PNC în cauză, cu avizul Ministerului Fondurilor Europene (punctul național de contact).(6^2) Pe parcursul întregului an se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze dezangajări din anii anteriori din creditele de angajament aferente programelor/proiectelor, în baza economiilor rezultate din implementarea contractelor/ deciziilor/ordinelor de finanțare.Sumele rezultate pot fi angajate, pe parcursul întregului exercițiu bugetar, pentru proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanțabile din fonduri externe nerambursabile postaderare.(6^3) Ordonatorii principali de credite comunică Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate conform alin. (61) și (62), concomitent cu transmiterea anexelor modificate, însușite de ordonatorul principal de credite.16. La articolul 19, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 301/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercită prin viză asupra proiectelor de operațiuni inițiate la nivelul operatorilor de program/Autorității de certificare și plată/structura organizatorică cu rol de punct național de contact din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, în vederea gestionării financiare a proiectelor finanțate în cadrul mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European, cu excepția proiectelor de operațiuni privind proiectele pentru care aceștia au calitatea de beneficiari.17. La articolul 20, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Operatorii de program și promotorii de proiecte/beneficiarii au obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale și internaționale cu atribuții de verificare, control și audit, al serviciilor Comitetului Mecanismului Financiar, Oficiului Mecanismului Financiar, al serviciilor din cadrul Consiliului de auditori al Asociației Europene a Liberului Schimb, punctului național de contact și Autorității de certificare, Unitatea centrală de armonizare pentru auditul public intern, în limitele competențelor care le revin, în cazul în care acestea efectuează verificări/controale/audit la fața locului și solicită declarații, documente, informații.(3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (2), operatorii de program, promotorii de proiecte/beneficiarii și partenerii acestora, după caz, sunt obligați să restituie întreaga sumă primită aferentă proiectului, reprezentând asistență financiară nerambursabilă din fonduri externe, inclusiv dobânzile aferente, stabilite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.18. La articolul 21, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Operatorii de program sunt responsabili pentru prevenirea, constatarea neregulilor și recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit din cofinanțarea publică și asistența financiară externă nerambursabilă prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a), b) și g)- j), iar punctul național de contact în ceea ce privește asistența financiară externă nerambursabilă prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. d) și e)..............................................................(3) Neregulile identificate în cadrul asistenței financiare externe nerambursabile prevăzute la art. 5 alin. (1), cu excepția lit. c), se raportează în conformitate cu prevederile Memorandumului de înțelegere pentru implementarea mecanismului financiar al Spațiului Economic European dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Guvernul Norvegiei și Guvernul României și ale prevederilor Memorandumului de înțelegere pentru implementarea mecanismului financiar norvegian dintre Guvernul Norvegiei și Guvernul României.19. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Promotorii de proiecte/Beneficiarii au obligația de a transmite documentele aferente proiectului solicitate de către operatorul de program, la termenele și în formatele standard stabilite prin contractul/decizia de finanțare a proiectului, completate cu informații corecte, complete și de calitate corespunzătoare.(2) Operatorul de program transferă grantul primit în cadrul mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European, precum și cofinanțarea publică către promotorii de proiecte/beneficiari numai pentru acele proiecte pentru care au fost îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1).(3) În situația în care operatorul de program aplică prevederile alin. (2), promotorii de proiecte/beneficiarii sunt răspunzători pentru întârzierile în efectuarea plăților cuvenite partenerilor/contractorilor și pentru eventualele dobânzi datorate acestora ca urmare a acestor întârzieri.  +  Articolul V(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență în anul 2015 până la intrarea în vigoare a actului normativ care reglementează fluxul financiar aferent exercițiului financiar 2014-2020 aplicabil FEDR, FSE, FC și FEAD, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pentru programele operaționale 2014-2020 pot angaja cheltuieli aferente contractelor de finanțare pentru exercițiul financiar 2014-2020, cu respectarea prevederilor art. 76 din Regulamentul 1.303/2013 și ale art. 38 din Regulamentul nr. 223/2014, în limita sumelor alocate la nivelul programului.(2) După obținerea avizului de principiu de la autoritățile de management, ordonatorii principali de credite în calitate de beneficiari pot angaja cheltuieli aferente proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile FEDR, FSE, FC și FEAD 2014-2020, în condițiile art. 16 din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014.(3) Beneficiarii prevăzuți la alin. (2) au obligația să depună la autoritatea de management cererea de finanțare a proiectului după obținerea avizului prevăzut la art. 16 din Legea nr. 186/2014.(4) Autoritatea de management evaluează cererile de finanțare depuse cu respectarea procedurilor și termenelor aplicabile fiecărui program, iar ordonatorii principali de credite beneficiari care au introdus proiecte în buget pe baza avizelor de principiu au obligația raportării semestriale Ministerului Finanțelor Publice cu privire la stadiul semnării contractelor de finanțare.(5) Până la intrarea în vigoare a actului normativ care reglementează fluxul financiar aferent exercițiului financiar 2014-2020 aplicabil FEDR, FSE, FC și FEAD, proiectele pot fi implementate în parteneriat de două sau mai multe entități în condițiile cap. VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, și ale cap. IV din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 218/2012, cu modificările și completările ulterioare. (la 30-08-2015, Alin. (5) al art. V a fost introdus de art. III din ORDONANȚA nr. 30 din 26 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015. )  +  Articolul VI(1) Sumele primite din fonduri de la Uniunea Europeană în cadrul programelor operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență aferente plăților eligibile în cadrul programelor operaționale efectuate din alte poziții ale clasificației decât titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", se fac venit la bugetul de stat prin intermediul autorităților de management, respectiv al Autorității de certificare și plată în cazul proiectelor de infrastructură de transport.(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile de management virează sumele prevăzute la alin. (1) într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat, deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru programul operațional respectiv, și se utilizează exclusiv pentru asigurarea finanțării proiectelor din cadrul acelui program operațional.(3) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea de certificare și plată virează sumele prevăzute la alin. (1) într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat, codificat cu codul de identificate fiscală al Ministerului Transporturilor, și se utilizează exclusiv pentru asigurarea finanțării proiectelor în cadrul Programului operațional Transport.(4) Ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management și respectiv Ministerul Transporturilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea sumelor prevăzute la alin. (2) și respectiv alin. (3), solicită Ministerului Finanțelor Publice introducerea modificărilor în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, precum și în volumul și structura bugetelor acestora cu respectivele sume.(5) Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, respectiv a Ministerului Transporturilor, pe baza documentelor prezentate de aceștia, introduce modificările corespunzătoare în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, precum și în volumul și structura bugetelor acestora.(6) Sumele introduse în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, potrivit alin. (5), vor fi prevăzute distinct atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.(7) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management și, respectiv, Ministerul Transporturilor virează într-un cont de disponibil deschis pe seama acestora sumele neutilizate calculate ca diferență între veniturile bugetare încasate în contul de venituri bugetare prevăzute la alin. (2), respectiv (3), și totalul plăților care au fost dispuse de la subdiviziunea de cheltuieli bugetare.(8) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management și, respectiv, Ministerul Transporturilor vor efectua retragerea creditelor bugetare deschise și neutilizate și vor solicita Ministerului Finanțelor Publice introducerea modificărilor corespunzătoare în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, precum și în volumul și structura bugetelor acestora, constând în diminuarea bugetelor cu sumele transferate în contul de disponibil potrivit prevederilor alin. (7).(9) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (7) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management, respectiv de Ministerul Transporturilor în contul de venituri ale bugetului de stat, urmând procedura prevăzută la alin. (4)-(8), și se utilizează în anul următor cu aceeași destinație.  +  Articolul VIIMinisterul Finanțelor Publice împreună cu Ministerul Fondurilor Europene vor emite norme metodologice de aplicare a prevederilor art. I și VI, aprobate prin ordin comun.
  PRIM-MINISTRU INTERIMAR
  GABRIEL OPREA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul fondurilor europene,
  Marius Nica
  Ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 30 iunie 2015.Nr. 34.  +  ANEXĂ
  CERERE DE RESTITUIRE
  a sumelor virate eronat în conturile de venituri ale bugetului de stat
  de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management
  Către................................................^1)Prin prezenta cerere, .................... ^2), cu sediul în localitatea ................, str. ............................ nr. ......, județul/sectorul ..............., având CIF ................., în temeiul prevederilor .................. ^3), solicităm restituirea sumei de .............................. ^4), virată eronat în contul de venituri ale bugetului de stat nr. ..................., codificat cu CIF .................., cod IBAN ....................., reprezentând ....................., achitată cu OPT nr. ....................... din data de ................. .Restituirea va fi efectuată în contul nr. ............... ^5), CIF ...................., cod IBAN .............., deschis la Trezoreria ............ .
  Numele și prenumele ordonatorului principal de credite,
  Semnătura
  ......................................................
  L.S.
  ^1) Denumirea unității teritoriale a Trezoreriei Statului la care este deschis contul de venituri ale bugetului de stat în care a fost virată eronat suma.^2) Denumirea solicitantului (ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management).^3) Actul normativ în temeiul căruia se solicită restituirea sumei.^4) Cuantumul sumei pentru care se solicită restituirea, în cifre și în litere.^5) Contul din care a fost dispusă plata eronat de către instituția publică. (la 12-05-2019, Actul a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 95 din 7 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 09 mai 2019 )
  ------