LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (**republicată**)privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 iunie 2015  *) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 113/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 18 mai 2015, dându-se textelor o nouă numerotare.– Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Legea nr. 334/2006 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 22 iulie 2010 și a mai fost modificată și completată prin:– Legea nr. 124/2011 pentru completarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 21 iunie 2011;  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta lege reglementează finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, precum și controlul finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale.(2) Principiile finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale sunt următoarele:a) principiul legalității;b) principiul egalității de șanse;c) principiul transparenței veniturilor și cheltuielilor;d) principiul independenței partidelor politice și a candidaților față de finanțatori;e) principiul integrității competiției politice și electorale.  +  Articolul 2Partidele politice pot deține, în condițiile legii, bunuri mobile și imobile care sunt necesare realizării activității specifice.  +  Articolul 3(1) Sursele de finanțare a activității unui partid politic sunt:a) cotizații ale membrilor de partid;b) donații, legate și alte liberalități;c) venituri provenite din activități proprii, conform art. 16;d) subvenții de la bugetul de stat;e) împrumuturi în bani de la persoane fizice și juridice.(2) Partidele politice pot contracta împrumuturi în bani numai prin acte autentice notariale, sub sancțiunea nulității absolute, însoțite de documente de predare-primire, în contract prevăzându-se modul și termenul de restituire a acestora.(3) Termenul de restituire prevăzut la alin. (2) nu poate fi mai mare de 3 ani.(4) Împrumuturile în bani și restituirea acestora se pot face numai prin virament bancar.(5) Împrumuturile în bani care nu sunt restituite în termenul prevăzut la alin. (3) se pot constitui în donații numai cu acordul părților și numai dacă nu s-a atins în anul respectiv plafonul pentru donații prevăzut la art. 6 alin. (1), până la concurența acestui plafon.(6) Împrumuturile care au o valoare mai mare de 100 de salarii de bază minime brute pe țară se supun condițiilor de publicitate prevăzute la art. 13.(7) Acordarea de împrumuturi de către partide politice, alianțe politice sau electorale și candidați independenți către persoane fizice sau juridice este interzisă.(8) Partidele politice și organizațiile teritoriale ale acestora, inclusiv cele constituite la nivelul sectoarelor municipiului București, au obligația de a-și organiza contabilitate proprie, conform reglementărilor contabile aplicabile.(9) Operațiunile de încasări și plăți ale partidelor politice și ale organizațiilor teritoriale ale acestora se efectuează prin conturi bancare, în lei și în valută, deschise la bănci cu sediul în România și în numerar potrivit legii.(10) Veniturile realizate din activitățile prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt scutite de impozite și taxe.  +  Articolul 4Eficiența și oportunitatea cheltuielilor partidelor politice, alianțelor politice și ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale se hotărăsc de către organele de conducere ale acestora, potrivit statutului lor.  +  Capitolul II Finanțarea privată  +  Secţiunea 1 Cotizații  +  Articolul 5(1) Cuantumul cotizațiilor, repartizarea și utilizarea acestora se stabilesc prin hotărâri ale partidului politic, potrivit statutului propriu.(2) Veniturile totale provenite din cotizații sunt neplafonate.(3) Suma cotizațiilor plătite într-un an de un membru de partid nu poate depăși 48 de salarii minime brute pe țară. Salariul de bază minim brut pe țară luat ca referință este cel existent la data de 1 ianuarie a anului respectiv.(4) Partidele politice au obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 30 aprilie a anului următor, cuantumul total al veniturilor din cotizații obținute în anul fiscal precedent, precum și lista membrilor de partid care au plătit în anul fiscal precedent cotizații a căror valoare însumată depășește 10 salarii minime brute pe țară.(5) Lista prevăzută la alin. (4) trebuie să cuprindă următoarele elemente: numele și prenumele membrului de partid, cetățenia, valoarea și data la care a fost plătită cotizația.  +  Secţiunea a 2-a Donații  +  Articolul 6(1) Donațiile primite de un partid politic într-un an fiscal nu pot depăși 0,025% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.(2) Donațiile primite de la o persoană fizică într-un an pot fi de până la 200 de salarii de bază minime brute pe țară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv.(3) Donațiile primite de la o persoană juridică într-un an pot fi de până la 500 de salarii de bază minime brute pe țară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv.(4) Suma totală a donațiilor făcute de persoanele juridice controlate direct sau indirect de o altă persoană ori de un grup de persoane fizice sau juridice nu poate depăși limitele prevăzute la alin. (2) și (3).(5) Valoarea de piață a bunurilor mobile și imobile donate partidului, precum și a serviciilor prestate acestuia cu titlu gratuit se include în valoarea donațiilor, în limitele prevăzute la alin. (1), (2) și (3).(6) Evaluarea bunurilor și serviciilor prevăzute la alin. (5) se efectuează de către evaluatori autorizați potrivit Ordonanței Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările ulterioare.(7) Se interzice persoanelor juridice care, la data efectuării donației, au datorii exigibile mai vechi de 60 de zile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale sau la bugetele locale să facă donații partidelor politice, cu excepția situației când au de recuperat sume mai mari decât datoria proprie.(8) La efectuarea donației, partidul politic are obligația de a solicita persoanei juridice donatoare prezentarea unei declarații pe propria răspundere privind respectarea condiției prevăzute la alin. (7).(9) Este interzisă acceptarea sub orice formă, directă sau indirectă, de către partidele politice, a donațiilor de bunuri materiale ori sume de bani sau prestarea de servicii gratuite făcute cu scopul evident de a obține un avantaj economic sau cu încălcarea dispozițiilor alin. (8).  +  Articolul 7(1) Sumele de bani care fac obiectul împrumuturilor primite de către un partid politic într-un an fiscal nu pot depăși 0,025% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.(2) Sumele de bani care fac obiectul împrumuturilor primite de către un partid politic de la o persoană fizică într-un an pot fi de până la 200 de salarii de bază minime brute pe țară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv.(3) Sumele de bani care fac obiectul împrumuturilor primite de către un partid politic de la o persoană juridică într-un an pot fi de până la 500 de salarii de bază minime brute pe țară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv.(4) Valoarea totală a sumelor de bani care fac obiectul împrumuturilor acordate partidelor politice de către persoanele juridice controlate direct sau indirect de o altă persoană ori de un grup de persoane fizice sau juridice nu poate depăși limitele prevăzute la alin. (1)-(3).(5) Prevederile art. 6 alin. (7)-(9), precum și ale art. 14 alin. (1) -(3) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 8(1) Donațiile care au ca obiect imobile cu destinația de sedii ale partidelor politice sunt exceptate de la condițiile prevăzute la art. 6 alin. (2), (3), (4) și (5).(2) Donațiile în bani cu sarcina de a achiziționa clădiri cu destinația de sediu al partidului politic sunt exceptate de la condițiile prevăzute la art. 6 alin. (2), (3), (4) și (5).(3) Partidul politic are obligația de a îndeplini sarcina prevăzută la alin. (2) în termenul și condițiile prevăzute de contractul de donație.(4) Termenul de îndeplinire al sarcinii prevăzut la alin. (3) nu poate fi mai mare de 2 ani.(5) Neîndeplinirea termenului prevăzut la alin. (4) atrage după sine anularea excepțiilor prevăzute la alin. (1) și (2).  +  Articolul 9Donațiile în bani a căror valoare depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară se vor efectua numai prin conturi bancare.  +  Articolul 10Reducerile de preț care depășesc 20% din valoarea bunurilor sau serviciilor oferite partidelor politice și candidaților independenți se vor considera donații și se vor înregistra distinct în contabilitatea proprie a partidului ori a candidatului independent, conform normelor emise de Ministerul Finanțelor Publice.  +  Articolul 11(1) La primirea donației sunt obligatorii verificarea și înregistrarea identității donatorului, indiferent de caracterul public sau confidențial al acesteia.(2) La solicitarea scrisă a donatorului, identitatea sa rămâne confidențială, în situația în care donația se situează în limita sumei anuale de 10 salarii de bază minime brute pe țară.(3) Suma totală primită de un partid politic ca donații confidențiale nu poate depăși echivalentul a 0,006% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.  +  Articolul 12(1) Toate donațiile, inclusiv cele confidențiale, vor fi înregistrate și evidențiate în mod corespunzător în documentele contabile, cu menționarea datei la care au fost făcute și a altor informații care să permită identificarea surselor de finanțare și a donatorilor.(2) Donațiile de bunuri și servicii prestate cu titlu gratuit vor fi reflectate în contabilitate la valoarea de piață de la momentul donației.(3) Nu sunt considerate donații activitățile prestate pe bază de voluntariat în condițiile legii.  +  Articolul 13(1) Partidele politice au obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista persoanelor fizice și juridice care au făcut în anul fiscal precedent donații a căror valoare cumulată depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, lista persoanelor fizice și juridice care au acordat împrumuturi a căror valoare depășește 100 de salarii de bază minime brute pe țară, precum și suma totală a donațiilor confidențiale, respectiv suma totală a împrumuturilor cu o valoare de sub 100 de salarii de bază minime pe țară primite, până la data de 30 aprilie a anului următor.(2) Lista prevăzută la alin. (1) trebuie să conțină următoarele elemente:a) pentru persoanele fizice: numele și prenumele donatorului sau împrumutătorului, cetățenia, valoarea, felul donației sau împrumutului și data la care a fost efectuată donația sau împrumutul. În cazul împrumutului se va menționa și termenul de restituire al acestuia;b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, naționalitatea, codul unic de înregistrare, valoarea, felul donației sau a împrumutului și data la care a fost efectuată donația sau împrumutul. În cazul împrumutului se va menționa și termenul de restituire al acestuia.  +  Articolul 14(1) Este interzisă folosirea resurselor financiare, umane și tehnice aparținând instituțiilor publice, regiilor autonome, companiilor naționale, societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau instituțiilor de credit la care sunt acționari majoritari statul ori unități administrativ-teritoriale, pentru sprijinirea activității partidelor politice sau a campaniei electorale a acestora, altfel decât în condițiile stabilite de legile electorale.(2) Partidele politice nu pot accepta donații sau servicii prestate cu titlu gratuit de la o autoritate ori instituție publică, de la o regie autonomă, de la o companie națională, societate reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau instituție de credit cu capital integral ori majoritar de stat.(3) Este interzisă acceptarea donațiilor din partea unui sindicat sau a unui cult religios, indiferent de natura acestora.(4) Sumele primite cu încălcarea prevederilor alin. (2) și (3) se confiscă și se fac venit la bugetul de stat.(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică în mod corespunzător alianțelor politice, alianțelor electorale, precum și candidaților independenți.(6) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică în mod corespunzător și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, pentru finanțarea campaniilor electorale.  +  Articolul 15(1) Acceptarea donațiilor din partea altor state ori a organizațiilor din străinătate, precum și din partea persoanelor fizice care nu au cetățenia română sau de către persoane juridice de altă naționalitate decât cea română este interzisă, cu excepția celor primite de la cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România și dețin calitatea de membru al partidului politic căruia i-a acordat donația.(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) donațiile constând în bunuri materiale necesare activității politice, dar care nu sunt materiale de propagandă electorală, primite de la organizații politice internaționale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formațiuni politice aflate în relații de colaborare politică. Pot fi primite și materiale de propagandă care se folosesc numai în cadrul campaniei electorale pentru alegerea reprezentanților României în Parlamentul European.(3) Donațiile prevăzute la alin. (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 30 aprilie a anului următor.(4) Donațiile prevăzute la alin. (2) sunt scutite de plata taxelor vamale, cu excepția mijloacelor de transport.(5) Sumele primite cu încălcarea prevederilor alin. (1) se confiscă și se fac venit la bugetul de stat.  +  Secţiunea a 3-a Alte surse de venituri  +  Articolul 16(1) Partidele politice nu pot desfășura activități specifice societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Fac excepție următoarele activități din care partidele politice pot obține venituri:a) editarea, realizarea și difuzarea publicațiilor ori a altor materiale de propagandă și cultură politică proprii;b) vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acțiuni culturale, sportive, precum și la întruniri și seminare cu tematică politică, economică sau socială;c) vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic;d) serviciile oferite către membrii partidului pentru organizarea evenimentelor prevăzute la lit. b);e) închirierea spațiilor aflate în patrimoniul propriu, fără a aduce atingere moralei publice, ordinii sau imaginii partidului politic; (la 01-05-2016, Lit. e) a alin. (1) al art. 16 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 78 din 28 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 28 aprilie 2016. ) f) înstrăinarea terenurilor și clădirilor din patrimoniu, dar numai după cel puțin 10 ani de la înregistrarea în patrimoniu, cu excepția partidelor politice aflate în curs de dizolvare. Termenul de 10 ani nu se aplică în situația bunurilor imobiliare moștenite;g) înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai dacă nu reprezintă activități de producție, comerț sau prestări de servicii;h) subînchirierea spațiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1)-(3), pentru organizarea birourilor parlamentare, fără ca valoarea chiriei lunare prevăzute în contractul de subînchiriere să depășească valoarea chiriei lunare prevăzute în contractul de închiriere încheiat cu autoritățile locale. Cheltuielile de întreținere aferente spațiului subînchiriat revin biroului parlamentar, conform contractului încheiat;i) emiterea carnetelor/legitimațiilor de membru al partidului politic.(2) Partidele politice pot obține venituri din dobânzi bancare.(3) Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, partidele politice au obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, cuantumurile totale ale veniturilor obținute în anul fiscal precedent din activitățile prevăzute la alin. (1) și din sursele prevăzute la alin. (2), defalcate pe fiecare tip de activitate și sursă.  +  Articolul 17(1) Dacă un partid este asociat, conform legii, cu o formațiune nepolitică, aportul financiar al acesteia din urmă la forma respectivă de asociere nu poate depăși într-un an fiscal valoarea de 500 de salarii de bază minime brute pe țară, la data de 1 ianuarie a anului respectiv.(2) Aportul financiar total în forme de asociere cu formațiuni nepolitice nu poate avea într-un an o valoare mai mare decât echivalentul a 0,006% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.(3) Sumele primite cu încălcarea prevederilor alin. (1) și (2) se confiscă și se fac venit la bugetul de stat.(4) Partidele politice au obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, cuantumul total al sumelor ce fac obiectul alin. (1), până la data de 30 aprilie a anului următor.  +  Capitolul III Finanțarea publicăSubvenții de la bugetul de stat  +  Articolul 18(1) Partidele politice primesc anual subvenție de la bugetul de stat, în condițiile legii.(2) Suma alocată anual partidelor politice de la bugetul de stat este de cel puțin 0,01% și de cel mult 0,04% din produsul intern brut. Pentru partidele politice care promovează femei pe listele electorale, pe locuri eligibile, suma alocată de la bugetul de stat va fi majorată dublu proporțional cu numărul mandatelor obținute în alegeri de candidații femei. (la 21-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 18 , Capitolul III a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 34 din 17 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 18 ianuarie 2018 ) (3) Subvenția de la bugetul de stat se acordă în funcție de următoarele criterii:a) numărul de voturi primite la alegerile generale pentru Camera Deputaților și Senat;b) numărul de voturi primite la alegerile generale pentru autoritățile administrației publice locale.(4) În cazul alianțelor politice sau electorale, subvenția se va împărți între membrii alianței după numărul de mandate obținute.  +  Articolul 1975% din bugetul anual acordat partidelor politice vor fi împărțite partidelor politice, proporțional cu numărul de voturi primite la alegerile parlamentare, respectiv media voturilor valabil exprimate pentru Camera Deputaților și Senat, dacă au realizat pragul electoral.  +  Articolul 2025% din bugetul anual acordat partidelor politice vor fi împărțite partidelor politice, proporțional cu numărul de voturi valabil exprimate, primite la alegerile locale pentru alegerea consilierilor județeni și consilierilor din cadrul municipiului București, dacă au obținut cel puțin 50 de mandate de consilier județean și de consilier din cadrul municipiului București.  +  Articolul 21La solicitarea Autorității Electorale Permanente, Biroul Electoral Central are obligația să comunice numărul de voturi obținute de partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale la alegerile parlamentare generale, numărul de candidați declarați aleși, pe partide și/sau alianțe și sexe, numărul de voturi obținute de partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale la alegerile generale pentru consilierii județeni și consilierii municipiului București, precum și numărul de candidați declarați aleși la aceste alegeri pe partide și/sau alianțe și sexe.  +  Articolul 22Formațiunile politice și alianțele politice sau electorale primesc anual subvenții de la bugetul de stat în condițiile legii.  +  Articolul 23(1) Subvenția de la bugetul de stat se varsă lunar, prin bugetul Autorității Electorale Permanente, într-un cont special deschis de către fiecare partid politic. Veniturile din subvenții de la bugetul de stat se reflectă distinct în evidența contabilă a partidelor politice.(2) La nivelul Autorității Electorale Permanente se constituie un compartiment specializat pentru alocarea subvenției de la bugetul de stat.(3) Subvențiile de la bugetul de stat acordate partidelor politice au statut de afectațiune specială și nu sunt supuse executării silite prin poprire.  +  Articolul 24(1) Acordarea subvenției de la bugetul de stat poate fi suspendată temporar, prin decizie a Autorității Electorale Permanente, pentru încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 3 alin. (8), art. 5 alin. (4), art. 13, art. 15 alin. (3), art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (4), art. 25 alin. (1) și (2), art. 50 și art. 51 alin. (2), până la îndeplinirea cerințelor legale.(2) Autoritatea Electorală Permanentă notifică în prealabil partidului politic neregulile constatate și termenul de remediere a acestora.(3) Termenul acordat partidelor politice pentru remedierea neregulilor constatate nu poate fi mai mare de 15 zile.(4) Decizia de suspendare temporară a acordării tranșelor lunare de la bugetul de stat poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare, la instanța de contencios administrativ competentă, care trebuie să se pronunțe în termen de 15 zile de la sesizare. Hotărârea instanței este definitivă.(5) Pe durata suspendării temporare a subvenției, aceasta este păstrată de către Autoritatea Electorală Permanentă în sume de mandat, până la pronunțarea definitivă a instanței, acestea nefăcând obiectul rambursării la sfârșitul anului la bugetul de stat.(6) În termen de 10 zile de la notificarea scrisă a partidului politic referitoare la remedierea neregulilor constatate, Autoritatea Electorală Permanentă se pronunță asupra ridicării suspendării tranșelor lunare.  +  Articolul 25(1) Veniturile care provin din subvenții de la bugetul de stat pot avea următoarele destinații:a) cheltuieli materiale pentru întreținerea și funcționarea sediilor;b) cheltuieli de personal;c) cheltuieli pentru presă și propagandă;d) cheltuieli privind organizarea de activități cu caracter politic;e) cheltuieli de deplasare în țară și în străinătate;f) cheltuieli pentru telecomunicații;g) cheltuieli cu delegațiile din străinătate;h) cheltuieli cu cotizațiile datorate organizațiilor politice internaționale la care este afiliat partidul politic;i) investiții în bunuri mobile și imobile, necesare activității partidelor respective;j) cheltuieli de protocol;k) cheltuieli de birotică;l) cheltuieli cu comisioane bancare;m) cheltuieli cu chiriile și utilitățile sediilor;n) cheltuieli de întreținere și reparații auto;o) cheltuieli cu prime de asigurare;p) cheltuieli de transport;q) cheltuieli cu combustibili și carburanți;r) cheltuieli cu producția și difuzarea de spoturi publicitare;s) cheltuieli cu consultanța politică;t) cheltuieli cu consultanța juridică;u) cheltuieli cu sondajele de opinie naționale și locale;v) cheltuieli cu onorariile avocaților, executorilor și experților;w) cheltuieli cu taxele de timbru;x) cheltuieli cu taxele mărcilor înregistrate;y) cheltuieli cu penalitățile. (la 20-01-2017, Alineatul (1) din Articolul 25 , Capitolul III a fost modificat de ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 3 din 17 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 17 ianuarie 2017 ) (2) Este interzisă folosirea veniturilor provenite din subvenții de la bugetul de stat pentru oricare alte destinații decât cele prevăzute la alin. (1).(3) Eficiența și oportunitatea acestor cheltuieli se hotărăsc de organele de conducere ale partidelor politice, potrivit statutului lor și dispozițiilor legale.  +  Articolul 26(1) Autoritățile administrației publice centrale și locale pot asigura spații pentru sediile centrale și locale ale partidelor politice, precum și terenurile aferente, la cererea motivată a acestora.(2) Partidele politice pot primi cel mult câte un sediu pe unitate administrativ-teritorială.(3) Închirierea de către autoritățile locale a spațiilor destinate sediilor partidelor politice urmează regimul juridic prevăzut pentru închirierea spațiilor cu destinație de locuință.(4) Partidele politice care își încetează activitatea ca urmare a reorganizării, autodizolvării sau dizolvării pronunțate prin hotărâri definitive ale instanțelor judecătorești sunt obligate să predea autorităților administrației publice locale, în termen de 30 de zile, spațiile pe care le-au deținut cu contract de închiriere încheiat cu acestea. Spațiile deținute în proprietate vor fi transmise în condițiile legii.(5) În termen de 30 de zile, Tribunalul București va comunica Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Autorității Electorale Permanente încetarea activității partidului politic.(6) În termen de 15 zile de la primirea comunicării, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va transmite respectivele hotărâri către instituția prefectului din toate județele și din municipiul București, în vederea preluării sediilor închiriate de autoritățile publice, prin executorii judecătorești, dacă nu au fost predate în termenul legal.  +  Articolul 27Plata tuturor cheltuielilor legate de telecomunicații, energie electrică și termică, gaze, apă, canal etc. ale unui partid cade în sarcina exclusivă a acestuia și se face la tariful spațiilor cu destinație de locuință.  +  Capitolul IV Finanțarea în timpul campaniilor electorale  +  Secţiunea 1 Contribuțiile pentru campania electorală  +  Articolul 28(1) Până cel mai târziu la data începerii campaniei electorale, partidul politic, alianța politică și candidații independenți, prin mandatar financiar, deschid câte un cont bancar la nivelul fiecărui județ, un cont bancar la nivelul fiecărui sector al municipiului București sau la nivelul municipiului București, după caz, precum și un cont bancar la nivel central.(2) La alegerile pentru Camera Deputaților și Senat, organizațiile cetățenilor români aparținând minorităților naționale, care propun candidați numai la nivel național, deschid un cont bancar la nivel central.(3) Contribuțiile pentru campania electorală se depun sau se virează în conturile prevăzute la alin. (1) numai de către candidați sau de către mandatarul financiar, la împuternicirea acestora, începând cu data depunerii propunerilor de candidaturi. (la 01-05-2016, Alin. (3) al art. 28 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 78 din 28 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 28 aprilie 2016. ) (4) Fondurile obținute de către partidul politic în afara campaniei electorale care au fost transferate în conturile bancare de campanie deschise la nivel central trebuie declarate la Autoritatea Electorală Permanentă, de către mandatarul financiar coordonator, în termen de 5 zile de la data efectuării transferului.(5) Aportul financiar prevăzut la art. 17 alin. (1) nu poate face obiectul transferului în conturile bancare pentru campania electorală.(6) Limitele maxime ale contribuțiilor pentru campania electorală care pot fi depuse de către candidați sau mandatarul financiar sunt următoarele:a) 60 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de deputat sau de senator;b) un salariu de bază minim brut pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al comunei;c) 3 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al orașului;d) 5 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al municipiului;e) 30 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al municipiului reședință de județ;f) 50 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul de sector al municipiului București;g) 500 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la Consiliul General al Municipiului București;h) 100 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul județean;i) 5 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de primar al comunei;j) 7 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de primar al orașului;k) 10 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de primar al municipiului;l) 50 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de primar al municipiului reședință de județ;m) 100 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de primar de sector al municipiului București;n) 150 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de primar al municipiului București;o) 750 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de parlamentar european;p) 20.000 de salarii de bază minime brute pe țară pentru candidatul la funcția de Președinte al României.(7) În cazul alegerilor locale, contribuțiile prevăzute la alin. (6), precum și sumele transferate de la nivel central conform art. 30 alin. (4) se cumulează la nivelul circumscripției electorale județene și pot fi redistribuite pentru cheltuieli în circumscripțiile electorale locale, respectiv în cele județene prin decizie a partidelor politice, a partidelor sau organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale de la nivel județean.(8) Contribuțiile pentru campania electorală care pot fi depuse de către candidați sau mandatarul financiar pot proveni numai din donații primite de candidați de la persoane fizice, din venituri proprii sau din împrumuturi de la persoane fizice sau contractate cu instituții de credit.(9) În cel mult 48 de ore de la data depunerii unei sume în unul dintre conturile prevăzute la alin. (1), candidatul are obligația de a preda mandatarului financiar județean o declarație cu indicarea sursei contribuției.(10) Contribuțiile pentru campania electorală trebuie declarate Autorității Electorale Permanente de către mandatarul financiar.(11) Contribuțiile pentru campania electorală pot fi folosite numai după data declarării acestora la Autoritatea Electorală Permanentă.(12) Contribuțiile pentru campania electorală pot fi depuse în conturile prevăzute la alin. (1) numai până la data încheierii campaniei electorale.(13) Contribuțiile pentru campania electorală care nu respectă prevederile prezentului articol se confiscă și se fac venit la bugetul de stat.(14) Conturile bancare pentru campania electorală, prevăzute la alin. (1) și (2) și la art. 3 alin. (9), au statut de afecțiune specială și nu sunt supuse executării.  +  Articolul 29Primirea altor materiale de propagandă electorală decât cele prevăzute la art. 15 alin. (2) de către partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și candidații independenți este interzisă.  +  Articolul 30(1) La nivel central, suplimentar față de contribuțiile pentru campania electorală prevăzute la art. 28, partidul politic poate depune sume reprezentând contribuții pentru campania electorală proprie într-un cont deschis la nivel central, prin mandatarul financiar coordonator.(2) Limitele maxime ale contribuțiilor pentru campania electorală care pot fi depuse de către partidul politic în contul prevăzut la alin. (1) sunt următoarele:a) 10 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de deputat sau de senator;b) 50 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul județean și Consiliul General al Municipiului București.(3) Contribuțiile pentru campania electorală care pot fi depuse de către partidul politic pot proveni numai din transferuri ale fondurilor provenite din afara campaniei electorale.(4) Partidul politic, prin mandatarul financiar coordonator, poate transfera sume de bani din contul deschis la nivel central în conturile deschise la nivel județean, al municipiului București sau la nivelul sectoarelor acestuia, cu respectarea limitelor prevăzute la art. 28 și în prezentul articol.(5) Prevederile art. 28 alin. (9)-(13) se aplică în mod corespunzător contribuțiilor pentru campania electorală care pot fi depuse de către partidul politic. (la 01-05-2016, Alin. (5) al art. 30 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 78 din 28 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 28 aprilie 2016. ) (6) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul campaniei electorale pentru Camera Deputaților și Senat, pot fi depuse și sume de bani de către candidații la funcția de deputat și de senator în circumscripția electorală a românilor cu domiciliul sau reședința în străinătate.  +  Articolul 31(1) În cel mult 5 zile de la data începerii campaniei pentru referendum, partidul politic, prin mandatar financiar, deschide câte un cont bancar la nivel național în cazul referendumului național sau la nivel județean/al municipiului București în cazul referendumului local.(2) Contribuțiile destinate campaniei pentru referendum care sunt depuse de către partidul politic pot proveni numai din transferuri ale fondurilor provenite din afara campaniei electorale.(3) Limitele maxime ale contribuțiilor destinate campaniei pentru referendum sunt următoarele:a) 5 salarii de bază minime brute pe țară pentru referendumul pentru demiterea consiliului local sau a primarului comunei;b) 7 salarii de bază minime brute pe țară pentru referendumul pentru demiterea consiliului local sau a primarului orașului;c) 10 salarii de bază minime brute pe țară pentru referendumul pentru demiterea consiliului local sau a primarului municipiului;d) 30 de salarii de bază minime brute pe țară pentru referendumul pentru demiterea consiliului local sau a primarului municipiului reședință de județ/sectorului municipiului București;e) 100 de salarii de bază minime brute pe țară pentru referendumul pentru demiterea Consiliului General al Municipiului București sau a primarului general al municipiului București;f) 100 de salarii de bază minime brute pe țară pentru referendumul pentru demiterea consiliului județean;g) 20.000 de salarii de bază minime brute pe țară pentru referendumul pentru demiterea Președintelui României, pentru referendumul pentru probleme de interes național sau pentru referendumul pentru revizuirea Constituției.(4) Prevederile art. 28 alin. (9)-(13) se aplică în mod corespunzător contribuțiilor destinate campaniei pentru referendum.  +  Articolul 32(1) Este interzisă finanțarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect, de către persoane fizice care nu au cetățenia română sau de către persoane juridice de altă naționalitate decât cea română, cu excepția finanțării de către cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România și dețin calitatea de membru al partidului politic la a cărui campanie electorală contribuie financiar.(2) Sumele astfel primite se confiscă și se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 33(1) Se interzice finanțarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei alianțe a acestora sau a unui candidat independent de către o autoritate publică, instituție publică, regie autonomă, companie națională, societate reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori instituție de credit, la care sunt acționari majoritari statul sau unități administrativ-teritoriale, ori de către societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară activități finanțate din fonduri publice. Interdicția se aplică în cazul societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care, cu 12 luni înainte de începerea campaniei electorale, au desfășurat activități finanțate din fonduri publice.(2) Se interzice finanțarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid politic, a unei alianțe politice, a unei alianțe electorale, a unei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale și a unui candidat independent de către sindicate, culte religioase, asociații ori fundații de naționalitate română sau de altă naționalitate decât cea română. (la 01-05-2016, Alin. (2) al art. 33 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 78 din 28 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 28 aprilie 2016. ) (3) Sumele primite cu încălcarea alin. (1) și (2) se confiscă și se fac venit la bugetul de stat.  +  Secţiunea a 2-a Mandatarul financiar  +  Articolul 34(1) Evidența contribuțiilor și a cheltuielilor pentru campania electorală aparținând partidelor politice și candidaților independenți este organizată exclusiv de către mandatari financiari.(2) Eficiența și oportunitatea cheltuielilor pentru campania electorală se hotărăsc de către organele de conducere ale partidelor politice, potrivit statutului lor, respectiv de către candidații independenți.(3) Mandatarul financiar este numit de conducerea partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale sau de către candidații independenți.(4) Un partid politic, o alianță politică sau o organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale va avea un singur mandatar financiar coordonator la nivel central, respectiv câte un mandatar financiar desemnat la nivelul fiecărui județ, sector al municipiului București și la nivelul municipiului București.(5) Mandatarul financiar coordonator are următoarele atribuții:a) asigură evidența operațiunilor financiare, la nivel național, în cazul alegerilor pentru funcția de Președinte al României, al alegerilor pentru reprezentanții României în Parlamentul European și al referendumului național;b) supervizează activitatea celorlalți mandatari financiari ai partidului politic și centralizează evidențele acestora;c) asigură evidența operațiunilor financiare, derulate prin conturile prevăzute la art. 30 în cazul alegerilor locale și parlamentare;d) reprezintă partidul politic în relația cu Autoritatea Electorală Permanentă;e) transmite Autorității Electorale Permanente documentele și rapoartele prevăzute de prezenta lege, în scris și în format electronic;f) asigură evidența operațiunilor financiare pentru circumscripția electorală a românilor cu domiciliul sau reședința în străinătate, în cazul alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat;g) depune la Autoritatea Electorală Permanentă cererea de rambursare a cheltuielilor aferente campaniei electorale, lista candidaților către care urmează să se facă restituirea contribuțiilor încasate pentru campania electorală, vizată de conducerea partidului politic la nivel județean sau la nivel central, după caz.(6) Mandatarul financiar desemnat la nivel județean, la nivelul municipiului București sau la nivelul sectorului municipiului București îndeplinește următoarele atribuții:a) organizează evidența operațiunilor financiare efectuate în campania electorală și verifică legalitatea acestora, la nivelul la care a fost desemnat;b) îndeplinește în mod corespunzător atribuțiile mandatarului financiar coordonator, în cazul candidaților independenți și al organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care propun candidaturi numai la nivel național.(7) Mandatarul financiar răspunde solidar cu partidul politic care l-a desemnat de legalitatea operațiunilor financiare efectuate în perioada campaniei electorale și de respectarea prevederilor art. 28-33.(8) Pot fi desemnate ca mandatari financiari coordonatori numai persoanele fizice care au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, respectiv numai persoanele juridice care oferă servicii specializate de contabilitate.(9) Partidele politice, alianțele politice și candidații independenți care au desemnat mandatari financiari care nu au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat au obligația de a încheia contract de asistență de specialitate cu persoane fizice autorizate sau persoane juridice, specializate în oferirea de servicii de contabilitate.(10) Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita, în cazul în care este necesar, documente suplimentare sau explicații mandatarilor financiari.(11) Mai multe partide nu pot folosi serviciile aceluiași mandatar, cu excepția situației în care partidele fac parte din aceeași alianță politică sau electorală.(12) Calitatea de mandatar financiar se dobândește numai după înregistrarea oficială la Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza împuternicirii partidului politic și a acceptului acestuia. Înregistrarea mandatarului financiar se realizează în intervalul dintre momentul aducerii la cunoștință publică a datei alegerilor și începerea campaniei electorale, făcându-se publică în presă sau pe pagina de internet a partidului.(13) La data înregistrării oficiale, mandatarul financiar primește de la Autoritatea Electorală Permanentă un cod unic de identificare al partidului politic sau al candidatului independent care va fi imprimat pe toate materialele de propagandă electorală aparținând partidului politic sau candidatului independent pe care îl reprezintă.(14) Candidații nu pot fi mandatari financiari.  +  Articolul 34^1Atribuțiile mandatarilor financiari pot fi realizate în baza unui contract cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, după caz. (la 01-05-2016, Art. 34^1 a fost introdus de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 78 din 28 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 28 aprilie 2016. )  +  Articolul 34^2Mandatarii financiari înregistrați la Autoritatea Electorală Permanentă pot fi înlocuiți oricând de către partidele politice, alianțele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți care i-au desemnat, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 34. (la 01-05-2016, Art. 34^2 a fost introdus de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 78 din 28 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 28 aprilie 2016. )  +  Articolul 35Cheltuielile legate de organizarea și desfășurarea operațiunilor electorale se suportă de la bugetul de stat ori, după caz, de la bugetele locale sau județene, potrivit dispozițiilor legilor electorale.  +  Articolul 36(1) În campania electorală, candidații, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și cetățenii cu drept de vot au dreptul să își exprime opiniile în mod liber și fără nicio discriminare, prin mitinguri, adunări, comunicare directă cu alegătorii, utilizare a televiziunii, a radioului, a presei scrise, a mijloacelor electronice și a celorlalte mijloace de informare în masă.(2) În campania electorală pot fi utilizate numai următoarele tipuri de materiale de propagandă electorală:a) afișe electorale cu dimensiunile de cel mult 500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură; afișele electorale prin care se convoacă o reuniune electorală vor avea 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură și vor fi amplasate în locurile speciale pentru afișaj;b) materiale de propagandă electorală audio sau video, difuzate de mass-media audiovizuală;c) publicitate în presa scrisă;d) materiale de propagandă electorală online;e) broșuri, pliante și alte materiale tipărite.(3) Partidele și alianțele politice, precum și candidații independenți care au comandat materialele de propagandă electorală prevăzute la alin. (2) lit. a), c) și e) au obligația de a imprima pe acestea următoarele date:a) numele candidatului independent, denumirea partidului politic, a alianței electorale din care acesta face parte sau a alianței politice, după caz;b) denumirea operatorului economic care le-a realizat;c) codul unic de identificare prevăzut la art. 34 alin. (13);d) tirajul, pentru materialele prevăzute la alin. (2) lit. a) și e). (la 22-10-2016, Alineatul (3) din Articolul 36 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 183 din 17 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 19 octombrie 2016 ) (3^1) Înainte de difuzarea materialelor de propagandă electorală prevăzute la alin. (2) lit. b), mass-media audiovizuală are obligația să comunice datele prevăzute la alin. (3) lit. a), b) și c). (la 22-10-2016, Articolul 36 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 183 din 17 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 19 octombrie 2016 ) (3^2) În termen de 30 de zile de la data încheierii campaniei electorale, competitorii electorali au obligația de a transmite la Autoritatea Electorală Permanentă o declarație cuprinzând informații privind descrierea materialelor de propagandă electorală online, producția, perioada și spațiul de difuzare a acestora. (la 22-10-2016, Articolul 36 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 183 din 17 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 19 octombrie 2016 ) (4) Cheltuielile privitoare la realizarea materialelor de propagandă electorală sunt suportate exclusiv de beneficiarii acestora - candidați independenți, partide politice sau alianțe politice.(5) Producerea și difuzarea de materiale de propagandă electorală în alte condiții decât cele prevăzute de prezenta lege este interzisă.(6) Partidele și alianțele politice, precum și candidații independenți sunt obligați să declare Autorității Electorale Permanente, prin mandatar financiar, numărul de materiale de propagandă electorală produse și utilizate, defalcat pe categorii, în cel mult 15 zile de la data alegerilor sau a referendumului.(7) Este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau video, care îndeplinește următoarele condiții:a) se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă la alegeri sau referendum, clar identificat;b) este utilizat în perioada campaniei electorale, stabilită potrivit legilor privitoare la organizarea alegerilor;c) are obiectiv electoral și se adresează publicului larg;d) depășește limitele activității jurnalistice de informare a publicului.  +  Secţiunea a 3-a Limitele maxime ale cheltuielilor  +  Articolul 37Limitele maxime ale cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală sau pentru referendum într-o circumscripție electorală națională sau într-o circumscripție electorală județeană/a municipiului București/externă, după caz, trebuie să se încadreze în limitele maxime ale contribuțiilor pentru campania electorală sau pentru referendum, prevăzute la art. 28-31 pentru circumscripția electorală respectivă.  +  Articolul 38(1) Cheltuielile aferente campaniei electorale pot fi efectuate numai prin intermediul conturilor prevăzute la art. 28 și 30.(2) Contribuțiile pentru campania electorală pot avea numai următoarele destinații:a) cheltuieli pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio, televiziune și în presa scrisă în cuantum de maximum 40% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;b) cheltuieli pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală online, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;c) cheltuieli pentru cercetări sociologice, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;d) cheltuieli pentru afișe electorale, în cuantum de maximum 20% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;e) cheltuieli pentru broșuri, pliante și alte materiale de propagandă electorală tipărite, în cuantum de maximum 50% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;f) cheltuieli aferente serviciilor de telefonie și internet, cheltuieli de transport și cazare ale candidaților, cheltuieli de hrană, cazare și transport ale voluntarilor și ale membrilor partidului politic, cheltuieli pentru închirierea de spații și echipamente, cheltuieli pentru vestimentația voluntarilor și a membrilor partidului politic inscripționată cu denumirea sau numele competitorului electoral, cheltuieli de protocol destinate organizării de reuniuni electorale, cheltuieli pentru asistență juridică și alte tipuri de consultanță, precum și pentru plata serviciilor mandatarilor financiari, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală; (la 08-05-2019, Litera f) din Alineatul (2) , Articolul 38 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 29 din 8 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 08 mai 2019 ) g) cheltuieli pentru comisioane bancare.(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător campaniei pentru referendum.(4) Sumele de bani primite de la candidații propuși pentru alegeri de un partid politic sunt considerate donații și li se aplică în mod corespunzător prevederile prezentei legi.(5) Dispozițiile prezentei legi nu se aplică depozitelor constituite în vederea depunerii candidaturilor pentru funcția de deputat sau senator, prevăzute la art. 29 alin. (5)-(7) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 39(1) În termen de 15 zile de la data desfășurării alegerilor, partidele politice, alianțele politice și candidații independenți vor depune la Autoritatea Electorală Permanentă o declarație privind respectarea plafoanelor prevăzute la art. 37.(2) Sumele ce depășesc plafoanele prevăzute la art. 37 se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 40Atunci când un candidat este propus pentru mai multe funcții într-o campanie electorală, limita maximă a cheltuielilor ce pot fi efectuate se stabilește la valoarea cea mai mare, potrivit art. 37.  +  Articolul 41Veniturile și cheltuielile alianțelor electorale se încasează, respectiv se efectuează numai de către partidele politice, alianțele politice sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care le compun.  +  Articolul 41^1În cazul campaniei electorale aferente unui nou tur de scrutin din cadrul aceluiași proces electoral, limitele contribuțiilor electorale și ale cheltuielilor electorale se reduc la jumătate. (la 01-05-2016, Art. 41^1 a fost introdus de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 78 din 28 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 28 aprilie 2016. )  +  Capitolul V Controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale  +  Articolul 42(1) Autoritatea Electorală Permanentă este abilitată să controleze respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile partidelor politice, ale alianțelor politice sau electorale, ale candidaților independenți, precum și legalitatea finanțării campaniilor electorale.(2) Controlul privind subvențiile de la bugetul de stat va fi efectuat și de Curtea de Conturi, conform dispozițiilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 08-05-2019, Alineatul (2) din Articolul 42 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 29 din 8 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 08 mai 2019 ) (2^1) Curtea de Conturi poate controla legalitatea validării sumelor în vederea rambursării către competitorii electorali în termen de 30 de zile de la data finalizării controlului finanțării campaniei electorale de către Autoritatea Electorală Permanentă. (la 22-10-2016, Articolul 42 din Capitolul V a fost completat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 183 din 17 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 19 octombrie 2016 ) (2^2) În cazul efectuării de către Curtea de Conturi a controlului prevăzut la alin. (2^1), termenele pentru rambursarea cheltuielilor electorale prevăzute la art. 48 se prelungesc cu 30 de zile. (la 22-10-2016, Articolul 42 din Capitolul V a fost completat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 183 din 17 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 19 octombrie 2016 ) (3) În cadrul Autorității Electorale Permanente se înființează, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, prin suplimentarea schemei de personal existente.(4) Întreg personalul Autorității Electorale Permanente beneficiază de un spor pentru complexitate a muncii de 30%, aplicat la salariul de bază brut lunar. Prevederile art. 22 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică Autorității Electorale Permanente.(5) Documentele și informațiile pe care le poate solicita Autoritatea Electorală Permanentă pot fi în legătură exclusiv cu activitățile partidelor politice care privesc obținerea de venituri și realizarea de cheltuieli.(6) Poate fi numit director general al Departamentului de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale orice persoană care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) poate ocupa o funcție, în condițiile stabilite la art. 12 alin. (1) lit. a)-h) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) are studii superioare în domeniul științelor economice sau juridice;c) nu a fost membru al unui partid politic în ultimii 5 ani.(7) Concursul pentru ocuparea funcției prevăzute la alin. (5) este organizat de o comisie specială, formată din 7 membri, numită în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin ordin al președintelui Autorității Electorale Permanente, alcătuită din cadre didactice cu pregătire economică sau juridică.(8) Comisia prevăzută la alin. (7) va stabili regulamentul de concurs și va desemna candidatul câștigător al concursului, care va fi numit în funcție de către președintele Autorității Electorale Permanente, în termen de 15 zile de la desemnare.(9) Directorul general al Departamentului de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale are următoarele atribuții exclusive:a) organizează activitatea de control al finanțării partidelor politice;b) coordonează activitatea personalului din subordine;c) propune președintelui Autorității Electorale Permanente aplicarea sancțiunilor prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 43(1) Pentru a verifica legalitatea veniturilor și cheltuielilor partidelor politice, Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita documente și informații de la persoanele fizice și juridice care au prestat servicii, gratuit sau contra cost partidelor politice, precum și de la orice instituție publică.(2) Persoanele fizice și juridice prevăzute la alin. (1) au obligația să pună la dispoziția reprezentanților Autorității Electorale Permanente documentele și informațiile solicitate.(3) Partidele politice au obligația de a permite accesul organelor de control ale Autorității Electorale Permanente în sediile lor.(4) Partidele politice și persoanele prevăzute la alin. (1) au obligația de a prezenta Autorității Electorale Permanente toate documentele și informațiile solicitate în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.  +  Articolul 44(1) Anual și ori de câte ori este sesizată, Autoritatea Electorală Permanentă verifică pentru fiecare partid respectarea prevederilor legale referitoare la veniturile și cheltuielile partidelor politice.(2) Autoritatea Electorală Permanentă poate fi sesizată de către orice persoană care prezintă dovezi cu privire la nerespectarea prevederilor legale referitoare la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale.(3) Raportul anual se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina de internet a Autorității Electorale Permanente, până la data de 30 aprilie a anului următor.(4) Autoritatea Electorală Permanentă poate controla respectarea prevederilor legale referitoare la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale și atunci când există suspiciuni de încălcare a prevederilor legale privitoare la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, la sesizarea oricăror persoane interesate sau din oficiu.(5) În cazul în care în cadrul controlului efectuat de către Autoritatea Electorală Permanentă privind respectarea prevederilor legale referitoare la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale apar suspiciuni privind săvârșirea unor fapte de natură penală, Autoritatea Electorală Permanentă sesizează organele de urmărire penală.(6) Rezultatele fiecărui control efectuat se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina de internet a Autorității Electorale Permanente, în termen de 45 de zile de la efectuare.  +  Articolul 45(1) Situațiile financiare anuale întocmite de partidele politice care primesc subvenții de la bugetul de stat sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditorii statutari, persoane fizice sau juridice autorizate, în condițiile legii.(2) În cel mult 60 de zile de la data efectuării auditului, partidele politice prevăzute la alin. (1) transmit Autorității Electorale Permanente o copie a raportului de audit.  +  Articolul 46Autoritățile publice au obligația de a sprijini Autoritatea Electorală Permanentă în efectuarea controlului finanțării partidelor politice.  +  Articolul 47(1) În termen de 15 zile de la data desfășurării alegerilor, mandatarii financiari coordonatori sunt obligați să depună la Autoritatea Electorală Permanentă rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și ale candidaților independenți, precum și cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei, însoțite de declarațiile prevăzute la art. 28 alin. (9).(2) Autoritatea Electorală Permanentă asigură aducerea la cunoștință publică a listei partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți care au depus rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale, pe măsură ce acestea sunt depuse, prin publicări succesive în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Rapoartele prevăzute la alin. (1) și (2), precum și cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei electorale se publică de Autoritatea Electorală Permanentă în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la publicarea rezultatului alegerilor.(4) În situația în care la data depunerii raportului detaliat de venituri și cheltuieli electorale, candidații independenți sau partidele politice înregistrează datorii, aceștia au obligația să raporteze trimestrial Autorității Electorale Permanente stadiul achitării datoriilor înregistrate în campania electorală până la data achitării integrale a acestora.(5) Candidaților declarați aleși nu li se pot valida mandatele dacă raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic sau candidat independent nu a fost depus în condițiile legii.  +  Articolul 48(1) În cel mult 90 de zile de la data alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează partidelor politice, alianțelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar în cel mult 30 de zile de la data alegerilor, sumele aferente cheltuielilor efectuate în toate circumscripțiile electorale, precum și cele efectuate la nivel central, în cazul în care partidul politic, alianța politică, alianța electorală sau organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale a obținut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivel național, pentru fiecare dintre cele două Camere ale Parlamentului.(2) În cazul în care partidul politic, alianța politică, organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegerile pentru Camera Deputaților sau pentru Senat nu a obținut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivel național, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează acestora, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar, numai sumele aferente cheltuielilor efectuate la nivelul circumscripției electorale în care acesta a obținut minimum 3% din voturile valabil exprimate.(3) În cel mult 90 de zile de la data alegerilor pentru Parlamentul European și Președintele României, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, respectiv candidaților independenți, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar în cel mult 30 de zile de la data alegerilor, sumele aferente cheltuielilor efectuate la nivel național în cazul în care partidul politic, alianța politică, alianța electorală, organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale, respectiv candidatul independent a obținut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivel național.(4) În cel mult 90 de zile de la data alegerilor locale, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar în cel mult 30 de zile de la data alegerilor sumele aferente cheltuielilor efectuate în toate circumscripțiile electorale, precum și cele efectuate la nivel central, în cazul în care partidul politic, alianța politică, alianța electorală sau organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale a obținut minimum 3% din voturile valabil exprimate prin cumularea voturilor exprimate pentru toate consiliile locale și de sector ale municipiului București, consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București, precum și toate candidaturile de primar, respectiv primar general al municipiului București*).(5) În cazul în care partidul politic, alianța politică, organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegerile locale nu a obținut minimum 3% din voturile valabil exprimate prevăzute la alin. (4) la nivel național, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează acestora, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar, numai sumele aferente cheltuielilor efectuate la nivelul circumscripției electorale județene, de sector sau a municipiului București, în care acesta a obținut minimum 3% din voturile respective, după caz.(6) Sumele cheltuite suplimentar, la nivel central, de către partidul politic, alianța politică și organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale se rambursează numai în cazul în care acestea au obținut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivel național.(7) În cel mult 90 de zile de la data alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează candidaților independenți, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar în cel mult 30 de zile de la data alegerilor, sumele aferente cheltuielilor de campanie, dacă au obținut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivelul circumscripției electorale în care au candidat.(8) În cazul alegerilor locale, cheltuielile efectuate într-o circumscripție electorală de către un candidat independent se rambursează numai dacă acesta a obținut minimum 3% din voturile valabil exprimate pentru funcția la care a candidat.(9) În cel mult 90 de zile de la data alegerilor pentru Camera Deputaților, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează sumele aferente cheltuielilor de campanie organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale care a obținut un mandat de deputat, la nivel național, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar în cel mult 30 de zile de la data alegerilor.(10) Partidele politice, prin intermediul mandatarilor financiari, au obligația de a restitui candidaților, în termen de 30 de zile de la data rambursării de către Autoritatea Electorală Permanentă, sumele rambursate și/sau sumele necheltuite conform contribuțiilor pe care aceștia le-au depus. (la 02-09-2016, Alin. (10) al art. 48 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016. ) (11) Nu se rambursează:a) sumele de bani care depășesc plafoanele stabilite conform art. 37;b) sumele de bani care provin din alte surse de finanțare decât cele prevăzute de prezenta lege;c) sumele de bani utilizate în campania electorală cu încălcarea prevederilor art. 38 alin. (2). (la 22-10-2016, Alineatul (11) din Articolul 48 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 183 din 17 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 19 octombrie 2016 ) (12) Autoritatea Electorală Permanentă validează și rambursează, în limita plafoanelor stabilite la art. 37 și art. 38 alin. (2), sumele aferente cheltuielilor efectuate în circumscripțiile electorale, precum și cele efectuate la nivel central, pentru care s-a constatat că respectă destinațiile prevăzute de art. 38 alin. (2) și nu sunt finanțate din alte surse decât cele prevăzute de lege. (la 02-09-2016, Alin. (12) al art. 48 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016. ) (13) Eventualele neconcordanțe și/sau erori din documentele justificative pot fi corectate de competitorul electoral până la finalizarea controlului Autorității Electorale Permanente. În cazul în care erorile nu sunt corectate din proprie inițiativă sau la cererea autorității de control, suma conținută în documentul justificativ respectiv nu va mai fi validată și rambursată de Autoritatea Electorală Permanentă. (la 22-10-2016, Articolul 48 din Capitolul V a fost completat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 183 din 17 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 19 octombrie 2016 )  +  Articolul 48^1(1) Prin documentele justificative prevăzute la art. 48 alin. (1)-(5), (7) și (9) se înțelege facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată, precum și documente privind efectuarea plăților.(2) În situația în care din documentele justificative prevăzute de alin. (1), depuse de către mandatarii financiari, nu rezultă în mod clar legalitatea și realitatea cheltuielilor, Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita declarații, clarificări sau documente justificative suplimentare. (la 02-09-2016, Art. 48^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016. )  +  Articolul 49(1) Anual, până la data de 30 aprilie, partidele politice au obligația de a depune la Autoritatea Electorală Permanentă un raport detaliat al veniturilor și cheltuielilor realizate în anul precedent.(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) vor include și detalieri ale veniturilor și cheltuielilor structurilor interne ale partidelor politice prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată, ale veniturilor și cheltuielilor persoanelor aflate în legătură directă sau indirectă cu partidul politic, precum și ale formelor de asociere prevăzute la art. 17 din prezenta lege.(3) Partidele politice au obligația de a depune la Autoritatea Electorală Permanentă situațiile financiare anuale în cel mult 15 zile de la înregistrarea la organul fiscal competent.(4) Autoritatea Electorală Permanentă va publica pe pagina proprie de internet rapoartele prevăzute la alin. (1), situațiile financiare anuale, precum și variante rezumate ale acestora, în termen de 5 zile de la data depunerii acestora.(5) Contabilitatea partidelor politice se organizează și se conduce, la nivel național și județean, conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 50(1) Pentru verificarea legalității încasărilor și a plăților efectuate de partidele politice și candidații independenți în campania electorală, Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita declarațiile și documentele suplimentare pe care le consideră necesare.(2) Partidele politice și candidații independenți au obligația de a prezenta în termen de 15 zile reprezentanților Autorității Electorale Permanente documentele solicitate, conform alin. (1).(3) Dacă se constată nereguli, se vor aplica sancțiunile prevăzute de prezenta lege.(4) Organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri fac subiectul controlului Autorității Electorale Permanente numai în ceea ce privește perioada electorală și numai în legătură cu aceasta.  +  Articolul 51(1) Autoritatea Electorală Permanentă are obligația de a publica pe pagina de internet proprie toate raportările obligatorii a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 5 alin. (4), art. 13 alin. (1) și (2), art. 15 alin. (3), art. 16 alin. (3), art. 17 alin. (4) și art. 47 alin. (3), precum și declarațiile prevăzute la art. 28.(2) Partidele politice au obligația să furnizeze în format electronic datele prevăzute la alin. (1).  +  Capitolul VI Sancțiuni  +  Articolul 52(1) Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 5 alin. (3)-(5), art. 6, 7, art. 8 alin. (1), (2) și (4), art. 9, 10, 11, 12, 13, art. 14 alin. (2) și (3), art. 15 alin. (1) și (3), art. 16 alin. (1) și (3), art. 17 alin. (1), (2) și (4), art. 31, art. 32 alin. (1), art. 33 alin. (1) și (2), art. 34 alin. (5), (6), (8), (9), (11), (12) și (14), art. 36 alin. (2)-(4) și (6), art. 39 alin. (1), art. 47 alin. (4), art. 51 alin. (2) și art. 60 alin. (3). (la 01-05-2016, Alin. (1) al art. 52 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 78 din 28 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 28 aprilie 2016. ) (2) Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 3 alin. (2)-(4) și (6)-(10), art. 25 alin. (2), art. 28, 29, 30, 37, 38, art. 43 alin. (2)-(4), art. 45, art. 47 alin. (1), (2) și (5), art. 49 alin. (1)-(3) și (5) și art. 50 alin. (2). (la 01-05-2016, Alin. (2) al art. 52 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 78 din 28 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 28 aprilie 2016. ) (3) Constituie contravenție, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 200.000 lei încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 8 alin. (3).(4) Sancțiunile se pot aplica, după caz, partidului politic, alianței politice, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, candidatului independent, mandatarului financiar și/sau donatorului, precum și altor persoane care au încălcat dispozițiile prevăzute la alin. (1)-(3). (la 01-05-2016, Alin. (4) al art. 52 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 78 din 28 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 28 aprilie 2016. ) (5) Aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1)-(3) se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârșirii faptelor.(6) În cazul contravențiilor continue termenul prevăzut la alin. (5) curge de la data încetării săvârșirii faptei.  +  Articolul 53(1) În situațiile prevăzute la art. 52 alin. (1)-(3), contravenientul varsă la bugetul de stat sumele de bani și/sau contravaloarea în bani a bunurilor și serviciilor care au constituit obiectul contravenției, pe baza hotărârii Autorității Electorale Permanente.(2) În același mod se fac venit la bugetul de stat donațiile acceptate de un partid politic în curs de dizolvare sau de un partid politic care acționează în baza statutului modificat, deși modificările nu au fost comunicate Tribunalului București, conform prevederilor legale, sau instanța a respins cererea de încuviințare a modificării statutului.  +  Articolul 54(1) Contravențiile prevăzute la art. 52 se constată de către reprezentanții Autorității Electorale Permanente, iar sancțiunea se aplică prin decizie a Autorității Electorale Permanente.(2) Decizia Autorității Electorale Permanente poate fi atacată la instanța competentă, în condițiile legii.  +  Articolul 55Prevederile art. 52 și 54 se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 56(1) În termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești pronunțate asupra procesului-verbal de constatare a contravenției sau, după caz, de la expirarea termenului de contestare a procesului-verbal de constatare a contravenției, sumele echivalente amenzilor neachitate se pot reține din tranșele lunare ce urmează a fi achitate cu titlu de finanțare publică, cu aplicarea în mod corespunzător a procedurii privind executarea silită prin poprire, prevăzută de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ministerul Finanțelor Publice, prin organele sale abilitate, informează Autoritatea Electorală Permanentă despre neachitarea în termenul prevăzut la alin. (1) a amenzilor aplicate de Autoritatea Electorală Permanentă.  +  Articolul 57(1) În cazul în care, prin hotărâre judecătorească definitivă, unul sau mai mulți candidați declarați aleși ai unui partid politic au fost condamnați pentru o infracțiune în legătură cu finanțarea partidului politic ori, după caz, a campaniei electorale, aceștia devin incompatibili cu statutul de parlamentar sau de ales local pentru mandatul obținut, care este anulat.(2) *) Prin hotărâri ale Camerelor Parlamentului ori, după caz, ale consiliului județean sau local, se constată starea de incompatibilitate, iar locurile de deputați, senatori ori consilieri devenite vacante vor fi ocupate de supleanții de pe lista partidului politic respectiv.(3) *) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică și alianțelor politice, alianțelor electorale și candidaților independenți, în acest caz locul devenit vacant urmând a fi ocupat de supleantul de pe lista partidului politic ori alianței electorale care a obținut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.  +  Articolul 58*)Prin regulamentele Camerelor Parlamentului, precum și prin regulamentele consiliilor județene și locale se va reglementa procedura de aplicare a măsurilor prevăzute la art. 57. Notă
  *) A se vedea Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Capitolul VII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 59(1) Dispozițiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au obținut mandate în alegeri sau care propun candidați.(2) Organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au obținut câte un singur mandat de deputat, în condițiile legii electorale, respectiv câte un singur mandat de consilier într-o circumscripție electorală, li se aplică numai prevederile legale privind finanțarea campaniei electorale.(3) Dispozițiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător candidaților independenți.  +  Articolul 60(1) Autoritatea Electorală Permanentă păstrează un registru fiscal al partidelor politice în care vor fi trecute următoarele:a) numele și prenumele, codurile numerice personale, domiciliile și datele de contact ale persoanelor responsabile de administrarea fondurilor partidului politic, la nivel național și județean;b) adresele sediilor centrale, ale organizațiilor teritoriale și ale structurilor interne ale partidelor politice prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 14/2003, republicată;c) numele și prenumele, codurile numerice personale, domiciliile și datele de contact ale persoanelor îndreptățite să reprezinte partidele politice la nivel central și județean;d) datele referitoare la activitatea financiară a partidelor politice;e) sancțiunile aplicate.(2) Autoritatea Electorală Permanentă păstrează un registru fiscal al candidaților independenți în care vor fi trecute numele și prenumele, codurile numerice personale, domiciliile și datele de contact ale acestora, datele referitoare la activitatea financiară desfășurată în campaniile electorale și sancțiunile aplicate.(3) Partidele politice au obligația de a aduce la cunoștința Autorității Electorale Permanente orice modificare a datelor prevăzute la alin. (1), în cel mult 45 de zile de la data producerii acestora.  +  Articolul 61Datele cu caracter personal prelucrate de Autoritatea Electorală Permanentă sunt protejate de legea specială și nu pot fi utilizate în alte scopuri decât cele prevăzute de aceasta.  +  Articolul 62Prin hotărâre a birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului se aprobă noua structură organizatorică a Autorității Electorale Permanente, în vederea asigurării funcționării Departamentului de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale și a compartimentului specializat pentru alocarea subvenției de la bugetul de stat.  +  Articolul 63(1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi**) se vor elabora și supune aprobării, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorității Electorale Permanente, normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi. Notă
  **) Termenul de 90 de zile începe să curgă de la data intrării în vigoare a Legii nr. 113/2015, conform art. II din aceeași lege.
  (2) Normele metodologice reglementează în mod obligatoriu:a) modalitățile și formatul de înregistrare, evidență și publicitate a donațiilor, cotizațiilor, împrumuturilor și veniturilor proprii, precum și a cheltuielilor partidelor politice;b) acordarea și utilizarea subvențiilor de la bugetul de stat;c) modalitățile și formatul specifice de înregistrare, evidență și publicitate a veniturilor și cheltuielilor în campania electorală;d) înregistrarea și atribuțiile mandatarului financiar;e) procedura și metodologia controlului;f) categoriile de documente justificative și metodologia de rambursare a sumelor cheltuite pentru campania electorală.
   +  Articolul 64(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția următoarelor dispoziții, care intră în vigoare la data de 1 iulie 2007, referitoare la:a) acordarea subvențiilor de la bugetul de stat;b) Autoritatea Electorală Permanentă, cu excepția art. 42 alin. (3) și (5)-(9)*). Notă
  *) Anterior republicării, art. 42 alin. (3) și (5)-(9) era art. 35 alin. (3)-(8).
  (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 43/2003 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 30 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare, se abrogă, cu excepția dispozițiilor referitoare la acordarea subvențiilor de la bugetul de stat și la Curtea de Conturi, care se abrogă la data de 1 iulie 2007.
  NOTĂ:Reproducem mai jos prevederile art. II și III din Legea nr. 113/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 334/2006 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale acesteia:  +  Articolul IITermenul prevăzut la art. 52**) alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, începe să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Art. III. - În cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, partidele politice au obligația de a furniza Autorității Electorale Permanente datele prevăzute la art. 49***) alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege. Notă
  **) Art. 52 a devenit, prin renumerotare, art. 63.
  ***) Art. 49 a devenit, prin renumerotare, art. 60.
  -----