ORDONANȚĂ nr. 41 din 12 august 1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 29 august 1994  Ținând seama că în perioada de timp care s-a scurs de la constituirea statului român modern, România a aderat la un număr de organizații internaționale interguvernamentale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, existente la momentul respectiv,având în vedere importanța participării, în continuare, la aceste organizații pentru dezvoltarea cooperării cu alte state și pentru promovarea intereselor țării noastre,în temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. b) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României emite următoarea ordonanță:  +  Articolul 1Se aprobă lista organizațiilor internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru care se vor achita cotizații anuale, conform baremurilor stabilite de fiecare organizație (anexa nr. 1).  +  Articolul 2Ministerul Finanțelor este autorizat să repartizeze fondurile prevăzute în legea bugetului de stat pentru plată, în mod eșalonat, a cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale, conform anexei nr. 2.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Contrasemnează:
  Ministru de stat,
  ministrul afacerilor externe,
  Teodor Viorel Meleșcanu
  Ministru de stat,
  ministrul finanțelor,
  Florin Georgescu
  București, 12 august 1994.Nr. 41.  +  Anexa nr. 1LISTA ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE INTERGUVERNAMENTALE LA CAREROMÂNIA ESTE MEMBRĂI. Organizații internaționale guvernamentale la care România a aderat în baza unor legi, decrete, hotărâri ale Guvernului------------------------------------------------------------------------------ Instituția română care coor- Anul donează relațiileNr. Denumirea organizației Sediul Anul aderării cu organizațiacrt. înființării României internațională respectivă------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4 5------------------------------------------------------------------------------- 1. Organizația Națiunilor New York 1945 1955 Ministerul Afacerilor Unite (O.N.U.) Externe - Comitetul O.N.U. pen- Geneva 1966 1970 tru eliminarea discri- minării rasiale ; - Convenția contra tor- New York 1984 1990 turii și a altor tra- tamente aplicate cu cruzime, inumane sau degradante 2. Organizația Națiunilor Roma 1945 1961 Ministerul Agricultu- Unite pentru Alimentație rii și Alimentației și Agricultura (F.A.O.) 3. Organizația Internațio- Geneva 1919 1919 Ministerul Muncii și nală a Muncii (O.I.M.) Protecției Sociale 4. Agenția Internațională Viena 1957 1957 Ministerul Afacerilor pentru Energia Atomică Externe; Ministerul (A.I.E.A.) Cercetării și Tehno- logiei 5. Organizația Meteorolo- Geneva 1873 1948 Ministerul Apelor, gică Mondială (O.M.M.) Pădurilor și Pro- tectiei Mediului 6. Organizația Mondială a Madrid 1975 1975 Ministerul Turismului Turismului (O.M.T.) 7. Organizația Maritimă Londra 1948 1948 Ministerul Transpor- Internațională (O.M.I.) turilor 8. Uniunea Poștală Univer- Berna 1874 1874 Ministerul Comuni- sala (U.P.U.) cațiilor 9. Uniunea Internațională Geneva 1865 1865 Ministerul Comuni- de Telecomunicații cațiilor (U.I.T.)10. Organizația Aviației Montreal 1944 1965 Ministerul Transpor- Civile Internaționale turilor (O.A.C.I.)11. Acordul General pentru Geneva 1947 1971 Ministerul Comerțului Tarife și Comerț (G.A.T.T.)12. Organizația Mondială a Geneva 1927 1927 O.S.I.M. Proprietății Intelectuale (O.M.P.I.)13. Organizația Mondială a Geneva 1946 1948 Ministerul Sănătății Sănătății (O.M.S.)14. Organizația Națiunilor Viena 1979 1980 Ministerul Industri- Unite pentru Dezvoltare ilor Industrială (O.N.U.D.I.)15. Organizația Națiunilor Paris 1945 1956 Ministerul Culturii Unite pentru Educație, Știință și Cultură (U.N.E.S.C.O.)16. Comisia Dunării Budapesta 1948 1949 Ministerul Afacerilor Externe17. Consiliul Europei Strasbourg 1949 1993 Ministerul Afacerilor Externe18. Uniunea Latină Madrid 1954 1979 Ministerul Afacerilor Externe19. Federația Mondială a Geneva 1956 Ministerul Afacerilor Asociațiilor pentru Externe Națiunile Unite (F.M.A.N.U.)20. Biroul Paris 1931 1960 Ministerul Afacerilor Externe Internațional al Expozițiilor (B.I.E.)21. Conferința Europeană a Paris 1957 1992 Ministerul Transpor- Miniștrilor de Tran- turilor sporturi (C.E.M.T.)22. Conferința Europeană a Bonn 1959 1990 Ministerul Comuni- Administrațiilor de cațiilor Posta și Telecomunicații (C.E.P.T.)23. Convenția de la Basel Basel 1989 1991 Ministerul Apelor, privind controlul Pădurilor și Protec- deșeurilor toxice tiei Mediului24. Convenția privind zonele 1991 1991 Ministerul Apelor, umede de importanță inter- Pădurilor și Pro- națională, în special ca tectiei Mediului habitat al păsărilor25. Comisia Internațională Paris 1928 1928 Ministerul Apelor, a Marilor Baraje Pădurilor și Pro- tecției Mediului26. Convenția de la Viena Viena 1987 1993 Ministerul Apelor, pentru protejarea Pădurilor și Pro- stratului de ozon tecției Mediului27. Protocolul de la Mont- Montreal 1987 1993 Ministerul Apelor, real pentru protejarea Pădurilor și Pro- stratului de ozon tecției Mediului28. Comisia Europeană de Roma 1953 1993 Ministerul Agricultu- Lupta contra Febrei rii și Alimentației Aftoase29. Oficiul Internațional Paris 1924 1927 Ministerul Agricultu- al Epizootiilor rii și Alimentației30. Oficiul Internațional Paris 1924 1957 Ministerul Agricultu- al Viei și Vinului rii și Alimentației31. Comisia Internațională New Delhi 1950 1958 Ministerul Agricultu- pentru Irigații și rii și Alimentației Drenaje32. Societatea Internatio- Haga 1959 1960 Ministerul Agricultu- nală pentru Științe rii și Alimentației Horticole33. Organizația Europeană Paris 1951 1958 Ministerul Agricultu- și Mediterană pentru rii și Alimentației Protecția Plantelor34. Comisia Sericicolă Paris 1969 Ministerul Agricultu- Internațională rii și Alimentației35. Asociația Internațio- Zurich 1924 1958 Ministerul Agricultu- nală pentru Controlul rii și Alimentației Semințelor (I.S.T.A.)36. Interpol Paris 1923 1973 Ministerul de Interne37. Organizația Mondială Geneva 1971 1978 Ministerul Culturii a Proprietății Inte- lectuale - Uniunea de O.M.P.I. O.M.P.I. la Berna - drepturi de autor 1886 - 1927 Berna38. Fondul Cultural al Strasbourg 1954 1991 Ministerul Culturii Consiliului Europei39. Centrul Internațional Roma 1958 1960 Ministerul Culturii Roma de Studii pentru Conservarea și Restaura- rea Bunurilor Culturale40. Fondul Patrimoniului Paris 1972 1990 Ministerul Culturii Cultural Mondial41. Consiliul de Cooperare Bruxelles 1950 1968 Ministerul Finanțelor Vamală (C.C.V.)42. Biroul Internațional Bruxelles 1890 1892 Ministerul Finanțelor pentru Tarife Vamale43. Conferința de la Haga Haga 1893 1991 Ministerul Justiției de Drept Internațional Privat44. Curtea Permanentă de Haga 1899 1899 Ministerul Justiției Arbitraj de la Haga45. Biroul Internațional Sevres- 1875 1883 Biroul Român de pentru Măsuri și Franta Metrologie Legală și Greutăți46. Biroul Internațional de Paris 1955 1956 Biroul Român de Metrologie Legală Metrologie Legală47. Institutul Internațional Voorburg- 1885 1961 Comisia Naționala de Statistică Olanda pentru Statistica48. Uniunea Interparlamen- Geneva 1889 1891 Parlamentul României țara - Camera Deputaților49. Organizația Internațio- Geneva 1946 1950 Institutul Român de nală de Standardizare Standardizare (I.S.O.)50. Comitetul European pen- Bruxelles 1973 1991 Institutul Român de tru Standardizare în Standardizare Electrotehnică (CENELEC)51. Comitetul European de Bruxelles 1961 1991 Institutul Român de Standardizare (C.E.N.) Standardizare52. Institutul European de Sophia- 1988 1991 Institutul Român de Standardizare în Tele- Antipolis- Standardizare comunicații (E.T.S.I.) Franta53. Rețeaua Internațională Viena 1979 1991 Institutul Român de de Terminologie (TERMNET) Standardizare54. Institutul Unificat de Dubna- 1956 1956 Ministerul Cercetării de Cercetări Nucleare Federația și Tehnologiei (I.U.C.N.) Rusa55. Societatea Europeană de Geneva 1968 1968 Ministerul Cercetării Fizica și Tehnologiei56. Centrul Internațional New Berry- 1928 1971 Ministerul Cercetării de Seismologie Anglia și Tehnologiei57. Centrul Internațional de Moscova 1969 1969 Ministerul Cercetării Informare Științifică și Tehnologiei și Tehnică58. Organizația Internațio- Londra 1959 1991 Oficiul pentru Pro- nală a Uniunilor de tecția Consumatorilor Consumatori (I.O.C.U.)59. Comisia Electrotehnica Geneva 1906 1906 Ministerul Industri- Internațională (C.E.I.) ilor60. Organizația pentru Haga 1993 1993 Ministerul Interzicerea Armelor Afacerilor Externe Chimice61. Organizația Paris 1970 1993 Ministerul Afacerilor Internațională a Externe Francofoniei (O.I.F.)62. TRACECA Baku 1998 1998 Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului63. Agenția Internațională Abu 2009 2011 Ministerul Energiei, pentru Energie Dhabi Întreprinderilor Mici Regenerabilă și Mijlocii și Mediului de Afaceri63^1. Organizația Europeană Geneva 1953 2015 Ministerul Educației pentru Cercetări Naționale și Cercetării Nucleare Științifice Aderări în curs de ratificare de către Parlamentul României1.*) Abrogată.2.*) Abrogată.------------------------------------------------------------------------------- (la 22-05-2016, Pct. 1 din anexa 1 a fost modificat de Articolul 7 LEGEA nr. 96 din 16 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 19 mai 2016 ) II. Organizațiile internaționale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor și a altor instituții centrale------------------------------------------------------------------------------- Instituția română care coordoneazăNr. Denumirea organi- Anul Anul relațiile cu Explicațiicrt. zației Sediul înfi- aderării organizația ințării României internațională respectivă------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4 5 6------------------------------------------------------------------------------- 1. Organizația pentru Viena 1975 1975 Ministerul România a semnat Securitate și Co- Afacerilor Actul final al operare în Europa Externe Conferinței pentru (O.S.C.E.) Securitate și Co- operare în Europa 2. Adunarea Parlamen- Copenhaga 1991 1991 Ministerul Parlamentul Româ- țara a Organizației Afacerilor niei participă cu pentru Securitate Externe reprezentanți la și Cooperare în reuniuni Europa (A.P. O.S.C.E.) 3. Organizația pentru Istambul 1992 1992 Ministerul Membru fondator Cooperare Economică Afacerilor a Marii Negre Externe 4. Academia Diploma- Paris 1926 1926 Ministerul Membru fondator tică Internațională Afacerilor Externe 5. Conferința Euro- Neuilly 1954 1991 Ministerul Aprobare viceprim- peana a Aviației sur Seine Transpor- ministru Civile (C.E.A.C.) turilor 6. Asociația Interna- Bruxelles 1885 1975 Ministerul Aderare comunicată țională Permanentă reactua- Transpor- de Ministerul a Congreselor de lizat în turilor Transporturilor Navigație 1990 (A.I.P.C.N.) 7. Asociația Interna- Paris 1908 1957 Ministerul Reactualizat ; țională Permanentă Transpor- aprobare viceprim- a Congreselor Ruti- turilor ministru ere (A.I.P.C.R.) din anul 1991 8. Autostrada trans- Varșovia 1977 1977 Ministerul Aprobare viceprim- europeană N-S (TEM). Transpor- ministru Proiect regional turilor sub egida C.E.E./ O.N.U. și P.N.U.D. 9. Carta Europeană a Bruxelles 1991 1991 Ministerul Aprobarea primu- Energiei Industriilor lui-ministru, din anul 199110. Federația Interna- Haga 1913 1990 Ministerul Aprobare viceprim țională pentru Lo- Lucrărilor -ministru din anul cuire, Urbanism și Publice și 1990 Amenajarea Terito- Amenajării riului (F.I.H.U.A.T.) Teritoriului11. Comisia Internațio- Monte 1925 1925 Ministerul Hotărârea condu- nală pentru Exploa- Apelor, Padu- cerii Academiei tarea Științifică rilor și Pro- Române a Mării Mediterane tectiei (C.I.E.S.M.) Mediului12. Federația Europeană Roma 1971 Ministerul România participă de Zootehnie Agriculturii din anul 1971 și Alimenta- tiei13. Sistemul OCDE pen- Paris 1931 1969 Ministerul România participă tru certificarea Agriculturii din anul 1969 semințelor desti- și Alimenta- nate comerțului tiei internațional14. Asociația Interna- Paris 1957 1966 Ministerul România participă ționala de Semna- Apărării din anul 1966 lizare Maritimă Naționale15. Comitetul Interna- Liege- 1921 1923 Ministerul România participă țional de Medicină Belgia Apărării din anul 1923 și Farmacie Militară Naționale16. Comisia Interna- Porrentruy 1926 1974 Ministerul România participă ționala de Istorie - Elveția Apărării din anul 1974 Militară Naționale17. Asociația Interna- Quebec 1989 1993 Ministerul România participă țională a Arhivelor de Interne din anul 1993 Francofone18. Consiliul Interna- Paris 1948 1956 Ministerul România participă țional al Arhivelor de Interne din anul 195619. Comitetul Tehnic Paris 1895 1895 Ministerul Membru fondator Internațional pen- de Interne tru Prevenirea și Stingerea Incendi- ilor20. Consiliul Interna- Paris 1946 1958 Ministerul România participă țional al Muzeelor Culturii din anul 195821. Institutul Inter- Paris 1948 1957 Ministerul România participă național de Teatru Culturii din anul 195722. Uniunea Internațio- Praga 1929 1929 Ministerul H.C.M. nr. 468/ nală a Marionetis- Culturii 1959 tilor23. Consiliul Interna- Paris 1947 1960 Ministerul România participă țional al Muzicii Culturii din anul 196024. Asociația Interna- Franta 1965 1965 Ministerul România participă țională a Teatrelor Culturii din anul 1965 pentru Copii25. Federația Interna- Haga 1930 1961 Ministerul România participă țională a Asociați- Culturii din anul 1961 ilor de Bibliotecari26. Asociația Interna- Copenhaga 1970 1993 Ministerul România participă țională a Teatrelor Culturii din anul 1993 de Amatori27. Consiliul Interna- Franta 1965 1970 Ministerul România participă țional al Monumen- Culturii din anul 1970 telor și Siturilor Istorice28. Asociația Autorita- 1983 Ministerul România participă tilor care Contro- Finanțelor din anul 1983 leaza Asigurările din Țările în Curs de Dezvoltare29. Institutul Interna- Roma 1926 1927 Ministerul Procesul-verbal al țional pentru Uni- Justiției Comisiei Consi- ficarea Dreptului liului Consultativ Privat (UNIDROIT) de pe lângă M.A.E. din 2 decembrie 192730. Federația Interna- Paris 1960 1960 Academia România participă țională de Astro- Română din anul 1960 nautică (I.A.F.)31. Uniunea Geografică Edmonton 1959 1959 Academia H.C.M. nr. 653/ Internațională Română 1959 (I.B.U.)32. Federația Interna- Fribourg 1973 Academia România participă țională a Societă- Româăa din anul 1973 ților de Filozofie33. Uniunea Internațio- Montreal 1951 1964 Academia România participă nală de Științe Română din anul 1964 Psihologice (I.U.P. sys)34. Comitetul Interna- Geneva 1926 1974 Academia România participă țional de Științe Română din anul 1974 Istorice (C.I.S.H.)35. Asociația Interna- București 1963 1963 Academia România participă țională de Studii Română din anul 1963 Sud-Est Europene (A.I.E.S.E.E.)36. Asociația Interna- Paris 1959 Academia România participă țională de Științe Română din anul 1959 Economice37. Federația Interna- Haga 1895 1958 Ministerul România participă țională de Informa- Cercetării din anul 1958 re și Documentare și Tehnologiei38. Uniunea Mondială a 1972 Secretaria- România participă Nevăzătorilor tul de Stat din anul 1972 pentru Handicapați39. Uniunea Europeană 1972 Secretaria- România participă a Nevăzătorilor tul de Stat din anul 1972 pentru Handicapați40. Asociația Interna- Paris 1951 1972 Secretaria- România participă țională a Sahului tul de Stat din anul 1972 în Braille pentru Handicapați41. Federația Mondială Roma 1951 1963 Secretaria- România participă a Surzilor tul de Stat din anul 1963 pentru Handicapați42. Sistemul O.C.D.E. Paris 1931 1969 Ministerul Adresa Secreta- pentru aplicarea Agriculturii riatului General normelor interna- și Alimenta- al Consiliului ționale la fructe tiei de Miniștri nr. și legume proaspete 451/I.D./2 iulie 196943. O.C.D.E. - Paris 1960 1993 Ministerul România Comitetul Industriei participă oțelului și din anul Comerțului 199344. O.C.D.E. - Paris 1960 1998 Ministerul România Comitetul Industriei participă pentru industria și din anul construcțiilor Comerțului 1998 navale45. Rețeaua Roma 2004 2004 Agenția România Internațională Națională participă pentru pentru din anul Întreprinderi Întreprinderi 2004 Mici și Mijlocii Mici și (I.N.S.M.E.) Mijlocii și Cooperație46. Centrul Paris 1960 2004 Ministerul România pentru Afacerilor participă Dezvoltare Externe din anul (OCDE) 200447. OCDE - Programul Paris 1961 2004 Agenția România participă pentru dezvoltare Națională ca membru cu economică și creare pentru drepturi depline a locurilor de Întreprin- din decembrie muncă (Programul deri Mici 2004 LEED - Local și Mijlocii la nivel local și Cooperație Employment and Economic Development Programme)48. OCDE - Comitetul Paris 1961 2005 Ministerul România Transporturilor Transporturilor,participă Maritime Construcțiilor din anul și Turismului 200549. Europae 1040 1999 2002 Ministerul România Archaeologiae Bruxelles, Culturii participă Consilium rue Champ și din anul (EAC) du Roi 37 Cultelor 200250. Federația 372 2000 2005 Ministerul România Internațională Elizabeth Culturii participă a Consiliilor St., Surry și Cultelor, din anul Artelor și a Hills, Administrația 2005 Agențiilor Sydney, Fondului Culturale (IFACCA) Australia Cultural Național51. Rețeaua Europeană Bruxelles 2004 2007 Consiliul România a Consiliilor Superior al participă Judiciare Magistraturii din anul (RECJ) 200752. Rețeaua Europeană Bruxelles 2003 2007 Institutul România de Formare Național al participă Judiciară Magistraturii din anul (EJTN) 200753. OCDE - Comitetul Paris 1961 2010 Institutul România de Statistică Național de participă, (CSTAT) Statistică începând coordonează cu anul 2010, colaborarea cu statut de României observator cu OCDE pe permanent, domeniul la statisticii activitatea Comitetului pentru Statistică54. OCDE - Comitetul Paris 1961 2010 Ministerul România pentru Agricultură Agriculturii participă, (CoAg) și începând Dezvoltării cu anul 2010, Rurale ca observator permanent55. Rețeaua Europeană Haga 1995 2001 Institutul România a Institutelor de Național de participă Științe Expertize din anul Criminalistice Criminalistice 2001 (ENFSI)56. Conferința 2011 2011 Curtea România Mondială a Constituțională participă Justiției a României din anul Constituționale 201157. Rețeaua Euro-Arabă Amman 2010 2010 Institutul România de Formare Național al participă din Judiciară Magistraturii 2010 (REAFJ)58. Forumul 1998 2004 Oficiul România European al Național participă Registrelor al Registrului din anul Comerțului Comerțului 2004 (ECRF)59. Forumul Auckland, 2003 2010 Oficiul România Registrelor Noua Național al participă Comerțului Zeelandă Registrului din anul - CRF Comerțului 201060. Asociația Pontefract, 1995 2009 Oficiul România Internațională Anglia Național al participă a Registrului din anul Reglementatorilor Comerțului 2009. de Insolvență - IAIR61. Registrul Roma, 1992 2012 Oficiul România European al Italia Național participă Comerțului al din anul (European Registrului 2011 Business Comerțului Register - EBR)62. Academia Muenchendorfer 2010 2010 Ministerul România Internațională Strasse 2, Justiției participă Anticorupție 2361, din anul Laxenburg, 2010 Austria63. Organizația Haga, Olanda 2010 2011 Administrația România Europeană a Națională participă Serviciilor a din anul Penitenciare Penitenciarelor 2011 și Corecționale - EuroPris64. Asociația Place du 1983 2012 Înalta Curte România Internațională Palais - de Casație participă a Înaltei Royal 75100 și Justiție din anul Jurisdicții Paris 01, 2012 Administrative SP-Franța (AIHJA)65. OCDE - Comitetul Paris 1961 2006 Consiliul România de Concurență Concurenței participă începând cu anul 2006 la lucrările Comitetului de Concurență66. EQUINET Rețeaua Bruxelles 2007 2007 Consiliul Decizia Europeană a Național conducerii Organismelor pentru Consiliului Naționale de Combaterea de aprobare Egalitate Discriminării a aderării la rețea67. Rețeaua Europeană Varșovia, 2005 2014 Ministerul România pentru Memorie Polonia Culturii participă din și Solidaritate anul 2014 (REMS)68. Rețeaua Berlin, 2008 2015 Ministerul România Traduki Germania Culturii participă din anul 201569. Fondul de pensii Haga 1893 1991 Ministerul România participă al Conferinței de Justiției din anul 1991 la la Haga de Drept lucrările Comisiei, Internațional devenind parte la Privat 10 instrumente ale acestei Comisii care se aplică în relația dintre România și celelalte state semnatare.70. OCDE - Paris 1961 2006 Departamentul În cadrul Comitetul pentru acestei pentru Investiții organizații Investiții Străine și România are sesiune Parteneriat calitatea de lărgită Public-Privat asociat.71. Rețeaua de 2008 2009 Ministerul România participă cooperare Justiției din anul 2009. legislativă între ministerele justiției din statele membre ale Uniunii Europene72. Asociația Haga 1995 1996 Ministerul România participă Internațională a Public prin din anul 1996. Procurorilor (AIP) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție73. Directorul de Montreal, 2005 2015 Direcția Chei Publice al Canada Generală de Organizației Pașapoarte Aviației Civile Internaționale74. Asociația Geneva 1927 2015 Casa Națională În cadrul acestei Internațională a de Pensii organizații Securității Sociale Publice România are calitatea - ISSA de membru afiliat.75. Confederația Utrecht 1982 1999 Ministerul România participă Europeană de Justiției, prin din anul 1999. Probațiune Direcția Națională de Probațiune76. OCDE - Comitetul Paris 1948 2006 Ministerul În cadrul acestei pentru turism Turismului organizații România are calitatea de «participant» .77. OCDE/Agenția Paris 1948 2010 Agenția Nucleară În cadrul acestei pentru Energie și pentru organizații Nucleară-Comitetul Deșeuri România are calitatea pentru gestionarea Radioactive de «participant» . deșeurilor radioactive78. OCDE/Agenția Paris 1948 2010 Agenția Nucleară În cadrul acestei pentru Energie și pentru organizații Nucleară-Comitetul Deșeuri România are calitatea pentru studii Radioactive de «participant» . economice și tehnice privind energia nucleară și ciclul combustibil79. OCDE/Agenția Paris 1973 2010 Comisia Națională În cadrul acestei pentru Energie pentru Controlul organizații Nucleară-Comitetul Activităților și România are calitatea pentru securitatea Nucleare (CNCAN) de «participant» . instalațiilor nucleare80. OCDE/Agenția Paris 1989 2010 Comisia Națională În cadrul acestei pentru Energie pentru Controlul organizații Nucleară-Comitetul Activităților și România are calitatea pentru Nucleare (CNCAN) de «participant» . reglementarea activităților nucleare81. OCDE/Agenția Paris 1990 2010 Comisia Națională În cadrul acestei pentru Energie pentru Controlul organizații Nucleară-Comitetul Activităților și România are calitatea pentru protecția Nucleare (CNCAN) de «participant» . la radiații și sănătate publică82. OCDE/Agenția Paris 2000 2000 Comisia Națională În cadrul acestei pentru Energie pentru Controlul organizații Nucleară - Comitetul Activităților și România are calitatea pentru legislație Nucleare (CNCAN) de «participant nucleară ad-hoc» , fără cotizație, deoarece acest comitet este considerat «comitet permanent» al Consiliului OCDE.83. OCDE - Comitetul Paris 1993 2007 Ministerul În cadrul acestei pentru IMM-uri pentru Mediul de organizații și antreprenoriat Afaceri, Comerț România are calitatea (WPSMEE) și de de «participant» . Antreprenoriat 84. Organizația pentru Paris 1961 2016 Ministerul România participă Cooperare și Finanțelor în calitate de Dezvoltare Economică Publice asociat cu drepturi - OCDE - Proiectul depline din anul 2016. BEPS - Erodarea bazei de impozitare și transferul profiturilor 85. Consiliul Londra 1968 2018 Secretariatul România participă Internațional pentru General din anul 2017. pentru Tehnologia al Guvernului Informației în Administrația Guvernamentală (ICA)86. Sistemul Națiunilor Geneva 1993 2018 Inspectoratul Memorandumul Ministerului Unite al Echipelor General pentru Afacerilor Interne de evaluare și Situații de nr. 339.738 din 30.06.2016 coordonare în caz Urgență prin care au fost aprobate de dezastre (UNDAC) obținerea de către România a statutului de stat membru în sistemul UNDAC și plata contribuției financiare a României---------------------------------------------------------------------------------------------- (la 05-05-2019, Punctul II din Anexa nr. 1 a fost completat de Articolul 3 din LEGEA nr. 76 din 25 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 02 mai 2019 ) III. Organizații internaționale guvernamentale la care România a aderat ca urmare a aprobărilor conducerii Academiei Române sau a altor instituții centrale------------------------------------------------------------------------------- Instituția română care coordoneazăNr. Denumirea Anul relațiile cu Explicațiicrt. organizației Sediul Anul aderării organizația înfi- României internațională ințării respectivă------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4 5 6------------------------------------------------------------------------------- 1. Federația Interna- 1958 Ministerul Hotărârea condu- țională de Control Industriilor cerii Academiei în Automatică Române (I.F.A.C.) 2. Institutul Natio- Londra 1948 1957 Ministerul Hotărârea condu- nal de Sudura Industriilor cerii Academiei Române 3. Uniunea Interna- Morges- 1948 Ministerul Hotărârea condu- țională pentru Elveția Apelor, Pădu- cerii Academiei Conservarea Naturii rilor și Române și Resurselor Sale Protecției (I.U.C.N.) Mediului 4. Institutul Interna- Roma 1993 Ministerul Aprobare în șe- țional de Resurse Agriculturii dință de Guvern Genetice Vegetale și Alimen- din 24 martie tatiei 1993 5. Comisia Interna- Paris 1950 1965 Ministerul Hotărârea condu- țională de Culturii cerii Academiei Numismatica Române 6. Organizația Inter- Praga 1968 1970 Ministerul România participă națională a Sceno- Culturii din anul 1970 grafilor, Tehnicieni- lor și Arhitecților de Teatru 7. Federația Interna- Berna 1950 1960 Ministerul România participă țională de Arta Culturii din anul 1960 Fotografică 8. Societatea Inter- Paris 1923 1923 Ministerul Aprobarea Uniunii națională de Muzica Culturii compozitorilor și Contemporană muzicologilor din anul 1990 9. Uniunea Interna- Nisa 1949 1991 Ministerul România participă țională a Federa- Culturii din anul 1991 țiilor Grupurilor Folclorice10. Consiliul Interna- Confelans 1970 1991 Ministerul România participă țional al Organi- - Franta Culturii din anul 1991 zatiilor de Festi- valuri Folclorice11. Sistemul interna- Paris 1974 1990 Ministerul Aprobare vice- național de inre- Culturii prim-ministru din gistrare a publica- anul 1990 tiilor în serie (I.S.D.S.)11^1. Agenția Londra 2005 2005 Biblioteca România Internațională Națională participă ISBN a României- din Centrul anul Național 2005 ISBN- ISSN-CIP11^2. Agenția Berlin 1993 1996 Biblioteca România Internațională Națională participă ISMN a României din anul 1996 - Centrul Național ISBN-ISSN -CIP12. Consiliul Interna- Bruxelles 1931 1955 Academia Hotărârea condu- țional al Uniuni- Română cerii Academiei lor Științifice Române (I.C.S.U.)13. Uniunea Academică Bruxelles 1919 1929 Academia Hotărârea condu- Internațională Română cerii Academiei (I.A.U.) Române14. Uniunea Interna- Rio de 1957 Academia Hotărârea condu- țională de Matema- Janeiro Română cerii Academiei tică (I.M.U.) Române15. Uniunea Astrono- Cambridge 1928 1928 Academia Hotărârea condu- mică Internatio- 1967 Română cerii Academiei nală (U.A.I.) reafiliere Române16. Comitetul Interna- Paris 1963 Academia Hotărârea condu- țional pentru Cer- Română cerii Academiei cetarea Spațiului Române (C.O.S.P.A.R.)17. Uniunea Internatio- Oxford 1963 Academia România participă nala de Chimie Română din anul 1963 Pura și Aplicată18. Confederația Inter- Toronto 1992 Academia Hotărârea condu- națională de Anali- Română cerii Academiei za Termica (I.C.T.A.) Române19. Uniunea Interna- Paris 1955 1966 Academia Aprobarea M.A.E. țională de Științe Română nr. 10/8435/28. Biologice (I.U.B.S.) 07.196720. Federația Europeană Londra 1963 Academia România participă a Societăților de Română din anul 1963 Biochimie21. Uniunea Interna- Copenhaga 1919 1966 Academia România participă țională de Geode- Română din anul 1966 zile și Geofizică (I.U.G.G.)22. Uniunea Interna- Hanovra 1969 Academia România participă țională de Științe Română din anul 1969 Geologice23. Programul Interna- Stockholm 1991 Academia Hotărârea condu- țional Geosfera- Română cerii Academiei Biosfera (Global Române change)24. Asociația Interna- Oslo 1971 Academia România participă ționalâ de Științe Română din anul 1971 Politice (I.P.S.A.)25. Asociația Interna- Londra 1970 Academia România participă țională de Istorie Română din anul 1970 Economică26. Uniunea Interna- Montpellier 1959 Academia Hotărârea condu- țională de Istorie Frankfurt/ Română cerii Academiei și Filozofie a Main Române Științei : - Divizia de logica, metodologie și filo- zofie a științei - Divizia de istorie a științei27. Comitetul Interna- Leiden 1965 Academia Hotărârea condu- țional Permanent al Română cerii Academiei Lingvistilor Române (C.I.P.L.)28. Uniunea Interna- New York 1956 Academia Hotărârea condu- țională de Mecanică Română cerii Academiei Teoretică și Apli- Române câtă28^1. Comitetul Cambridge 1958 2008 Academia România a Științific Română devenit membru pentru Cercetări asociat în Antarctice (SCAR) 200829. Comitetul Interna- 1953 Secretariatul România participă țional al Sportu- de Stat pentru din anul 1953 lui pentru Surzi Handicapați (C.I.S.S.)30. Comitetul Interna- Olanda 1945 1953 Secretariatul România participă țional al Șahului de Stat pentru din anul 1953 Tăcut Handicapați31. Organizația Euro- Danemarca 1924 1992 Secretariatul România participă peana a Sporturilor de Stat pentru din anul 1992 pentru Surzi Handicapați32. Organizația Inter- Moscova 1973 1974 Ministerul Decretul nr. 125/ națională de Cola- Industriilor 1974 borare Economică și Tehnico-Științi- fică în Domeniul Industriei Electro- tehnice (INTERELECTRO)33. Asociația de Drept Londra 1967 Ministerul România participă Internațional Afacerilor din anul 1967 Externe-----------------------------------------------------------------------------------------Poziția 28^1 de la pct. III din anexa 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. 2 din ORDONANȚA nr. 7 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 5 august 2014.  +  Anexa nr. 2EȘALONAREA PLĂȚII COTIZAȚIILOR LA ORGANIZAȚIILE INTERNAȚIONALE LA CARE ROMÂNIA ESTE MEMBRĂ  +  Anexa nr. 2.1COTIZAȚIIla organismele internaționale din sistemul O.N.U.------------------------------------------------------------------------------ Sume propuse la platăNr. Organismul internațional Valută în anul 1994crt. (cotizații curente plus restante)------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3------------------------------------------------------------------------------- Ministerul Afacerilor Externe 1. Organizația Națiunilor Unite (O.N.U.) - bugetul ordinar $ S.U.A. 2.109.052 - forte O.N.U. de menținere a păcii $ S.U.A. 1.423.203 2. Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.) $ S.U.A. 16.769 Șilingi austrieci 1.750.280 3. Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știința și Cultura (U.N.E.S.C.O.) $ S.U.A. 898.653 Ministerul Agriculturii și Alimentației 4. Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultura (F.A.O.) $ S.U.A. 1.492.601 Ministerul Muncii și Protecției Sociale 5. Organizația Internațională a Muncii (O.I.M.) Franci elvețieni 934.451 Ministerul Cercetării și Tehnologiei 6. Agenția Internațională pentru Energie Atomică (A.I.E.A.) - bugetul ordinar $ S.U.A. 234.599 - contribuție voluntară $ S.U.A. 49.725 Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului 7. Organizația Meteorologică Mondială (O.M.M.) Franci elvețieni 268.824 Ministerul Turismului 8. Organizația Mondială a Turismului (O.M.T.) $ S.U.A. 62.212 Pesetas 4.455.000 Ministerul Transporturilor 9. Organizația Maritimă Internațională (O.M.I.) lire 100.74510. Organizația Aviației Civile Internaționale (O.A.C.I.) $ S.U.A. 77.920 Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale 11. Uniunea Poștală Universală(U.P.U.) Franci elvețieni 3 unități contributive*12. Uniunea Internațională de Telecomunicații (U.I.T.) Franci elvețieni 175.000 Ministerul Comerțului13. Acordul General pentru Tarife și Comerț (G.A.T.T.) Franci elvețieni 464.522 Ministerul Sănătății14. Organizația Mondială a Sănătății (O.M.S.) $ S.U.A. 2.443.936------------------------------------------------------------------------------- Total în echivalent dolari S.U.A. 10.656.012------------------------------------------------------------------------------- Notă
  * Cuantumul cotizației anuale datorate de România este: valoarea unei unități de contribuție CHF x 3 unități.
  Valoarea unei unități de contribuție CHF = valoarea maximă bugetară anuală raportată la numărul total de unități contribuții al Uniunii.
  (la 29-05-2017, Anexa 2.1. a fost modificată de Punctul 9, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 111 din 19 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 26 mai 2017 )
   +  Anexa nr. 2.2COTIZAȚIIla alte organisme internaționale ------------------------------------------------------------------------------- Sume propuse la plată Nr. Organismul internațional Valută în anul 1994 crt. (cotizații curente plus restante) ------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------- Ministerul Afacerilor Externe 1. Comisia Dunării Franci elvețieni 186.650 2. Consiliul Europei Franci francezi 15.466.758 3. Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice $ S.U.A. 12.007 Florini olandezi 58.547 4. Uniunea Latină ECU 10.385 5. Federația Mondială a Asociațiilor pentru Națiunile Unite (F.M.A.N.U.) Franci elvețieni 1.150 6. Academia Diplomatică Internațională Franci francezi 19.000 7. Asociația de Drept Internațional $ S.U.A. 300 8. Comitetul O.N.U. pentru Eliminarea Discriminării Rasiale $ S.U.A. 1.184 9. Convenția contra torturii și a altor tratamente aplicate cu cruzime, inumane sau degradante $ S.U.A. 6.500 10. Biroul Internațional al Expozițiilor (B.I.E.) Franci francezi 45.000 Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului 1. Conferința Europeană a Aviației Civile (C.E.A.C.) Franci francezi 58.390 2. Asociația Internațională Permanentă a Congre- selor de Navigației (A.I.P.C.N.) Franci belgieni 45.000 3. Asociația Internațională Permanentă a Congre- selor Rutiere (A.I.P.C.R.) Franci francezi 18.000 4. Autostrada transeuropeană N-S (T.E.M.) $ S.U.A. 7.500 5. Conferința Europeană a Miniștrilor de Transporturi (C.E.M.T.) Franci francezi 61.453 6. Secretariatul Permanent euro 7.000 al Comisiei Interguvernamentale TRACECA 7. OCDE - Comitetul Transporturilor Maritime euro 5.000 Ministerul Comunicațiilor 1. Conferința Europeană a Administrațiilor de Posta și Telecomunicații (C.E.P.T.) ECU 2.178 Ministerul Industriilor 1. Comisia Electrotehnică Internațională (C.E.I.) Franci elvețieni 227.148 2. INTERELECTRO - Moscova $ S.U.A. 40.000 3. Federația Internațională de Control în Automatică (I.F.A.C.) Franci elvețieni 4.800 4. Institutul Internațional de Sudură Franci elvețieni 17.380 5. Carta Europeană a Energiei ECU 23.039 6. Confederația Europeană a euro 20.490 Organismelor de Control (CEOC) Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului 1. Federația Internațională pentru Locuire, Urbanism și Amenajarea Teritoriului (F.I.H.U.A.T.) Florini olandezi 5.324 Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului 1. Convenția de la Basel privind controlul deșeurilor toxice $ S.U.A. 4.780 2. Convenția privind zonele umede de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor "RAMSAR" 91 Franci elvețieni 4.228 3. Comisia Internațională a Marilor Baraje Franci francezi 21.687 4. Convenția de la Viena pentru protejarea stratului de ozon $ S.U.A. 524 5. Protocolul de la Montreal pentru protejarea stratului de ozon $ S.U.A. 5.878 6. Comisia Internațională pentru Exploatarea Științifică a Mării Mediterane (C.I.E.S.M.) Franci francezi 80.000 7. Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii și Resurselor Sale (I.U.C.N.) Franci elvețieni 35.953 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 1. Comisia Europeană de Lupta contra Febrei Aftoase $ S.U.A. 15.600 2. Oficiul Internațional al Epizootiilor Franci francezi 365.770 3. Oficiul Internațional al Viei și Vinului Franci francezi 510.944 4. Federația Europeană de Zootehnie Franci elvețieni 15.000 5. Comisia Internațională pentru Irigații si Drenaje $ S.U.A. 7.220 6. Societatea Internațională pentru Științe Horticole Florini olandezi 2.300 7. Sistemul O.C.D.E. pentru certificarea semin- țelor destinate comerțului internațional Franci francezi 27.000 8. Organizația Europeană și Mediteraneană pentru Protecția Plantelor Franci francezi 146.000 9. Sistemul O.C.D.E. pentru aplicarea normelor internaționale la fructe și legume proaspete Franci francezi 86.300 10. Asociația Internațională pentru Controlul Semințelor (I.S.T.A.) Franci elvețieni 4.813 11. Institutul Internațional de Resurse Genetice Vegetale $ S.U.A. 5.000 12. OCDE - Comitetul pentru Agricultură (CoAg) euro 10.300 Ministerul Apărării Naționale 1. Asociația Internațională de Semnalizare Maritimă Franci francezi 29.000 2. Comitetul Internațional de Medicină și Farmacie Militară Franci belgieni 41.600 3. Comisia Internațională de Istorie militară Franci elvețieni 550 Ministerul de Interne 1. Interpol Franci elvețieni 138.400 2. Asociația Internațională a Arhivelor Francofone Franci francezi 500 3. Consiliul Internațional al Arhivelor $ S.U.A. 1.902 4. Comitetul Tehnic Internațional pentru Prevenirea și Stingerea Incendiilor Franci elvețieni 2.180 Ministerul Culturii 1. Fondul Cultural al Consiliului Europei Franci francezi 299.460 2. Centrul Internațional de Studii pentru Con- servarea și Restaurarea Bunurilor Culturale (I.C.C.R.O.M.) $ S.U.A. 10.941 3. Consiliul Internațional al Muzeelor Franci francezi 46.800 4. Institutul Internațional de Teatru Franci francezi 13.700 5. Comisia Internațională de Numismatică Franci elvețieni 400 6. Uniunea Internațională a Marionetiștilor $ S.U.A. 1.200 7. Consiliul Internațional al Muzicii $ S.U.A. 1.800 8. Asociația Internațională a Teatrelor pentru Copii și Tineret $ S.U.A. 350 9. Federația Internațională a Asociațiilor de Bibliotecari Florini olandezi 2.830 10. Asociația Internațională a Teatrelor de Amatori Coroane daneze 3.200 11. Organizația Internațională a Scenografilor, Tehnicienilor și Arhitecților de Teatru $ S.U.A. 300 12. Fondul Patrimoniului Cultural Mondial $ S.U.A. 5.254 13. Consiliul Internațional al Monumentelor și Siturilor Istorice Franci francezi 1.560 14. Federația Internațională de Arta Fotografică Mărci germane 800 15. Societatea Internațională de Muzică Contemporană Mărci germane 2.600 16. Uniunea Internațională a Federațiilor Grupurilor Folclorice Franci francezi 2.000 17. Consiliul Internațional al Organizatorilor de Festivaluri Folclorice $ S.U.A. 700 18. Sistemul internațional de înregistrare a publicațiilor în serie (I.S.D.S.) Franci francezi 16.758 Ministerul Finanțelor 1. Asociația Autorităților care Controlează Asigurările din Țările în Curs de Dezvoltare $ S.U.A. 250 2. Consiliul de Cooperare Vamală (C.C.V.) Franci belgieni 772.000 3. Biroul Internațional pentru Tarife Vamale Franci belgieni 765.451 Ministerul Justiției 1. Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat euro 19.370,25 2. Curtea Permanentă de Arbitraj de la Haga Florini olandezi 1.791 3. Institutul Internațional pentru Unificarea Dreptului Privat (UNIDROIT) euro 20.240 4. Academia Interanațională Anticorupție euro 10.000 5. Fondul de pensii al Conferinței de la Haga de Drept Internațional Privat euro 25.354 6. Rețeaua de cooperare legislativă între ministerele justiției din statele membre euro 650 ale Uniunii Europene Biroul Român de Metrologie Legală 1. Biroul Internațional pentru Măsuri și Greutăți Franci francezi 215.881 2. Biroul Internațional de Metrologie Legală Franci francezi 71.240 Institutul Național de Statistică 1. Institutul Internațional de Statistică Franci elvețieni 500 2. OCDE - Comitetul de Statistică euro 10.300 Parlamentul României - Camera Deputaților 1. Uniunea Interparlamentara Franci elvețieni 52.637 2. Adunarea Parlamentară a Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa $ S.U.A. 8.809 Institutul Român de Standardizare 1. Organizația Internaționala de Standardizare (I.S.O.) Franci elvețieni 112.500 2. Comitetul European pentru Standardizare în Electrotehnică (C.E.N.E.L.E.C.) ECU 7.000 3. Comitetul European de Standardizare (C.E.N.) ECU 12.000 4. Institutul European de Standardizare în Telecomunicații (E.T.S.I.) ECU 6.780 Institutul de Fizică Atomică 1. Institutul Unificat de Cercetări Nucleare (I.U.C.N.) - Dubna $ S.U.A. 381.900 2. Societatea Europeană de Fizică Franci elvețieni 4.930 3. Centrul Internațional de Seismologie $ S.U.A. 1.660 Institutul Național de Informare și Documentare 1. Federația Internațională de Informare și Documentare $ S.U.A. 195 Florini olandezi 2.448 2. Centrul Internațional de Informare Științi- fică și Tehnică (C.I.I.S.T.) $ S.U.A. 131 Oficiul pentru Protecția Consumatorilor 1. Organizația Internațională a Uniunilor de Consumatori (I.O.C.U.) $ S.U.A. 1.000 Secretariatul de Stat pentru Handicapați 1. Uniunea Mondială a Nevăzătorilor $ S.U.A. 400 2. Uniunea Europeană a Nevăzătorilor Mărci germane 160 3. Asociația Internațională a Șahului în Braille Franci elvețieni 300 4. Comitetul Internațional al Sportului pentru Surzi (C.I.S.S.) Coroane daneze 2.075 5. Comitetul Internațional al Sahului Tăcut Franci elvețieni 240 6. Federația Mondială a Surzilor $ S.U.A. 1.000 7. Organizația Europeană a Sportului pentru Surzi Mărci germane 100 Academia Română 1. Consiliul Internațional al Uniunilor Științifice (I.C.S.U.) $ S.U.A. 8.728 2. Uniunea Academica Internațională (I.A.U.) Franci belgieni 100.000 3. Uniunea Internațională de Matematică (I.M.U.) Franci elvețieni 4.200 4. Uniunea Astronomică Internațională (U.A.I.) Franci elvețieni 7.385 5. Comitetul Internațional pentru Cercetarea Spațiului (C.O.S.P.A.R.) Franci francezi 58.035 6. Federația Internațională de Astronautică (I.A.F.) Franci elvețieni 1.300 7. Confederația Internațională de Analiză Termică (I.C.T.A.) $ S.U.A. 97 8. Uniunea Internațională de Științe Biologice (I.U.B.S.) Franci francezi 19.210 9. Federația Europeană a Societăților de Biochimie Mărci germane 280 10. Uniunea Geografică Internațională (I.B.U.) $ S.U.A. 750 11. Uniunea Internațională de Geodezie și Geofizica (I.U.G.G.) $ S.U.A. 2.235 12. Uniunea Internațională de Științe Geologice $ S.U.A. 2.900 13. Programul Internațional Geosfera-Biosferă (Global change) $ S.U.A. 1.000 14. Asociația Internațională de Științe Economice $ S.U.A. 1.000 15. Asociația Internațională de Științe Politice (I.P.S.A.) $ S.U.A. 885 16. Asociația Internațională de Istorie Economică Franci elvețieni 200 17. Federația Internațională a Societăților de Filozofie Franci elvețieni 400 18. Uniunea Internațională de Istorie și Filozo- fie a Științei : - Divizia de logică, metodologie și filozofie a științei $ S.U.A. 250 - Divizia de istorie a științei $ S.U.A. 150 19. Uniunea Internațională de Științe Psiholo- gice (I.U.P. sys) $ S.U.A. 200 20. Comitetul Internațional de Științe Istorice (C.I.S.H.) Franci elvețieni 800 21. Asociația Internațională de Studii Sud-Est Europene (A.I.E.S.E.E.) $ S.U.A. 600 22. Comitetul Internațional Permanent al Lingviștilor (C.I.P.L.) $ S.U.A. 200 23. Uniunea Internațională de Mecanică Teoretică și Aplicată $ S.U.A. 1.419 24. Comitetul Științific pentru Cercetări dolari Antarctice (SCAR) S.U.A. 15.000 Consiliul Superior al Magistraturii 1. (RECJ) Rețeaua Europeană a euro echivalentul în Consiliilor Judiciare euro al sumei de 15.500 lei la data efectuării plății Institutul Național al Magistraturii 1. (EJTN) Rețeaua Europeană euro 4.000 de Formare Judiciară 2. Rețeaua Euro-Arabă de Formare Judiciară euro 5.000 (REAFJ) Institutul Național de Expertize Criminalistice 1. Rețeaua Europeană a Institutelor de Științe Criminalistice (ENFSI) euro 2.500 Curtea Constituțională a României 1. Conferința Mondială a Justiției euro 1.000 Constituționale Oficiul Național al Registrului Comerțului 1. Forumul European al Registrelor Comerțului euro 4.000 2. Forumul Registrelor Comerțului euro 400 3. Asociația Internațională a Reglementărilor liră de Insolvență sterlină 4.000 4. Registrul European al Comerțului euro 15.000 Înalta Curte de Casație și Justiție 1. Asociația Internațională a Înaltelor euro 310 Jurisdicții Administrative (AIHJA) Administrația Națională a Penitenciarelor 1. Organizația Europeană a Serviciilor euro 6.000 Penitenciare și Corecționale - EuroPris Consiliul Concurenței 1. Organizația pentru Cooperare și euro 10.800 Dezvoltare Economică - Comitetul de Concurență Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării 1. Rețeaua Europeană a Organismelor euro 2000 Naționale de Egalitate (EQUINET) Ministerul Public 1. Asociația Internațională a Procurorilor (AIP) euro 1.500 Secretariatului General al Guvernului 1. Consiliul Internațional pentru Tehnologia lire 3.000 Informației în Administrația Guvernamentală (ICA) sterline ------------------------------------------------------------------------------- Total în echivalent dolari S.U.A. 4.398.062 ------------------------------------------------------------------------------- (la 11-01-2019, Anexa nr. 2.2 a fost modificată de Articolul II din LEGEA nr. 2 din 4 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 08 ianuarie 2019 )