ORDONANTA nr. 9 din 7 august 1992 ***Republicatăprivind organizarea statisticii publice
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 23 martie 1994    Notă *) Republicată în temeiul art. 1 pct. 2 alin. final din Legea nr. 11/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 14 martie 1994.Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 25 august 1992. În temeiul art. 107 alin. (3) din Constituţia Romanie şi al Legii nr. 81/1992, Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Activitatea organizată pentru culegerea, prelucrarea, analiza, difuzarea şi constituirea fondului naţional de date statistice cu caracter social, demografic, economic, financiar, juridic, necesare elaborării politicii economice şi aprecierii infaptuirii ei, informării opiniei publice, elaborării cercetărilor ştiinţifice şi prognozelor, fundamentarii deciziilor guvernamentale şi ale agenţilor economici, transmiterii de date statistice organismelor internaţionale potrivit obligaţiilor asumate de statul român, precum şi altor categorii de utilizatori interni şi externi, se desfăşoară cu respectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 2 (1) Statistica publică din România este organizată şi coordonata de Comisia Naţionala pentru Statistica, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului. (2) Ordonanţa privind organizarea statisticii publice se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, precum şi persoanelor fizice şi juridice române care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul altor state.  +  Articolul 3 (1) Organizarea statisticii publice şi desfăşurarea activităţii organelor de stat specializate în acest domeniu se întemeiază pe principiile: autonomiei, confidenţialităţii, transparenţei, specializării, proportionalitatii şi deontologiei statistice. (2) Comisia Naţionala pentru Statistica este autorizata de Guvern sa stabilească, în concordanta cu prevederile prezentei ordonanţe, sistemele de indicatori, nomenclatoarele, clasificarile, metodologiile, tehnicile de înregistrare şi prelucrare, publicarea şi difuzarea datelor, astfel încât să se asigure deplina obiectivitate şi realitate a cercetărilor şi datelor statistice. (3) Serviciile de statistica publică şi personalul statistic au obligaţia sa adopte pe parcursul întregii cercetări statistice - de la înregistrare până la publicare - măsuri de protecţie a intereselor subiectilor statistici (persoane fizice sau juridice) ce ar putea fi lezate prin divulgarea datelor referitoare la patrimoniul sau activitatea acestora, în concordanta cu prevederile din cap. II al prezentei ordonanţe. (4) Serviciile de statistica publică au dreptul şi obligaţia de a difuza datele de interes public, asa cum rezultă din cercetările efectuate, fără o selecţie prealabilă efectuată de pe poziţii de interese ale Guvernului, partidelor politice, grupărilor etnice etc. În acest scop, serviciile de statistica publică sunt obligate să permită celor ce au un interes legitim cunoaşterea metodologiilor, tehnicilor şi metodelor folosite la elaborarea informaţiilor statistice. (5) Serviciile de statistica publică sunt obligate sa limiteze volumul datelor statistice, culese de la subiectii statistici, la nivelul care se justifica prin obiectivul cercetărilor statistice. (6) Serviciile de statistica publică şi personalul statistic au obligaţia să asigure o corespondenta optima între cantitatea de informaţii individuale ce se solicita şi cantitatea de informaţii prelucrate cu caracter generalizator ce se oferă utilizatorilor. (7) Serviciile de statistica publică au datoria să facă cunoscut gradul de precizie sau de exactitate a rezultatelor, sa garanteze ca marja de incertitudine determinata de măsurători, studii, interpretări şi analize statistice a fost luată în considerare pe tot parcursul de prelucrare şi difuzare a datelor şi sa atragă atenţia utilizatorilor, într-o formă larg accesibila, asupra precautiilor care trebuie avute în vedere. În cazul în care condiţiile tehnice sau mijloacele necesare nu permit efectuarea unei cercetări, serviciile de statistica sunt îndreptăţite se refuze efectuarea acesteia sau pot sa reformuleze cerinţele în raport cu posibilităţile reale, stabilind gradul de satisfacere a cerinţelor iniţiale.  +  Articolul 4 (1) Statistica publică în România se desfăşoară în concordanta cu prevederile prezentei ordonanţe. (2) Pentru asigurarea caracterului obiectiv, transparent şi ştiinţific al metodologiilor, indicatorilor, nomenclatoarelor, clasificarilor şi tehnicilor utilizate în activitatea de statistica, precum şi al sistemului de publicaţii se înfiinţează Consiliul de Orientare a Activităţii de Statistica, în următoarea componenta:- 4 reprezentanţi ai organismelor guvernamentale;- 4 personalităţi din învăţământul superior de specialitate sau cercetare;- 3 reprezentanţi ai organismelor sindicale;- 3 reprezentanţi ai mijloacelor de informare în masa;- 2 reprezentanţi ai patronatului;- 2 reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale;- 1 reprezentant al asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor;- 1 reprezentant al Băncii Naţionale a României.Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Statistica este membru de drept. (3) Membrii Consiliului de Orientare a Activităţii de Statistica sunt numiţi de către primul-ministru pentru o perioadă de 2 ani, la propunerea organismelor şi instituţiilor respective. (4) Membrii Consiliului de Orientare a Activităţii de Statistica beneficiază de o indemnizaţie de participare la şedinţa, cu excepţia reprezentanţilor administraţiei publice. (5) Comisia Naţionala pentru Statistica este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat. (6) Normele metodologice ale Consiliului de Orientare a Activităţii de Statistica sunt obligatorii pentru Comisia Naţionala pentru Statistica şi aparatul sau teritorial, pentru ministere, departamente, servicii publice, organe ale administraţiei publice locale, regii autonome, societăţi comerciale, alţi agenţi economici de stat sau privati. (7) Atribuţiile Comisiei Naţionale pentru Statistica şi ale Consiliului de Orientare a Activităţii de Statistica se aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul 2 Cercetările statistice  +  Articolul 5Pentru asigurarea datelor şi informaţiilor necesare constituirii fondului naţional de date statistice, Comisia Naţionala pentru Statistica elaborează programe de cercetări statistice cuprinzând, în principal, următoarele secţiuni şi domenii: a) Teritoriul şi împărţirea administrativă a tarii: numărul judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor; suprafaţa tarii şi a unităţilor administrativ-teritoriale; clima şi fenomenele meteorologice; formele principale de relief; principalele cursuri de apa, lacuri şi balti; lungimea frontierelor. b) Populaţia: numărul şi distribuţia geografică a populaţiei, structura pe naţionalitati, demografică şi social-economică a populaţiei, miscarea naturala şi migratorie a populaţiei; familia. c) Munca: populaţia activa şi ocupată, somajul; structura profesională şi pe ramuri a populaţiei ocupate; salarii. d) Nivelul de trai al populaţiei: veniturile, cheltuielile şi consumul populaţiei; bunurile de folosinţă îndelungată din proprietatea populaţiei; puterea de cumpărarea a veniturilor populaţie; bugete de familie; starea de nutriţie a populaţiei. e) Agricultura şi silvicultura: suprafaţa tarii pe categorii de folosinţă; suprafaţa agricolă, pe culturi; producţia agricolă vegetala, pe culturi; numărul animalelor, pe specii şi rase; vinatul; piscicultura; producţia animaliera; dotarea agriculturii şi gradul de mecanizare; costurile de producţie şi eficienta, forta de muncă; suprafaţa forestieră; creşterea anuală a masei lemnoase; regenerarea pădurilor. f) Gospodărirea apelor. g) Prospectarea şi explorarea geologica: resursele şi substantele minerale utile şi creşterea anuală a acestora; volumul pe lucrări geologice; costurile de producţie; eficienta activităţii geologice. h) Protecţia mediului înconjurător. i) Industria şi construcţiile: agenţii economici şi producţia valorică şi fizica; balantele materiale; balanţa resurselor şi consumului de energie; balanţa energiei electrice; costurile de producţie şi eficienta activităţii; productivitatea muncii şi utilizarea forţei de muncă; indicii producţiei industriale. j) Transporturile şi telecomunicatiile: numărul şi capacitatea întreprinderilor, pe ramuri de transport; reţelele de drumuri şi cai ferate şi gradul lor de modernizare; parcul de mijloace de transport auto, feroviare, navale şi aeriene; volumul transporturilor; costurile şi eficienta în transporturi; productivitatea muncii; mijloacele de telecomunicaţii; activitatea de posta şi telecomunicaţii. k) Dotarea tehnica-edilitara şi serviciile comunale: numărul locuinţelor şi gradul lor de confort; reţelele stradale de alimentare cu apa; canalizare; reţeaua şi activitatea de transport orasenesc cu tramvaie, autobuze, metrou şi taximetre; salubritatea oraşelor. l) Comerţul interior, exterior şi turismul: reţeaua unităţilor de comerţ şi turism; volumul desfacerilor de mărfuri, pe grupe de produse; cheltuielile comerciale şi eficienta activităţii; numărul turistilor şi volumul serviciilor prestate; volumul importului şi exportului, pe tari exportatoare şi importatoare şi pe produse; balanţa comerţului exterior, balanţa de plati externe. m) Evoluţia preţurilor: indicele preţurilor bunurilor şi serviciilor de consum ale populaţiei; indicele preţurilor cu amănuntul; indicele preţurilor cu ridicată; în industrie: indicele preţurilor de deviz şi al preţurilor investiţiilor, indicele preţurilor produselor agricole; indicele preţurilor din domeniul comerţului exterior; indicii deflatori pentru agregatele componentelor sistemelor conturilor naţionale; studiul inflaţiei. n) Învăţămînt, cultura, arta: reţeaua de şcoli după gradul acestora, specialitate, limba de predare şi repartizarea teritorială; numărul elevilor, studenţilor şi absolvenţilor, pe sexe şi tipuri de şcoli; numărul cadrelor didactice; gradul de cuprindere a populaţiei în diferite forme de învăţământ; reţeaua unităţilor culturale şi de arta şi activitatea acestora. o) Sănătatea publică şi asistenţa socială: reţeaua unităţilor de asistenţa sanitară şi socială şi distribuţia teritorială; numărul şi structura personalului medical; activitatea unităţilor sanitare şi a personalului medical; starea de sănătate a populaţie. p) Cercetarea ştiinţifică şi progresul tehnologic: reţeaua unităţilor de cercetare ştiinţifică; personalul ocupat în cercetarea ştiinţifică; veniturile şi cheltuielile pentru cercetare; rezultatele cercetării ştiinţifice, brevete, patente. r) Statistica conturilor naţionale: tabloul de ansamblul al economiei naţionale; balanţa legăturilor dintre ramuri; investiţiile şi formarea bruta a capitalului, consumul final; avutia naţionala. s) Finanţele publice: veniturile şi cheltuielile statului; veniturile şi cheltuielile populaţiei; circulaţia bănească; miscarea capitalurilor; operaţiuni de bursa; operaţiuni C.E.C.; asigurări de bunuri şi persoane. t) Justiţia: reţeaua şi activitatea unităţilor de justiţie, procuratura şi notariate de stat; numărul şi natura cauzelor civile, penale şi contravenţionale. u) Electoratul: numărul populaţiei cu drept de vot şi numărul votantilor, numărul voturilor şi al reprezentanţilor aleşi în Parlamentul tarii, pe formaţiuni politice; rezultatele alegerilor locale.  +  Articolul 6Cercetările statistice se efectuează lunar, trimestrial, anual sau la alte periodicitati, în funcţie de necesitatea informaţiilor, natura indicatorilor şi posibilităţile de organizare şi efectuare; periodicitatile se corelează cu practica statistica internationala.  +  Articolul 7Programul anual al cercetărilor statistice se avizează de către Consiliul de Orientare a Activităţii de Statistica şi se da publicităţii, după aprobarea sa de către Guvern.  +  Capitolul 3 Culegerea datelor statistice  +  Articolul 8Serviciile de statistica publică au dreptul - în baza şi cu respectarea prevederilor din prezenta ordonanţă - să solicite şi sa primească datele şi informaţiile statistice de la toate persoanele fizice şi juridice care se afla, deţin capital sub orice formă sau desfăşoară o activitate de orice fel pe teritoriul României şi de la toate persoanele de cetăţenie română cu domiciliul în România, care se afla sau desfăşoară activitate pe teritoriul altor tari.  +  Articolul 9 (1) Persoanele juridice - regii autonome, societăţi comerciale, servicii publice, organisme guvernamentale - sunt obligate sa furnizeze serviciilor de statistica publică, la termenele, periodicitatile şi în forma solicitată, datele statistice în conformitate cu metodologia cuprinsă în instrucţiunile emise de Comisia Naţional pentru Statistica în baza prezentei ordonanţe. Sunt supuse acestor prevederi toate organismele statului, inclusiv cele militare şi de ordine publică, în ceea ce priveşte activitatea economică. (2) Persoanele fizice sunt obligate sa furnizeze serviciilor de statistica publică datele personale şi cele privind gospodăria şi activitatea economică, necesare efectuării recensamintelor, anchetelor şi sondajelor statistice; nu fac obiectul prezentei prevederi convingerile ideologice, apartenenţa politică, cazierul judiciar şi viaţa intima. (3) Serviciile de statistica publică sunt autorizate să efectueze, prin aparatul propriu, cercetări statistice prin culegerea directa a datelor statistice privind fenomenele economice şi sociale, persoanele juridice fiind obligate să permită, în baza unei împuterniciri exprese, accesul personalului statistic în unităţile respective şi la documentele de evidenta corespunzătoare. (4) Pentru asigurarea calităţii datelor statistice comunicate serviciilor de statistica publică, personalul acestora are dreptul sa verifice modul de determinare a datelor respective şi corespondenta lor cu evidentele deţinătorilor de date primare, iar în cazul constatării unor abateri, au obligaţia sa încheie procese-verbale de constatare şi să aplice prevederile din cap. VI al prezentei ordonanţe.  +  Articolul 10(1) Cercetarea fenomenelor şi proceselor economico-financiare se efectuează, după caz, prin: înregistrări statistice curente; cercetări statistice specifice; cercetări statistice selective; recensăminte, microrecensămite, sondaje şi anchete statistice. (2) Pentru completarea surselor de date necesare, serviciile de statistica publică au acces la evidentele administrative deţinute de serviciile publice (bilanţuri contabile, documente de impozitare, registre agricole, registre comerciale, registre de evidenta a populaţiei şi altele), cu respectarea regimului de confidenţialitate a acestora.  +  Articolul 11Cercetările statistice de interes naţional, de tipul recensamintelor populaţiei, locuinţelor, clădirilor, întreprinderilor, animalelor, patrimoniului, se aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 12Activitatea de culegere a datelor statistice se efectuează utilizînd purtatorii de informaţii, nomenclatoarele, clasificarile şi metodele stabilite de Comisia Naţionala pentru Statistica în urma consultării ministerelor şi organelor guvernamentale interesate.  +  Articolul 13 (1) Culegerea de date statistice de la persoane fizice sau juridice de către alte organe în afară serviciilor de statistica publică se poate realiza numai în următoarele situaţii: a) de către ministere şi alte organisme guvernamentale, pentru nevoi proprii, de la persoanele juridice şi fizice din domeniul lor de activitate, iar de către serviciile publice, cu avizul Comisiei Naţionale pentru Statistica referitor la oportunitatea acţiunii şi corectitudinea metodelor statistice utilizate; b) de către ministere, alte organisme guvernamentale, servicii publice, institute de cercetări, pentru nevoi naţionale - pe bază de delegare de autoritate din partea Comisiei Naţionale pentru Statistica, în situaţia în care cercetările respective au un caracter specific deosebit sau depăşesc capacitatea de execuţie a serviciilor de statistica publică; c) de către orice serviciu public sau privat, ori persoana particulară, cu acordul subiectilor (agenţi economici, servicii publice sau persoane fizice) de la care se culeg datele; d) de către Ministerul Apărării Naţionale, în condiţiile prevăzute de art. 13 din Legea nr. 41/1990. (2) Pentru domeniile de cercetare statistica specifice aflate în competenţa ministerelor de resort, cum sunt: Statistica judiciară, statistica sanitară, statistica financiară, statistica somajului, statistica mediului înconjurător, ministerele respective au obligaţia de a transmite Comisiei Naţionale pentru Statistica, pe bază de convenţii bilaterale, datele centralizate ce urmează să fie incluse în fondul naţional de date statistice, în publicaţiile statistice sau transmise organismelor internaţionale.  +  Capitolul 4 Confidenţialitatea datelor statistice  +  Articolul 14Serviciile de statistica publică, personalul cuprins în activitatea de statistica, persoanele oficiale sau serviciile publice, care, potrivit statutului lor legal, iau cunoştinţa de conţinutul datelor statistice sunt obligate să asigure confidenţialitatea acestora, după cum urmează: a) datele statistice referitoare la persoanele juridice îşi păstrează gradul de confidenţialitate stabilit de către emitent; aceste date vor putea fi utilizate numai în scopurile statistice pentru care au fost culese şi prelucrate şi nu vor putea servi ca probe în justiţie sau la stabilirea unor drepturi sau obligaţii pentru unităţile la care se referă; b) datele statistice agregate pentru trei sau mai multe persoane juridice îşi pierd caracterul stabilit de emitent, dacă datele, astfel obţinute, nu mai permit identificarea datelor individuale şi dobândesc gradul de confidenţialitate stabilit de către serviciile de statistica publică potrivit reglementărilor după care acestea se conduc; c) datele statistice individuale referitoare la persoanele fizice şi gospodăriile acestora au caracter confidenţial în toate cazurile, neputind fi comunicate altor persoane fizice sau juridice şi nu pot fi utilizate în alte scopuri decît cele statistice.  +  Capitolul 5 Accesul la datele statistice  +  Articolul 15 (1) Datele şi informaţiile statistice reprezintă un bun naţional, accesibil Parlamentului, organismelor guvernamentale, serviciilor publice, unităţilor de cercetare ştiinţifică, agenţilor economici, cadrelor didactice, cercetatorilor, studenţilor şi altor categorii de populaţie care dovedesc ca au un interes legitim. (2) Datele centralizate obţinute pe baza înregistrărilor cuprinse în programele de cercetări statistice ale serviciilor de statistica publică vor fi puse la dispoziţia organismelor guvernamentale în mod gratuit şi vor fi publicate periodic sau la sfârşitul cercetărilor, prin grija Comisiei Naţionale pentru Statistica, în volume şi structuri cît mai largi posibile, pentru a satisface ce nevoile de informare ale populaţiei. (3) Datele şi informaţiile statistice analitice, rezultate din cercetările statistice efectuate, pot fi comunicate utilizatorilor pe baza cererilor motivate ale acestora, autorizate de conducătorii serviciilor de statistica publică şi cu respectarea principiilor privind confidenţialitatea datelor cuprinse în cap. IV al prezentei ordonanţe.  +  Articolul 16Comisia Naţionala pentru Statistica asigura, gratuit sau cu plata, difuzarea datelor şi informaţiilor către diferitele categorii de utilizatori prin publicare, acces la rezultatele cercetărilor şi acces direct la banca de date statistice, în condiţiile specifice ale protecţiei datelor şi ale confidenţialităţii informaţiilor.  +  Articolul 17Serviciile de statistica publică sunt autorizate sa realizeze cercetări statistice în afară celor cuprinse în programele lor, la cererea unor beneficiari interni sau externi, pe bază de contract cu plata şi cu respectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe privind confidenţialitatea datelor. În acelaşi mod se pot oferi informaţii, date statistice şi studii pe baza cercetărilor cuprinse în programele serviciilor statistice, dacă acestea necesita prelucrari suplimentare. Din veniturile astfel obţinute se acoperă cheltuielile efectuate pentru realizarea lucrărilor respective, diferenţa fiind vărsată la bugetul de stat.  +  Capitolul 6 Obligaţii şi sancţiuni  +  Articolul 18Persoanele juridice sunt obligate sa organizeze evidenta activităţii pe care o desfăşoară, astfel încât să poată determina şi comunică serviciilor de statistica publică datele în forma şi la termenele stabilite prin normele emise în baza prezentei ordonanţe.  +  Articolul 19 (1) Refuzul, intirzierea transmiterii datelor statistice, comunicarea de date eronate sau incomplete, refuzul de a prezenta organelor de control statistic materialele şi evidentele necesare verificării datelor statistice, neaplicarea măsurile dispuse de organele de control statistic constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se constata şi amenzile se aplică de către personalul Comisiei Naţionale pentru Statistica anume împuternicit pentru aceasta. (3) Dispoziţiile privind contravenţiile prevăzute în prezentul articol se completează cu prevederile Legii privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor. (4) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plîngere, în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia, la judecătoria în a carei raza de competenţa a fost săvârşită contravenţia.  +  Articolul 20Încălcarea cu vinovăţie a prevederilor prezentei ordonanţe de către personalul serviciilor de statistica publică atrage după sine răspunderea disciplinară, administrativă, civilă, contravenţională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate.  +  Capitolul 7 Dispoziţii finale  +  Articolul 21Salariaţii serviciilor de statistica publică şi agenţii statistici folosiţi la efectuarea de recensaminte şi alte cercetări statistice se bucura, pe tot timpul îndeplinirii acestei activităţi, de protecţia legii, fiind socotiţi ca indeplinind o funcţie ce implica exerciţiul autorităţii de stat.  +  Articolul 22Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. La aceeaşi dată se abroga Decretul nr. 152/1970, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.----------------------------