ORDIN nr. 107 din 3 aprilie 2019privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 22/2017
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 10 aprilie 2019  Având în vedere:– Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 46.388 din 1.04.2019;– Referatul de aprobare nr. 703.675 din 22.03.2019, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (1^1) și al art. 16 alin. (7) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 22/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 și 112 bis din 9 februarie 2017, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 12, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) Direcția generală monitorizare analizează și evaluează starea serviciilor comunitare de utilități publice la nivel național; organizează și conduce activitățile de monitorizare la nivel regional, prin agențiile teritoriale din subordine; inițiază și organizează programe de instruire și pregătire profesională în domeniile de activitate ale A.N.R.S.C.;2. La articolul 12, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:i) Direcția generală control verifică și controlează modul de implementare și de respectare a legislației și a reglementărilor din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice de către furnizorii/prestatorii și autoritățile administrației publice locale, potrivit competențelor conferite prin lege A.N.R.S.C., și aplică sancțiuni în cazul nerespectării acestora; organizează și conduce activitățile de control la nivel regional.3. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIÎncadrarea personalului existent pe posturile prevăzute în noua structură organizatorică se face în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, prin decizie a președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice,
  Ionel Tescaru
  București, 3 aprilie 2019.Nr. 107.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la regulament)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
  ----