HOTĂRÂRE nr. 403 din 31 mai 2017privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare și inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I“
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 14 iunie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 29 coroborat cu art. 41 lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Programul de granturi pentru cercetare-dezvoltare și inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I“, denumit în continuare Grantul REGELE CAROL I.  +  Articolul 2(1) Obiectivele generale ale Grantului REGELE CAROL I sunt:a) valorizarea investiției naționale în educație prin atragerea de studenți de înaltă performanță către cariere profesionale în domeniul cercetării;b) dezvoltarea în țara noastră a unei generații de cercetători, cu viitoare performanțe confirmate la nivel internațional, în vederea susținerii procesului de creștere a competitivității în economie;c) creșterea vizibilității unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare și inovare din România.(2) Obiectivele specifice ale Grantului REGELE CAROL I sunt:a) restrângerea fenomenului masiv de plecare din țară a tinerilor dotați - brain-drain, manifestat tot mai acut în rândul tinerilor, încă de foarte timpuriu, chiar din etapa premergătoare pregătirii pentru studiile universitare;b) creșterea numărului de tineri cercetători, prin stabilizarea absolvenților de liceu cu rezultate deosebite în țară și atragerea acestora către domeniul cercetare-dezvoltare și inovare românesc, denumit în continuare CDI;c) asigurarea sinergiei celorlalte inițiative derulate din fonduri publice pentru educație, instruire, cercetare și carieră în profesii înalt calificate în România.  +  Articolul 3(1) Sunt eligibili pentru acordarea Grantului REGELE CAROL I candidații care sunt:a) absolvenți de liceu care au obținut cel puțin o dată, pe perioada studiilor liceale, la olimpiadele internaționale de științe, medalie de aur/premiul I, medalie de argint/premiul II, medalie de bronz/premiul III sau mențiune și care sunt înmatriculați întro instituție de învățământ superior din România începând cu anul universitar 2019-2020;b) absolvenți de liceu care au obținut cel puțin o dată, pe perioada studiilor liceale, la olimpiadele naționale de științe, medalie de aur/premiul I, medalie de argint/premiul II, medalie de bronz/premiul III sau mențiune și care sunt înmatriculați întro instituție de învățământ superior din România începând cu anul universitar 2019-2020;c) olimpiadele internaționale și naționale de științe, prevăzute la lit. a) și b), se referă la olimpiadele școlare internaționale și naționale organizate în România în domenii științifice și tehnice stabilite conform ordinelor ministrului educației naționale privind organizarea olimpiadelor școlare de: matematică; astronomie; astrofizică; fizică; chimie; biologie; științele pământului, inclusiv geografie; informatică, inclusiv tehnologia informației și informatică în echipe; științe socioumane, inclusiv istorie și psihologie; arhitectură; discipline tehnologice, cu excepția celor pentru învățământul profesional. (la 18-04-2019, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 221 din 10 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 18 aprilie 2019 ) (2) Întocmirea listei candidaților eligibili, cu încadrarea pe fiecare dintre categoriile prevăzute la alin. (1), se realizează de către Ministerul Educației Naționale, se verifică și se validează de către Ministerul Cercetării și Inovării și se face publică de către acesta până cel târziu la data de 20 octombrie a anului în care se înmatriculează candidații eligibili. (la 18-04-2019, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 221 din 10 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 18 aprilie 2019 ) (3) Prin excepție de la alin. (2) se poate suplimenta lista candidaților eligibili, cu încadrarea pe fiecare dintre categoriile prevăzute la alin. (1), numai pentru olimpiadele naționale și internaționale care se desfășoară după termenul prevăzut la alin. (2). (la 18-04-2019, Articolul 3 a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 221 din 10 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 18 aprilie 2019 )  +  Articolul 4(1) Grantul REGELE CAROL I se acordă fiecărui candidat cuprins în lista prevăzută la art. 3 alin. (2), înmatriculat într-o instituție de învățământ superior acreditată din România pe întreaga durată a studiilor universitare din ciclul 1 - licență și, după caz, conform deciziei studentului, și din ciclul 2 - masterat și are o valoare anuală al cărei cuantum este stabilit în funcție de performanța maximă obținută de către fiecare candidat, astfel:a) pentru laureații la olimpiade internaționale se acordă suma de 4.000 euro pe an pentru medalia de aur/premiul I, 3.500 euro pe an pentru medalie de argint/premiul II, 3.000 euro pe an pentru medalie de bronz/premiul III, 2.500 euro pentru mențiune; (la 18-04-2019, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 4 a fost modificată de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 221 din 10 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 18 aprilie 2019 ) b) pentru laureații la olimpiade naționale se acordă suma de 3.000 euro pe an pentru medalie de aur/premiul I, 2.500 euro pe an pentru medalie de argint/premiul II, 2.000 euro pe an pentru medalie de bronz/premiul III, 1.500 euro pentru mențiune. (la 18-04-2019, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 4 a fost modificată de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 221 din 10 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 18 aprilie 2019 ) (2) Suplimentar față de prevederile alin. (1) se mai pot acorda:a) 500 euro/an, pentru fiecare beneficiar de grant, pentru participarea la evenimente științifice internaționale și/sau pentru protecția drepturilor de proprietate intelectuală;b) maximum 3.500 euro/an/echipă formată din cel puțin 5 studenți, provenind din una sau mai multe universități, pentru materiale, subansamble și subcontractări pentru realizarea unor demonstratoare tehnologice sau promovarea unor idei realizate în echipă, cu care aceasta se prezintă și se clasifică la concursuri internaționale de prestigiu.(3) Sumele, în cuantumurile prevăzute la alin. (1), se asigură de către Ministerul Cercetării și Inovării în lei, la cursul stabilit de Banca Națională a României în prima zi din anul respectiv, și se plătesc către instituția de învățământ superior la care este înmatriculat studentul, care le virează în contul bancar al studentului respectiv în două tranșe, din care prima de 80% din valoarea anuală a grantului până la încheierea anului financiar, iar diferența înainte de finalizarea anului universitar respectiv. Sumele se vor derula prin contul de disponibil al universităților „Sume de mandat și în depozit“.(4) Sumele, în cuantumurile prevăzute la alin. (2), se asigură de către Ministerul Cercetării și Inovării în lei, la cursul stabilit de Banca Națională a României în data începerii anului universitar din anul respectiv, care le virează instituției de învățământ superior, în condițiile și la termenele prevăzute printr-un contract-cadru multianual.  +  Articolul 5Ministerul Cercetării și Inovării stabilește anual în bugetul propriu plafoanele de angajare a cheltuielilor pentru Grantul REGELE CAROL I și detalierea pe categorii de cheltuieli, respectiv granturi noi și granturi în continuare.  +  Articolul 6(1) Aplicantul eligibil din lista prevăzută la art. 3 alin. (2) depune o cerere de acordare a Grantului REGELE CAROL I la instituția de învățământ superior acreditată din România la care se înmatriculează până la data-limită de 1 august din anul absolvirii cu diplomă de bacalaureat a cursurilor liceale.(2) Ministerul Cercetării și Inovării va semna, până la data de 10 noiembrie a anului universitar respectiv, câte un contract-cadru multianual cu fiecare dintre instituțiile de învățământ superior acreditate din România la care au fost depuse cereri de către candidați. (la 18-04-2019, Alineatul (2) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 221 din 10 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 18 aprilie 2019 )  +  Articolul 7(1) Modelul cererii pentru acordarea Grantului REGELE CAROL I și, respectiv, al contractului-cadru multianual, prevăzute la art. 6, și, respectiv, al contractului de finanțare multianual prevăzut la alin. (2), precum și procedurile de verificare și validare a listei candidaților eligibili prevăzute la art. 3 alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului cercetării și inovării în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Instituțiile de învățământ superior acreditate din România care au înmatriculat studenții beneficiari ai Grantului REGELE CAROL I vor semna cu fiecare student în parte, în baza contractului-cadru multianual încheiat cu Ministerul Cercetării și Inovării, un contract de finanțare multianual, până la termenul de încetare a contractului asumat de părți, în care se vor stipula în mod obligatoriu:a) dreptul studentului de a primi, corespunzător performanței realizate prin locul ocupat la olimpiadă, cuantumul sumei prevăzute la art. 4 alin. (1), conform eșalonării prevăzute la art. 4 alin. (3), în contul bancar comunicat de acesta, fără alte formalități prealabile sau documente justificative;b) obligația studentului de a realiza un raport științific cu privire la activitatea de cercetare desfășurată în cadrul grantului, pe care îl va prezenta în cadrul seminarului facultății sau al altei manifestări științifice stabilite de conducerea instituției de învățământ superior;c) obligația studentului de a promova studiile universitare pe perioada grantului pentru ciclul 1, respectiv - licență, după caz, și pentru ciclul 2 - master și de a se angaja pentru o perioadă minimă de patru ani după finalizarea acestora în unități și instituții din România care fac parte din sistemul de cercetare-dezvoltare de interes național, așa cum este acesta definit prin Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, și de a desfășura activități CDI ca angajat al acestora. Se consideră la calculul duratei obligatorii de angajare și perioada efectuării și absolvirii studiilor doctorale într-o instituție organizatoare de doctorat din România, inclusiv în cotutelă;d) obligația instituției de învățământ superior de a furniza, la solicitarea studentului beneficiar, sume în avans pentru realizarea de cheltuieli pentru destinațiile prevăzute la art. 4 alin. (2) și de a asigura decontarea acestora conform regulilor și documentelor justificative aplicabile pentru instituțiile publice;e) obligația instituțiilor de învățământ superior semnatare ale contractelor-cadru de a facilita constituirea de echipe multidisciplinare de cercetători dintre studenții beneficiari ai grantului;f) obligația instituției de învățământ superior de a recupera integral, atât pe durata studiilor, cât și pe durata perioadei de angajare obligatorie, stabilită conform contractului, sumele plătite studentului, în cazul nerespectării de către acesta a obligațiilor prevăzute la lit. c), și de a returna aceste sume în contul comunicat de către Ministerul Cercetării și Inovării;g) obligația studentului/absolventului beneficiar al Grantului REGELE CAROL I de a plăti, în contul instituției de învățământ superior în care este/a fost înmatriculat, sumele comunicate de aceasta, în termen de 30 de zile de la primirea notificării din partea acesteia privind încălcarea de către student a contractului.(3) În ultimul an de studiu, beneficiarul Grantului REGELE CAROL I va notifica Ministerul Cercetării și Inovării și instituția de învățământ superior despre unitatea sau instituția CDI unde dorește să își continue activitatea după absolvirea ciclului 1, precum și, după caz, și a ciclului 2 de studii universitare.  +  Articolul 8(1) Ministerul Cercetării și Inovării va realiza baza de date cu entitățile și studenții beneficiari ai Grantului REGELE CAROL I și anual va face public un raport cu privire la impactul prezentei inițiative.(2) Absolvenții beneficiari ai Granturilor REGELE CAROL I vor notifica obligatoriu în scris, cu confirmare de primire, Ministerul Cercetării și Inovării și instituțiile de învățământ superior la care au absolvit studiile universitare despre unitatea sau instituția din domeniul CDI din România și funcția în care sunt încadrați în urma finalizării grantului, pe durata celor patru ani după absolvire.(3) Notificarea menționată la alin. (2) se va transmite, în scris, la adresa menționată în contractul de finanțare multianual, în termen de 15 zile de la încadrare sau, dacă este cazul, în același termen la orice schimbare a locului de muncă.(4) Sumele recuperate de instituția de învățământ superior se virează, în maximum 45 de zile de la notificarea studentului/absolventului care atestă încălcarea contractului, astfel:a) în cazul în care sumele recuperate provin din finanțarea anului curent, acestea se virează în contul de cheltuieli bugetare din care au fost efectuate;b) sumele provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, care se restituie în condițiile legii bugetelor din care au fost acordate, se evidențiază în execuție la titlul de cheltuieli bugetare 85 „Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent“ cu semnul minus.(5) Reprezentanții Ministerului Cercetării și Inovării, precum și ai instituției de învățământ superior vor verifica la angajator încadrarea studentului, beneficiar de grant, în activități din domeniul CDI, așa cum acestea sunt definite în Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, pe durata de minimum patru ani de la absolvire.(6) Termenul de valabilitate a contractului asumat de părți prevăzut la art. 7 alin. (2) este de 5 ani de la absolvire.  +  Articolul 9Ministerul Cercetării și Inovării și Ministerul Educației Naționale vor asigura evaluarea impactului implementării Grantului REGELE CAROL I, după primii 10 ani de implementare, iar în baza acestei evaluări vor supune Guvernului spre aprobare măsuri privind modul de continuare a acestuia.  +  Articolul 10(1) Pentru beneficiarii granturilor REGELE CAROL I, transferul, pe durata studiilor universitare, suspendarea studiilor sau, după caz, a raporturilor de muncă, la inițiativa beneficiarului Grantului REGELE CAROL I, se face conform prevederilor legale avute în vedere, cu notificarea Ministerului Cercetării și Inovării și, după caz, a instituției de învățământ superior la care este/a fost înmatriculat, în termen de 15 zile de la transferare sau, respectiv, de la începerea suspendării.(2) Ministerul Cercetării și Inovării va realiza și va acorda absolvenților beneficiari ai grantului însemnul „Grantul REGELE CAROL I“.(3) Titularii însemnului „Grantul REGELE CAROL I“ au obligația de a-l purta în cadrul tuturor manifestărilor tehnico-științifice la care participă.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul cercetării și inovării,
  Șerban-Constantin Valeca
  p. Ministrul educației naționale,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  București, 31 mai 2017.Nr. 403.----