LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 28 ianuarie 2003  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prevederile prezentei legi reglementează autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii și controlul efectuării serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere. (la 06-08-2007, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 1^1În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:a) afișaj client - indicator alfanumeric al taximetrului care are rolul de a afișa, în mod lizibil pentru client, în mod succesiv, indicații privind prețul prestației efectuate până la momentul respectiv și, în mod continuu, poziția de funcționare în care este taximetrul în acel moment, precum și tariful aplicat;b) aparat de taxat - aparat cu funcții metrologice și fiscale, compus dintr-un taximetru și un aparat de marcat electronic fiscal, care, montat la loc vizibil pentru client, calculează și afișează prețul de plată, emite un bon client la sfârșitul cursei și memorează datele privind activitatea taxiului, în scopul supravegherii sale fiscale. Aparatul de taxat trebuie să emită și alte documente, conform reglementărilor în vigoare și prevederilor prezentei legi;c) autorizația pentru efectuarea transportului în regim de taxi sau a transportului în regim de închiriere, denumită în continuare autorizația de transport - document eliberat în condițiile prezentei legi de autoritatea de autorizare, care atestă faptul că un transportator este autorizat să execute transportul respectiv și poate participa la atribuirea în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, după caz;d) autoritatea de autorizare - compartimentul sau serviciul de transport din cadrul primăriei localității sau a municipiului București, după caz, licențiat în acest scop de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.), în condițiile legii;e) autorizație taxi - copie conformă a autorizației de transport în regim de taxi, care dă dreptul transportatorului autorizat de a utiliza un autovehicul, deținut de acesta în condițiile prezentei legi, pentru efectuarea serviciului de transport de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi;f) bon client - bonul fiscal privind prețul transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi, emis numai de aparatul de marcat electronic fiscal, cu ocazia finalizării cursei, care cuprinde detalierea datelor referitoare la acest transport și care constituie singurul document justificativ pe baza căruia taximetristul încasează și clientul execută plata prestației respective;g) cheie electronică - cheie dotată cu memorie electronică, folosită pentru identificarea șoferului de taxi, colectarea datelor și pentru programarea tarifelor;h) client - persoana care a angajat, direct sau prin dispecer taxi, executarea transportului unor persoane sau al unor mărfuri ori bunuri, după caz, în numele căreia taximetristul execută transportul și încasează prețul transportului, în condițiile prezentei legi;i) cursă - deplasarea executată cu taxiul pe un traseu comandat sau acceptat de client, la care punctul de început este locul îmbarcării sau locul acceptat, după caz, iar punctul de finalizare este locul destinației;j) dispecerat taxi, denumit în continuare dispecerat - activitate conexă transportului în regim de taxi, care preia telefonic sau prin alte mijloace și transmite comenzile clientului prin stația radio de emisie-recepție către taximetrist;k) fiscalizarea memoriei electronice - identificarea memoriei electronice fiscale a aparatului de taxat și a transportatorului autorizat, care este deținătorul legal al autorizației taxi pentru autovehiculul deținut în condițiile prezentei legi și pe care este montat aparatul respectiv;l) lampă taxi - casetă luminată, montată pe cupola taxiului, perpendicular pe axa longitudinală, care pe laturile față și spate, alături de înscrisul central TAXI, conține lămpi care indică poziția «Liber» sau «Ocupat» a taxiului și care trebuie să fie vizibile de la o distanță de minimum 100 de metri;m) loc de așteptare a clienților - spațiu special amenajat și semnalizat corespunzător de către autoritatea administrației publice locale, cu avizul poliției rutiere, având un număr de locuri prestabilit pentru staționarea taxiurilor în așteptare în poziția «Liber» ;n) memorie electronică fiscală - componentă a aparatului de marcat electronic fiscal, care poate înmagazina, pe bază de program, date privind activitatea taxiului, conținute în bonul client, în condiții de neconvertibilitate, inaccesibilitate și securitate;o) raportul taximetristului - raport de control nefiscal, conținând date de natură nefiscală, corespunzătoare activității unui taximetrist, cuprinse în raportul fiscal de închidere zilnică, în condițiile în care în perioada de 24 de ore a unei zile au activat pe taxi și alți taximetriști;p) sigiliu fiscal - sigiliu aplicat pe carcasa aparatului de taxat sau a aparatului de marcat electronic fiscal, dacă acesta funcționează în carcasă separată, și pe memoria electronică fiscală, în scopul de a nu permite fără desigilare accesul la memoria electronică fiscală;q) sigiliu de protecție - sigiliu aplicat la loc vizibil pentru protecția cablajului de conectare a aparatului de taxat, protecție ce nu poate fi înlăturată fără desigilare;r) sigiliu metrologic - sigiliu aplicat pe taximetru în scopul de a nu permite fără desigilare accesul la operațiuni privilegiate;s) taxi - autovehicul din categoria autoturisme cu până la maximum 5 locuri, inclusiv locul conducătorului auto, sau autovehicul de transport de mărfuri cu o masă maximă totală autorizată care nu depășește 3,5 tone, care, pe baza autorizației taxi, poate executa transport de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi;t) taximetru - dispozitiv, parte a aparatului de taxat, cuplat la un generator de semnale de distanță împreună cu care constituie un mijloc de măsurare. Taximetrul măsoară durata deplasării și staționării, calculează distanța parcursă, pe baza unui semnal produs de generatorul de semnale de distanță, calculează și afișează prețul de plată pentru o călătorie, pe baza distanței calculate și/sau a duratei măsurate a călătoriei, asigurând afișarea acestuia pe afișajul client în timpul desfășurării cursei;u) taximetrist - conducător auto atestat profesional să efectueze transport în regim de taxi;v) transportator - persoană fizică, asociație familială sau persoană juridică înregistrate la registrul comerțului pentru a desfășura activități de transport cu vehicule rutiere;w) transportator autorizat - transportator care deține autorizație de transport privind transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, eliberată de autoritatea de autorizare, în condițiile prezentei legi;x) tarif de pornire - tarif exprimat în lei, înregistrat automat de aparatul de taxat la începutul cursei, care apare pe afișajul client odată cu activarea dispozitivului de control din poziția de operare «Liber» în poziția de operare «Ocupat» și care este egal cu tariful de distanță (lei/km);y) tarif de staționare - tarif orar, exprimat în lei/oră, aplicat de taximetru pentru perioada cât taxiul a staționat la dispoziția clientului, la cererea acestuia, precum și pentru perioadele în care taxiul aflat în cursă s-a deplasat sub viteza de comutare;z) timp efectiv lucrat - intervalul de timp cuprins între momentul începerii primei curse și momentul finalizării ultimei curse, utilizat de un taximetrist după cum rezultă din raportul de închidere zilnic furnizat de aparatul de taxat, interval în care nu vor fi considerate timp efectiv de lucru pauzele mai mari de 15 minute între două curse consecutive, pauze în care autovehiculul taxi a staționat. Din totalul timpului efectiv lucrat se va preciza timpul efectiv lucrat pe timp de noapte;aa) RENT CAR - activitățile care vizează atât serviciul de transport public de persoane realizat de transportatori autorizați cu autoturisme cu conducători auto, denumit în continuare transport în regim de închiriere, cât și serviciul de închiriere realizat de operatorii economici cu autoturisme fără conducător auto, denumit în continuare serviciu de închiriere;ab) transport în regim de închiriere - serviciu de transport public de persoane realizat de transportatori autorizați cu autoturisme cu conducători auto, puse la dispoziția clienților pe bază de contract de închiriere tarifat pe oră sau pe zi, cu plata anticipată a contractului;ac) serviciu de închiriere - serviciu de transport public realizat de operatori economici autorizați care pun la dispoziția unor clienți autoturisme fără conducător auto, pe bază de contract, cu plata anticipată a contractului de închiriere;ad) viteză de comutare - viteza limită cu care se deplasează taxiul, sub care aparatul de taxat comută automat tarifarea distanței parcurse cu tarifarea timpului consumat sau invers, după caz.ae) manager de transport în regim de taxi și închiriere - persoana fizică angajată a unui transportator autorizat care este persoană juridică sau asociație familială și care conduce permanent și efectiv activitățile de transport în regim de taxi și în regim de închiriere ale acestuia. (la 01-02-2016, Lit. ae) a art. 1^1 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA nr. 8 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29 ianuarie 2016. ) (la 06-08-2007, Art. 1^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 2(1) Serviciile de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, ca servicii de utilitate publică, se organizează de către autoritățile administrației publice locale pe raza administrativ-teritorială respectivă, cu respectarea îndeplinirii următoarelor cerințe:a) promovarea concurenței între transportatorii autorizați în condițiile atribuirii gestiunii serviciilor;b) garantarea respectării drepturilor și intereselor transportatorilor autorizați și a accesului lor, transparent și nediscriminatoriu, la piața transportului public local;c) garantarea respectării drepturilor și intereselor utilizatorilor serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere;d) necesitatea înființării serviciilor respective pentru rezolvarea problemelor de ordin economic, social și de mediu din localitățile respective;e) realizarea regulamentelor de organizare și executare a serviciilor respective, cu consultarea asociațiilor reprezentative din domeniu;f) controlul permanent al modului cum sunt respectate prevederile prezentei legi, ale contractelor de atribuire în gestiune a executării serviciilor de transport, precum și prevederile regulamentelor de organizare și de executare a serviciilor respective;g) deplasarea persoanelor și a mărfurilor în condiții de siguranță;h) asigurarea mărfurilor și a persoanelor transportate, precum și a bunurilor acestora;i) asigurarea executării unor servicii de transport suportabile în ceea ce privește tariful de transport;j) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale unor categorii de populație pe raza administrativ-teritorială a localităților respective, precum și între acestea și alte localități, în condițiile prezentei legi;k) asigurarea echilibrului între cererea și oferta de transport, atât cantitativ, cât și calitativ, prin stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor, în baza unor studii de specialitate, precum și prin continuitatea serviciilor respective;l) corelarea dimensiunii și continuității serviciilor respective de transport de persoane cu fluxurile de utilizatori și cerințele acestora, precum și cu modul de realizare a transportului public local de persoane cu celelalte tipuri de transport local existente;m) consultarea asociațiilor profesionale reprezentative ale transportatorilor autorizați, a dispeceratelor taxi și a taximetriștilor, precum și a asociațiilor utilizatorilor, în vederea stabilirii politicilor și strategiilor privind dezvoltarea durabilă a serviciilor de transport respective;n) atribuirea în gestiune delegată a executării serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere transportatorilor autorizați, în conformitate cu criteriile specifice prevăzute în prezenta lege;o) respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere și organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri și persoane, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 466/2003, cu modificările și completările ulterioare.(2) În toate raporturile generate de activitatea de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, precum și în activitățile conexe acestora, protecția vieții umane și a mediului este prioritară. (la 06-08-2007, Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 3(1) Serviciile de transport public local în regim de taxi sau în regim de închiriere fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică, se desfășoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale și se efectuează numai de către transportatori autorizați de către autoritatea de autorizare, astfel cum este definită în prezenta lege.(2) În cazul în care în localitatea respectivă nu există transportatori autorizați care execută servicii de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, consiliul local poate aproba, numai în această situație, ca executarea acestor servicii să se poată realiza în gestiune directă, la cerere, de către compartimentul sau serviciul de specialitate al primăriei, numai în baza licenței eliberate în acest scop de A. N. R. S. C., cu autovehiculele deținute de acesta în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing. (la 06-08-2007, Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 4(1) Transportul în regim de taxi este serviciul de transport public de persoane, bunuri sau mărfuri asigurat contra cost, pe bază de bon client, și realizat în condițiile prezentei legi.(2) Transportul în regim de închiriere este serviciul de transport public de persoane asigurat contra cost, pe bază de contract, achitat integral și realizat în condițiile prezentei legi.(3) Transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere se realizează numai cu autovehicule deținute de către transportatorii autorizați, cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.(4) Transportatorul autorizat, persoană fizică, poate executa transport în regim de taxi cu un singur autovehicul deținut, în condițiile alin. (3), de către acesta sau de către soțul/soția acestuia, după caz.(5) Transportatorul autorizat, asociație familială, poate executa transport în regim de taxi, utilizând un număr de autovehicule, deținute în condițiile alin. (3) de către membrii asociației, cel mult egal cu numărul membrilor care practică taximetria, deținători ai unui certificat de atestare a pregătirii profesionale. (la 01-02-2016, Alin. (5) al art. 4 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA nr. 8 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29 ianuarie 2016, prin înlocuirea unei sintagme. ) (6) Un transportator autorizat, persoană juridică, execută un serviciu de transport în regim de închiriere atunci când pune la dispoziția clientului un autoturism cu conducător auto, pe bază de contract.(7) Un operator economic execută un serviciu de închiriere de autoturisme atunci când pune la dispoziția clientului un autoturism fără conducător auto, pe bază de contract. (la 06-08-2007, Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 5Abrogat. (la 06-08-2007, Art. 5 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 6Abrogat. (la 06-08-2007, Art. 6 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Capitolul II Autorizarea și efectuarea transportului în regim de taxi sau în regim de închiriere  +  Secţiunea 1Autorizarea transportului în regim de taxi sau a transportului în regim de închiriere (la 06-08-2007, Titlul Secțiunii 1 a Cap. II a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 7(1) Transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere se execută numai de către transportatori autorizați, care dețin autorizații taxi valabile, în cazul transportului în regim de taxi, sau copii conforme valabile, în cazul transportului în regim de închiriere, eliberate în condițiile prezentei legii, pentru fiecare autovehicul utilizat.(2) Este interzis transportul public, contra cost, de persoane cu un autoturism, fără a deține pentru acesta, după caz, autorizație taxi valabilă sau copie conformă valabilă, potrivit prevederilor alin. (1).(3) Este interzis transportul public, contra cost, de mărfuri sau de bunuri cu un autovehicul cu masa maximă autorizată de cel mult 3,5 tone, fără a deține pentru acesta autorizație taxi valabilă, potrivit prevederilor alin. (1), ori altă autorizație valabilă. (la 08-06-2015, Art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 129 din 3 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 5 iunie 2015. )  +  Articolul 7^1(1) În vederea exercitării funcției de manager de transport în regim de taxi și în regim de închiriere în cadrul transportatorului autorizat care este persoană juridică sau asociație familială, persoana fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să dețină un certificat de competență profesională a managerului de transport în regim de taxi și închiriere valabil, eliberat de către Autoritatea Rutieră Română - ARR în baza normelor aprobate prin hotărâre a Guvernului;b) să respecte condițiile de onorabilitate prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1;c) să fie absolvent de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat;d) să aibă reședința curentă în România, în sensul prevederilor art. 26 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 60 din 28 februarie 2014.(2) Certificatul de competență profesională a managerului de transport în regim de taxi și închiriere are o valabilitate de 10 ani și se obține în urma participării la un curs și promovării unui examen conform normelor aprobate prin hotărâre a Guvernului.(3) Deținătorii certificatelor de competență profesională care nu și-au exercitat funcția pentru o perioadă mai lungă de 5 ani sunt obligați să urmeze un nou curs de pregătire, în vederea reluării activității.(4) Un manager de transport în regim de taxi și închiriere poate conduce activitatea unui singur transportator autorizat.(5) Transportatorul autorizat care este persoană juridică sau asociație familială are obligația de a numi un nou manager de transport în regim de taxi și închiriere în termen de 30 de zile, în situația în care managerul anterior nu mai îndeplinește în totalitate condițiile necesare exercitării funcției sau este în imposibilitatea de a-și mai exercita funcția. (la 01-02-2016, Art. 7^1 a fost introdus de de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA nr. 8 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29 ianuarie 2016. )  +  Articolul 8Autorizația de transport se eliberează de către autoritatea de autorizare pe durată nedeterminată și este valabilă cu condiția vizării acesteia la fiecare 5 ani de către aceasta, odată cu verificarea îndeplinirii condițiilor care stau la baza emiterii unei astfel de autorizații. (la 06-08-2007, Art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 9(1) Autorizația de transport în regim de taxi sau autorizația de transport în regim de închiriere se eliberează de autoritatea de autorizare din cadrul primăriei localității sau primăriei municipiului București de pe raza administrativ-teritorială în care transportatorul își are sediul sau domiciliul, după caz, pe baza unei documentații care trebuie să conțină următoarele:a) cererea transportatorului pentru eliberarea tipului de autorizație de transport, stabilit de prezenta lege;b) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerțului ca transportator, respectiv persoană fizică autorizată, asociație familială autorizată sau persoană juridică, după caz;c) dovada îndeplinirii condiției de capacitate profesională, respectiv:1. copie de pe certificatul de competență profesională pentru managerul de transport în regim de taxi și închiriere, eliberat conform normelor aprobate prin hotărâre a Guvernului, pentru transportatorul persoană juridică sau asociație familială; (la 01-02-2016, Pct. 1 al lit. c) a alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 8 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29 ianuarie 2016. ) 2. copie de pe certificatul de atestare a pregătirii profesionale al taximetristului care este transportator persoană fizică autorizată; (la 01-02-2016, Pct. 2 al lit. c) a alin. (1) al art. 9 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA nr. 8 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29 ianuarie 2016, prin înlocuirea unei sintagme. ) d) dovada îndeplinirii condiției de onorabilitate, respectiv:1. certificatele de cazier judiciar ale conducătorilor auto și, după caz, ale managerului de transport în regim de taxi și închiriere, din care să rezulte că aceștia nu au fost condamnați pentru: (la 01-02-2016, Partea introd. a pct. 1 al lit. d) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 8 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29 ianuarie 2016. ) – infracțiuni contra siguranței pe drumurile publice;– infracțiuni privind traficul și consumul de droguri;– infracțiuni contra vieții, sănătății și integrității corporale;– infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile;– infracțiuni contra libertății și integrității sexuale;– infracțiuni contra patrimoniului; (la 01-02-2014, Pct. 1 al lit. d) a alin. (1) al art. 9 a fost modificat de art. 125 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. ) 2. avizele medicale și psihologice ale conducătorilor auto și, după caz, avizele medicale și psihologice ale managerului de transport în regim de taxi și închiriere, obținute conform normelor aprobate prin ordin al ministrului transporturilor; (la 01-02-2016, Pct. 2 al lit. d) a alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 8 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29 ianuarie 2016. ) 3. cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator economic;4. declarație pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, după caz, cu menționarea intervalelor când a avut interdicții și motivul acestora;e) dovada îndeplinirii capacității financiare, respectiv:1. declarație pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spațiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfășura transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, spații deținute în proprietate sau prin contract de închiriere;2. declarație pe propria răspundere a transportatorului că acesta deține sau are capacitatea financiară de a deține un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport, precizând care sunt criteriile de departajare stabilite la art. 14^2 alin. (6) pe care le poate îndeplini, pe fiecare autovehicul și pe numere de circulație, dacă este posibil.(2) În cazul transportului în regim de taxi, autorizația de transport se eliberează pentru transport de persoane în regim de taxi sau pentru transport de mărfuri ori de bunuri în regim de taxi, după caz, de către autoritatea de autorizare.(3) Orice modificare a uneia sau mai multor condiții de acordare a autorizației de transport se va comunica prin declarație pe propria răspundere a transportatorului autorizat, înaintată autorității de autorizare, în maximum 30 de zile de la data modificărilor respective. (la 06-08-2007, Art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 10(1) Autorizația de transport, eliberată transportatorului de către autoritatea de autorizare, este unică, netransmisibilă și conferă transportatorului autorizat dreptul de a participa la procedura de atribuire în gestiune de către autoritatea respectivă a executării serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere.(2) Pe baza autorizației de transport, transportatorul autorizat poate participa la procedura de atribuire în gestiune a executării unui serviciu de transport, prin care i se poate elibera câte o copie conformă a autorizației de transport pentru fiecare vehicul deținut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, pe care îl va utiliza în transportul în regim de taxi sau în transportul în regim de închiriere, după caz, pe baza contractului de atribuire în gestiune.(3) Autorizația taxi sau orice copie conformă conține denumirea localității de autorizare, denumirea transportatorului autorizat, astfel cum este înregistrat la registrul comerțului, termenul la care expiră viza de valabilitate a autorizației de transport, numărul de circulație al autovehiculului pentru care este eliberată și numărul de ordine al acesteia, astfel cum a fost atribuit conform Registrului special de atribuire a copiilor conforme, pe tipuri de transport, deținut de autoritatea de autorizare.(4) Autorizația taxi sau orice copie conformă este unică și netransmisibilă de la un transportator autorizat la alt transportator sau persoană fizică, asociație familială, precum și de la un autovehicul la altul. Se interzice transportatorului autorizat căruia i s-a atribuit în gestiune executarea serviciului de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere să transmită autorizațiile taxi sau copiile conforme, sub orice formă, altui transportator autorizat, transportator sau oricărei alte persoane, pentru a fi utilizate în executarea transportului respectiv.(5) Transportatorul autorizat poate să își înlocuiască, la cerere, autovehiculul deținut în condițiile art. 4 alin. (3), pentru care a obținut o autorizație taxi sau o copie conformă, după caz, cu un alt autovehicul deținut în aceleași condiții, care îndeplinește criteriile de departajare prevăzute la art. 14^2 alin. (6) cu cel puțin același punctaj pe care autovehiculul înlocuit l-a obținut la data atribuirii autorizației taxi sau copiei conforme respective, în următoarele cazuri:a) autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorită uzurii fizice, morale, deteriorării sau furtului;b) autovehiculul a fost casat;c) autovehiculul a fost înstrăinat;d) autovehiculul înlocuitor are o vechime mai mică și obține un punctaj superior pentru criteriile de departajare pe care le îndeplinește.(6) Pe baza cererii de înlocuire prevăzute la alin. (5), autoritatea de autorizare va elibera o nouă autorizație taxi sau copie conformă, precum și ecusoanele corespunzătoare, cu respectarea prevederilor alin. (3) al prezentului articol și alin. (4) al art. 11, privind vechimea autovehiculului. (la 06-08-2007, Art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 11(1) Autorizația taxi sau orice copie conformă a autorizației de transport se eliberează de către autoritatea de autorizare, dacă a fost atribuită în cadrul procedurii de atribuire a gestiunii serviciului, stabilită în condițiile prezentei legi, după depunerea următoarelor documente în copie:a) autorizația de transport;b) certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a autovehiculului din care să rezulte că acesta este deținut de către transportatorul autorizat respectiv în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;c) certificatul de agreare emis de Regia Autonomă «Registrul Auto Român» (R.A.R.), numai pentru autovehiculul utilizat în transportul în regim de taxi;d) declarația pe propria răspundere privind criteriile de departajare prevăzute la art. 14^2 alin. (6), pe care autovehiculul respectiv le îndeplinește;e) declarația pe propria răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea și la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat, în cazul transportului de persoane în regim de taxi.(2) Pentru autovehiculele deținute în proprietate de către transportatorul autorizat, copia conformă se atribuie numai pentru acelea care sunt înmatriculate în județul respectiv sau, după caz, în municipiul București.(3) Pentru autovehiculele deținute în temeiul unui contract de leasing de către transportatorul autorizat, copia conformă se atribuie indiferent unde sunt înmatriculate acestea.(4) În cazul transportului de persoane în regim de taxi, copia conformă, numită autorizație taxi, se va atribui pentru prima dată pentru o perioadă de 5 ani, numai pentru autoturismele care nu depășesc vechimea de 5 ani de la data fabricației, alocându-se cu această ocazie și numărul de ordine.(5) O autorizație taxi sau o copie conformă deținută pentru un autovehicul se va prelungi, la cerere, pentru 5 ani, cu menținerea obligatorie a aceluiași număr de ordine, numai dacă la data cererii sunt îndeplinite, după caz, cumulativ următoarele condiții:a) autoturismul pentru care s-a solicitat prelungirea autorizației taxi sau a copiei conforme nu depășește vechimea de 10 ani de la data fabricației și este deținut în condițiile art. 4 alin. (3);b) sunt respectate prevederile art. 10 alin. (5) dacă se înlocuiește autovehiculul taxi ca urmare a prelungirii autorizației taxi;c) transportatorului respectiv nu i s-a retras autorizația de transport sau nu i s-a suspendat autorizația taxi sau copia conformă respectivă în ultimii 5 ani;d) contractul de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere este în termen de valabilitate și transportatorul a respectat prevederile caietului de sarcini privind atribuirea;e) transportatorul autorizat a înregistrat integral în evidențele contabile venitul brut realizat, după caz, din transportul în regim de taxi, în conformitate cu datele furnizate din memoria fiscală a aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care solicită prelungirea autorizațiilor taxi, sau din transportul în regim de închiriere, în conformitate cu contractele prevăzute la art. 25 alin. (6) lit. c), realizate de autovehiculele pentru a căror copii conforme solicită prelungirea. (la 24-07-2010, Alin. (5) al art. 11 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 168 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 21 iulie 2010, care completează art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 12 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 13 aprilie 2010, cu un nou punct. ) (6) Autorizația taxi și orice altă copie conformă se eliberează odată cu două ecusoane care au același termen de valabilitate cu aceasta.(7) Modelul și dimensiunile ecusoanelor vor fi stabilite prin regulamentul de organizare a serviciului de transport respectiv, aprobat prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului București, și vor conține obligatoriu următoarele înscrisuri:a) localitatea de autorizare;b) tipul transportului, respectiv:1. TAXI - pentru transportul în regim de taxi;2. RENT CAR - pentru transportul în regim de închiriere;c) termenul de valabilitate a autorizației taxi sau a copiei conforme, după caz;d) numărul de ordine al autorizației taxi sau al copiei conforme, după caz, astfel cum a fost atribuit conform registrului special prevăzut la art. 10 alin. (3);e) numărul de circulație al autovehiculului pentru care s-a eliberat autorizația taxi sau copia conformă, după caz.(8) Prevederile art. 9 alin. (3) se aplică în mod corespunzător și în cazul autorizațiilor taxi și al altor tipuri de copii conforme. (la 06-08-2007, Art. 11 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 12(1) Autorizația taxi sau orice altă copie conformă a autorizației de transport se găsește obligatoriu la bordul autovehiculului și este valabilă numai în prezența ecusoanelor și a următoarelor documente, după caz:a) certificatul de înmatriculare a autovehiculului cu anexa privind inspecția tehnică periodică valabilă;b) copia certificatului de agreare privind utilizarea autovehiculului în cazul transportului în regim de taxi, emis de R.A.R. prin reprezentanțele sale;c) asigurarea persoanelor, a bunurilor acestora și a mărfurilor transportate, pentru riscurile ce cad în sarcina transportatorului autorizat;d) asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;e) certificatul de atestare profesională a conducătorului auto, în cazul transportului de persoane;f) copia buletinului de verificare metrologică a taximetrului aparatului de taxat;g) copia contractului cu dispeceratul taxi, în cazul în care taxiul trebuie să fie dotat, conform prevederilor prezentei legi, cu stație radio emisie-recepție și este arondat unui dispecerat taxi;h) alte documente stabilite prin prezenta lege.(2) Lipsa ecusoanelor sau a unuia dintre documentele prevăzute la alin. (1), la controlul efectuat de autoritățile abilitate, impune reținerea autorizației taxi sau a copiei conforme a autorizației de transport, după caz, comunicându-se imediat această măsură către managerul de transport în regim de taxi și închiriere de către reprezentantul autorității care realizează controlul, până când se face dovada existenței și valabilității documentelor respective. (la 01-02-2016, Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA nr. 8 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29 ianuarie 2016, prin înlocuirea unei sintagme. ) (3) În cazul imposibilității transportatorului autorizat de a face dovada existenței sau valabilității ecusoanelor ori a unuia dintre documentele respective, în maximum 30 de zile, autorizația taxi sau copia conformă respectivă se retrage, odată cu ecusoanele.(4) Autorizația taxi sau copia conformă retrasă se va atribui altui transportator autorizat, în procedura de atribuire prevăzută de prezenta lege. (la 06-08-2007, Art. 12 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 12^1(1) Certificatul de agreare se eliberează, la cerere, pentru autovehiculele taxi de către R.A.R., prin reprezentanțele sale, pentru o perioadă de 10 ani și este valabil prin vizarea anuală a certificatului de agreare, cu ocazia realizării inspecției tehnice periodice obligatorii, conform reglementărilor în vigoare.(2) Viza anuală a certificatului de agreare se acordă la stațiile de inspecție tehnică din structura reprezentanțelor R.A.R., pe baza reglementărilor existente, la care se adaugă normele privind verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice impuse la obținerea certificatului de agreare.(3) În cazul deținerii autovehiculului în temeiul unui contract de leasing, certificatul de agreare obținut își menține valabilitatea și în cazul în care utilizatorul devine proprietar, cu modificările care se impun conform prevederilor legale. (la 06-08-2007, Art. 12^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 13În cadrul atribuțiilor de coordonare a activităților privind transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, autoritățile administrației publice locale sau ale municipiului București, după caz, emit reglementări referitoare la:a) regulamentul de organizare și executare a transportului de persoane, mărfuri sau bunuri pe teritoriul localității respective, în conformitate cu reglementările generale în vigoare;b) nivelul tarifelor de distanță maximale, astfel cum sunt definite la art. 49 alin. (1) lit. a), în cazul transportului de persoane în regim de taxi;c) programele de lucru obligatorii în funcție de fluctuația cerințelor de transport zilnice;d) asigurarea continuității serviciului pe durata celor 24 de ore ale zilei;e) interdicțiile și restricțiile privind activitatea în regim de taxi și în regim de închiriere;f) locurile de așteptare a clienților sau de staționare a taxiurilor;g) obligațiile transportatorilor autorizați, ale dispeceratelor taxi, ale taximetriștilor și ale clienților privind desfășurarea serviciului de transport;h) controlul activității autovehiculelor pe traseu;i) taxele și impozitele locale ce se impun;j) norma privind gradul de asigurare a numărului de locuri de așteptare a clienților în raport cu numărul de autorizații taxi emise, stabilite prin studii de specialitate;k) alte prevederi necesare bunei organizări și executări a serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere. (la 06-08-2007, Art. 13 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 14(1) Activitatea de transport public local de persoane în regim de taxi trebuie dimensionată în raport cu gradul de satisfacere a transportului public local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze, tramvaie și metrou, după caz.(2) Autoritățile administrațiilor publice locale și ale municipiului București, prin hotărâri ale consiliilor respective, cu consultarea asociațiilor profesionale reprezentative, definite la art. 54, stabilesc numărul maxim de autorizații taxi, necesar pentru executarea transportului în regim de taxi, pentru o perioadă de 5 ani, după următoarele criterii minimale:a) gradul de satisfacere a transportului public local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze, tramvaie și metrou, după caz, asigurând echilibrul care se impune între acestea;b) norma cuprinsă la art. 13 lit. j);c) gradul de poluare;d) cererea și oferta permanente;e) gradul de aglomerație în trafic;f) promovarea tipurilor de transport mai puțin poluante.(3) Numărul maxim de autorizații taxi care pot fi atribuite pentru o perioadă dată se poate stabili și pe baza unui studiu de specialitate realizat, precum și în urma consultării asociațiilor profesionale reprezentative.(4) Numărul maxim de autorizații taxi stabilit a se atribui în conformitate cu prevederile alin. (2) și/sau (3) va fi de maximum 4 la 1.000 de locuitori ai localității de autorizare. (la 30-03-2008, Alin. (4) al art. 14 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 68 din 26 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 martie 2008. ) (5) După procedura de atribuire a numărului maxim de autorizații taxi stabilit conform alin. (4), autoritatea de autorizare nu va mai atribui nicio autorizație taxi decât în condiția disponibilizării unora dintre cele existente sau în cazul măririi numărului de autorizații taxi, cu respectarea prevederilor alin. (2)-(4).(6) Dacă numărul autorizațiilor taxi emise până la data intrării în vigoare a prezentei legi depășește numărul maxim de autorizații taxi stabilite în condițiile alin. (2)-(4), consiliul local sau Consiliul General al Municipiului București nu va mai atribui nicio autorizație taxi până la micșorarea numărului acestor autorizații, prin disponibilizare în conformitate cu prevederile prezentei legi, sub numărul maxim stabilit. (la 06-08-2007, Art. 14 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 14^1(1) Pe baza autorizațiilor taxi sau a copiilor conforme obținute prin procedurile stabilite de prezenta lege, autoritatea de autorizare va emite deținătorilor acestora contractul de atribuire a gestiunii delegate pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi sau a serviciului de transport în regim de închiriere, cu autovehiculele respective. Perioada de valabilitate a fiecărui contract de atribuire a gestiunii delegate este egală cu durata maximă de valabilitate a autorizațiilor taxi sau a copiilor conforme deținute de transportatorul autorizat, după caz, dar nu mai mult de 5 ani. Contractul de atribuire a gestiunii delegate poate fi reînnoit pe baza deținerii în continuare a unor autorizații taxi sau a unor copii conforme, obținute, după caz, în condițiile prezentei legi.(2) Drepturile și obligațiile transportatorilor autorizați cărora li se atribuie în gestiune delegată executarea serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere se prevăd în caietele de sarcini anexate la contractele de atribuire în gestiune delegată.(3) Se interzice titularilor contractelor de atribuire a gestiunii delegate a serviciilor de transport în regim de taxi sau a serviciilor de transport în regim de închiriere să încheie cu terți contracte de subdelegare a serviciului de transport respectiv.(4) Cesionarea parțială sau totală, după caz, a unui/unor contract/contracte de atribuire a gestiunii serviciului de transport taxi sau de transport în regim de închiriere de către titularul/titularii acestora unuia sau mai multor transportatori nu este admisă decât dacă are loc una dintre următoarele operațiuni:a) titularii contractelor de atribuire a gestiunii delegate au fuzionat, dând naștere unui nou transportator;b) titularul contractului de atribuire a gestiunii s-a divizat, dând naștere unor noi transportatori;c) titularul contractului de atribuire a gestiunii renunță la una sau mai multe autorizații taxi, în favoarea unor angajați ai acestuia, care dovedesc că au dobândit calitatea de transportator autorizat în regim de taxi, dând naștere astfel unuia sau mai multor transportatori, după caz;d) titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoană fizică autorizată sau o asociație familială autorizată care se transformă într-o persoană juridică, dând naștere unui nou transportator. (la 24-07-2010, Alin. (4) al art. 14^1 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 168 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 21 iulie 2010, care completează art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 12 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 13 aprilie 2010, cu un nou punct. ) (5) Ca urmare a înființării noilor transportatori în urma uneia dintre operațiunile prevăzute la alin. (4), autoritatea de autorizare emitentă a autorizațiilor taxi sau a copiilor conforme respective, deținute de titularii inițiali ai contractelor de atribuire a gestiunii la cererea acestora, le va comasa sau distribui corespunzător între transportatorii inițiali și transportatorii nou-înființați, după caz, în raport cu numărul autovehiculelor care au fost preluate sau cedate între titularii contractelor și transportatorii nou-înființați. (la 24-07-2010, Alin. (5) al art. 14^1 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 168 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 21 iulie 2010, care completează art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 12 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 13 aprilie 2010, cu un nou punct. ) (6) Abrogat. (la 24-07-2010, Alin. (6) al art. 14^1 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 168 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 21 iulie 2010, care completează art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 12 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 13 aprilie 2010, cu un nou punct. ) (7) Pe baza autorizațiilor taxi sau a copiilor conforme obținute de fiecare transportator ca urmare a aplicării prevederilor alin. (5), contractele inițiale de atribuire a gestiunii vor fi atribuite corespunzător de autoritatea respectivă transportatorilor rezultați în urma derulării operațiunilor prevăzute la alin. (4), în interiorul aceluiași termen de valabilitate a contractului/contractelor inițial/inițiale. (la 24-07-2010, Alin. (7) al art. 14^1 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 168 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 21 iulie 2010, care completează art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 12 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 13 aprilie 2010, cu un nou punct. ) (8) Prevederile alin. (4) și (5) nu sunt aplicabile dacă transportatorii nou-înființați nu au calitatea de transportatori în momentul derulării operațiunilor prevăzute la alin. (4), iar prevederile alin. (7) se pot aplica numai sub rezerva ca acești transportatori să devină transportatori autorizați într-un termen de maximum 30 de zile de la data efectuării operațiunilor prevăzute la alin. (4). (la 24-07-2010, Alin. (8) al art. 14^1 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 168 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 21 iulie 2010, care completează art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 12 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 13 aprilie 2010, cu un nou punct. ) (9) Prevederile alin. (3)-(7) sunt aplicabile corespunzător și în cazul contractelor de atribuire în gestiune directă a serviciului de transport în regim de taxi sau a serviciului de transport în regim de închiriere, în cazul în care sunt aplicabile prevederile art. 3 alin. (2). (la 06-08-2007, Art. 14^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 14^2(1) Serviciul de transport în regim de taxi și serviciul de transport în regim de închiriere se atribuie în gestiune delegată, prin contract de atribuire, de către autoritatea de autorizare, transportatorilor autorizați, pe baza autorizației de transport corespunzătoare, emisă de către aceasta, precum și pe baza numărului de autorizații taxi sau de copii conforme, după caz, obținute prin procedura de atribuire prevăzută la alin. (5) și (6) sau prin alte proceduri prevăzute în prezenta lege.(2) Prin contractul de atribuire în gestiune se stabilesc toate condițiile în care se desfășoară serviciul de transport concesionat, pe baza autorizațiilor taxi sau a copiilor conforme atribuite fiecărui transportator autorizat, pentru autovehiculele deținute și utilizate conform prevederilor prezentei legi.(3) Dovada atribuirii în gestiune pentru executarea serviciului de transport cu un autovehicul deținut este autorizația taxi sau copia conformă a autorizației de transport, după caz, eliberată pentru aceasta, în condițiile prezentei legi.(4) Serviciile de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere se atribuie în executare transportatorilor autorizați, prin concesiune, în gestiune delegată, respectându-se următoarele proceduri:a) procedura de atribuire a autorizațiilor taxi sau a celorlalte copii conforme, după caz, și a ecusoanelor aferente, transportatorilor autorizați câștigători;b) eliberarea autorizațiilor taxi sau a celorlalte copii conforme, după caz, în conformitate cu prevederile art. 11;c) încheierea contractelor de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, în conformitate cu numărul autorizațiilor taxi sau al copiilor conforme atribuite și eliberate.(5) Procedura de atribuire a autorizațiilor taxi sau a celorlalte copii conforme, după caz, constă în acordarea unor punctaje realizate din îndeplinirea criteriilor de departajare prevăzute la alin. (6), pentru fiecare autovehicul precizat în declarația pe propria răspundere că este deținut sau va fi deținut ca autovehicul nou, utilizat în condițiile prezentei legi, pentru executarea serviciului de transport respectiv, declarându-se câștigătoare autovehiculele care au obținut punctajele cele mai mari, în ordinea descrescătoare, stabilite pe grupe de autovehicule diferențiate în ordinea descrescătoare a capacității cilindrice a motoarelor. În condițiile în care numărul de autorizații taxi stabilit a se atribui nu se epuizează, procedura va fi reluată cu transportatorii autorizați înscriși pentru o nouă procedură. În cazul în care un transportator autorizat participă la procedura de atribuire cu autovehicule care urmează să fie dobândite, conform declarației pe propria răspundere, acesta va depune la autoritatea de autorizare o scrisoare de garanție în cuantum de 5% din valoare, pentru fiecare autovehicul astfel declarat. Garanția se restituie corespunzător pentru fiecare autovehicul dobândit, în momentul eliberării autorizației taxi conform prevederilor prezentei legi. Dacă în termen de 6 luni de la data desfășurării procedurii de atribuire în condițiile prezentei legi transportatorul autorizat nu solicită eliberarea autorizațiilor taxi pentru autovehiculele declarate deținute sau că vor fi deținute în proprietate ori în temeiul unui contract de leasing, aceste autorizații taxi se retrag și se va reține corespunzător garanția depusă.(6) Criteriile de departajare vor fi:a) vechimea autovehiculului de la data fabricației;b) clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro;c) volumul portbagajului util și echiparea cu instalație pentru aer condiționat;d) vechimea în ani de când transportatorul desfășoară autorizat activitatea de transport respectivă;e) gradul de protecție a pasagerului/pasagerilor, respectiv existența airbagurilor pentru pasagerul din față/pasagerii din spate;f) efortul investițional al transportatorului autorizat, definit de modul de deținere, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, a autovehiculelor pe tipuri;g) posibilitatea asigurării reale a prezenței autovehiculului în activitate de minimum 8 ore pe zi lucrătoare;h) dotări suplimentare ale autovehiculului, astfel cum sunt precizate la art. 36.(7) Elementele prevăzute la alin. (6) lit. c), e) și h) se certifică de R. A. R. prin intermediul certificatului de agreare.(8) Punctajele acordate pentru fiecare criteriu de departajare vor fi stabilite prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a Consiliului General al Municipiului București, cu acordul asociațiilor profesionale reprezentative existente.(9) Când un transportator autorizat renunță la una sau mai multe autorizații taxi sau la alte copii conforme, când acestea se retrag sau când se majorează numărul lor în condițiile prezentei legi, autoritatea de autorizare le va atribui cu prioritate transportatorilor autorizați înscriși în listele de așteptare, prin procedura de atribuire precizată la alin. (5).(10) În lista de așteptare, care este publică, deschisă la autoritatea de autorizare, se poate înscrie orice transportator autorizat, o singură dată.(11) În cazul transportului de mărfuri sau bunuri în regim de taxi sau al transportului de persoane în regim de închiriere, numărul de copii conforme atribuite poate fi limitat, după caz, în condiții similare celor prevăzute la art. 14, dacă așa se stabilește prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului București. (la 31-12-2018, Art. 14^2 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007 )  +  Articolul 14^3(1) Retragerea autorizației de transport se realizează de către autoritatea de autorizare și are drept consecință pierderea calității de transportator autorizat, anularea contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport, precum și retragerea tuturor autorizațiilor taxi sau a altor copii conforme atribuite pe baza autorizației respective.(2) Autorizația de transport poate fi retrasă în următoarele situații:a) transportatorul autorizat nu mai îndeplinește una dintre condițiile care stau la baza menținerii valabilității acesteia ori acordarea sau vizarea autorizației a fost realizată pe bază de documente ori de declarații false;b) transportatorul autorizat a folosit documente false în derularea activităților serviciului de transport sau a practicat în mod repetat proceduri vizând evaziunea fiscală;c) transportatorul autorizat a încetat activitatea ca urmare a lichidării, a falimentului sau a unei hotărâri judecătorești definitive;d) transportatorul autorizat a depășit termenul de valabilitate a autorizației de transport cu mai mult de 30 de zile și nu a solicitat atribuirea vizei în termen;e) la cerere.(3) Autorizația taxi sau orice altă copie conformă a autorizației de transport poate fi suspendată sau retrasă de către autoritatea de autorizare emitentă numai odată cu ecusoanele atribuite.(4) Autorizația taxi sau orice altă copie conformă poate fi suspendată odată cu ecusoanele aferente, pentru 1-3 luni, în următoarele cazuri:a) nu mai este îndeplinită cel puțin una dintre condițiile atribuirii documentului;b) a expirat valabilitatea inspecției tehnice periodice;c) sunt încălcate prevederile privind modul de tarifare a serviciului, care defavorizează clientul sau care vizează evaziunea fiscală;d) au fost săvârșite abateri grave sau repetate de la prevederile contractului de atribuire în gestiune a serviciului sau de la regulamentul de organizare a serviciului de transport respectiv, privind legalitatea, siguranța serviciului, calitatea și continuitatea serviciului sau protecția clientului și a mediului;e) plata serviciului de transport în regim de taxi nu s-a realizat pe baza bonului client eliberat corespunzător;f) transportul se efectuează fără documentele de plată obligatorii, în cazul transportului în regim de închiriere;g) aplicarea pe caseta taxi sau pe elementele de caroserie ale taxiului a altor înscrisuri, însemne sau accesorii decât cele stabilite prin prezenta lege;h) când autovehiculele care execută servicii de transport în regim de închiriere sau fac obiectul serviciului de închiriere de autovehicule utilizează însemne sau dotări specifice ale autovehiculelor taxi;i) neîndeplinirea în termen a prevederilor art. 9 alin. (3).(5) Autorizația taxi sau orice altă copie conformă poate fi retrasă în următoarele cazuri:a) în cazurile prevăzute la art. 12 alin. (3) și la art. 14^3 alin. (1);b) a fost obținută pe baza unor documente false;c) dacă a fost reținută de două ori în 12 luni consecutive;d) dacă activitatea de transport în regim de taxi cu autovehiculul respectiv a fost redusă în mod nejustificat, total sau parțial, față de prevederile contractului de atribuire în gestiune, timp de 6 luni, respectiv 12 luni consecutive, după cum rezultă din rapoartele memoriei fiscale depuse;e) copia conformă și/sau ecusonul, după caz, au fost încredințate sau utilizate de alt autovehicul decât cel pentru care au fost atribuite;f) dacă autovehiculul execută activitate de transport pe perioada în care copia conformă este reținută;g) dacă taxiul este dotat cu aparat de taxat nefiscalizat de către deținătorul legal al autorizației taxi;h) în cazul în care conducătorul auto nu deține certificat de atestare a pregătirii profesionale sau certificatul de atestare a pregătirii profesionale obținut are valabilitatea depășită; (la 01-02-2016, Lit. h) a art. 14^3 a fost modificată de art. II din ORDONANȚA nr. 8 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29 ianuarie 2016, prin înlocuirea unei sintagme. ) i) la cerere.(6) Contestarea măsurii de retragere a autorizației de transport sau a copiei conforme ca măsură complementară se poate realiza prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 56^1 alin. (3). (la 06-08-2007, Art. 14^3 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 15(1) Activitatea de dispecerat taxi poate fi executată numai pe raza localității de autorizare de către orice persoană juridică, denumită în continuare dispecerat, autorizată de autoritatea de autorizare, în condițiile prezentei legi.(2) Autorizația de dispecerat taxi se poate obține pe baza depunerii următoarei documentații:a) copie de pe certificatul de înmatriculare emis de registrul comerțului;b) declarație pe propria răspundere a managerului de transport în regim de taxi și închiriere să administreze, conform căreia dispeceratul deține baza tehnică necesară, stația de emisie-recepție, frecvența radio protejată, personalul autorizat și spațiile necesare; (la 01-02-2016, Lit. b) a alin. (2) al art. 15 a fost modificată de art. II din ORDONANȚA nr. 8 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29 ianuarie 2016, prin înlocuirea unei sintagme. ) c) copie de pe certificatul de operator radiotelefonist al angajaților dispeceratului taxi, eliberat de autoritatea în domeniul comunicațiilor;d) copie de pe licența de utilizare a frecvențelor radioelectrice, eliberată de autoritatea în domeniu.(3) Autorizația de dispecerat taxi se eliberează pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii la cerere pe perioade de 5 ani în aceleași condiții ca la emitere, și este valabilă numai pe raza administrativ-teritorială a autorității de autorizare.(4) Activitatea de dispecerat se desfășoară pe baze contractuale numai pentru transportatorii autorizați care desfășoară servicii de transport în regim de taxi, în aceeași localitate de autorizare.(5) Transportatorii autorizați care execută servicii de transport în regim de taxi vor utiliza serviciile unui dispecerat în condițiile prezentei legi, pe bază de contract de dispecerizare, încheiat cu acesta în condiții nediscriminatorii.(6) Serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toate taxiurile transportatorilor autorizați, care își desfășoară activitatea într-o localitate, cu excepția localităților unde s-au atribuit mai puțin de 100 de autorizații taxi, unde serviciul este opțional.(7) În cazurile exceptate prevăzute la alin. (6), taxiurile vor fi dotate cu telefoane mobile, pentru preluarea comenzilor de la clienți. Aceste taxiuri vor avea afișat în exterior numărul de telefon sau alte modalități de apelare.(8) Contractele de dispecerat taxi încheiate cu transportatorii autorizați trebuie să conțină prevederi privind obligațiile părților de a respecta reglementările privind calitatea și legalitatea serviciului prestat, precum și tarifele de distanță convenite a fi utilizate.(9) Taxiurile deservite de un dispecerat pot realiza serviciul de transport utilizând tarife unice sau tarife diferențiate pe categorii de autovehicule, astfel cum este prevăzut în contractul de dispecerizare.(10) Dispeceratul poate pune la dispoziția transportatorilor autorizați pe care îi deservește stații radio de emisie-recepție pentru dotarea taxiurilor, pe bază de contract de închiriere, încheiat în condiții nediscriminatorii. (la 06-08-2007, Art. 15 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 16Autorizația pentru activitatea de dispecerat taxi va fi retrasă de către emitent în următoarele cazuri:a) autorizația a fost eliberată pe baza unor documente false sau neconforme cu realitatea;b) nu mai sunt îndeplinite condițiile care mențin valabilitatea acesteia;c) dispeceratul deservește taxiuri dotate cu stații radio neînregistrate în registrul de evidență a acestora;d) dispeceratul deservește autovehicule pentru care nu s-au atribuit autorizații taxi sau dețin autorizații taxi atribuite de autoritățile de autorizare ale altor localități;e) dispeceratul deservește autoturisme care realizează transporturi în regim de închiriere;f) dispeceratul impune transportatorilor autorizați deserviți practicarea unor tarife destinate controlului pieței și eliminării concurenței;g) la cerere. (la 06-08-2007, Art. 16 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Secţiunea a 2-a Executarea transporturilor în regim de taxi  +  Articolul 17Transportul în regim de taxi se poate executa numai la solicitarea clientului și pe orice traseu deschis circulației publice.  +  Articolul 18În raport cu localitatea de autorizare, transportatorul autorizat poate executa transportul în regim de taxi în următoarele situații:a) permanent, în interiorul localității de autorizare, la cererea clientului;b) ocazional, între localitatea de autorizare și alte localități sau puncte de interes, numai la cererea expresă a clientului, cu acordul taximetristului, având obligația revenirii în localitatea de autorizare după executarea cursei;c) ocazional, între localitatea de autorizare și alte localități de peste frontieră, la cererea expresă a clientului și cu acordul taximetristului, cu obligația revenirii autovehiculului în localitatea de autorizare după executarea cursei. (la 06-08-2007, Art. 18 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 19Este interzis transportul persoanelor în regim de taxi pe trasee fixe, prestabilite de taximetrist, care depășesc localitatea de autorizare.  +  Articolul 20(1) Taxiurile au acces în condiții egale și nediscriminatorii în locurile de așteptare a clienților, în limita locurilor vacante.(2) Accesul în locurile de așteptare a clienților poate fi gratuit sau autoritatea administrației publice locale poate institui o taxă generală, plătită de fiecare taxi autorizat.(3) În lipsa locurilor de așteptare a clienților, taxiurile pot staționa numai în locurile permise pentru autovehicule.(4) Pentru îmbarcarea sau debarcarea unui client, taxiurile pot opri și pe drumurile publice cu restricții privind oprirea, cu excepția locurilor periculoase, cu condiția să nu fie perturbată circulația prin această manevră.(5) Taxiurile pot circula în localități pe pistele special amenajate pentru mijloacele de transport auto în comun, fără a perturba circulația acestora.(6) În locurile de așteptare, taxiurile pot fi angajate de către clienți după principiul «primul sosit, primul plecat» .(7) Se interzice taxiurilor să efectueze transport public de persoane în regim de taxi sau să staționeze în vederea efectuării în mod permanent a unor astfel de transporturi în interiorul unei localități, alta decât localitatea de autorizare*). (la 24-07-2010, Alin. (7) al art. 20 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 168 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 21 iulie 2010, care modifică pct. 1 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 12 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 13 aprilie 2010. ) (8) Este interzis ca un transportator autorizat în regim de taxi să dețină poziția de monopol într-o stație de așteptare a clienților care are caracterul unui loc public. (la 06-08-2007, Art. 20 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 21(1) Orice persoană are acces egal și nediscriminatoriu în angajarea serviciilor unui taxi aflat în poziția «Liber» , staționar sau în mișcare.(2) Angajarea serviciilor unui taxi aflat în mișcare în poziția «Liber» se poate realiza de către client semnalizând vizibil.(3) Angajarea serviciilor unui taxi se poate realiza telefonic sau prin alte mijloace.(4) Pentru angajarea sau realizarea transportului persoanelor cu handicap locomotor, cu copii sub 2 ani, al persoanelor bolnave sau aflate în imposibilitatea de a se deplasa, taxiul poate opri și circulă în regim special în zone unde circulația este restricționată, fără a afecta siguranța celorlalți participanți la trafic. (la 06-08-2007, Art. 21 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 22Se interzice transportul pe o singură cursă a mai mult de un client, astfel cum acesta este definit la art. 1^1 lit. h). (la 06-08-2007, Art. 22 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 23(1) Timpul în care se desfășoară o cursă este cel cuprins între momentul începerii cursei și momentul finalizării acesteia.(2) Momentul începerii cursei este acela în care între client și taximetrist s-a convenit executarea acesteia și coincide cu momentul trecerii de la poziția «Liber» la poziția «Ocupat» .(3) Momentul finalizării cursei taxiului este acela al eliberării sale la destinație de către client, care coincide cu trecerea de la poziția «Ocupat» la poziția «Liber» , după emiterea bonului client de către aparatul de taxat în poziția «Plată» .(4) Chiar dacă taxiul nu se deplasează, după trecerea în poziția «Ocupat» , taximetrul afișează tariful de pornire și începe înregistrarea duratei staționării la dispoziția clientului după tariful orar. (la 06-08-2007, Art. 23 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 24În cazul angajării taxiului printr-un dispecer, locul și momentul începerii cursei sunt locul și momentul preluării clientului.  +  Secţiunea 2^1 Executarea transportului persoanelor în regim de taxi la și de la aeroporturi (la 30-03-2008, Secțiunea 2^1 din Cap. II a fost introdusă de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 68 din 26 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 martie 2008. )  +  Articolul 24^1(1) Prin derogare de la prevederile art. 19 și art. 20 alin. (7) și (8), transportul persoanelor în regim de taxi se poate realiza permanent între localitatea de autorizare și aeroporturile situate în afara acestora.(2) Pentru asigurarea calității transportului în regim de taxi a clienților la și de la aeroport, administrația fiecărui aeroport va asigura o stație de debarcare a clienților transportați către aeroport, precum și locul de așteptare a taxiurilor pentru clienții transportați de la aeroport către localitățile de destinație.(3) Locurile de așteptare vor fi special dotate și amenajate cu peron de îmbarcare pentru clienți. Preluarea clienților din aeroport, dirijarea și îmbarcarea acestora în taxiuri și accesul taxiurilor în locul de așteptare se vor realiza prin dirijare asigurată de administrația aeroportului, în ordinea așteptării taxiurilor. Este interzisă practica de abordare a clienților în interiorul aeroportului de către taximetriști sau interpuși ori îmbarcarea clienților în altă ordine decât în ordinea precizată. (la 24-07-2010, Alin. (3) al art. 24^1 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 168 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 21 iulie 2010, care completează art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 12 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 13 aprilie 2010, cu pct. 1^1. ) (4) În locurile de așteptare asigurate de administrația fiecărui aeroport din raza teritorială a municipiului București și a județului Ilfov au acces numai taxiurile care dețin autorizații emise de autoritățile de autorizare din aceste unități administrativ-teritoriale. (la 28-04-2016, Alin. (4) al art. 24^1 a fost modificat de art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 12 din 27 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 28 aprilie 2016. ) (5) În stația de debarcare a clienților au acces toate autovehiculele taxi care transportă clienți dinspre localitățile de autorizare.(6) Administrația aeroportului are obligația să afișeze la peronul de îmbarcare a clienților în taxiuri lista cu tarifele maximale, aprobate de autoritățile de autorizare prevăzute la alin. (4). (la 24-07-2010, Alin. (6) al art. 24^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 168 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 21 iulie 2010, care completează art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 12 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 13 aprilie 2010, cu pct. 1^2. ) (7) Este interzisă practicarea de către taximetriști a unor tarife superioare față de tariful afișat pe portiera taxiului cu care aceștia operează în localitatea de autorizare pentru transportul clienților la și de la aeroport. (la 24-07-2010, Alin. (7) al art. 24^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 168 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 21 iulie 2010, care completează art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 12 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 13 aprilie 2010, cu pct. 1^2. ) (8) În parcările aeroportului amenajate pentru autovehicule au acces, cu plata taxelor legale, toate taxiurile care dețin autorizație taxi, altele decât cele prevăzute la alin. (4), care așteaptă preluarea clienților, pe bază de contract sau pe bază de comandă realizată prin dispecerat taxi, pentru deplasarea acestora la alte destinații decât municipiul București și județul Ilfov. (la 24-07-2010, Alin. (8) al art. 24^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 168 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 21 iulie 2010, care completează art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 12 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 13 aprilie 2010, cu pct. 1^2. ) (la 30-03-2008, Art. 24^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 68 din 26 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 martie 2008. )  +  Articolul 24^2Abrogat. (la 24-07-2010, Art. 24^2 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 168 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 21 iulie 2010, care completează art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 12 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 13 aprilie 2010, cu pct. 1^3. )  +  Articolul 24^3Abrogat. (la 24-07-2010, Art. 24^3 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 168 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 21 iulie 2010, care completează art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 12 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 13 aprilie 2010, cu pct. 1^3. )  +  Secţiunea a 3-a Executarea transportului de persoane în regim de închiriere a autoturismului  +  Articolul 25(1) Transportul în regim de închiriere este serviciul de transport public de persoane, executat cu un autoturism cu conducător auto, pus la dispoziția clientului pe bază de contract pentru efectuarea serviciului, tarifat pe oră sau pe zi, cu plata anticipată a prestației contractate, pe bază de documente fiscale, conform prezentei legi. Transportul în regim de închiriere se realizează pe orice traseu, la cererea expresă a clientului, cu obligația revenirii autovehiculului în localitatea de autorizare după efectuarea transportului respectiv, conform contractului. Conducătorul auto trebuie, obligatoriu, să dețină certificatul de atestare a pregătirii profesionale și să fie angajat al transportatorului autorizat. (la 01-02-2016, Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA nr. 8 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29 ianuarie 2016, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) Transportatorul autorizat respectiv poate executa și serviciul de închiriere de autoturisme fără conducător auto, pe care le pune la dispoziția clienților pe bază de contract.(3) Serviciul de închiriere de autoturisme, ca serviciu exclusiv, se poate executa de către orice operator economic înregistrat la registrul comerțului în condițiile legii, pe baza certificatului de înmatriculare emis de acesta.(4) În cazul executării serviciului de închiriere de autoturisme, clienții suportă, în afara contractului, costurile carburanților consumați, taxele de drum, de parcare, de acces, inclusiv costul asigurării pentru daunele produse transportatorului autorizat din cauze imputabile clientului.(5) În cazul executării serviciului de închiriere de autoturisme, transportatorul autorizat sau operatorul economic, după caz, nu poate închiria autoturismul dacă clientul nu face dovada că deține toate documentele valabile pentru a avea dreptul de a conduce autoturismul respectiv. Închirierea autoturismului fără conducător auto se va menționa expres în contractul de închiriere, care trebuie să conțină și prevederi privind obligațiile clientului privind restituirea vehiculului.(6) Pentru executarea serviciului de transport în regim de închiriere, la bordul autoturismului trebuie să existe:a) copia conformă a autorizației de transport în regim de închiriere, care este valabilă în prezența documentelor menționate la art. 12 alin. (1) lit. a), c), d) și e);b) documentul fiscal cu regim special valabil privind plata anticipată a întregului transport contractat;c) contractul încheiat între transportatorul autorizat și client;d) documentele stabilite conform legislației în vigoare privind circulația rutieră.(7) Pentru executarea serviciului de închiriere de autoturisme, la bordul autoturismului trebuie să existe copia conformă a certificatului de înmatriculare emis de registrul comerțului, eliberată, la cerere, de către autoritatea de autorizare pentru o durată de 5 ani. Copia conformă este valabilă în prezența următoarelor documente sau însemne, respectiv:a) certificatul de înmatriculare al autoturismului cu anexa privind inspecția tehnică periodică valabilă;b) asigurarea persoanelor și a bunurilor acestora pentru riscuri ce cad în sarcina transportatorului autorizat;c) asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;d) contractul de închiriere al autoturismului și documentele de plată anticipată a serviciului.(8) La efectuarea controlului, în cazul lipsei documentelor sau însemnelor prevăzute, se aplică prevederile art. 12.(9) Este interzis a se executa transport în regim de taxi cu autoturisme destinate transportului în regim de închiriere; acestea nu trebuie să aibă în dotare aparate de taxat sau stații radio de emisie-recepție și să nu aibă înscrisuri, însemne, dotări și accesorii stabilite pentru taxiuri, conform prevederilor prezentei legi.(10) Autoturismele utilizate în efectuarea serviciului de transport în regim de închiriere sau în efectuarea serviciului de închiriere de autoturisme trebuie să aibă atașate, vizibil, pe colțul stânga jos al parbrizelor față și spate, câte un ecuson realizat și eliberat în condițiile art. 11 alin. (6) și (7), pentru întreaga perioadă de valabilitate a copiei conforme.(11) Transportatorii autorizați sau operatorii economici, după caz, sunt obligați ca, pe cheltuială proprie, să asigure clientul pentru eventualele accidente suferite de acesta în timpul transportului, pentru cauze imputabile transportatorului, respectiv operatorului economic sau, după caz, conducătorului autovehiculului. (la 06-08-2007, Art. 25 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Secţiunea a 4-aAtestarea profesională a conducătorului auto (la 06-08-2007, Titlul Secțiunii a 4-a a Cap. II a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 26(1) Pentru a putea practica transportul de persoane în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, conducătorul auto trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) să aibă permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de cel puțin 2 ani;b) să dețină certificat de atestare profesională valabil;c) să fie apt din punct de vedere medical și psihologic;d) să aibă vârsta minimă de 21 de ani.e) să nu aibă mențiuni în certificatul de cazier judiciar privitoare la faptele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1. (la 01-02-2016, Lit. e) a alin. (1) al art. 26 a fost introdusă de de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA nr. 8 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29 ianuarie 2016. ) (2) Certificatul de atestare se eliberează de agenția Autorității Rutiere Române - ARR pe raza căreia conducătorul auto activează, în urma promovării unui test-grilă.(3) Pentru a susține testul-grilă conducătorul auto trebuie să prezinte la agenția Autorității Rutiere Române - ARR următoarele documente:a) dovada absolvirii unui curs de pregătire profesională pentru practicarea transportului de persoane în regim de taxi sau a transportului în regim de închiriere, cu o durată maximă de până la 3 luni;b) dovada plății în contul agenției Autorității Rutiere Române - ARR a taxei privind testarea.(4) Testul-grilă, care este aprobat prin ordin al ministrului transporturilor, se consideră promovat în cazul obținerii a cel puțin 70% din punctajul maxim.(5) În caz de nepromovare a testului-grilă, conducătorul auto are dreptul la o nouă testare după maximum 15 zile, în condițiile respectării prevederilor alin. (3) lit. b).(6) După un al doilea test nepromovat conducătorul auto mai poate solicita o nouă testare numai după absolvirea unui nou curs de pregătire profesională. (la 06-08-2007, Art. 26 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 27(1) Condițiile de pregătire profesională a conducătorilor auto în vederea obținerii certificatului de atestare profesională, necesar practicării activității de transport de persoane în regim de taxi sau în regim de închiriere, se vor stabili prin ordin al ministrului transporturilor, ținând cont și de prevederile prezentei legi.(2) Pregătirea profesională a conducătorilor auto va fi asigurată în județul respectiv sau în municipiul București, după caz, printr-o unitate de școlarizare a conducătorilor auto autorizată, pe baza unei programe de școlarizare, aprobată prin ordin al ministrului transporturilor.(3) Pentru a putea urma cursurile de pregătire profesională, conducătorii auto solicitanți vor prezenta următoarele documente:a) cerere-tip;b) copie de pe permisul de conducere valabil;c) certificat de cazier judiciar în care să nu fie înscrise mențiuni privitoare la faptele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1; (la 01-02-2016, Lit. c) a alin. (3) al art. 27 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA nr. 8 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29 ianuarie 2016. ) d) copie de pe carnetul de muncă, dacă există;e) copie de pe actul de identitate;f) dovada că sunt apți medical și psihologic pentru transportul de persoane;g) adeverința eliberată de serviciul poliției rutiere, din care să rezulte că în ultimul an nu au avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul pentru conducerea autovehiculului sub influența alcoolului sau a substanțelor stupefiante ori nu au fost implicați în accidente rutiere soldate cu victime, din culpa lor. (la 06-08-2007, Art. 27 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 28(1) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale se eliberează pentru o perioadă nedeterminată, cu viza obligatorie la 5 ani, acordată în urma susținerii testului-grilă, în condițiile prevederilor art. 26 alin. (4).(2) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil în condițiile în care este vizat la termen și conducătorul auto face dovada că este apt din punct de vedere medical și psihologic pentru transportul public de persoane și deține permis de conducere corespunzător.(3) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil pe teritoriul României. (la 06-08-2007, Art. 28 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 29Abrogat. (la 06-08-2007, Art. 29 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Capitolul III Autovehiculele taxi  +  Articolul 30(1) Pentru transportul de persoane sau transportul de bunuri în regim de taxi vor fi agreate de către R.A.R. ca taxiuri numai autoturisme și, respectiv, autovehicule care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) sunt dotate având aparat de taxat în stare de funcționare, cu taximetrul care respectă prevederile legilor în vigoare și cu aparatul de marcat electronic fiscal avizat conform prevederilor prezentei legi și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările ulterioare;b) autoturismele taxi sunt dotate legal cu stații radio de emisie-recepție sau cu telefoane mobile, după caz, în stare de funcționare;c) sunt dotate cu lampă taxi în stare de funcționare, conform prevederilor prezentei legi, omologată de către R.A.R.;d) aparatul de taxat intră în funcțiune doar în momentul în care a fost activat de dispozitivul de comandă fixat în una dintre pozițiile de operare autorizate;e) autoturismul, respectiv autovehiculul, are însemnele, înscrisurile, elementele de culoare ale caroseriei și dotările stabilite conform prevederilor prezentei legi.(2) Pentru taxiul destinat transportului de persoane trebuie ca autoturismul agreat să fie dotat cu portiere de acces și evacuare în dreptul fiecărei banchete sau scaun pentru clienți, după caz, precum și cu spațiu corespunzător transportului bagajelor de mână și nu poate transporta mai mult de 4 persoane în afara conducătorului auto.(3) Pentru transportul de mărfuri sau bunuri în regim de taxi, autovehiculul, cu sau fără remorcă, trebuie să fie destinat acestui scop și să nu depășească 3,5 tone masa totală maximă autorizată.(4) Alte categorii de autovehicule sunt interzise a fi agreate pentru transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi. (la 06-08-2007, Art. 30 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 31(1) Taxiul trebuie să ofere în exterior, prin însemne, înscrisuri, elemente de caroserie de culoare stabilită și dotări, vizibile de la distanță, informații privind tarifele de transport aplicate, necesare atât clientului potențial, cât și organelor de control și supraveghere autorizate.(2) Linia mediană orizontală a caroseriei, de regulă sub nivelul geamului, va fi marcată pe părțile laterale de o bandă dublă de carouri tip șah, de culori alternative alb și negru, de dimensiuni 3 x 3 cm la autoturisme și 5 x 5 cm la celelalte vehicule.(3) Pentru personalizarea autovehiculului taxi în trafic, caroseria acestuia, în totalitate sau cel puțin începând cu partea de deasupra benzii duble tip șah, va avea culoarea galbenă, dacă prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, nu s-a stabilit o altă culoare, cu consultarea asociațiilor.(4) Pe fiecare dintre portierele din spate sau pe portierele cabinei, în cazul transportului de mărfuri sau bunuri, se va aplica câte un ecuson, definit la art. 11 alin. (6) și (7), pentru întreaga perioadă de valabilitate a autorizației taxi. Această prevedere nu se aplică la prima agreare a autovehiculului.(5) Dotarea exterioară a taxiului constă într-o lampă taxi, de culoare galbenă, cu înscrisul TAXI pe față și spate, aprinsă permanent în timpul programului de lucru și care conține două lămpi suplimentare, de culori diferite, a căror semnificație, văzute din față, este următoarea:a) în stânga, o lampă de culoare roșie care, atunci când este aprinsă, indică poziția «Ocupat» a taxiului, respectiv există comandă client și prestația se tarifează;b) în dreapta, o lampă de culoare verde care, atunci când este aprinsă, indică poziția «Liber» a taxiului, respectiv nu există comandă client.(6) În cazul taxiurilor aparținând transportatorului autorizat, lampa taxi poate fi astfel dimensionată încât pe părțile laterale, opțional, să se poată înscrie vizibil datele de identificare ale acestuia sau ale dispeceratului taxi, astfel cum sunt înregistrate la registrul comerțului, și numărul de apel telefonic al dispeceratului taxi care îl deservește.(7) Modelul lămpii taxi va fi omologat de R.A.R. (la 06-08-2007, Art. 31 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 32Indicațiile lămpii taxi trebuie să aibă corespondent, vizibil pentru client, în afișajul client al aparatului de taxat.  +  Articolul 33Pozițiile de operare autorizate ale taxiului sunt următoarele:a) poziția «Liber» - poziția în care lampa de culoare verde din lampa taxi este aprinsă permanent, iar taximetrul se află în poziția de funcționare «Liber» , caz în care calculul prețului este dezactivat;b) poziția «Ocupat» - poziția în care lampa de culoare roșie din lampa taxi este aprinsă permanent, iar taximetrul se află în poziția de funcționare «Ocupat» , caz în care calculul prețului se efectuează pe baza tarifului de pornire și a tarifului pe distanța parcursă și/sau pe durata staționării sau a circulației sub viteza de comutare;c) poziția «Plată» - poziția de funcționare «Sumă de plată» a taximetrului, caz în care prețul călătoriei este indicat și în care cel puțin calculul prețului în funcție de durată este dezactivat. La trecerea în această poziție se stinge lampa roșie, se aprinde lampa verde, iar aparatul de marcat electronic fiscal emite bonul client. Din poziția «Plată» nu se poate trece în poziția «Ocupat» sau «Liber» decât după emiterea bonului client. (la 06-08-2007, Art. 33 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 34În cazul în care taxiul este folosit de transportatorul autorizat sau de taximetrist în alte scopuri decât transportul în regim de taxi, se instituie poziția de operare «Privat» , caz în care autovehiculul poate circula numai cu aparatul de taxat în poziția «Liber» și lampa taxi scoasă de pe cupolă. (la 06-08-2007, Art. 34 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 35(1) Pe portierele din față ale taxiului se aplică înscrisuri privind valorile tarifelor de distanță (lei/km), practicate pe timp de zi și pe timp de noapte, ale căror modele și dimensiuni vor fi stabilite prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz, astfel încât acestea să fie vizibile de la minimum 5 metri.(2) Taxiul trebuie să aibă afișat în interior, la loc vizibil, o listă care să poată fi consultată de către client, cuprinzând titularul legal al autorizației taxi și tarifele de distanță, de staționare și de pornire, pe timp de zi și pe timp de noapte, purtând ștampila primăriei localității de autorizare, precum și un ecuson cuprinzând numele și fotografia conducătorului auto.(3) Cu excepția înscrisurilor sau a simbolurilor realizate în condițiile prevăzute la art. 67 alin. (1), se interzice aplicarea pe caseta taxi sau pe elementele de caroserie a altor înscrisuri și/sau însemne decât a celor aprobate prin prezenta lege. (la 06-08-2007, Art. 35 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 36(1) Un taxi poate avea ca dotare, pe lângă stația radio de emisie-recepție, un dispozitiv GPS de monitorizare.(2) Un taxi poate avea dotări opționale, cum ar fi: dispozitivul fix de înregistrare a precizărilor făcute de client, perete despărțitor între conducătorul auto și clienți, dispozitiv de plată prin intermediul cardului bancar.(3) Se interzice amplasarea în interiorul și/sau pe caroseria unui autovehicul, care nu deține, după caz, autorizația taxi ori copia conformă valabilă, a însemnelor, a înscrisurilor, a dotărilor și a accesoriilor specifice autovehiculelor autorizate să execute transport public în regim de taxi sau în regim de închiriere. (la 24-07-2010, Alin. (3) al art. 36 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 168 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 21 iulie 2010, care modifică pct. 2 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 12 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 13 aprilie 2010. ) (la 06-08-2007, Art. 36 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 37(1) Pe toată durata activității taxiurile pot fi supuse controlului în ceea ce privește respectarea prevederilor prezentei legi de către reprezentanții organelor de control autorizate, respectiv:a) administrația publică locală;b) organele fiscale locale și județene;c) organele de specialitate din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, precum și din unitățile sale teritoriale;d) Autoritatea Rutieră Română - ARR, prin reprezentanțele teritoriale;e) Biroul Român de Metrologie Legală, prin reprezentanțele teritoriale;f) structurile poliției rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române;g) Regia Autonomă «Registrul Auto Român» , prin reprezentanțele teritoriale;h) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, prin oficiile teritoriale;i) inspectoratele teritoriale de muncă.(2) În traficul rutier, controlul autovehiculelor se va efectua de către reprezentanții autorităților menționate la alin. (1) lit. a)-c), e), g) și h), numai împreună cu poliția rutieră.(3) Principalele obiective ale controlului efectuat asupra taxiurilor sunt cele stabilite de reglementările specifice, emise de organismele prevăzute la alin. (1), precum și următoarele:a) controlul existenței valabilității și utilizării autorizației taxi sau a copiei conforme, după caz, precum și a ecusoanelor și a celorlalte documente stabilite de prezenta lege;b) controlul funcționării aparatului de taxat și al integrității sigiliilor;c) controlul corespondenței dintre indicațiile furnizate în exterior de lampa taxi și indicațiile și înregistrările aparatului de taxat;d) controlul respectării prevederilor privind aplicarea tarifelor și a nivelului acestora;e) momentul când a fost descărcat în memorie ultimul raport fiscal de închidere zilnică sau ultimul bon client;f) dacă clienții primesc bonul client și dacă conținutul acestuia este conform cu prevederile legii;g) preluarea spre analiză și control a datelor din memoria fiscală.(4) Controlul efectuat în condițiile alin. (1), în timpul deplasării taxiului în poziția «Ocupat» , se efectuează, de regulă, în caz de flagrant. (la 06-08-2007, Art. 37 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Capitolul IV Aparatul de taxat  +  Articolul 38(1) Taximetrul din compunerea aparatului de taxat trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) pentru introducerea pe piață și punerea în funcțiune, iar în utilizare, cerințele prevăzute de reglementările metrologice în vigoare.(2) Aparatul de marcat electronic fiscal din compunerea aparatului de taxat trebuie să îndeplinească toate condițiile și funcțiile prevăzute de normele legale în vigoare. (la 06-08-2007, Art. 38 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 39Funcțiile interzise aparatelor de taxat sunt cele prevăzute în normele legale în vigoare, precum și următoarele funcții:a) înregistrarea tarifelor doar valoric, fără identificarea felului serviciului tarifat;b) funcționarea aparatului în condițiile deconectării dispozitivelor de imprimare și afișaj client, a memoriei electronice fiscale și a lămpii taxi;c) modificarea tarifelor sau a cotei TVA înainte de obținerea raportului fiscal de golire zilnică;d) modificări ale ceasului de timp real, altele decât trecerea de la ora de vară la ora de iarnă și invers sau variații mai mari de 10 minute. (la 06-08-2007, Art. 39 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 40Aparatul de taxat trebuie să se blocheze automat în condițiile prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a), în cazul taximetrului și în condițiile prevăzute în normele legale în vigoare, iar în cazul aparatului de marcat electronic fiscal:a) nu este conectat sistemul de imprimare sau lampa taxi;b) capacitatea de înmagazinare a memoriei electronice fiscale s-a epuizat;c) dacă după 24 de ore de la emiterea ultimului raport fiscal de închidere zilnică se încearcă tipărirea primului bon client fără emiterea automată a raportului fiscal de închidere zilnică pentru perioada respectivă;d) dacă la încărcarea memoriei dedicate bonurilor client sau înainte de închiderea fiscală zilnică nu se emite automat rola jurnal ce va conține copiile bonurilor client din ziua respectivă. (la 06-08-2007, Art. 40 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 41Aparatul de taxat trebuie să îndeplinească cerințele corespunzătoare celor două componente ale sale, prevăzute la art. 38, precum și următoarele cerințe:a) să furnizeze informații reale și autentice privind serviciile de transport în regim de taxi efectuate la nivelul unei perioade de lucru de 24 de ore și pe o perioadă mai lungă, prin citirea memoriei fiscale;b) să asigure, prin intermediul tastaturii imprimantei sau al cheii electronice, accesul la datele privind serviciile prestate;c) să asigure posibilitatea de a controla suma de control a programului, buna funcționare a memoriei electronice fiscale și a funcțiilor asociate;d) să asigure accesul la regimul de lucru «programare» , numai după îndepărtarea sigiliului fiscal aplicat aparatului de marcat electronic fiscal;e) să asigure prin programare posibilitatea de a lucra cu două tarife, tarif de zi între orele 6,00-22,00 și tarif de noapte între orele 22,00-6,00, în transportul de persoane;f) să asigure că viteza de comutare să fie de 10 km /oră;g) să tipărească bonul client cu datele prevăzute la art. 42;h) să tipărească raportul conducătorului auto, raportul fiscal de închidere zilnică, raportul memoriei fiscale sau să permită citirea înregistrărilor din memoria electronică fiscală prin intermediul cheii electronice;i) să introducă în memoria fiscală datele prevăzute de normele legale în vigoare, precum și următoarele date:1. numărul de înmatriculare al autovehiculului taxi;2. setul de tarife de lucru și modificările acestora;3. constanta K a taximetrului;4. numărul și data fiecărui raport de închidere zilnică, ce va cuprinde minimum următoarele informații:– parcursul total în km;– parcursul total cu călători în km;– valoarea totală încasată;– valoarea TVA;– numărul fiecărei curse efectuate;5. numerele de telefon și fax ale transportatorului autorizat;6. data, ora și minutul introducerii în exploatare;7. componentele antetului;8. timpul efectiv lucrat, din care timpul de noapte efectiv lucrat. (la 06-08-2007, Art. 41 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 42Bonul client trebuie să conțină elementele precizate în normele legale în vigoare, precum și următoarele elemente:a) numerele de telefon și fax ale operatorului de transport;b) numărul bonului client, data și ora;c) codul fiscal al transportatorului autorizat;d) numărul cursei;e) numele taximetristului;f) numărul de înmatriculare al autovehiculului taxi și numărul autorizației taxi;g) tariful de pornire;h) tariful de distanță (lei/km);i) distanța parcursă (km);j) tariful de staționare (lei/oră);k) durata staționării, care include și durata de circulație sub viteza de comutare;l) durata cursei;m) tariful pentru încărcare/descărcare, dacă este cazul;n) prețul total al serviciului;o) valoarea și cota TVA aferentă. (la 06-08-2007, Art. 42 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 43Este interzisă efectuarea unui transport în regim de taxi cu aparatul de taxat defect, cu lampa taxi scoasă din funcțiune sau fără a elibera bonul client la finalul cursei. (la 06-08-2007, Art. 43 a fost modificat de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 44(1) Producătorul sau, după caz, importatorul de aparate de taxat furnizează odată cu aparatul dotarea tehnică aferentă și procedeul tehnic sau programul după care se realizează tarifarea și se pot obține informațiile conținute în memoria electronică fiscală.(2) Perioada de garanție este de minimum un an. (la 06-08-2007, Art. 44 a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 45(1) Aplicarea sau înlăturarea sigiliului fiscal al aparatului de marcat electronic fiscal, precum și introducerea programului privind modul de tarifare și tarifele se realizează numai de către reprezentantul autorizat, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările ulterioare.(2) Taximetrele aflate în utilizare se supun controlului metrologic legal de către Biroul Român de Metrologie Legală, conform reglementărilor metrologice în vigoare. Prima verificare metrologică se efectuează imediat după instalarea pe taxi a aparatului de taxat, ocazie cu care se eliberează buletinul de verificare metrologică.(3) Unitatea service autorizată, conform prevederilor legale, instalează aparatele de taxat pe taxiuri, în conformitate cu instrucțiunile producătorului, și efectuează reglarea taximetrului în funcție de constanta generatorului semnalelor de distanță și securizarea reglării, precum și securizarea conexiunii taximetrului cu autovehiculul în care este instalat, prin intermediul mijloacelor de securizare a taximetrului. În caz de intervenție asupra aparatului de taxat, unitatea service are dreptul să înlăture și să aplice elementele de securizare a conexiunii taximetrului cu autovehiculul, fără deteriorarea eventualelor marcaje metrologice. (la 06-08-2007, Art. 45 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 46În situația funcționării taxiului cu mai multi șoferi alternativ, în cadrul unui program zilnic de lucru, fiecare șofer începe activitatea prin accesarea identității sale în programul aparatului de taxat, prin introducerea unei chei electronice, prin intermediul căreia se poate executa și controlul asupra activității depuse de acesta.  +  Capitolul VPrețuri și tarife privind transportul în regim de taxi (la 06-08-2007, Titlul Cap. V a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 47Calculul prețului transportului în regim de taxi poate fi realizat în unul dintre următoarele moduri:a) modul de calcul normal «S» - aplicarea simplă a tarifului este calculul prețului și se bazează pe aplicarea tarifului orar (lei/oră), la rularea sub viteza de comutare, și a tarifului de distanță (lei/km), la rularea cu o viteză mai mare decât viteza de comutare;b) modul de calcul normal «D» -aplicarea dublă a tarifului este calculul prețului și se bazează pe aplicarea simultană a tarifului orar și a tarifului de distanță, pe tot parcursul călătoriei. (la 06-08-2007, Art. 47 a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 48Prețul total al unui transport în regim de taxi se compune din următoarele elemente:a) în cazul transportului de persoane:1. tariful de pornire;2. prețul calculat prin modul normal de calcul «S» , pentru distanța parcursă cu viteză peste viteza de comutare și pentru timpul consumat în staționări la dispoziția clientului sau în parcurgerea unor distanțe sub viteza de comutare;b) în cazul transportului de mărfuri sau bunuri sunt posibile două variante:1. o variantă aplicabilă la toate taxiurile la care prețul total calculat la lit. a) se suplimentează, dacă este cazul, cu prețul privind prestația efectuată de taximetrist pentru manipularea mărfurilor sau a bunurilor transportate și se introduce de către taximetrist prin tastarea numerică programabilă existentă, în funcție de tariful pentru manipulare stabilit, și se adaugă prin acționarea tastaturii respective. Prețul suplimentar este exclus din suma de plată afișată de taximetru. Valoarea sumei de plată, care include prețul suplimentar și care se regăsește pe bonul client, poate fi afișată temporar pe afișajul client;2. o variantă aplicabilă opțional pentru taxiuri a căror sarcină utilă maximă autorizată depășește o tonă, pentru care prețul total se determină prin modul de calcul normal «D» - aplicarea dublă a tarifului, la care se poate adăuga, în condițiile precizate la lit. a), prețul suplimentar în funcție de tariful pentru prestațiile de încărcare/descărcare, executate de taximetrist. Tarifele suplimentare vor fi precizate în lista cuprinzând tarifele, afișată obligatoriu la bordul autovehiculului. (la 06-08-2007, Art. 48 a fost modificat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 49(1) Regulile generale privind modul de stabilire a prețurilor prestației și a tarifelor sunt următoarele:a) tariful de distanță, lei/km, se stabilește în funcție de caracteristicile tehnice și de capacitatea de transport maximă autorizată ale autovehiculelor respective. În cazul taxiurilor pentru transportul persoanelor se va ține seama și de nivelul confortului oferit;b) tariful de distanță, lei/km, poate fi stabilit pentru timp de zi și pentru timp de noapte, prevăzute la art. 41 lit. e). Tariful de noapte nu va fi mai mare decât cu până la 50% din tariful de zi;c) prețul transportului nu este condiționat de numărul persoanelor sau de cantitatea de bunuri transportate, atâta timp cât acestea nu depășesc capacitatea de transport autorizată a taxiului;d) în cazul transportului de persoane în regim de taxi, nivelul tarifelor de distanță nu poate depăși tarifele maximale de distanță stabilite prin hotărâri ale autorității administrației publice locale sau a municipiului București, după caz. Nivelul maxim al tarifelor de distanță se stabilește pe baza metodologiei realizate de A.N.R.S.C. și a datelor furnizate la cererea autorității cu ocazia consultării filialelor locale ale asociațiilor definite la art. 54;e) la stabilirea tarifului orar pentru fiecare taxi se va ține cont de raportul dintre tariful orar, exprimat în lei/oră, și tariful de distanță, exprimat în lei/km, care trebuie să fie egal cu 10, care este valoarea limită a vitezei de comutare, exprimată în km/oră;f) în cazul aplicării duble a tarifului în cadrul transportului de bunuri în regim de taxi, prețul prestației crește simultan pe baza distanței parcurse și a timpului consumat, tariful aplicat fiind tarif unic pe întreaga cursă, din momentul trecerii taximetrului din poziția de operare «Liber» în poziția «Ocupat» și până în momentul revenirii în poziția inițială «Liber» . Aplicarea dublă a tarifului se poate efectua în cadrul transportului de mărfuri sau de bunuri în regim de taxi, pentru autovehicule cu sarcină utilă maximă autorizată care depășește o tonă, la care timpul de staționare la dispoziția clientului este cel puțin de două ori mai mare decât timpul de circulație;g) tariful de pornire va fi egal cu tariful de distanță (lei/km) aplicat;h) tariful pentru încărcare/descărcare poate fi compus din tariful pentru operațiunile de încărcare/descărcare, mecanice sau manuale, și operațiunile de manipulare a bunurilor de către taximetriști sau de către manipulanți, angajați ai transportatorului autorizat. Lucrările mecanizate de încărcare/descărcare trebuie să aibă un tarif prestabilit pe operațiune, iar tariful pentru operațiunile manuale se convine înainte de executare cu clientul, pe baza unui tarif orar prestabilit. Întregul preț al încărcării/descărcării și manipulării bunurilor, dacă acestea sunt executate de către angajații operatorului de transport, se regăsește în bonul client pe care acesta îl plătește la închiderea prestației;i) procedura de stabilire a tarifelor pentru prestarea transportului în regim de taxi sau a transportului în regim de închiriere se precizează în contractele de atribuire a gestiunii delegate și trebuie să țină seama de următoarele reguli:1. tarifele încasate de transportatorul autorizat în urma prestării serviciilor de transport trebuie să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente realizate pentru prestarea serviciului;2. tarifele se modifică sau se actualizează periodic prin indexare cu indicele de creștere a prețurilor de consum, prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz;j) respectarea nivelului tarifelor maximale pentru transportul persoanelor în regim de taxi constituie unul dintre criteriile de atribuire a gestiunii delegate a serviciului.(2) A.N.R.S.C. va elabora metodologiile necesare aplicării prevederilor prezentului articol. (la 06-08-2007, Art. 49 a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 50Dacă în derularea cursei se constată încetarea înregistrării valorilor în modulul fiscal, taximetristul va solicita clientului plata serviciului în limita valorii afișate de aparatul de taxat. (la 06-08-2007, Art. 50 a fost modificat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 51Abrogat. (la 06-08-2007, Art. 51 a fost abrogat de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Capitolul VIObligațiile transportatorilor autorizați, ale dispeceratelor taxi, ale taximetriștilor și ale clienților cu privire la desfășurarea operațiunilor de transport în regim de taxi (la 06-08-2007, Titlul Cap. VI a fost modificat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 52(1) În vederea realizării transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi, în condiții de siguranță, calitate și legalitate, transportatorii autorizați, dispeceratele taxi, taximetriștii și clienții trebuie să respecte obligațiile prevăzute în prezenta lege, obligațiile prevăzute în regulamentele de organizare și funcționare a serviciului de transport local, precum și cele prevăzute în contractele de atribuire a gestiunii serviciului.(2) Principalele obligații ale transportatorilor autorizați sunt următoarele:a) să asigure executarea serviciilor de transport în regim de taxi în condiții de legalitate, siguranță și calitate;b) să nu execute alte categorii de transporturi publice decât în regim de taxi, cu taxiuri agreate și având însemnele de personalizare și identificare proprii, stabilite de prezenta lege;c) să nu utilizeze ca taximetriști conducători auto care nu dețin certificate de atestare a pregătirii profesionale și care nu corespund prevederilor Standardului ocupațional al taximetristului, înregistrând abateri grave în cazierul de conduită profesională;d) să nu încredințeze, sub nicio formă, conducerea autovehiculului taxi, pentru a realiza serviciul de transport contractat, altui taximetrist, în cazul transportatorului autorizat care este persoană fizică sau asociație familială;e) să asigure dispecerizarea activității sau, după caz, posibilitatea apelării prin telefon mobil;f) să asigure clientului și celorlalte persoane transportate beneficiul asigurării lor, a mărfurilor sau a bunurilor acestora pe toată durata transportului;g) să asigure posibilitatea ca taximetristul să poată transmite la societate orice informație referitoare la întreruperea efectuării unei curse sau la alte evenimente referitoare la siguranța transportului ori a sa personală;h) să anunțe autoritatea de poliție, autoritatea fiscală, autoritatea de metrologie și agenția service de care depind, în caz de furt sau dispariție, în orice mod, a aparatului de taxat sau a stației radio de emisie-recepție de pe taxi;i) să înștiințeze în scris asociația din care face parte taximetristul în legătură cu întreruperea contractului individual de muncă sau cu sancțiunile aplicate acestuia pentru abateri disciplinare;j) să prezinte în termen aparatul de taxat, după instalarea pe taxi, la prima verificare metrologică a taximetrului, precum și ulterior la termenele scadente;k) să furnizeze, la solicitarea autorităților cu atribuții de control, informațiile privind activitatea de transport desfășurată.(3) Principalele obligații ale taximetriștilor sunt următoarele:a) să aibă ținută corespunzătoare, un comportament civilizat și preventiv în relația cu clientul, respectând conduita de bună practică, conform prevederilor Standardului ocupațional al taximetristului;b) să dețină certificatul de atestare a pregătirii profesionale valabil și să îl prezinte la solicitarea organelor de control abilitate de prezenta lege; (la 01-02-2016, Lit. b) a alin. (3) al art. 52 a fost modificată de art. II din ORDONANȚA nr. 8 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29 ianuarie 2016, prin înlocuirea unei sintagme. ) c) să nu refuze clientul în efectuarea unei curse în interiorul localității și să respecte solicitările legale ale acestuia;d) să oprească pe traseu la semnul clientului, când se află în poziția de operare «Liber» , cu excepția cazului când se deplasează să preia un client la comanda dispecerului sau când condițiile de trafic nu permit această manevră;e) să elibereze bonul client la finalul cursei, pe baza căruia va încasa contravaloarea prestației efectuate;f) să nu pretindă ca plată pentru prestația efectuată decât suma prevăzută pe bonul client;g) să nu implice taxiul în mod deliberat, direct sau indirect, în activități cu caracter infracțional ori în alte acte antisociale;h) să anunțe organele de poliție, în cel mai scurt timp și cu prioritate, despre orice eveniment grav la care au participat sau au fost martori;i) să nu angajeze transportul unui client aflat în stare avansată de ebrietate;j) să transporte clientul la destinație pe traseul optim sau pe traseul solicitat ori convenit cu acesta;k) să nu încarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat;l) să asigure integritatea calitativă și cantitativă a mărfurilor sau bunurilor transportate, în cazul în care clientul nu le însoțește pe durata transportului;m) să transporte bagajele clienților, în cazul transportului de persoane, în limitele spațiului destinat pentru acestea, fără perceperea de tarife suplimentare;n) să prezinte informațiile cerute sau să faciliteze accesul organelor de control împuternicite la aparatul de taxat, pentru verificare;o) să nu transporte bagaje sau bunuri care să nu permită închiderea portbagajului, portierelor și a geamurilor;p) să nu execute activitatea de transport în regim de taxi fără a avea sigiliile corespunzătoare la aparatul de taxat;q) să nu transporte clienți pe bancheta din față decât în cazul în care îi atenționează în prealabil că au obligația să poarte centura de siguranță;r) să nu execute activitate de transport în regim de taxi fără a avea aparatul de taxat și lampa taxi în funcțiune pentru poziția de operare respectivă;s) să se supună controlului autorităților abilitate și să prezinte la control, în timpul activității, documentele prevăzute de prezenta lege și de legislația în vigoare;t) să poarte obligatoriu centura de siguranță când circulă fără client, în restul cazurilor portul centurii fiind opțional;u) să nu utilizeze stația radio din dotarea taxiului pentru alarmare nejustificată, care poate genera sau favoriza tulburarea ordinii publice;v) să nu execute curse în afara localității de autorizare decât în condițiile prevăzute la art. 18*);x) să nu fumeze și să nu utilizeze mijloacele audio/video fără acordul clientului.(4) Principalele obligații ale clienților sunt următoarele:a) să achite prețul transportului executat;b) să solicite, să preia și să păstreze bonul client la coborârea din taxi;c) să nu plătească serviciile pe care le-a realizat taximetristul decât în limita sumei totale prevăzute în bonul client;d) să nu provoace sau să nu dezvolte stări conflictuale cu taximetristul în timpul desfășurării cursei respective;e) să nu oblige sau să nu impună, sub orice modalitate, taximetristului să execute transporturile prevăzute la alin. (2) lit. g);f) să acorde sprijin taximetristului în cazul agresării sau accidentării acestuia în timpul efectuării transportului, anunțând imediat organele de poliție în legătură cu aceste evenimente;g) să sesizeze primăria localității de autorizare și filiala județeană a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, după caz, în legătură cu practici neconforme ale taximetristului care le-au creat prejudicii ori au afectat calitatea serviciilor de taximetrie solicitate;h) să nu ocupe scaunul de lângă taximetrist dacă nu poartă centura de siguranță.(5) Principalele obligații ale dispeceratelor taxi sunt următoarele:a) dispeceratul trebuie să țină un registru special de evidență a elementelor de identificare a tuturor stațiilor radio de emisie-recepție, aflate în dotarea taxiurilor deservite, numerelor de apel, denumirii transportatorului autorizat deservit, numărului și duratei de valabilitate ale autorizației taxi;b) să comunice, la solicitarea autorităților de control abilitate, informațiile solicitate privind utilizatorii serviciilor de dispecerat taxi;c) să nu deservească taxiuri dotate cu stații radio de emisie-recepție deținute ilicit sau autovehicule care execută transport în regim de închiriere;d) dispeceratele sunt obligate ca în momentul solicitării serviciului de transport de către un client, la cererea expresă a acestuia, să îl informeze în legătură cu tariful sau gama de tarife pe care le practică taxiurile deservite și să respecte preferința clientului;e) să controleze respectarea de către transportatorii autorizați a obligațiilor ce derivă din prevederile contractelor de dispecerizare încheiate cu aceștia;f) să nu aplice practici discriminatorii privind deservirea transportatorilor autorizați;g) să nu aplice practici prin care să dețină controlul asupra pieței taximetriei, să provoace distorsiuni ale concurenței sau să elimine concurența, precum și practici monopoliste;h) să dispecerizeze numai transportatorii autorizați care desfășoară serviciul de transport în regim de taxi în aceeași localitate de autorizare. (la 06-08-2007, Art. 52 a fost modificat de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 52^1În cazul efectuării serviciului de transport în regim de închiriere, precum și a serviciului de închiriere de autovehicule, obligațiile prevăzute la art. 52 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător. (la 06-08-2007, Art. 52^1 a fost introdus de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 53În situații critice justificate taximetristul poate transmite apel de urgență prin mijloacele specifice de comunicare aflate în dotarea autovehiculului taxi. Serviciile specializate de intervenție rapidă vor acționa în regim de urgență, pe baza localizării realizate prin sistemul național unic pentru apeluri de urgență.  +  Articolul 54(1) Reprezentarea și protecția intereselor profesionale ale transportatorilor autorizați, dispecerilor taxi și ale taximetriștilor se realizează prin camerele taximetriștilor și celelalte asociații profesionale reprezentative, constituite conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, denumite în continuare asociații reprezentative.(2) Asociațiile reprezentative asigură reprezentarea intereselor profesionale ale membrilor în relațiile cu autoritățile administrației publice, cu alte autorități și cu organisme interne și internaționale.(3) Asociațiile reprezentative participă, cu caracter consultativ, la întocmirea de către autoritățile administrației publice a reglementărilor de organizare a serviciului de transport în regim de taxi.(4) O asociație profesională din domeniul taximetriei este considerată reprezentativă dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) este constituită în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005;b) are ca membri transportatori autorizați, dispecerate taxi și taximetriști, astfel cum au fost definiți în prezenta lege, care reprezintă minimum 10% din totalul celor existenți în evidențele statistice la nivel național;c) are filiale județene, persoane juridice, constituite conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, înființate în cel puțin 50% din județele țării, precum și în municipiul București;d) deține o hotărâre definitivă și irevocabilă a Tribunalului București în ceea ce privește reprezentativitatea.(5) În cazurile în care o asociație profesională reprezentativă trimite autorității de autorizare sau altor autorități competente o sesizare privind abaterile de la conduita profesională a unei persoane care își desfășoară activitatea în domeniul transportului în regim de taxi, acestea sunt obligate să analizeze cazul respectiv, cu consultarea obligatorie a părților, și să ia măsurile care se impun, notificând aceasta și asociației reprezentative. (la 06-08-2007, Art. 54 a fost modificat de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Capitolul VII Sancțiuni și contravenții  +  Articolul 55Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni, și se sancționează după cum urmează:1. cu amendă de la 100 lei la 500 lei:a) aplicabilă taximetriștilor pentru nerespectarea prevederilor art. 22 și art. 52 alin. (3) lit. a), c), e), f), j), k), o), u) și x); (la 13-04-2010, Litera a) a pct. 1 al art. 55 a fost modificată de pct. 3 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 12 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 13 aprilie 2010. ) b) aplicabilă clienților pentru nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (4) lit. b) și d);2. cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei:a) aplicabilă taximetriștilor pentru nerespectarea prevederilor art. 19, art. 34, art. 35 alin. (2) și art. 43;b) aplicabilă transportatorilor autorizați pentru nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (5)-(7) și art. 52 alin. (2) lit. b), c), d), e), j) și k);c) aplicabilă taximetriștilor sau interpușilor acestora care abordează clienții în interiorul aeroportului, cu încălcarea prevederilor art. 24^1 alin. (3). (la 24-07-2010, Litera c) a pct. 2 al art. 55 a fost introdusă de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 168 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 21 iulie 2010, care modifică pct. 4 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 12 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 13 aprilie 2010. ) 3. cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei:a) aplicabilă taximetriștilor pentru intervenții asupra componentelor aparatului de taxat, în scopul majorării prețului transportului sau neincluderii unor venituri realizate în memoria fiscală, precum și pentru nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (7) și art. 52 alin. (3) lit. g), p), r), s) și v), precum și conducătorilor auto sau transportatorilor autorizați, după caz, pentru nerespectarea prevederilor privind transportul în regim de închiriere ale art. 25 alin. (6) și, respectiv, art. 25 alin. (7); (la 24-07-2010, Litera a) a pct. 3 al art. 55 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 168 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 21 iulie 2010, care modifică pct. 5 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 12 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 13 aprilie 2010. ) b) aplicabilă clienților pentru nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (4) lit. a) și e);c) aplicabilă funcționarilor autorității de autorizare responsabili pentru nerespectarea prevederilor art. 11, art. 14 alin. (5), art. 54 alin. (5), art. 66 și art. 67 alin. (2), (3) și (5);d) aplicabilă dispeceratelor taxi pentru nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) și art. 52 alin. (5) lit. b), d) și e);e) aplicabilă transportatorilor autorizați pentru nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (3), art. 35 alin. (1) și (3) și art. 67 alin. (1) și pentru utilizarea de conducători auto care nu sunt apți medical și psihologic sau nu dețin certificat de atestare a pregătirii profesionale valabil; (la 01-02-2016, Lit. e) a pct. 3 al art. 55 a fost modificată de art. II din ORDONANȚA nr. 8 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29 ianuarie 2016, prin înlocuirea unei sintagme. ) f) aplicabilă conducătorilor auto pentru nerespectarea prevederilor art. 36 alin. (3); (la 13-04-2010, Litera f) a pct. 3 al art. 55 a fost introdusă de pct. 6 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 12 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 13 aprilie 2010. ) g) abrogată; (la 24-07-2010, Litera g) a pct. 3 al art. 55 a fost abrogată de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 168 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 21 iulie 2010, care modifică pct. 6 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 12 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 13 aprilie 2010. ) h) aplicabilă persoanelor fizice sau juridice pentru efectuarea de transport public, contra cost, de persoane cu un autoturism sau de mărfuri cu un autovehicul, fără respectarea prevederilor art. 7 alin. (2) sau, după caz, ale art. 7 alin. (3). (la 16-05-2019, Litera h) din Punctul 3. , Articolul 55 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 21 din 29 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 16 aprilie 2019 ) 4. cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei:a) aplicabilă transportatorilor autorizați pentru nerespectarea prevederilor art. 14^1 alin. (3) și (4), art. 48 și 49, precum și pentru utilizarea de aparate de taxat nefiscalizate sau care funcționează cu încălcarea prevederilor prezentei legi;b) aplicabilă dispeceratelor taxi pentru nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (5) lit. a), c), f), g) și h);5. cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei:a) aplicabilă transportatorilor pentru nerespectarea prevederilor art. 7 și 8;b) aplicabilă dispeceratelor taxi pentru funcționarea fără autorizație de dispecerat taxi valabilă. (la 06-08-2007, Art. 55 a fost modificat de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 56(1) Pe lângă sancțiunile prevăzute la art. 55 se dispun și măsuri administrative, ca sancțiuni complementare, privind reținerea, suspendarea, retragerea sau anularea, după caz, a unor autorizații, copii conforme, certificate de atestare a pregătirii profesionale sau contracte. (la 01-02-2016, Alin. (1) al art. 56 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA nr. 8 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29 ianuarie 2016, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) Reținerea autorizațiilor taxi sau a oricăror copii conforme ale autorizației de transport, precum și a ecusoanelor respective, până la rezolvarea cazurilor, dar nu mai mult de 30 de zile, se aplică în vederea rezolvării cazurilor de încălcare a prevederilor art. 12 alin. (2) și art. 25 alin. (7).(3) Reținerea certificatului de atestare a pregătirii profesionale al conducătorului auto până la 5 zile se aplică în vederea respectării prevederilor art. 56^1 alin. (1). (la 01-02-2016, Alin. (3) al art. 56 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA nr. 8 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29 ianuarie 2016, prin înlocuirea unei sintagme. ) (4) Suspendarea autorizației taxi sau a oricărei copii conforme a autorizației de transport, precum și a ecusoanelor aferente, pentru o perioadă de 1-3 luni, este aplicabilă în următoarele cazuri:a) nerespectarea prevederilor art. 14^3 alin. (4), art. 15 alin. (5) și (6), art. 19, art. 25 alin. (1), art. 30 alin. (1) și art. 31; (la 24-07-2010, Litera a) a alin. (4) al art. 56 a fost modificată de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 168 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 21 iulie 2010, care completează art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 12 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 13 aprilie 2010, cu pct. 6^1. ) b) nerespectarea prevederilor privind obligațiile transportatorilor autorizați în legătură cu emiterea și utilizarea rapoartelor de închidere zilnică și a rapoartelor memoriei fiscale.(5) Retragerea autorizației taxi sau a oricărei copii conforme a autorizației de transport, precum și a ecusoanelor aferente este aplicabilă în următoarele cazuri:a) odată cu retragerea autorizației de transport;b) pentru nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (4), art. 12 alin. (3), art. 14^3 alin. (5) și art. 25 alin. (8);c) dacă pe taxiul respectiv este utilizat un alt aparat de taxat decât cel fiscalizat corespunzător sau un aparat de taxat nefiscalizat;d) dacă autovehiculul destinat transportului în regim de închiriere execută transport în regim de taxi.(6) Retragerea autorizației de transport este aplicabilă în cazul încălcării prevederilor art. 10 alin. (1) privind netransmisibilitatea și ale art. 14^3 alin. (2).(7) Retragerea autorizației de dispecer taxi este aplicabilă în cazul încălcării prevederilor art. 15 alin. (1) sau (4), art. 16 și art. 52 alin. (5) lit. g).(8) Anularea contractului de atribuire în gestiune a executării serviciului de transport respectiv se aplică în cazul în care titularul contractului de atribuire încalcă prevederile art. 14^1 alin. (3) sau (4) și art. 14^3 alin. (1). (la 06-08-2007, Art. 56 a fost modificat de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 56^1(1) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale al conducătorului auto care este taximetrist sau angajat al unui transportator autorizat care execută transport în regim de închiriere se reține de către organele de control în drept dacă se constată că transportul respectiv s-a efectuat cu încălcarea prevederilor art. 18 și art. 52 alin. (3) lit. b), c), e), f), g), k) și o), în cazul transportului în regim de taxi, precum și fără a avea la bord contractul și documentele fiscale care să dovedească plata anticipată a transportului în regim de închiriere.(2) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale reținut, împreună cu o copie de pe procesul-verbal de constatare a contravenției care a determinat reținerea, se depune la autoritatea competentă pentru aplicarea sancțiunii corespunzătoare, după care certificatul se restituie nu mai târziu de 5 zile de la data reținerii.(3) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției se pot folosi căile de atac prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 06-08-2007, Art. 56^1 a fost introdus de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 57Dispozițiile prezentului capitol se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, astfel cum a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 58Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac, după caz, de reprezentanții împuterniciți ai autorităților prevăzute la art. 37 alin. (1).  +  Articolul 58^1(1) În cazul utilizării unui autoturism pentru transportul public de persoane fără ca acesta să dețină autorizație taxi sau, după caz, copie conformă ori dacă aceste documente au valabilitatea depășită sau nu sunt conforme cu transportul efectuat ori cu prevederile prezentei legi, precum și în cazurile prevăzute la art. 20 alin. (7) și art. 36 alin. (3), odată cu aplicarea sancțiunii contravenționale, prevăzută de prezenta lege, se suspendă dreptul de utilizare a autoturismului respectiv pentru 6 luni.(2) Suspendarea dreptului de utilizare a autoturismului se realizează prin reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare de către ofițerii și/sau agenții de poliție din cadrul Poliției Române care au calitatea de polițiști rutieri.(3) Plăcuțele cu numărul de înmatriculare împreună cu certificatul de înmatriculare și o copie a proceselor-verbale de constatare a contravenției și de reținere a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare se predau, în termen de maximum 3 zile, inspectoratului județean de poliție, respectiv Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, care notifică deținătorului autoturismului faptul că suspendarea dreptului de utilizare a acestuia încetează la 6 luni de la data procesului-verbal de reținere a acestora.(4) Suspendarea notificată a dreptului de utilizare a autoturismului încetează, iar plăcuțele cu numărul de înmatriculare și certificatul de înmatriculare se restituie, la cerere, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) au trecut cel puțin 30 de zile de la data procesului-verbal de reținere;b) se depune dovada achitării amenzii contravenționale.(5) După epuizarea unui termen notificat de suspendare a dreptului de utilizare a autoturismului, dacă nu se face dovada achitării amenzii contravenționale, se notifică deținătorului prelungirea suspendării pentru încă 6 luni.(6) Dacă în decurs de cel mult 12 luni de la încetarea ultimei suspendări a dreptului de utilizare a autoturismului se aplică o nouă suspendare, nu se mai poate beneficia de reducerea termenului prevăzut la alin. (4) lit. a).(7) Pe perioada suspendării dreptului de utilizare a autoturismului acesta nu poate fi reînmatriculat. (la 24-07-2010, Art. 58^1 a fost introdus de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 168 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 21 iulie 2010, care modifică pct. 7 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 12 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 13 aprilie 2010. )  +  Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 59Abrogat. (la 06-08-2007, Art. 59 a fost abrogat de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 60Abrogat. (la 06-08-2007, Art. 60 a fost abrogat de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 61Abrogat. (la 06-08-2007, Art. 61 a fost abrogat de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 62Abrogat. (la 06-08-2007, Art. 62 a fost abrogat de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 63Abrogat. (la 06-08-2007, Art. 63 a fost abrogat de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 64Abrogat. (la 06-08-2007, Art. 64 a fost abrogat de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 65Răspunderea transportatorului autorizat pentru daunele produse clienților în timpul transportului din vina sa este integrală și se acoperă pe baza asigurării de răspundere civilă. (la 06-08-2007, Art. 65 a fost modificat de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 66Autoritatea administrației publice locale sau filiala județeană a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor are obligația ca, în maximum 5 zile de la primirea sesizării clientului, conform art. 52 alin. (4) lit. g) sau art. 54 alin. (5), ori de la primirea sesizării asociației reprezentative, conform art. 54 alin. (5), să analizeze, să ia măsurile ce se impun sau, după caz, să sesizeze autoritățile competente prevăzute la art. 37 alin. (1), după caz, pentru ca acestea să aplice măsurile ce se impun în termen de maximum 30 de zile de la primirea sesizării, termen în care clientul sau asociația va primi răspunsul cuvenit. (la 06-08-2007, Art. 66 a fost modificat de pct. 61 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 67(1) Orice înscrisuri sau simboluri aplicate pe partea exterioară a taxiului, care reprezintă publicitate pentru terți, nu se pot menține sau realiza fără avizul administrației publice locale și nu vor fi admise dacă afectează înscrisurile și însemnele de pe taxi prevăzute de lege.(2) În cazul taxiurilor, R.A.R. nu va elibera certificatul de agreare, dacă acestea nu au geamuri transparente sau le au acoperite cu înscrisuri, colante ori alte dotări care atenuează vizibilitatea atât dinăuntru, cât și din afară.(3) Reprezentanțele R.A.R. nu vor emite certificate de agreare și nu vor acorda viza periodică anuală pentru acestea, dacă nu sunt respectate prevederile prezentei legi privind autovehiculele care execută transportul în regim de taxi.(4) Inspecțiile tehnice periodice se pot efectua și la stațiile de inspecție tehnică periodică autorizate în acest sens de R.A.R.(5) Același autovehicul nu poate fi autorizat în aceeași perioadă ca autovehicul destinat transportului în regim de taxi, transportului în regim de închiriere sau ca autovehicul pentru școală. (la 06-08-2007, Art. 67 a fost modificat de pct. 62 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 68Abrogat. (la 06-08-2007, Art. 68 a fost abrogat de pct. 63 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007. )  +  Articolul 69Abrogat. (la 05-09-2011, Art. 69 a fost abrogat de lit. c) a art. VI din ORDONANȚA nr. 30 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011. ) Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 9 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 20 ianuarie 2003.Nr. 38.-----