ORDIN nr. 5.460 din 12 noiembrie 2018pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 23 noiembrie 2018  Notă
  Conform art. 1 din ORDINUL nr. 3.862 din 4 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2019, se suspendă aplicarea prevederilor privind repartizarea pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art. 253 din Legea educației naționale nr. 1/2011, din Metodologia-cadru aprobată prin prezentul ordin, până la adoptarea unui act normativ care să asigure baza legală pentru derularea unei noi etape de mobilitate.
  În temeiul prevederilor art. 18,19,61, 62, 63, 68,89,90,93, 94, 95, 97, 99,100,149 alin. (3),art. 234, 247,248,252,253,254,254^1, 255,262, art. 263 alin. (1)-(10), art. 268, 279, 280,281, 282,284 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,conform Referatului de aprobare cu nr. 3.330/DGISSEP din 7.11.2018,în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul interimar al educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020 prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 993 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1. (la 21-12-2018, sintagma: anul școlar 2018-2019 a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 5.460 din 12 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1091 din 21 decembrie 2018 )  +  Articolul 2Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Direcția generală infrastructură din cadrul Ministerului Educației Naționale, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul interimar al educației naționale,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 12 noiembrie 2018.Nr. 5.460.  +  ANEXĂMETODOLOGIE-CADRUprivind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitarîn anul școlar 2019 - 2020