NORME din 4 decembrie 2003privind comerțul cu bunuri culturale mobile
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 16 decembrie 2003  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.420 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 16 decembrie 2003.
  Notă
  Conform lit. c) a pct. 12 din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011, sintagma "direcțiile județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București" se înlocuiește cu "servicii publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național".
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Comercializarea bunurilor culturale mobile aflate în proprietate privată poate fi efectuată numai de către operatorii economici care au obținut autorizația de funcționare eliberată de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național în baza avizului Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor. (la 14-01-2011, sintagma: agenții economici a fost înlocuită de Litera a), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) (la 14-01-2011, sintagma: Ministerul Culturii și Cultelor a fost înlocuită de Litera b), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) (2) Comercializarea bunurilor culturale mobile, precum și eliberarea autorizației de funcționare, prevăzută la alin. (1), se efectuează în condițiile Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil și ale prezentelor norme.(3) Comercializarea operelor de artă plastică și fotografică, a operelor de artă decorativă sau de cult, a operelor cu caracter etnografic, ale meșteșugarilor populari, precum și a altor opere create de autori în viață care nu pot face obiectul clasării, potrivit prevederilor art. 81 alin. (1) din Legea nr. 182/2000, nu este supusă prevederilor prezentelor norme.  +  Capitolul II Eliberarea autorizației de funcționare  +  Articolul 2(1) În vederea obținerii autorizației de funcționare, operatorul economic solicitant va depune la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național următoarele documente, după caz: (la 14-01-2011, sintagma: agentul economic a fost înlocuită de Litera a), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) (la 14-01-2011, sintagma: Ministerului Culturii și Cultelor a fost înlocuită de Litera b), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) a) cerere tip, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme;b) documentarul sintetic al activității, cu principalii indicatori înregistrați la data înființării operatorului economic, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme; (la 14-01-2011, sintagma: agentului economic a fost înlocuită de Litera a), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) c) copie de pe actul constitutiv al operatorului economic; (la 14-01-2011, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) d) Abrogată. (la 14-01-2011, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 1, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) e) copie de pe certificatul de înregistrare, cu codul unic de înregistrare, al operatorului economic solicitant; (la 14-01-2011, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) f) copie de pe actele de studii ale consilierului de specialitate; (la 14-01-2011, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) g) cazierul judiciar al consilierului de specialitate și al asociaților operatorului economic. (la 14-01-2011, sintagma: agentului economic a fost înlocuită de Litera a), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) h) copie de pe actele doveditoare ale deținerii spațiului (act de proprietate, contract de închiriere sau comodat); (la 19-02-2008, Lit. h) a alin. (1) al art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 19 februarie 2008. ) i) copie de pe actele de identitate ale reprezentantului legal al operatorului economic și al consilierului de specialitate. (la 14-01-2011, Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) (2) Eliberarea autorizației de funcționare este condiționată de angajarea unui consilier de specialitate și de îndeplinirea condițiilor necesare conservării, în condițiile legii, a bunurilor culturale mobile clasate.(3) În sensul prezentelor norme, prin consilier de specialitate se înțelege persoana cu studii superioare și cu minimum 5 ani experiență în domeniu artelor sau expertul acreditat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național potrivit Ordinului ministrului culturii și cultelor nr. 2.009/2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a experților, cu modificările și completările ulterioare, având ca atribuție principală selectarea bunurilor supuse comercializării pentru care va propune declanșarea procedurii de clasare. (la 14-01-2011, Alineatul (3) din Articolul 2 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) (4) Este considerată experiență în domeniul artelor, în sensul prevăzut de alin. (3), experiența în domeniul patrimoniului cultural național cu valoare istorică, arheologică, documentară, etnografică, artistică, științifică și tehnică, literară, cinematografică, numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă, cartografică și epigrafică. (la 14-01-2011, Articolul 2 din Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) (5) În cazul în care documentația depusă este incompletă sau incorect întocmită, direcția de specialitate din cadrul ministerului va informa solicitantul, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea dosarului, cu privire la necesitatea completării documentației, potrivit alin. (1). (la 14-01-2011, Articolul 2 din Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) (6) În cazul în care cererea de autorizare urmează să fie respinsă pentru motive de natură procedurală, solicitantul este informat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii. (la 14-01-2011, Articolul 2 din Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 )  +  Articolul 3(1) În vederea eliberării autorizației de funcționare, este necesar ca solicitantul să îndeplinească condiții minime de autorizare, după cum urmează:a) operatorul economic trebuie să aibă menționat în actul constitutiv ca obiect de activitate comerțul cu bunuri culturale mobile;b) spațiul de comercializare să fie folosit în exclusivitate pentru comerțul cu bunuri culturale mobile;c) casa de licitații, galeria de artă sau magazinul să aibă un afișaj stradal cu denumirea și obiectul de activitate al operatorului economic;d) spațiul de comercializare să fie prevăzut cu sistem de alarmă ori să aibă încheiat contract de prestări de servicii cu o societate de pază și securitate sau să aibă pază umană permanent;e) să afișeze la loc vizibil normele privind comerțul cu bunuri culturale mobile;f) reprezentantul legal al operatorului economic să nu aibă cazier judiciar.(2) Prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național se constituie o comisie tehnică de evaluare, a cărei atribuție este de a verifica îndeplinirea de către solicitant a condițiilor minime de autorizare.(3) Comisia tehnică de evaluare este formată din specialiști din cadrul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și/sau ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerului.(4) Comisia tehnică de evaluare întocmește un raport privind îndeplinirea de către solicitant a condițiilor minime de autorizare, pe care îl înaintează Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor în vederea avizării. (la 14-01-2011, Articolul 3 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 )  +  Articolul 4(1) În urma verificării dosarului, direcția de specialitate înaintează Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor documentația depusă de solicitant, potrivit art. 2 alin. (1), în vederea avizării.(2) Autorizația sau, după caz, respingerea cererii de eliberare a autorizației de funcționare se comunică solicitantului de către direcția de specialitate, în termen de 30 de zile de la depunerea documentației prevăzute la art. 2 alin. (1). Autorizația se emite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.(3) Direcția de specialitate poate prelungi termenul prevăzut la alin. (2) o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice.(4) Autorizația sau, după caz, respingerea cererii de acordare a autorizației se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la emitere, respectiv de la formulare.(5) În cazul respingerii cererii de acordare a autorizației, solicitantul se poate adresa ministrului culturii și patrimoniului național cu o contestație, în termen de 5 zile de la data primirii comunicării.(6) Persoanele nemulțumite de modul de soluționare a contestațiilor se pot adresa instanțelor de judecată, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. (la 14-01-2011, Articolul 4 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 )  +  Articolul 5(1) Orice modificare privind sediul, consilierul de specialitate sau obiectul de activitate pentru care s-a emis autorizația trebuie comunicată în termen de 15 zile de la data producerii acesteia direcției de specialitate din Ministerul Culturii și Patrimoniului Național.(2) În situația schimbării sediului, deținătorul autorizației de funcționare va comunică direcției de specialitate din Ministerul Culturii și Patrimoniului Național documentul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h).(3) Verificarea îndeplinirii condițiilor minime de autorizare se face de către comisia tehnică de evaluare prevăzută la art. 3 alin. (2) și se consemnează într-un raport.(4) În situația schimbării consilierului de specialitate, titularul autorizației de funcționare va transmite direcției de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național documentele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. f), g) și i) corespunzătoare noului consilier de specialitate. (la 14-01-2011, Articolul 5 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 )  +  Articolul 6În cazul în care bunuri culturale mobile clasate, care fac obiectul comercializării, dispar sau sunt distruse, operatorii economici autorizați, care comercializează sau organizează licitații cu bunuri culturale, au obligația să anunțe de îndată organele de poliție și Ministerul Culturii și Patrimoniului Național în vederea includerii acestora în Registrul bunurilor culturale distruse, furate, dispărute sau exportate ilegal. (la 14-01-2011, sintagma: agenții economici a fost înlocuită de Litera a), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) (la 14-01-2011, sintagma: Ministerul Culturii și Cultelor a fost înlocuită de Litera b), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 )  +  Articolul 7(1) Autorizația de funcționare poate fi suspendată, respectiv retrasă prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național, cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, în urma analizei sesizărilor primite la direcția de specialitate a Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.(2) Sesizarea prevăzută la alin. (1) va fi înaintată de către direcția de specialitate, împreună cu un punct de vedere privind natura sancțiunii, oportunitatea și durata acesteia, spre analiză Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, în termen de 30 de zile de la data primirii.(3) Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor analizează sesizarea și punctul de vedere al direcției de specialitate și avizează suspendarea sau, după caz, retragerea autorizației.(4) Autorizația de funcționare poate fi suspendată în următoarele situații:a) asociații operatorului economic sau, după caz, personalul încadrat al acestuia încalcă prevederile Legii nr. 182/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentelor norme;b) angajații operatorului economic săvârșesc erori profesionale care determină distrugerea sau deteriorarea bunurilor culturale mobile;c) neîndeplinirea condițiilor în care s-a acordat autorizația;d) schimbarea sediului, până la constatarea îndeplinirii criteriilor minime de autorizare pentru noul sediu;e) în cazul în care împotriva personalului de conducere al operatorului economic s-a pus în mișcare o acțiune penală în legătură cu activitatea pentru care a fost autorizat. În acest caz, suspendarea autorizației de funcționare se dispune până la soluționarea definitivă a cauzei;f) transferul, demiterea, retragerea sau decesul consilierului de specialitate. În acest caz, măsura suspendării va înceta la data angajării unui nou consilier de specialitate care va fi luat în evidența Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.(5) Încetarea suspendării autorizației de funcționare poate fi dispusă prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național, cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, numai dacă operatorul economic face dovada că acele cauze care au determinat încălcarea prevederilor Legii nr. 182/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a prezentelor norme sau, după caz, erorile profesionale care au determinat distrugerea ori deteriorarea bunurilor culturale mobile au fost înlăturate și nu au fost rezultatele unor acțiuni de reacredință.(6) Autorizația de funcționare poate fi retrasă în următoarele situații:a) asociații sau angajații operatorului economic au încălcat, în mod repetat, prevederile Legii nr. 182/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și/sau prevederile prezentelor norme;b) autorizația operatorului economic a fost suspendată de două ori, iar a treia oară acesta săvârșește abateri similare celor pentru care s-au dispus suspendările anterioare;c) operatorii economici a căror autorizație de funcționare a fost suspendată își continuă activitatea în perioada de suspendare;d) dacă în privința personalului de conducere al operatorului economic este pronunțată o hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârșirea, după caz, a următoarelor infracțiuni: furt, tâlhărie, abuz de încredere, înșelăciune, gestiune frauduloasă, distrugere de bunuri culturale mobile aparținând categoriei tezaur, delapidare, fals, uz de fals, abuz în serviciu contra intereselor statului, tăinuirea și favorizarea de infracțiuni privind patrimoniul cultural național, dare de mită, luare de mită, mărturie mincinoasă, infracțiunile prevăzute de art. 83-95 din Legea nr. 182/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, infracțiunile de evaziune fiscală prevăzute de art. 3-9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, infracțiunile prevăzute de art. 24 și 25 din Legea nr. 178/1934 pentru reglementarea contractului de consignație, cu modificările ulterioare.(7) Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național cu privire la suspendarea, respectiv retragerea autorizației de funcționare se comunică de către direcția de specialitate din cadrul ministerului și poate fi contestat, în scris, în termen de 5 zile de la comunicare. Contestațiile se analizează în termen de 10 de zile de la depunerea lor.(8) Persoanele nemulțumite de modul de soluționare a contestațiilor se pot adresa instanțelor de judecată, în condițiile legii contenciosului administrativ. (la 14-01-2011, Articolul 7 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 )  +  Capitolul III Reguli de desfășurare a comerțului cu bunuri culturale mobile  +  Articolul 8(1) Vânzarea publică a bunurilor culturale mobile aflate în proprietate privată sau intermedierea vânzării se efectuează numai prin operatorii economici autorizați, cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/2000 și ale prezentelor norme. (la 14-01-2011, sintagma: agenții economici a fost înlocuită de Litera a), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) (1^1) Operatorii economici autorizați în alte state membre ale Uniunii Europene pot comercializa bunuri culturale mobile pe teritoriul României numai cu notificarea prealabilă a Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, însoțită de copii ale documentelor de autorizare corespunzătoare, emise de autoritățile/instituțiile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în materie în statul respectiv, precum și cu respectarea dispozițiilor prezentelor norme. (la 14-01-2011, Articolul 8 din Capitolul III a fost completat de Punctul 9, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) (1^2) În cazul în care este necesară verificarea legalității documentelor depuse de către operatorii economici autorizați potrivit alin. (1^1), Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, prin direcția de specialitate, contactează autoritățile competente din statul membru al Uniunii Europene (UE) sau al Spațiului Economic European (SEE) în cauză, prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (IMI). (la 14-01-2011, Articolul 8 din Capitolul III a fost completat de Punctul 9, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) (2) Operatorii economici autorizați să comercializeze bunuri culturale mobile sunt obligați să dețină un registru numerotat și ștampilat, în care să menționeze, corect și complet, numele și adresa ofertantului, descrierea și prețul fiecărui bun. Descrierea bunului respectiv va cuprinde autorul și titlul lucrării sau, după caz, ce reprezintă lucrarea respectivă, semnat/nesemnat, inclusiv poziționarea semnăturii și culoarea acesteia, materialul din care este realizat, tehnica de realizare, dimensiuni, inscripții, precum și orice alte date care ar putea fi necesare în procesul de identificare a unui bun cultural mobil. Informațiile conținute în registru nu pot fi făcute publice fără acordul proprietarului bunului respectiv. (la 19-02-2008, Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 19 februarie 2008. ) (3) Registrul prevăzut la alin. (2) se înregistrează la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, care țin evidența acestor documente, separat, pentru fiecare operator economic autorizat. (la 19-02-2008, Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 19 februarie 2008 prin înlocuirea sintagmei "direcțiile județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București" cu sintagma "servicii publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor". ) (la 14-01-2011, sintagma: agent economic a fost înlocuită de Litera a), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) (la 14-01-2011, sintagma: Ministerului Culturii și Cultelor a fost înlocuită de Litera b), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) (4) Registrul prevăzut la alin. (2) poate fi consultat de către organele de poliție, organele de urmărire penală sau instanțele de judecată ori de câte ori verificările sau cercetările efectuate de acestea o impun.  +  Articolul 8^1(1) Operatorii economici autorizați să comercializeze bunuri culturale mobile vor elibera cumpărătorilor bunurilor pe care le comercializează certificate de vânzare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.(2) Operatorii economici autorizați să comercializeze bunuri culturale mobile vor transmite serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, corespunzător ariei teritoriale aferente sediului operatorului economic, copii ale certificatelor de vânzare prevăzute la alin. (1), în termen de 5 zile de la data emiterii acestora. (la 19-02-2008, Art. 8^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 19 februarie 2008. ) (la 14-01-2011, sintagma: Ministerului Culturii și Cultelor a fost înlocuită de Litera b), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 )  +  Articolul 9(1) Operatorii economici autorizați să comercializeze bunuri culturale mobile au obligația de a înștiința în scris, în termen de 5 zile de la data ofertei, serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, despre existența unor bunuri susceptibile de a fi clasate. (la 19-02-2008, Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 19 februarie 2008 prin înlocuirea sintagmei "direcțiile județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București" cu sintagma "servicii publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor". ) (la 14-01-2011, sintagma: Agenții economici a fost înlocuită de Litera a), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) (la 14-01-2011, sintagma: Ministerului Culturii și Cultelor a fost înlocuită de Litera b), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) (2) Înștiințarea prevăzută la alin. (1) se completează potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 4 și tabelului prevăzut în anexa nr. 4a) la prezentele norme.(3) Operatorii economici autorizați să comercializeze bunuri culturale mobile au obligația ca în termen de 5 zile să informeze în scris proprietarul bunului cu privire la posibilitatea de declanșare a procedurii de clasare. (la 14-01-2011, sintagma: Agenții economici a fost înlocuită de Litera a), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) (4) În cazul în care, în urma expertizei bunurilor care fac obiectul înștiințării prevăzute la alin. (1), s-a stabilit că bunurile în cauză nu sunt bunuri care fac parte din categoria tezaur, serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, comunică aceasta proprietarului și operatorului economic respectiv, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 și tabelului prevăzut în anexa nr. 5a) la prezentele norme. (la 19-02-2008, Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 19 februarie 2008 prin înlocuirea sintagmei "direcțiile județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București" cu sintagma "servicii publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor". ) (la 14-01-2011, sintagma: agentului economic a fost înlocuită de Litera a), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) (la 14-01-2011, sintagma: Ministerului Culturii și Cultelor a fost înlocuită de Litera b), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 )  +  Articolul 10(1) Operatorii economici autorizați să comercializeze bunuri culturale mobile sunt obligați ca, în termen de 3 zile de la data înregistrării în registrul propriu a bunurilor clasate, să comunice în scris serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii și Patrimoniului Național în a cărei rază teritorială își au sediul punerea acestora în vânzare. (la 19-02-2008, Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 19 februarie 2008 prin înlocuirea sintagmei "direcțiile județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București" cu sintagma "servicii publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor". ) (la 14-01-2011, sintagma: Agenții economici a fost înlocuită de Litera a), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) (la 14-01-2011, sintagma: Ministerului Culturii și Cultelor a fost înlocuită de Litera b), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) (2) Bunurile culturale mobile prevăzute la alin. (1) pot face obiectul unei vânzări publice numai în condițiile exercitării dreptului de preempțiune de către statul român, prin Ministerul Culturii și Patrimoniului Național. (la 14-01-2011, sintagma: Ministerul Culturii și Cultelor a fost înlocuită de Litera b), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) (3) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național sunt obligate să transmită Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, în termen de 3 zile de la primirea comunicării scrise a operatorului economic autorizat, următoarele documente: (la 19-02-2008, Partea introductivă a alin. (3) al art. 10 a fost modificată de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 19 februarie 2008 prin înlocuirea sintagmei "direcțiile județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București" cu sintagma "servicii publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național". ) (la 14-01-2011, sintagma: Ministerului Culturii și Cultelor a fost înlocuită de Litera b), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) (la 14-01-2011, sintagma: agentului economic a fost înlocuită de Litera a), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) a) înregistrarea privind punerea în vânzare a unui bun cultural mobil clasat în tezaur;b) oferta operatorului economic autorizat privind bunul cultural mobil clasat în tezaur; (la 14-01-2011, sintagma: agentului economic a fost înlocuită de Litera a), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) c) documentația privind achiziționarea bunului respectiv, elaborată conform dispozițiilor legale în vigoare privind achizițiile publice;d) fotografii color ale bunului, ansamblu și detalii;e) rapoartele de expertiză efectuate în momentul clasării bunului respectiv.(4) Termenul de exercitare a dreptului de preempțiune al statului este de maximum 30 de zile, calculat de la data înregistrării comunicării prevăzute la alin. (1), iar valoarea de achiziționare este cea negociată cu vânzătorul sau cu operatorul economic autorizat ori cea rezultată din licitația publică. (la 14-01-2011, Alineatul (4) din Articolul 10 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 10, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) (5) Ministerul Culturii și Patrimoniului Național comunică operatorului economic intenția de a achiziționa bunul clasat în tezaur, în termenul prevăzut la alin. (4). (la 14-01-2011, sintagma: agentului economic a fost înlocuită de Litera a), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) (la 14-01-2011, sintagma: Ministerul Culturii și Cultelor a fost înlocuită de Litera b), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) (6) Nerespectarea dispozițiilor alin. (2) atrage nulitatea absolută a vânzării.(7) Vânzarea bunurilor culturale clasate în tezaur la un preț inferior celui oferit de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, în cadrul negocierilor prevăzute la alin. (4), atrage nulitatea absolută a vânzării. (la 19-02-2008, Alin. (7) al art. 10 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 19 februarie 2008. ) (la 14-01-2011, sintagma: Ministerul Culturii și Cultelor a fost înlocuită de Litera b), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 )  +  Articolul 11(1) În termen de 5 zile de la transmiterea documentelor prevăzute la art. 10 alin. (3), Ministerul Culturii și Patrimoniului Național stabilește, prin ordin al ministrului culturii și cultelor, o comisie de achiziție prin exercitarea dreptului de preemțiune. Aceasta este formată din specialiști în domeniu și din reprezentanți ai Ministerului Culturii și Patrimoniului Național. (la 14-01-2011, sintagma: Ministerul Culturii și Cultelor a fost înlocuită de Litera b), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) (la 14-01-2011, sintagma: Ministerului Culturii și Cultelor a fost înlocuită de Litera b), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) (2) În termen de 10 zile de la transmiterea documentelor prevăzute la art. 10 alin. (3), comisia prevăzută la alin. (1) analizează oferta privind bunul cultural mobil clasat și întocmește o notă justificativă privind achiziționarea bunului respectiv sau, după caz, o notă de respingere o ofertei și o înaintează ministrului culturii și patrimoniului național, în vederea aprobării. În cazul în care se propune achiziționarea bunului cultural, comisia are dreptul de a negocia prețul și obligația de a stabili dacă acceptă prețul propus de vânzător sau, după caz, de a hotărî prețul maxim care poate fi oferit în situația în care se organizează licitația. (la 19-02-2008, Art. 11 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 19 februarie 2008. ) (la 14-01-2011, sintagma: ministrului culturii și cultelor a fost înlocuită de Litera b), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 )  +  Articolul 11^1(1) Funcționarea operatorilor economici care comercializează bunuri culturale mobile, fără autorizarea prevăzută de prezentele norme, constituie contravenție, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2000 , cu modificările și completările ulterioare.(2) Dacă statul nu achiziționează bunul cultural clasat în tezaur, în urma vânzării sale, operatorul economic are obligația de a comunică direcției pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național pe a cărei rază își are sediul datele de identificare ale cumpărătorului acestui bun, urmând ca specialiștii acestei direcții să întocmească o anexă la ordinul de clasare a bunului cultural, în care să fie înscriși toți proprietarii succesivi ai respectivului bun. (la 19-02-2008, Art. 11^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 19 februarie 2008. )  +  Articolul 12Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme. (la 19-02-2008, Art. 12 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 19 februarie 2008. )  +  Anexa nr. 1Comisia Națională a Muzeelor și ColecțiilorAvizăm favorabilCEREREpentru obținerea avizului Ministerului Culturii și Patrimoniului Național (la 14-01-2011, sintagma: Ministerului Culturii și Cultelor a fost înlocuită de Litera b), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) privind autorizarea operatorilor economici care comercializează (la 14-01-2011, sintagma: agenților economici a fost înlocuită de Litera a), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) bunuri culturaleSubsemnatul(a)..............................., domiciliat/domiciliată în localitatea ..............., str. ............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul..., județul....., tel. ....., posesor al B.I./C.I. seria ......... nr. ....., eliberat/eliberată de ............... la data de ........, cod numeric personal ............, pe baza celor înscrise în documentarul sintetic, potrivit competențelor Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, vă rog să avizați funcționarea ......................, cu respectarea prevederilor legislației și a reglementărilor în vigoare, cunoscând totodată că trebuie să remit fără întârziere instituțiilor împuternicite datele necesare de interes național și internațional. (la 14-01-2011, sintagma: Ministerului Culturii și Cultelor a fost înlocuită de Litera b), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 )
  Denumirea unitățiiTipul activităților pentru care se solicită avizulObiectul activitățiiNumărul salariaților și principalele specializări ale acestoraSediul unității,adresa, telefon, fax
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  Data întocmirii ........................Semnătura titularului...................................
   +  Anexa nr. 2Denumirea operatorului economic (la 14-01-2011, sintagma: agentului economic a fost înlocuită de Litera a), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) ............................
  DOCUMENTAR SINTETIC
  1. Obiectul de activitate ................................................................................................................2. În ce regim funcționează:fără asociați............... cu asociați....... numărul asociaților ........
  Nr.crt.Numele și prenumeletitularului, inclusiv aleasociațilorStudiiLocul de muncă,funcția, în cazul persoanelorangajate în alte unitățiObservații
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  3. Numărul salariaților..............., din care angajați și ai altor operatori economici cu capital de stat sau privat ................................ (la 14-01-2011, sintagma: agenți economici a fost înlocuită de Litera a), Punctul 11, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) 4. Dacă titularul este specialist în domeniu .........................., studiile ....................................................................; dacă desfășoară activități profesionale în cadrul altor operatori economici cu capital de stat (denumirea operatorilor economici).................., funcția/funcțiile..................., sau dacă desfășoară activități profesionale în cadrul altor operatori economici cu capital privat (denumirea operatorilor economici) .............................., calitatea...............................; dacă este pensionar...................................... . (la 14-01-2011, sintagma: agenți economici a fost înlocuită de Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) (la 14-01-2011, sintagma: agenților economici a fost înlocuită de Litera a), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) 5. Persoana/persoanele care va/vor răspunde de activitatea unității sub aspectul probității profesionale*1):
  Nr.crt.Numele și prenumeleCalitatea răspunderiiStudiileLocul de muncă,și funcția, în cazul în careeste salariat
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  6. Unitatea preconizează activități de export .......................... import ............................ .7. Dacă a luat la cunoștință de legislația care reglementează funcționarea unităților private ..................................., inclusiv de reglementările legale cu referință directă la domeniul de activitate al unității .................................................................. .8. Date privind sediul în care funcționează:– este proprietatea titularului (asociaților) ........................– este proprietate de stat ...........................................– este închiriat de la o persoană particulară ........................– adresa: localitatea ....................., str. ............. nr. ......., bl. ........, sc. ........., et. ........., ap. ............, sectorul .........., cod ..........................., județul .................., tel. ............., fax .............................. .9. Numărul autorizației de funcționare ............................., data eliberării .......................................... .Data completării.............. Semnătura titularului .......................-------------*1) Titularul este obligat să comunice imediat Ministerului Culturii și Patrimoniului Național schimbările persoanelor cu responsabilități în asigurarea probității profesionale a activității unității. (la 14-01-2011, sintagma: Ministerului Culturii și Cultelor a fost înlocuită de Litera b), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 )
   +  Anexa nr. 3ROMÂNIAMINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL
  AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE
  Nr. ......... din data .................
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.420/2003 pentru aprobarea Normelor privind comerțul cu bunuri culturale mobile, cu modificările și completările ulterioare,în baza avizului Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor privind aprobarea cererii domnului/doamnei .............................................., domiciliat (ă) în localitatea .........................................., str. ............. nr. ......., bl. .........., sc. ....., et. ......, ap. ........., sectorul ........, județul ...................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria....... nr. ........, eliberat/eliberată de ........... la data de ...........,persoană agreată de Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor în baza documentelor prezentate, care poate practica, în regim privat cu scop lucrativ, specialitatea menționată, ca titular de firmă, asociat sau salariat,se autorizează .........................................................................., cu sediul în str. ................................. nr. ......, bl. ............., sc. ....., et. ....., ap. ....., sectorul ....., județul ......................., în regim de casă de licitații/magazin (galerie) de antichități.Autorizația de funcționare se referă în exclusivitate la aspectele de ordin cultural implicate de activitatea privată a solicitantului desfășurată în baza Autorizației nr. .........., eliberată de ......................................... .Operatorul economic își va desfășura activitatea având drept consilier de specialitate pe domnul/doamna ..........................................., născut(ă) în anul ........... luna ..................... ziua ....., în localitatea ................., județul ..........., posesor/posesoare al/a B.I./CI. seria ..... nr. ............ eliberat/eliberată de ............................. la data de ................................ .Acest înscris intră în componența documentelor care condiționează și mențin valabilitatea autorizației de funcționare, pe numele titularului operatorului economic obligat să răspundă sub raportul calității și al respectării reglementărilor în vigoare, referitoare la domeniul de activitate pentru care s-a emis prezenta autorizație de funcționare.Consilierul de specialitate își poate desfășura activitatea în cadrul operatorului economic menționat în autorizația de funcționare numai pentru operațiuni privind obiectul de activitate al acesteia.
  Ministru,..........................Reprezentant legal al operatorului economic,..........................
  Secretar al Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor,..........................Consilier de specialitate,..........................
  (la 14-01-2011, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 11, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 )
   +  Anexa nr. 4Denumirea operatorului economic (la 14-01-2011, sintagma: agentului economic a fost înlocuită de Litera a), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) ............................
  ÎNȘTIINȚARE
  privind vânzarea de bunuri culturale mobile
  Operatorul economic ..................., din localitatea ......, str. ............ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap........, cod .........., sectorul/județul ......, tel. ...., fax ....., înștiințează Serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii și Patrimoniului Național că începând cu data de ....... vor fi puse în vânzare bunurile culturale mobile cuprinse în tabelul anexat, care nu au fost expertizate în vederea clasării potrivit prevederilor Legii nr. 182/2000 (la 14-01-2011, sintagma: Ministerului Culturii și Cultelor a fost înlocuită de Litera b), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) (la 14-01-2011, sintagma: Agentul economic a fost înlocuită de Litera a), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) privind protejarea patrimoniului cultural național mobil.Data .................Reprezentantul operatorului economic, (la 14-01-2011, sintagma: agentului economic a fost înlocuită de Litera a), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) ................................. (la 19-02-2008, Anexa 4 a fost modificată de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 19 februarie 2008 prin înlocuirea sintagmei "direcțiile județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București" cu sintagma "servicii publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor". )
   +  Anexa nr. 4a)Denumirea operatorului economic (la 14-01-2011, sintagma: agentului economic a fost înlocuită de Litera a), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) ............................
  TABEL
  Bunuri culturale susceptibile de a fi clasate, puse în vânzare la data de.....................
  Nr.crt.DenumireabunuluiculturalMaterialulTitlul (dacăeste cazul)AutorulDatareaValoareaNumărulde bucățiProprietarul
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  Data ........................Reprezentantul operatorului economic, (la 14-01-2011, sintagma: agentului economic a fost înlocuită de Litera a), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) ..................................NOTĂ:Tabelul se anexează la înștiințarea de vânzare a bunurilor culturale mobile și se include în dosarele întocmite de către direcțiile teritoriale pentru clasarea bunurilor culturale mobile care fac obiectul unei vânzări prin licitație publică cu strigare sau prin intermediul unei galerii de artă.
   +  Anexa nr. 5MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONALServiciul public deconcentrat al Ministerului Culturii și Patrimoniului Național (la 14-01-2011, sintagma: Ministerului Culturii și Cultelor a fost înlocuită de Litera b), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) Nr............/data.....................Către..............................Ca urmare a înștiințării nr. ......., din data ..............., prezentată Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național................/a Municipiului București vă facem cunoscut că bunurile culturale mobile cuprinse în tabelul anexat nu întrunesc condițiile necesare clasării, prevăzute de legislația în vigoare. Drept urmare, acestea nu au fost transmise spre aprobare Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor.Anexăm, în copie, rapoartele de expertiză întocmite de experți acreditați de Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor.Serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii și Patrimoniului Național (la 14-01-2011, sintagma: Ministerului Culturii și Cultelor a fost înlocuită de Litera b), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) Director,................ (la 19-02-2008, Anexa 5 a fost modificată de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 153 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 19 februarie 2008 prin înlocuirea sintagmei "direcțiile județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București" cu sintagma "servicii publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor". )  +  Anexa nr. 5a)Către operatorul economic (la 14-01-2011, sintagma: agentul economic a fost înlocuită de Litera a), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) ......................
  TABEL
  cuprinzând bunuri culturale mobile respinse la clasare
  Nr.crt.DenumireabunuluiculturalMaterialulTitlul (dacăeste cazul)AutorulDatareaValoareaNumărulde bucățiProprietarul
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  NOTĂ:Tabelul se atașează la anexa nr. 5 spre înștiințarea operatorului economic, în vederea punerii în vânzare a bunurilor culturale mobile fie prin licitație publică cu strigare, fie prin intermediul unui agent autorizat. (la 14-01-2011, sintagma: agentului economic a fost înlocuită de Litera a), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 )
   +  Anexa nr. 6
  CERTIFICAT DE VÂNZARE
  Prin prezentul certificat se atestă vânzarea de către:.............., operator economic autorizat în comercializarea bunurilor culturale mobile, de către Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, prin Autorizația de funcționare nr. ...... din data de ........, cu sediul în localitatea ............, str. .......... nr. ......, bl. ....., sc. ...., ap. ..... cod ....... sectorul/județul ........., telefon .........., fax ........., cod unic de înregistrare ..........., a bunului cultural mobil cu următoarele caracteristici: (la 14-01-2011, sintagma: Ministerul Culturii și Cultelor a fost înlocuită de Litera b), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) Denumirea bunului cultural mobil: ..........Titlul (dacă este cazul): ..................Autorul: ...................................Materialul: ................................Dimensiunile: ..............................Datarea: ...................................Alte elemente caracteristice: ..............către ......................................(nume și prenume persoană fizică sau denumire persoană juridică de drept privat/public), posesor al actului de identitate cu seria ......, nr. .........../cu sediul în localitatea ..........., str. .......... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., cod ........ sectorul/județul ........., telefon ........., cod unic de înregistrare ............... .Bunul cultural figurează în registru la poziția ........... din data de ..........., iar vânzarea a fost realizată în data de ..........Bunul cultural mobil este/nu este clasat prin Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național cu nr. ......., fiind însoțit de Certificatul de clasare nr. ........ din data de .......... (la 14-01-2011, sintagma: ministrului culturii și cultelor a fost înlocuită de Litera b), Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011 ) Semnătura și ștampila operatorului economic ........................Data eliberării certificatului ...................... (la 19-02-2008, Anexa nr. 6 a fost introdusă de art. III din HOTĂRÂREA nr. 153 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 19 februarie 2008, având conținutul anexei la acest act normativ. )
  -----