HOTĂRÂRE nr. 868 din 17 iulie 2003privind organizarea și funcționarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 1 august 2003  Notă
  Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 425 din 12 mai 2005 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial nr. 413 din 17 mai 2005, prevede:
  „Articolul II
  Hotărârea Guvernului nr. 868/2003 privind organizarea și funcționarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2003 privind participarea României la Expoziția Mondială EXPO 2005 "Înțelepciunea Naturii" Aichi, Japonia, cu modificările și completările ulterioare, se modifică corespunzător prezentei hotărâri”.
  În temeiul art. 107 din Constituție, al art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabila, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2001, cu modificările aduse prin Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Reprezentarea intereselor statului român în procedurile jurisdicționale, în procedurile de rezolvare pe cale amiabila, în procedurile de aviz consultativ și în alte proceduri în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, precum și în procedurile executionale în fața Comitetului Ministrilor se face potrivit Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, amendata prin protocoalele adiționale la aceasta, ratificate de România prin Legea nr. 30/1994 și prin Legea nr. 79/1995.(2) Prerogativele de Agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului în procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Ministrilor se exercită, în numele Guvernului României, de Ministerul Afacerilor Externe.(3) În cadrul Ministerului Afacerilor Externe funcționează Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, denumit în continuare Agent guvernamental.  +  Articolul 2Numirea și eliberarea din funcție a secretarului de stat, Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, se comunică Grefei Curții Europene a Drepturilor Omului de către Misiunea Permanentă a României pe lângă Consiliul Europei. (la 11-04-2019, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 214 din 10 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 11 aprilie 2019 )  +  Articolul 3Ministerul Afacerilor Externe îl informează constant pe primul-ministru cu privire la activitatea Agentului guvernamental și formulează propuneri de acțiune.  +  Articolul 4(1) În activitatea sa Agentul guvernamental va acorda prioritatea corespunzătoare reglementării pe cale amiabila a litigiilor în care statul român are calitatea de pârât în fața Curții Europene a Drepturilor Omului.(2) În activitatea sa Agentul guvernamental va asigura, inclusiv în colaborare cu Ministerul Justiției, informarea corespunzătoare a instanțelor și parchetelor din România cu privire la jurisprudenta Curții Europene a Drepturilor Omului.(3) Agentul guvernamental va coopera cu structurile cu misiune de serviciu public prevăzute la art. 6 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 94/1999, cu modificările ulterioare, precum și cu alte autorități și instituții publice, prin încheierea de protocoale de cooperare cu instituțiile respective, prin desemnarea unor persoane de legătură, în cadrul acestor instituții, pentru relația cu Agentul guvernamental și prin ordine comune cu Ministerul Afacerilor Externe, după caz.  +  Articolul 5(1) Agentul guvernamental are funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. (la 11-04-2019, Alineatul (1) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 214 din 10 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 11 aprilie 2019 ) (2) Agentul guvernamental este subordonat nemijlocit ministrului afacerilor externe.(3) Abrogat. (la 11-04-2019, Alineatul (3) din Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 214 din 10 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 11 aprilie 2019 )  +  Articolul 6(1) În cadrul Ministerului Afacerilor Externe funcționează o direcție pentru activitatea Agentului guvernamental, cu 23 de posturi de execuție. (la 11-04-2019, Alineatul (1) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 4, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 214 din 10 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 11 aprilie 2019 ) (2) Direcția prevăzută la alin. (1) se încadrează cu personal contractual cu studii superioare juridice, inclusiv prin detașare. (la 11-04-2019, Alineatul (2) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 4, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 214 din 10 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 11 aprilie 2019 ) (3) Abrogat. (la 11-04-2019, Alineatul (3) din Articolul 6 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 214 din 10 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 11 aprilie 2019 ) (4) Abrogat. (la 11-04-2019, Alineatul (4) din Articolul 6 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 214 din 10 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 11 aprilie 2019 ) (5) Raporturile Ministerului Afacerilor Externe, pentru activitatea Agentului guvernamental, cu Ministerul Justiției, precum și cu structurile subordonate sau aflate în coordonarea acestuia se pot stabili inclusiv prin ordin comun al ministrului afacerilor externe și al ministrului justiției, la propunerea Agentului guvernamental.(6) Raporturile Ministerului Afacerilor Externe, pentru activitatea Agentului guvernamental, cu Ministerul Administrației și Internelor, precum și cu structurile subordonate sau aflate în coordonarea acestuia se pot stabili inclusiv prin ordin comun al ministrului afacerilor externe și al ministrului administrației și internelor, la propunerea Agentului guvernamental.(7) Raporturile Ministerului Afacerilor Externe, pentru activitatea Agentului guvernamental, cu Ministerul Finanțelor Publice, în vederea gestionării sumelor înscrise în bugetul acestuia pentru executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului, respectiv pentru plata sumelor stabilite prin convențiile de rezolvare pe cale amiabila, în baza art. 10 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 94/1999, cu modificările ulterioare, se pot stabili inclusiv prin ordin comun al ministrului afacerilor externe și al ministrului finanțelor publice, la propunerea Agentului guvernamental.(8) În temeiul art. 17 alin. (3) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 64/2003, toate bunurile mobile aflate în administrarea Direcției Agentului guvernamental din Ministerul Justiției și afectate folosinței acesteia vor fi transferate Ministerului Afacerilor Externe în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgenta menționate.(9) Abrogat. (la 11-04-2019, Alineatul (9) din Articolul 6 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 214 din 10 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 11 aprilie 2019 )  +  Articolul 7(1) Agentul guvernamental este asistat de 2 coagenti guvernamentali care colaborează cu acesta și îi acorda sprijinul necesar pentru îndeplinirea funcțiilor sale.(2) În cadrul Misiunii Permanente a României pe lângă Consiliul Europei funcționează un oficiu cu doua posturi diplomatice, format dintr-un coagent guvernamental și un diplomat cu pregătire juridică.(3) Directorul Direcției Agentului guvernamental îndeplinește, de asemenea, funcția de coagent guvernamental.(4) Coagentii guvernamentali îndeplinesc aceasta funcție pentru toate cazurile și procedurile în care statul român este parte sau terț intervenient în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei.(5) Coagentii guvernamentali acționează conform instrucțiunilor date de Agentul guvernamental.(6) Numirea coagentilor guvernamentali se comunică de îndată Grefei Curții Europene a Drepturilor Omului de către Misiunea Permanenta a României pe lângă Consiliul Europei.  +  Articolul 8(1) Agentul guvernamental poate delega dreptul de semnătură, pentru raporturile cu autoritățile române și cu persoanele fizice și juridice, române și străine, membrilor personalului din direcția prevăzută la art. 6 alin. (1). (la 11-04-2019, Alineatul (1) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 6, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 214 din 10 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 11 aprilie 2019 ) (2) Agentul guvernamental poate delega dreptul de semnatura, pentru raporturile cu organele Consiliului Europei, cu statele și cu organizațiile internaționale interguvernamentale, directorului Direcției Agentului guvernamental prevăzute la art. 6 alin. (1).(3) Agentul guvernamental poate delega dreptul de semnatura, pentru raporturile cu organele Consiliului Europei, coagentului prevăzut la art. 7 alin. (2).  +  Articolul 9(1) Agentul guvernamental sau coagentul guvernamental poate fi asistat, în procedurile din fața Curții Europene a Drepturilor Omului, de unul sau mai mulți asistenți. Aceștia pot însoți Agentul/coagentul guvernamental la pledoariile susținute în fața Curții Europene a Drepturilor Omului.(2) Desemnarea ca asistent se face de către Agentul guvernamental. Pot fi desemnați ca asistenți membrii personalului din direcția prevăzută la art. 6 alin. (1), alți diplomați din Ministerul Afacerilor Externe sau, în cazul în care există o motivare corespunzătoare, persoane din afara Ministerului Afacerilor Externe. (la 11-04-2019, Alineatul (2) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 7, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 214 din 10 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 11 aprilie 2019 ) (3) Desemnarea ca asistent se face pentru anumite cauze sau pentru o anumită procedura dintr-o cauza.  +  Articolul 10(1) Agentul guvernamental poate desemna în calitate de consultanți, cu aprobarea ministrului afacerilor externe, personalități recunoscute în domeniul care formează obiectul cauzei, din afară Ministerului Afacerilor Externe.(2) La inițiativa Agentului guvernamental se poate constitui un registru al consultantilor Agentului guvernamental, care pot folosi public aceasta titulatura.  +  Articolul 11Agentul guvernamental poate utiliza traducatori-interpreți atestați.  +  Articolul 12Agentul guvernamental poate solicita, în funcție de necesitați, realizarea de expertize.  +  Articolul 13În aplicarea art. 9-12, Ministerul Afacerilor Externe încheie contracte de prestări de servicii.  +  Articolul 14Pe lângă Agentul guvernamental funcționează un consiliu consultativ, prezidat de Agentul guvernamental și compus din foștii agenți guvernamentali. La lucrările Consiliului consultativ participa șeful direcției prevăzute la art. 6 alin. (1) și alte persoane invitate de Agentul guvernamental.  +  Articolul 15Pe perioada misiunii oficiale temporare în străinătate, Agentul guvernamental, coagentul guvernamental, asistenții, celelalte persoane care îl însoțesc pe Agentul guvernamental sau pe coagentul guvernamental beneficiază de drepturile prevăzute de actele normative în vigoare.  +  Articolul 16Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 440/1999 privind Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 18 iunie 1999, cu modificările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cristian Diaconescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul justiției,
  Alexe Costache Ivanov,
  secretar de stat
  București, 17 iulie 2003.Nr. 868.-----------