LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1161 din 8 decembrie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Terorismul reprezintă acele acțiuni, inacțiuni, precum și amenințări cu privire la acestea, care prezintă pericol public, afectează viața, integritatea corporală sau sănătatea oamenilor, factorii materiali, relațiile internaționale ale statelor, securitatea națională sau internațională, sunt motivate politic, religios sau ideologic și sunt săvârșite în unul din următoarele scopuri:a) intimidarea populației sau a unui segment al acesteia, prin producerea unui puternic impact psihologic;b) constrângerea nelegitimă a unei autorități publice ori organizații internaționale să îndeplinească, să nu îndeplinească sau să se abțină de la îndeplinirea unui anumit act;c) destabilizarea gravă sau distrugerea structurilor politice fundamentale, constituționale, economice ori sociale ale unui stat sau organizații internaționale. (la 13-04-2019, Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Articolul 2Abrogat. (la 13-04-2019, Articolul 2 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Articolul 3Actele de terorism sunt de natură transnațională, dacă:a) sunt săvârșite pe teritoriul a cel puțin două state;b) sunt săvârșite pe teritoriul unui stat, dar o parte a planificării, pregătirii, conducerii sau a controlului acestora are loc pe teritoriul altui stat;c) sunt săvârșite pe teritoriul unui stat, dar implică o entitate teroristă care desfășoară activități pe teritoriul altui stat;d) sunt săvârșite pe teritoriul unui stat, dar au efecte substanțiale pe teritoriul altui stat.  +  Articolul 4În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele înțelesuri:1. entitate teroristă - persoană, grupare, grup structurat sau organizație care, prin orice mijloc, direct sau indirect: (la 13-04-2019, Partea introductivă a punctului 1. din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) a) comite sau participă la acte de terorism; (la 13-04-2019, Litera a), Punctul 1 din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) b) se pregătește să comită acte de terorism; (la 13-04-2019, Litera b), Punctul 1 din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) c) promovează sau încurajează terorismul;d) sprijină, sub orice formă, terorismul;2. terorist - persoana care a săvârșit o infracțiune prevăzută de prezenta lege ori intenționează să pregătească, să comită, să faciliteze sau să instige la acte de terorism;3. grup structurat - asocierea de trei sau mai multe persoane, având o ierarhie proprie, constituită pentru o anumită perioadă de timp pentru a acționa în mod coordonat în scopul săvârșirii unor acte de terorism; (la 13-04-2019, Punctul 3. din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) 4. grupare teroristă - asocierea de două sau mai multe persoane care, fără a avea în mod necesar o structură și o ierarhie formal stabilite, s-a constituit în vederea săvârșirii unor acte de terorism; (la 13-04-2019, Punctul 4. din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) 5. organizație teroristă - structură constituită ierarhic, cu ideologie proprie de organizare și acțiune, având reprezentare atât la nivel național, cât și internațional și care, pentru realizarea scopurilor specifice, folosește modalități violente și/sau distructive;6. conducerea unei entități teroriste - îndrumarea, supravegherea, controlul sau coordonarea activităților unui grup structurat, ale unei grupări sau organizații teroriste;7. acțiuni teroriste - pregătirea, planificarea, favorizarea, comiterea, conducerea, coordonarea și controlul asupra actului terorist, precum și orice alte activități desfășurate ulterior comiterii acestuia, dacă au legătură cu actul terorist;8. fonduri - bunuri de orice natură, corporale sau necorporale, mobile ori imobile, dobândite prin orice mijloc și documente sau instrumente juridice în orice formă, incluzându-se forma electronică ori numerică, care atestă un drept de proprietate sau un interes asupra acestor bunuri, credite bancare, cecuri de călătorie, cecuri bancare, mandate, acțiuni, titluri, obligațiuni, drepturi speciale de tragere și scrisori de credit, fără ca această enumerare să fie limitativă; (la 01-02-2014, Pct. 8 al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. 159, Titlul II din LEGE nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. ) 9. propaganda - răspândirea în mod sistematic sau apologia unor idei, concepții ori doctrine, cu intenția de a convinge și de a atrage noi adepți; (la 01-02-2014, Pct. 9 al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. 159, Titlul II din LEGE nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. ) 9^1. materiale de propagandă teroristă - orice material în format scris, audio, video sau date informatice, precum și orice altă formă de exprimare prin care se face apologia terorismului ori se expun sau se promovează idei, concepții, doctrine sau atitudini de susținere și promovare a terorismului sau a unei entități teroriste; (la 13-04-2019, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) 10. factori umani specifici - persoanele incluse direct în mecanismele funcționale politogene ale entității-țintă, respectiv demnitari, militari, funcționari, precum și reprezentanți ai unor organizații internaționale;11. factori umani nespecifici - persoanele incluse indirect în mecanismele politogene ale entității-țintă, în general populația civilă;12. factori materiali - factorii de mediu, culturile agricole și șeptelul, alimentele și alte produse de consum curent, obiectivele de importanță strategică, militare sau cu utilitate militară, facilitățile de infrastructură ale vieții sociale, facilitățile de stat și guvernamentale, sistemele de transport, telecomunicații și informaționale, simbolurile și valorile naționale, precum și bunurile mobile sau imobile ale organizațiilor internaționale;13. facilități de stat și guvernamentale - mijloacele de transport permanente sau temporare, folosite de reprezentanții unui stat, membrii guvernului, ai autorității legislative sau judecătorești, funcționarii, angajații unui stat sau ai oricărei alte autorități publice ori ai unei organizații interguvernamentale, în legătură cu actele lor oficiale;14. obiective de importanță strategică - obiectivele forțelor armate sau cele de importanță deosebită pentru apărarea țării, activitatea statului, economie, cultură și artă, localurile misiunilor diplomatice sau ale unor organizații internaționale, precum și facilitățile de infrastructură sau locurile de utilitate publică;15. loc de utilitate publică - acea parte a unei clădiri, teren, stradă, cale navigabilă, loc comercial, de afaceri, cultural-sportiv, istoric, educațional, religios, de recreere, precum și orice alt loc care este accesibil publicului;16. facilități de infrastructură - utilitatea publică sau privată care asigură sau distribuie servicii în beneficiul populației, precum: apă și canalizare, energie, combustibil, comunicații, servicii bancare și servicii medicale, rețele de telecomunicații și informaționale;17. sistem de transport - toate facilitățile, mijloacele de transport și instrumentele publice sau private, folosite în sau pentru serviciile publice, pentru transportul de persoane sau de mărfuri;18. criza teroristă - situația de fapt creată anterior, pe timpul sau în urma săvârșirii unui act de terorism, prin care: (la 13-04-2019, Partea introductivă a punctului 18. din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) a) sunt întrerupte sau afectate grav o serie de activități economice, sociale, politice sau de altă natură;b) sunt puși în pericol factori umani, specifici și nespecifici, sau factori materiali importanți;c) siguranța populației sau a unei colectivități este expusă la riscuri majore;d) este necesar a se acționa prin măsuri defensive ori ofensive pentru înlăturarea amenințărilor generate de situația de fapt creată;18^1. managementul crizei teroriste - ansamblul acțiunilor și/sau măsurilor defensive și/sau ofensive, realizate în mod coordonat de către autoritățile și instituțiile publice, în situația iminenței unui act de terorism, în timpul producerii sau în urma săvârșirii unui act de terorism; (la 13-04-2019, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) 19. profit al entității teroriste - orice bun care reprezintă, parțial sau total, direct ori indirect, un beneficiu obținut în urma săvârșirii actelor de terorism sau a desfășurării unor activități conexe terorismului; (la 13-04-2019, Punctul 19. din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) 20. intervenție antiteroristă - ansamblul măsurilor defensive realizate anterior sau în situația iminenței producerii unor acte de terorism, folosite pentru reducerea vulnerabilității factorilor umani, specifici și nespecifici, și a factorilor materiali; (la 13-04-2019, Punctul 20. din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) 21. intervenție contrateroristă - ansamblul măsurilor ofensive realizate, în cazul unui act de terorism, în scopul eliberării ostaticilor, capturării ori anihilării teroriștilor, neutralizării dispozitivelor utilizate de aceștia, eliberării obiectivelor atacate sau ocupate, precum și restabilirii ordinii legale; (la 13-04-2019, Punctul 21. din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) 22. însoțitori înarmați la bordul aeronavelor - personal aparținând Serviciului Român de Informații, care desfășoară activități de menținere a securității la bordul aeronavelor în scopul prevenirii și combaterii actelor de terorism; (la 13-04-2019, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) 23. control antiterorist de securitate - ansamblul măsurilor specializate desfășurate cu privire la persoane, obiective sau bunuri în vederea detectării unor mijloace distructive, substanțe toxice ori periculoase, arme de foc, dispozitive explozive de orice fel, muniții, explozivi, arme chimice, biologice, radiologice sau nucleare, ori a altor materiale ce pot fi utilizate în scopul comiterii unui act de terorism; (la 13-04-2019, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) 24. ripostă imediată - ansamblul de măsuri și/sau acțiuni imediate și/sau graduale ale autorităților și instituțiilor publice, ca reacție la un act de terorism iminent sau în desfășurare, în scopul împiedicării ori limitării efectelor acestuia, neutralizării acțiunilor agresive și/sau a dispozitivelor utilizate de către teroriști și, după caz, creării condițiilor necesare pentru transferul controlului operațional asupra unor forțe și mijloace; (la 13-04-2019, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) 25. interviu de securitate - activitate constând în derularea de discuții în cadrul cărora personalul structurilor cu atribuții în domeniul securității naționale, cu sprijinul, după caz, al altor autorități sau instituții publice, interpelează o persoană fizică, cu acordul prealabil al acesteia, în scopul obținerii de date și informații circumscrise domeniului prevenirii și combaterii terorismului; (la 13-04-2019, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) 26. transferul controlului operațional - acordarea autorității de direcționare și coordonare unitară a forțelor repartizate comandantului desemnat de către instituția cu responsabilități predominante, conform legii, în gestionarea etapei concrete de manifestare a crizei teroriste; (la 13-04-2019, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) 27. radicalizarea - procesul complex prin care o persoană ajunge să își pervertească convingerile, sentimentele și comportamentul, ca urmare a adoptării unei forme extremiste de gândire, în care utilizarea violenței și chiar a sacrificiului de sine prin metode suicidare sunt forme legitime și dezirabile de apărare și/sau satisfacere a unor interese promovate de entitățile teroriste; (la 13-04-2019, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) 28. furnizor de servicii de găzduire - un furnizor de servicii ale societății informaționale care constau în stocarea informațiilor furnizate de furnizorul conținutului la cererea acestuia și în punerea informațiilor respective la dispoziția terților; (la 13-04-2019, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) 29. furnizor de conținut - un utilizator care a furnizat informații care sunt stocate sau care au fost stocate la cererea sa de către un furnizor de servicii de găzduire. (la 13-04-2019, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Capitolul II Realizarea activității de prevenire și combatere a terorismului  +  Secţiunea 1 Sistemul național de prevenire și combatere a terorismului  +  Articolul 5Prevenirea și combaterea terorismului se realizează în conformitate cu prevederile convențiilor internaționale privind reprimarea terorismului, la care România este parte, precum și cu respectarea reglementărilor internaționale și a legislației interne referitoare la drepturile omului.  +  Articolul 6(1) La nivel național activitatea de prevenire și combatere a terorismului se organizează și se desfășoară în mod unitar, potrivit prezentei legi.(2) În acest scop cooperarea în domeniu se realizează ca Sistem național de prevenire și combatere a terorismului, denumit în continuare SNPCT, la care participă următoarele autorități și instituții publice: a) Serviciul Român de Informații, cu rol de coordonare tehnică; b) Ministerul Afacerilor Interne; c) Ministerul Apărării Naționale; d) Ministerul Afacerilor Externe; e) Ministerul Economiei; f) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; g) Ministerul Mediului; h) Ministerul Transporturilor; i) Ministerul Sănătății; j) Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale; k) Ministerul Finanțelor Publice; l) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; m) Ministerul Justiției;n) Ministerul Educației Naționale;o) Ministerul Apelor și Pădurilor;p) Ministerul Turismului;q) Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat;r) Serviciul de Informații Externe;s) Serviciul de Protecție și Pază;t) Serviciul de Telecomunicații Speciale;u) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;v) Banca Națională a României;w) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;x) Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare;y) Ministerul Muncii și Justiției Sociale;z) Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. (la 13-04-2019, Alineatul (2) din Articolul 6 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) (3) În structura Serviciului Român de Informații - ca autoritate națională în domeniu - se înființează Centrul de coordonare operativă antiteroristă, denumit în continuare CCOA, prin intermediul căruia Serviciul Român de Informații asigură coordonarea tehnică a SNPCT.(4) În cadrul mecanismului de cooperare interinstituțională în format SNPCT, Consiliul Suprem de Apărare a Țării exercită rolul de coordonator strategic. (la 13-04-2019, Articolul 6 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Articolul 7(1) În scopul prevenirii și combaterii actelor de terorism, autoritățile și instituțiile publice componente ale SNPCT desfășoară activități specifice, individual sau în cooperare, în conformitate cu atribuțiile și competențele lor legale și cu prevederile Protocolului general de organizare și funcționare a Sistemului național de prevenire și combatere a terorismului, aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării.(2) Rolul de reprezentare la nivel tehnic a României la reuniunile și/sau grupurile de lucru la nivel european și/sau internațional este exercitat, independent sau în cooperare cu alte instituții din SNPCT, de către persoane desemnate din cadrul:a) Serviciului Român de Informații, pe linia prevenirii și combaterii terorismului;b) Serviciului de Informații Externe, pe linia evaluărilor strategice cu privire la evoluția fenomenului terorist internațional;c) Ministerului Apărării Naționale, pe linia cooperării politico-militare internaționale în domeniul prevenirii și combaterii terorismului;d) Ministerului Afacerilor Interne, pe linia cooperării polițienești internaționale în domeniul prevenirii și combaterii terorismului;e) Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, pe linia prevenirii și combaterii finanțării terorismului;f) Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, pe linia cooperării judiciare în materie penală;g) celorlalte autorități din cadrul SNPCT, în funcție de formatul și specificul activității, cu informarea Serviciului Român de Informații. (la 13-04-2019, Articolul 7 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Articolul 7^1(1) Autoritatea națională în domeniul însoțitorilor înarmați la bordul aeronavelor și schimbului de informații necesar în susținerea activității acestora este Serviciul Român de Informații.(2) În vederea prevenirii unor acte de terorism la bordul aeronavelor civile înmatriculate în România sau aparținând transportatorilor aerieni licențiați de statul român, Serviciul Român de Informații asigură dispunerea și coordonarea însoțitorilor înarmați la bordul aeronavelor, în conformitate cu politica națională de securitate sau obligațiile asumate de România prin actele internaționale la care este parte. (la 13-04-2019, Sectiunea 1 din Capitolul II a fost completată de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Articolul 7^2(1) Activitatea de prevenire și combatere a terorismului, având ca scop protejarea localurilor de misiune, localurilor consulare și a altor reprezentanțe oficiale ale României în străinătate, se realizează de către Serviciul de Informații Externe și Ministerul Afacerilor Externe.(2) În cazul unui act de terorism îndreptat împotriva obiectivelor prevăzute la alin. (1), Serviciul de Informații Externe sprijină intervenția contrateroristă realizată de către instituțiile competente din statul de rezidență.(3) Situațiile de criză teroristă, în care sunt victime cetățeni români aflați în străinătate, sunt gestionate de Ministerul Afacerilor Externe și Serviciul de Informații Externe, în condițiile metodologiei aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. (la 13-04-2019, Sectiunea 1 din Capitolul II a fost completată de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Articolul 8Ministerele și celelalte autorități și instituții publice cu atribuții în aplicarea prevederilor prezentei legi au obligația de a sesiza Serviciul Român de Informații cu privire la persoanele fizice și juridice suspecte de săvârșirea sau de favorizarea în orice mod a actelor de terorism.  +  Articolul 9Instituțiile și persoanele juridice, altele decât cele din componența SNPCT, precum și persoanele fizice, care au cunoștință despre date și indicii privind comiterea, favorizarea ori finanțarea actelor de terorism, au următoarele obligații:a) să sesizeze de îndată autoritățile competente în domeniu;b) să permită accesul reprezentanților autorităților competente în imobile, precum și la datele și informațiile care au legătură cu actele de terorism;c) să acorde sprijinul necesar îndeplinirii atribuțiilor pe linia prevenirii și combaterii terorismului, la solicitarea autorităților competente.  +  Articolul 10Atribuțiile specifice, potrivit art. 7 alin. (1), pe linia prevenirii terorismului constau în: (la 13-04-2019, Partea introductivă a articolului 10 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) a) activități informativ-operative;b) activități împotriva fluxurilor de alimentare cu resurse umane a entităților teroriste, desfășurate în interiorul și/sau în exteriorul teritoriului național;c) activități împotriva fluxurilor de alimentare cu mijloace specifice de acțiune, precum și cu resurse financiare, logistice sau informaționale a entităților teroriste, desfășurate în interiorul și/sau în exteriorul teritoriului național;d) activități de pază, protecție, ordine publică, control antiterorist de securitate și activități speciale de descurajare realizate de către autorități publice din componența SNPCT, pentru asigurarea securității factorilor umani și materiali, de pe teritoriul național, precum și a reprezentanțelor oficiale ale României din străinătate, potențial vizate de entități teroriste; (la 13-04-2019, Litera d) din Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) d^1) interviuri de securitate; (la 13-04-2019, Articolul 10 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) e) activități de pregătire a intervenției în urgențe civile, generate de acțiuni teroriste, în vederea limitării și combaterii efectelor acestora;f) activități de informare și relații publice;g) activități de cooperare internațională;h) activități de instruire și perfecționare profesională;i) activități destinate optimizării continue a cadrului legislativ aplicabil categoriilor de misiuni ce revin SNPCT, inclusiv sub aspect penal și procesual-penal.  +  Articolul 11Atribuțiile specifice, potrivit art. 7 alin. (1), pe linia combaterii terorismului constau în: (la 13-04-2019, Partea introductivă a articolul 11 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) a) activități de identificare și alte activități desfășurate, potrivit atribuțiilor autorităților și instituțiilor publice componente ale SNPCT, în vederea tragerii la răspundere, potrivit legii, a persoanelor care inițiază, pregătesc, comit ori favorizează actele de terorism;b) intervenția antiteroristă, în situația iminenței producerii unui act de terorism, și, respectiv, intervenția contrateroristă, când se desfășoară ori s-au produs acte de terorism; (la 13-04-2019, Litera b) din Articolul 11 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) c) participarea la operațiuni de combatere a terorismului prin cooperare internațională.  +  Articolul 11^1(1) În cazul iminenței sau producerii unui act de terorism pe teritoriul țării, la propunerea directorului Serviciului Român de Informații, Consiliul Suprem de Apărare a Țării poate emite o hotărâre privind declararea situației de criză teroristă.(2) În situația prevăzută la alin. (1), pe suportul logistic și operațional al CCOA, se activează Centrul Național de Acțiune Antiteroristă, care asigură la nivel național managementul crizei teroriste, în scopul înlăturării amenințărilor la adresa securității naționale generate de situația de fapt creată.(3) În scopul protecției și salvării vieții persoanelor, autoritățile și instituțiile publice desfășoară activități specifice, potrivit competențelor acestora, cu respectarea priorității de acțiune și a principiului comenzii unice.(4) Centrul Național de Acțiune Antiteroristă este structură interinstituțională, fără personalitate juridică, subordonată direct Consiliului Suprem de Apărare a Țării, condus de o structură decizională alcătuită din reprezentanți la nivel decizional din cadrul instituțiilor publice, în funcție de coordonatele concrete ale crizei teroriste. Șeful Centrului Național de Acțiune Antiteroristă se numește dintre prim-adjunctul sau adjuncții directorului Serviciului Român de Informații, la propunerea directorului Serviciului Român de Informații, de Consiliul Suprem de Apărare a Țării prin hotărârea prevăzută la alin. (1).(5) Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului Național de Acțiune Antiteroristă se aprobă prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Țării.(6) Serviciul Român de Informații este autorizat să efectueze, din bugetul aprobat, cheltuieli cu bunuri, servicii și de capital pentru Centrul Național de Acțiune Antiteroristă. (la 13-04-2019, Sectiunea 1 din Capitolul II a fost completată de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Articolul 12(1) În cazul unui act de terorism, Serviciul Român de Informații, prin unitatea specializată, execută intervenția contrateroristă, independent sau în cooperare cu alte autorități și instituții publice, pe întreg teritoriul țării, în scopul eliberării ostaticilor, capturării ori anihilării teroriștilor, neutralizării dispozitivelor utilizate de aceștia, eliberării obiectivelor atacate sau ocupate, precum și restabilirii ordinii legale.(2) Intervenția contrateroristă se execută cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Prin excepție, în situația iminenței producerii unor victime sau a unor pagube importante, atunci când nu este posibilă întrunirea în regim de urgență a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, executarea intervenției contrateroriste se aprobă de către președintele Consiliului Suprem de Apărare a Țării.(3) La solicitarea Serviciului Român de Informații, autoritățile și instituțiile publice procedează la transferul către acesta a controlului operațional.(4) Intervenția contrateroristă și transferul controlului operațional se realizează potrivit metodologiei elaborate de Serviciul Român de Informații cu consultarea prealabilă a instituțiilor din SNPCT cu atribuții în domeniu, aprobată prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Țării.(5) La solicitarea Serviciului Român de Informații, în funcție de amploarea și natura acțiunii teroriste, intervenția contrateroristă se poate executa, în condițiile alin. (2), și de către unități specializate ale Poliției Române, Jandarmeriei Române, Serviciului de Protecție și Pază și/sau Ministerului Apărării Naționale.(6) În situația prevăzută la alin. (5), la solicitarea unităților specializate ale Poliției Române, Jandarmeriei Române, Serviciului de Protecție și Pază și/sau Ministerului Apărării Naționale, autoritățile și instituțiile publice procedează la transferul către acestea a controlului operațional.(7) Intervenția antiteroristă se realizează în conformitate cu metodologiile aprobate de conducerile instituțiilor din SNPCT cu atribuții în domeniu, cu avizul Serviciului Român de Informații. (la 13-04-2019, Articolul 12 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Articolul 13(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 10 și 11, autoritățile și instituțiile publice componente ale SNPCT desemnează reprezentanți, la nivelul de secretari de stat sau de subsecretari de stat, care se întrunesc în ședință plenară, cel puțin o dată pe an, la care participă și prim-adjunctul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(2) Autoritățile și instituțiile publice componente ale SNPCT desemnează experți permanenți, care constituie un grup de lucru ce se întrunește o dată la 6 luni sau ori de câte ori este nevoie.(3) Cu ocazia întrunirilor prevăzute la alin. (2), grupul de lucru evaluează modul de îndeplinire a prevederilor Protocolului general de organizare și funcționare a SNPCT și prezintă Consiliului Suprem de Apărare a Țării rapoarte în consecință.  +  Articolul 14(1) CCOA este structura organizatorico-funcțională ce asigură continuitatea și coerența funcționării sistemului de legătură ce articulează componentele SNPCT.(2) Autoritățile și instituțiile publice din componența SNPCT vor desemna câte un reprezentant permanent la CCOA, în vederea asigurării schimbului de date și informații.(3) Structura și efectivele CCOA se aprobă prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Țării.(4) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Serviciul Român de Informații va supune aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Țării Regulamentul de organizare și funcționare a CCOA.  +  Articolul 15Autoritățile și instituțiile publice cu responsabilități în SNPCT asigură accesul reprezentanților CCOA în sediile lor și în obiectivele speciale din componența acestora, pentru verificarea informațiilor și/sau desfășurarea activităților specifice de prevenire și combatere a terorismului.  +  Articolul 16Sunt exceptate de la prevederile art. 15 Serviciul Român de Informații, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază și Serviciul de Telecomunicații Speciale.  +  Articolul 17CCOA are următoarele atribuții:a) coordonează activitățile desfășurate în cadrul SNPCT, prin reprezentanți desemnați de autoritățile și instituțiile publice din componența SNPCT;b) asigură operativ schimbul de date și informații între autoritățile și instituțiile publice componente ale SNPCT privind activitățile cu caracter terorist;c) integrează datele și informațiile obținute, în scopul stabilirii și întreprinderii măsurilor care se impun;d) monitorizează activitățile teroriste și informează operativ autoritățile și instituțiile publice abilitate din cadrul SNPCT;e) în situații de criză teroristă asigură suportul logistic și operațional pentru funcționarea operativă a Centrului Național de Acțiune Antiteroristă; (la 13-04-2019, Litera e) din Articolul 17 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) f) transmite autorităților și instituțiilor publice competente din cadrul SNPCT datele și informațiile care fac obiectul întreprinderii de măsuri, conform atribuțiilor legale.  +  Articolul 18În structura organizatorică a autorităților și instituțiilor publice componente ale SNPCT se înființează compartimente speciale, cu funcționare permanentă, și se desemnează persoane care asigură suportul structural și funcțional pentru desfășurarea coerentă a activităților de cooperare, precum și legătura continuă cu CCOA.  +  Articolul 19(1) Sarcina privind actualizarea periodică a prevederilor Protocolului general de organizare și funcționare a SNPCT revine membrilor SNPCT, în funcție de modificările înregistrate în domeniu, precum și Serviciului Român de Informații, în calitate de coordonator tehnic.(2) Orice modificare a Protocolului general de organizare și funcționare a SNPCT va fi supusă aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Țării.  +  Secţiunea a 2-a Măsuri privind desfășurarea unor activități în scopul culegerii de informații  +  Articolul 20Amenințările la adresa securității naționale a României în ceea ce privește infracțiunile prevăzute în prezenta lege constituie temeiul legal pentru organele de stat cu atribuții în domeniul securității naționale să solicite autorizarea efectuării unor activități specifice culegerii de informații, potrivit procedurii prevăzute în Legea nr. 51/1991 privind siguranța națională a României, care se aplică în mod corespunzător. (la 01-02-2014, Art. 20 a fost modificat de pct. 1 al art. 76, Titlul II din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. )  +  Articolul 21Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 21 a fost abrogat de pct. 2 al art. 76, Titlul II din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. )  +  Articolul 22Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 22 a fost abrogat de pct. 2 al art. 76, Titlul II din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. )  +  Secţiunea a 3-a Schimbul de informații (la 13-04-2019, Capitolul II a fost completat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Articolul 22^1(1) Autoritățile judiciare române transmit, la cerere sau din oficiu, cât mai curând posibil, autorităților competente dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene informațiile relevante colectate în cadrul procedurilor penale în legătură cu infracțiunile de terorism, atunci când informațiile respective ar putea fi utilizate în statul membru respectiv pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor de terorism. (2) Alin. (1) nu se aplică în cazul în care schimbul de informații ar pune în pericol investigațiile în curs sau siguranța unei persoane și nici atunci când ar fi contrar intereselor esențiale ale securității României. (la 13-04-2019, Secțiunea a 3-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Capitolul III Prevenirea finanțării actelor de terorism  +  Secţiunea 1 Operațiuni financiar-bancare interzise  +  Articolul 23(1) Sunt interzise operațiunile financiar-bancare între rezidenți și nerezidenți, precum și între nerezidenți, constând în operațiuni de cont curent sau de cont de capital, inclusiv operațiunile de schimb valutar, astfel cum sunt definite prin reglementările valutare emise de Banca Națională a României, efectuate pentru sau în contul persoanelor fizice ori juridice prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002.(2) Activele persoanelor cuprinse în anexa prevăzută la alin. (1) sunt blocate, fiind interzis orice transfer, prin orice modalitate, inclusiv bancară.  +  Articolul 24(1) Anexa prevăzută la art. 23 alin. (1) se completează și se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului, în baza informațiilor primite de la Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.(2) Completarea și actualizarea anexei prevăzute la art. 23 alin. (1) se fac, în măsura posibilului, cu date de identificare a persoanelor fizice și juridice, precum naționalitatea, cetățenia, data și locul nașterii, în cazul persoanelor fizice, și sediul, naționalitatea și numărul de înregistrare, în cazul persoanelor juridice.(3) Datele de identificare se solicită Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite de către Ministerul Afacerilor Externe, la cererea Ministerului Finanțelor Publice.  +  Articolul 25Personalul instituțiilor financiar-bancare are obligația de a refuza efectuarea operațiunilor prevăzute la art. 23 alin. (1) și de a sesiza de îndată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. (la 13-04-2019, Articolul 25 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Secţiunea a 2-a Operațiuni financiar-bancare supuse autorizării  +  Articolul 26(1) Autoritățile și instituțiile publice cu responsabilități în SNPCT, precum și Oficiul Național al Registrului Comerțului și Autoritatea de Supraveghere Financiară colaborează pentru întocmirea și actualizarea listelor cuprinzând persoanele fizice și juridice suspecte de săvârșirea sau finanțarea actelor de terorism, altele decât cele menționate în anexa prevăzută la art. 23 alin. (1), care se transmit CCOA. (la 13-04-2019, Alineatul (1) din Articolul 26 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) (2) Listele cuprind și datele de identificare prevăzute la art. 24 alin. (2).(3) În cazul în care listele nu cuprind datele de identificare, CCOA solicită efectuarea verificărilor care se impun pentru obținerea informațiilor necesare, potrivit competențelor ce revin fiecărei instituții.  +  Articolul 27Listele rezultate sunt transmise de CCOA Ministerului Finanțelor Publice, care întocmește o listă unică pe baza listelor prevăzute la art. 26 alin. (1), pe care o supune spre aprobare Guvernului.  +  Articolul 28Operațiunile financiar-bancare prevăzute la art. 23 alin. (1), dacă sunt efectuate pentru sau în contul persoanelor înscrise în lista prevăzută la art. 27, sunt supuse autorizării prealabile a Băncii Naționale a României și a Autorității de Supraveghere Financiară, după caz. (la 13-04-2019, Articolul 28 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Articolul 29(1) Personalul instituțiilor financiar-bancare are obligația de a sesiza conducerea instituției din care face parte cu privire la solicitarea de a efectua operațiunea financiar-bancară supusă autorizării.(2) Instituțiile financiar-bancare din România prezintă de îndată Băncii Naționale a României sau Autorității de Supraveghere Financiară documentația privind operațiunea financiar-bancară supusă autorizării. (la 13-04-2019, Alineatul (2) din Articolul 29 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Articolul 30(1) Banca Națională a României sau Autoritatea de Supraveghere Financiară, în termen de 5 zile de la prezentarea documentației, emite autorizarea operațiunii prevăzute la art. 28 sau, după caz, refuză emiterea autorizării și sesizează Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și Serviciul Român de Informații. (la 13-04-2019, Alineatul (1) din Articolul 30 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) (2) Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Comisia de Supraveghere a Asigurărilor emit, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, reglementări privind documentația necesară operațiunilor financiar-bancare supuse autorizării.  +  Articolul 31Banca Națională a României și Autoritatea de Supraveghere Financiară controlează modul de ducere la îndeplinire de către instituțiile supravegheate a dispozițiilor prezentei legi și aplică sancțiunile legale prevăzute în competența acestora. (la 13-04-2019, Articolul 31 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Capitolul IV Infracțiuni și contravenții  +  Articolul 32(1) Constituie acte de terorism și se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită, ale cărei limite speciale se majorează cu jumătate, fără a se putea depăși maximul general de pedeapsă, și cu interzicerea unor drepturi, săvârșirea, în oricare din scopurile prevăzute la art. 1, a uneia dintre următoarele fapte: (la 13-04-2019, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 32 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) a) acțiunile și inacțiunile îndreptate împotriva vieții, integrității corporale sau sănătății persoanelor ori având drept consecință moartea, lezarea integrității corporale ori afectarea sănătății fizice sau psihice a persoanei; (la 13-04-2019, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 32 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) b) lipsirea de libertate în mod ilegal; (la 13-04-2019, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 32 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) c) distrugerea și distrugerea calificată; (la 13-04-2019, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 32 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) d) comunicarea de informații false, care pune în pericol siguranța zborului sau navigației unei nave ori aeronave;e) săvârșirea, cu ajutorul unui dispozitiv, al unei arme sau al unei substanțe, a unui act de violență împotriva unei persoane aflate într-un aeroport civil, dacă fapta a pus în pericol siguranța și securitatea în acest aeroport, precum și săvârșirea oricărui act de violență fizică ori psihică asupra unei persoane aflate la bordul unei aeronave civile în zbor sau în pregătire de zbor ori asupra personalului navigant al acesteia;f) distrugerea sau deteriorarea gravă, cu ajutorul unui dispozitiv, al unei arme ori al unei substanțe, a instalațiilor unui aeroport civil sau a unei aeronave în serviciu ori care nu este în serviciu, dar se află pe un aeroport sau cauzarea de deteriorări care fac aeronava indisponibilă de zbor ori care sunt de natură să îi pună în pericol siguranța în zbor, precum și întreruperea serviciilor de aeroport, dacă fapta compromite sau este de natură a compromite siguranța și securitatea în acel aeroport;g) distrugerea sau deteriorarea instalațiilor ori a serviciilor de navigație aeriană sau perturbarea funcționării acestora, dacă fapta a pus în pericol siguranța zborului;h) plasarea pe o aeronavă civilă, prin orice mijloc, a unui dispozitiv sau a unei substanțe capabil/capabile să distrugă acea aeronavă ori să îi producă deteriorări care o fac inaptă de zbor sau care sunt de natură să pericliteze siguranța acesteia în zbor;i) preluarea fără drept a unei aeronave, prin orice mijloace, precum și exercitarea fără drept a controlului asupra acesteia;j) luarea în stăpânire a unei nave ori a unei platforme fixe sau exercitarea controlului asupra acesteia, prin violență ori amenințare;k) comiterea de violențe asupra unei persoane aflate la bordul unei nave ori al unei platforme fixe, dacă acest act este de natură să pericliteze siguranța navei ori a platformei fixe;l) distrugerea unei platforme fixe ori a unei nave sau cauzarea de daune platformei fixe ori încărcăturii unei nave, de natură să pericliteze siguranța platformei sau a navigației navei;m) plasarea pe o navă sau pe o platformă fixă, prin orice mijloc, a unui dispozitiv ori a unei substanțe apt/apte să le distrugă sau care să cauzeze platformei, navei ori încărcăturii sale daune ce compromit sau sunt de natură să pericliteze siguranța platformei ori a navigației navei;n) distrugerea sau avarierea în mod grav a platformei fixe ori a instalațiilor sau serviciilor de navigație ori producerea de grave perturbații în funcționare, dacă unul dintre aceste acte este de natură să pericliteze siguranța platformei fixe sau a navigației unei nave;o) nerespectarea regimului armelor și munițiilor, a regimului materialelor nucleare și al altor materii radioactive, nerespectarea regimului materiilor explozive, nerespectarea regimului precursorilor de explozivi restricționați, precum și uzul de armă fără drept; (la 13-04-2019, Litera o) din Alineatul (1) , Articolul 32 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) p) atentatul care pune în pericol securitatea națională, atentatul contra unei colectivități și actele de diversiune;q) infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice; (la 13-04-2019, Litera q) din Alineatul (1) , Articolul 32 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) r) Abrogată. (la 13-04-2019, Litera r) din Alineatul (1) , Articolul 32 , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 28, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) (2) Pentru infracțiunile prevăzute la alin. (1) nu se poate aplica pedeapsa amenzii.(3) Constituie act de terorism și se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani și interzicerea unor drepturi săvârșirea, în oricare din scopurile prevăzute la art. 1, a uneia dintre următoarele fapte: (la 13-04-2019, Partea introductivă a alineatului (3) din Articolul 32 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) a) producerea, dobândirea, deținerea, transportul, furnizarea, utilizarea sau transferarea către alte persoane, direct ori indirect, de arme chimice sau biologice, dispozitive explozive de orice fel, precum și cercetarea în domeniu ori dezvoltarea de asemenea arme, inclusiv a celor radiologice sau nucleare; (la 13-04-2019, Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 32 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) b) introducerea sau răspândirea în atmosferă, pe sol, în subsol ori în apă de produse, substanțe, materiale de orice fel, microorganisme sau toxine de natură să pună în pericol viața, sănătatea oamenilor ori a animalelor sau mediul înconjurător ori provocarea de incendii, inundații sau explozii care au drept efect punerea în pericol a vieților umane; (la 13-04-2019, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 32 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) c) perturbarea ori întreruperea aprovizionării cu apă, electricitate sau orice altă resursă naturală fundamentală, care poate avea ca efect punerea în pericol a vieților umane; (la 13-04-2019, Litera c) din Alineatul (3) , Articolul 32 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) d) distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a unei instalații nucleare ori radiologice ce conține materiale radioactive, aparținând făptuitorului sau altuia, ori împiedicarea luării măsurilor de conservare sau securitate nucleară a unei astfel de instalații nucleare sau radiologice; (la 13-04-2019, Alineatul (3) din Articolul 32 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 30, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) e) orice alte acțiuni și inacțiuni, indiferent de modalitatea de săvârșire, prin care se realizează ori se urmărește distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare, în întregime sau în parte, capturarea ori preluarea fără drept a controlului asupra unui bun, structură, infrastructură, sistem, rețea, instalație, resursă, serviciu, capacitate sau loc, public sau privat, dacă fapta este de natură să pună în pericol sau să asigure făptuitorului posibilitatea punerii în pericol a vieții, integrității corporale sau sănătății persoanelor ori dacă s-au produs consecințe deosebit de grave. (la 13-04-2019, Alineatul (3) din Articolul 32 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 30, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) (4) Amenințarea, în realizarea oricăruia din scopurile prevăzute la art. 1, cu săvârșirea unei fapte din cele prevăzute la alin. (1) lit. a)-q) și alin. (3) lit. a)-e) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani, fără ca pedeapsa aplicată să poată depăși sancțiunea prevăzută de lege pentru infracțiunea care a format obiectul amenințării. (la 13-04-2019, Articolul 32 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) (5) Dacă fapta prevăzută la alin. (4) este săvârșită de o persoană din conducerea unei entități teroriste, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 12 ani. (la 13-04-2019, Articolul 32 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) (6) Constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 5 la 15 ani capturarea sau preluarea fără drept a unui vehicul, dacă fapta a fost săvârșită în oricare din scopurile prevăzute la art. 1. (la 13-04-2019, Articolul 32 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) (la 01-02-2014, Art. 32 a fost modificat de pct. 2 al art. 159, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 33(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani și interzicerea unor drepturi săvârșirea, în oricare din scopurile prevăzute la art. 1, a uneia dintre următoarele fapte: (la 13-04-2019, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 33 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 32, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) a) procurarea, deținerea, confecționarea, fabricarea, transportul sau furnizarea de produse ori tehnologii cu dublă utilizare sau de produse militare ori de materii explozive sau inflamabile, în scopul producerii de mijloace distructive, dispozitive explozive de orice fel, precum și a substanțelor chimice, biologice, radiologice ori nucleare, de natură să pună în pericol viața, sănătatea oamenilor, animalelor sau mediul; (la 13-04-2019, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 33 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 32, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) b) oferirea de instrucțiuni cu privire la fabricarea sau folosirea de explozivi, arme de foc sau orice alte arme, substanțe nocive sau periculoase, ori cu privire la tehnici sau metode specifice de săvârșire sau sprijinire a săvârșirii unui act de terorism, știind că respectivele competențe oferite sunt sau pot fi utilizate în acest scop. (la 13-04-2019, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 33 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 32, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) c) primirea sau însușirea de instrucțiuni prin autodocumentare cu privire la fabricarea sau folosirea de explozivi, arme de foc sau orice alte arme, substanțe nocive sau periculoase, ori cu privire la tehnici sau metode specifice de săvârșire sau sprijinirea săvârșirii unui act de terorism; (la 13-04-2019, Alineatul (1) din Articolul 33 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) d) furtul calificat săvârșit în vederea comiterii infracțiunilor prevăzute la art. 32 alin. (1) și (3) și la alin. (1) și (2) din prezentul articol. (la 13-04-2019, Alineatul (1) din Articolul 33 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) (2) Constituie, de asemenea, infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi săvârșirea uneia dintre următoarele fapte: (la 13-04-2019, Partea introductivă a alineatului (2) din Articolul 33 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 34, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) a) înlesnirea trecerii frontierei, găzduirea ori facilitarea accesului în zona obiectivelor vizate a unei persoane despre care se cunoaște că a participat sau a comis ori urmează să participe sau să comită o infracțiune prevăzută la alin. (1) ori la art. 32 alin. (1) sau (3); (la 13-04-2019, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 33 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 34, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) b) culegerea sau deținerea, în scopul transmiterii, ori punerea la dispoziție de date și informații despre obiective vizate de o entitate teroristă;c) falsificarea de înscrisuri oficiale sau utilizarea acestora în scopul înlesnirii săvârșirii unui act de terorism; (la 13-04-2019, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 33 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 34, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) d) șantajul săvârșit în scopul comiterii unui act de terorism;e) Abrogată. (la 13-04-2019, Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 33 , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 35, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) f) Abrogată. (la 13-04-2019, Litera f) din Alineatul (2) , Articolul 33 , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 35, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) (la 01-02-2014, Art. 33 a fost modificat de pct. 3 al art. 159, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 33^1Fapta de a solicita uneia sau mai multor persoane, direct sau indirect, prin orice mijloace, să săvârșească sau să sprijine săvârșirea unui act de terorism constituie infracțiune și se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea ce a făcut obiectul solicitării. (la 13-04-2019, Articolul 33^1 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 36, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Articolul 33^2(1) Fapta de a îndemna publicul, verbal, în scris sau prin orice alte mijloace, să săvârșească infracțiuni prevăzute de prezenta lege se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani ori cu amendă, fără a se putea depăși pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea la săvârșirea căreia s-a instigat.(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este comisă de un funcționar public, pedeapsa este închisoarea de la un an la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, fără a se putea depăși pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea la săvârșirea căreia s-a instigat.(3) Dacă instigarea publică a avut ca urmare comiterea infracțiunii la care s-a instigat, pedeapsa este cea prevăzută de lege pentru acea infracțiune.(4) Promovarea unui mesaj prin propagandă săvârșită prin orice mijloace, în public, cu intenția de a instiga la săvârșirea unui act de terorism, indiferent dacă mesajul susține sau nu în mod direct terorismul ori dacă au fost săvârșite sau nu respectivele infracțiuni, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. (la 13-04-2019, Alineatul (4) din Articolul 33^2 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) (la 01-02-2014, Art. 33^2 a fost introdus de pct. 4 al art. 159, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 34Abrogat. (la 13-04-2019, Articolul 34 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 38, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Articolul 35(1) Fapta de a se asocia sau de a iniția constituirea unei asocieri în scopul săvârșirii de acte de terorism ori aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de asocieri se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani și interzicerea unor drepturi, fără a se putea depăși maximul pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea ce intră în scopul asocierii.(2) Fapta de a conduce o entitate teroristă se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani și interzicerea unor drepturi. (la 01-02-2014, Art. 35 a fost modificat de pct. 6 al art. 159, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 35^1(1) Deplasarea unei persoane de pe teritoriul statului al cărui cetățean este sau de pe teritoriul căruia își are domiciliul sau reședința spre sau pe teritoriul unui alt stat decât cel al cărui cetățean sau rezident este, în scopul comiterii, planificării ori pregătirii actelor de terorism sau participării la acestea ori pentru oferirea sau primirea de instruire sau pregătire pentru comiterea unui act de terorism ori pentru susținerea, în orice mod, a unei entități teroriste, constituie deplasare în scopuri teroriste și se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani și interzicerea unor drepturi.(2) Abrogat. (la 13-04-2019, Alineatul (2) din Articolul 35^1 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 39, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) (3) Orice act de organizare sau de facilitare prin care se oferă asistență oricărei persoane pentru a se deplasa în străinătate în scopuri teroriste, știind că asistența astfel oferită este în acest scop, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi. (la 13-04-2019, Articolul 35^1 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 40, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) (la 22-11-2016, Capitolul IV a fost completat de Articolul 25, Capitolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 78 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 22 noiembrie 2016 )  +  Articolul 36(1) Constituie infracțiune de finanțare a terorismului colectarea sau punerea la dispoziție, direct ori indirect, de fonduri, licite sau ilicite, cu intenția de a fi folosite sau cunoscând că acestea urmează a fi folosite, în tot ori în parte, pentru săvârșirea actelor de terorism sau pentru susținerea unei entități teroriste și se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani și interzicerea unor drepturi. (la 13-04-2019, Alineatul (1) din Articolul 36 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 41, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) (2) Săvârșirea unei infracțiuni în scopul obținerii de fonduri, cu intenția de a fi folosite sau cunoscând că acestea urmează a fi folosite, în tot sau în parte, pentru săvârșirea actelor de terorism ori pentru susținerea unei entități teroriste, se pedepsește cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, al cărei maxim se majorează cu 3 ani. (la 13-04-2019, Alineatul (2) din Articolul 36 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 41, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) (3) Dacă fondurile obținute în condițiile alin. (2) au fost puse la dispoziția entității teroriste, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni.(4) Abrogat. (la 13-04-2019, Alineatul (4) din Articolul 36 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 42, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) (la 01-02-2014, Art. 36 a fost modificat de pct. 7 al art. 159, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 37Abrogat. (la 13-04-2019, Articolul 37 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 43, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Articolul 37^1(1) Tentativa faptelor prevăzute la art. 32, 33, 33^1, art. 35^1, art. 36 alin. (1) se pedepsește.(2) Se consideră tentativă și producerea sau procurarea mijloacelor ori a instrumentelor, luarea de măsuri, precum și înțelegerea intervenită între cel puțin două persoane în vederea săvârșirii unui act de terorism, respectiv exprimarea inechivocă, indiferent de modalitate sau context, a intenției de săvârșire a unui act de terorism. (3) Scopul unei acțiuni sau inacțiuni specifice actelor de terorism poate fi dedus din circumstanțe faptice obiective. (la 13-04-2019, Capitolul IV a fost completat de Punctul 44, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Articolul 38Alarmarea fără un motiv întemeiat, prin orice mijloace, direct sau indirect, a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol, a organelor cu atribuții în domeniul securității naționale sau de menținere a ordinii publice, cu privire la săvârșirea unui act de terorism, efectuată în realizarea oricăruia din scopurile prevăzute la art. 1, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă. (la 13-04-2019, Articolul 38 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 45, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Articolul 38^1(1) Accesarea în mod repetat de materiale de propagandă teroristă, prin intermediul sistemelor informatice sau altor mijloace de comunicații electronice, precum și deținerea de astfel de materiale, în scopul însușirii ideologiei teroriste, ca parte a unui proces de radicalizare, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.(2) Nu constituie infracțiune fapta prevăzută la alin. (1), dacă este săvârșită în scopuri științifice sau academice. (la 13-04-2019, Capitolul IV a fost completat de Punctul 46, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Articolul 38^2(1) Furnizorii de servicii de găzduire și furnizorii de conținut sunt obligați ca, la decizia motivată a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM, să întrerupă, imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea într-o rețea de comunicații electronice ori stocarea conținutului, prin eliminarea acestuia la sursă, dacă prin intermediul conținutului respectiv se face apologia actelor de terorism, se îndeamnă la comiterea unui act de terorism sau se promovează idei, concepții, doctrine sau atitudini, în scopul susținerii cauzei/activității entităților teroriste.(2) În situația în care eliminarea la sursă a conținutului menționat la alin. (1) nu este fezabilă, furnizorii de rețele de comunicații electronice destinate publicului sunt obligați ca, la decizia motivată a ANCOM, să blocheze, imediat, accesul la respectivul conținut și să informeze utilizatorii. (3) La decizia motivată a ANCOM, furnizorii de rețele de comunicații electronice destinate publicului au obligația de a bloca imediat accesul utilizatorilor din România la conținutul care face apologia actelor de terorism, îndeamnă la comiterea unui act de terorism sau promovează idei, concepții, doctrine sau atitudini, în scopul susținerii cauzei/activității entităților teroriste, și este transmis într-o rețea de comunicații electronice de către persoanele prevăzute la alin. (1) care nu se află sub jurisdicția legislației naționale.(4) La decizia motivată a ANCOM, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică - ICI București are obligația de a bloca imediat funcționalitatea unui domeniu «.ro» al cărui nume face apologia actelor de terorism, îndeamnă la comiterea unui act de terorism sau care promovează idei, concepții, doctrine sau atitudini, în scopul susținerii cauzei/activității entităților teroriste, până la expirarea domeniului respectiv, ulterior fiind blocată înregistrarea acestuia.(5) Deciziile ANCOM prevăzute la alin. (1)-(4) se emit și se motivează în baza și în conformitate cu solicitările motivate ale autorității naționale în domeniul prevenirii și combaterii terorismului. (6) Autoritatea națională în domeniul prevenirii și combaterii terorismului solicită ANCOM emiterea deciziilor prevăzute la alin. (1)-(4) atunci când constată că prin intermediul conținutului vizat sau prin numele de domeniu «.ro» se face apologia actelor de terorism, se îndeamnă la comiterea unui act de terorism sau se promovează idei, concepții, doctrine sau atitudini, în scopul susținerii cauzei/activității entităților teroriste. (7) Solicitările prevăzute la alin. (6) conțin elemente care să poată conduce la identificarea conținutului sau a domeniului «.ro» vizat, precum: a) datele de identificare a furnizorilor de servicii de găzduire sau furnizorilor de conținut, după caz, față de care se solicită emiterea deciziilor ANCOM prevăzute la alin. (1); b) informații privind conținutul online pentru care se solicită emiterea deciziilor ANCOM prevăzute la alin. (1)-(3), inclusiv informații privind identificarea precisă a acestuia în mediul online; c) indicarea motivelor pentru care eliminarea la sursă a conținutului online nu este fezabilă, în cazul în care se solicită emiterea deciziei ANCOM prevăzute la alin. (2); d) numele de domeniu «.ro» pentru care se solicită emiterea deciziei ANCOM prevăzute la alin. (4).(8) ANCOM informează despre emiterea deciziilor prevăzute la alin. (1)-(4) autoritatea națională în domeniul prevenirii și combaterii terorismului, care urmărește implementarea acestora de către furnizorii de servicii de găzduire, furnizorii de conținut, furnizorii de rețele de comunicații electronice destinate publicului sau de către Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică - ICI București, după caz, și comunică ANCOM situațiile în care nu sunt respectate obligațiile impuse prin acestea. (9) Furnizorii de servicii mass-media au obligația de a nu promova sau facilita promovarea de idei, concepții, doctrine sau atitudini care fac apologia actelor de terorism, îndeamnă la comiterea unui act de terorism sau pot susține cauza și/sau activități ale entităților teroriste.(10) Dispozițiile alin. (5)-(8) se aplică în mod corespunzător solicitărilor formulate în cursul urmăririi penale de procurori, respectiv judecători în faza de judecată a unei cauze având ca obiect săvârșirea unei infracțiuni prevăzute de prezenta lege, respectiv deciziilor ANCOM emise în baza acestor solicitări. (11) Deciziile prevăzute la alin. (1)-(4) pot fi atacate în contencios administrativ la instanța competentă potrivit art. 12 alin. (5) teza I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, sub sancțiunea decăderii, în termen de 15 zile de la data comunicării, de către furnizorii de servicii de găzduire, furnizorii de conținut, furnizorii de rețele de comunicații electronice destinate publicului sau de Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică - ICI București, după caz, și, în termen de 30 de zile de la data întreruperii, de către orice altă persoană care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim. (12) Acțiunea în contencios introdusă în temeiul alin. (11) nu suspendă executarea deciziei ANCOM atacate. (la 13-04-2019, Capitolul IV a fost completat de Punctul 46, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Articolul 38^3Infracțiunile prevăzute de prezenta lege constituie acte de terorism. (la 13-04-2019, Capitolul IV a fost completat de Punctul 46, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Articolul 38^4În cauzele penale având ca obiect investigarea săvârșirii oricăreia din infracțiunile prevăzute de prezenta lege, dispozițiile art. 145 din Codul de procedură penală nu se aplică dacă în cauză s-a adoptat o soluție de clasare în temeiul art. 16 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală. (la 13-04-2019, Capitolul IV a fost completat de Punctul 46, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Articolul 39Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 39 a fost abrogat de pct. 10 al art. 159, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 40Competența de judecată în primă instanță a infracțiunilor de terorism aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție. (la 13-04-2019, Articolul 40 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 47, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Articolul 41Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 41 a fost abrogat de pct. 3 al art. 76, Titlul II din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. )  +  Articolul 42(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei următoarele fapte:a) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 25 și 29 de către personalul instituțiilor financiar-bancare;b) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 30 alin. (1) de către Banca Națională a României sau Autoritatea de Supraveghere Financiară; (la 13-04-2019, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 42 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 48, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) c) nerespectarea obligației prevăzute la art. 41 de către operatorii sau furnizorii de servicii poștale, respectiv de către cei de rețele de comunicații electronice.d) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 38^2 alin. (1)-(3) de către furnizorii de servicii de găzduire, furnizorii de conținut sau furnizorii de rețele de comunicații electronice destinate publicului. (la 13-04-2019, Alineatul (1) din Articolul 42 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 49, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) (2) Sancțiunile contravenționale pot fi aplicate și persoanelor juridice.(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit în acest scop de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, de Ministerul Afacerilor Interne, precum și de ANCOM, după caz. (la 13-04-2019, Alineatul (3) din Articolul 42 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 50, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 ) (4) În cazul contravențiilor constatate de personalul împuternicit în acest scop de ANCOM, sancțiunea se aplică de către președintele ANCOM, prin rezoluție scrisă pe procesul-verbal de constatare a contravenției. (la 13-04-2019, Articolul 42 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 51, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019 )  +  Articolul 43Dispozițiile reglementărilor generale referitoare la regimul juridic al contravențiilor se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 44(1) Împotriva cetățenilor străini sau apatrizilor despre care există date sau indicii temeinice că intenționează să desfășoare acte de terorism ori de favorizare a terorismului se dispune măsura de declarare ca persoană indezirabilă pentru România sau de întrerupere a dreptului de ședere în țară, dacă împotriva acestora nu s-a dispus măsura nepermiterii ieșirii din țară, potrivit legii privind regimul străinilor în România.(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și solicitanților de azil, refugiaților și victimelor conflictelor armate ale căror statut și regim sunt reglementate prin legi speciale.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 45Fondurile financiare necesare CCOA se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Serviciului Român de Informații, iar pentru compartimentele cu atribuții în prevenirea și combaterea terorismului din cadrul autorităților și instituțiilor publice componente ale SNPCT, se asigură prin bugetele autorităților și instituțiilor publice respective.  +  Articolul 46Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 141/2001 pentru sancționarea unor acte de terorism și a unor fapte de încălcare a ordinii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 31 octombrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 472/2002, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism, cu excepția anexei la aceasta, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 14 decembrie 2001, aprobată prin Legea nr. 466/2002, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi se abrogă.  +  Articolul 47Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 47 a fost abrogat de pct. 10 al art. 159, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. ) Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 25 noiembrie 2004.Nr. 535.