HOTĂRÂRE nr. 169 din 29 martie 2019pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 1 aprilie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu 1 aprilie 2019, Hotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 13 martie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unități de învățământ, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora se asigură, în anul 2019, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale.2. La articolul 2, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) În anul 2019, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 5.384 lei. (3) Costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, în anul 2019, sunt prevăzute în anexa nr. 2.3. La articolul 3, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În anul 2019, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 370 lei. (3) Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar «Bunuri și servicii», în anul 2019, sunt prevăzute în anexa nr. 5.4. La articolul 4, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatele (9) și (10), cu următorul cuprins:(9) Pentru unitățile de învățământ din mediul urban care au, în medie, clase cu cel puțin 20 de elevi înmatriculați în învățământul primar, respectiv, în medie, clase cu 25 de elevi înmatriculați în învățământul gimnazial/liceal și profesional/dual, pot fi alocate sume suplimentare, prin redistribuire sau din sume rămase nerepartizate, după caz, în urma unei analize efectuate de inspectoratele școlare.(10) Pentru unitățile de învățământ din mediul urban care au clase sub 25 de elevi înmatriculați în învățământul gimnazial/liceal și profesional/dual, dacă sunt unice pe nivel/filieră/profil în unitatea administrativ-teritorială, pot fi alocate sume suplimentare, prin redistribuire sau din sume rămase nerepartizate, după caz, în urma unei analize efectuate de inspectoratele școlare.5. Anexele nr. 2 și 5 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul educației naționale,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 29 martie 2019.Nr. 169.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)
  Costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile,
  indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege,
  precum și contribuțiile aferente acestora, pentru anul 2019
  Nr. crt.Nivel/filieră/profilForma de învățământNumăr mediu de elevi pe clasăStandarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri - lei -Standarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri (pentru învățământul în limbile minorităților) - lei -
  UrbanRuralUrbanRuralUrbanRural
  1Învățământ preșcolar cu program normalzi20183570390435703904
  2Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânalzi20206547654765476547
  3Învățământ primarzi24184108489548075728
  3.1Învățământ primar integrat*zi6984698481728172
  4Învățământ primar „step-by-step“zi24246547654776607660
  5Învățământ primar „A doua șansă“-15123166381237054461
  6Învățământ primar vocațional (altul decât specializarea muzică)zi24205169618159357096
  7Învățământ primar cu specializarea muzicăzi2424915391531006910069
  7.1Învățământ primar cu specializarea muzică în regim suplimentarzi4507450745074507
  8Învățământ gimnazialzi25205384619261547078
  8.1Învățământ gimnazial integrat*zi915391531046210462
  9Învățământ secundar inferior „A doua șansă“-15123586430840994925
  10Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea muzică)zi25206461737773018337
  10.1Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea muzică) în regim suplimentarzi1077107710771077
  11Învățământ gimnazial cu specializarea muzicăzi252511307113071243812438
  11.1Învățământ gimnazial cu specializarea muzică în regim suplimentarzi5384538453845384
  12Învățământ gimnazialFR22222181258524932955
  13Învățământ liceal teoreticzi28285384538460316031
  14Învățământ liceal teoreticseral28283990399044694469
  15Învățământ liceal tehnologic, militar, pedagogic și teologiczi28285568556862376237
  16Învățământ liceal tehnologicseral28284340434048614861
  17Învățământ liceal artistic (toate specializările, excepție specializarea muzică) și sportivzi28287107710779607960
  18Învățământ liceal specializarea muzicăzi282815076150761688616886
  19Învățământ licealFR28282100210023522352
  19.1Învățământ liceal integrat*zi915391531046210462
  20Învățământ profesional (inclusiv stagiile de pregătire practică)/Învățământ dualzi28285896589664866486
  21Învățământ postliceal/maiștrizi28285896589658965896
  21.1Învățământ postliceal/maiștriseral28284340434048614861
  22Cantine-cămine (elevi cazați)-2133213321332133
  * Standardele de cost se aplică numai elevilor cu cerințe educative speciale integrați individual în clasele/grupele unităților de învățământ de masă, care urmează curriculumul acestora.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)
  Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională,
  cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile
  prevăzute la articolul bugetar „bunuri și servicii“, pentru anul 2019
  Praguri numericeTipuri de unitățiCoeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban/rural - lei -
  ZONA 1ZONA 2ZONA 3ZONA 4ZONA 5ZONA 6
  1-300Grădiniță397401409421432444
  Școală gimnazială/Primară380384392403415426
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual432436445458471484
  Școală postliceală296299305314323332
  301-800Grădiniță399403411423434446
  Școală gimnazială382386394405417428
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual434438447460473486
  Școală postliceală298301307316325334
  peste 800Grădiniță403407415427439451
  Școală gimnazială386390398410421433
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual438442451464477490
  Școală postliceală302305311320329338
  Zone de temperatură:
  Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
  Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș
  Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui
  Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea
  Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea
  Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava
  -----