HOTĂRÂRE nr. 168 din 29 martie 2019pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 1 aprilie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu 1 aprilie 2019, Hotărârea Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 14 martie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) În anul 2019, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 5.384 lei.(3) Costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, în anul 2019, sunt prevăzute în anexa nr. 1.2. La articolul 3, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În anul 2019, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 370 lei.(3) Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar «Bunuri și servicii», în anul 2019, sunt prevăzute în anexa nr. 3.3. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Unitățile de învățământ particular și confesional transmit proiectul planului de școlarizare inspectoratelor școlare spre verificare și aprobare, în raport cu capacitatea de școlarizare a unităților de învățământ, iar până la data de 20 octombrie a fiecărui an calendaristic transmit inspectoratelor școlare numărul de elevi/preșcolari pe nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, pentru elevii și preșcolarii cu vârsta peste 3 ani din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, din unitatea de învățământ, pe structura prevăzută în anexele nr. 1 și 3. Directorii unităților de învățământ particular răspund, conform legii, de corectitudinea datelor transmise.4. La articolul 4, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatul (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:(1^1) Inspectoratele școlare, după efectuarea verificării și aprobării planului de școlarizare, în raport cu capacitatea de școlarizare a unității de învățământ, validează numărul de elevi/preșcolari pe nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, pentru elevii și preșcolarii cu vârsta peste 3 ani din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, din unitatea de învățământ.(1^2) După validarea numărului de elevi de către inspectoratele școlare, unitățile de învățământ particular transmit către unitățile administrativ-teritoriale în raza cărora își au sediul numărul de elevi/preșcolari pe nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, pentru elevii și preșcolarii cu vârsta peste 3 ani din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, din unitatea de învățământ, pe structura prevăzută în anexele nr. 1 și 3.(1^3) Inspectoratele școlare pot efectua activități de verificare și control la unitățile de învățământ particular, privind numărul de elevi înmatriculați conform planului de școlarizare aprobat.5. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Ordonatorul principal de credite al bugetului local care a alocat sumele pentru finanțarea unităților de învățământ particular și confesional acreditat verifică modul de utilizare a sumelor alocate.6. Anexele nr. 1 și 3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul educației naționale,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 29 martie 2019.Nr. 168.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016)
  Costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani,
  stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora pentru unitățile de învățământ, pentru anul 2019
  Nr. crt.Nivel/filieră/profilForma de învățământStandarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri - lei -Standarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri pentru învățământul în limbile minorităților - lei -
  UrbanRuralUrbanRural
  1Învățământ preșcolar cu program normalzi3570390435703904
  2Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânalzi6547654765476547
  3Învățământ primarzi4108489548075728
  4Învățământ gimnazialzi5384619261547078
  5Învățământ liceal teoreticzi5384538460316031
  6Învățământ liceal teoreticseral3990399044694469
  7Învățământ liceal tehnologic și confesionalzi5568556862376237
  8Învățământ liceal tehnologic seral4340434048614861
  9Învățământ liceal artistic (toate specializările, excepție specializarea muzică) și sportivzi7107710779607960
  10Învățământ liceal FR2100210023522352
  11Învățământ profesional, inclusiv stagiile de pregătire practică/Învățământ dualzi5896589664866486
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016)
  Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor,
  precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „Bunuri și servicii“, pentru anul 2019
  Praguri numericeTipuri de unități*)Coeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban/rural
  ZONA 1ZONA 2ZONA 3ZONA 4ZONA 5ZONA 6
  1-300Grădiniță397401409421432444
  Școală gimnazială380384392403415426
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual432436445458471484
  301-800Grădiniță399403411423434446
  Școală gimnazială382386394405417428
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual434438447460473486
  Zone de temperatură:
  Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
  Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș
  Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui
  Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea
  Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea
  Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava
  *) Pentru unitățile de învățământ preuniversitar particular și confesional acreditat care au în componența lor mai multe tipuri de învățământ, calculul finanțării de bază se va face prin ponderarea numărului de elevi cu costul standard per elev/preșcolar pentru fiecare nivel de învățământ.
  ----