DECIZIE nr. 308 din 26 martie 2019privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European
EMITENT
 • CONSILIUL NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 1 aprilie 2019  Având în vedere dubla calitate a Consiliului Național al Audiovizualului de garant al interesului public și de autoritate unică de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale,conform dispozițiilor art. 10, art. 35-39, art. 53 lit. y) și art. 54 alin. (1) și alin. (2) lit. g) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 81/2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019,cu respectarea prevederilor art. 30 și 31 din Constituția României, republicată,în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) lit. d) pct. 11 și ale art. 26^1 și 88 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare,Consiliul Național al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Campania electorală pe posturile de radio și de televiziune, publice și private, începe în ziua de 27 aprilie 2019, ora 0,00, și se încheie în ziua de 25 mai 2019, ora 7,00.(2) Campania electorală prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale se desfășoară în condițiile stabilite de Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, cu respectarea prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului de reglementare a conținutului audiovizual, adoptat prin Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 220/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prezentei decizii.  +  Articolul 2Partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, precum și candidații independenți, denumiți în continuare competitori electorali, au acces la serviciile de radio și de televiziune, publice și private, numai în emisiunile prevăzute de prezenta decizie.  +  Articolul 3Radiodifuzorii publici și privați sunt obligați să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfășurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii:a) echitate - competitorii electorali trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuți electoratului;b) echilibru - prezentarea competitorilor electorali proporțională cu importanța evenimentelor electorale;c) imparțialitate - obligația radiodifuzorilor de a trata competitorii electorali obiectiv și echidistant.  +  Capitolul II Proceduri preliminare  +  Articolul 4Posturile de radio și de televiziune private care intenționează să realizeze și să difuzeze emisiuni electorale au obligația să facă cunoscut public acest lucru prin presă și/sau prin programele lor și să comunice Consiliului Național al Audiovizualului implicarea lor în campania electorală, până cel mai târziu în ziua de 8 aprilie 2019, printr-o adresă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 5(1) Competitorii electorali au la dispoziție intervalul 9-15 aprilie 2019 pentru a se adresa în scris posturilor private de radio și de televiziune care și-au anunțat intenția de realizare și difuzare a emisiunilor electorale, solicitând și timpii de antenă pe care intenționează să îi utilizeze.(2) După 16 aprilie 2019, data rămânerii definitive a candidaturilor, și până la data de 24 aprilie 2019, posturile private de radio și de televiziune, în funcție de solicitările primite, vor stabili în grila de program intervalele de timp de difuzare a emisiunilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) și b), precum și tarifele unice pe unitatea de timp și/sau pe emisiune pe care intenționează să le practice.(3) Tarifele unice precizate la alin. (2) vor fi stabilite în urma negocierilor desfășurate cu reprezentanții tuturor competitorilor electorali interesați și vor fi făcute publice.(4) Timpii de antenă oferiți competitorilor electorali, potrivit dispozițiilor art. 7, trebuie să respecte ponderea stabilită prin dispozițiile art. 38 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, după cum urmează:a) 4/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au membri în Parlamentul European și care participă la alegeri, precum și alianțelor politice sau electorale dintre acestea;b) 1/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care nu au membri în Parlamentul European care participă la alegeri, precum și candidaților independenți.  +  Articolul 6După parcurgerea procedurilor prevăzute la art. 5, radiodifuzorii vor comunica în scris Consiliului Național al Audiovizualului tipurile de emisiuni electorale pe care le vor realiza, intervalele de timp de difuzare a respectivelor emisiuni, precum și tarifele unice practicate, printr-o adresă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Capitolul III Emisiuni electorale  +  Articolul 7(1) Radiodifuzorii publici și privați pot acorda acces competitorilor electorali numai prin:a) emisiuni de promovare electorală - în care candidații sau reprezentanții competitorilor electorali, precum și candidații independenți își promovează programele politice, activitățile de campanie electorală ori propria candidatură;b) emisiuni de dezbatere electorală - în care radiodifuzorii pun în discuție programele electorale și temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea candidaților, reprezentanților competitorilor electorali, jurnaliștilor, analiștilor și a altor invitați;c) spoturi electorale - în care competitorii electorali sau candidații, după caz, își promovează programele politice, activitățile de campanie electorală ori propria candidatură.(2) Accesul competitorilor electorali la serviciile publice de radio și de televiziune, precum și la emisiunile electorale de dezbatere difuzate de posturile private de radio și de televiziune este gratuit.  +  Articolul 8(1) În cadrul emisiunilor informative se pot difuza știri privind activitățile de campanie ale competitorilor electorali, cu respectarea principiilor de echitate, echilibru, imparțialitate și de informare corectă a publicului.(2) Radiodifuzorii pot prezenta în cadrul emisiunilor informative și intervenții făcute în direct de către candidați cu prilejul activităților de campanie, cu respectarea obligațiilor prevăzute la alin. (1).(3) Emisiunile informative nu pot fi sponsorizate.  +  Articolul 9(1) Materialele audiovizuale electorale, altele decât spoturile electorale, puse la dispoziția radiodifuzorilor de către competitorii electorali pot fi difuzate numai în cadrul emisiunilor de promovare electorală.(2) Difuzarea în direct ori înregistrată a mitingurilor sau întâlnirilor electorale, a conferințelor de presă ori a altor activități de campanie ale competitorilor electorali, fără intervenția editorială a radiodifuzorilor, este considerată emisiune de promovare electorală.  +  Articolul 10Radiodifuzorii privați pot difuza contra cost numai acele producții audiovizuale de promovare electorală care sunt realizate de către competitorii electorali și la care radiodifuzorii nu au niciun fel de contribuție editorială.  +  Articolul 11Emisiunile de promovare electorală vor fi identificate ca atare, în cazul posturilor de radio, și, respectiv, semnalate prin marcajul „promovare electorală“, afișat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune.  +  Articolul 12(1) În perioada campaniei electorale, candidații și reprezentanții competitorilor electorali nu pot fi producători, realizatori sau moderatori ai emisiunilor realizate de radiodifuzorii publici și privați.(2) Candidații care dețin funcții publice pot avea intervenții în direct sau înregistrate și în alte emisiuni decât cele prevăzute la art. 7, strict în probleme legate de exercitarea funcției lor; în aceste situații radiodifuzorii au obligația să ia măsuri pentru asigurarea echidistanței și a pluralismului de opinii.  +  Articolul 13Radiodifuzorii au obligația să se asigure că în cadrul emisiunilor de promovare electorală, precum și în conținutul spoturilor și al celorlalte materiale audiovizuale puse la dispoziția acestora de către competitorii electorali sunt respectate următoarele condiții:a) nu incită la ură pe considerente de rasă, religie, naționalitate, sex sau orientare sexuală;b) nu conțin afirmații care pot aduce atingere demnității umane, dreptului la propria imagine sau care sunt contrare bunelor moravuri;c) nu conțin acuzații cu incidență penală sau morală la adresa altor candidați ori competitori electorali, fără a fi însoțite de dovezi pertinente prezentate în mod explicit.  +  Articolul 14Realizatorii, prezentatorii și moderatorii dezbaterilor electorale au următoarele obligații:a) să fie imparțiali;b) să asigure echilibrul necesar desfășurării emisiunii, oferind fiecărui participant la discuții posibilitatea să își prezinte opiniile;c) să asigure menținerea dezbaterii în sfera tematicii electorale;d) să intervină atunci când invitații încalcă, prin comportament sau exprimare, regulile prevăzute la art. 13; în cazul în care invitații nu se conformează solicitărilor, moderatorul poate decide întreruperea microfonului sau oprirea emisiunii, după caz.  +  Articolul 15(1) Radiodifuzorii publici și privați pot difuza spoturi electorale numai în cadrul emisiunilor electorale prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) și b), cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 13.(2) Spoturile electorale nu constituie publicitate comercială, în sensul dispozițiilor legale.(3) Spoturile electorale nu pot avea o durată mai mare de 60 de secunde și trebuie să fie asumate în mod explicit, prin prezentare sau prin conținut, de către competitorii electorali.(4) Durata totală a difuzării spoturilor electorale nu poate depăși 6 minute dintr-un interval de o oră.(5) Pentru difuzarea spoturilor electorale radiodifuzorii privați sunt obligați să asigure competitorilor electorali condiții egale de acces și de tarifare pe unitatea de timp.(6) În emisiunile de promovare electorală nu pot fi inserate spoturi ale unor competitori electorali în intervalele alocate altor competitori electorali.(7) În cadrul dezbaterilor electorale radiodifuzorii pot insera spoturi electorale numai în calupuri separate și marcate corespunzător.(8) În perioada campaniei electorale, cu excepția spoturilor electorale, este interzisă difuzarea oricăror forme de publicitate ce conțin referiri la competitorii electorali.  +  Articolul 16(1) Sondajele de opinie cu conținut electoral pot fi difuzate numai cu respectarea condițiilor prevăzute de art. 37 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare.(2) În cazul prezentării unor televoturi sau anchete făcute în rândul electoratului, radiodifuzorii au obligația să precizeze în mod expres că acestea nu sunt reprezentative pentru opinia publică ori pentru un anumit grup social sau etnic.(3) Începând cu 48 de ore înainte de ziua votării și până la închiderea urnelor se interzice prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute pe stradă.  +  Articolul 17Cu 24 de ore înainte de începerea votării și până la închiderea urnelor este interzisă difuzarea emisiunilor și a spoturilor electorale prevăzute la art. 7.  +  Articolul 18(1) Persoanele ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unei emisiuni electorale a unor fapte neadevărate beneficiază de drept la replică.(2) Persoanele ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui emisiuni electorale a unor informații inexacte beneficiază de drept la rectificare.(3) Radiodifuzorii au următoarele obligații privind dreptul la replică și la rectificare:a) să decidă acordarea sau neacordarea dreptului solicitat, în cel mult 24 de ore de la primirea unei solicitări formulate în scris; în situația în care solicitarea se referă la o emisiune difuzată în ultima zi de campanie electorală, decizia trebuie luată în cel mult 12 ore de la primirea solicitării;b) să comunice solicitantului, în termenele prevăzute la lit. a), telefonic și/sau în scris, decizia luată; în cazul neacordării dreptului solicitat, motivele trebuie să fie comunicate solicitantului și Consiliului Național al Audiovizualului;c) să difuzeze, în cazul în care decide acordarea dreptului solicitat, rectificarea sau replica în cel mult 48 de ore de la primirea solicitării; în situația în care emisiunea care face obiectul sesizării a fost difuzată în ultima zi de campanie electorală, rectificarea sau replica se difuzează în preziua votării;d) să difuzeze, în cazul în care Consiliul Național al Audiovizualului dă câștig de cauză solicitantului, replica sau rectificarea în termenul și în condițiile comunicate radiodifuzorului.(4) În preziua votării, radiodifuzorii trebuie să prevadă în program, imediat după emisiunea informativă de seară, un spațiu de emisie pentru difuzarea rectificărilor și a replicilor ca urmare a sesizărilor care se referă la emisiunile difuzate în ultima zi de campanie electorală.  +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 19În perioada dintre intrarea în vigoare a prezentei decizii și începerea campaniei electorale, radiodifuzorii nu vor difuza emisiuni cu caracter de promovare electorală și spoturi cu mesaj electoral, astfel cum acestea sunt definite la art. 7, și nici spoturi publicitare comerciale sau alte producții audiovizuale care transmit ori induc mesaje electorale.  +  Articolul 20(1) Radiodifuzorii vor asigura înregistrarea emisiunilor destinate campaniei electorale în condițiile stabilite în Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 412/2007 privind obligațiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio și de televiziune, cu modificările și completările ulterioare.(2) Înregistrările emisiunilor destinate campaniei electorale vor fi ținute la dispoziția Consiliului Național al Audiovizualului pe toată durata campaniei electorale și încă 30 de zile după comunicarea oficială a rezultatelor.(3) Radiodifuzorii au obligația să furnizeze datele solicitate de personalul de control al Consiliului Național al Audiovizualului privind desfășurarea campaniei electorale, în termenul și condițiile comunicate.  +  Articolul 21Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancționează potrivit dispozițiilor Legii nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 53 lit. y) și art. 54 alin. (1) și alin. (2) lit. g) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 22Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 23Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.
  Vicepreședintele interimar al Consiliului Național al Audiovizualului,
  Maria Monica Gubernat
  București, 26 martie 2019.Nr. 308.  +  Anexa nr. 1RADIODIFUZOR ...............................Licența nr. ....................................
  Către
  Consiliul Național al Audiovizualului
  București, Bd. Libertății nr. 14, sectorul 5, cod 050706Fax: 021.305.53.54În conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 308/2019 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, vă comunicăm că postul de radio/televiziune/distribuție prin cablu cu numele ............................ din localitatea ........................... intenționează să difuzeze emisiuni destinate campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 26 mai 2019.Estimăm că difuzarea acestor emisiuni va începe la data de .......... 2019.Persoanele învestite cu responsabilități directe privind organizarea emisiunilor destinate campaniei electorale sunt:– ................................................................................., având funcția de ...................................;– ................................................................................., având funcția de ...................................,și pot fi contactate la telefon/fax ......................................... .
  .................................................................
  (semnătura și ștampila titularului de licență)
   +  Anexa nr. 2RADIODIFUZOR ...............................Licența nr. ....................................
  Către
  Consiliul Național al Audiovizualului
  București, Bd. Libertății nr. 14, sectorul 5, cod 050706Fax: 021.305.53.54În conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 308/2019 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European și ca urmare a Comunicării noastre nr. .............. din .......... 2019 privind difuzarea de către postul de radio/televiziune/distribuție prin cablu cu numele ............................... din localitatea ................................... a emisiunilor destinate campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 26 mai 2019, vă transmitem lista acestor emisiuni și programarea lor, pe zile și ore, pe întreaga durată a campaniei.Tarifele unice pe unitatea de timp și/sau pe emisiune practicate de postul nostru sunt următoarele:....................................................................................................................................................... .
  .................................................................
  (semnătura și ștampila titularului de licență)
  ----