ORDIN nr. 3.177/660/2019privind aprobarea Metodologiei de elaborare, actualizare și gestionare a Registrului național al calificărilor profesionale din România
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Nr. 3.177 din 18 februarie 2019
 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
 • Nr. 660 din 14 martie 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 28 martie 2019  Având în vedere prevederile:– art. 14 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 917/2018 privind aprobarea Registrului național al calificărilor profesionale din România;– art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare;– art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale și ministrul muncii și justiției sociale emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de elaborare, actualizare și gestionare a Registrului național al calificărilor profesionale din România, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Toate calificările care se vor introduce în Registrul național al calificărilor profesionale din România vor fi descrise într-o fișă a calificării, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă dispozițiile art. 3-10 din Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 35/3.112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 4 februarie 2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Ministerul Educației Naționale, Autoritatea Națională pentru Calificări și Ministerul Muncii și Justiției Sociale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației naționale,
  Ecaterina Andronescu
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
   +  Anexa nr. 1METODOLOGIEde elaborare, actualizare și gestionare a Registrului național al calificărilor profesionaledin România  +  Anexa nr. 2
  FIȘA CALIFICĂRII
  Denumirea calificării
  Domeniul ocupațional
  Nivelul educațional conform Clasificării internaționale standard a educației (ISCED)
  Nivelul de calificare din Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare
  Nivelul de calificare corespunzător din Cadrul european al calificărilor
  SO/SPP aferent
  Descrierea calificăriiFie Cunoștințe .....................................
  Aptitudini.....................................
  Responsabilitate și autonomie .....................................
  Fie Câmp ce permite introducerea unui text liber pentru a descrie ceea ce ar trebui să cunoască, să înțeleagă și să fie capabil să facă cursantul ..........................................
  Condiții de acces la calificare
  Rute pentru obținerea calificăriia) în sistemul de formare inițială
  b) în sistemul de formare profesională a adulților
  c) prin evaluarea competențelor obținute în sistem nonformal și informal
  Denumirea instituțiilor care pot elibera acte de calificare pentru această calificare
  Denumirea organismelor de autorizare/ acreditare pentru această calificare
  Calificări înrudite care conțin unități de rezultate identiceDenumire calificări și cod
  Tipuri de ocupații ce pot fi practicate cu această calificareDenumire ocupații și cod
  Nr. total de puncte de credit acordate pentru calificare/durata programului de formare în nr. ore
  -----