HOTĂRÂRE nr. 9 din 25 martie 2019privind procedura de eliberare a adeverințelor care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 73 alin. (3) și (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum și procedura de acreditare a reprezentanților externi ai mass-mediei și a observatorilor externi la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 martie 2019  Având în vedere dispozițiile art. 73 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare,ținând cont de faptul că acreditarea observatorilor interni și a reprezentanților interni ai mass-mediei se face de către birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, pentru toate secțiile de votare din raza de competență a acestora, la cererea scrisă a conducerii organizațiilor neguvernamentale sau a instituțiilor mass-media din România, făcută cu cel puțin 5 zile înaintea zilei de referință,constatând că adeverințele prevăzute de art. 73 alin. (7) și (8) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, trebuie eliberate înainte de împlinirea termenului menționat, ceea ce implică transmiterea sau depunerea cererilor pentru eliberarea acestora cu suficient timp înainte, astfel încât Autoritatea Electorală Permanentă să dispună de un termen rezonabil pentru soluționarea lor,observând că, în lipsa unor termene pentru transmiterea sau depunerea cererilor menționate, respectiv pentru eliberarea adeverințelor care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 73 alin. (3) și (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, dreptul de a contesta în justiție un eventual refuz al Autorității Electorale Permanente, conform art. 73 alin. (13) din aceeași lege, nu ar fi unul efectiv,luând în considerare faptul că adeverințele eliberate de Autoritatea Electorală Permanentă vizează, potrivit legii, condiții care trebuie să fie îndeplinite de organizațiile neguvernamentale și de instituțiile mass-media din România,văzând că legiuitorul a prevăzut, în mod expres, că, pentru a solicita acreditarea de observatori interni, organizațiile neguvernamentale trebuie să fie legal constituite cu cel puțin 6 luni înainte de ziua de referință și să aibă ca obiect principal de activitate apărarea democrației și a drepturilor omului,constatând că legiuitorul nu a prevăzut, în mod expres, condiții pe care instituțiile mass-media din România trebuie să le îndeplinească pentru a solicita acreditarea reprezentanților lor interni,având în vedere că din economia textelor art. 73 alin. (4), (5) și (8) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, rezultă că singura condiție pentru a solicita acreditarea reprezentanților interni este aceea de a desfășura activități în domeniul mass-media, potrivit legii,ținând cont de rolul mass-mediei în organizarea scrutinelor democratice, corecte și transparente,observând Recomandarea CM/Rec (2011)7 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei pentru statele membre privind o nouă noțiune a mass-mediei, precum și prevederile Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 100 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,văzând punctul de vedere exprimat de Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal prin Adresa nr. 5.402 din 7.03.2019, înregistrat la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 4.145 din 13.03.2019,având în vedere faptul că Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 2/2014 privind procedura de eliberare a adeverințelor care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 73 alin. (3) și (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum și procedura de acreditare a observatorilor externi și a reprezentanților externi ai mass-mediei la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 a fost aplicabilă numai la alegerile din anul 2014,în temeiul art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Autoritatea Electorală Permanentă eliberează adeverința prevăzută de art. 73 alin. (7) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, organizației neguvernamentale care îndeplinește următoarele condiții:a) formulează o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;b) are ca obiect principal de activitate apărarea democrației și a drepturilor omului;c) este legal constituită cu cel puțin 6 luni înainte de ziua de referință.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) lit. a) va fi însoțită de o copie a statutului și o copie a hotărârii judecătorești de înființare a organizației neguvernamentale.(3) Documentele prevăzute la alin. (2) pot fi transmise prin fax, poștă sau e-mail ori depuse la registratura Autorității Electorale Permanente.(4) Modelul adeverinței care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 73 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 2(1) Autoritatea Electorală Permanentă eliberează adeverința prevăzută de art. 73 alin. (8) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, instituției mass-media care formulează o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de documente din care să rezulte faptul că instituția desfășoară activități în domeniul mass-media.(3) Documentele prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi transmise prin fax, poștă sau e-mail ori depuse la registratura Autorității Electorale Permanente.(4) Modelul adeverinței care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 73 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, este prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 3(1) Cererile prevăzute la art. 1 și 2 trebuie transmise sau depuse la Autoritatea Electorală Permanentă cu cel puțin 15 zile înainte de ziua de referință.(2) Adeverințele eliberate conform art. 1 și 2 se transmit solicitanților prin poștă, e-mail sau fax, conform solicitării acestora, ori se predau persoanelor desemnate de aceștia, cu cel puțin 10 zile înainte de ziua de referință.  +  Articolul 4(1) Autoritatea Electorală Permanentă acreditează, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, reprezentanții externi ai mass-mediei și observatorii externi pe lângă toate birourile electorale constituite pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European.(2) Modelul acreditării eliberate reprezentanților externi ai mass-mediei și observatorilor externi la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European este prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 5Autoritatea Electorală Permanentă afișează pe pagina proprie de internet lista organizațiilor neguvernamentale și a instituțiilor mass-media cărora le-a eliberat adeverințe conform art. 1 și 2.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 7Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Zsombor Vajda
  București, 25 martie 2019.Nr. 9.  +  Anexa nr. 1  +  Modelul cererii de eliberare a adeverinței care atestă îndeplinirea de către organizațiile neguvernamentale a condițiilor prevăzute de art. 73 alin. (3) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
  CERERE
  Subsemnatul, ...............^1), deținător al actului de identitate ...............^2), reprezentant legal al ...............^3), solicit eliberarea adeverinței care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 73 alin. (3) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, de către ...............^3).^1) Se înscriu prenumele și numele reprezentantului legal al organizației neguvernamentale.^2) Se înscriu denumirea, seria și numărul actului de identitate.^3) Se înscrie denumirea organizației neguvernamentale...........................................^4)^4) Se înscriu prenumele și numele reprezentantului legal al organizației neguvernamentale, precum și semnătura olografă a acestuia...........................................^5)^5) Se înscrie data.
   +  Anexa nr. 2  +  Modelul adeverinței care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 73 alin. (3) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
  ADEVERINȚĂ
  În temeiul art. 73 alin. (7) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, adeverim prin prezenta că organizația neguvernamentală ..................^1) îndeplinește condițiile prevăzute de art. 73 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, pentru a participa cu observatori interni la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European.^1 Se înscrie denumirea organizației neguvernamentale.
  Președinte,
  .......................................^2)
  ^2) Se înscriu prenumele și numele președintelui Autorității Electorale Permanente, se înscrie semnătura președintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze și se aplică ștampila Autorității Electorale Permanente.NOTĂ:Prezenta adeverință este valabilă atât în original, cât și în copie și permite organizației neguvernamentale să solicite birourilor electorale județene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate acreditarea ca observatori interni a reprezentanților săi care declară în scris că nu au apartenență politică.
   +  Anexa nr. 3  +  Modelul cererii de eliberare a adeverinței care atestă îndeplinirea de către instituțiile mass-media a condițiilor prevăzute de art. 73 alin. (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
  CERERE
  Subsemnatul, ..................^1), deținător al actului de identitate ...................^2), reprezentant legal al ...................^3), solicit eliberarea adeverinței care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 73 alin. (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, de către ......................^3).^1 Se înscriu prenumele și numele reprezentantului legal al instituției mass-media.^2) Se înscriu denumirea, seria și numărul actului de identitate.^3) Se înscrie denumirea instituției mass-media...............................^4)^4) Se înscriu prenumele și numele reprezentantului legal al instituției mass-media, precum și semnătura olografă a acestuia...............................^5)^5) Se înscrie data.
   +  Anexa nr. 4  +  Modelul adeverinței care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 73 alin. (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
  ADEVERINȚĂ
  În temeiul art. 73 alin. (8) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, adeverim prin prezenta că instituția mass-media ..................^1) îndeplinește condițiile prevăzute de art. 73 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, pentru a participa cu reprezentanți interni la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European.^1 Se trece denumirea instituției mass-media.
  Președinte,
  ................................^2)
  ^2) Se înscriu prenumele și numele președintelui Autorității Electorale Permanente, se înscrie semnătura președintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze și se aplică ștampila Autorității Electorale Permanente.NOTĂ:Prezenta adeverință este valabilă atât în original, cât și în copie și permite instituției mass-media să solicite birourilor electorale județene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate acreditarea reprezentanților săi, cu condiția ca instituția mass-media să declare în scris că reprezentanții propuși se află în relații contractuale cu aceasta.
   +  Anexa nr. 5  +  Modelul acreditării pentru reprezentanții externi ai mass-mediei și observatorii externi la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European
  ACREDITARE
  Având în vedere propunerea Ministerului Afacerilor Externe cu nr. .................., înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. ....................,în temeiul prevederilor art. 73 alin. (6) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă acreditează ca .................^1) pe lângă toate birourile electorale constituite pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European următoarele persoane:^1) Se înscriu sintagma observatori externi sau reprezentanți externi ai mass-mediei, după caz, precum și denumirea organizației sau a instituției mass-media străine.1. ....................................^2);^2) Se înscriu prenumele și numele reprezentantului extern al mass-mediei sau ale observatorului extern, după caz.2. ....................................;3. ....................................;4. .................................... .
  Președinte,
  ............................^3)
  ^3) Se înscriu prenumele și numele președintelui Autorității Electorale Permanente, se înscrie semnătura președintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze și se aplică ștampila Autorității Electorale Permanente.NOTE:Prezenta acreditare (în original sau în copie) însoțită de actul de identitate al persoanei acreditate permite acesteia accesul în spațiile special amenajate în acest sens la Biroul Electoral Central, birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București, biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate și la birourile electorale ale secțiilor de votare. La birourile electorale ale secțiilor de votare, persoanele acreditate pot asista la operațiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 și terminând cu momentul încheierii și semnării de către membrii biroului electoral al secției de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secția respectivă, numai dacă prezintă actul de acreditare, care este valabil și în copie. Persoanele acreditate nu pot interveni în niciun mod în organizarea și desfășurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris președintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularități. Orice act de propagandă electorală, precum și încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancțiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secția de votare.
  -----