ORDONANȚA nr. 33 din 30 ianuarie 2003privind înființarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003



  În temeiul art. 107 din Constituție, precum și al art. 1 pct. II.11 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și luând în considerare prevederile art. 1^10-1^12 din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 412/2002,Guvernul României adopta prezenta ordonanță.  +  Articolul 1(1) Se înființează Centrul Roman pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, denumit în continuare CERONAV, instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.(2) CERONAV se organizează prin fuziunea Centrului de Perfecționare a Personalului din Marina Civilă și Calificare Personal pentru Exploatare Portuara Constanta cu Centrul de Perfecționare a Personalului din Navigația Fluviala Galați, unități care funcționează în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și care se desființează.(3) Abrogat. (la 08-12-2003, Alineatul (3) din Articolul 1 a fost abrogat de LEGEA nr. 502 din 26 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 05 decembrie 2003 ) (4) Abrogat. (la 08-12-2003, Alineatul (4) din Articolul 1 a fost abrogat de LEGEA nr. 502 din 26 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 05 decembrie 2003 ) (5) Abrogat. (la 08-12-2003, Alineatul (5) din Articolul 1 a fost abrogat de LEGEA nr. 502 din 26 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 05 decembrie 2003 )  +  Articolul 2(1) CERONAV asigura funcția de pregătire și perfecționare a personalului care deservește mijloacele de transport naval sau care desfășoară activități de transport naval, activități conexe și activități auxiliare acestora, prevăzută de art. 1^10 din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 412/2002.(2) CERONAV asigura pregătirea teoretică și practica a personalului din transporturile navale în concordanta cu reglementările interne în domeniu și cu legislația europeană referitoare la: personalul navigant, profesia de transportator de mărfuri pe căile navigabile interioare, consilierii de siguranță pentru transportul mărfurilor periculoase pe cai navigabile interioare, modalitățile de navlosire a navelor și de stabilire a prețurilor de transport, precum și la alte aspecte ale transportului naval pentru care se instituie standarde privind nivelul cunoștințelor, în conformitate cu reglementările în vigoare.  +  Articolul 3Se desemnează CERONAV ca organism național de instruire în vederea perfecționării navigatorilor ce servesc la bordul navelor maritime pentru atingerea nivelului minim de pregătire cerut de prevederile Convenției internaționale privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), la care România a aderat prin Legea nr. 107/1992, cu amendamentele pe care România le-a acceptat prin Ordonanța Guvernului nr. 122/2000, aprobată prin Legea nr. 20/2001.  +  Articolul 4CERONAV se finanțează integral din venituri proprii, constituite din tarifele percepute pentru activitățile și operațiunile specifice.  +  Articolul 5(1) CERONAV are următoarele atribuții principale:a) organizarea și derularea programelor de pregătire și perfecționare specifice, obligatorii pentru confirmarea competentei personalului navigant maritim, maritim-portuar, fluvial și de alte cai navigabile interioare, în conformitate cu reglementările naționale și internaționale în domeniu, aflate în vigoare;b) formarea profesională continua și specializarea profesională a personalului navigant maritim, maritim-portuar, fluvial și de alte cai navigabile interioare;c) organizarea și derularea programelor de formare profesională a transportatorilor de mărfuri pe căile navigabile interioare;d) organizarea și derularea programelor de formare profesională a consilierilor de siguranță și a experților pentru transportul mărfurilor periculoase pe apa, în conformitate cu reglementările naționale și internaționale în domeniu;e) formarea profesională continua, specializarea și perfecționarea personalului de exploatare și operare portuara, a personalului care desfășoară alte activități conexe sau auxiliare activităților de transport naval, precum și a altor categorii de personal;f) documentarea și cercetarea științifică, efectuarea de studii, expertize, prognoze, baze de date în domeniul de activitate, pentru necesitați proprii sau pentru terți, pe bază de contract;g) participarea la lucrările organismelor internaționale sau regionale din domeniul transporturilor navale, la care România este parte;h) ducerea la îndeplinire a unor obligații ce revin statului din convențiile și acordurile internaționale, referitoare la pregătirea și perfecționarea personalului navigant maritim, fluvial și de alte cai navigabile interioare, la care România este parte;i) consultanța de specialitate, pe bază de contract;j) organizarea de și participarea la simpozioane, seminarii, expoziții pe teme de specialitate;k) elaborarea, traducerea, multiplicarea, tipărirea și comercializarea de publicații și lucrări proprii, specifice domeniului sau de activitate;l) administrarea terenurilor și a altor bunuri, proprietate publică a statului, care i-au fost încredințate spre administrare;m) administrarea obiectivelor de investiții, aprobate cu finanțare de la bugetul de stat, al căror beneficiar este CERONAV;n) alte activități privind valorificarea unor produse din activități proprii și prestări de servicii, în condițiile legii.(2) Guvernul poate aproba și alte atribuții pentru CERONAV.  +  Articolul 6În scopul realizării atribuțiilor sale, CERONAV se poate asocia cu instituții publice, regii autonome, societăți comerciale, asociații și fundații, în condițiile legii.  +  Articolul 7(1) Conducerea CERONAV este asigurată de către consiliul de conducere, compus din 7 membri, al cărui președinte este directorul general. (la 12-06-2011, Alineatul (1) din Articolul 7 a fost modificat de Articolul I din LEGEA nr. 83 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 09 iunie 2011 ) (2) Directorul general și ceilalți membri ai consiliului de conducere sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.(3) Salarizarea și celelalte drepturi de personal ale directorului general, precum și indemnizațiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.  +  Articolul 8(1) Personalul salariat din cadrul Centrului de Perfecționare a Personalului din Marina Civilă și Calificare Personal pentru Exploatare Portuara Constanta și al Centrului de Perfecționare a Personalului din Navigația Fluviala Galați este considerat transferat în cadrul CERONAV începând cu data infiintarii acestuia.(2) Personalul transferat beneficiază de salariile și drepturile avute anterior organizării CERONAV, până la încheierea contractului colectiv de muncă.(3) Salarizarea personalului CERONAV se face în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 27/1999.  +  Articolul 9În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va aproba prin hotărâre, la propunerea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, Regulamentul de organizare și funcționare a CERONAV, atribuțiile, patrimoniul, personalul și regimul contractelor existente.  +  Articolul 10Prezenta ordonanță intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor și locuinței,
  Traian Panait,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 30 ianuarie 2003.Nr. 33.-----