HOTĂRÂRE nr. 1.090 din 25 octombrie 2001privind înființarea Societății Comerciale "Uzina Termoelectrica Midia" - S.A. prin reorganizarea unor activități din cadrul Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 13 noiembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se înființează Societatea Comercială "Uzina Termoelectrica Midia" - S.A. prin reorganizarea Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., respectiv prin desprinderea Centralei Electrice și Termice Midia-Navodari din cadrul Sucursalei Electrocentrale Constanta.(2) Societatea Comercială "Uzina Termoelectrica Midia" - S.A. este persoana juridică română cu capital integral de stat și se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(3) Societatea Comercială "Uzina Termoelectrica Midia" - S.A. are sediul în județul Constanta, DJ 226, localitatea Navodari, și are, cel puțin 5 ani, ca obiect principal de activitate producerea, transportul și distribuția de energie electrica și termica. Societatea Comercială "Uzina Termoelectrica Midia" - S.A. poate desfășura complementar și alte activități conexe pentru susținerea obiectului principal de activitate în conformitate cu legislația în vigoare și cu statutul propriu.  +  Articolul 2(1) Capitalul social inițial al Societății Comerciale "Uzina Termoelectrica Midia" - S.A. este de 191.738.000 mii lei, vărsat integral la data infiintarii, este împărțit în 1.917.380 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 100.000 lei, și se constituie prin preluarea activului și pasivului, pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 30 iunie 2001, aferent Centralei Electrice și Termice Midia-Navodari din cadrul Sucursalei Electrocentrale Constanta a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A.(2) Capitalul social nu cuprinde bunuri proprietate publică a statului.(3) Capitalul social al Societății Comerciale "Uzina Termoelectrica Midia" - S.A. este deținut de statul român, în calitate de acționar unic, care își exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar prin Ministerul Industriei și Resurselor.(4) Predarea-preluarea activului și pasivului între Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice «Termoelectrica» - S.A. și societatea comercială prevăzută la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părți, până la data de 31 martie 2002. (la 01-02-2002, Alineatul (4) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 66 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 01 februarie 2002 ) (5) Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. își diminuează în mod corespunzător patrimoniul cu activul și pasivul preluate de societatea comercială nou-înființată.(6) Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice «Termoelectrica» - S.A. și societății comerciale înființate în condițiile art. 1 li se vor diminua pierderile înregistrate la data de 1 aprilie 2002, în condițiile legii. (la 01-02-2002, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 66 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 01 februarie 2002 )  +  Articolul 3Societatea Comercială "Uzina Termoelectrica Midia" - S.A. preia toate drepturile și este ținuta de toate obligațiile aferente Centralei Electrice și Termice Midia-Navodari din cadrul Sucursalei Electrocentrale Constanta.  +  Articolul 4(1) Societatea Comercială "Uzina Termoelectrica Midia" - S.A. este condusă de adunarea generală a acționarilor și este administrată de consiliul de administrație.(2) Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor și membrii consiliului de administrație ai Societății Comerciale "Uzina Termoelectrica Midia" - S.A. sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului industriei și resurselor.(3) Atribuțiile adunării generale a acționarilor și ale consiliului de administrație ale Societății Comerciale "Uzina Termoelectrica Midia" - S.A. sunt cele din statutul prevăzut în anexa.  +  Articolul 5(1) Personalul existent în cadrul Centralei Electrice și Termice Midia-Navodari - Sucursala Electrocentrale Constanta la data încheierii protocolului prevăzut la art. 2 alin. (4) va fi preluat de către Societatea Comercială "Uzina Termoelectrica Midia" - S.A. și se considera transferat la aceasta.(2) Contractul colectiv de muncă încheiat anterior de Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. se aplică personalului transferat la Societatea Comercială "Uzina Termoelectrica Midia" - S.A. până la încheierea unui nou contract colectiv de muncă în condițiile legii.  +  Articolul 6Aprovizionarea cu combustibil tehnologic a noii societăți comerciale se va asigura până la data de 31 martie 2002 de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. pe baze contractuale.  +  Articolul 7Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri prevederile art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 627/2000 privind reorganizarea Companiei Naționale de Electricitate - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 31 iulie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul industriei și resurselor,
  Iulian Iancu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmanca
   +  AnexăSTATUTULSocietății Comerciale "Uzina Electrica Zalău" - S.A.---------