LEGE nr. 159 din 19 iulie 2016privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Scopul prezentei legi constă în stabilirea unui cadru legal unitar care să contribuie la facilitarea dezvoltării rețelelor de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, prin luarea de măsuri care să accelereze exercitarea dreptului de acces pe proprietăți și să remedieze ineficiențele care afectează procesul de extindere a rețelelor de comunicații electronice, în vederea asigurării unui cadru economic sustenabil, a aplicării politicilor de dezvoltare regională în concordanță cu obiectivele Uniunii Europene, precum și a coeziunii sociale și teritoriale prin crearea condițiilor necesare pentru creșterea calității vieții.(2) Prezenta lege stabilește:a) accesul pe proprietatea publică sau privată în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii ori mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora;b) accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice la infrastructura fizică a operatorilor de rețea;c) măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice și pentru facilitarea și stimularea extinderii acestora prin reducerea costurilor asociate acestei extinderi.(3) Dispozițiile prezentei legi nu se aplică:a) rețelelor de comunicații electronice și elementelor de infrastructură fizică deținute sau administrate de instituțiile publice din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, cu excepția situației prevăzute la art. 3 alin. (5);b) stațiilor de monitorizare, rețelelor de comunicații electronice și elementelor de infrastructură fizică deținute sau administrate de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM, în scopul monitorizării frecvențelor radio din benzile de frecvențe cu utilizarea neguvernamentală, cu excepția situației prevăzute la art. 3 alin. (6).(4) Dispozițiile prezentei legi nu se aplică imobilelor care constituie, conform legislației în vigoare, fondul forestier național.  +  Articolul 2(1) În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) acces pe proprietăți - accesul pe, deasupra, în sau sub imobile aflate în proprietate publică ori privată, după caz, în scopul construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii și mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora;b) operator de rețea - operator economic autorizat să furnizeze rețele de comunicații electronice, precum și un operator economic care deține în proprietate, administrare sau concesiune o infrastructură fizică destinată instalării de rețele de comunicații electronice ori producerii, transportului sau distribuției energiei electrice, inclusiv iluminatul public, gazelor naturale, energiei termice și apei, inclusiv evacuarea sau tratarea apelor uzate și sistemele de canalizare și de drenare; de asemenea, este operator de rețea și operatorul economic care deține în proprietate, administrare sau concesiune o infrastructură fizică prin utilizarea căreia se furnizează servicii de transport, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, infrastructura fizică de transport a căilor ferate, drumurile, porturile și aeroporturile;c) infrastructură fizică - orice element sau parte componentă a unei rețele, precum și orice element necesar susținerii acesteia, cu excepția rețelelor de comunicații electronice, care pot fi utilizate pentru instalarea unei rețele de comunicații electronice fără a deveni ele însele elemente ale rețelei de comunicații electronice, cum ar fi: canalele, conductele, țevile, camerele de tragere și de vizitare, cabinetele, clădirile și intrările în clădiri, structurile de susținere a antenelor, turnurile, stâlpii, pilonii și alte construcții inginerești parte a respectivei rețele; cablurile, inclusiv fibra optică neechipată, precum și elementele rețelelor utilizate pentru furnizarea apei destinate consumului uman, astfel cum aceasta este definită la art. 2 pct. 1 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările ulterioare;d) accesul la infrastructura fizică - dreptul oricărui furnizor de rețele publice de comunicații electronice de a avea acces la elementele de infrastructură fizică deținute în proprietate, administrare sau concesiune de un operator de rețea, în scopul construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii și mutării rețelelor de comunicații electronice sau, acolo unde este cazul, a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora;e) rețea de comunicații electronice de mare viteză - rețea de comunicații electronice capabilă să asigure servicii de acces în bandă largă la viteze de minimum 30 Mbps;f) lucrare de inginerie civilă - rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcții civile sau de inginerie civilă care, în sine, este suficient pentru a îndeplini o funcție economică sau tehnică și care presupune existența unuia sau mai multor elemente ale unei infrastructuri fizice;g) infrastructură fizică interioară - infrastructura fizică sau instalațiile existente în spațiul utilizatorului final, inclusiv elementele aflate în coproprietate, destinate să găzduiască rețele de acces cablate și/sau fără fir, în cazurile în care aceste rețele de acces sunt capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice și să conecteze punctul de acces al clădirii cu punctul terminal al rețelei de comunicații electronice;h) infrastructura fizică interioară pregătită pentru rețele de mare viteză - infrastructura fizică interioară destinată a găzdui elemente ale rețelelor de comunicații electronice de mare viteză sau a permite furnizarea acestora;i) lucrări de renovare majoră - lucrări de construcții civile sau lucrări de inginerie civilă executate în spațiul utilizatorului final, care includ modificări structurale ale întregii infrastructuri fizice interioare sau ale unei părți substanțiale a acesteia și care necesită o autorizație de construcție;j) punct de acces - punctul fizic, situat în interiorul sau la exteriorul clădirii, accesibil pentru furnizorii de rețele publice de comunicații electronice, prin care este pusă la dispoziție conexiunea cu infrastructura fizică interioară;k) drept exclusiv - dreptul acordat unei singure entități prin orice instrument legislativ, de reglementare sau administrativ, care îi rezervă dreptul de a furniza servicii de comunicații electronice ori să desfășoare o activitate din domeniul comunicațiilor electronice, într-o zonă geografică determinată;l) drept special - dreptul acordat unui număr limitat de entități prin orice instrument legislativ, de reglementare sau administrativ, într-o zonă geografică determinată, care:1. desemnează ori limitează la două sau mai multe numărul entităților autorizate să furnizeze un serviciu de comunicații electronice ori să desfășoare o activitate din domeniul comunicațiilor electronice, altfel decât pe baza unor criterii nediscriminatorii, obiective și proporționale; sau2. conferă unei entități, altfel decât în conformitate cu criteriile prevăzute la pct. 1, avantaje legale ori de reglementare care afectează substanțial capacitatea oricărei altei entități de a furniza același serviciu sau de a desfășura aceeași activitate în aceeași zonă geografică, în condiții substanțial echivalente;m) organism din sectorul public - instituție publică, inclusiv autoritate a administrației publice centrale sau locale, un organism de drept public sau o asociație formată din una sau mai multe instituții publice ori din unul sau mai multe astfel de organisme de drept public;n) organisme de drept public - persoane juridice care, cumulativ, au următoarele caracteristici:1. sunt constituite cu scopul satisfacerii unor nevoi de interes general, altele decât cele care au caracter industrial sau comercial;2. sunt finanțate, în totalitate sau în cea mai mare parte, de organisme din sectorul public sau gestionarea lor face obiectul unei supravegheri exercitate de respectivele organisme ori au un consiliu de administrație, de conducere ori de supraveghere ai cărui membri sunt numiți în proporție de peste 50% de către organisme din sectorul public;o) drepturi reale principale - dreptul de uzufruct, dreptul de uz, dreptul de servitute, dreptul de superficie, dreptul de abitație.(2) În cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul II Dreptul de acces pe proprietăți  +  Articolul 3(1) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice, autorizați în condițiile legislației din domeniul comunicațiilor electronice, au dreptul de acces pe proprietăți în condițiile prezentei legi.(2) Persoanele care furnizează exclusiv pentru nevoi proprii rețele de comunicații electronice, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația din domeniul comunicațiilor electronice, au dreptul de acces pe proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, în condițiile prezentei legi.(3) Dreptul de acces pe proprietăți prevăzut la alin. (1) și (2) asigură folosința asupra unor imobile proprietate publică sau privată și se exercită în condițiile legii.(4) Dreptul de acces pe o proprietate privată și condițiile realizării accesului de către persoanele care furnizează exclusiv pentru nevoi proprii rețele de comunicații electronice se negociază de către părți, în condițiile dreptului comun.(5) Pentru realizarea rețelelor de comunicații electronice pentru uzul propriu al instituțiilor publice din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, accesul pe proprietăți se realizează în baza prezentei legi.(6) Pentru instalarea stațiilor de monitorizare, a rețelelor de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică necesare monitorizării frecvențelor radio din benzile de frecvențe cu utilizare neguvernamentală, accesul pe proprietăți al ANCOM se realizează în baza prezentei legi.  +  Articolul 4(1) Furnizorii de rețele de comunicații electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietăți pe, deasupra, în sau sub imobilele aflate în proprietate publică, inclusiv pe drumuri, poduri, tuneluri, galerii tehnico-edilitare, pasaje și viaducte, stâlpi, piloni și terenuri agricole, în condițiile prezentei legi, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:a) exercițiul acestui drept nu contravine legilor speciale care stabilesc regimul juridic aplicabil respectivelor imobile proprietate publică ori uzului sau interesului public căruia îi sunt destinate imobilele în cauză;b) efectuarea lucrărilor în cauză nu este de natură să contravină cerințelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcții ori celor privind protecția mediului, a sănătății, apărării, ordinii publice și securității naționale, pe care trebuie să le respecte activitățile ce se desfășoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză.(2) Dispozițiile alin. (1) nu exclud aplicabilitatea cadrului legal privind regimul juridic al drepturilor reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică.  +  Articolul 5(1) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietăți pe, deasupra, în sau sub imobilele aflate în proprietate privată, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) dreptul de folosință asupra imobilelor în cauză nu ar fi afectat sau ar fi afectat într-o măsură nesemnificativă prin efectuarea acestor lucrări ori dacă un alt furnizor de rețele de comunicații electronice, autorizat în condițiile legislației din domeniul comunicațiilor electronice, a efectuat deja lucrări de acces pe proprietăți pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză, dreptul de folosință asupra imobilelor nu ar fi afectat în mod permanent de o restrângere suplimentară prin efectuarea unor noi asemenea lucrări, conform normativelor tehnice prevăzute la art. 29 alin. (2);b) exercițiul acestui drept sau efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăți nu este de natură să contravină unor norme legale imperative ori cerințelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcții ori celor privind protecția mediului, a sănătății, apărării, ordinii publice sau securității naționale, pe care trebuie să le respecte activitățile ce se desfășoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză;c) să existe un contract încheiat în condițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, cu titularul dreptului de proprietate privată sau cu titularul altor drepturi reale principale ori cu titularul dreptului de folosință sau de administrare asupra imobilului afectat, prin care să se stabilească condițiile de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea sa privată, sau să existe o hotărâre judecătorească definitivă, care să țină loc de contract între părți.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul dreptului de acces în spațiile aflate în proprietate indiviză din blocurile de locuințe, inclusiv în ceea ce privește fixarea rețelelor de comunicații electronice sau a unor elemente de infrastructură fizică necesare susținerii acestora pe zidurile ori terasele acestor clădiri.  +  Articolul 6(1) În lipsa unor dispoziții legale contrare, pentru imobilele proprietate publică unde au fost realizate lucrări de acces pe proprietăți, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a deciziei președintelui ANCOM prevăzute la alin. (4), operatorii economici care nu au calitatea de operatori de rețea conform prezentei legi, operatorii de rețea pentru bunurile imobile care nu fac obiectul cap. III, instituțiile publice, inclusiv autoritățile administrației publice centrale sau locale, precum și orice alte entități care exercită dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului ori a unităților administrativ-teritoriale au obligația de a publica, respectiv de a modifica și/sau completa, în cazul în care sunt deja publicate, pe pagina proprie de internet, atunci când există sau, în lipsa acesteia, prin afișare în locuri vizibile la sediul titularului, condițiile în care se realizează dreptul de acces la aceste imobile și documentele pe care solicitantul urmează să le prezinte în vederea dovedirii îndeplinirii acestor condiții, cu respectarea prevederilor art. 4.(2) În lipsa unor dispoziții legale contrare, după data intrării în vigoare a deciziei președintelui ANCOM prevăzute la alin. (4), în cazul imobilelor proprietate publică unde nu au fost realizate lucrări de acces pe proprietăți, operatorii economici care nu au calitatea de operatori de rețea conform prezentei legi, operatorii de rețea pentru bunurile imobile care nu fac obiectul cap. III, instituțiile publice, inclusiv autoritățile administrației publice centrale sau locale, precum și orice alte entități care exercită dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului ori a unităților administrativ-teritoriale au obligația de a publica pe pagina proprie de internet, atunci când există sau, în lipsa acesteia, prin afișare în locuri vizibile la sediul titularului, în termen de 30 de zile de la data primirii pentru prima dată a unei cereri în vederea exercitării dreptului de acces la un anumit imobil proprietate publică, condițiile în care se realizează dreptul de acces la acest imobil și documentele pe care solicitantul urmează să le prezinte în vederea dovedirii îndeplinirii acestor condiții, cu respectarea prevederilor art. 4.(3) Documentele prevăzute la alin. (1) și (2) vor cuprinde cel puțin:a) entitatea care exercită dreptul de administrare, precum și modalitățile în care aceasta poate fi contactată în vederea depunerii cererilor de acces pe proprietăți;b) caracteristicile imobilului pe care se exercită dreptul de acces și zonele în care se poate realiza dreptul de acces;c) tarifele maxime pentru exercitarea dreptului de acces, cu respectarea prevederilor alin. (4);d) orice limitări tehnice cu privire la exercitarea dreptului de acces, care rezultă din caracteristicile imobilului ori din uzul sau interesul public al acestuia;e) procedura detaliată ce trebuie îndeplinită de solicitantul dreptului de acces, inclusiv orice condiții legate de documentele ce trebuie prezentate de acesta;f) în cazul autorităților administrației publice locale cu atribuții în domeniul emiterii autorizațiilor de construire, toate informațiile relevante privind condițiile și procedura aplicabilă autorizării construirii rețelelor de comunicații și a elementelor de infrastructură fizică necesară instalării acestora.(4) Tarifele maxime care pot fi percepute de entitățile prevăzute la alin. (1) sau (2) vor acoperi contravaloarea lipsei de folosință și despăgubirea pentru prejudiciile directe și certe cauzate prin efectuarea lucrărilor, precum și prin existența și funcționarea rețelelor de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică instalate, fiind stabilite prin decizia președintelui ANCOM, emisă în termen de maximum 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(5) ANCOM va stabili tarifele maxime prevăzute la alin. (4) pe baza unei metodologii detaliate, ținând cont de valoarea de piață a folosinței bunurilor afectate, cu respectarea principiilor transparenței, obiectivității și nediscriminării.(6) Tarifele maxime prevăzute la alin. (4) vor fi justificate și vor fi proporționale cu afectarea imobilului respectiv, urmând să aibă în vedere, printre altele, următoarele beneficii tangibile și intangibile:a) facilitarea îmbunătățirii competențelor digitale și a infrastructurii sistemului național de furnizare online a serviciilor publice, precum și îmbunătățirea accesului la infrastructura și aplicațiile publice;b) plusul de valoare adus imobilelor proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale ce au instalate rețele de comunicații electronice, comparativ cu imobilele care nu dețin infrastructura pentru comunicații electronice;c) lansarea de noi servicii publice, inclusiv eficientizarea datorată informatizării;d) facilitarea incluziunii sociale și reducerea decalajului economic între localitățile dezvoltate și cele nedezvoltate, prin creșterea valorii adăugate a sectorului comunicațiilor electronice asupra celorlalte sectoare ale economiei;e) facilitarea implementării de sisteme inteligente, cum ar fi semafoarele inteligente sau controlul traficului, cu efecte directe asupra reducerii cheltuielilor cu plata utilităților;f) înlesnirea dezvoltării de parcuri tehnologice sau centre de cercetare, precum și a altor facilități cu scop asemănător.(7) După efectuarea lucrărilor impuse de exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele aflate în proprietate publică a statului ori a unităților administrativ-teritoriale ori după încetarea exercitării dreptului de acces, furnizorii de rețele au obligația de a repune în starea inițială respectivul imobil proprietate publică, în condițiile, inclusiv termenele, stabilite prin contractul prevăzut la art. 12 sau prin hotărârea judecătorească pronunțată în condițiile art. 13.(8) În cazul imobilelor proprietate publică date în concesiune, închiriate sau date în folosință cu titlu gratuit, condițiile în care se exercită dreptul de acces vor fi stabilite și publicate în conformitate cu prevederile alin. (1)-(3) de către titularii dreptului de administrare, iar de către titularii dreptului de concesiune, de închiriere sau de folosință cu titlu gratuit, în conformitate cu prevederile actelor prin care li s-a acordat dreptul de concesiune, de închiriere ori de folosință cu titlu gratuit.(9) Pentru ocuparea și folosința imobilelor proprietate publică de către furnizorii de rețele de comunicații electronice ori în considerarea desfășurării de către aceștia a altor activități legate de exercitarea dreptului de acces pe proprietăți, reglementat prin prezenta lege, autoritățile administrației publice centrale sau locale, precum și orice alte entități pot percepe numai sumele stabilite conform prezentei legi.(10) Condițiile stabilite în vederea exercitării dreptului de acces potrivit prezentului articol vor respecta principiile transparenței și obiectivității și vor fi nediscriminatorii față de toți furnizorii de rețele de comunicații electronice.(11) În cazul în care titularul dreptului de administrare ori, după caz, titularul dreptului de concesiune, de închiriere sau de folosință cu titlu gratuit intenționează să modifice ori să completeze condițiile stabilite în conformitate cu prevederile alin. (1)-(3), acesta are obligația de a publica proiectul modificării sau completării cu cel puțin 30 de zile înaintea datei adoptării, prin mijloacele prevăzute la alin. (1) sau (2).(12) Furnizorii de rețele de comunicații electronice care instalează rețele pe stâlpi, piloni sau pe alte elemente de infrastructură fizică aflate pe proprietate publică, inclusiv pe drumuri, vor încheia, cu respectarea normelor privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, doar contracte de exercitare a dreptului de acces la infrastructura fizică cu persoanele care dețin ori controlează elementele de infrastructură fizică, în condițiile prezentei legi, urmând a datora tarife doar acestor persoane.(13) În cazul prevăzut la alin. (12), titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosință cu titlu gratuit asupra imobilelor proprietate publică are obligația de a permite accesul persoanelor împuternicite de furnizorii de rețele de comunicații electronice la aceste imobile, în aceleași condiții cu cel permis persoanelor împuternicite de cei care dețin ori controlează elementele de infrastructură fizică.(14) Sumele cu titlu de tarif pentru exercitarea dreptului de acces, percepute cu respectarea dispozițiilor alin. (4), se fac venit la bugetul propriu, în cazul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii, la bugetele locale, în cazul autorităților publice locale, sau la bugetele din care sunt finanțate, în cazul instituțiilor finanțate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau fonduri speciale.  +  Articolul 7(1) O copie a documentului cuprinzând condițiile de acces stabilite în conformitate cu prevederile art. 6, precum și a oricăror modificări sau completări ale acestor condiții va fi transmisă, în termen de maximum 10 zile de la publicare, ANCOM de entitățile care au obligația să stabilească și să publice aceste condiții.(2) Pe baza informațiilor prevăzute la alin. (1), ANCOM va crea, va actualiza și va pune la dispoziția publicului, pe propria pagină de internet, o bază de date care va include condițiile de acces pe proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, precum și entitatea responsabilă cu acordarea dreptului de acces.  +  Articolul 8(1) În vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, solicitantul va trimite o cerere la titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosință cu titlu gratuit, după caz, asupra imobilului respectiv, însoțită de toate documentele solicitate, arătând îndeplinirea condițiilor de acces. Entitatea sesizată va reține cererea spre soluționare, când se prevede această posibilitate prin actele prin care i s-a acordat dreptul de concesiune, de închiriere sau de folosință cu titlu gratuit, ori, după caz, o va transmite în termen de 5 zile de la primire, însoțită de o propunere motivată, titularului dreptului de administrare, stabilit conform legii.(2) Cererea de acces va conține informații cu privire la:a) datele de identificare și de contact ale furnizorului de rețele de comunicații electronice care intenționează să realizeze lucrările de acces pe proprietăți;b) zona în care se intenționează să se realizeze dreptul de acces, conform condițiilor de acces stabilite potrivit art. 6 alin. (3);c) lucrările ce urmează a fi efectuate;d) scopul solicitării dreptului de acces în zona respectivă;e) durata estimativă a realizării lucrărilor.(3) Titularul dreptului de administrare, stabilit în condițiile legii, după caz, ori titularul dreptului de concesiune, de închiriere sau de folosință cu titlu gratuit, după caz, atunci când este competent să soluționeze cererea, va analiza îndeplinirea condițiilor de acces prevăzute la art. 6 și va comunica solicitantului soluția motivată, în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii și a documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor de acces.(4) Prima cerere, prevăzută de art. 6 alin. (2), transmisă titularului dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosință cu titlu gratuit, după caz, în vederea exercitării accesului pe proprietăți, se analizează în termen de maximum 30 de zile de la data publicării condițiilor de acces, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2), fără a depăși 60 de zile de la data primirii cererii. Cererea va conține cel puțin elementele prevăzute la alin. (2).(5) Cererile transmise titularului dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosință cu titlu gratuit, în vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică, se analizează pe baza principiilor transparenței, obiectivității, proporționalității și nediscriminării. În cazul transmiterii unei cereri incomplete, se va solicita completarea acesteia în cel mult 10 zile de la primirea cererii sau, în cazul primei cereri prevăzute de art. 6 alin. (2), de la publicarea condițiilor de acces, termenul prevăzut la alin. (3) sau (4) prelungindu-se în mod corespunzător cu intervalul de timp în care solicitantul va completa cererea.(6) Acordarea dreptului de acces poate fi refuzată doar în cazuri obiective și temeinic justificate, motivele care au determinat respingerea cererii comunicându-se solicitantului.(7) Împreună cu motivele de refuz prevăzute la alin. (6), entitățile responsabile pot comunica furnizorilor de rețele de comunicații electronice solicitanți și zonele în care ar putea avea acces conform condițiilor publicate, ca alternativă la cererea de acces respinsă.(8) Refuzul acordării dreptului de acces poate fi atacat de către solicitant direct la instanța competentă, în condițiile art. 13.  +  Articolul 9(1) În zonele în care există anumite restricții, stabilite conform prevederilor unor acte normative, cu privire la executarea lucrărilor de acces pe proprietatea publică, astfel încât alte elemente ale rețelelor de comunicații electronice sau alte elemente de infrastructură fizică necesare susținerii acestora nu mai pot fi instalate, elementele de infrastructură fizică existente, deținute de operatorii de rețele, vor putea face obiectul exercitării dreptului de acces în conformitate cu prevederile cap. III.(2) În măsura în care condițiile stabilite conform prevederilor art. 6 nu sunt îndeplinite, iar în zona respectivă există elemente de infrastructură fizică deținute de operatorii de rețele, titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosință cu titlu gratuit, după caz, îl va informa pe solicitant, în vederea exercitării dreptului de acces la respectivele elemente de infrastructură fizică în conformitate cu prevederile cap. III.(3) Pentru a nu fi afectată realizarea altor proiecte de utilitate publică, titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosință cu titlu gratuit, după caz, asupra imobilelor proprietate publică poate solicita furnizorilor de rețele de comunicații electronice includerea în contracte a unor clauze care limitează exercitarea dreptului de acces în anumite zone.(4) Clauzele stabilite în conformitate cu prevederile alin. (3) nu vor afecta funcționalitatea elementelor de infrastructură fizică și a rețelelor de comunicații electronice și vor fi obiective, nediscriminatorii, proporționale și justificate.  +  Articolul 10(1) Dacă instituțiile publice prevăzute la art. 6 alin. (1) sau (2) exercită dreptul de proprietate exclusivă sau controlul asupra unor furnizori de rețele publice de comunicații electronice ori de servicii de comunicații electronice destinate publicului, acestea au obligația de a realiza o separare structurală a activităților asociate cu exercitarea drepturilor de proprietate sau control de activitățile asociate cu acordarea dreptului de acces pe proprietăți, în conformitate cu prevederile prezentei legi.(2) Cu excepția proiectelor cărora le sunt aplicabile dispozițiile art. 25, este interzisă acordarea sau menținerea unor drepturi speciale ori exclusive în ceea ce privește instalarea unor elemente de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice.(3) Instituirea unor drepturi speciale sau exclusive în ceea ce privește instalarea unor elemente de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice, în alte condiții decât cele prevăzute la alin. (2), este nulă de drept.(4) În cazul proiectelor prevăzute la art. 25 alin. (1), autoritățile administrației publice centrale sau locale pot dispune realizarea acestora inclusiv prin constituirea unor drepturi reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică, cu respectarea prevederilor art. 25.  +  Articolul 11(1) În vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea privată, în condițiile art. 5, solicitantul va transmite titularului dreptului de proprietate, titularului altor drepturi reale principale, titularului dreptului de folosință sau de administrare, după caz, o solicitare privind încheierea unui contract de acces. Solicitarea se va trimite prin utilizarea serviciului poștal confirmare de primire.(2) Solicitarea va conține, în mod obligatoriu, următoarele elemente:a) datele de identificare și de contact ale furnizorului de rețele publice de comunicații electronice care intenționează să realizeze lucrările de acces pe proprietăți;b) elementele de rețea și de infrastructură fizică ce urmează a fi amplasate pe respectiva proprietate și zona în care se intenționează să se realizeze dreptul de acces;c) durata estimativă a realizării lucrărilor;d) condițiile în care se vor realiza intervențiile solicitantului pe proprietatea privată, pentru întreținerea și reparația elementelor de rețea și de infrastructură fizică ce urmează a fi amplasate.(3) Atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 5 alin. (1), titularul dreptului de proprietate, titularul altor drepturi reale sau titularul dreptului de administrare nu se poate opune exercitării dreptului de acces decât din motive temeinic justificate, chiar dacă există convenție contrară.(4) În cazul exercitării dreptului de acces pe proprietatea privată, prețul datorat de furnizorul de rețele publice de comunicații electronice reprezintă contravaloarea lipsei de folosință și despăgubirea pentru prejudiciile directe și certe cauzate prin efectuarea lucrărilor, precum și prin existența și funcționarea rețelelor de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică instalate.(5) În situația în care exercitarea dreptului de acces se realizează în vederea conectării unui imobil la o rețea publică fixă de comunicații electronice, accesul este gratuit pe proprietatea privată atunci când aceasta are același titular cu al imobilului ce urmează a fi conectat ori în spațiile aflate în proprietate indiviză din blocurile de locuințe.(6) În cazul imobilelor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale date în concesiune ori închiriate, dispozițiile prezentului articol se aplică titularilor dreptului de concesiune sau de închiriere, conform actelor prin care li s-a acordat dreptul de concesiune ori de închiriere, după caz.  +  Articolul 12(1) Titularii dreptului instituit în condițiile art. 4 sau 5 își pot exercita dreptul de acces numai după încheierea unui contract cu titularul dreptului de proprietate, titularul altor drepturi reale principale, titularul dreptului de folosință ori de administrare asupra imobilului proprietate privată respectiv sau, în cazul imobilelor proprietate publică, cu titularul dreptului de administrare, prin care se stabilesc condițiile de exercitare a acestui drept, iar în cazul prevăzut la art. 5 alin. (2), cu asociația de proprietari.(2) În cazul exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, contractul prevăzut la alin. (1) se poate încheia cu titularii dreptului de concesiune, de închiriere sau de folosință cu titlu gratuit, după caz, în conformitate cu actele prin care li s-a acordat dreptul de concesiune, închiriere ori folosință cu titlu gratuit.(3) Condițiile stabilite prin contractul încheiat potrivit prevederilor alin. (1) trebuie să fie nediscriminatorii față de toți furnizorii de rețele de comunicații electronice.(4) Dacă în urma negocierii într-un contract se stabilesc condiții, inclusiv în ceea ce privește prețul sau tariful accesului, mai avantajoase față de cele publicate în conformitate cu dispozițiile art. 6 sau prevăzute în contractele încheiate cu alți furnizori de rețele de comunicații electronice, aceste condiții vor fi oferite tuturor celorlalți furnizori, pe baze nediscriminatorii.(5) În termen de maximum 15 zile de la data încheierii contractului în vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică, titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosință cu titlu gratuit, după caz, are obligația de a publica, cu respectarea legislației privind protecția secretului comercial, acest contract pe pagina sa de internet.(6) În vederea asigurării respectării dispozițiilor alin. (3), prin intermediul unei aplicații informatice disponibile pe o pagină de internet pusă la dispoziție de ANCOM, sub forma înscrisului în formă electronică căruia i s-a încorporat, atașat ori i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la data transmiterii și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, furnizorii de rețele de comunicații electronice care exercită dreptul de acces pe proprietatea publică sau privată au obligația de a transmite ANCOM informații privind datele de identificare a imobilului care face obiectul dreptului de acces, cuantumul prețului sau tarifului și unitatea de măsură pentru care acesta se calculează, precum și o copie a fiecărui contract de acces.(7) Modalitatea de transmitere a informațiilor și documentelor prevăzute la alin. (6), precum și condițiile în care furnizorii de rețele de comunicații electronice au acces la aceste informații se stabilesc prin decizie a președintelui ANCOM, emisă în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(8) Transmiterea informațiilor prevăzute la alin. (6) se va realiza în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a deciziei președintelui ANCOM prevăzute la alin. (7), pentru toate contractele de exercitare a dreptului de acces încheiate până la această dată, respectiv în termen de maximum 10 zile de la această dată, pentru contractele de exercitare a dreptului de acces încheiate după data intrării în vigoare a deciziei președintelui ANCOM.(9) Contractul încheiat în condițiile prezentului articol trebuie să prevadă cel puțin:a) zonele în care este permis accesul, metodele de lucru ce urmează a fi utilizate și condițiile efective, inclusiv termenul, în care titularul dreptului de acces poate realiza lucrări de construire, instalare, întreținere, înlocuire sau mutare a rețelelor de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură fizică, inclusiv lucrări de reparații cu caracter de urgență;b) condițiile în care proprietarul sau deținătorul imobilului poate efectua lucrări ce ar afecta accesul la rețelele de comunicații electronice ori la elementele de infrastructură fizică necesare susținerii acestora sau buna lor întreținere ori care ar necesita mutarea lor;c) modalitățile și termenele de informare între părți cu privire la realizarea unor lucrări pe imobilul proprietate publică sau privată pe care se exercită dreptul de acces;d) tariful sau, după caz, prețul datorat pentru exercitarea dreptului de acces;e) condițiile, inclusiv termenul, în care titularul dreptului de acces va readuce în starea inițială proprietatea afectată de realizarea lucrărilor de acces pe proprietăți, conform dispozițiilor art. 15 alin. (3).(10) Clauzele incluse în contracte ce interzic accesul la infrastructura fizică sau prevăd drepturi exclusive ori speciale cu privire la instalarea sau furnizarea de rețele de comunicații electronice sau de fibră optică neechipată, precum și cu privire la instalarea unor elemente de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice pe un imobil proprietate publică ori proprietate privată sunt considerate nescrise.(11) În vederea practicării unor prețuri de acces conforme cu dispozițiile prezentei legi, tarifele maxime stabilite prin decizia președintelui ANCOM prevăzută la art. 6 alin. (4) au un caracter orientativ în negocierea prețurilor pentru accesul pe, deasupra, în sau sub imobile proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale.(12) Titularii dreptului de proprietate, titularii altor drepturi reale principale, titularii dreptului de folosință ori de administrare asupra imobilelor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale și furnizorii de rețele de comunicații electronice vor ține cont în cel mai înalt grad, în procesul de negociere a contractelor de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea privată, de tarifele maxime prevăzute la art. 6 alin. (4).(13) Informațiile obținute înainte, în timpul sau după finalizarea negocierilor unui contract de acces trebuie utilizate numai în scopul în care au fost furnizate, iar confidențialitatea informațiilor transmise sau stocate va fi respectată în toate cazurile. Aceste informații nu pot fi divulgate către niciun terț, cu excepția informațiilor solicitate de autoritatea de reglementare sau de alte instituții abilitate de lege.(14) Sumele încasate cu titlu de preț pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale se fac venit la bugetul propriu, în cazul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii, la bugetele locale, în cazul autorităților publice locale, sau la bugetele din care sunt finanțate, în cazul instituțiilor finanțate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau fonduri speciale.  +  Articolul 13(1) În situația în care contractul prevăzut la art. 12 nu se poate încheia în termen de maximum două luni de la data primirii solicitării de încheiere a contractului de acces pe proprietatea privată sau a cererii de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea publică ori în cazul refuzului de acordare a dreptului de acces, potrivit prevederilor art. 8 alin. (6), oricare dintre părți se poate adresa instanței judecătorești competente.(2) În cazul în care cererea este găsită întemeiată, instanța poate pronunța o hotărâre care ține loc de contract între părți.(3) Judecarea litigiilor se face de urgență și cu precădere.(4) Hotărârea judecătorească pronunțată de instanță ca urmare a unei cereri înaintate în condițiile prevederilor alin. (1) poate fi atacată cu recurs.(5) În cazul în care dreptul de acces se exercită asupra unui imobil proprietate publică, în termen de maximum 15 zile de la data comunicării hotărârii judecătorești definitive, titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosință gratuită, după caz, asupra imobilului are obligația de a o face publică pe pagina sa de internet.(6) În termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a deciziei președintelui ANCOM prevăzute la alin. (7), pentru toate hotărârile judecătorești definitive având ca obiect exercitarea dreptului de acces pe proprietăți emise până la această dată, respectiv în termen de maximum 10 zile de la data comunicării hotărârii judecătorești definitive, pentru hotărârile judecătorești definitive având ca obiect exercitarea dreptului de acces pe proprietăți emise după data intrării în vigoare a deciziei președintelui ANCOM, furnizorii de rețele de comunicații electronice care exercită dreptul de acces pe proprietatea publică sau privată au obligația de a transmite o copie de pe această hotărâre ANCOM, cu obligația acesteia de a o pune la dispoziția oricărei persoane interesate.(7) Modalitatea de transmitere a copiilor hotărârilor judecătorești definitive prevăzute la alin. (6), precum și condițiile în care furnizorii de rețele de comunicații electronice au acces la aceste documente se stabilesc prin decizia președintelui ANCOM, emisă în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 14(1) Persoanele împuternicite de furnizorii de rețele de comunicații electronice să efectueze lucrări de acces pe proprietăți sau să desfășoare activități de studiu ori de proiectare în vederea efectuării acestor lucrări au dreptul de acces numai în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, pe baza unei împuterniciri scrise din partea furnizorilor în cauză, cu acordul titularului dreptului de folosință sau, în lipsa acestuia, cu acordul titularului dreptului de proprietate, titularului altor drepturi reale principale, titularului dreptului de administrare, de concesiune ori de închiriere, după caz, și fără a aduce atingere dreptului de folosință asupra părții din imobil care nu face obiectul exercitării dreptului de acces instituit în condițiile art. 4 sau 5.(2) Exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) se poate realiza, în condițiile legii, numai după transmiterea unei notificări cu cel puțin două zile lucrătoare în avans titularului dreptului de folosință sau, în lipsa acestuia, titularului dreptului de proprietate, titularului altor drepturi reale principale, titularului dreptului de administrare, de concesiune ori de închiriere, după caz, asupra imobilului respectiv, cu excepția cazului în care este necesară efectuarea unor lucrări de reparații cu caracter de urgență.(3) Titularul dreptului de folosință și titularul dreptului de proprietate sau al altor drepturi reale, titularul dreptului de administrare, de concesiune sau de închiriere, după caz, nu au dreptul de a refuza accesul persoanelor prevăzute la alin. (1) în cazul în care acesta se realizează în condițiile stabilite printr-un contract încheiat potrivit prevederilor art. 12 sau printr-o hotărâre judecătorească pronunțată în condițiile art. 13.(4) În lipsa acordului, accesul poate fi autorizat prin hotărâre judecătorească. În caz de urgență, instanța poate dispune accesul pe cale de ordonanță președințială.  +  Articolul 15(1) Dreptul de acces pe proprietăți nu va afecta existența dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale asupra imobilului respectiv ori asupra infrastructurii fizice care face obiectul dreptului de acces sau asupra rețelelor de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora.(2) Exercitarea dreptului de acces pe proprietăți nu va cauza schimbarea destinației imobilului decât în limitele necesare, cu respectarea legislației în vigoare, urmând a afecta cât mai puțin imobilul asupra căruia se constituie dreptul de acces.(3) Furnizorul de rețele de comunicații electronice are obligația de a readuce în starea inițială proprietatea afectată de realizarea lucrărilor de acces pe proprietăți sau, prin acordul părților, poate plăti titularului dreptului de proprietate sau de alte drepturi reale, titularului dreptului de administrare, de concesiune sau de folosință, după caz, contravaloarea cheltuielilor determinate de aducerea în starea inițială a proprietății afectate.  +  Articolul 16În cazul în care anumite lucrări efectuate în exercitarea dreptului de acces pe proprietăți sunt afectate de lucrări de interes național sau de interes local de utilitate publică se va aplica procedura de expropriere, în condițiile legislației în vigoare.  +  Articolul 17(1) Titularul dreptului de acces pe proprietăți poate solicita titularului dreptului de proprietate, titularului altor drepturi reale, titularului dreptului de administrare, de concesiune, de folosință cu titlu gratuit ori de închiriere, după caz, în situația în care nu există nicio altă soluție, tăierea, cu respectarea prevederilor legale din domeniul protecției mediului, a arborilor sau arbuștilor, precum și a ramurilor ori rădăcinilor care îngreunează sau ar îngreuna efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăți. Aceste operațiuni se vor realiza pe cheltuiala solicitantului și cu acordarea despăgubirilor prevăzute de prezenta lege.(2) Dacă, în termen de maximum 45 de zile de la primirea solicitării, titularul dreptului de proprietate, titularul altor drepturi reale, titularul dreptului de administrare, de concesiune, de folosință cu titlu gratuit sau de închiriere, după caz, nu efectuează operațiunile prevăzute la alin. (1), furnizorul de rețele de comunicații electronice poate realiza aceste operațiuni, după transmiterea unei notificări, cu cel puțin două zile lucrătoare în avans.(3) Operațiunile prevăzute la alin. (1) se vor realiza cu respectarea legislației privind protecția mediului înconjurător și într-o manieră care să afecteze cât mai puțin aspectul exterior al proprietății.  +  Articolul 18Titularul dreptului de acces pe proprietăți are obligația să reașeze elementele rețelelor de comunicații electronice ori elementele de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, în cadrul aceleiași proprietăți, când această reașezare este necesară pentru construcția de clădiri sau pentru efectuarea de lucrări, în condițiile, inclusiv referitoare la termen, convenite prin contractul încheiat potrivit prevederilor art. 12 sau prin hotărârea judecătorească pronunțată în condițiile art. 13.  +  Capitolul III Accesul la infrastructura fizică a operatorilor de rețea  +  Articolul 19(1) Operatorii de rețea acordă acces la infrastructura fizică pe care o dețin în proprietate, administrare sau concesiune, în condiții obiective, transparente, proporționale și nediscriminatorii, tuturor furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice care solicită accesul în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării unor elemente ale rețelelor publice de comunicații electronice.(2) Tarifele de acces la infrastructura fizică vor asigura operatorului de rețea obligat să permită utilizarea infrastructurii fizice pe care o deține în proprietate, administrare sau concesiune posibilitatea de a-și recupera costurile, luând în considerare atât investițiile din contribuții proprii efectuate pentru realizarea infrastructurii fizice care face obiectul accesului, cât și cele suportate pentru furnizarea acestui acces, precum și impactul accesului solicitat asupra planului de afaceri al operatorului de rețea, în special în ceea ce privește investițiile ce vor avea ca obiect infrastructura fizică la care se solicită accesul. La stabilirea tarifelor de acces se vor avea în vedere și îmbunătățirile aduse infrastructurii fizice de către furnizorul de rețele publice de comunicații electronice, în măsura în care aceste îmbunătățiri profită și operatorului de rețea.(3) Cererea de acces la infrastructura fizică a operatorilor de rețea va conține în mod obligatoriu următoarele:a) datele de identificare și de contact ale furnizorului de rețele publice de comunicații electronice care intenționează să realizeze lucrările de acces la infrastructura fizică;b) descrierea tehnică a elementelor de rețea ce urmează a fi instalate;c) zona în care se intenționează să se realizeze accesul și elementele de infrastructură fizică vizate;d) durata estimativă a realizării lucrărilor;e) condițiile în care se vor realiza intervențiile solicitantului, pentru întreținerea și reparația elementelor de rețea ce urmează a fi amplasate.(4) Operatorul de rețea poate refuza acordarea accesului la infrastructura fizică pe care o deține în proprietate, administrare sau concesiune doar în următoarele cazuri obiective și temeinic justificate:a) limitările tehnice ale infrastructurii fizice la care a fost solicitat accesul, care nu ar permite instalarea sau operarea oricăror elemente ale rețelei publice de comunicații electronice;b) lipsa spațiului disponibil pentru instalarea rețelei publice de comunicații electronice, inclusiv ca urmare a planurilor operatorului de rețea probate în mod concludent;c) respectarea unor cerințe privind securitatea și sănătatea publică;d) asigurarea securității și integrității celorlalte rețele și în special a infrastructurii critice naționale;e) eliminarea riscului producerii unor interferențe semnificative care pot perturba serviciile furnizate cu ajutorul aceleiași infrastructuri fizice;f) disponibilitatea unor mijloace alternative viabile, în condiții rezonabile și nediscriminatorii, de furnizare de gros a accesului la infrastructura fizică de rețea, oferite de operatorul de rețea și adecvate pentru furnizarea de rețele publice de comunicații electronice.(5) Motivele care au determinat respingerea cererii de către operatorul de rețea se comunică furnizorului de rețele publice de comunicații electronice solicitant, în cel mult două luni de la data primirii unei cereri de acces complete.(6) În cazul în care operatorul de rețea refuză acordarea accesului la infrastructura fizică pe care o deține în proprietate, administrare sau concesiune ori dacă, în termen de maximum două luni de la data primirii unei cereri de acces complete nu se ajunge la un acord cu privire la condițiile în care se realizează accesul, oricare dintre părți se poate adresa ANCOM pentru soluționarea litigiului în conformitate cu prevederile cap. V și stabilirea, după caz, a modalităților și condițiilor, inclusiv cele privind tarifele, în care se va realiza accesul la infrastructura fizică.(7) În situația în care părțile unui contract de exercitare a dreptului de acces la infrastructura fizică a operatorilor de rețea nu ajung la un acord cu privire la modificarea clauzelor contractuale privind modalitățile și condițiile, inclusiv cele tarifare, în care se realizează accesul la infrastructura fizică deținută în proprietate, administrare sau concesiune de către operatorii de rețea sau dacă operatorul de rețea împiedică executarea lucrărilor de acces, oricare dintre acestea poate sesiza ANCOM în vederea soluționării litigiului în conformitate cu prevederile cap. V.(8) Exercitarea dreptului de acces prevăzut de prezentul articol se realizează cu respectarea principiului minimei atingeri aduse proprietății.  +  Articolul 20(1) În vederea exercitării dreptului prevăzut la art. 19 alin. (1), operatorii de rețea au obligația ca, în termen de maximum două luni de la primirea unei cereri complete, să pună la dispoziția furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice informații privind amplasarea, traseul, tipul și utilizarea actuală a infrastructurii fizice, precum și un punct de contact.(2) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice, cu respectarea principiului proporționalității, pot solicita operatorilor de rețea informațiile prevăzute la alin. (1), doar dacă acestea nu sunt disponibile prin punctul de informare unic prevăzut la art. 21 alin. (2).(3) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice vor specifica în cererea prevăzută la alin. (1) zona în care intenționează să instaleze elemente ale unei rețele publice de comunicații electronice.(4) Operatorii de rețea pot refuza accesul la informațiile prevăzute la alin. (1) doar în cazurile în care acestea sunt disponibile prin intermediul punctului de informare unic prevăzut la art. 21 alin. (2) ori punerea la dispoziție a acestor informații ar afecta securitatea națională sau sănătatea publică, precum și securitatea și integritatea rețelelor.(5) Motivele care au determinat respingerea cererii de acces la informațiile prevăzute la alin. (1) se comunică furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice solicitanți, în cel mult două luni de la data depunerii cererii.(6) În cazul în care operatorul de rețea nu pune la dispoziția furnizorului de rețele publice de comunicații electronice informațiile prevăzute la alin. (1), oricare dintre părți se poate adresa ANCOM pentru soluționarea litigiului în conformitate cu prevederile cap. V.(7) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice au obligația de a asigura confidențialitatea informațiilor dobândite, conform legislației privind protecția secretului comercial.  +  Articolul 21(1) Operatorii de rețea, precum și organismele din sectorul public care, în exercitarea atribuțiilor, dețin în format electronic oricare dintre informațiile prevăzute la art. 20 alin. (1) vor pune la dispoziția ANCOM aceste informații până la data de 1 ianuarie 2017.(2) Utilizând informațiile colectate conform alin. (1), ANCOM va crea, va administra și va pune la dispoziția furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice, prin intermediul unei aplicații informatice disponibile pe o pagină de internet, un punct de informare unic.(3) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin decizie a președintelui ANCOM se va stabili modalitatea de aplicare a dispozițiilor alin. (1), (2) și (5).(4) În cazul în care un furnizor de rețele publice de comunicații electronice solicită direct unui organism din sectorul public accesul la informațiile prevăzute la art. 20 alin. (1), acesta are obligația să le pună la dispoziția furnizorului solicitant în măsura în care aceasta nu ar afecta securitatea națională sau sănătatea publică, precum și securitatea și integritatea rețelelor.(5) Orice actualizare sau element nou privind informațiile menționate la art. 20 alin. (1) va fi transmis ANCOM în termen de maximum două luni de la data deținerii acestor informații.(6) În cazul în care operatorii de rețea și organismele din sectorul public consideră în mod justificat că sunt necesare verificări suplimentare privind corectitudinea actualizărilor sau elementelor noi privind informațiile menționate la art. 20 alin. (1), termenul prevăzut la alin. (5) se poate prelungi cu cel mult o lună.(7) În cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de data de 1 ianuarie 2017, prin punctul de informare unic prevăzut la alin. (2), ANCOM pune la dispoziția furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice, prin intermediul unei aplicații informatice disponibile pe o pagină de internet, în condiții proporționale, nediscriminatorii și transparente, un minimum de informații deținut de persoanele prevăzute la alin. (1).(8) În utilizarea informațiilor dobândite potrivit prezentului articol furnizorii de rețele publice de comunicații electronice vor respecta obligația prevăzută la art. 20 alin. (7).  +  Articolul 22(1) Operatorii de rețea vor permite, în urma unei cereri motivate, personalului furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice, în condiții transparente, nediscriminatorii și proporționale, să inspecteze elementele de infrastructură fizică vizate în vederea instalării unor elemente ale rețelelor de comunicații electronice, care vor fi precizate, în mod obligatoriu, în solicitarea transmisă în acest sens.(2) Autorizarea accesului în vederea efectuării inspecției prevăzute la alin. (1) se va realiza în cel mult o lună de la data primirii solicitării, cu precizarea condițiilor în care urmează să se realizeze inspecția.(3) Operatorul de rețea poate refuza solicitarea de inspecție doar în cazurile în care aceasta ar afecta securitatea națională sau sănătatea publică, precum și securitatea și integritatea rețelelor.(4) Motivele care au determinat respingerea solicitării de autorizare a inspecției se comunică furnizorului de rețele publice de comunicații electronice solicitant în termenul prevăzut la alin. (2).(5) În cazul în care operatorul de rețea nu autorizează efectuarea inspecției sau în cazul în care în termen de maximum o lună de la data primirii solicitării nu se ajunge la un acord cu privire la condițiile de realizare a inspecției, oricare dintre părți se poate adresa ANCOM pentru soluționarea litigiului în conformitate cu prevederile cap. V.(6) În utilizarea informațiilor dobândite potrivit prezentului articol, furnizorii de rețele publice de comunicații electronice vor respecta obligația prevăzută la art. 20 alin. (7).  +  Articolul 23(1) Cu scopul de a evita apariția unor litigii, precum și pentru a asigura celeritatea soluționării acestora, prin decizie a președintelui ANCOM se vor publica, pentru anumite tipuri de infrastructură fizică, tarifele orientative pentru accesul la infrastructura operatorilor de rețea.(2) Tarifele orientative prevăzute la alin. (1) se stabilesc cu respectarea prevederilor art. 19 alin. (2).(3) Operatorii de rețea și furnizorii de rețele publice de comunicații electronice vor ține cont în cel mai înalt grad, în procesul de negociere a contractelor de exercitare a dreptului de acces la infrastructura fizică, de tarifele orientative prevăzute la alin. (1).(4) ANCOM poate publica pe propria pagină de internet îndrumări privind situațiile în care operatorii de rețea pot refuza accesul prevăzut la art. 19, precum și privind realizarea activității de inspecție prevăzute la art. 22.  +  Articolul 24(1) Acolo unde duplicarea elementelor de infrastructură fizică este ineficientă din punct de vedere economic sau imposibilă fizic, orice persoană care deține cu orice titlu o infrastructură fizică instalată în interiorul unei clădiri are obligația ca, la solicitarea unui furnizor de rețele publice de comunicații electronice, să îi acorde acestuia acces la respectiva infrastructură fizică interioară, în vederea instalării unei rețele de comunicații electronice, în condiții obiective, transparente, proporționale și nediscriminatorii, inclusiv, acolo unde este cazul, în ceea ce privește tariful, cu condiția ca exercițiul acestui drept sau efectuarea lucrărilor de acces să se realizeze în condițiile legii.(2) În cazul în care, în termen de maximum două luni de la data primirii unei cereri de acces la infrastructura fizică instalată în interiorul unei clădiri, părțile nu ajung la un acord, oricare dintre acestea se poate adresa ANCOM în vederea soluționării litigiului în conformitate cu prevederile cap. V și stabilirii, după caz, a modalităților și condițiilor, inclusiv cele tarifare, în care se realizează accesul la infrastructura fizică interioară sau la punctul de acces.(3) În situația în care părțile unui contract de acces la infrastructura fizică instalată în interiorul unei clădiri nu ajung la un acord cu privire la modificarea clauzelor contractuale privind modalitățile și condițiile, inclusiv cele tarifare, în care se realizează accesul la respectiva infrastructură fizică, oricare dintre acestea poate sesiza ANCOM în vederea soluționării litigiului în conformitate cu prevederile cap. V.(4) Tarifele prevăzute la alin. (2) se stabilesc cu respectarea, în mod corespunzător, a prevederilor art. 19 alin. (2).(5) Exercitarea dreptului de acces prevăzut de prezentul articol se realizează cu respectarea principiului minimei atingeri aduse proprietății.  +  Articolul 25(1) În cazul proiectelor de infrastructură fizică destinate instalării de rețele publice de comunicații electronice sau de fibră optică neechipată, realizate cu participarea sau sprijinul autorităților administrației publice centrale ori locale sau finanțate, total ori parțial, din fonduri publice, furnizorii de rețele publice de comunicații electronice beneficiază de acces deschis la această infrastructură fizică, cu respectarea principiilor nediscriminării, proporționalității și obiectivității.(2) Condițiile tehnice și economice în care se realizează accesul la infrastructură al furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice în cazul prevăzut la alin. (1), precum și orice modificare sau completare a acestora se supun aprobării emise prin decizie a președintelui ANCOM.(3) Actele administrative prin care se stabilesc orice fel de condiții de operare a infrastructurilor fizice care fac obiectul proiectelor prevăzute la alin. (1) produc efecte juridice în ceea ce privește condițiile tehnice și economice în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice la aceste infrastructuri fizice, numai după emiterea aprobării prevăzute la alin. (2).(4) În vederea aplicării dispozițiilor alin. (2), autoritățile administrației publice centrale ori locale care participă, sprijină sau finanțează, total sau parțial, realizarea unor proiecte de infrastructură fizică destinate instalării de rețele publice de comunicații electronice sau de fibră optică neechipată au obligația de a transmite ANCOM, pe lângă documentul care conține propunerile privind condițiile tehnice și economice de acces, și documentația care fundamentează proiectul de infrastructură fizică.(5) ANCOM decide cu privire la solicitarea de aprobare a condițiilor tehnice și economice de acces în termen de maximum 90 de zile de la data înregistrării documentelor prevăzute la alin. (4).(6) În cazul în care documentele transmise potrivit alin. (4) necesită completări, termenul prevăzut la alin. (5) se suspendă de la data comunicării solicitării de completare până la data primirii acestor completări de către ANCOM.  +  Capitolul IV Dispoziții privind autorizarea construirii rețelelor de comunicații electronice  +  Articolul 26(1) La elaborarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și a documentațiilor de urbanism, la realizarea lucrărilor de construire, reparare, modernizare, reabilitare sau extindere a drumurilor ori a rețelelor de utilități publice se va avea în vedere necesitatea instalării de rețele de comunicații electronice.(2) În cazul realizării lucrărilor prevăzute la alin. (1) asupra unor imobile proprietate publică sau privată, autoritățile administrației publice care eliberează autorizații de construire ori care coordonează realizarea respectivelor lucrări vor publica pe pagina de internet a autorității administrației publice și vor transmite electronic punctului de informare unic prevăzut la art. 27 anunțuri privind înregistrarea unei cereri de eliberare a autorizației de construire pentru lucrările prevăzute la alin. (1) sau privind realizarea altor categorii de lucrări, în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării cererii ori de la data la care autoritățile administrației publice cunosc realizarea respectivelor lucrări, astfel încât să existe posibilitatea realizării coordonate a unor lucrări de construire, instalare, întreținere, înlocuire sau mutare a rețelelor de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, în condițiile prezentei legi.(3) Cu excepția intervențiilor urgente, așa cum sunt acestea definite în anexa nr. 2 "Definirea unor termeni de specialitate utilizați în cuprinsul legii" la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, lucrările coordonate de autoritățile administrației publice nu vor putea fi demarate înaintea împlinirii unui termen de minimum 25 de zile de la data publicării anunțului prevăzut la alin. (2).(4) Anunțul prevăzut la alin. (2) va cuprinde informații cu privire la zona în care urmează a fi realizate lucrările prevăzute la alin. (1), precum și data estimativă a începerii lucrărilor.(5) Dacă furnizorii de rețele publice de comunicații nu optează pentru realizarea coordonată a lucrărilor de acces în același timp cu lucrările de construire, reparare, modernizare, reabilitare sau extindere a drumurilor ori a rețelelor de utilități publice, potrivit prevederilor prezentului articol, autoritățile administrației publice pot stabili condiții restrictive pentru acordarea autorizațiilor de construire în zona respectivă, pentru o perioadă de cel mult 2 ani, în cazul lucrărilor prevăzute la alin. (1) anunțate în condițiile prezentului articol cu cel puțin 6 luni înainte de momentul începerii acestora.  +  Articolul 27(1) La solicitarea scrisă a furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice, operatorii de rețea pun la dispoziția acestora, prin intermediul unui punct de informare unic organizat de Agenția pentru Agenda Digitală a României, informații privind lucrările de inginerie civilă proprii aflate în curs sau planificate, pentru care autorizația de construire a fost acordată sau cererea de eliberare a autorizației de construire a fost depusă ori este prevăzută a fi depusă în următoarele 6 luni.(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) vor cuprinde amplasarea și tipul lucrărilor, elementele de infrastructură fizică vizate, data la care au început sau se estimează că vor începe lucrările, durata acestora, precum și adresa punctului de contact.(3) În solicitarea prevăzută la alin. (1) se va preciza zona în care se vizează realizarea coordonată a lucrărilor.(4) Operatorii de rețea au obligația de a furniza în format electronic, prin punctul de informare unic, informațiile solicitate, în condiții transparente, nediscriminatorii și proporționale, în termen de maximum 14 zile de la data primirii solicitării.(5) Condițiile în care se va realiza comunicarea prin intermediul punctului de informare unic se vor stabili prin ordin al ministrului comunicațiilor și pentru societatea informațională.(6) Operatorii de rețea pot refuza comunicarea informațiilor potrivit alin. (1) doar în cazurile în care aceasta ar afecta securitatea națională sau sănătatea publică, securitatea și integritatea rețelelor, precum și în situația în care informațiile solicitate sunt deja puse în format electronic la dispoziția publicului sau transmise punctului de informare unic.(7) Motivele care au determinat refuzul operatorului de rețea de a pune la dispoziție informațiile prevăzute la alin. (1) se comunică, prin punctul de informare unic, furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice în termen de maximum 14 zile de la data primirii solicitării.(8) În cazul în care operatorii de rețea nu pun la dispoziția furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice informațiile prevăzute la alin. (1), oricare dintre părți se poate adresa ANCOM pentru soluționarea litigiului în conformitate cu prevederile cap. V.(9) Dispozițiile alin. (8) nu se aplică în situația în care refuzul de a pune la dispoziția furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice informațiile prevăzute la alin. (1) este determinat de faptul că informațiile solicitate sunt, în integralitatea lor, deja puse în format electronic la dispoziția publicului sau transmise punctului de informare unic.(10) În utilizarea informațiilor dobândite potrivit prezentului articol furnizorii de rețele publice de comunicații electronice vor respecta obligația prevăzută la art. 20 alin. (7).  +  Articolul 28(1) În cazul în care furnizorii de rețele publice de comunicații electronice solicită realizarea coordonată a lucrărilor de inginerie civilă, operatorii de rețea au obligația de a permite efectuarea coordonată a acestor lucrări, în condiții transparente și nediscriminatorii, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) coordonarea lucrărilor să nu implice niciun cost suplimentar, inclusiv din cauza unor întârzieri în realizarea lucrărilor de inginerie civilă ale operatorului de rețea;b) coordonarea lucrărilor să nu împiedice controlul asupra lucrărilor;c) solicitarea de coordonare să fie depusă în termen de maximum 10 zile de la comunicarea informațiilor prevăzute la art. 27 alin. (1) ori a răspunsului că informațiile solicitate sunt deja puse în format electronic la dispoziția publicului sau transmise punctului de informare unic, în cazul lucrărilor de inginerie civilă aflate în curs;d) solicitarea de coordonare să fie depusă cu cel puțin 30 de zile înainte de depunerea unei solicitări complete de emitere a autorizației de construire, în cazul lucrărilor de inginerie civilă aflate în fază de proiect.(2) În cazul în care operatorul de rețea nu permite efectuarea coordonată a lucrărilor sau, în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii solicitării de coordonare, nu se ajunge la un acord, oricare dintre părți se poate adresa ANCOM în vederea soluționării litigiului în conformitate cu dispozițiile cap. V și stabilirii, după caz, a condițiilor, inclusiv tarifelor, privind realizarea coordonării lucrărilor.(3) Lucrările de inginerie civilă având caracter de urgență, așa cum sunt acestea definite de legislația privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, sunt exceptate de la obligația prevăzută la alin. (1).  +  Articolul 29(1) În cuprinsul proiectelor pentru autorizarea și realizarea lucrărilor de construcții se vor prevedea trasee sistematizate pentru instalarea de rețele de comunicații electronice.(2) Autorizarea lucrărilor de infrastructură fizică a rețelelor de comunicații electronice se va face pe baza normativelor tehnice privind proiectarea și realizarea infrastructurilor fizice și a rețelelor de comunicații electronice, precum și, după caz, pe baza normativelor tehnice privind proiectarea și realizarea construcțiilor pe care se amplasează acestea.(3) Normativele tehnice se aprobă prin ordin comun al ministrului comunicațiilor și pentru societatea informațională, al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al președintelui ANCOM, în termen de maximum un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(4) Normativele tehnice vor cuprinde și vor stabili caracteristicile constructive, capacitatea minimă necesar a fi asigurată de traseele corespunzătoare diferitelor categorii de lucrări de construcții, zonele de protecție pentru anumite elemente ale rețelelor de comunicații electronice sau elemente ale infrastructurii fizice necesare susținerii acestora, procedura de emitere a avizului tehnic care atestă conformitatea cu aceste normative, aviz necesar în vederea emiterii autorizației de construire, precum și categoriile de avize și acorduri solicitate pentru autorizarea lucrărilor de infrastructură fizică a rețelelor publice de comunicații electronice.(5) La elaborarea normativelor tehnice prevăzute la alin. (2) se vor avea în vedere propunerile asociațiilor profesionale legal constituite ale furnizorilor de rețele de comunicații electronice, precum și ale altor asociații legal constituite și ale autorităților publice interesate.(6) Până la data intrării în vigoare a normativelor tehnice prevăzute la alin. (2), autorizarea lucrărilor de infrastructură fizică a rețelelor de comunicații electronice se va realiza conform legislației în vigoare.  +  Articolul 30(1) Lucrările de acces prevăzute de prezenta lege se pot efectua numai cu respectarea prevederilor legale referitoare la:a) amplasarea, proiectarea, autorizarea executării, executarea, utilizarea și postutilizarea construcțiilor;b) proiectarea și amplasarea construcțiilor și a instalațiilor în zona rețelelor de energie electrică și gazelor naturale, drumurilor și în zona infrastructurii fizice feroviare, pe poduri, pasaje, viaducte și tuneluri rutiere, precum și în zonele supuse servituților de aeronautică civilă;c) condițiile de amplasare a lucrărilor tehnico-edilitare și a stâlpilor pentru instalații în zona drumurilor și în zona infrastructurii fizice feroviare;d) calitatea în construcții;e) protecția igienei și a sănătății publice;f) protecția mediului;g) protecția muncii;h) protejarea monumentelor istorice.(2) În măsura în care în anumite zone s-a instituit un regim de protecție prin documentațiile de amenajare a teritoriului și prin documentațiile de urbanism în ceea ce privește realizarea unor lucrări de acces, precum și în cazul zonelor supuse unui regim special, conform prevederilor legale, exercitarea dreptului de acces nu se poate realiza decât după obținerea acordului organismelor competente.(3) Obținerea avizelor sau a autorizațiilor necesare incumbă persoanei care solicită exercitarea dreptului de acces.  +  Articolul 31În zona drumurilor nu pot fi instalate infrastructuri fizice care:a) restrâng ampriza drumurilor;b) stânjenesc circulația autovehiculelor;c) periclitează siguranța circulației, inclusiv prin reducerea vizibilității.  +  Articolul 32Persoanele care efectuează lucrări de instalare, mutare sau extindere a rețelelor de comunicații electronice au obligația de a marca traseele rețelelor, în condițiile stabilite prin normativele tehnice prevăzute la art. 29 alin. (2).  +  Articolul 33(1) Instalarea elementelor de rețea pe zidurile interioare și exterioare ale clădirilor se va realiza prin utilizarea unor trasee sistematizate, conform normativelor tehnice prevăzute la art. 29 alin. (2).(2) Costurile ocazionate de sistematizarea elementelor de rețea vor fi suportate în comun de furnizorii de rețele de comunicații electronice care instalează aceste elemente, conform normativelor tehnice prevăzute la art. 29 alin. (2).(3) În termen de maximum 3 ani de la data intrării în vigoare a normativelor tehnice prevăzute la art. 29 alin. (2), furnizorii de rețele de comunicații electronice vor efectua lucrările necesare în vederea respectării prevederilor alin. (1).  +  Articolul 34(1) Toate clădirile pentru care vor fi depuse cereri de emitere a autorizației de construire, inclusiv clădirile care au elemente aflate în proprietate comună, precum și clădirile pentru care vor fi depuse cereri de emitere a autorizației de construire pentru lucrări de renovare majoră, după data de 31 decembrie 2016, vor fi prevăzute cu infrastructură fizică interioară pregătită pentru rețele de mare viteză.(2) Toate blocurile de locuințe pentru care vor fi depuse cereri de emitere a autorizației de construire, precum și blocurile de locuințe pentru care vor fi depuse cereri de emitere a autorizației de construire pentru lucrări de renovare majoră, după data de 31 decembrie 2016, vor fi prevăzute cu puncte de acces.(3) Clădirile monument istoric, cele cu o valoare arhitecturală deosebită, casele de vacanță, clădirile cu destinație militară sau alte clădiri utilizate în scopuri de ordine publică ori securitate națională sunt exceptate de la obligațiile prevăzute la alin. (1) și (2).(4) Condițiile de aplicare a prevederilor alin. (1) și (2) se stabilesc prin normativele tehnice prevăzute la art. 29 alin. (2).  +  Articolul 35(1) În zonele de protecție a elementelor rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, stabilite prin normativele tehnice prevăzute la art. 29 alin. (2), nu se pot efectua lucrări care ar putea afecta aceste elemente fără permisiunea prealabilă scrisă a furnizorului de rețele de comunicații electronice.(2) Furnizorul de rețele de comunicații electronice poate solicita ca lucrările efectuate în zona de protecție a rețelei să se realizeze în prezența reprezentanților săi.(3) Furnizorul de rețele de comunicații electronice va pune la dispoziția persoanelor care efectuează lucrări în zona de protecție toate informațiile necesare, astfel încât să se evite producerea unor daune rețelei de comunicații electronice.  +  Capitolul V Soluționarea litigiilor  +  Articolul 36(1) Litigiile apărute între operatorii de rețea și furnizorii de rețele publice de comunicații electronice în condițiile art. 19 alin. (6) și (7), art. 20 alin. (6), art. 22 alin. (5), art. 27 alin. (8) și art. 28 alin. (2), precum și litigiile apărute între persoanele care dețin cu orice titlu o infrastructură fizică instalată în interiorul unei clădiri și furnizorii de rețele publice de comunicații electronice în condițiile art. 24 alin. (2) și (3) se soluționează conform prezentului capitol.(2) În situația în care, în cadrul unui litigiu, ANCOM impune părților aplicarea unor tarife, stabilirea acestora se realizează cu respectarea, în mod corespunzător, a prevederilor art. 19 alin. (2).(3) Dacă obligația prevăzută la art. 19 alin. (1) este impusă unui furnizor de rețele de comunicații electronice, ANCOM va avea în vedere obiectivele stabilite de art. 4-7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 37(1) În situația apariției unui litigiu, în conformitate cu art. 36 alin. (1), sesizarea ANCOM se va realiza de către partea interesată printr-o cerere scrisă. Atunci când consideră necesar în vederea dezbaterii pe fond a litigiului, ANCOM va invita părțile în fața sa, comunicându-le, într-un termen rezonabil, data întâlnirii. În funcție de complexitatea cauzei, părțile pot fi invitate la întâlniri ulterioare.(2) Dezbaterile din cadrul întâlnirilor vor fi consemnate și comunicate părților.(3) Părțile își pot exercita drepturile personal, pot fi asistate sau reprezentate. Reprezentanții părților trebuie să prezinte înscrisurile care le atestă această calitate.(4) În vederea soluționării litigiilor prevăzute de prezentul capitol, în cazurile în care este necesar, ANCOM poate efectua verificări la fața locului și utiliza orice informații pe care le deține în conformitate cu dispozițiile legale.  +  Articolul 38(1) Litigiile prevăzute de prezenta lege vor fi soluționate prin decizie a președintelui ANCOM în termen de cel mult:a) 4 luni de la data sesizării, în cazul litigiilor apărute în condițiile art. 19 alin. (6) și (7);b) două luni de la data sesizării, în cazul litigiilor apărute în condițiile art. 20 alin. (6), art. 22 alin. (5), art. 24 alin. (2) și (3), art. 27 alin. (8) și art. 28 alin. (2).(2) În situații excepționale în care, în funcție de complexitatea litigiului, un termen mai lung este necesar pentru buna soluționare a cauzei, termenele prevăzute la alin. (1) pot fi prelungite prin decizie a președintelui ANCOM.(3) În cazul unui litigiu apărut în condițiile art. 19 alin. (6) și art. 24 alin. (2), anterior emiterii deciziei de soluționare a litigiului prevăzute la alin. (1), ANCOM va redacta și va supune consultării publice o soluție preliminară.(4) În cadrul procedurii de consultare prevăzute la alin. (3), ANCOM va publica, pe pagina proprie de internet, textul soluției preliminare supus consultării și termenul în care părțile și orice persoane interesate pot transmite observații. Termenul va fi de cel mult 5 zile de la data publicării pe pagina de internet, cu excepția situațiilor în care, având în vedere complexitatea litigiului, ANCOM apreciază că se impune un termen mai mare.(5) Decizia de soluționare a litigiului va cuprinde cel puțin următoarele elemente: denumirea și sediul, respectiv numele și domiciliul părților, obiectul litigiului, desfășurarea procedurii, motivarea în fapt și în drept pe care se întemeiază, măsurile dispuse și modalitățile de ducere la îndeplinire a acestora, precum și căile de atac împotriva acesteia.(6) Decizia de soluționare a litigiului se comunică părților și se publică pe pagina de internet a ANCOM, cu respectarea principiului confidențialității.(7) Deciziile emise de președintele ANCOM în condițiile prezentului capitol constituie acte administrativ-jurisdicționale, putând fi atacate în contencios administrativ, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare.(8) Dispozițiile prezentei legi nu aduc atingere dreptului persoanelor de a se adresa direct instanțelor judecătorești competente.  +  Articolul 39(1) Procedura facultativă de soluționare a litigiilor prevăzute de prezentul capitol, precum și procedura de consultare prevăzută la art. 38 alin. (3) vor fi stabilite prin decizie a președintelui ANCOM, cu respectarea dispozițiilor prezentei legi.(2) Accesul la procedurile de soluționare a litigiilor prevăzute de prezentul capitol este gratuit.  +  Capitolul VI Furnizarea de informații, control și sancțiuni  +  Articolul 40(1) ANCOM are dreptul să solicite furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice, operatorilor de rețea, organismelor din sectorul public și autorităților administrației publice centrale ori locale, precum și persoanelor care participă la implementarea proiectelor prevăzute la art. 25 alin. (1), după caz, orice informații necesare în vederea exercitării atribuțiilor prevăzute de prezenta lege.(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) pot fi solicitate de către ANCOM, în special în următoarele scopuri:a) verificarea respectării obligațiilor prevăzute de dispozițiile prezentei legi ori impuse de ANCOM în conformitate cu aceste dispoziții;b) aplicarea dispozițiilor art. 21 alin. (2) și (3);c) exercitarea atribuțiilor stabilite de dispozițiile art. 25 alin. (2);d) soluționarea litigiilor prevăzute la cap. V;e) exercitarea atribuțiilor stabilite de dispozițiile art. 47 alin. (9);f) stabilirea tarifelor prevăzute la art. 6 alin. (4) și art. 23 alin. (1).(3) În vederea facilitării și stimulării extinderii rețelelor de comunicații electronice prin reducerea costurilor asociate acestei extinderi, ANCOM va realiza un inventar al rețelelor publice de comunicații electronice și al elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, furnizorii de rețele publice de comunicații electronice având obligația de a transmite ANCOM, precum și de a actualiza informații complete privind dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, pe care le dețin în proprietate sau în concesiune.(4) Modalitatea de aplicare a dispozițiilor alin. (3), inclusiv termenele de actualizare a informațiilor, precum și formatul informațiilor ce trebuie transmise se stabilesc prin decizie a președintelui ANCOM.(5) Transmiterea informațiilor prevăzute la alin. (3) se va realiza în termen de maximum 6 luni de la data la care ANCOM pune la dispoziția furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice o aplicație informatică prin intermediul căreia se pot transmite respectivele informații.(6) Prin decizia președintelui ANCOM prevăzută la alin. (4) se pot impune în sarcina operatorilor de rețea ori a autorităților administrației publice centrale sau locale care dețin în proprietate, administrare sau concesiune elemente de infrastructură fizică obligații privind transmiterea informațiilor prevăzute la alin. (3).(7) Informațiile prevăzute la alin. (1) vor fi solicitate în scris și motivat, stabilindu-se totodată și termenul până la care acestea vor fi transmise, iar cantitatea și natura acestora trebuie să fie proporționale cu scopul pentru care au fost solicitate.(8) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligația de a pune la dispoziție informațiile în termenul, la nivelul de detaliu și în condițiile indicate de ANCOM.  +  Articolul 41ANCOM are obligația de a respecta procedura de consultare stabilită de prevederile art. 135 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, ori de câte ori intenționează să adopte măsurile prevăzute de art. 12 alin. (7) și (11), art. 21 alin. (3), art. 23 alin. (1), art. 39 alin. (1) și art. 40 alin. (4).  +  Articolul 42(1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să constituie, potrivit legii penale, infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, astfel:a) nerespectarea de către persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1), (2) și (8) a obligației prevăzute la art. 7 alin. (1);b) nerespectarea de către titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosință cu titlu gratuit, după caz, a obligațiilor prevăzute de dispozițiile art. 12 alin. (5) și art. 13 alin. (5);c) nerespectarea de către furnizorii de rețele de comunicații electronice a obligației prevăzute de dispozițiile art. 12 alin. (6), în conformitate cu modalitatea și condițiile stabilite potrivit art. 12 alin. (7) și în termenul stabilit de prevederile art. 12 alin. (8);d) nerespectarea de către furnizorii de rețele de comunicații electronice a dispozițiilor art. 13 alin. (6) referitoare la obligația de a transmite ANCOM o copie a hotărârii judecătorești definitive privind exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publică, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (7);e) nerespectarea de către operatorii de rețea a obligației prevăzute de dispozițiile art. 19 alin. (5);f) necomunicarea de către operatorii de rețea a motivelor care au determinat refuzul de acordare a accesului la informațiile prevăzute la art. 20 alin. (1), conform dispozițiilor art. 20 alin. (5);g) nerespectarea de către operatorii de rețea și de organismele din sectorul public a obligației de a pune la dispoziția ANCOM informațiile prevăzute la art. 20 alin. (1), conform dispozițiilor art. 21 alin. (1) și (3);h) nerespectarea de către operatorii de rețea și de organismele din sectorul public a obligației stabilite de art. 21 alin. (5) de a transmite ANCOM orice actualizare sau element nou privind informațiile prevăzute la art. 20 alin. (1), în condițiile stabilite potrivit art. 21 alin. (3);i) necomunicarea de către operatorul de rețea a motivelor care au determinat refuzul solicitării de autorizare a inspecției, conform dispozițiilor art. 22 alin. (4);j) nerespectarea de către autoritățile administrației publice a obligațiilor prevăzute la art. 26 alin. (2), în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (4);k) nerespectarea de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice a obligației privind transmiterea și actualizarea informațiilor prevăzute de art. 40 alin. (3), în condițiile stabilite potrivit art. 40 alin. (4);l) nerespectarea de către operatorii de rețea sau de către autoritățile administrației publice centrale sau locale a obligațiilor impuse în temeiul art. 40 alin. (6).(1^1) Furnizorii de rețele de comunicații electronice care încheie contracte de instalare, întreținere, înlocuire a rețelelor de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora sau efectuează lucrări de acces pe proprietăți, fără existența dreptului de acces sau în lipsa autorizației de construire, se sancționează cu amendă în cuantum de până la 10% din cifra de afaceri, proporțional cu numărul de utilizatori deserviți fără autorizație, respectiv cu câte un procent la 100 de utilizatori. (la 29-12-2018, Articolul 42 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 1, Articolul 85, Capitolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018 ) Notă
  Potrivit art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 29 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 29 martie 2019, aplicarea prevederilor art. 42 alin. (1^1) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 25 iulie 2016, cu completările ulterioare, se suspendă până la data de 1 septembrie 2019.
  (2) În vederea individualizării sancțiunii, pe lângă criteriile prevăzute la art. 21 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, se vor lua în considerare perioada de timp în care obligația legală a fost încălcată, precum și, dacă este cazul, consecințele încălcării asupra concurenței.(3) În măsura în care prezenta lege nu prevede altfel, contravențiilor prevăzute de prezentul articol li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Articolul 43(1) Controlul respectării prevederilor prezentei legi revine ANCOM, care acționează prin personalul de specialitate împuternicit în acest scop, denumit în continuare personal de control.(1^2) Efectuarea de lucrări fără autorizație de construcții se constată și se sancționează de personalul de control din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții. (la 29-12-2018, Articolul 43 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 2, Articolul 85, Capitolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018 ) (2) Personalul de control, precum și atribuțiile acestuia se stabilesc prin decizie a președintelui ANCOM.(3) În exercitarea atribuțiilor specifice, personalul de control poate să efectueze acțiuni de control, inclusiv inopinate, în cadrul cărora poate să solicite, menționând temeiul legal și scopul solicitării, orice documente necesare pentru efectuarea controlului, să ridice copii de pe orice registre, acte financiar-contabile și comerciale ori alte acte sau documente, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(4) În cadrul acțiunilor de control, personalul de control poate să solicite și să primească, la fața locului sau la termenul solicitat, orice informații necesare pentru efectuarea controlului și poate stabili termene până la care aceste informații să îi fie furnizate, sub sancțiunea prevăzută la art. 46 alin. (1) lit. a), cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(5) Rezultatul acțiunilor de control efectuate de către personalul de control va fi consemnat într-o notă de control, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 44 alin. (1).  +  Articolul 44(1) Contravențiile prevăzute la art. 42 se constată de către personalul de control prin procesul-verbal de constatare a contravenției și aplicare a sancțiunii, iar sancțiunea se aplică de către președintele ANCOM, prin rezoluție scrisă pe procesul-verbal de constatare a contravenției și aplicare a sancțiunii.(2) Amenzile prevăzute ca sancțiuni pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 42 pot fi aplicate atât persoanelor juridice, cât și persoanelor fizice.  +  Articolul 45(1) În cazul constatării oricăreia dintre contravențiile prevăzute la art. 42, ANCOM poate dispune orice măsuri necesare pentru a asigura încetarea încălcării și remedierea situației produse.(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) vor fi adecvate și proporționale cu încălcarea săvârșită și vor prevedea un termen în care furnizorul trebuie să se conformeze acestora.  +  Articolul 46(1) ANCOM poate aplica amenzi administrative în cuantum de până la 30.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, stabilind totodată și data de la care acestea se calculează, pentru a determina:a) furnizarea în mod corect și complet a informațiilor solicitate de ANCOM în conformitate cu dispozițiile prezentei legi;b) permiterea efectuării verificării prevăzute la art. 37 alin. (4);c) respectarea deciziei emise în conformitate cu prevederile art. 38;d) supunerea la controlul prevăzut la art. 43;e) conformarea la măsurile dispuse potrivit prevederilor art. 45;f) respectarea obligațiilor prevăzute de dispozițiile art. 47 alin. (6) și (10).(2) Decizia președintelui ANCOM prin care se aplică sancțiunile prevăzute la alin. (1) poate fi atacată în contencios administrativ în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, și constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.(3) Sumele rezultate din încasarea amenzilor administrative stabilite la alin. (1) se rețin integral ca venituri proprii, cu titlu permanent, la dispoziția ANCOM, și vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat potrivit legii.
   +  Capitolul VII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 47(1) La solicitarea entităților prevăzute la art. 6 alin. (1) ori a furnizorilor de rețele de comunicații electronice, clauzele cuprinse în contractele de exercitare a dreptului de acces pe imobile proprietate publică încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi modificate, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a deciziei președintelui ANCOM prevăzute la art. 6 alin. (4), în vederea asigurării respectării dispozițiilor prezentei legi.(2) Până la data intrării în vigoare a deciziei președintelui ANCOM prevăzute la art. 6 alin. (4), cererilor de acces pe proprietatea publică a statului și a unităților administrativ-teritoriale le sunt aplicabile dispozițiile art. 6, 8 și 13 din Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice, precum și actele administrative emise în aplicarea acestor dispoziții.(3) În cazul în care, până la data publicării condițiilor de acces potrivit dispozițiilor art. 6 alin. (1), au fost realizate lucrări de acces pe proprietăți, dar nu au fost încheiate contracte de exercitare a dreptului de acces pe proprietăți, entitățile responsabile au obligația de a încheia aceste contracte în conformitate cu dispozițiile prezentei legi, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a deciziei președintelui ANCOM prevăzute la art. 6 alin. (4).(4) După expirarea termenelor prevăzute la alin. (1) și (3), clauzele privind tarifele pentru exercitarea dreptului de acces asupra imobilelor proprietate publică, stabilite și practicate cu încălcarea dispozițiilor deciziei președintelui ANCOM prevăzute la art. 6 alin. (4), sunt considerate nescrise, iar sumele astfel încasate se restituie furnizorilor de rețele de comunicații electronice de la care au fost percepute.(5) În cazul nerespectării obligației de publicare a condițiilor în care se realizează exercitarea dreptului de acces, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1), (2) sau (8), precum și în cazul stabilirii unor condiții de acces ori obligații cu nerespectarea prevederilor art. 6, art. 9 alin. (4) sau art. 12 alin. (3) și (4), ANCOM sau, după caz, orice persoană interesată se poate adresa direct instanței competente, în vederea obligării entităților prevăzute la art. 6 alin. (1), (2) sau (8) de a stabili și/sau de a publica condiții de acces, cu respectarea prevederilor prezentei legi.(6) În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în cazul proiectelor de instalare de infrastructură fizică sau de fibră optică neechipată prevăzute la art. 25 alin. (1), pentru care nu s-au solicitat până la data intrării în vigoare a prezentei legi emiterea unui aviz conform potrivit dispozițiilor Legii nr. 154/2012, autoritățile administrației publice centrale sau locale care participă ori sprijină realizarea acestor proiecte sau le finanțează au obligația de a transmite ANCOM condițiile tehnice și economice în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice, în vederea aplicării art. 25 alin. (2), în condițiile stabilite de acest articol.(7) Procedurile de emitere a avizului conform prevăzut la art. 37 alin. (3) și art. 10 alin. (3) din Legea nr. 154/2012, nefinalizate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum și actele emise de ANCOM în cadrul acestor proceduri sunt supuse legislației în vigoare la data inițierii, respectiv emiterii acestora.(8) Orice modificări sau completări ale condițiilor tehnice și economice în care se realizează accesul la infrastructura instalată prin implementarea proiectelor prevăzute la alin. (7) se supun aprobării ANCOM conform dispozițiilor prezentei legi.(9) În cazul nerespectării de către autoritățile administrației publice centrale sau locale a prevederilor alin. (6) ori neimplementării în termen de maximum 90 de zile a aprobării emise de ANCOM conform art. 25 alin. (2) pentru proiectele prevăzute la alin. (6) sau neimplementării în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi a avizelor conforme emise de ANCOM în temeiul Legii nr. 154/2012, prin decizia președintelui ANCOM se vor stabili și impune persoanelor care implementează respectivele proiecte de infrastructură fizică sau de fibră optică neechipată, avându-se în vedere în cazul avizului conform și conținutul acestuia, condițiile tehnice și economice în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice.(10) În termen de maximum 60 de zile de la data comunicării deciziei președintelui ANCOM prevăzute la alin. (9), persoanele care implementează proiectele de infrastructură fizică au obligația de a pune în acord contractele de exercitare a dreptului de acces deja încheiate cu condițiile tehnice și economice de acces stabilite de ANCOM.(11) Cu respectarea dispozițiilor alin. (12), contractele de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea privată aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi își produc în continuare efectele juridice în baza legislației în vigoare la data încheierii acestora până la expirarea termenului pentru care au fost încheiate.(12) În cazul contractelor de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele aflate în proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a deciziei președintelui ANCOM prevăzute la art. 6 alin. (4), titularii dreptului de proprietate, titularii altor drepturi reale principale, titularii dreptului de folosință ori de administrare asupra acestor imobile, după caz, vor analiza conformitatea tarifelor existente cu tarifele orientative prevăzute la art. 12 alin. (11).(13) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, dispozițiile actelor normative sau actelor administrative emise de autoritățile administrației publice centrale ori locale în temeiul cărora ori prin care a fost impusă respectarea anumitor condiții sau plata unor impozite, taxe, tarife și orice alte sume pentru accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice la infrastructura operatorilor de rețea își încetează aplicabilitatea, cererile de acces formulate în temeiul dispozițiilor art. 19 urmând a fi soluționate, inclusiv în ceea ce privește tarifele de acces, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.(14) Clauzele cuprinse în contractele de acces la infrastructura operatorilor de rețea, încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, care au fost impuse conform dispozițiilor din actele administrative prevăzute la alin. (12), continuă să își producă efectele, inclusiv în ceea ce privește tarifele, numai până la data modificării acestora în acord cu dispozițiile prezentei legi.  +  Articolul 48(1) Dispozițiile art. 42-45 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Decizia președintelui ANCOM emisă în temeiul art. 35 alin. (3) din Legea nr. 154/2012 rămâne aplicabilă până la data intrării în vigoare a deciziei președintelui ANCOM prevăzute la art. 40 alin. (4).  +  Articolul 49Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Autorizațiile de construire pentru instalarea rețelelor de comunicații electronice, precum și autorizațiile de construire pentru instalarea infrastructurilor fizice necesare acestor rețele se emit cu respectarea normativelor tehnice prevăzute de legislația privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și, după caz, pe baza normativelor tehnice privind proiectarea și realizarea construcțiilor pe care se amplasează acestea.2. După articolul 7^1 se introduce un nou articol, articolul 7^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 7^2În vederea eliberării certificatului de urbanism, precum și a autorizației de construire pentru executarea de lucrări de construcții privind instalarea și dezvoltarea de rețele de comunicații electronice și de infrastructuri fizice aferente acestora, precum și racordarea la energie electrică, la solicitarea furnizorilor de rețele de comunicații electronice:a) prin excepție de la prevederile art. 6 alin. (4) și art. 7 alin. (1) lit. b), terenurile pe care urmează a fi instalate sau dezvoltate rețele de comunicații electronice sau elemente de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, care nu sunt înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară, se pot identifica prin numărul de tarla și de parcelă, prin titlu de proprietate și proces-verbal de punere în posesie, precum și prin orice altă modalitate de identificare prevăzută de lege;b) prin excepție de la prevederile art. 7 alin. (1) lit. b), constituie titluri pentru emiterea certificatului de urbanism și a autorizației de construire contractele de închiriere încheiate de furnizorii de rețele de comunicații electronice cu proprietarii, alți deținători de drepturi reale principale, administratorii, concesionarii, locatorii, titularii dreptului de folosință cu titlu gratuit a terenurilor sau construcțiilor pe care urmează a fi instalate sau dezvoltate rețele de comunicații electronice sau elemente de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, precum și racordarea la energie electrică, dacă respectivele contracte cuprind explicit acordul proprietarilor pentru executarea lucrărilor de construcții, ori, în lipsa acestor contracte de închiriere, hotărârile judecătorești definitive care țin loc de contract între părți.3. La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Se pot executa fără autorizație de construire și lucrări pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau închise, destinate difuzării și comercializării presei, cărților și florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundații și platforme, precum și fără racorduri și/sau branșamente la utilități urbane, cu excepția energiei electrice, precum și lucrări de reparații/reabilitări/retehnologizări, inclusiv modificarea, înlocuirea sau adăugarea de echipamente rețelelor de comunicații electronice în cazul în care pentru acestea nu sunt necesare și lucrări asupra infrastructurilor fizice de susținere, efectuate de beneficiarii regimului de autorizare generală din domeniul comunicațiilor electronice și/sau de operatorii de rețea.4. La anexa nr. 2, după punctul 2 al definiției "Drept de execuție a lucrărilor de construcții" se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:3. drept de creanță dobândit prin: contract încheiat în condițiile legislației specifice în domeniul infrastructurii de comunicații electronice sau hotărâre judecătorească definitivă care să țină loc de contract între părți.5. La anexa nr. 2, după definiția "Lucrări de reabilitare" se introduce o nouă definiție, "Lucrări de renovare majoră pentru infrastructura fizică a rețelelor de comunicații electronice", cu următorul cuprins:● Lucrări de renovare majoră pentru infrastructura fizică a rețelelor de comunicații electroniceLucrările de construcții civile sau lucrările de inginerie civilă executate în spațiul utilizatorului final, care includ modificări structurale ale întregii infrastructuri fizice interioare sau ale unei părți substanțiale a acesteia și care necesită o autorizație de construcție.  +  Articolul 50Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 27 decembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 13, alineatele (2), (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În cazul proiectelor de instalare de rețele publice de comunicații electronice realizate cu participarea sau sprijinul autorităților administrației publice centrale sau locale ori finanțate, total sau parțial, din fonduri publice, în scopul furnizării de servicii de comunicații electronice destinate publicului, care împiedică, restrâng ori distorsionează concurența în sectorul comunicațiilor electronice sau pot avea un astfel de efect, furnizorii de rețele sau de servicii de comunicații electronice beneficiază de acces deschis la aceste rețele, cu respectarea principiilor nediscriminării, proporționalității și obiectivității........................................................(4) Condițiile tehnice și economice în care se realizează furnizarea serviciilor de comunicații electronice destinate publicului sau accesul la rețelele de comunicații electronice în cazul prevăzut la alin. (2), precum și orice modificări sau completări ale acestor condiții se supun aprobării ANCOM, emisă prin decizia președintelui în termen de maximum 90 de zile de la data înregistrării documentului care conține condițiile tehnice și economice propuse........................................................(6) Actele administrative prin care se stabilesc orice fel de condiții de operare a rețelelor publice de comunicații electronice care fac obiectul proiectelor prevăzute la alin. (2) nu produc efecte juridice până la emiterea aprobării prevăzute la alin. (4).2. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 13^1(1) În cazul proiectelor de instalare de rețele publice de comunicații electronice realizate ori în curs de realizare prevăzute la art. 13 alin. (2), autoritățile administrației publice centrale sau locale care participă ori sprijină realizarea acestor proiecte sau le finanțează au obligația de a transmite ANCOM condițiile tehnice și economice în care se realizează furnizarea serviciilor de comunicații electronice destinate publicului sau accesul la rețelele publice de comunicații electronice, în vederea aplicării art. 13 alin. (4), în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării unei solicitări în acest sens din partea ANCOM.(2) În cazul nerespectării de către autoritățile administrației publice centrale sau locale a prevederilor alin. (1) ori neimplementării în termen de maximum 90 de zile a aprobării emise de ANCOM conform art. 13 alin. (4) pentru proiectele prevăzute la alin. (1), prin decizia președintelui ANCOM se vor stabili și impune persoanei sau persoanelor care implementează respectivele proiecte de instalare de rețele publice de comunicații electronice condițiile tehnice și economice în care se realizează furnizarea serviciilor de comunicații electronice destinate publicului sau accesul la rețelele publice de comunicații electronice.(3) În termen de maximum 60 de zile de la data comunicării deciziei președintelui ANCOM prevăzute la alin. (2), persoanele care implementează proiectele menționate la alin. (1) au obligația de a pune în acord contractele de furnizare a serviciilor de comunicații electronice destinate publicului sau contractele de acces la respectivele rețele publice de comunicații electronice cu condițiile tehnice și economice de acces stabilite de ANCOM.3. La articolul 120, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatele (9) și (10), cu următorul cuprins:(9) ANCOM are dreptul să solicite autorităților administrației publice centrale sau locale prevăzute la art. 13 alin. (2) toate documentele și informațiile necesare aplicării dispozițiilor art. 13 alin. (4) și (5).(10) În cazul în care documentele și informațiile transmise potrivit alin. (9) necesită completări sau clarificări, termenul prevăzut la art. 13 alin. (4) se suspendă de la data comunicării solicitării de completare sau clarificare, până la data primirii acestor completări sau clarificări de către ANCOM.4. La articolul 135, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 135(1) Cu excepția măsurilor adoptate în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4), art. 13^1 alin. (2), art. 97 alin. (6), art. 116 sau art. 117, ANCOM are obligația de a respecta procedura de consultare stabilită prin prezentul articol ori de câte ori intenționează să adopte măsuri în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență ce sunt de natură să producă un impact semnificativ pe piața relevantă.5. La articolul 151 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) respectarea obligației prevăzute la art. 13^1 alin. (3);  +  Articolul 51La articolul 5 alineatul (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 13 mai 2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările și completările ulterioare, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) instalarea de elemente de infrastructură fizică subterane sau supraterane, necesare susținerii rețelelor publice de comunicații electronice;  +  Articolul 52La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 1 octombrie 2012, cu excepția prevederilor art. 6, 8, 13 și art. 33 alin. (1) lit. b), care își vor înceta aplicabilitatea la data intrării în vigoare a deciziei președintelui ANCOM prevăzute la art. 6 alin. (4), precum și cu excepția dispozițiilor art. 42 pct. 1.*Prezenta lege transpune:– prevederile art. 11 și 12 din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directivă-cadru), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 108 din 24 aprilie 2002, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Directivei 2014/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind măsuri de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 155 din 23 mai 2014.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 19 iulie 2016.Nr. 159.----------