ORDIN nr. 1.017 din 20 februarie 2019privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a Documentației standard de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse, precum și a modalității de completare a anunțului de participare/de participare simplificat
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019    Având în vedere: – art. 3 alin. (1) lit. z), precum și secțiunea a 4-a a capitolului IV din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;– art. 3 alin. (1) lit. s), precum și secțiunea a 4-a a capitolului V din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;– secțiunea a 4-a a capitolului II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;– secțiunea a 4-a a capitolului II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;– necesitatea standardizării modului de întocmire a documentației de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse, respectiv clarificarea modului de stabilire a cerințelor și criteriilor cu scopul asigurării unui cadru transparent‚ previzibil și unitar pentru participarea operatorilor economici interesați la proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică/sectorială;– Referatul de aprobare nr. 48/DGRAL din 19.02.2019,în baza art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă structura, conținutul și modul de utilizare a Documentației standard de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Se aprobă instrucțiunile de completare a anunțului de participare/de participare simplificat pentru atribuirea contractului/ acordului-cadru de produse, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Documentația standard de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse, prevăzută la art. 1 alin. (1), este structurată astfel:a) secțiunea I - Document unic de achiziții european (DUAE);b) secțiunea II - Instrucțiuni pentru candidați/ofertanți;c) secțiunea III - Caiet de sarcini pentru achiziție de produse;d) secțiunea IV - Contract de achiziție publică/sectorială de produse;e) secțiunea V - Formulare și modele de documente.  +  Articolul 3(1) Documentația standard de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse asigură punerea la dispoziția tuturor potențialilor candidați/ofertanți a informațiilor necesare privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică/sectorială și reprezintă modelul pe baza căruia autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a întocmi fiecare documentație de atribuire.(2) În sensul prevederilor art. 2, secțiunile au următorul conținut:a) secțiunea I - Document unic de achiziții european (DUAE), furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de Comisia Europeană, reprezentând declarația pe propria răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție;b) secțiunea II - Instrucțiuni către candidați/ofertanți conține detaliile referitoare la formalitățile ce trebuie îndeplinite în legătură cu procedura de atribuire în cauză, modul în care operatorii economici trebuie să structureze informațiile ce urmează a fi prezentate pentru a răspunde cerințelor din anunțul de participare/de participare simplificat, respectiv detalii procedurale, cum ar fi precizări privind garanțiile solicitate, modul în care trebuie întocmite și structurate propunerea tehnică și cea financiară, criteriul de atribuire ce urmează a fi aplicat, precum și termenele procedurale ce trebuie respectate și căile de atac ce pot fi utilizate;c) secțiunea III - Caiet de sarcini pentru achiziție de produse conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesitățile autorității/entității contractante;d) secțiunea IV - Contract de achiziție publică/sectorială de produse conține modelul orientativ al unui contract de achiziție publică/sectorială de produse;e) secțiunea V - Formulare și modele de documente conține formularele cu caracter obligatoriu puse la dispoziție de fiecare autoritate/entitate contractantă.  +  Articolul 4(1) La întocmirea documentației de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse, autoritate/entitatea contractantă are obligația de a utiliza documentația standard prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin, după cum urmează:a) conținutul secțiunii I din cadrul fiecărei documentații de atribuire va fi identic cu conținutul secțiunii I din documentația standard și va fi completat cu informațiile necesare atât de autoritatea/entitatea contractantă la momentul lansării procedurii de atribuire, cât și de ofertant la momentul depunerii ofertei;b) conținutul secțiunii II din cadrul fiecărei documentații de atribuire va cuprinde instrucțiunile pentru ofertanți și va fi elaborat, în funcție de necesitățile obiective ale autorității/entității contractante, prin transcrierea identică a textelor scrise cu caractere normale din conținutul secțiunii II din documentația standard și prin completarea datelor necesare în vederea elaborării și prezentării ofertei în conformitate cu indicațiile precizate prin textele scrise cu caractere înclinate, între paranteze pătrate;c) conținutul secțiunii III din cadrul fiecărei documentații de atribuire va cuprinde caietul de sarcini și va fi elaborat, în funcție de necesitățile obiective ale autorității/entității contractante, prin transcrierea textelor scrise cu caractere normale din conținutul secțiunii III din documentația standard și prin completarea datelor necesare în vederea elaborării și prezentării ofertei în conformitate cu indicațiile precizate prin textele scrise cu caractere înclinate, între paranteze pătrate;d) conținutul secțiunii IV din cadrul fiecărei documentații de atribuire va cuprinde propunerea concretă de contract care va fi încheiat între autoritatea/entitatea contractantă și contractant, propunere care se elaborează prin adaptarea modelului orientativ prevăzut în documentația standard la specificul fiecărui contract care urmează să fie atribuit;e) conținutul secțiunii V din cadrul fiecărei documentații de atribuire va cuprinde formularele cu caracter obligatoriu puse la dispoziție de fiecare autoritate/entitate contractantă, în funcție de specificul fiecărui contract de furnizare ce urmează să fie atribuit, și sunt destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea unitară a ofertelor.(2) La întocmirea anunțului de participare/de participare simplificat, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a utiliza anunțul standard de participare/de participare simplificat prevăzut în anexa nr. 2, care va fi elaborat, în funcție de necesitățile obiective ale autorității contractante, prin transcrierea identică a textelor scrise cu caractere normale și prin completarea datelor necesare în vederea participării la procedura de atribuire în conformitate cu indicațiile precizate prin textele scrise cu caractere înclinate, între paranteze pătrate.  +  Articolul 5(1) Prevederile prezentului ordin se aplică procedurilor de atribuire inițiate după data publicării prezentului ordin.(2) Prin procedură de atribuire inițiată se înțelege orice procedură pentru care s-a publicat un anunț de participare/de participare simplificat după data publicării prezentului ordin.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice,
    Bogdan Pușcaș
    București, 20 februarie 2019.Nr. 1.017.  +  ANEXE nr. 1-2ANEXEprivind structura, conținutul și modul de utilizare a Documentației standard de atribuirea contractului de achiziție publică/sectorială de produse, precum și modalitatea de completarea anunțului de participare/de participare simplificat