HOTĂRÂRE nr. 8 din 13 martie 2019pentru modificarea și completarea Metodologiei de admitere în Corpul experților electorali, aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2015
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 18 martie 2019  Având în vedere dispozițiile art. 16 alin. (4) lit. b) și alin. (7) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor),în temeiul art. 16 alin. (8) și art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IMetodologia de admitere în Corpul experților electorali, aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 6 noiembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 8, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Neîndeplinirea condiției prevăzute la alin. (5) în cel mult 3 luni de la data depunerii cererii atrage respingerea acesteia.2. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 8^1Examenul se susține în cel mult 6 luni de la data depunerii cererii.3. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Tematica examenului de admitere constă din prevederile legale care reglementează activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare.4. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea de către toate persoanele implicate a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor).5. Articolul 16 se modică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta metodologie.6. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 7. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.8. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.9. Anexa nr. 4 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.10. Anexa nr. 5 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Zsombor Vajda
  București, 13 martie 2019.Nr. 8.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la metodologie)Modelul cererii de admitere în Corpul experților electorali din țară pe bază de aviz favorabil
  CERERE DE ADMITERE
  în Corpul experților electorali din țară pe bază de aviz favorabil
  Autoritatea Electorală Permanentă, str. Stavropoleos nr. 6, București, sectorul 3, 030084, www.roaep.ro, e-mail: expert@roaep.roSubsemnatul, ............................................, CNP ............................, domiciliat în ................................................................., cu reședința în (dacă este cazul) ................................................................................, telefon ......................, e-mail .........................., având ocupația de ...................................................................................................., de profesie ........................................................, solicit admiterea în Corpul experților electorali din țară pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă.Declar, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, următoarele:• sunt cetățean român cu drept de vot;• cunosc limba română, scris și vorbit;• sunt apt fizic și psihic pentru exercitarea funcției de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia;• nu sunt membru al unui partid politic;• nu sunt urmărit penal, trimis în judecată penală sau condamnat penal;• sunt absolvent de: ○ studii universitare de licență în domeniul științelor juridice; ○ studii universitare de licență în alte domenii; ○ învățământ general obligatoriu; • am îndeplinit funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare/locțiitor la alegerile/referendumul (se înscrie tipul acestora) ...................................................................................................................... din data de ................................................;• doresc să fiu desemnat președinte al biroului electoral al secției de votare din țară sau locțiitor al acestuia în:○ județul de domiciliu;○ județul de reședință;• voi păstra deplina confidențialitate asupra informațiilor pe care le voi primi, nu le voi utiliza decât în scopul stabilit de lege și nu voi divulga aceste informații niciunei terțe părți neautorizate;• voi păstra confidențialitatea datelor cu caracter personal a căror prelucrare o voi efectua în condițiile legii, în virtutea atribuțiilor primite, inclusiv după încetarea activităților de prelucrare a acestor date;• voi notifica Autoritatea Electorală Permanentă de îndată ce datele de contact menționate se modifică sau în situația apariției unei incompatibilități.Anexez o copie a actului de identitate și o copie a actului de studii.
  Data ............................
  Semnătura ............................
  Notă de informare privind protecția datelor personale:Autoritatea Electorală Permanentă, cu sediul în str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, București, cod poștal 030084, telefon/fax: 021.310.13.86, e-mail: office.sg@roaep.ro, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul organizării procedurilor de actualizare a evidenței permanente a experților electorali, precum și a procedurii de constituire a birourilor electorale. Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), temeiul legal al prelucrării fiind prevederile art. 16 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.Datele vor fi dezvăluite Ministerului Afacerilor Interne, instituțiilor prefectului, birourilor și oficiilor electorale, iar dacă este cazul, organelor de poliție, organelor de urmărire penală și instanțelor judecătorești. De asemenea numele dumneavoastră va fi dezvăluit publicului în cadrul procedurilor de aducere la cunoștință a componenței birourilor electorale, respectiv de publicare pe internet a proceselor-verbale privind rezultatele votării.Pe viitor, datele privind numele și prenumele, domiciliul, codul numeric personal, telefonul, e-mailul, ocupația și profesia, copia actului de identitate, precum și a actului de studii ne permit să vă ținem la curent cu activitatea noastră. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate și nu vor fi transferate către state din cadrul/din afara Uniunii Europene.Menționăm că responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Autorității Electorale Permanente poate fi contactat la dpo@roaep.ro.Conform RGPD, beneficiați de dreptul de acces (art. 15 din RGPD), dreptul la rectificare (art. 16 din RGPD) și dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 din RGPD).Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată olograf, care va conține în mod obligatoriu codul numeric personal. Cererea poate fi depusă la registratura Autorității Electorale Permanente, poate fi transmisă prin poștă, prin fax sau prin e-mail (scanată).În cazul în care considerați că drepturile cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal au fost încălcate, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau de a vă adresa instanței de judecată competente.
  Data ..............................
  Semnătura ............................
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la metodologie)Modelul cererii de admitere în Corpul experților electorali din străinătate pe bază de aviz favorabil
  CERERE DE ADMITERE
  în Corpul experților electorali din străinătate pe bază de aviz favorabil
  Autoritatea Electorală Permanentă, str. Stavropoleos nr. 6, București, sectorul 3, 030084, www.roaep.ro, e-mail: expert@roaep.roSubsemnatul, ............................................, CNP ............................, domiciliat în ....................................................................., cu reședința în (dacă este cazul) ................................................................................, telefon ......................, e-mail .........................., având ocupația de ...................................................................................................., de profesie ........................................................, solicit admiterea în Corpul experților electorali din străinătate pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă.Declar, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, următoarele:• sunt cetățean român cu drept de vot;• cunosc limba română, scris și vorbit;• sunt apt fizic și psihic pentru exercitarea funcției de președinte al biroului electoral al secției de votare;• nu sunt membru al unui partid politic;• nu sunt urmărit penal, trimis în judecată penală sau condamnat penal;• sunt absolvent de:○ studii universitare de licență în domeniul științelor juridice; ○ studii universitare de licență în alte domenii; ○ învățământ general obligatoriu;• am îndeplinit funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare/locțiitor la alegerile/referendumul (se înscrie tipul acestora) .................................................................................................................. din data de ................................................;• doresc să fiu desemnat președinte al biroului electoral al secției de votare în statul ..........................................................;• voi păstra deplina confidențialitate asupra informațiilor pe care le voi primi, nu le voi utiliza decât în scopul stabilit de lege și nu voi divulga aceste informații niciunei terțe părți neautorizate;• voi păstra confidențialitatea datelor cu caracter personal a căror prelucrare o voi efectua în condițiile legii, în virtutea atribuțiilor primite, inclusiv după încetarea activităților de prelucrare a acestor date;• voi notifica Autoritatea Electorală Permanentă de îndată ce datele de contact menționate se modifică sau în situația apariției unei incompatibilități.Anexez o copie a actului de identitate și o copie a actului de studii.
  Data ..............................
  Semnătura ............................
  Notă de informare privind protecția datelor personale:Autoritatea Electorală Permanentă, cu sediul în str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, București, cod poștal 030084, telefon/fax: 021.310.13.86, e-mail: office.sg@roaep.ro, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul organizării procedurilor de actualizare a evidenței permanente a experților electorali, precum și a procedurii de constituire a birourilor electorale. Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), temeiul legal al prelucrării fiind prevederile art. 16 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.Datele vor fi dezvăluite Ministerului Afacerilor Externe, misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale ale României în străinătate, iar dacă este cazul, organelor de poliție, organelor de urmărire penală și instanțelor judecătorești. De asemenea numele dumneavoastră va fi dezvăluit publicului în cadrul procedurilor de aducere la cunoștință a componenței birourilor electorale, respectiv de publicare pe internet a proceselor-verbale privind rezultatele votării.Pe viitor, datele privind numele și prenumele, domiciliul, codul numeric personal, telefonul, e-mailul, ocupația și profesia, copia actului de identitate, precum și a actului de studii ne permit să vă ținem la curent cu activitatea noastră. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate și nu vor fi transferate către state din cadrul/din afara Uniunii Europene.Menționăm că responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Autorității Electorale Permanente poate fi contactat la dpo@roaep.ro.Conform RGPD, beneficiați de dreptul de acces (art. 15 din RGPD), dreptul la rectificare (art. 16 din RGPD) și dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 din RGPD).Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată olograf, care va conține în mod obligatoriu codul numeric personal. Cererea poate fi depusă la registratura Autorității Electorale Permanente, poate fi transmisă prin poștă, prin fax sau prin e-mail (scanată).În cazul în care considerați că drepturile cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal au fost încălcate, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau de a vă adresa instanței de judecată competente.
  Data ..............................
  Semnătura ............................
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 3 la metodologie)Modelul cererii de admitere în Corpul experților electorali din țară pe bază de examen
  CERERE DE ADMITERE
  în Corpul experților electorali din țară pe bază de examen
  Autoritatea Electorală Permanentă, str. Stavropoleos nr. 6, București, sectorul 3, 030084, www.roaep.ro e-mail: expert@roaep.roSubsemnatul, ............................................, CNP ............................, domiciliat în ....................................................................., cu reședința în (dacă este cazul) ................................................................................, telefon ......................, e-mail .........................., având ocupația de ...................................................................................................., de profesie ........................................................, solicit admiterea în Corpul experților electorali din țară pe baza examenului organizat de Autoritatea Electorală Permanentă.Declar, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, următoarele:• sunt cetățean român cu drept de vot;• cunosc limba română, scris și vorbit;• sunt apt fizic și psihic pentru exercitarea funcției de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia;• nu sunt membru al unui partid politic;• nu sunt urmărit penal, trimis în judecată penală sau condamnat penal;• sunt absolvent de:○ studii universitare de licență în domeniul științelor juridice;○ studii universitare de licență în alte domenii;○ învățământ general obligatoriu;• doresc să fiu desemnat președinte al biroului electoral al secției de votare din țară sau locțiitor al acestuia în:○ județul de domiciliu;○ județul de reședință;• voi păstra deplina confidențialitate asupra informațiilor pe care le voi primi, nu le voi utiliza decât în scopul stabilit de lege și nu voi divulga aceste informații niciunei terțe părți neautorizate;• voi păstra confidențialitatea datelor cu caracter personal a căror prelucrare o voi efectua în condițiile legii, în virtutea atribuțiilor primite, inclusiv după încetarea activităților de prelucrare a acestor date;• voi notifica Autoritatea Electorală Permanentă de îndată ce datele de contact menționate se modifică sau în situația apariției unei incompatibilități.Anexez o copie a actului de identitate și o copie a actului de studii.
  Data ..............................
  Semnătura ............................
  Notă de informare privind protecția datelor personale:Autoritatea Electorală Permanentă, cu sediul în str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, București, cod poștal 030084, telefon/fax: 021.310.13.86, e-mail: office.sg@roaep.ro, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul organizării procedurilor de actualizare a evidenței permanente a experților electorali, precum și a procedurii de constituire a birourilor electorale. Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), temeiul legal al prelucrării fiind prevederile art. 16 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.Datele vor fi dezvăluite Ministerului Afacerilor Interne, instituțiilor prefectului, birourilor și oficiilor electorale, iar dacă este cazul, organelor de poliție, organelor de urmărire penală și instanțelor judecătorești. De asemenea numele dumneavoastră va fi dezvăluit publicului în cadrul procedurilor de aducere la cunoștință a componenței birourilor electorale, respectiv de publicare pe internet a proceselor-verbale privind rezultatele votării.Pe viitor, datele privind numele și prenumele, domiciliul, codul numeric personal, telefonul, e-mailul, ocupația și profesia, copia actului de identitate, precum și a actului de studii ne permit să vă ținem la curent cu activitatea noastră. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate și nu vor fi transferate către state din cadrul/din afara Uniunii Europene.Menționăm că responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Autorității Electorale Permanente poate fi contactat la dpo@roaep.ro.Conform RGPD, beneficiați de dreptul de acces (art. 15 din RGPD), dreptul la rectificare (art. 16 din RGPD) și dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 din RGPD).Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată olograf, care va conține în mod obligatoriu codul numeric personal. Cererea poate fi depusă la registratura Autorității Electorale Permanente, poate fi transmisă prin poștă, prin fax sau prin e-mail (scanată).În cazul în care considerați că drepturile cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal au fost încălcate, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau de a vă adresa instanței de judecată competente.
  Data ..............................
  Semnătura ............................
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 4 la metodologie)Modelul cererii de admitere în Corpul experților electorali din străinătate pe bază de examen
  CERERE DE ADMITERE
  în Corpul experților electorali din străinătate pe bază de examen
  Autoritatea Electorală Permanentă, str. Stavropoleos nr. 6, București, sectorul 3, 030084, www.roaep.ro e-mail: expert@roaep.roSubsemnatul, ............................................, CNP ............................, domiciliat în ....................................................................., cu reședința în (dacă este cazul) ................................................................................, telefon ......................, e-mail .........................., având ocupația de ...................................................................................................., de profesie ........................................................, solicit admiterea în Corpul experților electorali din străinătate pe baza examenului organizat de Autoritatea Electorală Permanentă.Declar, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, următoarele:• sunt cetățean român cu drept de vot;• cunosc limba română, scris și vorbit;• sunt apt fizic și psihic pentru exercitarea funcției de președinte al biroului electoral al secției de votare;• nu sunt membru al unui partid politic;• nu sunt urmărit penal, trimis în judecată penală sau condamnat penal;• sunt absolvent de:○ studii universitare de licență în domeniul științelor juridice;○ studii universitare de licență în alte domenii;○ învățământ general obligatoriu;• doresc să fiu desemnat președinte al biroului electoral al secției de votare în statul ………………………………;• voi păstra deplina confidențialitate asupra informațiilor pe care le voi primi, nu le voi utiliza decât în scopul stabilit de lege și nu voi divulga aceste informații niciunei terțe părți neautorizate;• voi păstra confidențialitatea datelor cu caracter personal a căror prelucrare o voi efectua în condițiile legii, în virtutea atribuțiilor primite, inclusiv după încetarea activităților de prelucrare a acestor date;• voi notifica Autoritatea Electorală Permanentă de îndată ce datele de contact menționate se modifică sau în situația apariției unei incompatibilități.Anexez o copie a actului de identitate și o copie a actului de studii.
  Data ..............................
  Semnătura ............................
  Notă de informare privind protecția datelor personale:Autoritatea Electorală Permanentă, cu sediul în str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, București, cod poștal 030084, telefon/fax: 021.310.13.86, e-mail: office.sg@roaep.ro, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul organizării procedurilor de actualizare a evidenței permanente a experților electorali, precum și a procedurii de constituire a birourilor electorale. Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), temeiul legal al prelucrării fiind prevederile art. 16 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.Datele vor fi dezvăluite Ministerului Afacerilor Externe, misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale ale României în străinătate, iar dacă este cazul, organelor de poliție, organelor de urmărire penală și instanțelor judecătorești. De asemenea numele dumneavoastră va fi dezvăluit publicului în cadrul procedurilor de aducere la cunoștință a componenței birourilor electorale, respectiv de publicare pe internet a proceselor-verbale privind rezultatele votării.Pe viitor, datele privind numele și prenumele, domiciliul, codul numeric personal, telefonul, e-mailul, ocupația și profesia, copia actului de identitate, precum și a actului de studii ne permit să vă ținem la curent cu activitatea noastră. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate și nu vor fi transferate către state din cadrul/din afara Uniunii Europene.Menționăm că responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Autorității Electorale Permanente poate fi contactat la dpo@roaep.ro.Conform RGPD, beneficiați de dreptul de acces (art. 15 din RGPD), dreptul la rectificare (art. 16 din RGPD) și dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 din RGPD).Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată olograf, care va conține în mod obligatoriu codul numeric personal. Cererea poate fi depusă la registratura Autorității Electorale Permanente, poate fi transmisă prin poștă, prin fax sau prin e-mail (scanată).În cazul în care considerați că drepturile cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal au fost încălcate, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau de a vă adresa instanței de judecată competente.
  Data ..............................
  Semnătura ............................
   +  Anexa nr. 5(Anexa nr. 5 la metodologie)Modelul declarației privind înscrierea în Corpul experților electorali din străinătate a persoanelor propuse de Ministerul Afacerilor Externe
  DECLARAȚIE
  privind înscrierea în Corpul experților electorali din străinătate
  Autoritatea Electorală Permanentă, str. Stavropoleos nr. 6, București, sectorul 3, 030084, www.roaep.ro e-mail: expert@roaep.roSubsemnatul, ............................................, CNP ............................, domiciliat în ....................................................................., cu reședința în (dacă este cazul) ................................................................................, telefon ......................, e-mail .........................., având ocupația de ...................................................................................................., de profesie ........................................................, declar, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, următoarele:• sunt cetățean român cu drept de vot;• cunosc limba română, scris și vorbit;• sunt apt fizic și psihic pentru exercitarea funcției de președinte al biroului electoral al secției de votare și/sau de operator de calculator al biroului electoral al unei secții de votare din străinătate;• nu sunt membru al unui partid politic;• nu sunt urmărit penal, trimis în judecată penală sau condamnat penal;• sunt absolvent de:○ studii universitare de licență în domeniul științelor juridice;○ studii universitare de licență în alte domenii;○ învățământ general obligatoriu;• am luat cunoștință de atribuțiile care îmi vor reveni, potrivit legii, precum și de obligația de a-mi îndeplini funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare și/sau de operator de calculator al biroului electoral al unei secții de votare din străinătate în cazul în care voi fi desemnat.Sunt de acord cu preluarea copiei actului de identitate și actului de studii și cu prelucrarea datelor înscrise în acestea de către Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor Externe, misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale ale României în străinătate.Mă angajez să notific Autoritatea Electorală Permanentă de îndată ce datele de contact menționate se modifică sau în situația apariției unei incompatibilități.Anexez o copie a actului de identitate și o copie a actului de studii.
  Data ..............................
  Semnătura ............................
  Notă de informare privind protecția datelor personale:Autoritatea Electorală Permanentă, cu sediul în str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, București, cod poștal 030084, telefon/fax: 021.310.13.86, e-mail: office.sg@roaep.ro, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul organizării procedurilor de actualizare a evidenței permanente a experților electorali, precum și a procedurii de constituire a birourilor electorale. Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), temeiul legal al prelucrării fiind prevederile art. 16 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.Datele vor fi dezvăluite Ministerului Afacerilor Externe, misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale ale României în străinătate, birourilor și oficiilor electorale, iar dacă este cazul, organelor de poliție, organelor de urmărire penală și instanțelor judecătorești. De asemenea numele dumneavoastră va fi dezvăluit publicului în cadrul procedurilor legale de aducere la cunoștință a componenței Corpului experților electorali și a birourilor electorale, respectiv de publicare pe internet a proceselor-verbale privind rezultatele votării.Pe viitor, datele privind numele și prenumele, domiciliul, codul numeric personal, telefonul, e-mailul, ocupația și profesia, copia actului de identitate, precum și a actului de studii ne permit să vă ținem la curent cu activitatea noastră. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate și nu vor fi transferate către state din cadrul/din afara Uniunii Europene.Menționăm că responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Autorității Electorale Permanente poate fi contactat la dpo@roaep.ro.Conform RGPD, beneficiați de dreptul de acces (art. 15 din RGPD), dreptul la rectificare (art. 16 din RGPD) și dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 din RGPD).Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată olograf, care va conține în mod obligatoriu codul numeric personal. Cererea poate fi depusă la registratura Autorității Electorale Permanente, poate fi transmisă prin poștă, prin fax sau prin e-mail (scanată).În cazul în care considerați că drepturile cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal au fost încălcate, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau de a vă adresa instanței de judecată competente.
  Data ..............................
  Semnătura ............................
  ----