LEGEA nr. 50 din 15 martie 2019bugetului de stat pe anul 2019
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 15 martie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2019 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile și activităților finanțate integral din venituri proprii.  +  Secţiunea 1 Dispoziții referitoare la bugetul de stat pe anul 2019  +  Articolul 2(1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Bugetul de stat se stabilește la venituri în sumă de 164.494,1 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 261.168,4 milioane lei credite de angajament și în sumă de 202.781,4 milioane lei credite bugetare, cu un deficit de 38.287,3 milioane lei.(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite și anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).*) Anexa nr. 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1. Notă
  Potrivit alin. (1) al art. 10 din ORDONANȚA nr. 12 din 12 august 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 676 din 14 august 2019, în anexa nr. 3/25/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2019-2022 (sume alocate din bugetul de stat)“ la notă, paragraful al doilea se modifică și va avea următorul cuprins:
  „Din sumele prevăzute la capitolul 65.01 «Învățământ», titlul 51 «Transferuri între unități ale administrației publice», alineatul 51.01.02 Finanțarea de bază a învățământului superior se pot plăti diferențele salariale prevăzute de Legea nr. 85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 și hotărârile judecătorești având drept obiect drepturi de natură salarială, în limita sumelor aprobate cu această destinație de ordonatorul principal de credite”.
   +  Articolul 3Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanțare, iar în cadrul acestora pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate de cheltuieli.
   +  Secţiunea a 2-a Dispoziții referitoare la bugetele locale pe anul 2019  +  Articolul 4Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 14.792,3 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care: a) 938,8 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, potrivit anexei nr. 4; b) 1.665,0 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, potrivit anexei nr. 5; c) 600,0 milioane lei destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, sumă repartizată pe județe potrivit anexei nr. 6, astfel: 30% din sumă se repartizează în funcție de lungimea drumurilor și 70% din sumă se repartizează invers proporțional cu capacitatea financiară a județelor. Repartizarea sumelor pe unități administrativ-teritoriale se face, prin hotărâre, de către consiliul județean, după consultarea primarilor;d) 11.409,9 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, potrivit anexei nr. 7 și 7/01;e) 178,6 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor învățământului particular și cel confesional, acreditate, potrivit anexei nr. 8.  +  Articolul 5(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. a), sunt destinate:a) finanțării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României, în perioada ianuarie – iunie a anului școlar 2018 -2019, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 533/2018 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2018-2019, precum și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2019 în fiecare dintre anexele nr. 1-3 la această hotărâre;b) finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;c) finanțării cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ special și centrelor județene de resurse și asistență educațională din învățământul special;d) finanțării instituțiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;e) finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor județene;f) finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul județelor, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;g) finanțării drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare;h) plății sprijinului sub formă de contribuții care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităților de cult locale, pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) al capitolului III „Culte“, lit. E - Secțiunea a 3-a „Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute“ din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.(2) În situațiile în care Programul pentru școli al României se derulează de către consiliile locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, prin hotărâre a consiliului județean se vor repartiza sume cu această destinație unităților administrativ-teritoriale respective, cu diminuarea veniturilor bugetului local al județului și majorarea corespunzătoare a veniturilor comunelor, orașelor și municipiilor, după caz. Sumele repartizate potrivit prevederilor prezentului alineat se reflectă în bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor la indicatorul de venituri „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor“.(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. b), sunt destinate:a) finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;b) finanțării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social;c) finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Consiliului General al Municipiului București;d) finanțării cheltuielilor creșelor;e) finanțării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, respectiv pentru: cheltuielile determinate de implementarea Programului pentru școli al României, în perioada ianuarie-iunie a anului școlar 2018-2019, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 533/2018, cheltuielile cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ special și centrele de resurse și asistență educațională, instituțiile de cultură descentralizate începând cu anul 2002 și plata sprijinului sub formă de contribuții, care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităților de cult locale pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) al capitolului III „Culte“, lit. E - Secțiunea a 3-a „Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute“ din anexa nr. I la Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare;f) finanțării drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015, cu modificările ulterioare;g) finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014;h) finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și municipiului București, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;i) finanțării cheltuielilor privind acordarea unui suport alimentar, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat.(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanțării drepturilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 533/2018, se repartizează pe sectoare și municipiul București potrivit prevederilor legale în vigoare, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2019 în fiecare dintre anexele nr. 1-3 la această hotărâre.(5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (3) pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, potrivit datelor de fundamentare transmise de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, după caz, pentru finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratului școlar, în funcție de numărul de elevi/preșcolari și standardele de cost aferente, iar pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice, la propunerea agenției județene pentru plăți și inspecție socială/Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București. În situația în care sumele repartizate în baza standardelor de cost pentru finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, potrivit prevederilor prezentului alineat, nu asigură finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se aplică prevederile art. 104 alin. (5^1) și (5^2) din același act normativ.(6) Pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) și (3), autoritățile administrației publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și sume din bugetele locale ale acestora.(7) În anul 2019, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, prin derogare de la prevederile art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 364/2002, cu modificările și completările ulterioare, de la prevederile art. 20 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 40 alin. (1) și art. 51 alin. (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap de la nivelul județelor și sectoarelor municipiului București se asigură din veniturile proprii ale acestora și, în completare, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, după caz, iar finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București se asigură din veniturile proprii ale acestora și, în completare, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, după caz.(8) Numărul maxim de posturi finanțate pentru personalul neclerical din unitățile de cult este prevăzut în anexa nr. 9.  +  Articolul 6(1) În anul 2019, prin derogare de la prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, se repartizează începând cu luna următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, următoarele cote: a) 15% la bugetul local al județului;b) 60% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;c) 17,5% într-un cont distinct deschis pe seama direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor.(2) Suma corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019 se repartizează în mod egal județelor, în limita sumei de 28.492 mii lei, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean. În cadrul fiecărui județ, fondul la dispoziția consiliului județean se repartizează integral în anul 2019 comunelor, orașelor și municipiilor, prin hotărârea consiliului județean, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. Sumele repartizate potrivit prevederilor prezentului alineat se reflectă în bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, la o poziție de venituri distinctă. Pentru repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor din fond, consiliul județean are obligația ca, în termen de 5 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, să solicite în scris tuturor unităților administrativ-teritoriale din cadrul județului prezentarea de cereri pentru acordarea de sume pentru destinațiile prevăzute. Hotărârea consiliului județean se comunică directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, instituției prefectului și unităților administrativ-teritoriale din județ. Notă
  Potrivit alin. (1) al art. 21 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 28 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 29 noiembrie 2019, sumele din fondul la dispoziția consiliului județean prevăzut la art. 6 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50/2019, cu modificările și completările ulterioare, încasate și nerepartizate unităților administrativ-teritoriale până la data de 20 decembrie 2019, se restituie de către direcția generală regională a finanțelor publice/ administrația județeană a finanțelor publice la bugetul de stat, în contul corespunzător subdiviziunii de clasificație bugetară din care au fost încasate, deschis la nivelul unității trezoreriei statului cu rol de municipiu reședință de județ.
  (3) Pentru municipiul București, prin derogare de la prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat în anul 2019 la bugetul de stat, la nivelul municipiului București, inclusiv cel încasat anterior publicării prezentei legi, se repartizează, începând cu luna următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, prin decizie a directorului Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, cote și sume, pentru asigurarea unui buget de funcționare după cum urmează:a) 49% pentru bugetul local al municipiul București;b) 1.250 lei/locuitor/an, pentru bugetele locale ale sectoarelor municipiului București în completarea veniturilor proprii ale acestora. (4) Sumele rămase după asigurarea bugetului de funcționare se repartizează sectoarelor municipiului București proporțional cu impozitul pe venit estimat a fi încasat în anul 2019, la nivelul fiecărui sector, prin decizie a directorului Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București. (5) În execuție, în vederea aplicării prevederilor alin. (3) lit. b) și alin. (4), suma încasată se alocă bugetelor locale ale sectoarelor municipiului București, după o metodologie aprobată prin ordin al ministrului finanțelor publice în termen de 5 zile de la data publicării prezentei legi. (6) Suma corespunzătoare cotei de 17,5%, prevăzută la alin. (1) lit. c), cumulată cu suma corespunzătoare cotei de 18,5%, prevăzută la art. 32 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, încasată anterior publicării prezentei legi, se repartizează bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, în completarea veniturilor proprii, proporțional cu necesarul stabilit pe total județ, pentru asigurarea unui buget de funcționare, astfel:a) 450 lei/locuitor/an pentru județe, dar nu mai mult de 275 milioane lei/an/județ;b) nu mai puțin de 12 milioane lei/an/municipiu;c) nu mai puțin de 6 milioane lei/an/oraș;d) 1.000 lei/locuitor/an pentru comune, dar nu mai puțin de 2 milioane lei/an/comună. (7) În vederea repartizării sumelor prevăzute la alin. (6), în termen de 3 zile de la data publicării prezentei legi, Ministerul Finanțelor Publice transmite direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice modelul de calcul, nivelul minim al impozitului pe venit estimat la nivelul fiecărui județ pentru anul 2019 și nivelul estimat al veniturilor proprii ale unităților administrativ-teritoriale pe care le vor pune la dispoziția consiliului județean. (8) În completarea veniturilor proprii din impozitele și taxele locale, estimate a fi încasate în anul 2019, cumulate cu impozitul pe venit repartizat potrivit prevederilor alin. (1) lit. a) și b) și alin. (6), precum și cu cel încasat până la data publicării prezentei legi, se repartizează unităților administrativ-teritoriale sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute în anexa nr. 7, în vederea asigurării bugetelor de funcționare stabilite, potrivit prevederilor prezentului articol, proporțional cu necesarul stabilit.(9) Unităților administrativ-teritoriale ale căror sume repartizate în anul 2019 din impozitul pe venit și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare sunt mai mici decât nivelul acelorași sume, exclusiv sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, aprobate în anul 2018, li se repartizează sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate cu această destinație potrivit anexei nr. 7, proporțional cu necesarul stabilit pe total județ. (10) Dacă diferența dintre sumele repartizate în anul 2019 din impozitul pe venit cumulate cu cele repartizate în anul 2019 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare și nivelul acelorași sume, exclusiv sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, aprobate în anul 2018, nu asigură finanțarea cheltuielilor determinate de aplicarea prevederilor art. 5 alin. (7), se repartizează în completare sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate cu această destinație potrivit anexei nr. 7.(11) Sumele prevăzute la alin. (6), (8), (9) și (10) se repartizează prin hotărâre a consiliului județean, după consultarea primarilor și a președintelui consiliului județean, cu asistența tehnică de specialitate a direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice, în termen de 7 zile de la publicarea prezentei legi și se comunică direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice și unităților administrativ-teritoriale în termen de 3 zile de la adoptarea hotărârii.(12) Sumele din impozitul pe venit încasate suplimentar în anul 2019 la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, se alocă unităților administrativ-teritoriale în cotele prevăzute la alin. (1), potrivit prevederilor prezentului articol și se cuprind în bugetele locale prin rectificare bugetară locală. (13) Sumele din impozitul pe venit încasate suplimentar în anul 2019 la bugetul de stat, la nivelul sectoarelor municipiului București, se alocă municipiului București și sectoarelor municipiului București proporțional cu planul aprobat și se cuprind în bugetele acestora prin rectificare bugetară locală.(14) În execuție, sumele încasate, aferente cotelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) și alin. (3) lit. a) se alocă de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice bugetelor unităților administrativ-teritoriale, până cel târziu la data de 8 a lunii în curs pentru luna anterioară, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. c) și alin. (3) lit. b) se alocă în același termen, proporțional cu sumele repartizate. (15) În execuție, sumele încasate, aferente cotei prevăzute la alin. (2), se alocă bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale, până cel târziu la data de 8 a lunii în curs pentru luna anterioară, proporțional cu sumele repartizate, după o metodologie aprobată prin ordin al ministrului finanțelor publice, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi și se vor reflecta în bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, la o poziție distinctă de venituri.(16) Sumele rămase nerepartizate aferente cotei de 17,5%, cumulate cu cele corespunzătoare cotei de 18,5%, prevăzută la art. 32 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele încasate suplimentar în timpul anului, se alocă bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale, proporțional cu sumele repartizate potrivit alin. (6).(17) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale până la data publicării prezentei legi, destinate finanțării sistemului de protecție a copilului și centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare, se regularizează în cursul anului 2019, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie, cu bugetul de stat. (la 29-11-2019, Alineatul (17) din Articolul 6 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul 23, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 28 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 29 noiembrie 2019 ) (18) Numărul locuitorilor utilizat în efectuarea calculelor este cel comunicat de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie 2018, iar estimarea sumelor ce urmează a fi încasate în anul 2019 din impozitul pe venit și din veniturile proprii din impozite și taxe locale, aferente fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, se face de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice având în vedere datele comunicate potrivit alin. (7). Estimarea impozitului pe venit și a veniturilor proprii din impozite și taxe locale cuprinde și sumele încasate anterior publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I și se comunică unităților administrativ-teritoriale în termen de 5 zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.(19) Prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2019, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritățile administrației publice locale pot utiliza excedentul bugetului local și pentru finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, precum și pentru furnizarea energiei termice către populație în sezonul rece 2018 – 2019.(20) Autoritățile administrației publice locale asigură, cu prioritate, plata cheltuielilor prevăzute la art. 5 alin. (7).
   +  Articolul 7Categoriile de venituri și cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2019 sunt prevăzute în anexa nr. 10.
   +  Secţiunea a 3-a Dispoziții referitoare la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2019  +  Articolul 8(1) Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, constituit în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și bugetul fondurilor externe nerambursabile utilizate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 11.(2) Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe părți, capitole și titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 11/01.(3) Cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 11/02.(4) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 11/03.  +  Articolul 9(1) În bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2019 sunt incluse, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, sumele aferente anului 2019 din contribuțiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) În anul 2019 se autorizează Casa Națională de Asigurări de Sănătate să negocieze și să încheie contracte cost-volum/cost-volum-rezultat în limita sumei de 4.488.242 mii lei.(3) Excedentul de 73.755 mii lei este aferent asigurărilor pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.(4) Potrivit dispozițiilor art. 265 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, veniturile bugetului se completează cu suma de 1.273.000 mii lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății.  +  Articolul 10Dispozițiile referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020, precum și prevederile art. 56, 69, 70 se aplică în mod corespunzător și în cazul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.  +  Secţiunea a 4-a Dispoziții referitoare la proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2007-2013, pe anul 2019  +  Articolul 11(1) Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, care au în implementare proiecte nefinalizate, inclusiv cele care reprezintă prima fază a proiectelor ce se finanțează în cele două perioade de programare bugetară ale Uniunii Europene, finanțarea cheltuielilor se asigură de la bugetul de stat prin bugetele ordonatorilor principali de credite de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, se cuprind în clasificația aferentă fondului de finanțare la alineatul 03 „Cheltuieli neeligibile“ și reprezintă cheltuieli definitive ale bugetului de stat.(2) În anul 2019, prin derogare de la prevederile art. 43^1 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectele nefinalizate în perioada de eligibilitate a perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013, cu excepția fazei a doua aferente proiectelor prevăzute la art. 4 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, care au în implementare proiecte, notifică prestatorilor, executanților și furnizorilor cu care au încheiate contracte executarea de lucrări pentru finalizarea acestora.(3) Din sumele prevăzute la alin. (1) se asigură și alte cheltuieli necesare finalizării proiectelor, cu încadrarea în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați conform legii, necuprinse în contractele de finanțare încheiate cu autoritățile de management, care asigură finalizarea proiectului.  +  Articolul 12(1) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat, care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităților, care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România, virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a deschide și repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituțiile publice din subordine finanțate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritățile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității, de Autoritatea de certificare și plată, de Comisia Europeană sau de alți donatori externi, pe baza solicitării de finanțare transmise de instituția beneficiară de proiect.  +  Articolul 13(1) În scopul implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială europeană se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate națională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanțarea și organizarea acțiunilor specifice pe teritoriul altor state.(2) Cheltuielile stabilite prin normele prevăzute la alin. (1) se asigură de către ordonatorii principali de credite, din creditele aprobate anual, cu această destinație. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităților de management/ autorităților comune de management/autorităților naționale.  +  Articolul 14(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament, de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite bugetare și credite de angajament, care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ la:a) titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii; b) titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.(2) Sumele prevăzute la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat, în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare și de credite de angajament neutilizate, între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare neutilizate în cadrul titlului 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, pentru asigurarea finalizării proiectelor prevăzute la art. 11, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat.(6) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să efectueze redistribuiri/virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate între ordonatorii principali de credite de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ la:a) titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ pentru asigurarea cheltuielilor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“;b) titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.(7) Se interzice instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat să efectueze virări de credite bugetare și de credite de angajament de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“. (8) Virările de credite bugetare și de credite de angajament prevăzute la alin. (1), (3) și (4), precum și redistribuirile de credite de angajament și credite bugetare între și în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare se efectuează de ordonatorii principali de credite și se comunică Ministerului Finanțelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate în mod corespunzător.(9) Din sumele prevăzute la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru finalizarea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.(10) Influențele în structura creditelor bugetare și de angajament, rezultate în baza virărilor de credite prevăzute la alin. (1) și (6), vor fi evidențiate în structura cheltuielilor aprobate instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“.(11) Se interzice ordonatorilor principali de credite introducerea, la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, de proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013. (12) Ordonatorii principali de credite au obligația de a asigura, potrivit legii, cu prioritate, sume necesare finalizării proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013. (13) Se interzice ordonatorilor principali de credite, cu rol de autoritate de management, încheierea/emiterea de contracte/ decizii/ordine de finanțare/avize de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor operaționale aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013.(14) Fac excepție de la prevederile alin. (13) autoritățile de management/autoritățile comune de management/autoritățile naționale care încheie/emit contracte/decizii/ordine de finanțare pentru acordarea cofinanțării de la bugetul de stat în cadrul programelor obiectivului „Cooperare teritorială europeană 2007-2013“, după cum urmează:a) Programul operațional comun „România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013“;b) Programul operațional comun „Marea Neagră 2007-2013“.  +  Articolul 15În anul 2019, operatorii de program au obligația de a vira în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat, respectiv în conturile de venituri ale Fondului pentru mediu, după caz, sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile primite de la statele donatoare, reprezentând tranșa finală aferentă asistenței financiare nerambursabile „costuri de management“ pentru operatorul de program în calitate de beneficiar în cadrul Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, asigurate inițial din bugetul de stat, respectiv din bugetul Fondului pentru mediu.  +  Secţiunea a 5-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020  +  Articolul 16(1) În anul 2019, se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă, pe parcursul întregului an, în anexele la buget, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană“, în perioada 2014-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2014 -2020, respectiv 2014-2021, cu respectarea prevederilor art. 19 alin. (3) și (5), după caz. (2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă în buget creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu beneficiarii, în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020.(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite bugetare în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a proiectelor noi și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă în anexele nr. 3/XX/21, 3/XX/23, 3/XX/27 și 3/XX/29, după caz, creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu autoritățile de management în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020, să majoreze creditele bugetare aferente estimărilor pentru anii 2020-2022 și anii ulteriori și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.(5) Ordonatorii de credite finanțați integral sau parțial din bugetul de stat, care au calitatea de lider al unui parteneriat, beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile, pot asigura prin bugetele proprii cofinanțarea publică pentru proiecte în condițiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanțare.(6) Beneficiarii care implementează proiecte în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor, care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România și ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea și obținerea de prefinanțări/avansuri, pot cuprinde în bugetul propriu credite de angajament și credite bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile, care urmează a fi rambursate potrivit acordurilor de finanțare, acestea urmând a fi utilizate în lipsa disponibilităților din prefinanțările/avansurile primite, dacă acordurile de finanțare nu prevăd altfel.(7) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, prevederile alin. (6) se aplică liderilor/partenerilor finanțați integral din bugetul de stat numai pentru finanțarea acțiunilor proprii ale acestora.(8) În bugetele instituțiilor publice prevăzute la art. 62 alin. (1) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinației acestora, se cuprind și sumele aferente proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/instrumentelor/ facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România.(9) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite bugetare și credite de angajament în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare aflate în derulare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora și, după caz, să modifice Programul de investiții publice, cu excepția virărilor de credite bugetare de la proiectele implementate potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2017, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017.(10) Proiectele de investiții finanțate în cadrul perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art. 43 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(11) Pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare a proiectelor, unitățile administrativ-teritoriale pot contracta finanțări rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local.  +  Articolul 17(1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit sau din alte programe/instrumente/ facilități/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite, care are calitatea de beneficiar, va transmite o cerere de rambursare autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/ facilității/mecanismului în maximum 3 luni de la efectuarea cheltuielilor, cu excepția cheltuielilor efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare, în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare.(2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeană și/sau de la alți donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete conform reglementărilor Uniunii Europene și prevederilor legale naționale care reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autoritățile de management/gestiune, ori de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilități/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz. (3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităților/mecanismelor, care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România, virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a deschide și repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituțiile publice din subordine finanțate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritățile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității/mecanismului, de Comisia Europeană sau de alți donatori externi, pe baza solicitării de finanțare transmise de instituția beneficiară de proiect.  +  Articolul 18(1) În scopul implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate națională/autoritate de gestiune al/a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanțarea și organizarea acțiunilor specifice pe teritoriul altor state.(2) Cheltuielile stabilite prin normele prevăzute la alin. (1) se asigură de către ordonatorii principali de credite din creditele aprobate anual cu această destinație. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităților de management/ autorităților comune de management/autorităților naționale.  +  Articolul 19(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite bugetare și credite de angajament care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la: a) titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ în vederea asigurării cheltuielilor aferente finalizării proiectelor prevăzute la art. 11, cele aferente transferurilor de fonduri necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene și altor facilități și instrumente postaderare;b) titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii.(2) Sumele prevăzute la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, pentru finanțarea proiectelor aflate în implementare sau proiecte noi finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament neutilizate în cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea finanțării proiectelor aflate în implementare.(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“:a) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate de certificare;b) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcție de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru asigurarea finanțării proiectelor aflate în implementare;c) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat beneficiari și cei cu rol de autoritate de management/certificare/ operator de program pentru asigurarea finanțării corespunzătoare a proiectelor/programelor implementate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru asigurarea finanțării unor proiecte noi introduse în buget potrivit art. 16 alin. (1)-(4). (la 29-11-2019, Litera c) din Alineatul (5) , Articolul 19 , Sectiunea a 5-a , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul 23, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 28 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 29 noiembrie 2019 ) (6) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze redistribuiri/virări de credite bugetare și credite de angajament între ordonatorii principali de credite, la solicitarea acestora, de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la: a) titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ în vederea asigurării cheltuielilor în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene și altor facilități și instrumente postaderare;b) titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ pentru asigurarea cheltuielilor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.(7) Se interzice instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.(8) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (3) se pot efectua și de la titlurile de cheltuieli care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, cu excepția sumelor alocate din aceste fonduri.(9) În condițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite care identifică, pe parcursul exercițiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanțabile din fonduri externe nerambursabile postaderare și care nu au în bugetul propriu titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul sau alineatul corespunzător, să introducă titlul, articolul și alineatul respectiv, creditele de angajament și creditele bugetare asigurându-se potrivit dispozițiilor alin. (3), (5) și art. 16 alin. (1)-(4).(10) Prevederile alin. (9) se aplică și instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.(11) Virările și redistribuirile de credite de angajament și credite bugetare între și în cadrul proiectelor/programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzute la alin. (1), (3), (4), (8) și (9), precum și modificările și virările prevăzute la art. 16 alin. (2)-(4) se efectuează de ordonatorii principali de credite și se comunică Ministerului Finanțelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate în mod corespunzător.(12) Din sumele prevăzute la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.(13) Influențele în structura creditelor bugetare și creditelor de angajament rezultate în baza virărilor de credite vor fi evidențiate în structura cheltuielilor aprobate instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.(14) Pe parcursul întregului an se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, în a căror anexă la buget se cuprind sumele necesare implementării programelor aferente cadrului financiar european 2014-2020, să modifice creditele de angajament și creditele bugetare la poziția „Finanțare din FEN postaderare“, cu încadrarea în sumele prevăzute prin decizia Comisiei Europene de aprobare a programului, cu excepția majorării creditelor de angajament în conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2015, cu modificările și completările ulterioare, la solicitarea și pe răspunderea autorităților de management în cauză. Ordonatorii principali de credite comunică Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate, concomitent cu transmiterea anexelor modificate, însușite de ordonatorul principal de credite.(15) Sumele prevăzute pe total la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“ din cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ nu pot fi diminuate.  +  Secţiunea a 6-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri rambursabile pe anul 2019  +  Articolul 20(1) Pentru anul 2019, cheltuielile echivalente sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finanțelor Publice și sumelor aferente contribuției Guvernului României la finanțarea proiectelor din fonduri rambursabile sunt cuprinse cumulat în bugetele ordonatorilor principali de credite, în cadrul sumelor alocate cu această destinație de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin Legea nr. 89/2009. Aceeași încadrare se aplică și pentru cheltuielile în cadrul împrumuturilor contractate și administrate de Ministerul Finanțelor Publice potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, a căror disponibilizare are la bază realizarea unor investiții sectoriale și/sau a altor acțiuni necesare în domeniul reformelor sectoriale, în funcție de natura și de specificul acestor împrumuturi.(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“, respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinației acestora.  +  Articolul 21(1) Guvernul poate aproba prin hotărâre redistribuiri de credite bugetare și credite de angajament neutilizate între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“ în funcție de derularea programelor respective.(2) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare și credite de angajament, neutilizate între capitole, între și în cadrul proiectelor/ programelor cu finanțare rambursabilă, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a acestora, și pot introduce proiecte noi, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“.  +  Articolul 22În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“.  +  Articolul 23Partea aferentă cheltuielilor eligibile, din sumele reprezentând plăți în avans pentru implementarea programelor, proiectelor și acțiunilor finanțate din fonduri rambursabile, poate fi justificată prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea cerințelor finanțatorilor în cauză.
   +  Capitolul II Responsabilități în aplicarea prezentei legi  +  Articolul 24În conformitate cu dispozițiile art. 3 din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările ulterioare și cu dispozițiile pct. 5 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2019 subvenția necesară desfășurării activității Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate se acordă de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 25(1) Pentru programele guvernamentale aprobate în anul 2019 în condițiile legii se autorizează Secretariatul General al Guvernului, la propunerea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, să introducă în buget, în cursul întregului an, în anexele nr. 3/13/02 și 3/13/27, programe noi în valoare totală de 33.368.000 mii lei credite de angajament și credite bugetare, din care în anul 2019 credite de angajament în limita sumei de 9.495.000 mii lei.(2) Pentru aplicarea dispozițiilor alin. (1) se autorizează Secretariatul General al Guvernului să majoreze creditele de angajament prevăzute pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022, după caz, cu încadrare în estimările de credite bugetare pentru anii 2020-2022 și anii ulteriori pentru programele aprobate în condițiile legii și anii ulteriori.(3) În termen de 5 zile de la aprobarea modificărilor prevăzute la alin. (1), Secretariatul General al Guvernului le comunică Ministerului Finanțelor Publice concomitent cu transmiterea anexelor la buget, modificate, însușite de ordonatorul principal de credite.(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, pe baza comunicărilor transmise potrivit alin. (3), să aprobe repartizarea pe trimestre a modificărilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 26(1) În bugetul Ministerului Afacerilor Externe, la titlul 71 «Active nefinanciare», sunt prevăzute, pentru anul 2019, credite bugetare în sumă de 35.317 mii lei și credite de angajament în sumă de 35.317 mii lei, pentru achiziționarea de autoturisme pentru misiunile diplomatice ale României din străinătate.(2) În bugetul Ministerului Afacerilor Externe, la titlul 71 «Active nefinanciare», sunt prevăzute, pentru anul 2019, credite bugetare în sumă de 2.897 mii lei și credite de angajament în sumă de 118.997 mii lei, pentru reabilitarea imobilelor proprietate a statului român din străinătate, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Externe. (la 29-11-2019, Articolul 26 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul 23, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 28 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 29 noiembrie 2019 )  +  Articolul 27Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de autoritate de management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 în cadrul anexelor nr. 3/15/24 „Cheltuieli din bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare“ și nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“ să modifice creditele de angajament aferente anilor anteriori cu încadrare în prevederile art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, și să modifice creditele bugetare aferente anilor anteriori cu încadrare în valoarea totală a programului aprobat prin decizia Comisiei Europene de aprobare a programului.  +  Articolul 28(1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în anexa nr. 3/15/27 „Fișa programului“, la programul bugetar cod 1725 „Programul Național de Dezvoltare Locală - ETAPA II“ și programul bugetar cod 1284 „Programul Național de Dezvoltare Locală“, să modifice creditele de angajament aferente anilor anteriori și creditele de angajament aferente anului curent cu încadrarea în valoarea totală a acestora.(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să introducă modificările prevăzute la alin. (1) corespunzător și în celelalte anexe la bugetul acestuia.(3) În termen de 5 zile de la aprobarea modificărilor prevăzute la alin. (1) și (2), Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice le comunică Ministerului Finanțelor Publice concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul ministerului, modificate, însușite de ordonatorul principal de credite.(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice potrivit alin. (3), să aprobe repartizarea pe trimestre corespunzător modificărilor prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 29(1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se pot aloca Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019 pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, inclusiv etapa a II-a.(2) Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. e) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și ale art. 47 alin. (4), (9) și (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2019, se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să efectueze virări de credite bugetare și de angajament, între capitole bugetare și între programe, peste limitele prevăzute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea finanțării Programului Național de Dezvoltare Locală, inclusiv etapa a II-a.(3) În termen de 5 zile de la aprobarea modificărilor prevăzute la alin. (2), Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice comunică Ministerului Finanțelor Publice virările efectuate concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul ministerului, modificate, însușite de ordonatorul principal de credite.(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice potrivit alin. (3), să aprobe repartizarea pe trimestre a virărilor între capitolele bugetare prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 30În bugetul Ministerului Finanțelor Publice, la capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale“, la titlul 72 „Active financiare“ este cuprinsă și suma de 940.000 mii lei, reprezentând contribuția statului român la majorarea capitalului social al CEC BANK - S.A., care se va utiliza după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat.  +  Articolul 31(1) În anul 2019, România, în calitate de membru la Banca Internațională de Investiții, contribuie la majorarea capitalului cu suma de 3.650.000 euro, conform deciziei Consiliului de administrație al Băncii Internaționale de Investiții, de creștere a capitalului subscris vărsat cu 100.000.000 euro, în limita capitalului subscris și nevărsat al statelor membre.(2) Contravaloarea în lei a sumei de 3.650.000 euro se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice, iar plata către Banca Internațională de Investiții se efectuează într-o singură tranșă, în primul trimestru din anul 2019.  +  Articolul 32În vederea utilizării instrumentelor financiare derivate, Ministerul Finanțelor Publice poate selecta firme de avocatură, pentru prestarea de servicii de consultanță juridică privind elaborarea, negocierea și încheierea documentației cadru și a documentației aferente acestor tipuri de operațiuni, în limita sumei de 2.000 mii lei, cu respectarea legislației privind atribuirea contractelor de achiziție publică. Pentru anul 2019, în bugetul Ministerului Finanțelor Publice, la capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale“, titlul 20 „Bunuri și servicii“ sunt incluse credite bugetare în valoare de 1.000 mii lei și credite de angajament de 2.000 mii lei.  +  Articolul 33(1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, să achiziționeze, potrivit prevederilor legale în vigoare, autovehicule cu dotări specifice, autoutilitare, autoturisme, autobuze și motociclete necesare desfășurării în bune condiții a activităților structurilor/instituțiilor din cadrul/ subordinea ministerului, din excedentul veniturilor proprii obținute din activitatea de confecționare și valorificare a plăcilor cu numere de înmatriculare cu fond reflectorizant.(2) Limita în care se pot efectua plăți pentru achizițiile publice de la alin. (1) este de 114.000 mii lei. (la 17-08-2019, Alineatul (2) din Articolul 33 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul 25, Capitolul II din ORDONANȚA nr. 12 din 12 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 14 august 2019 )  +  Articolul 34În bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 72 „Active financiare“, alineatul 72.01.01 „Participarea la capitalul social al societăților comerciale“, este prevăzută suma de 100 mii lei, care se utilizează în anul 2019 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 3 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 933/2018 privind înființarea Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A.  +  Articolul 35În anul 2019, sumele aferente schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă, prevăzute la art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările și completările ulterioare, se cuprind în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.13 „Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)“.  +  Articolul 36În bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2019, suma prevăzută la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, alineatul 51.01.55 „Întreținerea infrastructurii feroviare publice“ se utilizează cu prioritate pentru:a) plata obligațiilor către bugetul general consolidat;b) asigurarea cheltuielilor stabilite de lege, aferente activității de întreținere și funcționare a infrastructurii feroviare publice prestate de administratorul infrastructurii feroviare, precum și a cheltuielilor stabilite prin contracte de prestări servicii, inclusiv cu sucursalele/filialele acestuia.  +  Articolul 37(1) Suma de 190.000 mii lei, din totalul sumei prevăzute în bugetul Ministerului Transporturilor la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 72 „Active financiare“, articolul 72.01 „Active financiare“, alineatul 72.01.01 „Participare la capitalul social al societăților comerciale“, se alocă pentru majorarea, în condițiile legii, a contribuției statului la capitalul social al Societății Comerciale de Transport cu Metroul București „Metrorex“ - S.A.(2) Suma prevăzută la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, Societății Comerciale de Transport cu Metroul București „Metrorex“ - S.A. într-un cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului și se utilizează pentru acoperirea subcompensării de la bugetul de stat a pachetului de servicii la transportul cu metroul aferent anului 2018. (3) Suma de 140.000 mii lei, din totalul sumei prevăzute în bugetul Ministerului Transporturilor la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 72 „Active financiare“, articolul 72.01 „Active financiare“, alineatul 72.01.01 „Participare la capitalul social al societăților comerciale“, se alocă pentru majorarea, în condițiile legii, a contribuției statului la capitalul social al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători“ - S.A.(4) Suma prevăzută la alin. (3) se virează de către Ministerul Transporturilor, după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători“ - S.A. într-un cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului și se utilizează pentru acoperirea subcompensării de la bugetul de stat a pachetului minim social aferent serviciului public de transport feroviar de călători aferent anilor 2008-2014 și se utilizează cu condiția ca Ministerul Transporturilor să își asume subcompensarea aferentă acestei perioade, iar suma alocată să se încadreze în cuantumul compensării calculat potrivit legislației în vigoare.(5) În vederea implementării prevederilor Legii nr. 291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Iași - Târgu Mureș, Autostrada Unirii, în bugetul Ministerului Transporturilor, din totalul sumelor prevăzute în anexa nr. 3/24/29 Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții la fișa cod obiectiv 3 „Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate și alte studii“, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul X „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune“, se alocă pentru anul 2019 credite de angajament în sumă de 37.380 mii lei și credite bugetare în sumă de 9.309 mii lei, pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investiții Autostrada Iași - Târgu Mureș. (6) În vederea implementării obiectivului de investiții Autostrada Brașov - Bacău, în bugetul Ministerului Transporturilor, din totalul sumelor prevăzute în anexa nr. 3/24/29 Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții la fișa cod obiectiv 3 „Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate și alte studii“, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul X „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)“, se alocă, pentru anul 2019, credite de angajament în sumă de 59.901 mii lei și credite bugetare în sumă de 8.985 mii lei, pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investiții Autostrada Brașov - Bacău.  +  Articolul 38(1) Pentru proiectele de infrastructură de transport se autorizează Ministerul Transporturilor să introducă în buget, în cursul întregului an, în anexele nr. 3/24/02, 3/24/23, 3/24/27 și 3/24/29, după caz, proiectele de investiții noi cu credite de angajament necesare implementării acestora, la nivelul prevăzut în documentațiile tehnico-economice aprobate în condițiile legii. (2) În termen de 5 zile de la aprobarea modificărilor prevăzute la alin. (1), Ministerul Transporturilor le comunică Ministerului Finanțelor Publice concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul ministerului, modificate, însușite de ordonatorul principal de credite. (3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, la solicitarea Ministerului Transporturilor, pe baza comunicărilor transmise potrivit alin. (2), să aprobe repartizarea pe trimestre a modificărilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 39(1) Se autorizează Ministerul Transporturilor, în calitate de ordonator principal de credite, să preia de la autoritățile publice locale documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiție „Varianta de ocolire Salonta“, județul Bihor.(2) În termen de 30 de zile de la data preluării documentației tehnico-economice prevăzute la alin. (1), Ministerul Transporturilor inițiază demersurile privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Varianta de ocolire Salonta“ și în baza acesteia introduce proiectul de investiții în condițiile art. 38.(3) Se autorizează Ministerul Transporturilor, în calitate de ordonator principal de credite, să preia de la autoritățile publice locale documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiție „Varianta de ocolire Est Municipiul Buzău“, județul Buzău. (4) În termen de 30 de zile de la data preluării documentației tehnico-economice prevăzute la alin. (3), Ministerul Transporturilor inițiază demersurile privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Varianta de ocolire Est Municipiul Buzău“, județul Buzău, și în baza acesteia introduce proiectul de investiții în condițiile art. 38.  +  Articolul 40În anul 2019, prin derogare de la prevederile art. 23 alin. (2) din Legea nr. 56/2012 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe ale Securității Naționale, cu modificările și completările ulterioare, sumele alocate de la bugetul de stat Academiei de Științe ale Securității Naționale sunt cuprinse în anexa nr. 3/25 a Ministerului Educației Naționale, la capitolul 53.01 „Cercetare fundamentală și cercetare dezvoltare“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“.  +  Articolul 41(1) Din bugetul Ministerului Educației Naționale, de la capitolul 65.01 „Învățământ“, titlul 57 „Asistență socială“, în baza art. 111 alin (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se finanțează, ca program național, „Programul de susținere a educației «Merg la școală», pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal și profesional de stat“. Programul se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(2) În anexa nr. 3/25/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2017-2022“, la bugetul Ministerului Educației Naționale, la capitolul 65.10 „Învățământ“, sunt cuprinse suma de 500 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor curente și de capital aferente înființării în cadrul Centrului Național de Evaluare și Examinare a biroului pentru învățământul în limbile minorităților naționale cu sediul la Cluj-Napoca, precum și suma de 500 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor curente și de capital aferente înființării în cadrul Institutului de Științe ale Educației a biroului pentru învățământul în limbile minorităților naționale cu sediul la Miercurea-Ciuc.(3) În anul 2019, prin excepție de la prevederile art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor, proiectelor sau categoriilor de investiții care se finanțează, potrivit legii, din fonduri externe și fonduri structurale se aprobă de către Ministerul Educației Naționale, indiferent de valoarea acestora. (4) Prevederea se aplică obiectivelor, proiectelor sau categoriilor de investiții care se derulează de către instituțiile de învățământ superior. (5) Ministerul Educației Naționale poate asigura prin bugetul propriu cofinanțarea cheltuielilor aferente acestor obiective, proiecte sau categorii de investiții ai căror beneficiari sunt instituțiile de învățământ superior, finanțate integral din venituri proprii.  +  Articolul 42În cadrul sumelor alocate de la bugetul de stat în bugetul Ministerului Sănătății, la capitolul 66.01 „Sănătate“, sunt cuprinse și sumele aferente aplicării prevederilor art. 57 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.  +  Articolul 43În bugetul Ministerului Sănătății, la capitolul 66.01 „Sănătate“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, sunt cuprinse și sume reprezentând atât credite de angajament, cât și credite bugetare, pentru:a) lucrări de construcții, reparații capitale, achiziție de echipamente și aparatură medicală la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyan Kristof“, Sfântu Gheorghe, județul Covasna: 12.703 mii lei;b) extindere, modernizare ambulatoriu, spitalizare zi și bloc operator la Spitalul Județean Zalău, precum și dotare cu aparatură medicală și echipamente la Spitalul Județean Zalău, județul Sălaj: 15.000 mii lei;c) lucrări de construcții, reparații capitale, achiziție de echipamente și aparatură medicală la Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc, județul Harghita: 30.680 mii lei;d) lucrări de construcții, reabilitare energetică și lucrări conexe la Spitalul Clinic Județean Mureș, județul Mureș: 14.500 mii lei credite de angajament și 8.000 mii lei credite bugetare. (la 17-08-2019, Litera d) din Articolul 43 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul 25, Capitolul II din ORDONANȚA nr. 12 din 12 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 14 august 2019 )  +  Articolul 44Abrogat. (la 17-08-2019, Articolul 44 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 4, Articolul 25, Capitolul II din ORDONANȚA nr. 12 din 12 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 14 august 2019 )  +  Articolul 45Se autorizează Ministerul Public să efectueze redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii de credite din subordine, în cadrul bugetului aprobat pe anul 2019 și cu încadrarea în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.  +  Articolul 46Din bugetul Ministerului Economiei la capitolul 80.01 „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă“, titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.01.53 „Transferuri pentru finanțarea lucrărilor de pază și întreținere la Combinatul Minier Krivoi Rog Ucraina“, se suportă și cheltuielile aferente serviciilor prestate și neplătite aferente trimestrului IV al anului 2018.  +  Articolul 47(1) Sumele alocate de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare ale Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, potrivit art. 41 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asigură de la titlul 55 „Alte transferuri“ și se utilizează potrivit prevederilor prezentei legi. (2) Fondurile de rezervă constituite la nivelul Societății Române de Radiodifuziune din profitul anilor precedenți pot fi utilizate de către aceasta pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare.(3) Din suma prevăzută în bugetul Societății Române de Radiodifuziune se pot asigura și cheltuieli ce decurg din angajamente legale încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.(4) Veniturile proprii încasate potrivit Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot fi utilizate de către Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare.  +  Articolul 48Până la data de 31 decembrie 2019, prin derogare de la prevederile art. 20 din Legea nr. 31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea cheltuielilor academiei se asigură de la bugetul de stat, iar veniturile proprii realizate se virează la acest buget.  +  Articolul 49Pentru aplicarea prevederilor art. 65 alin. (5) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, bugetul Inspecției Judiciare este prevăzut în anexa nr. 03/57.  +  Articolul 50Abrogat. (la 29-11-2019, Articolul 50 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 4, Articolul 23, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 28 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 29 noiembrie 2019 )  +  Articolul 51(1) În bugetul Ministerului Afacerilor Externe este cuprinsă și suma de 85.000 mii lei destinată finanțării în anul 2019 a acțiunilor aferente organizării și desfășurării alegerilor pentru Parlamentul European și pentru alegerea Președintelui României. (la 17-08-2019, Alineatul (1) din Articolul 51 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul 25, Capitolul II din ORDONANȚA nr. 12 din 12 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 14 august 2019 ) (2) În bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Național de Statistică este cuprinsă și suma de 11.740 mii lei destinată finanțării în anul 2019 a acțiunilor aferente organizării și desfășurării alegerilor pentru Parlamentul European și pentru alegerea Președintelui României.(3) În bugetul Ministerului Afacerilor Interne este cuprinsă și suma de 395.750 mii lei destinată finanțării în anul 2019 a acțiunilor aferente organizării și desfășurării alegerilor pentru Parlamentul European și pentru alegerea Președintelui României. (la 29-11-2019, Alineatul (3) din Articolul 51 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul 23, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 28 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 29 noiembrie 2019 ) (4) În bugetul Serviciului de Telecomunicații Speciale este cuprinsă și suma de 16.435 mii lei destinată finanțării în anul 2019 a acțiunilor aferente organizării și desfășurării alegerilor pentru Parlamentul European și pentru alegerea Președintelui României.(5) În bugetul Autorității Electorale Permanente este cuprinsă și suma de 54.412 mii lei destinată finanțării în anul 2019 a acțiunilor aferente organizării și desfășurării alegerilor pentru Parlamentul European și pentru alegerea Președintelui României.(6) Se autorizează ordonatorii principali de credite să majoreze sumele prevăzute la alin. (1)-(5), inclusiv prin virări de credite de angajament și credite bugetare, în condițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Președintele României, cu încadrarea în bugetul aprobat pe anul 2019. (la 17-08-2019, Articolul 51 din Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul 25, Capitolul II din ORDONANȚA nr. 12 din 12 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 14 august 2019 )  +  Articolul 52Abrogat. (la 17-08-2019, Articolul 52 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 7, Articolul 25, Capitolul II din ORDONANȚA nr. 12 din 12 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 14 august 2019 )  +  Articolul 53(1) Fondurile publice reprezentând contravaloarea exproprierilor aferente lucrărilor de utilitate publică de interes național efectuate în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, se prevăd în programul de investiții publice în poziție globală la poziția „C - Alte cheltuieli de investiții“, la fișa cod obiectiv 1 „a) Achiziții de imobile, inclusiv terenuri“.(2) Prevederile alin. (1) se aplică obiectivelor/proiectelor de investiții noi și în continuare ale operatorilor economici cu capital integral sau majoritar de stat și pentru care din fonduri publice se finanțează doar contravaloarea exproprierilor aferente.(3) În funcție de valoarea necesară a fi alocată din fonduri publice pentru exproprieri, documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții prevăzute la alin. (1) se aprobă/reaprobă potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 54Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, să introducă pe parcursul întregului an, după caz, fișele de investiții aferente poziției „C - Alte cheltuieli de investiții“ în programul de investiții publice anexă la bugetul acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.  +  Articolul 55(1) Documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții noi, documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiții incluse la poziția „C - Alte cheltuieli de investiții“ ale căror valori se încadrează în limitele prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, care se finanțează, potrivit legii, din fonduri publice și se derulează prin operatori economici cu capital integral sau majoritar de stat, se aprobă/reaprobă de către ordonatorii principali de credite în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea cărora funcționează aceștia.(2) Actualizarea și aprobarea valorii actualizate a fiecărui obiectiv/proiect de investiții, lucrări de intervenții, care se finanțează, potrivit legii, din fonduri publice și se derulează prin operatori economici cu capital integral sau majoritar de stat, sunt de competența ordonatorilor principali de credite în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea cărora funcționează aceștia.  +  Articolul 56(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2019, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, precum și creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare, atât în bugetul propriu, cât și al instituțiilor publice din subordine finanțate integral din bugetul de stat, iar în cazul proiectelor finanțate în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei să introducă sumele aferente și la partea de venituri.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice din subordine finanțate parțial din bugetul acestora creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2019, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, precum și creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare.(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă creditele bugetare și creditele de angajament conform prevederilor alin. (1) și (2) în anexele aprobate de către aceștia potrivit prevederilor prezentei legi, respectiv în anexele la bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice din subordine, repartizate pe ani, și să le comunice, în termen de 10 zile, Ministerului Finanțelor Publice.(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 57Creditele de angajament și creditele bugetare prevăzute pentru alineatul 30.01.01 „Dobânzi aferente datoriei publice interne directe“ se majorează cu valoarea primelor aferente titlurilor de stat emise pe piața internă și externă, concomitent cu înregistrarea creditelor de angajament și a creditelor bugetare negative la nivelul primelor încasate la alineatul 30.01.03 „Prime la emisiunea titlurilor de stat“, respectiv la alineatul 30.02.04 „Prime la emisiunea titlurilor de stat“, astfel încât creditele de angajament și creditele bugetare aprobate pentru titlul 30 „Dobânzi“ să nu depășească programul anual aprobat prin legea bugetului de stat.  +  Articolul 58(1) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între capitolele de cheltuieli pentru asigurarea plății la scadență a rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor interne și externe, a plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente împrumuturilor, precum și derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, preaderare și postaderare și a programelor cu finanțare rambursabilă.(2) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajamente de la titlul „Alte transferuri“, alineatele „Programe cu finanțare rambursabilă“, „Programe comunitare“, „Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă“, „Programe ISPA“, „Cheltuieli neeligibile ISPA“, la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.  +  Articolul 59Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze plăți pentru acoperirea unor costuri generate de aspecte legale neprevăzute la momentul contractării sau demarării procesului de contractare a împrumuturilor aferente emisiunilor de euroobligațiuni pe piețele externe și plății serviciului datoriei publice aferente acestora, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, din capitolul 55.01 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi“, titlul 20 „Bunuri și servicii“, articolul 20.24 „Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor“, alineatul 20.24.01 „Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe“.  +  Articolul 60Virările de credite bugetare și credite de angajament neutilizate se vor face cu respectarea prevederilor art. 12 lit. e) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată. Virările de credite bugetare și credite de angajament neutilizate aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare și din fonduri rambursabile se pot realiza în structura proiectelor inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente cu încadrarea în valoarea totală a titlurilor de cheltuieli 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ și 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 61În anul 2019, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor de pensii și asistență socială finanțate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale și care se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. se calculează prin aplicarea unui coeficient de 1,1% asupra valorii sumelor plătite.  +  Articolul 62(1) Pentru anul 2019, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul planificat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:a) operatorii economici care au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anului 2018 pot majora cheltuielile de natură salarială în limita creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat care nu poate depăși 80% din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz, cu condiția reducerii plăților restante realizate la finele anului 2018 într-un cuantum de minimum 30%; b) operatorii economici care nu au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anul 2018 pot majora cheltuielile de natură salarială cu condiția ca în anul 2019 să nu programeze plăți restante, iar dacă programează, să prevadă reducerea acestora față de nivelul planificat al anului precedent cel puțin cu nivelul indicelui de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat recalculat conform alin. (2).(2) Pentru determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzută la alin. (1), nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:a) sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2019, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2018.(3) Pentru determinarea productivității muncii, prevăzută la alin. (1) lit. a), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acesteia, veniturile din exploatare se ajustează după cum urmează:a) veniturile totale din exploatare se diminuează cu sumele primite de la buget și, după caz, cu veniturile din exploatare obținute ca urmare a unor situații sau activități conjuncturale și care nu se mai regăsesc fie în anul precedent, fie în anul curent;b) veniturile din exploatare ale anului precedent, determinate pe baza prețurilor/tarifelor stabilite prin acte normative/ administrative, pentru comparabilitatea productivității muncii, vor fi recalculate folosind prețurile utilizate pentru determinarea veniturilor din exploatare ale anului curent, în cazul în care are loc o scădere a prețurilor/tarifelor.(4) Indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat și a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz, se determină prin raportarea nivelului programat al anului 2019 la nivelul realizat al anului 2018.(5) Operatorii economici care se încadrează în prevederile alin. (1) vor evidenția distinct sumele prevăzute la alin. (2) și (3), precum și indicatorii recalculați conform acestor sume, în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli.(6) La determinarea cheltuielilor de natură salarială se va ține seama și de necesitatea respectării nivelului indicatorilor de performanță rezultați din planurile de administrare elaborate conform prevederilor legale.  +  Articolul 63Disponibilitățile din sumele rambursate României pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară, existente în contul de disponibil al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, reprezentând sume recuperate de la beneficiari, se utilizează în exclusivitate pentru reîntregirea la bugetul de stat a sumelor utilizate pentru cofinanțarea programelor operaționale și se evidențiază conform art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 64Instituțiile de învățământ preuniversitar, astfel cum sunt definite la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și cele de pregătire, aplicație, formare profesională inițială și continuă nonuniversitară, din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, suportă din bugetele proprii cheltuielile pentru educarea, formarea profesională și culturală a personalului aparținând instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pe locurile finanțate de la bugetul de stat, indiferent de instituțiile din care provine acesta.  +  Articolul 65(1) În scopul implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite din structura cu rol de autoritate de management/autoritate națională a programelor privind cooperarea teritorială europeană conform Ordonanței Guvernului nr. 29/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, cu modificările și completările ulterioare, să efectueze diminuări de credite de angajament angajate aferente anului curent ca urmare a diminuărilor angajamentelor legale încheiate în anii anteriori cu sumele rezultate din dezangajarea fondurilor la nivelul proiectelor, conform contractelor în vigoare, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor alocate la nivel de program.(2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să modifice creditele de angajament aferente anilor anteriori, anului curent, precum și estimările pe anii următori, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor alocate la nivel de program.  +  Articolul 66Prin hotărâri ale Guvernului se pot aloca temporar sume din veniturile din privatizare în lei și în valută, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului și contul curent în valută al Ministerului Finanțelor Publice deschis la Banca Națională a României, ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management pentru asigurarea plăților aferente cererilor de rambursare/cererilor de plată pentru cheltuielile eligibile rambursabile din fonduri europene, în conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 67(1) Pentru anul 2019 pentru sprijinirea așezămintelor religioase din afara granițelor, care desfășoară activități deosebite în vederea menținerii identității lingvistice, culturale și religioase a românilor din afara granițelor, se alocă suma de 295.200 euro/lună. (2) Pentru anul 2019, numărul de contribuții pentru personalul neclerical trimis să deservească așezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române, prevăzut în anexa nr. I, capitolul III - Culte, lit. E, art. 9 alin. (1) lit. b) pct. (ii) din Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se menține la 59 de contribuții.(3) Pentru anul 2019, numărul de posturi pentru personalul clerical în unitățile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la anexa nr. I, capitolul III, lit. C, nr. crt. 1 - poziția „Vicepreședinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal, prim-rabin“ din Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se menține la 53 de posturi. (4) Pentru anul 2019, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unitățile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la anexa nr. I, capitolul III, lit. C, nr. crt. 3 - poziția „Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop“, aferent funcției de consilier eparhial, din Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se menține la 734 de posturi.  +  Articolul 68În anul 2019 cuantumul brut al contribuțiilor lunare pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară se menține la nivelul cuantumului brut acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2018.  +  Articolul 69Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice detalierea în structură, pe funcții, a numărului maxim de posturi finanțat în condițiile legii și salariul mediu de bază pe funcții din anul 2019, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 70(1) Creditele de angajament prevăzute în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite reprezintă limita maximă în cadrul căreia în anul 2019 pot fi încheiate angajamentele legale astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze la nivel de subcapitol și paragraf, precum și la nivel de articol și alineat creditele de angajament aprobate în anexa nr. 3/XX/01 și anexa nr. 11 și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 71În anul 2019, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, în conformitate cu prevederile art. 220^6 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din contribuția asiguratorie pentru muncă încasată la bugetul de stat se distribuie lunar, până la sfârșitul lunii în curs, o cotă de:a) 12%, care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare;b) 17%, care se face venit la bugetul asigurărilor pentru șomaj;c) 2%, care se face venit la Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;d) 21%, care se face venit la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru plata concediilor medicale;e) 48%, care se face venit la bugetul de stat într-un cont distinct.  +  Articolul 72Anexele nr. 1-11*) fac parte integrantă din prezenta lege.*) Anexele nr. 1, 2, 4-11 sunt reproduse în facsimil.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  București, 15 martie 2019.Nr. 50.  +  Anexa nr. 1TOTAL
  BUGETUL DE STAT
  pe anii 2019-2022
  - Sinteză -
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/ TitluArticolAlineatDenumire indicatorProgram 2019Estimări 2020Estimări 2021Estimări 2022
  AB1234
  000101VENITURI - TOTAL164.494.130162.384.364167.642.821189.004.234
  000201I. VENITURI CURENTE137.565.829142.465.055149.790.218160.498.236
  000301A. VENITURI FISCALE114.546.832118.802.886124.287.302133.082.528
  000401A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL21.885.29429.664.66131.993.93834.482.818
  000501A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE19.880.929.20.868.85422.339.72023.911.044
  0101IMPOZIT PE PROFIT17.157.59417.936.44119.200.62720.551.154
  01Impozit pe profit de la agenții economici15.916.59416.663.44117.895.62719.215.154
  02Impozit pe profit de la băncile comerciale1.241.0001.273.0001.305.0001.336.000
  0201ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE2.723.3352.932.4133.139.0933.359.890
  02Impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorului463499534572
  03Impozit pe dividende datorat de persoane juridice73.86179.53285.13891.126
  04Impozitul pe reprezentante4.0784.3914.7005.031
  06Impozit pe venitul microîntreprinderilor2.644.9292.847.9873.048.7173.263.157
  50Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice4444
  030001A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE1.340.8438.094.4618.917.8169.798.551
  0301IMPOZIT PE VENIT23.560.79025.763.80228.401.21031.211.553
  02Impozit pe venituri din salarii19.534.63421.551.26923.955.30126.534.116
  04Impozit pe venituri din dividende1.463.1531.586.7631.709.4201.841.558
  05Impozit pe venituri din dobânzi88.68290.98893.35395.781
  06Impozit pe venituri din pensii957.8821.049.4551.149.7831.259.702
  07Impozit pe veniturile din premii22.68323.27323.87824.499
  11Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală57.10663.36970.08677.306
  18Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal122.733125.379128.079130.836
  19Sume virate pentru sponsorizarea entităților nonprofit-250.041-260.797-287.906-318.359
  21Impozit pe veniturile din arenda bunurilor agricole98.406100.964103.589106.283
  22Impozit pe veniturile din jocuri de noroc84.61186.81189.06891.383
  23Impozitul pe venitul realizat de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II-impozit pe profit, care nu generează o persoană juridică 1.7301.8281.9202.016
  24Impozit pe veniturile realizate de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului III-impozitul pe veniturile microînteprinderilor, care nu generează o persoană juridică528558586615
  25Impozitul pe veniturile obținute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit Legii nr. 170/20169101011
  26Impozitul pe veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă35.93837.98639.88641.880
  50Impozit pe venituri din alte surse130.183133.568137.041140.604
  51Impozit pe venit afferent declarației unice704.008781.227864.024953.044
  60Regularizări508.545391.151323.092230.278
  0401COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD)-22.219.947-17.669.341-19.483.394-21.413.002
  01Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)-22.219.947-17.669.341-19.483.394-21.413.002
  050001A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL663.522701.346736.402773.223
  0501ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL663.522701.346736.402773.223
  01Impozit pe veniturile realizate de persoanele nerezidente663.474701.295736.349773.167
  50Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital48515356
  100001A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII91.377.00987.741.10290.777.20096.955.701
  1001TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ69.647.95671.717.75273.450.13878.508.428
  1101SUME DEFALCATE DIN TVA-14.792.359-19.841.110-20.801.154-21.555.933
  01Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (se scad)-938.772-2.205.532-2.208.009-2.210.446
  02Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București (se scad)-1.665.041-6.620.478-6.653.919-6.686.824
  05Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (se scad)-600.000-300.000-300.000-300.000
  06Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)-11.409.946-10.536.500-11.460.626-12.180.063
  09Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat (se scad)-178.600-178.600-178.600-178.600
  1201ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII1.149.0141.178.8891.208.3631.237.363
  01Impozit pe țițeiul din producția internă și gazele naturale1122
  03Cote aplicate asupra veniturilor realizate în domeniul aviației civile1111
  05Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun și a cafelei12121313
  11Taxa pe venituri suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale.916.217940.039963.539986.663
  12Taxa specială pentru exploatarea resurselor naturale74.62676.56778.48380.366
  13Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice și a gazului metan158.145162.257166.313170.305
  50Alte impozite și taxe generale pe cifra de afaceri, vânzăti și valoare adăugată12121213
  1401ACCIZE31.071.02832.374.58034.493.30936.217.974
  1501TAXE PE SERVICII SPECIFICE59626569
  50Alte taxe pe servicii specifice59626569
  1601TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI4.301.3112.310.9292.426.4792.547.800
  01Taxe pentru jocurile de noroc2.092.8802.212.1732.322.7832.438.922
  03Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare2.185.33174.34178.05881.959
  04Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale21.25222.46323.58724.766
  05Taxa asupra unor activități dăunătoare sănătății și din publicitatea lor334353371389
  07Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru eliberarea autorizațiilor de transport în trafic internațional1.4151.4951.5701.649
  50Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități99104110115
  170001A5. IMPOZIT PE COMERȚUL EXTERIOR ȘI TRANZACȚIILE INTERNAȚIONALE1.144.6971.246.5751.355.0271.471.559
  1701VENITURI ÎNCADRATE IN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE1.144.6971.246.5751.355.0271.471.559
  01Taxe vamale1.144.6971.246.5751.355.0271.471.559
  180001A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE139.832150.548161.137172.450
  1801ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE139.832150.548161.137172.450
  07Impozitul specific138.879149.509160.046171.304
  50Alte impozite și taxe9831.0391.0911.146
  200001B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI9.355.86510.931.51912.238.95013.597.178
  2001CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR5.345.9286.255.9036.897.6557.590.205
  05Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate2.434.0122.664.6032.917.0393.193.390
  08Venituri din contribuția asigurătorie pentru muncă aferenta bugetului de stat2.911.5813.590.9463.980.2444.396.425
  50Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de angajatori (+ restanțe anii anteriori din contribuția agenților economici pentru persoane cu handicap)335354372390
  2101CONTRIBUȚIILE ASIGURATILOR4.009.9374.675.6165.341.2956.006.973
  50Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de asigurați4.009.9374.675.6165.341.2956.006.973
  290001C. VENITURI NEFISCALE13.663.13212.730.65013.263.96613.818.530
  300001C1. VENITURI DIN PROPRIETATE11.831.64710.835.36211.307.50511.800.050
  3001VENITURI DIN PROPRIETATE10.950.5279.931.33310.380.87510.851.181
  01Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome442.210467.416490.787515.326
  04Vărsăminte din veniturile nete al Băncii Naționale a României654.632671.652688.443704.966
  05Venituri din concesiuni și închirieri2.033.8942.149.8272.257.3192.370.186
  08Venituri din dividende6.830.0205.633.8315.915.5226.211.297
  11Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră988.9781.007.7691.027.9241.048.482
  50Alte venituri din proprietate793838880924
  3101VENITURI DIN DOBÂNZI881.120904.029926.630948.869
  03Alte venituri din dobânzi881.120904.029926.630948.869
  330001C2.VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII1.831.4851.895.2881.956.4612.018.480
  3301VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI382.886392.844402.663412.330
  02Taxe consulare30.78031.58132.37033.147
  03Venituri din taxe pentru prestații vamale606621637652
  04Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare124127130133
  05Taxe și alte venituri în învățământ174179183188
  06Venituri din expertiza tehnică judiciară și extrajudiciară18181919
  08Venituri din prestări de servicii164.744169.028173.253177.412
  09Taxe și alte venituri din protecția mediului22.73923.33123.91424.488
  16Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa245251257264
  17Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare4.1064.2134.3184.422
  23Venituri din timbrul judiciar17181819
  25Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat57.10858.59360.05861.500
  26Venituri din despăgubiri26.04926.72727.39528.052
  29Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate și pentru emiterea sau modificarea unui acord de preț în avans913937960984
  50Alte venituri din prestări de servicii și alte activități75.26377.22079.15181.050
  3401VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE21.39921.95522.50423.044
  01Venituri din taxe pentru eliberări de permise și certificate72747678
  50Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise21.32721.88122.42822.966
  3501AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI905.270928.809952.028974.876
  01Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale534.026547.911561.608575.087
  02Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe518532545558
  03Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii273.718280.835287.856294.764
  04Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen153157161164
  05Amenzi judiciare18.99119.48519.97220.452
  06Încasări rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a săvârșirii infracțiunilor la regimul drogurilor și precursorilor949699101
  07Penalități datorate în cazul eșalonărilor la plata28.66629.41230.14730.870
  08Penalități de nedeclarare42.27243.37144.45545.522
  50Alte amenzi, penalități și confiscări6.8327.0107.1857.358
  3601DIVERSE VENITURI521.930551.680579.266608.230
  01Venituri din aplicarea prescripției extinctive115.316121.889127.983134.382
  02Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri4.5734.8345.0765.330
  03Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite15.44516.32517.14117.998
  05Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice22.30123.57224.75125.989
  11Venituri din ajutoare de stat recuperate14.05314.85415.59716.377
  14Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită2.4592.5992.7292.865
  16Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate și a fructelor în instituțiile școlare69.18673.13076.78780.626
  18Sume provenind din executarea silită a debitelor reprezentând contravaloarea lucrărilor de regenerare neexecutate de proprietarii de păduri34363840
  19Venituri din recuperarea creanțelor fiscale41434547
  20Vărsăminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr. 118/201028303234
  24Venituri din compensarea creanțelor din despăgubiri283299314330
  27Venituri din comisionul perceput de către inspectoratele teritoriale de muncă, datorat pana la data de 31 decembrie 2010388410431453
  28Comision de risc aferent programului de stimulare a cumpărării de autoturisme4444
  48Sume reținute de statul membru de înregistrare din sumele transferate statelor membre de consum1.2411.3121.3781.447
  50Alte venituri276.578292.343306.960322.308
  390001II. VENITURI DIN CAPITAL317.302335.388352.158369.809
  3901VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI317.302335.388352.158369.809
  01Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice7.1617.5697.9488.345
  02Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat și de mobilizare1.8932.0012.1012.249
  03Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului16.54217.48518.35919.277
  06Venituri obținute în procesul de stingere a creanțelor bugetare272.067287.574301.953317.051
  07Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau a unităților administativ-teritoriale8929439901.040
  09Venituri rezultate din garanțiile acordate și plătite instituțiilor de credit în cadrul programului "Prima casa"8.9349.4449.91610.412
  50Alte venituri din valorificarea unor bunuri9.81310.37210.89111.435
  400001III. OPERAȚIUNI FINANCIARE5.6875.8355.9816.124
  4001ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE5.6875.8355.9816.124
  04Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiară181186191195
  50Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate5.5065.6495.7905.929
  4501SUME PRIMITE DE LA UE /ALTI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI36.757680424424
  4601ALTE SUME PRIMITE DE LA UE108.721
  04Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020108.721
  4801SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-202026.459.83419.577.40617.494.04028.129.641
  5001CHELTUIELI - BUGET DE STAT
  I. Credite de angajament261.168.403200.190.447193.702.595197.053.724
  II. Credite bugetare202.781.473196.769.855199.170.226221.111.062
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament236.603.217185.933.350179.627.936183.520.225
  II. Credite bugetare192.273.920188.829.735190.452.440211.370.469
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament52.624.47755.688.51857.645.27959.977.289
  II. Credite bugetare52.624.47755.688.51857.645.27959.977.289
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament8.725.4848.260.3818.201.9348.391.275
  II. Credite bugetare8.730.4458.260.3818.201.9348.391.275
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament12.662.23413.132.86413.471.34813.526.865
  II. Credite bugetare12.662.23413.132.86413.471.34813.526.865
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament5.188.7944.670.6194.761.4214.692.570
  II. Credite bugetare4.651.9944.670.6194.761.4214.692.570
  50TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  I. Credite de angajament100.000100.000100.000100.000
  II. Credite bugetare100.000100.000100.000100.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament23.158.41722.052.53721.918.59927.281.542
  II. Credite bugetare22.326.42023.376.38623.954.47730.303.819
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament24.984.13715.783.20514.950.78615.120.407
  II. Credite bugetare15.967.48215.392.58715.735.22815.914.327
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament410.03482.87455.16138.225
  II. Credite bugetare290.06279.44046.66145.725
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament35.940.70237.509.71638.444.66639.260.581
  II. Credite bugetare35.940.70237.509.71638.444.66639.260.581
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament67.125.34823.323.44114.992.68510.417.592
  II. Credite bugetare33.663.57325.526.92922.702.38934.215.314
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament4.472.4924.272.6824.333.5984.385.214
  II. Credite bugetare4.470.1224.272.6824.333.5984.385.214
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament1.211.0981.056.513752.459328.665
  II. Credite bugetare846.409819.6131.055.439557.490
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament22.356.55712.173.79112.195.89011.880.945
  II. Credite bugetare8.298.9245.856.8146.839.0178.088.039
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament20.996.44312.133.99112.156.09011.841.145
  II. Credite bugetare6.938.8105.817.0146.799.2178.048.239
  72TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
  I. Credite de angajament1.360.11439.80039.80039.800
  II. Credite bugetare1.360.11439.80039.80039.800
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament2.208.6292.083.3061.878.7691.652.554
  II. Credite bugetare2.208.6292.083.3061.878.7691.652.554
  80TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
  I. Credite de angajament1.0001.0001.0001.000
  II. Credite bugetare1.0001.0001.0001.000
  81TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I. Credite de angajament2.207.6292.082.3061.877.7691.651.554
  II. Credite bugetare2.207.6292.082.3061.877.7691.651.554
  510001Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
  I. Credite de angajament46.180.98242.144.22441.442.17646.773.394
  II. Credite bugetare39.809.77142.371.04643.158.67348.230.190
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament41.607.80040.039.14539.542.51645.103.043
  II. Credite bugetare36.141.59840.262.17841.254.86146.556.819
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament5.455.9435.851.7116.117.3106.386.910
  II. Credite bugetare5.455.9435.851.7116.117.3106.386.910
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament1.396.3071.118.0291.152.5701.114.434
  II. Credite bugetare1.391.2371.118.0291.152.5701.114.434
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament12.623.80113.084.32513.422.77113.478.275
  II. Credite bugetare12.623.80113.084.32513.422.77113.478.275
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament595.000100.000222.000222.000
  II. Credite bugetare82.000100.000222.000222.000
  50TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  I. Credite de angajament100.000100.000100.000100.000
  II. Credite bugetare100.000100.000100.000100.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament2.064.8174.849.1144.979.15810.473.073
  II. Credite bugetare1.512.4014.849.1144.979.15810.473.073
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament12.593.61010.474.41810.885.81311.076.877
  II. Credite bugetare10.492.44210.953.42811.512.20611.752.832
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament85.97049.44546.22530.225
  II. Credite bugetare80.77837.78537.72537.725
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament616620620620
  II. Credite bugetare616620620620
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament5.308.5822.674.329874.490463.538
  II. Credite bugetare3.015.8652.430.0121.968.9421.233.859
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament1.383.0541.737.1541.741.5591.757.091
  II. Credite bugetare1.383.0541.737.1541.741.5591.757.091
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament100
  II. Credite bugetare3.461
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament2.556.553212.473211.591208.497
  II. Credite bugetare1.651.544216.262215.743211.517
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament1.526.539172.673171.791168.697
  II. Credite bugetare621.530176.462175.943171.717
  72TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
  I. Credite de angajament1.030.01439.80039.80039.800
  II. Credite bugetare1.030.01439.80039.80039.800
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament2.016.6291.892.6061.688.0691.461.854
  II. Credite bugetare2.016.6291.892.6061.688.0691.461.854
  81TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I. Credite de angajament2.016.6291.892.6061.688.0691.461.854
  II. Credite bugetare2.016.6291.892.6061.688.0691.461.854
  5101AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
  I. Credite de angajament23.952.16818.843.70518.414.37318.516.451
  II. Credite bugetare19.168.13718.591.51719.504.47719.297.292
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament22.228.14918.473.59318.045.16318.150.339
  II. Credite bugetare18.349.12718.217.61619.131.11518.928.160
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament5.243.8615.614.6165.868.9516.127.202
  II. Credite bugetare5.243.8615.614.6165.868.9516.127.202
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament1.191.435916.707961.984922.261
  II. Credite bugetare1.189.365916.707961.984922.261
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament100.000100.000100.000100.000
  II. Credite bugetare100.000100.000100.000100.000
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament595.000100.000222.000222.000
  II. Credite bugetare82.000100.000222.000222.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament659.86893.06895.89298.632
  II. Credite bugetare107.45293.06895.89298.632
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament9.222.5989.370.4309.908.78910.169.388
  II. Credite bugetare8.902.5989.370.4309.908.78910.169.388
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament85.91049.38546.22530.225
  II. Credite bugetare80.71837.72537.72537.725
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament616620620620
  II. Credite bugetare616620620620
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament5.080.5702.212.769824.490463.538
  II. Credite bugetare2.590.8651.968.4521.918.9421.233.859
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament48.19115.99816.21216.473
  II. Credite bugetare48.19115.99816.21216.473
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament100
  II. Credite bugetare3.461
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament1.524.019170.112169.210166.112
  II. Credite bugetare619.010173.901173.362169.132
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament1.524.019170.112169.210166.112
  II. Credite bugetare619.010173.901173.362169.132
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament200.000200.000200.000200.000
  II. Credite bugetare200.000200.000200.000200.000
  81TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I. Credite de angajament200.000200.000200.000200.000
  II. Credite bugetare200.000200.000200.000200.000
  01Autorități executive și legislative
  II. Credite bugetare9.710.739
  01Administrația prezidențială
  II. Credite bugetare48.259
  02Autorități legislative
  II. Credite bugetare621.197
  03Autorități executive
  II. Credite bugetare8.354.696
  04Alte organe ale autorităților publice
  II. Credite bugetare686.587
  03Contribuția la bugetul UE
  II. Credite bugetare8.627.398
  04Cofinanțarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană
  II. Credite bugetare830.000
  5301CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE
  I. Credite de angajament3.722.2201.707.9431.180.7451.094.534
  II. Credite bugetare2.138.0402.186.9531.807.1381.770.489
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament3.719.7001.705.3821.178.1641.091.949
  II. Credite bugetare2.135.5202.184.3921.804.5571.767.904
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament212.082237.095248.359259.708
  II. Credite bugetare212.082237.095248.359259.708
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament17.47219.67819.75020.102
  II. Credite bugetare17.47219.67819.75020.102
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament49.44146.85647.87548.889
  II. Credite bugetare49.44146.85647.87548.889
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament3.170.642904.221775.449725.914
  II. Credite bugetare1.389.4741.383.2311.401.8421.401.869
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament6060
  II. Credite bugetare6060
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament228.012461.56050.000
  II. Credite bugetare425.000461.56050.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament41.99135.91236.73137.336
  II. Credite bugetare41.99135.91236.73137.336
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament2.5202.5612.5812.585
  II. Credite bugetare2.5202.5612.5812.585
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament2.5202.5612.5812.585
  II. Credite bugetare2.5202.5612.5812.585
  01Cercetare fundamentală (de bază)
  II. Credite bugetare239.797