HOTĂRÂRE nr. 7 din 13 martie 2019pentru modificarea anexei nr. 1 la Normele metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția și desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, aprobate prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 9/2015
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 15 martie 2019  În temeiul art. 104 alin. (1) și (2) și al art. 110 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Normele metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția și desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, aprobate prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 9/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 2 noiembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Vajda Zsombor
  București, 13 martie 2019.Nr. 7.  +  ANEXĂ (Anexa nr. 1 la Normele metodologice)
  Modelul cererii pentru desemnarea ca operator de calculator al biroului electoral al secției de votare
  Cerere pentru desemnarea ca operator de calculator al biroului electoral al secției de votare
  Către:Autoritatea Electorală Permanentă,str. Stavropoleos nr. 6, București, sectorul 3, 030084, www.roaep.ro e-mail: operator@roaep.ro Subsemnatul, ........................... (numele, inițiala prenumelui tatălui, prenumele)
  CNP: Telefon: E-mail:solicit să fiu înscris în evidențele Autorității Electorale Permanente pentru a fi desemnat operator de calculator al biroului electoral al secției de votare.În cazul în care sunt declarat admis ca urmare a examinării practice a competențelor, doresc să particip la tragerea la sorți în vederea desemnării ca operator de calculator al biroului electoral al secției de votare în comuna/orașul/municipiul ........................., județul ……..………………………… .Pentru exercitarea funcției de operator de calculator al biroului electoral al secției de votare sunt dispus să mă deplasez doar pe raza județului ........................../municipiului București, la o distanță de maximum .....…. km de centrul localității mai sus menționate.Menționez că am luat cunoștință de atribuțiile care revin, potrivit legii, operatorului de calculator al biroului electoral al secției de votare, de obligația de a îndeplini această funcție în cazul în care voi fi desemnat, precum și de obligația de a asigura confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor, conform legii.Mă angajez să notific Autoritatea Electorală Permanentă de îndată ce datele și informațiile menționate în prezenta cerere se modifică sau în situația apariției unei incompatibilități.
  Data ........... Semnătura ............
  Notă de informare privind protecția datelor personaleAutoritatea Electorală Permanentă, cu sediul în strada Stavropoleos nr. 6, sector 3, București, cod poștal 030084, telefon/fax: 021.310.13.86, e-mail: office.sg@roaep.ro, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul organizării procedurilor de desemnare a operatorilor de calculator care contribuie la implementarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal - SIMPV. Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) - RGPD, temeiul legal al prelucrării fiind prevederile art. 110 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.Datele vor fi dezvăluite Serviciului de Telecomunicații Speciale, Ministerului Afacerilor Interne, instituțiilor prefectului și birourilor electorale, precum și, dacă este cazul, organelor de urmărire penală și instanțelor de judecată.Pe viitor, datele privind numele și prenumele, codul numeric personal, telefonul, e-mailul, ocupația și profesia, precum și copia actului de identitate ne permit să vă ținem la curent cu activitatea noastră. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate și nu vor fi transferate către state din cadrul/din afara Uniunii Europene.Menționăm că responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Autorității Electorale Permanente poate fi contactat la dpo@roaep.roConform RGPD, beneficiați de dreptul de acces (art. 15 din RGPD), dreptul la rectificare (art. 16 din RGPD) și dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 din RGPD).Pentru exercitarea acestor drepturi puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată olograf, care va conține în mod obligatoriu codul numeric personal. Cererea poate fi depusă la registratura Autorității Electorale Permanente, poate fi transmisă prin poștă, prin fax sau prin e-mail (scanată).În cazul în care considerați că drepturile cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal au fost încălcate, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau de a vă adresa instanței de judecată competente.
  Data ………………… Semnătura …………………
  ----