HOTĂRÂRE nr. 6 din 6 martie 2019pentru aprobarea modelului declarației de acceptare a candidaturii, a modelului listei de candidați, a modelului cererii de admitere a candidaturii independente, a modelului cererii de renunțare la candidatură și a modelului certificatului doveditor al alegerii ca membru din România în Parlamentul European care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 7 martie 2019  Având în vedere dispozițiile art. 16 alin. (2) și alin. (5) lit. c),art. 17 alin. (2),art. 19 alin. (4) și art. 52 alin. (3) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 66 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modelul declarației de acceptare a candidaturii, modelul listei de candidați, modelul cererii de admitere a candidaturii independente, modelul cererii de renunțare la candidatură și modelul certificatului doveditor al alegerii ca membru din România în Parlamentul European care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, prevăzute în anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Zsombor Vajda
  București, 6 martie 2019.Nr. 6.  +  Anexa nr. 1
  Modelul declarației de acceptare a candidaturii care va fi folosit
  la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
  DECLARAȚIE
  de acceptare a candidaturii
  Subsemnatul/a …...............…*), fiul/fiica lui …...(prenumele tatălui)...… și al …...(prenumele mamei).…, născut/ă la data de ....…… în …..........…**), cetățean .................….., domiciliat/ă în ….................................***), membru al …................................****), de profesie ..................……*****), având ocupația de ….............…******), declar prin prezenta că accept să candidez la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 din partea ...................................……*******).Cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că întrunesc toate condițiile prevăzute de lege pentru a candida.Data Semnătura candidatului................…. ..............…. *) Se înscriu numele și prenumele. **) Se înscriu localitatea și statul. ***) Cetățenii români trec adresa înscrisă în actul de identitate, iar cei cu domiciliul în străinătate menționează și statul în care și-au stabilit domiciliul; cetățenii celorlalte state membre ale Uniunii Europene trec adresa din România. ****) Se înscrie denumirea integrală a partidului politic ori a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale al cărui/cărei membru este cel care face declarația sau, în cazul candidaților independenți, mențiunea „Nu este cazul“. *****) Conform studiilor absolvite. ******) Se înscrie activitatea desfășurată la momentul efectuării declarației.*******) Se înscrie denumirea integrală a partidului politic, alianței politice, alianței electorale sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, după caz, sau mențiunea „candidat independent“.
   +  Anexa nr. 2
  Modelul listei de candidați care va fi folosit la alegerile
  pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
  LISTA DE CANDIDAȚI
  ai ….............................................*)
  la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
  Nr. crt.Numele și prenumelePrenumele părinților**)Locul nașterii***)Data nașterii CetățeniaAdresa****)Apartenența politică*****)Ocupația******)Profesia*******)
  1.
  2.
  3.
  ...
  ...
  ...
  Data ….......................…Semnătura conducerii….....................…********) *) Denumirea integrală și prescurtată a partidului politic, alianței politice, alianței electorale sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, după caz, care propune lista de candidați. **) Se înscriu prenumele tatălui și prenumele mamei. ***) Se înscriu localitatea și statul. ****) Pentru cetățenii români se trece adresa înscrisă în actul de identitate, iar pentru cei cu domiciliul în străinătate se menționează și statul în care și-au stabilit domiciliul; pentru cetățenii celorlalte state membre ale Uniunii Europene se trece adresa din România. *****) Se completează numai în cazul alianțelor politice sau electorale; se trece denumirea abreviată a partidului politic ori a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, după caz, al cărui/cărei membru este candidatul. ******) Se înscrie activitatea desfășurată la momentul întocmirii listei de candidați. *******) Conform studiilor absolvite.********) Se semnează de către conducerea partidului politic, alianței politice, alianței electorale, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, după caz, sau de către persoanele împuternicite în mod expres pentru a le semna.
   +  Anexa nr. 3
  Modelul cererii de admitere a candidaturii independente care va fi folosit
  la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
  CERERE DE ADMITERE
  a candidaturii independente la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
  Subsemnatul/a …................…*), fiul/fiica lui …...(prenumele tatălui)...… și al …...(prenumele mamei).…, născut/ă la data de ….............................… în …...............**), cetățean …........................, domiciliat/ă în .............…….., ........................***), de profesie …..............…****), având ocupația de …..................….*****), vă solicit prin prezenta să îmi admiteți candidatura ca independent la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.Data Semnătura candidatului................…. ..............…. *) Se înscriu numele și prenumele. **) Se înscriu localitatea și statul. ***) Cetățenii români trec adresa înscrisă în actul de identitate, iar cei cu domiciliul în străinătate menționează și statul în care și-au stabilit domiciliul; cetățenii celorlalte state membre ale Uniunii Europene trec adresa din România. ****) Conform studiilor absolvite.*****) Se înscrie activitatea desfășurată la momentul depunerii cererii.
   +  Anexa nr. 4
  Modelul cererii de renunțare la candidatură care va fi folosit
  la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
  CERERE
  de renunțare la candidatură
  Subsemnatul/a …...............…*), fiul/fiica lui …...(prenumele tatălui).… și al …..(prenumele mamei).…, născut/ă la data de …....................… în …................................**), cetățean …..................., domiciliat/ă în .............…….., ...........................***), membru al .......................……****), de profesie …............................*****), având ocupația de …..................…******), declar prin prezenta că renunț să candidez la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 din partea …......................*******).Data Semnătura candidatului................…. ..............…. *) Se înscriu numele și prenumele. **) Se înscriu localitatea și statul. ***) Cetățenii români trec adresa înscrisă în actul de identitate, iar cei cu domiciliul în străinătate menționează și statul în care și-au stabilit domiciliul; cetățenii celorlalte state membre ale Uniunii Europene trec adresa din România. ****) Se înscrie denumirea completă a partidului politic ori a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale al cărui/cărei membru este cel care face cererea, după caz, sau, în cazul candidaților independenți, mențiunea „Nu este cazul“. *****) Conform studiilor absolvite. ******) Se înscrie activitatea desfășurată la momentul depunerii cererii.*******) Se înscrie denumirea completă a partidului politic, alianței politice, alianței electorale, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, după caz, sau mențiunea „candidat independent“.
   +  Anexa nr. 5
  Modelul certificatului doveditor al alegerii care va fi folosit
  la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

  CERTIFICAT DOVEDITOR
  al alegerii ca membru din România în Parlamentul European
  Se certifică prin prezenta că doamna/domnul ...............…..*), născută/născut la data de …................. în …............**) cetățean ….....................…, domiciliată/domiciliat în …..............................***) având CNP …....................…****), a fost aleasă/ales în Parlamentul European în urma alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.
  Președintele Biroului Electoral Central
  ….............................*****)
  …..........................******) *) Se înscriu numele și prenumele. **) Se înscriu localitatea și statul. ***) Pentru cetățenii români se trece adresa înscrisă în actul de identitate, iar pentru cei cu domiciliul în străinătate se menționează și statul în care și-au stabilit domiciliul; pentru cetățenii celorlalte state membre ale Uniunii Europene se trece adresa din România. ****) Se completează doar pentru cetățenii români. *****) Se înscriu numele și prenumele, semnătura președintelui Biroului Electoral Central și se aplică ștampila Biroului Electoral Central.******) Se înscriu numărul de înregistrare și data.
  -----