NORME din 11 ianuarie 2019privind atestarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică
EMITENT
  • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 5 martie 2019    Notă
    Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1 din 11 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 173 din 5 martie 2019.
     +  Capitolul I Precizări generale introductive  +  Articolul 1(1) Prezentele norme reglementează condițiile și procedura unică de acces în profesia de psiholog și de schimbare a nivelului/treptei de atestare profesională în psihologie pentru psihologii care își derulează activitatea pe teritoriul României. (2) Prezentele norme stabilesc și cadrul normativ privind atestarea profesională și recunoașterea profesională în vederea exercitării profesiei de psiholog pe teritoriul României de către cetățenii străini, în condițiile legii.(3) Atestarea dreptului de liberă practică se face în baza standardelor privind formarea profesională, supervizarea profesională și experiența profesională. Prezentele norme definesc standardele minimale pentru atestarea dreptului de liberă practică în toate specialitățile și la toate treptele de atestare profesională. (4) Cerințele pentru atestarea dreptului de liberă practică trebuie să fie echivalente pentru psihologii aflați pe aceeași treaptă în diferite specialități.(5) În vederea asigurării unei maxime oportunități pentru mobilitatea psihologilor români pe piața muncii europeană, standardele privind formarea și atestarea dreptului de liberă practică sunt aliniate cu standardele relevante europene.  +  Articolul 2(1) Cetățenii români, precum și categoriile de cetățeni străini reglementate prin lege pot solicita obținerea atestatelor de liberă practică în România.(2) Accesul în profesia de psiholog se realizează numai prin obținerea atestatului de liberă practică emis de către Colegiul Psihologilor din România (CPR), în condițiile legii.(3) Practicarea profesiei de psiholog în România se realizează numai în baza deținerii unui atestat de liberă practică emis de CPR.(4) Atestarea sau recunoașterea dreptului de liberă practică în psihologie, în oricare dintre specialitățile profesionale, pe teritoriul României, se realizează numai de către CPR, în condițiile legii.(5) Titlul unic de calificare în profesia de psiholog pe teritoriul României este atestatul de liberă practică.(6) Titlul unic de calificare obținut de către un psiholog cuprinde titlul profesional de psiholog, pe când titlul unic de calificare obținut de către o altă persoană asimilată în condițiile legii și ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare (Norme metodologice), nu cuprinde titlul profesional de psiholog.  +  Articolul 3(1) Accesul în profesia de psiholog a cetățenilor străini se realizează pentru cetățenii unui stat membru al Uniunii Europene sau din Spațiul Economic European, precum și pentru cetățenii statelor cu care România are încheiate convenții bilaterale în domeniu, în condițiile în care aceștia și-au stabilit domiciliul în România sau au drept de ședere temporară în România, pentru perioada acordării acestui drept, și poate lua una dintre următoarele forme:a) recunoașterea documentelor de calificare profesională, a titlului profesional sau a titlului de calificare profesională, obținute în țara de origine sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European sau cu care România are încheiate convenții bilaterale în domeniu, în regim de servicii permanente sau în regim de servicii temporare;b) obținerea atestatului de liberă practică, în condițiile legii.(2) Recunoașterea documentelor de calificare profesională sau a titlului profesional obținut potrivit alin. (1) atrage în mod automat eliberarea titlului unic de calificare profesională pe teritoriul României și înregistrarea în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, Partea I, după caz.(3) În vederea realizării accesului în profesie pentru persoanele și în formele prevăzute în alin. (1) aceștia trebuie să urmeze procedura prevăzuta la art. 10 din normele metodologice și să prezinte următoarele documente îndosariate:a) cererea de acces în profesia de psiholog adresată comitetului director al CPR (comitetul director), în original;b) pașaportul sau actul de identitate, în fotocopie;c) certificatul, diploma sau atestatul eliberat de către autoritatea competentă pentru profesia de psiholog din țara de origine, tradus și legalizat în România sau recunoscut de către misiunile diplomatice române din țara de origine, după caz;d) certificatul eliberat de către autoritatea competentă pentru profesia de psiholog din țara de origine cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute de legea națională pentru desfășurarea activității de psiholog în țara de origine de către solicitant, precum și cu privire la competențele și vechimea în profesie ale acestuia, neaplicarea vreunei sancțiuni de interzicere sau suspendare a exercitării profesiei, tradus și legalizat în România sau recunoscut de către misiunile diplomatice române din țara de origine, după caz;e) diplomele de studii obținute - licență și master, traduse și legalizate în română sau recunoscute în condițiile legii, după caz;f) dovada obținerii și/sau înregistrării dreptului de ședere în România, în fotocopie;g) adeverința medicală din care să rezulte că este apt pentru exercitarea profesiei de psiholog;h) certificatul de cazier judiciar, eliberat de către autoritățile din țara de origine, după caz;i) opisul cuprinzând actele depuse la dosarul de acces în profesie.(4) Pentru activitățile desfășurate în sectorul public recunoașterea documentelor de calificare profesională sau a titlului profesional obținut în țara de origine este condiționată de cunoașterea limbii române, după caz.(5) Cetățenii străini pot solicita obținerea atestatului de liberă practică în România, cu respectarea tuturor condițiilor aplicabile.  +  Capitolul II Standarde generale pentru atestarea dreptului de liberă practică în psihologie  +  Articolul 4(1) Standardele pentru atestarea profesională la nivel de psiholog practicant sunt următoarele:a) deținerea diplomei de licență în psihologie sau a unei diplome asimilate în condițiile legii; b) pentru specialitățile psihoterapie și consiliere psihologică se adaugă cerința absolvirii unui program de formare de lungă durată în psihoterapie, respectiv consiliere psihologică, conform standardelor pentru programele de formare;c) pentru specialitățile psihoterapie și consiliere psihologică se adaugă cerința parcurgerii unui număr minim total de 150, respectiv 100 de ore de dezvoltare personală/autocunoaștere/ experiență terapeutică personală, după caz, recunoscute de către școala de psihoterapie/furnizorul de formare care derulează programul; d) promovarea probei scrise de evaluare a cunoștințelor.(2) Standardele pentru atestarea profesională la nivel de psiholog specialist sunt următoarele: a) deținerea diplomei de master în psihologie, respectiv în domeniul de specializare sau deținerea unei diplome asimilate în condițiile legii;b) încheierea supervizării obligatorii: minimum 150 de ore pentru specialitatea psihoterapie și 100 de ore pentru celelalte specialități;c) minimum 5 ani de experiență demonstrabilă ca psiholog practicant;d) formare continuă, 10 credite/an;e) promovarea probei scrise de evaluare a cunoștințelor și a interviului bazat pe portofoliu;f) pentru specialitățile psihoterapie și consiliere psihologică se adaugă cerința parcurgerii unui număr minim total de 100, respectiv 50 de ore de dezvoltare personală/autocunoaștere/ experiență terapeutică personală, după caz, recunoscute de către școala de psihoterapie/furnizorul de formare care derulează programul.(3) Standardele pentru atestarea profesională la nivel de psiholog principal:a) minimum 5 ani experiență demonstrabilă ca specialist;b) formare continuă, 10 credite/an;c) promovarea interviului bazat pe portofoliu.(4) Exercitarea profesiei de psiholog în regim autonom se poate realiza după absolvirea unui program de master în psihologie, respectiv domeniul general de specializare și terminarea perioadei de supervizare obligatorii cu un raport favorabil. Mențiunea privind exercitarea profesiei în regim autonom va fi înregistrată în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România. (la 11-07-2019, Articolul 4 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 7 din 7 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 11 iulie 2019 )  +  Articolul 5Arhitectura generală a atestării liberei practici în psihologie de către CPR se prezintă astfel:1. Absolvenții de licență în psihologie sau deținătorii de diplome asimilate în condițiile legii care îndeplinesc și celelalte condiții legale pentru atestarea profesională pot aplica pentru înscrierea în CPR și atestarea dreptului de practică în psihologie și vor susține procedura specifică de atestare. Absolvenții de psihologie pot accesa competența generală în psihopedagogie specială, absolvenții de psihopedagogie specială pot accesa specialitatea psihopedagogie specială, iar absolvenții de studii universitare în domenii conexe psihologiei - medicină/ psihopedagogie/filosofie/teologie/asistență socială pot accesa, în condițiile generale definite prin prezentele norme, competența în psihoterapie.2. Candidații declarați admiși în urma parcurgerii procedurii de atestare dobândesc atestatul de liberă practică, cu nivelul/treapta psiholog practicant, în condiții de supervizare, în specialitatea/competența pentru care optează. Excepție fac cei care optează pentru specialitățile psihoterapie și consiliere psihologică sau pentru competența generală în psihoterapie, care trebuie să parcurgă prima etapă a unui program de formare de lungă durată într-o formă specifică de psihoterapie, respectiv consiliere psihologică, avizat de către CPR, conform standardelor precizate la art. 4. Licențiații în celelalte domenii care pot accesa competențele generale, care au fost declarați admiși, dobândesc atestatul de liberă practică, cu nivelul/treapta practicant, în competența generală pentru care au aplicat.3. După minimum 5 ani de liberă practică la nivel de practicant, psihologul se poate prezenta pentru obținerea nivelului/treptei de specialist în aceeași specialitate/competență generală și poate parcurge procedura specifică de atestare dacă:a) a absolvit un program de master în psihologie acreditat de MEN și avizat de CPR pentru un domeniu profesional sau deține o diplomă echivalentă în condițiile legii. Domeniile de avizare profesională a masteratelor sunt: clinic, muncă-organizații-transporturi, educație. Un program de master poate să fie acreditat numai în unul dintre cele trei domenii și poate include pachete de discipline care pot fi avizate/recunoscute ca formare profesională în cadrul altui domeniu decât cel de bază al programului. Pentru programele de master absolvite în străinătate și echivalate de CNRED, comisia de specialitate va analiza curricula acestora și va decide avizarea în unul dintre domenii. Sunt exceptați de la cerința absolvirii unui program de master în domeniul de specialitate absolvenții facultăților de medicină cu specializarea psihiatrie care accesează competența în psihoterapie;b) cel puțin 1 an de practică psihologică s-a realizat sub supervizare, fiind acoperit numărul minim de ore de supervizare de 150 de ore pentru specialitatea/competența în psihoterapie și 100 de ore pentru restul specialităților, pe baza unui contract cu cel puțin un supervizor în domeniu;c) a realizat numărul minimal de credite de formare continuă de 10 credite anual sau însumat pe perioada de practică ca psiholog practicant.4. Specialitatea/Competența generală în psihoterapie și specialitatea consiliere psihologică presupun o pregătire suplimentară în cadrul unor programe de formare de lungă durată avizate de către CPR, conform standardelor precizate la art. 4.5. După minimum 1 an de la obținerea dreptului de liberă practică la nivel de practicant în condiții de supervizare, psihologul poate solicita trecerea la practica autonomă în aceeași specialitate/competență generală dacă:a) a efectuat orele obligatorii de supervizare;b) deține o diplomă de master în psihologie sau o diplomă echivalentă în condițiile legii;c) a practicat minimum 1 an în condiții de supervizare.6. Psihologul cu drept de liberă practică la nivel de specialist se poate prezenta pentru derularea procedurii specifice pentru atestarea la nivelul/treapta de principal în aceeași specialitate/competență generală dacă: a) a practicat minimum 5 ani la nivelul treptei de specialist; b) a realizat numărul minimal de credite de formare continuă anual sau însumat pe 5 ani. (la 11-07-2019, Articolul 5 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 7 din 7 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 11 iulie 2019 )  +  Capitolul III Standarde specifice comisiilor aplicative  +  Articolul 6Standardele specifice comisiei de psihologie clinică și psihoterapie sunt următoarele:1. pentru a putea derula intervenții primare și consiliere psihologică de suport în domeniul consilierii genetice, al asistării persoanelor cu tulburări din spectrul autist, cu tulburări de neuro-dezvoltare sau al asistării persoanelor cu CES, psihologul din specialitatea psihologie clinică trebuie să facă dovada absolvirii unor programe de formare profesională continuă în domeniu, avizate de către CPR. Comisia de psihologie clinică și psihoterapie va stabili standarde specifice pentru aceste programe de formare profesională, aprobate apoi de comitetul director al CPR;2. pentru a putea derula activități de psihoterapie în domeniul intervențiilor paliative sau în lucrul cu tulburări din spectrul autist și tulburări de neurodezvoltare, psihologul din specialitatea psihoterapie sau consiliere psihologică trebuie să facă dovada absolvirii unor programe de formare profesională continuă în domeniu, avizate de către CPR. Comisia de psihologie clinică și psihoterapie va stabili standarde specifice pentru aceste programe de formare profesională, aprobate apoi de comitetul director al CPR;3. Abrogat. (la 11-07-2019, Punctul 3. din Articolul 6 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 7 din 7 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 11 iulie 2019 )  +  Articolul 7Standardele specifice comisiei de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor sunt următoarele: – pentru a putea realiza diagnoza stresului ocupațional și intervenții primare, secundare și terțiare legate de stresul ocupațional, psihologul specialist și principal din specialitatea psihologia muncii și organizațională și psihologul specialist în psihologia aplicată în servicii trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu de maximum 25 de ore plus activități practice, avizat de către CPR. Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor va stabili standarde specifice pentru aceste programe de formare profesională, aprobate apoi de Comitetul director al CPR.  +  Articolul 8Standardele specifice specialității psihologia transporturilor sunt următoarele:a) pentru a putea derula activități de evaluare și consiliere specifică psihologiei traficului, psihologul din specialitatea psihologia transporturilor trebuie să facă dovada absolvirii programelor de formare continuă în domeniu de 10 ore/an, avizate de către CPR. Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor va stabili standarde specifice pentru aceste programe de formare profesională, aprobate apoi de Comitetul director al CPR;b) trecerea de la treapta de psiholog practicant la treapta specialist se realizează în condițiile generale specificate prin prezentele norme, la care se adaugă un portofoliu de minimum 300 de evaluări în specialitate.  +  Articolul 9Standardele specifice comisiei de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională sunt următoarele:1. pentru a putea derula evaluări psihologice, intervenții primare și consiliere psihologică de suport în domeniul psihologiei educaționale, psihologul din specialitatea psihologie educațională trebuie să facă dovada absolvirii unor programe de formare profesională continuă în domeniu, avizate de către CPR. Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională va stabili standarde specifice pentru aceste programe de formare profesională, aprobate apoi de Comitetul director al CPR;2. pentru a putea derula evaluări psihologice, intervenții primare și consiliere psihologică de suport în domeniul psihopedagogiei speciale, psihologul din specialitatea psihopedagogiei speciale trebuie să facă dovada absolvirii unor programe de formare profesională continuă în domeniu, avizate de către CPR. Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională va stabili standarde specifice pentru aceste programe de formare profesională, aprobate apoi de Comitetul director al CPR.  +  Articolul 10Standardele specifice comisiei de psihologie aplicată în domeniul securității naționale sunt următoarele:1. nivelul de competență specific obținut de către persoanele prevăzute în mod limitativ în art. 18 alin. (2) din normele metodologice este stabilit prin certificatul privind acordarea competențelor profesionale generale și specifice în specialitate;2. psihologii specialiști sau principali în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf care își desfășoară activitatea în cadrul unor structuri publice sau private - pot dobândi calitatea și brevetul de expert oficial criminalist sau expert autorizat criminalist în domeniul evaluării comportamentului simulat - poligraf; în relația cu instituțiile de aplicare a legii - exemplificativ parchete, instanțe etc. Aceștia au competențele prevăzute de treapta de specializare, conform pct. 1;3. trecerea de la treapta de psiholog practicant la treapta de psiholog specialist se realizează în condițiile generale definite prin prezentele norme, la care se adaugă obligația de a efectua un număr de minimum 100 de examinări în perioada stabilită;4. trecerea de la treapta de psiholog specialist la treapta de psiholog principal se realizează în condițiile generale la care se adaugă obligația de a efectua un număr de minimum 250 de examinări în perioada de stagiu stabilită; 5. obținerea competențelor specifice în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf se realizează în condițiile finalizării unor cursuri de formare profesională de minimum 400 de ore, în conformitate cu reglementările CPR.  +  Capitolul IV Procedura de atestare a dreptului de liberă practică  +  Articolul 11(1) Procedura pentru atestarea dreptului de liberă practică la treapta de psiholog practicant constă în parcurgerea următorilor pași: a) depunerea dosarului;b) verificarea conformității documentelor depuse;c) susținerea evaluării de cunoștințe pe bază de probă scrisă; d) comunicarea rezultatelor;e) eliberarea atestatului sau comunicarea deciziei de neacordare a atestatului, după caz, în termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatelor examenului, de către secretariatul comitetului director.(2) Procedura pentru atestarea dreptului de liberă practică la treapta de psiholog specialist constă în parcurgerea următorilor pași: a) depunerea dosarului;b) verificarea conformității documentelor depuse;c) susținerea evaluării de cunoștințe pe bază de probă scrisă; d) analiza unui portofoliu realizat de candidat, al cărui conținut va fi precizat de fiecare comisie aplicativă;e) prezentarea portofoliului în cadrul unui interviu cu comisia de specialitate;f) comunicarea rezultatelor;g) eliberarea atestatului sau comunicarea deciziei de neacordare a atestatului, după caz, în termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatelor examenului, de către secretariatul comitetului director.(3) Procedura pentru atestarea dreptului de liberă practică la treapta de psiholog principal constă în parcurgerea următorilor pași: a) depunerea dosarului;b) verificarea conformității documentelor depuse;c) analiza unui portofoliu realizat de candidat, al cărui conținut va fi precizat de fiecare comisie aplicativă; d) prezentarea portofoliului în cadrul unui interviu cu comisia de specialitate;e) validarea deciziilor privind atestarea în comitetul director;f) eliberarea atestatului sau comunicarea deciziei de neacordare a atestatului, după caz, în termen de 30 de zile de la ședința comitetului director de validare a atestatelor, de către secretariatul comitetului director.  +  Articolul 12(1) Modalitatea de evaluare a candidaților în vederea atestării profesionale la nivelul/treapta de psiholog practicant și psiholog specialist este evaluarea cunoștințelor de specialitate pe bază de probă scrisă.(2) Evaluarea va urmări cunoștințele de specialitate în psihologie obținute prin programele de studii urmate, cunoștințele de legislație specifică profesiei, cunoștințele de etică și deontologie profesională, precum și cunoștințele dobândite pe baza experienței practice, conform domeniului larg de specializare: psihologie clinică - psihoterapie - consiliere psihologică, muncă - organizații - transporturi, educație, securitate națională.(3) Evaluarea cunoștințelor de specialitate va avea caracter obiectiv și standardizat și va fi realizată conform unei metodologii adoptate prin hotărâre a comitetului director. (4) Modalitatea de evaluare a candidaților în vederea atestării profesionale la treptele de psiholog specialist și principal este analiza portofoliului realizat de candidat și intervievarea acestuia, în cadrul comisiei de specialitate. Metodologia de evaluare a psihologilor în vederea atestării profesionale va furniza detalii privind conținutul și structura portofoliului.(5) În termen de 90 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, comitetul director va elabora și va supune adoptării metodologia de evaluare a candidaților în vederea atestării profesionale și schimbării de treaptă.  +  Articolul 13(1) Conținutul dosarului pentru atestarea profesională la treapta de psiholog practicant este format din:a) cerere/formular de înscriere;b) copie după actul de identitate;c) adeverință medicală;d) cazier judiciar;e) copii după diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ adeverințe de promovare a examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență asimilate în condițiile legii etc.;f) pentru specialitățile psihoterapie și consiliere psihologică se adaugă certificatul care atestă pregătirea în vederea atestării la nivel de practicant, emis de către școala/furnizorul care derulează programul de formare.(2) Conținutul dosarului pentru atestarea profesională la treapta de psiholog specialist este format din:a) cerere/formular de înscriere;b) copie după actul de identitate;c) copie după atestatul de practicant;d) adeverință medicală;e) cazier judiciar;f) portofoliu, conținând documente precizate prin metodologia de evaluare, al cărui conținut poate fi revizuit ulterior la propunerea comisiilor de specialitate; g) copii după documentele care atestă creditele obținute din formarea continuă, pentru perioada scursă de la obținerea atestatului ca practicant;h) raportul final de supervizare;i) pentru specialitățile psihoterapie și consiliere psihologică se adaugă certificatul care atestă pregătirea în vederea atestării la nivel de specialist, emis de către școala/furnizorul care derulează programul de formare.(3) Conținutul dosarului pentru atestarea profesională la treapta de psiholog principal este format din:a) cerere/formular de înscriere;b) copie după actul de identitate;c) copie după atestatul de specialist;d) adeverință medicală;e) cazier judiciar;f) copii după documentele care atestă creditele obținute din formarea continuă, pentru perioada scursă de la obținerea atestatului ca specialist;g) portofoliu, conținând documente precizate prin metodologia de evaluare, al cărui conținut poate fi revizuit ulterior la propunerea comisiilor de specialitate.  +  Articolul 14(1) Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut în urma derulării procedurilor de atestare profesională pot depune contestație în condițiile prevăzute la art. 29 din normele metodologice.(2) Contestațiile privind rezultatele obținute la evaluările scrise de cunoștințe vor fi soluționate conform metodologiei de evaluare.(3) Contestațiile privind neacordarea treptei de psiholog principal vor fi analizate și soluționate în cadrul conducerii operative, conform prevederilor din normele metodologice.(4) Termenul pentru soluționarea contestațiilor este cel prevăzut în metodologia de evaluare pentru contestațiile care privesc rezultatele evaluărilor scrise și de 30 de zile de la data înregistrării pentru restul contestațiilor.  +  Capitolul V Precizări tranzitorii și finale  +  Articolul 15(1) Până la adoptarea metodologiei de evaluare a candidaților în vederea obținerii dreptului de practică și a schimbării treptei de atestare, depunerea dosarelor și evaluarea candidaților în vederea atestării și schimbării de treaptă se vor face conform procedurilor în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (la 30-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 15 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 9 din 12 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 30 iulie 2019 ) (2) Pentru o perioadă de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, obținerea dreptului de liberă practică se va putea realiza și în baza procedurilor aplicabile la momentul intrării în vigoare a prezentelor norme, respective cele aplicabile anterior datei de 5.03.2019 pentru absolvenții care la momentul intrării în vigoare a prezentelor norme se aflau înscriși într-un program de formare complementară și pentru psihologii aflați pe treapta de practicant la momentul intrării în vigoare a acestora. (la 11-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 15 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 7 din 7 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 11 iulie 2019 ) (3) Psihologii atestați la treapta de practicant sub supervizare sau autonom la data intrării în vigoare a prezentelor norme pot urma unul dintre următoarele trasee:a) pot parcurge procedurile aplicabile la data obținerii atestatului de liberă practică de psiholog practicant sub supervizare în vederea schimbării treptei la cea de psiholog specialist, în cadrul intervalului de timp definit la alin. (2), în baza procedurilor aplicabile la momentul obținerii atestatului de liberă practică de psiholog practicant sub supervizare, dacă îndeplinesc condițiile generale definite prin prezentele norme pentru atestarea ca psiholog specialist; saub) pot aplica pentru obținerea treptei de specialist în condițiile prezentelor norme, dacă îndeplinesc condițiile generale definite prin prezentele norme pentru atestarea ca psiholog specialist.