NORME din 11 ianuarie 2019privind educația și formarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică
EMITENT
  • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 5 martie 2019    Notă
    Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1 din 11 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 173 din 5 martie 2019.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Educația și formarea profesională a psihologilor au două componente: educația și formarea inițială și educația și formarea continuă.(2) Educația inițială a psihologilor, necesară în vederea obținerii dreptului de liberă practică, constă în absolvirea unui program de licență în psihologie sau deținerea unei diplome asimilate în condițiile legii.(3) Formarea continuă este ulterioară educației inițiale și se orientează spre dezvoltarea de competențe care pot defini un traseu de specializare profesională sau asigură psihologilor dezvoltarea competențelor profesionale deja dobândite. Acumularea de credite din formarea continuă reprezintă o condiție a menținerii atestatului de liberă practică și de schimbare a treptei de atestare.(4) Prin excepție, educația și formarea inițială a psihologilor din specialitățile psihoterapie și consiliere psihologică, precum și a altor specialiști care pot accesa competența generală în psihoterapie includ și un program specific de formare profesională complementară de lungă durată în domeniul psihoterapiei, respectiv consilierii psihologice, urmat după absolvirea studiilor de licență, derulat prin intermediul unei asociații profesionale de psihoterapie cu statut de furnizor de formare profesională înregistrat de către Colegiul Psihologilor din România - denumit în continuare CPR, sau prin colaborarea unei asociații profesionale cu statut de furnizor de formare profesională înregistrat de către CPR cu o universitate.(5) Atestarea dreptului de liberă practică la nivel de psiholog specialist include la nivel de educație și formare inițială cerința absolvirii unui program de master în psihologie, respectiv domeniul general de specializare sau deținerea titlului de doctor în psihologie sau deținerea unei diplome echivalente în condițiile legii.(6) Prin excepție, educația și formarea inițială a psihologilor din specialitatea Psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf includ și un program specific de formare, avizat de către CPR, cu durata de minimum 1 an și 400 de ore, derulat după absolvirea studiilor de licență în psihologie, prin intermediul unei asociații profesionale cu statut de furnizor de formare profesională. (la 30-07-2019, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 9 din 12 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 30 iulie 2019 ) (la 11-07-2019, Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 7 din 7 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 11 iulie 2019 )  +  Articolul 2(1) Formarea profesională a psihologilor este realizată prin intermediul programelor de formare, care pot fi derulate de mai multe categorii de entități cu statut de furnizor de formare, în funcție de tipul programului. Cu excepția programelor de studii universitare acreditate, Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior, denumită în continuare ARACIS, programele de formare profesională pentru psihologi se organizează numai sub egida CPR și cu avizul Comitetului director al CPR, denumit în continuare comitetul director. (2) Programele de formare profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică pot fi:a) programe universitare de licență în psihologie acreditate ARACIS;b) programe universitare de masterat în psihologie acreditate ARACIS;c) programe de formare profesională de lungă durată în domeniul psihoterapiei, cu o durată de minimum 4 ani, respectiv minimum 500 de ore formare profesională, 250 de ore dezvoltare personală/experiență terapeutică personală, 150 de ore supervizare;d) programe de formare profesională de lungă durată în domeniul consilierii psihologice, cu o durată de minimum 2 ani, respectiv minimum 250 de ore formare profesională, 150 de ore dezvoltare personală/experiență terapeutică personală, 50 de ore supervizare, organizate în aceleași condiții ca și programele de formare în psihoterapie;e) programe de formare profesională de lungă durată în domeniul psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, cu durata de 400 de ore de formare profesională, dintre care 1/3 activități practice;f) programe de formare profesională continuă cu caracter repetitiv, în aceeași structură, de durată variabilă, organizate de furnizori de formare profesională;g) programe de formare profesională continuă cu caracter unic: conferințe, workshopuri, simpozioane, școli de vară, cursuri online și alte evenimente științifice organizate de diferite entități de formare. Acestea sunt asimilate formării continue, cu condiția îndeplinirii standardelor de calitate prevăzute în prezentul document. Programele de durată foarte redusă - spre exemplu, workshopuri de 2-4 ore, pot fi derulate și de psihologi sau cabinete în nume individual, filialele teritoriale ale colegiului sau alte entități;h) alte categorii de programe de formare profesională continuă, cu condiția avizării de către CPR: programe de doctorat în psihologie, programe postuniversitare în psihologie, programe universitare în psihiatrie, stagii practice/clinice supervizate, programe de supervizare profesională etc.(3) Programele de educație și formare profesională în psihologie parcurse în afara României vor fi recunoscute de CPR, cu condiția echivalării diplomei de studii de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, denumit în continuare CNRED.  +  Articolul 3(1) Activitatea de formare profesională continuă este obligatorie.(2) Psihologii cu drept de liberă practică au obligația de a obține un număr de minimum 10 credite de formare profesională pentru fiecare an de practică în profesie.(3) Acumularea unui număr inferior de credite suspendă dreptul psihologului de a obține o treaptă de specializare superioară, până la obținerea a cel puțin 10 credite profesionale pentru fiecare an de practică în profesie.  +  Articolul 4Formarea profesională a psihologilor are următoarele obiective:a) dezvoltarea competențelor profesionale, transversale și de specialitate;b) cunoașterea și respectarea de către psihologi a standardelor de calitate în serviciile psihologice; c) actualizarea cunoștințelor și perfecționarea pregătirii profesionale în profesia de psiholog, prin însușirea unor cunoștințe avansate, metode și procedee moderne, în scopul creșterii calității serviciilor psihologice;d) accesul la alte specializări profesionale, respectiv obținerea de noi competențe profesionale, după caz;e) creșterea posibilităților de mobilitate pe piața muncii internațională pentru psihologii români.  +  Articolul 5(1) Programele de studii universitare de licență și master în psihologie sunt organizate de către universități, cu acreditarea ARACIS.(2) Celelalte programe de formare profesională în psihologie pot fi organizate de către persoane juridice de drept public sau privat, de către filialele locale ale colegiului, persoane fizice sau alte entități avizate de către comitetul director în condițiile prezentelor norme, denumite în continuare furnizori de formare profesională.  +  Articolul 6(1) Formarea profesională a psihologilor se organizează în mod distinct și specializat, potrivit specialităților profesionale reglementate.(2) În cadrul formării profesionale a psihologilor funcționează un sistem de credite specific profesiei de psiholog, iar pe baza cumulării acestora se poate atesta dobândirea de competențe profesionale noi.(3) Sistemul de credite specific profesiei de psiholog se revizuiește periodic prin hotărâre a comitetului director.  +  Articolul 7CPR, prin intermediul comitetului director, are următoarele responsabilități și atribuții în domeniul educației și formării profesionale a psihologilor:a) coordonează la nivel național activitatea de formare profesională a psihologilor;b) avizează și creditează programele de formare profesională pentru psihologi;c) avizează înregistrarea furnizorilor de formare profesională;d) elaborează sistemul de credite specific profesiei de psiholog;e) elaborează standarde de calitate în domeniul formării profesionale a psihologilor;f) formulează răspunsurile la contestațiile privind avizarea programelor de formare;g) asigură înregistrarea programelor de formare în registrul furnizorilor de formare profesională;h) asigură publicitatea programelor de formare profesională, prin publicarea acestora pe website-ul propriu;i) colaborează cu ministerele relevante și alte instituții publice, în vederea reglementării condițiilor de educație, formare profesională și practică pentru psihologi.  +  Articolul 8(1) Furnizorii de formare profesională menționați la art. 5 alin. (2) au următoarele responsabilități:a) să respecte standardele de calitate a programelor de formare profesională definite prin prezentele norme;b) să culeagă feedback despre program de la cursanți, cel puțin la finalul programului;c) să elibereze documentele de absolvire în termen de 30 de zile de la finalul activităților programului;d) să depună la secretariatul CPR în termen de maximum 90 de zile de la data începerii cursului de formare profesională lista cursanților înmatriculați la cursul de formare profesională. La cerere, furnizorii de formare profesională vor furniza colegiului datele de contact ale participanților;e) să țină evidența prezenței participanților la activitățile aferente programului de formare;f) să parcurgă toată programa de curs pe baza căreia a fost avizat programul de formare.(2) Furnizorii de formare profesională care organizează programe de formare profesională finalizate cu diplome sau certificate de absolvire încheie în mod obligatoriu contracte de formare profesională cu participanții la aceste programe, cu excepția instituțiilor publice care organizează programe de formare pentru angajații proprii.  +  Articolul 9În condițiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice, angajatorii au obligația de a sprijini financiar și administrativ procesul de formare profesională continuă a psihologilor.  +  Capitolul II Avizarea programelor de formare profesională  +  Articolul 10Avizarea profesională reprezintă condiția pentru realizarea programelor de formare profesională (program). Avizarea se realizează de către comitetul director, pe baza propunerilor comisiei de evaluare a programului.  +  Articolul 11(1) Avizarea profesională a programelor și furnizorilor de formare profesională se realizează pe baza standardelor de calitate prevăzute în prezentele norme.(2) Avizul profesional se acordă distinct pentru fiecare program de formare profesională sau pentru o singură specialitate profesională.(3) Avizarea profesională se certifică printr-un document ale cărui formă, conținut și regim de eliberare se stabilesc prin dispoziție a președintelui comitetului director.  +  Articolul 12Cu excepția programelor cu caracter unic, toate programele de formare profesională vor fi evaluate inițial, în vederea avizării, și periodic o dată la 5 ani, în vederea reavizării. Avizarea programelor de formare continuă cu caracter unic are de asemenea caracter unic. Toate programele de formare profesională avizate în urma evaluării vor fi postate pe site-ul CPR.  +  Articolul 13Evaluarea programelor de formare profesională, inițială în vederea avizării și periodică o dată la 5 ani, va fi realizată pentru fiecare specialitate de către comisia de metodologie a comitetului director, din perspectiva standardelor de calitate definite în prezentele norme. În cazul în care programul este inițiat de către sau în cazul în care în cadrul lui participă un membru al comisiei de metodologie, analiza acestuia se va face în cadrul comitetului director.  +  Articolul 14(1) Dosarul prin care se solicită avizarea programului va fi transmis comisiei de către secretariatul comitetului director.(2) Comisia are la dispoziție un termen de 45 de zile pentru evaluarea programului și propunerea unei rezoluții. Rezoluția comisiei va fi înaintată pentru aprobare către comitetul director și va fi supusă votului în prima ședință a acestuia. (3) Rezoluția adoptată de comitetul director va fi comunicată solicitantului în termen de 15 zile de la adoptare.  +  Articolul 15(1) În termen de 30 de zile de la comunicare, solicitantul poate depune la secretariatul comitetului director o contestație referitoare la rezultatul avizării.(2) Contestația este analizată în cadrul comitetului director în următoarea ședință de la data înregistrării contestației.(3) Hotărârea comitetului director este definitivă și va fi comunicată contestatarului în termen de 15 zile de la data ședinței.  +  Articolul 16(1) Evaluarea comisiei asupra propunerii de program va urmări îndeplinirea standardelor de calitate ale programelor de formare profesională în psihologie și va fi realizată cu ajutorul unei fișe de evaluare, pe baza dosarului depus de candidat și a fișei programului cuprinse în dosar. Pe baza prezentelor standarde de calitate, comitetul director adoptă modelul fișelor: fișa programului și fișa de evaluare a programului. (2) În funcție de gradul de îndeplinire a standardelor de calitate constatat, programul de formare poate primi următoarele calificative în urma evaluării: Îndeplinit - se acordă avizarea pentru o perioadă de 5 ani, Parțial îndeplinit - se acordă drept de funcționare și se reevaluează după 1 an sau Neîndeplinit - nu se acordă avizarea.  +  Articolul 17(1) Avizarea profesională obținută pentru un program de formare profesională poate fi pierdută dacă: a) programul nu mai îndeplinește condițiile minime de avizare prevăzute în prezentele norme;b) furnizorul de formare nu depune la secretariatul CPR în termenele prevăzute toate documentele cuprinse în prezentele norme;c) furnizorul nu respectă standardele de calitate definite în prezentele norme;d) furnizorul de formare solicită acest lucru.(2) Avizul profesional poate fi retras de către comitetul director în mod direct sau la propunerea comisiilor, atunci când se constată una dintre condițiile menționate deasupra. Constatarea este realizată de către comisia de metodologie, la solicitarea oricărui membru al comitetului director, dacă există sesizări din partea participanților la programe.(3) Furnizorul de formare profesională căruia i s-a retras avizul profesional poate să solicite un nou aviz numai după minimum 6 luni de la data comunicării retragerii.  +  Articolul 18(1) Pentru activitatea de înregistrare și avizare profesională, furnizorii de formare profesională plătesc CPR taxe de avizare.(2) Nivelul taxelor de avizare este stabilit prin hotărâre a Consiliului CPR.(3) Sunt exceptați de la plata taxelor:a) furnizorii de formare profesională care nu percep taxe pentru programele de formare profesională sau care elaborează programe de formare profesională gratuite, ca atribuție de serviciu;b) facultățile care derulează programe de studiu în psihologie.  +  Articolul 19(1) Comitetul director întocmește Registrul furnizorilor de formare profesională pentru psihologii cu drept de liberă practică, care cuprinde toți furnizorii de formare profesională avizați în condițiile prezentelor norme, precum și programele de formare profesională avizate.(2) Registrul furnizorilor de formare profesională are trei părți:a) partea I cuprinde furnizorii de educație și formare profesională universitară inițială, respectiv universitățile care derulează programe de studii în psihologie, precum și programele de licență și master în psihologie acreditate ARACIS;b) partea a II-a cuprinde furnizorii și programele de formare profesională de lungă durată în psihoterapie și consiliere psihologică, asimilate formării inițiale în specialitățile psihoterapie și consiliere psihologică;c) partea a III-a cuprinde furnizorii de formare profesională continuă și programele de formare continuă.  +  Articolul 20(1) Conținutul dosarului pentru avizarea programelor de formare profesională de lungă durată în domeniul psihoterapiei este format din:a) cerere;b) fișa programului; c) CV profesori și formatori; d) copii după atestatele formatorilor;e) model certificat absolvire;f) copie după documentul care atestă plata taxei de avizare;g) dovada recunoașterii metodei/formei/tipului de psihoterapie în practica internațională și/sau dovezi ale validării științifice a metodei/formei/tipului de psihoterapie, dacă este o metodă/formă nouă, nerecunoscută la nivel internațional și neavizată încă de către CPR;h) raportarea programului la standardele internaționale de formare în psihoterapie;i) modelul contractului de formare profesională încheiat cu participanții. (2) Conținutul dosarului pentru avizarea programelor de formare profesională continuă este format din:a) cerere;b) fișa programului; c) CV-ul formatorului/formatorilor, care nu se depune pentru conferințe;d) copie după atestatul formatorului/formatorilor, care nu se depune pentru conferințe;e) model certificat absolvire;f) copie după documentul care atestă plata taxei de avizare;g) modelul contractului de formare profesională încheiat cu participanții.(3) Conținutul dosarului pentru avizarea programelor universitare de masterat în psihologie este format din:a) cerere; b) planul de învățământ al programului;c) copie a hotărârii de acreditare din partea ARACIS;d) lista profesorilor, în care va fi menționat coordonatorul și vor fi identificați cei cu statut de formator;e) CV coordonator program;f) copii după atestatele formatorilor;g) copie după documentul care atestă plata taxei de avizare.(4) Conținutul dosarului pentru avizarea conferințelor și workshopurilor este format din:a) cerere;b) programul conferinței/workshopului, după caz;c) comitetul științific și de organizare a conferinței, după caz;d) rezumate workshopuri, după caz;e) CV susținători workshopuri, după caz;f) copii după atestatele de liberă practică ale susținătorilor de workshopuri, dacă este cazul;g) copie după documentul care atestă plata taxei de avizare.  +  Articolul 21Programele de formare profesională de foarte scurtă durată - maximum 4 ore, cu caracter unic, nu se supun condițiilor generale de avizare definite prin prezenta. Avizarea acestora se va realiza printr-o procedură simplă, în baza unei cereri adresate secretariatului filialei. Alături de cerere, solicitantul va prezenta o descriere a programului/workshopului, CV-ul susținătorului, copie după atestatul susținătorului, dacă este cazul, precum și alte informații pe care le consideră utile. Cererea va fi analizată în cadrul comisiei de metodologie.  +  Articolul 22(1) CPR are responsabilitatea de a publica pe pagina web programele de formare avizate, ca parte a Registrului furnizorilor de formare profesională.(2) Pentru programele de formare profesională asimilate formării inițiale - programe de licență, programe de master și programe de formare de lungă durată în psihoterapie -, pe pagina web vor fi postate statistici privind rata de promovabilitate a programului, respectiv procentul de absolvenți care au obținut atestatul, respectiv accesul în profesie și schimbări de treaptă, din totalul absolvenților care au solicitat atestatul.(3) CPR va pune la dispoziția participanților la programele de formare profesională o modalitate digitală de furnizare de feedback cu privire la programe.  +  Articolul 23(1) Creditarea programelor de formare profesională continuă se realizează în cadrul evaluării programelor în vederea avizării.(2) Creditarea se realizează de către comitetul director, pe baza propunerii comisiei de metodologie.(3) Se acordă 1 credit/ora de formare profesională.  +  Articolul 24Comitetul director, prin președinte, poate aproba convenții sau acorduri de recunoaștere și echivalare a creditelor obținute în cadrul formării profesionale specifice altor profesii.  +  Articolul 25(1) Pe lângă activitățile formale structurate sub forma programelor de formare profesională continuă mai pot fi creditate și alte activități profesionale cu relevanță în formarea profesională a psihologilor, după cum urmează:a) printr-o modalitate formală, prin susținerea unui program organizat de către un furnizor de formare profesională, în domenii științifice interdisciplinare sau relevante pentru psihologie;b) printr-o modalitate formală, prin publicarea unei lucrări cu caracter științific și/sau profesional;c) printr-o modalitate nonformală, prin desfășurarea unor activități specifice de practică pentru studenți, la sediul profesional sau la locul de muncă;d) printr-o modalitate nonformală, prin reprezentarea organizației profesionale, prin întâlniri reprezentative în mediul profesional sau în cadrul organizațiilor profesionale internaționale;e) printr-o modalitate nonformală prin organizarea și/sau participarea la activități de cercetare cu caracter aplicativ în psihologie, finanțate la nivel național sau internațional;f) printr-o modalitate nonformală, prin participarea la activități și proiecte specifice ale CPR;g) prin participarea la evenimente științifice internaționale derulate în afara României;h) prin participarea la programe de formare profesională derulate în afara țării.(2) Creditarea acestor activități se face la solicitarea psihologului, în cadrul comisiilor de specialitate sau ca urmare a unei decizii a CPR.  +  Capitolul III Standarde de calitate ale programelor de formare profesională  +  Articolul 26(1) Scopul unui program de formare profesională trebuie să fie clar definit și să vizeze formarea unor competențe relevante pentru practica profesională în specialitatea în care se solicită avizarea. (2) Competențele profesionale specifice formate prin program trebuie să fie definite în termeni de cunoștințe, abilități și rezultate ale învățării.  +  Articolul 27(1) Procesul de predare-învățare trebuie să fie adecvat tematicilor abordate, clar structurat și organizat astfel încât să permită cursanților să atingă rezultatele învățării declarate ale programului. (2) Metodele de predare pot cuprinde, în proporție variabilă: activități de predare directă - curs, seminar, prezentări, exerciții, activități aplicative -, studiu individual, activități de tutorat, proiecte, studii de caz, activități practice, supervizare etc.  +  Articolul 28(1) Planul de învățământ/Programa de formare profesională trebuie să conțină informații detaliate și clare privind conținutul programului și modul în care se are în vedere atingerea rezultatelor învățării. Acesta va trebui să precizeze numărul total al orelor de formare teoretică și al orelor de abilitare profesională/practică. Informațiile cu privire la planul de învățământ/programa de formare sunt cuprinse în fișa programului.(2) Programele de formare de lungă durată în psihoterapie se vor întinde pe minimum 4 ani și vor include un număr minim de 500 de ore de formare profesională, 250 de ore de dezvoltare personală/experiență terapeutică personală și 150 de ore de supervizare.(3) Programele de formare de lungă durată în consiliere psihologică se vor întinde pe minimum 2 ani și vor include un număr minimum de 250 de ore de formare profesională, 150 de ore de dezvoltare personală/experiență terapeutică personală și 100 de ore de supervizare.  +  Articolul 29(1) În vederea avizării programului de formare profesională, furnizorul de formare profesională trebuie să dispună de resursa umană necesară, prin colaborarea cu formatori recunoscuți în specialitatea pentru care se solicită avizarea, cu următoarele caracteristici:a) pentru programele de formare de lungă durată în psihoterapie este necesară participarea unui număr total de 4 formatori în psihoterapie, dintre care cel puțin 3 atestați în modalitatea terapeutică respectivă. Programele nou-înființate pot primi aviz de funcționare și în condițiile existenței a minimum 2 formatori, cu condiția ca aceștia să fie atestați în modalitatea terapeutică respectivă și ca cerința privind existența a 4 formatori să fie îndeplinită până la expirarea avizului;b) pentru programele de formare continuă este necesară existența unui formator pentru fiecare 50 de ore prevăzute în cadrul programului.(2) Formatorii trebuie să aibă pregătirea și experiența corespunzătoare conținuturilor acoperite în cadrul programului.  +  Articolul 30Activitatea de formare profesională poate fi derulată de psihologii care îndeplinesc următoarele criterii:a) au atestat de psiholog specialist sau principal în specialitatea pentru care se solicită avizarea;b) se află în relație contractuală cu furnizorul de formare profesională. Nu este necesară o relație contractuală cu un furnizor de formare dacă programul de formare continuă este susținut de psihologi/cabinete în nume individual sau de alte entități cum ar fi filialele CPR.  +  Articolul 31Formatorii internaționali trebuie să îndeplinească următoarele criterii:a) să fie recunoscuți de asociația națională relevantă din țara de origine sau să dispună de recunoaștere internațională;b) să fie asumați de un furnizor de formare profesională din România, printr-o relație contractuală.  +  Articolul 32În vederea avizării programelor de formare profesională, furnizorul de formare trebuie să asigure existența unor resurse materiale, cu următoarele caracteristici:a) spațiul în care se desfășoară formarea trebuie să îndeplinească criteriul de minimum 1,5 mp/cursant, în cazul în care activitatea de formare presupune activitate față în față;b) elaborarea unui suport de curs minimal pentru fiecare program sau modul de formare, în cazul organizării modulare a programului, care va fi pus la dispoziția cursanților;c) punerea la dispoziția cursanților a unui fond bibliografic minimal suficient din perspectiva obiectivelor programului, care poate include cărți, reviste sau alte materiale, în format fizic și digital.  +  Articolul 33(1) Programele de formare de lungă durată în psihoterapie trebuie să aibă prevăzută o modalitate de evaluare a rezultatelor învățării, care poate include: examene, studii de caz, rapoarte de activitate etc. Evaluarea rezultatelor învățării se face obligatoriu la finalul programului de formare prin modalitățile explicit formulate în fișa programului de către furnizorul de formare. Evaluarea rezultatelor învățării se poate face, după caz, și pe parcursul derulării programului.(2) Programele de formare de lungă durată în psihoterapie trebuie să aibă prevăzute:a) o procedură clară de admitere, care să precizeze condițiile definite pentru candidați pentru admiterea în cadrul programului de formare profesională;b) o procedură de finalizare a studiilor clară;c) modelul diplomei de absolvire și al anexei/suplimentului la diplomă, conținând numărul total al orelor, notele aferente examenelor de absolvire și media generală, dacă este cazul, precum și competențele formate.(3) Programele de formare de lungă durată în domeniul psihoterapiei, asimilate formării inițiale, sunt organizate după absolvirea și în completarea studiilor de licență.  +  Articolul 34(1) Programele de formare profesională cu caracter repetitiv, respectiv programe de formare de lungă durată în psihoterapie și programe de formare continuă, trebuie să fie susținute de proceduri proprii de asigurare a calității, care să poată conduce la îmbunătățirea continuă a programului de formare profesională.(2) Procedurile de asigurare a calității trebuie să cuprindă cel puțin o procedură de revizuire a planului de învățământ/ programului de studii la intervale regulate de timp, precum și o modalitate de colectare de feedback de la participanți.  +  Articolul 35Standardele de calitate descrise la art. 26-34 nu sunt aplicabile de principiu conferințelor sau workshopurilor științifice, congreselor sau programelor educaționale prin internet de tip webinar și nu vor fi utilizate ca bază pentru evaluarea acestora.  +  Capitolul IV Înregistrarea furnizorilor și programelor de formare profesională  +  Articolul 36(1) Înscrierea furnizorilor în Registrul furnizorilor de formare profesională pentru psihologii cu drept de liberă practică constituie actul premergător avizării programelor de formare profesională, respectiv creditării activităților de formare profesională.(2) Înregistrarea furnizorului de formare profesională are caracter unic și se realizează înainte și împreună cu înregistrarea primului program de formare avizat al furnizorului.(3) În vederea înregistrării, solicitantul va depune un dosar care va fi înregistrat la secretariatul comitetului director.(4) Dosarele depuse vor fi analizate din punctul de vedere al conformității - prezența documentelor și autenticitatea acestora -, de către secretariatul comitetului director, în termen de 15 zile de la data înregistrării.(5) Secretariatul propune comitetului director aprobarea sau respingerea înregistrării furnizorului de formare profesională în Registrul furnizorilor de formare profesională pentru psihologii cu drept de liberă practică.(6) Comitetul director hotărăște înregistrarea furnizorului de formare profesională sau respingerea cererii, în prima ședință de la data primirii propunerii din partea secretariatului.(7) Hotărârea comitetului director va fi comunicată solicitantului în termen de 15 zile de la data adoptării.  +  Articolul 37(1) Conținutul dosarului pentru înregistrarea furnizorilor de formare profesională în Registrul furnizorilor de formare profesională pentru psihologii cu drept de liberă practică este următorul:a) cerere de înscriere;b) actul constitutiv și statutul entității - fotocopie, semnată și datată de către reprezentant pentru conformitate cu originalul;c) încheierea judecătorească de acordare a personalității juridice - fotocopie, semnată și datată de către reprezentant pentru conformitate cu originalul;d) certificatul de înregistrare fiscală a persoanei juridice cu sau fără scop patrimonial - fotocopie, semnată și datată de către reprezentant pentru conformitate cu originalul;e) actele de spațiu privind sediile entității - fotocopie, semnată de către reprezentant pentru conformitate cu originalul;f) certificatul de înregistrare fiscală - fotocopie, semnată și datată de către reprezentant pentru conformitate cu originalul;g) dovada achitării taxei de înregistrare - fotocopie, semnată și datată de către reprezentant pentru conformitate cu originalul;h) declarația pe propria răspundere privind asumarea obligației de avizare profesională pentru orice program de formare profesională, sub sancțiunea radierii din Registrul furnizorilor de formare profesională pentru psihologii cu drept de liberă practică, în original;i) declarația pe propria răspundere privind obligativitatea menținerii condițiilor care au stat la baza avizării, sub sancțiunea radierii din Registrul furnizorilor de formare profesională.(2) Instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale vor prezenta următoarele documente în vederea înregistrării în Registrul furnizorilor de formare profesională pentru psihologii cu drept de liberă practică:a) cerere de înscriere;b) adeverință cu privire la numele exact al structurii și instituția căreia îi aparține.  +  Articolul 38Înregistrarea furnizorilor de formare profesională are caracter de aviz profesional.  +  Articolul 39Programele de formare profesională avizate vor fi de asemenea înregistrate în Registrul furnizorilor de formare profesională pentru psihologii cu drept de liberă practică.  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 40(1) Programele de formare profesională în desfășurare, avizate și creditate, după caz, înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme, vor rămâne valabile până la finalizarea perioadei de avizare de 5 ani, în condițiile stabilite prin actele aflate în vigoare la data începerii acestor programe.(2) Programele de formare profesională pentru psihologi care nu au fost avizate și creditate, după caz, înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme pot funcționa numai în condițiile acestora.(3) Cu excepția programelor menționate la alin. (1), programele de formare profesională neavizate și necreditate, după caz, în condițiile prezentelor norme nu sunt recunoscute în profesia de psiholog.