ORDIN nr. 1.663 din 19 decembrie 2018pentru organizarea și funcționarea Comitetului ministerial pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Economiei
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 5 martie 2019  În baza prevederilor:– art. 9 și art. 15 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.491/2004, cu modificările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;– Hotărârii Guvernului nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire a situațiilor de urgență;– Referatului de aprobare a proiectului de ordin al ministrului economiei pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului ministerial pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Economiei nr. 31.220/IR din 6.11.2018,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare,ministrul economiei emite următorul ordin:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Comitetul ministerial pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Economiei, denumit în continuare Comitetul ministerial, este un organism interinstituțional de sprijin al managementului tipurilor de risc generatoare de situații de urgență din domeniul de responsabilitate și face parte din Sistemul național pentru managementul situațiilor de urgență.(2) Comitetul ministerial se constituie și funcționează sub conducerea ministrului economiei, care este președintele acestuia.(3) În cazul în care președintele Comitetului ministerial nu poate participa, lucrările acestuia sunt conduse în calitate de vicepreședinte de către secretarul de stat căruia i-au fost delegate atribuțiile gestionării situațiilor de urgență sau, dacă acesta nu există, de către secretarul de stat coordonator al domeniului în care a apărut situația de urgență.(4) Comitetul ministerial nu are personalitate juridică.  +  Articolul 2În aplicarea prevederilor legale în vigoare, Comitetul ministerial emite hotărâri care se aplică de către personalul Ministerului Economiei unităților aflate în subordine, coordonare sau sub autoritatea acestuia, așa cum sunt definite în art. 8 alin. (1) și art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare structuri.  +  Articolul 3(1) Comitetul ministerial, în calitate de autoritate responsabilă cu rol principal, coordonează managementul următoarelor tipuri de risc generatoare de situații de urgență:a) accidente, avarii, explozii și incendii în industrie, inclusiv prăbușiri de teren cauzate de exploatări miniere sau alte activități tehnologice;b) accidente, avarii, explozii și incendii în activități de transport și depozitare de produse periculoase pentru următoarele riscuri asociate: accidente majore cu implicații pe amplasament și accidente cu produse periculoase pe timpul activității de transport.(2) Comitetul ministerial, în calitate de autoritate responsabilă cu rol secundar, asigură conform domeniului de activitate participarea structurilor Ministerului Economiei la îndeplinirea următoarelor funcții de sprijin:a) înștiințare, avertizare și alarmare;b) recunoaștere și cercetare;c) comunicații și informatică;d) descarcerare, deblocare căi de acces;e) neutralizarea materialelor periculoase/explozive/ radioactive;f) asigurarea transportului;g) efectuarea depoluării și decontaminării chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN);h) restabilirea stării provizorii de normalitate.  +  Articolul 4Activitățile specifice cu rol principal îndeplinite de structurile Ministerului Economiei în cadrul funcțiilor de sprijin sunt:a) căutare-salvare persoane blocate în galerii miniere, prin operatorii economici de profil, împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerul Energiei;b) asigurarea energiei pentru obiectivele critice de răspuns la urgență, refacerea operativă a avariilor produse în rețelele de transport și distribuție a energiei electrice, precum și refacerea operativă a avariilor produse în rețelele de transport și distribuție a gazelor naturale, împreună cu Ministerul Energiei.  +  Articolul 5Activitățile specifice cu rol secundar îndeplinite de structurile Ministerului Economiei în cadrul funcțiilor de sprijin sunt:1. prin Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive:a) asigurarea informării, înștiințării și alarmării în cel mai scurt timp posibil a autorităților centrale și Centrului Operațional de Comandă al Guvernului despre o situație/stare/eveniment care poate să apară pe teritoriul României sau al altor state învecinate, cu potențial de risc radiologic pentru mediu sau populația României;b) asigurarea informării în timp real cu privire la integritatea structurii critice, a barierelor biologice, a inventarului și dispunerii materialelor radiologice cu caracter de deșeu radioactiv conținute în infrastructurile critice deținute de instituțiile/ companiile care exploatează reactoare energetice de putere și/sau de cercetare, instalații și echipamente nucleare și/sau radiologice din medicină, agricultură, industrie etc.;c) recunoașterea și cercetarea containerelor/incintelor, zonelor populate sau nepopulate și identificarea zonelor cu nivel ridicat de radioactivitate sau cu potențial contaminat radiologic;d) identificarea substanțelor sau obiectelor care sunt radioactive în vederea containerizării și îndepărtării din zonă;e) asigurarea condițiilor privind restabilirea stării provizorii de normalitate pe perioada situației de urgență generate de incidentul sau accidentul nuclear și/sau de urgență radiologică: autoritățile centrale care au în subordine/coordonare instituții/companii care dețin/exploatează reactori energetici de putere și/sau de cercetare, instalații și echipamente nucleare și/sau radiologice prin intermediul specialiștilor din instituții/companii;f) asigurarea condițiilor privind refacerea provizorie a infrastructurilor critice care conțin deșeuri radioactive și/sau combustibil ars, a condițiilor pentru limitarea scurgerilor/ împrăștierii/dispersiei în mediu a substanțelor/materialelor radioactive cu caracter de deșeu, implicate în incident și aflate în stare de depozitare, transport sau tranzitare a teritoriului României;g) asigurarea condițiilor pentru refacerea barierelor biologice, recaracterizare și recontainerizare, precum și depozitare interimară în condiții de securitate nucleară a substanțelor/ materialelor radioactive cu caracter de deșeu implicate in incident;2. prin operatorii economici de specialitate:a) aplicarea măsurilor de limitare a dispersării substanțelor poluante sau contaminatoare pentru asigurarea protecției populației surprinse în zona afectată (operatorii economici care produc substanțe ce pot produce poluări și care au obligația realizării măsurilor de decontaminare);b) sprijinirea autorităților locale pentru asigurarea transportului animalelor și bunurilor evacuate;c) efectuarea depoluării CBRN;d) supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor și depoluarea, în caz de poluare marină și costieră.  +  Capitolul II Funcționarea Comitetului ministerial  +  Articolul 6(1) Comitetul ministerial își desfășoară activitatea în baza planului anual elaborat de Secretariatul tehnic permanent asigurat de Centrul operativ pentru situații de urgență al Ministerului Economiei, denumit în continuare Centru operativ, structură organizată la nivel de serviciu cu activitate permanentă.(2) Comitetul ministerial se întrunește semestrial în ședințe ordinare, la convocarea președintelui.(3) Comitetul ministerial poate fi convocat, ori de câte ori situația o impune, de către ministrul economiei în calitate de președinte, la propunerea secretarului de stat care coordonează Direcția industria de apărare, pe baza analizei situației operative.(4) Situațiile potențiale de convocare a Comitetului ministerial în domeniul de activitate sunt cele care apar ca urmare a propagării riscurilor prevăzute la art. 3 și care pot produce/produc efecte distructive, pierderi de vieți omenești și/sau pagube materiale semnificative, înregistrate la nivel regional sau național, și, după caz, pentru îndeplinirea funcțiilor de sprijin, conform anexelor nr. 1, 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc.(5) La ședințele Comitetului ministerial participă, la invitația președintelui, reprezentanți ai altor ministere și instituții publice centrale, precum și ai unor operatori economici sau organizații neguvernamentale, care îndeplinesc funcții de sprijin în prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență.  +  Articolul 7(1) Ședințele Comitetului ministerial se desfășoară în prezența majorității membrilor sau a înlocuitorilor desemnați.(2) Ordinea de zi se stabilește de președinte, pe baza propunerilor membrilor Comitetului ministerial. Cu cel puțin 5 zile înainte de desfășurarea ședințelor, atunci când situația permite, ordinea de zi, data și locul de desfășurare sunt aduse la cunoștința membrilor de către Secretariatul tehnic permanent.(3) Materialele care urmează a fi analizate în ședințele Comitetului ministerial se vor depune la Secretariatul tehnic permanent pentru multiplicare și difuzare în timp util, cu cel puțin 10 zile înainte de desfășurarea acestora.  +  Articolul 8(1) Hotărârile Comitetului ministerial se adoptă cu votul a două treimi din numărul membrilor prezenți, cu excepția punerii în aplicare a planului de evacuare în situații de urgență, care se face în baza deciziei președintelui Comitetului ministerial.(2) Consultanții Comitetului ministerial și invitații nu au drept de vot.(3) Dezbaterile pe marginea materialelor prezentate și analizate în ședințele Comitetului ministerial se consemnează de către Secretariatul tehnic permanent, care întocmește și proiectul de hotărâre.  +  Articolul 9Hotărârea Comitetului ministerial se transmite structurilor interesate pentru punerea în aplicare.  +  Articolul 10Lucrările Comitetului ministerial se desfășoară în spații special amenajate, puse la dispoziție de Ministerul Economiei, la sediul situat în Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, București.  +  Capitolul III Atribuțiile președintelui, vicepreședintelui, membrilor, consultanților și Secretariatului tehnic permanent  +  Articolul 11Comitetul ministerial asigură îndeplinirea atribuțiilor principale prevăzute la art. 21 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și la pct. XIII subpct. 1 lit. a) din Strategia națională de prevenire a situațiilor de urgență, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 762/2008.  +  Articolul 12(1) Componența Comitetului ministerial este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Persoanele din componența Comitetului ministerial au următoarele atribuții principale:a) președintele:1. hotărăște convocarea Comitetului ministerial;2. stabilește ordinea de zi și conduce ședințele acestuia;3. semnează hotărârile, planurile, programele, regulamentele și măsurile adoptate;4. semnează avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele și proiectele de acte normative;5. prezintă în ședințele Comitetului național pentru situații speciale de urgență propunerile Comitetului ministerial;6. asigură gestionarea tipurilor de risc specifice și îndeplinirea funcțiilor de sprijin stabilite în competență;7. aprobă planurile operative elaborate la nivelul Ministerului Economiei și planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență;8. conduce și coordonează, prin Centrul operativ, participarea structurilor Ministerului Economiei la acțiunile de limitare și înlăturare a urmărilor situațiilor de urgență;9. analizează situațiile de urgență create, ia măsuri pentru aplicarea hotărârilor Guvernului, Consiliului Suprem de Apărare a Țării și Comitetului național pentru situații speciale de urgență din domeniul de competență al Ministerului Economiei și emite ordine/dispoziții către structurile proprii privind modul de acțiune al acestora;10. hotărăște, în baza propunerilor prezentate de membrii Comitetului ministerial, modul de folosire a efectivelor și mijloacelor de care dispun unitățile/structurile ce îndeplinesc misiuni specifice în situații de urgență și, la nevoie, asigură sprijinul acestora;b) vicepreședintele:1. îndeplinește atribuțiile președintelui în lipsa acestuia, precum și pe cele ce îi revin ca membru al Comitetului ministerial;2. aprobă procedurile elaborate de Centrul operativ în domeniul de referință;c) membrii:1. participă la ședințele Comitetului ministerial;2. prezintă informări și puncte de vedere;3. informează operativ personalul propriu asupra problemelor dezbătute, concluziilor rezultate, hotărârilor și măsurilor adoptate;4. urmăresc aplicarea acestora în domeniile de competență;5. mențin legătura permanentă cu Centrul operativ;6. fac propuneri cu privire la modul de folosire a efectivelor și mijloacelor de care dispun unitățile/structurile subordonate/ coordonate ce îndeplinesc misiuni specifice în situații de urgență;7. conduc activitatea de intervenție a structurilor aflate în subordonare/coordonare;d) consultanții:1. participă la ședințele Comitetului ministerial;2. consiliază membrii acestuia asupra problemelor operative, tehnice și de specialitate;3. asigură documentarea tehnică de specialitate pentru tipurile de riscuri gestionate și sprijină Secretariatul tehnic permanent în elaborarea documentelor de lucru pentru Comitetul ministerial.  +  Articolul 13(1) Secretariatul tehnic permanent are următoarele atribuții specifice:a) gestionează documentele Comitetului ministerial;b) asigură convocarea Comitetului ministerial și transmiterea ordinii de zi;c) primește și pregătește materialele pentru ședințele Comitetului ministerial și asigură prezentarea acestora președintelui, membrilor și, după caz, invitaților;d) elaborează lucrările și execută operațiunile de secretariat pe timpul ședințelor;e) asigură redactarea hotărârilor adoptate de Comitetul ministerial, precum și a proiectelor de ordine, pe care le prezintă spre aprobare;f) asigură difuzarea la structurile Ministerului Economiei și la alte autorități interesate a documentelor emise de Comitetul ministerial;g) întocmește, pe baza datelor transmise de structurile Ministerului Economiei, informări periodice privind situația operativă sau stadiul îndeplinirii hotărârilor adoptate;h) cooperează cu celelalte secretariate tehnice, organizate și asigurate de centrele operative pentru situații de urgență, la nivelul ministerelor și al instituțiilor publice centrale;i) conlucrează cu structurile aparatului central al Ministerului Economiei implicate în emiterea ordinelor ministrului;j) întocmește, împreună cu personalul Serviciului comunicare și mass-media, proiectele comunicatelor de presă ale Comitetului ministerial;k) urmărește realizarea suportului logistic al locului de desfășurare a ședințelor Comitetului ministerial;l) preia și gestionează datele și informațiile transmise în cazul unor situații de urgență din domeniul de competență și asigură înștiințarea membrilor Comitetului ministerial și a consultanților/ invitaților;m) pentru îndeplinirea atribuțiilor consultă specialiștii organizați pe grupe de suport tehnic;n) asigură actualizarea nominală a componenței Comitetului ministerial;o) îndeplinește alte atribuții sau sarcini stabilite de Comitetul ministerial sau de președintele acestuia.(2) Fluxul informațional-decizional este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 14Comitetul ministerial își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile legilor, ordinelor și instrucțiunilor în vigoare.  +  Articolul 15Întregul personal din componența Comitetului ministerial este obligat să cunoască și să aplice întocmai prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 16Documentele elaborate pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea activităților se arhivează de către Secretariatul tehnic permanent al Comitetului ministerial, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 17(1) Spațiul de lucru al Comitetului ministerial se asigură prin grija Direcției investiții, achiziții publice și servicii interne.(2) Dotarea Comitetului ministerial se realizează prin grija structurilor de profil ale Ministerului Economiei, conform anexei nr. 2 la Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.491/2004, cu modificările ulterioare.(3) Mijloacele de transport necesare pentru deplasarea în teren a membrilor Comitetului ministerial sunt asigurate de Direcția investiții, achiziții publice și servicii interne pentru aparatul propriu, respectiv de fiecare unitate aflată în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei pentru personalul propriu.  +  Articolul 18(1) Fondurile pentru realizarea dotărilor și a lucrărilor necesare funcționării Comitetului ministerial se asigură din bugetul anual alocat Ministerului Economiei cu această destinație.(2) Finanțarea acțiunilor de înlăturare a efectelor și consecințelor situațiilor de urgență în care Ministerul Economiei a fost implicat direct se efectuează conform legii.  +  Articolul 19Prevederile prezentului ordin sunt opozabile tuturor structurilor/unităților din subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei pe niveluri de competență, în ceea ce privește informarea, monitorizarea și implementarea măsurilor adoptate în domeniul specific al managementului situațiilor de urgență și tipurilor de risc.  +  Articolul 20Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 21Secretarii de stat, conducătorii direcțiilor de specialitate și direcțiilor-suport, precum și conducătorii instituțiilor și unităților aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 22La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice prevederi contrare se abrogă.  +  Articolul 23Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul economiei,
  Niculae Bădălău
  București, 19 decembrie 2018.Nr. 1.663.  +  Anexa nr. 1
  COMPONENȚA
  Comitetului ministerial pentru situații de urgență
  Nr. crt.Funcția în comitetFuncția administrativăLocul de muncă (structura)
  1.Președinteministrul economieiConducerea Ministerului Economiei
  2.Vicepreședintesecretar de stat (coordonator al Direcției industria de apărare)
  3.Membrisecretar de stat
  secretar de stat
  secretar de stat
  secretar general
  secretar general adjunct
  secretar general adjunct
  directorDirecția industria de apărare
  directorDirecția resurse minerale
  directorDirecția politici industriale și competitivitate
  directorDirecția investiții, achiziții publice și servicii interne
  directorDirecția buget, financiar-contabilitate
  directorDirecția juridică și relații instituționale
  șef birouBiroul transport energie
  președinteDepartamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
  președinteAgenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive
  președinte directoratCompania Națională de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA - S.A.
  director generalSocietatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. Mediaș
  președinteAutoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
  director generalSocietatea de Conservare și Închidere a Minelor „Conversmin“ - S.A. București
  director generalSocietatea „Radioactiv Mineral“ - S.A. Măgurele
  director generalCompania Națională ROMARM - S.A. București
  director generalInspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
  director generalSocietatea Națională a Apelor Minerale - S.A. București
  director generalSocietatea Națională a Sării - S.A. București
  director generalBiroul Român de Metrologie Legală
  4.ConsultanțiexpertDirecția resurse minerale
  expertDirecția politici industriale și competitivitate
  expertDirecția juridică și relații instituționale
  expertBiroul transport energie
  expertServiciul comunicare și mass-media
  expertAgenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive
  expertBiroul Român de Metrologie Legală
  expertCompania Națională de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA - S.A.
  expertSocietatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. Mediaș
  expertSocietatea de Conservare și Închidere a Minelor „Conversmin“ - S.A. București
  expertSocietatea „Radioactiv Mineral“ - S.A. Măgurele
  expertCompania Națională ROMARM - S.A. București
  expertInspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
  expertCentrul operativ pentru situații de urgență
   +  Anexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
  FLUXUL INFORMAȚIONAL-DECIZIONAL
  -----