HOTĂRÂRE nr. 101 din 27 februarie 2019privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 1 martie 2019  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 66 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Pentru coordonarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de legislația în vigoare în domeniul alegerii membrilor din România în Parlamentul European, care revin ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și instituțiilor prefectului, se constituie Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European, fără personalitate juridică, având componența prevăzută în anexa nr. 1.(2) Componența nominală a Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European se stabilește prin ordin al ministrului afacerilor interne, pe baza propunerilor formulate de conducătorii ministerelor și ai celorlalte instituții sau societăți prevăzute în anexa nr. 1 în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) La ședințele Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European pot participa, la invitația președintelui comisiei, reprezentanți ai partidelor politice parlamentare, ai mass-mediei, ai altor instituții ale administrației publice centrale interesate, ai unor operatori economici care prestează servicii de interes economic general, precum și ai oricăror altor persoane interesate.  +  Articolul 2(1) În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se constituie comisiile tehnice județene pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și Comisia tehnică a municipiului București pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European, fără personalitate juridică, în componența prevăzută în anexa nr. 2, cu atribuții în coordonarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităților administrației publice locale și serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, prevăzute de legislația în vigoare.(2) Componența nominală a comisiei tehnice județene sau a municipiului București se stabilește de prefect, prin ordin, pe baza propunerilor formulate de conducătorii instituțiilor/ societăților prevăzute în anexa nr. 2.(3) La ședințele comisiilor tehnice județene și ale Comisiei tehnice a municipiului București pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai partidelor politice parlamentare, ai mass-mediei, ai unor operatori economici care prestează servicii de interes public, precum și ai oricăror altor persoane interesate.(4) Pentru urmărirea și soluționarea operativă a problemelor curente din județe, respectiv din municipiul București, pe lângă comisiile tehnice se constituie grupuri tehnice de lucru, fără personalitate juridică, conduse de subprefect, formate din funcționari publici desemnați de conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, organizate la nivelul județului, respectiv al municipiului București.(5) În perioada în care își desfășoară activitatea în cadrul grupurilor tehnice de lucru de pe lângă comisiile tehnice județene și Comisia tehnică a municipiului București, membrii acestora sunt degrevați de sarcinile de serviciu.(6) Condițiile materiale necesare funcționării grupului tehnic de lucru se asigură prin grija prefectului. Salariile și celelalte drepturi bănești cuvenite personalului care își desfășoară activitatea în grupul tehnic de lucru se achită de către instituțiile sau autoritățile publice de la care aceștia provin.  +  Articolul 3(1) Ministerul Afacerilor Interne dispune măsuri pentru menținerea și asigurarea ordinii și liniștii publice în localitățile țării, pe întreaga perioadă electorală și, în mod deosebit, în ziua votării, precum și în zilele care premerg și succedă acestei zile.(2) Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale, menține și asigură ordinea publică în zona secțiilor de votare și securitatea dosarelor întocmite de birourile electorale din țară, pe timpul transportului acestora la birourile electorale, respectiv la Biroul Electoral Central, precum și securitatea pe timpul tipăririi, transportului și depozitării buletinelor de vot și a celorlalte materiale necesare votării.(3) Personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne asigură paza sediilor Biroului Electoral Central, birourilor electorale județene, biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și ale birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară.  +  Articolul 4(1) Pentru sprijinirea activității centrelor de intervenție operativă prevăzute la art. 10 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, precum și pentru remedierea deranjamentelor sistemelor informatice și de comunicații utilizate în procesul electoral, prefecții desemnează la propunerea autorităților locale și pe baza evaluării efectuate de către Serviciul de Telecomunicații Speciale:a) cel puțin un informatician pentru fiecare comună;b) cel puțin doi informaticieni pentru fiecare oraș;c) cel puțin trei informaticieni pentru fiecare municipiu și sector al municipiului București.(2) Informaticienii prevăzuți la alin. (1) primesc, pe bază de proces-verbal, de la reprezentanții Serviciului de Telecomunicații Speciale, echipamentele informatice necesare îndeplinirii atribuțiilor care le revin.  +  Articolul 5(1) Serviciul de Telecomunicații Speciale duce la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:a) asigură funcționarea și asistența tehnică a Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal;b) asigură serviciile de telefonie specială și de comunicații de voce și date, necesare birourilor electorale din țară;c) asigură terminalele informatice necesare înregistrării video-audio a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor.(2) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură, la nivelul fiecărui județ, constituirea centrelor de intervenție operativă pentru remedierea eventualelor disfuncționalități ale Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.(3) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură funcționarea Centrului de suport tehnic prin care furnizează asistență tehnică pentru operatorii de calculator din secțiile de votare.(4) Dotarea și funcționarea centrelor de intervenție operativă și a Centrului de suport tehnic se asigură de către Serviciul de Telecomunicații Speciale.  +  Articolul 6(1) Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de statistică asigură statisticienii necesari pentru operațiunile tehnice de consemnare și centralizare a rezultatelor alegerilor, dotarea necesară cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile și servicii, în limita fondurilor alocate.(2) Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de statistică asigură instruirea personalului implicat în efectuarea operațiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatelor alegerilor.(3) Tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării se asigură prin direcțiile teritoriale de statistică și/sau prin Institutul Național de Statistică.  +  Articolul 7(1) Autoritățile administrației publice centrale și locale iau măsurile necesare pentru a pune la dispoziția primarilor spații în vederea organizării de secții de votare, precum și pentru sprijinirea cu personal a operațiunilor tehnice la secțiile de votare.(2) Spațiile puse la dispoziția primarilor în conformitate cu alin. (1) nu fac parte dintre unitățile de asistență medicală cu paturi sau de asistență medicală primară și ambulatorie de specialitate.(3) Ministerul Sănătății va lua măsurile necesare pentru asigurarea asistenței medicale la secțiile de votare.  +  Articolul 8Primarii duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:a) întocmesc și tipăresc listele electorale permanente, listele electorale speciale și copiile de pe listele electorale speciale;b) asigură urnele de vot, urnele speciale și cabinele de vot;c) informează alegătorii privind delimitarea secțiilor de votare și sediile acestora;d) asigură locurile speciale de afișaj electoral și amplasarea de panouri electorale;e) acordă sprijin reprezentanților Serviciului de Telecomunicații Speciale pentru instalarea echipamentelor și furnizarea serviciilor prevăzute la art. 5 alin. (1);f) asigură, prin personalul desemnat, primirea pe bază de proces-verbal a echipamentelor instalate pentru asigurarea serviciilor prevăzute la art. 5 alin. (1), precum și protecția fizică a acestora;g) acordă sprijin prefectului pentru exercitarea atribuțiilor cu caracter electoral ce îi revin, potrivit actelor normative în vigoare.  +  Articolul 9(1) Ministerul Afacerilor Interne, cu sprijinul Autorității Electorale Permanente, organizează, în termen de cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instruirea prefecților și a subprefecților cu privire la organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European.(2) Prefecții, cu sprijinul filialelor și birourilor județene ale Autorității Electorale Permanente, organizează în cel mai scurt timp instruirea primarilor și a secretarilor comunelor, orașelor și municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European.(3) Prefecții împreună cu birourile electorale județene și birourile electorale ale sectoarelor municipiului București stabilesc graficul de distribuire a buletinelor de vot, precum și a celorlalte materiale necesare desfășurării procesului electoral.(4) Ministerul Afacerilor Interne și Autoritatea Electorală Permanentă acordă sprijin de specialitate prefecților și primarilor, în vederea realizării la termen și în condiții corespunzătoare a sarcinilor ce le revin în organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European.  +  Articolul 10(1) Autoritatea Electorală Permanentă asigură sediul pentru Biroul Electoral Central.(2) Autoritatea Electorală Permanentă asigură dotarea tehnică și materială a Biroului Electoral Central.(3) Ministerul Afacerilor Interne împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă asigură mijloacele de transport necesare bunei desfășurări a activității Biroului Electoral Central.(4) Prefecții, împreună cu președinții consiliilor județene, asigură sediile și dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale județene.(5) Primarii sectoarelor municipiului București, împreună cu prefectul municipiului București, asigură sediile și dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București.(6) Ministerul Afacerilor Externe asigură sediul și dotarea tehnico-materială ale biroului electoral pentru secțiile de votare din afara țării.(7) Sediile și dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale ale secțiilor de votare se asigură de către primari împreună cu prefecții.(8) Pentru dotarea tehnico-materială a birourilor electorale județene, a birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și a birourilor electorale ale secțiilor de votare sunt utilizate bunurile aparținând autorităților administrației publice prevăzute la alin. (4)-(6).(9) Pentru dotarea tehnico-materială a birourilor electorale ale secțiilor de votare, primarii utilizează bunurile recuperate de la scrutinele anterioare și aflate în stare de funcționare.(10) În cazurile în care bunurile necesare amenajării și dotării tehnico-materiale corespunzătoare a secțiilor de votare nu se pot recupera, se achiziționează unele noi de către instituțiile prefectului, în limita fondurilor alocate, conform standardelor stabilite de Autoritatea Electorală Permanentă, în condițiile legii.  +  Articolul 11(1) Ministerul Afacerilor Externe asigură sprijinul logistic necesar pentru pregătirea și organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European.(2) Ministerul Afacerilor Externe ia măsuri pentru identificarea de spații pentru sediile secțiilor de votare din străinătate, precum și pentru obținerea acordului autorităților din statele străine pentru organizarea acestora pe teritoriul lor.(3) Ministerul Afacerilor Externe asigură serviciile de comunicații de voce și date, necesare birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate.(4) Ministerul Afacerilor Externe și Autoritatea Electorală Permanentă iau măsuri pentru informarea cetățenilor români cu drept de vot cu domiciliul sau reședința în străinătate privind modalitatea de exercitare a dreptului de vot.(5) Ministerul Afacerilor Externe comunică Autorității Electorale Permanente, în timp util, necesarul de buletine de vot, ștampile cu mențiunea „VOTAT“ și timbre autocolante care sunt folosite la secțiile de votare din străinătate.(6) Paza secțiilor de votare din străinătate se asigură cu luarea în considerare a condițiilor specifice de organizare a procesului de votare din străinătate.  +  Articolul 12(1) Autoritatea Electorală Permanentă ia măsuri pentru informarea și/sau instruirea membrilor birourilor electorale și a celorlalți participanți la procesul electoral, prin realizarea, distribuirea și/sau difuzarea de publicații, ghiduri, broșuri, pliante, producții audio-video. Materialele de informare destinate cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene și cetățenilor români care aparțin minorităților naționale pot fi realizate în alte limbi decât cea română.(2) În scopul asigurării instruirii și îndrumării eficiente a prefecților, primarilor, secretarilor unităților administrativ-teritoriale, a membrilor birourilor electorale și a celorlalți participanți la procesul electoral, publicațiile cuprind variante actualizate ale reglementărilor legale privind alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.(3) Prefecții și primarii sprijină Autoritatea Electorală Permanentă în distribuirea și/sau difuzarea materialelor de informare prevăzute la alin. (1) și (2).  +  Articolul 13(1) Comisiile tehnice județene pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și Comisia tehnică a municipiului București pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European informează săptămânal Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European în legătură cu stadiul pregătirii și organizării scrutinului.(2) Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European informează săptămânal Guvernul în legătură cu stadiul îndeplinirii acțiunilor privind pregătirea și organizarea scrutinului.  +  Articolul 14Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Zsombor Vajda
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  București, 27 februarie 2019.Nr. 101.  +  Anexa nr. 1
  COMPONENȚA
  Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European
   +  Președinte: – ministrul afacerilor interne  +  Membri: – președintele Autorității Electorale Permanente*;* Președintele Autorității Electorale Permanente poate fi înlocuit de către unul dintre vicepreședinții Autorității Electorale Permanente, desemnat prin ordin.– secretar de stat pentru ordine publică din Ministerul Afacerilor Interne;– secretar de stat pentru relația cu instituțiile prefectului din Ministerul Afacerilor Interne;a) reprezentanți, la nivel de secretar de stat/subsecretar de stat sau secretar general, ai:– Secretariatului General al Guvernului;– Ministerului Afacerilor Externe;– Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;– Ministerului Finanțelor Publice;– Ministerului Muncii și Justiției Sociale;– Ministerului Educației Naționale;– Ministerului Sănătății;– Institutului Național de Statistică;– Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale;– Serviciului de Telecomunicații Speciale;b) reprezentanți ai: – Agenției Naționale de Presă AGERPRES;– Societății Române de Televiziune;– Societății Române de Radiodifuziune;c) reprezentanți ai societăților de distribuție și furnizare a energiei electrice.N O T Ă:Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European sunt asigurate de Ministerul Afacerilor Interne.
   +  Anexa nr. 2
  COMPONENȚA
  Comisiei tehnice județene pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European
  și a Comisiei tehnice a municipiului București pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru membrii din România
  în Parlamentul European
   +  Președinte: – prefectul județului, respectiv al municipiului București.  +  Membri: – subprefectul;– secretarul județului, respectiv secretarul general al municipiului București;– directorul executiv al direcției regionale/județene de statistică;– directorul general al direcției regionale a finanțelor publice/șeful administrației județene a finanțelor publice, după caz;– inspectorul-șef al inspectoratului județean de poliție, respectiv directorul general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București;– inspectorul-șef al inspectoratului pentru situații de urgență județean, respectiv inspectorul-șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Municipiului București;– șeful structurii județene de administrare a bazelor de date de evidență a persoanelor, respectiv a municipiului București; – șeful serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor;– inspectorul-șef al inspectoratului de jandarmi județean, respectiv directorul general al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București;– inspectorul general al inspectoratului școlar județean, respectiv al municipiului București;– directorul direcției de sănătate publică a județului, respectiv al Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București;– reprezentantul teritorial al Serviciului de Telecomunicații Speciale;– reprezentantul Autorității Electorale Permanente;– reprezentanți teritoriali ai societăților de distribuție și furnizare a energiei electrice; – corespondentul teritorial al Agenției Naționale de Presă AGERPRES. N O T Ă:Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice județene și ale Comisiei tehnice a municipiului București sunt asigurate de personalul din cadrul instituției prefectului.
  -----