HOTĂRÂRE nr. 100 din 27 februarie 2019pentru aprobarea bugetului și a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 1 martie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 66 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă bugetul necesar pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, în cuantumul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, din bugetul de stat, prin bugetul Autorității Electorale Permanente se suportă următoarele cheltuieli:a) cheltuielile pentru sediul, dotarea și funcționarea Biroului Electoral Central;b) indemnizațiile membrilor Biroului Electoral Central;c) indemnizațiile personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central, ale informaticienilor și ale statisticienilor care își desfășoară activitatea pe lângă acest birou;d) cheltuielile pentru apă, cafea și gustări, aferente indemnizațiilor de protocol prevăzute la art. 16 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019;e) cheltuielile pentru mentenanța Registrului electoral, precum și pentru activitățile specifice de gestionare a acestuia în perioada electorală;f) cheltuieli pentru aplicații și echipamente informatice necesare Biroului Electoral Central;g) cheltuielile pentru programele informatice utilizate la desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora;h) cheltuieli de informare a alegătorilor;i) cheltuielile pentru organizarea examenelor de admitere în Corpul experților electorali pe durata perioadei electorale a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019;j) cheltuielile pentru elaborarea, editarea și difuzarea gratuită de broșuri legislative și ghiduri specifice în materie electorală;k) cheltuielile de instruire a operatorilor de calculator;l) cheltuielile de instruire a mandatarilor financiari ai formațiunilor politice și candidații independenți care participă la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019;m) cheltuielile pentru tipărirea buletinelor de vot și a publicațiilor destinate birourilor electorale;n) cheltuielile pentru confecționarea timbrelor autocolante;o) plata hârtiei efectiv consumate pentru imprimarea buletinelor de vot;p) cheltuielile pentru confecționarea ștampilei Biroului Electoral Central și a ștampilelor cu mențiunea „VOTAT“;q) cheltuielile pentru arhivarea materialelor primite de la Biroul Electoral Central.  +  Articolul 3(1) Pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne se suportă următoarele cheltuieli:a) cheltuielile generate de activitățile Ministerului Afacerilor Interne din domeniul ordinii și siguranței publice;b) cheltuielile de mentenanță ale mijloacelor de transport furnizate Biroului Electoral Central și cheltuielile de carburant aferente.(2) Pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne pentru instituțiile prefectului, se suportă următoarele cheltuieli:a) cheltuielile pentru asigurarea condițiilor materiale necesare funcționării grupurilor tehnice de lucru de pe lângă comisiile tehnice;b) cheltuielile privind confecționarea tipizatelor prevăzute de lege;c) indemnizațiile membrilor birourilor electorale județene, ai birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară, precum și indemnizațiile pentru cheltuieli de protocol ale acestora;d) indemnizațiile personalului tehnic auxiliar, ale informaticienilor și ale statisticienilor birourilor electorale județene și ai birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București, precum și indemnizațiile pentru cheltuieli de protocol ale acestora;e) indemnizațiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, precum și indemnizațiile pentru cheltuieli de protocol ale acestora;f) indemnizațiile pentru cheltuieli de protocol ale personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne care asigură măsuri de menținere a ordinii și liniștii publice sau care este în misiune de pază la birourile electorale județene, la biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, la birourile electorale ale sectoarelor municipiului București și la birourile electorale ale secțiilor de votare din țară;g) decontarea cheltuielilor de transport al președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, al locțiitorilor acestora și al operatorilor de calculator la și de la ședințele de instruire din localitatea de domiciliu sau reședință, după caz, precum și în exercitarea atribuțiilor ce le revin;h) decontarea cheltuielilor de transport al persoanelor care însoțesc documentele prevăzute la art. 49 alin. (8) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, precum și al operatorilor de calculator, de la biroul electoral al secției de votare la biroul electoral județean sau biroul electoral al sectorului municipiului București, precum și de la biroul electoral județean sau biroul electoral al sectorului municipiului București la localitatea de domiciliu sau reședință a acestora;i) cheltuielile de transport, ambalare și distribuire a materialelor, documentelor și a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfășurarea procesului electoral;j) cheltuielile pentru confecționarea ștampilelor birourilor electorale județene, ale birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și a ștampilelor de control ale secțiilor de votare;k) cheltuielile pentru dotarea și funcționarea birourilor electorale județene și a birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București;l) cheltuielile pentru dotarea și funcționarea sediilor secțiilor de votare, precum și pentru amenajarea localurilor de vot; (la 09-05-2019, Litera l) din Alineatul (2) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 1, Articolul 11 din HOTĂRÂREA nr. 278 din 8 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 09 mai 2019 ) m) cheltuielile pentru achiziționarea tușului, a tușierelor și a altor materiale necesare votării;n) cheltuielile privind arhivarea materialelor rezultate din procesul electoral organizat în țară;o) cheltuielile pentru asigurarea suportului logistic prevăzut la art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019.(3) Ministerul Afacerilor Interne asigură apă, cafea și gustări pentru Biroul Electoral Central, în limita indemnizațiilor de protocol prevăzute la art. 16 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019, cheltuielile aferente fiind suportate din bugetul Autorității Electorale Permanente.  +  Articolul 4Pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, din bugetul de stat, prin bugetul Serviciului de Telecomunicații Speciale se suportă următoarele cheltuieli:a) cheltuielile pentru implementarea și funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal;b) cheltuielile aferente participării personalului propriu la sesiunile de selecție a operatorilor de calculator;c) cheltuielile aferente asigurării serviciilor de telefonie specială și de comunicații de voce și date, necesare birourilor electorale;d) cheltuielile pentru asigurarea asistenței tehnice a Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal și pentru intervențiile necesare remedierii disfuncționalităților acestuia;e) cheltuielile necesare realizării aplicației informatice pentru centralizarea rezultatelor votării.  +  Articolul 5Pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, cheltuielile care se suportă de la bugetul de stat pentru Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de statistică, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, sunt următoarele:a) cheltuielile pentru tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;b) cheltuielile pentru dotarea cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile și servicii necesare pentru organizarea și funcționarea stațiilor de prelucrare;c) cheltuielile pentru instruirea personalului implicat în efectuarea operațiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor, în stațiile de prelucrare organizate la nivelul Biroului Electoral Central, al birourilor electorale județene, al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate și al birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București.  +  Articolul 6Pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, se suportă următoarele cheltuieli:a) sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru organizarea și dotarea secțiilor de votare din străinătate, precum și pentru organizarea procesului electoral în străinătate;b) cheltuielile pentru dotarea și funcționarea biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate;c) sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru confecționarea ștampilei biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate și a ștampilelor de control ale birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate;d) indemnizațiile membrilor biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, precum și indemnizațiile pentru cheltuieli de protocol ale acestora;e) indemnizațiile personalului tehnic auxiliar, ale informaticienilor și ale statisticienilor biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, precum și indemnizațiile pentru cheltuieli de protocol ale acestora;f) indemnizațiile membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, precum și indemnizațiile pentru cheltuieli de protocol ale acestora;g) indemnizațiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, precum și indemnizațiile pentru cheltuieli de protocol ale acestora;h) ambalarea, transportul și distribuirea materialelor, documentelor și a tipizatelor necesare votării în străinătate;i) cheltuielile pentru serviciile de comunicații din străinătate;j) cheltuielile de deplasare în vederea participării la procesul electoral ale președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, ale membrilor birourilor electorale pentru secțiile de votare din străinătate desemnați din rândul experților electorali propuși de către Ministerul Afacerilor Externe, precum și ale operatorilor de calculator din străinătate.  +  Articolul 7(1) Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare, locțiitorii, precum și operatorii de calculator primesc indemnizațiile prevăzute de lege pentru fiecare zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile. (2) Membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare primesc indemnizațiile prevăzute de lege pentru fiecare zi de activitate, dar nu mai mult de 3 zile.  +  Articolul 8Pentru reducerea cheltuielilor necesare în vederea desfășurării procesului electoral, primarii vor utiliza materialele de logistică electorală recuperate de la alegerile anterioare și aflate în stare bună. În situația în care materialele de logistică electorală necesare dotării corespunzătoare a secțiilor de votare nu se pot recupera, cheltuielile pentru achiziționarea de materiale de logistică electorală noi se vor suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne pentru instituțiile prefectului, în baza centralizării necesarului și în limita fondurilor alocate.  +  Articolul 9În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului alegerilor, autoritățile administrației publice implicate în organizarea și desfășurarea procesului electoral comunică Autorității Electorale Permanente situația sumelor alocate și a cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii și cheltuieli cu active nefinanciare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Zsombor Vajda
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  București, 27 februarie 2019.Nr. 100.  +  ANEXĂ
  Bugetul necesar pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
  - mii lei -
  InstituțiaCapitolCheltuieliTOTAL
  PersonalBunuri și serviciiActive nefinanciare
  I. Ministerul Afacerilor Interne130.50057.000-187.500
  1. Instituțiile prefectului51.01130.00022.000-152.000
  TOTAL CAP 51.0151.01130.00022.000-152.000
  TOTAL CAP 61.0161.0150035.000-35.500
  II. Secretariatul General al Guvernului51.01
  - Institutul Național de Statistică51.01162.5875.1777.780
  1. Aparat propriu51.014140-144
  2. Direcțiile teritoriale de statistică51.01122.4475.1777.636
  III. Autoritatea Electorală Permanentă51.013.64117.9444.03225.617
  1. Aparat propriu51.011517.4333.95121.399
  2. Biroul Electoral Central51.013.626511814.218
  IV. Ministerul Afacerilor Externe51.018.02710.62750019.154
  V. Serviciul de Telecomunicații Speciale61.012.2007.8322.64912.681
  TOTAL GENERAL144.38495.99012.358252.732
  (la 09-05-2019, Anexa a fost modificată de Punctul 2, Articolul 11 din HOTĂRÂREA nr. 278 din 8 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 09 mai 2019 )
  -----