HOTĂRÂRE nr. 299 din 16 aprilie 2014 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 18 aprilie 2014  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (13) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, denumită în continuare Autoritatea, se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, cu sediul în municipiul București, bd. Magheru nr. 7, sectorul 1.  +  Articolul 2Autoritatea este finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.  +  Articolul 3Autoritatea îndeplinește funcțiile prevăzute la art. 5 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.  +  Articolul 4(1) În exercitarea funcțiilor sale Autoritatea îndeplinește, pe lângă atribuțiile prevăzute la art. 5 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2014, următoarele atribuții specifice:a) în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului:1. elaborează proiecte de acte normative în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului;2. urmărește și asigură aplicarea unitară a legislației în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului;3. identifică nevoile de formare a personalului implicat în protecția și promovarea drepturilor copilului și colaborează cu instituții publice, private, alte organizații la fundamentarea și elaborarea de programe care să răspundă acestor nevoi;3^1. elaborează și organizează programe de formare profesională continuă a personalului implicat în protecția și promovarea drepturilor copilului, conform dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (la 15-03-2019, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 4 a fost completată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 141 din 12 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 15 martie 2019 ) 4. organizează evidența la nivel național a tuturor asociațiilor, fundațiilor și federațiilor care activează în domeniul său de activitate, precum și a serviciilor prestate de acestea; propune Guvernului recunoașterea acestora ca fiind de utilitate publică, în condițiile legii;5. ia măsurile necesare sau, după caz, propune autorităților ori instituțiilor competente luarea măsurilor necesare pentru prevenirea ori, după caz, înlăturarea efectelor oricăror acte ori fapte care încalcă principiile și normele tratatelor internaționale în domeniul drepturilor copilului, la care România este parte;6. inițiază, negociază și încheie, cu aprobarea ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și prin împuternicirea Guvernului, documente de cooperare internațională în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului;b) în domeniul prevenirii separării copilului de părinți și al protecției speciale a copilului separat temporar sau definitiv de părinți, elaborează și propune ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, spre aprobare, criteriile, standardele minime și indicatorii care stau la baza acreditării furnizorilor și a serviciilor de prevenire a separării copilului de părinți și de protecție specială a copilului separat temporar sau definitiv de părinți;c) în domeniul adopției:1. elaborează norme și metodologii în domeniul adopției;2. urmărește și asigură aplicarea unitară a legislației în domeniul adopției;3. elaborează și fundamentează programe în domeniul adopției;4. coordonează și supraveghează activitățile de adopție și realizează cooperarea internațională în domeniul adopției;5. duce la îndeplinire obligațiile prevăzute în Convenția asupra protecției copiilor și cooperării în materia adopției internaționale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, ratificată prin Legea nr. 84/1994;6. duce la îndeplinire obligațiile prevăzute de art. 15 din Convenția europeană revizuită în materia adopției de copii, adoptată la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 și semnată de România la Strasbourg la 4 martie 2009, ratificată prin Legea nr. 138/2011;7. identifică nevoile de formare a personalului implicat în procedura adopției și colaborează cu instituții publice, private, alte organizații la fundamentarea și elaborarea de programe care să răspundă acestor nevoi;d) în domeniul economico-financiar:1. gestionează bunurile proprietate publică și privată a statului pe care le are în administrare sau în folosință, după caz;2. gestionează sau, după caz, monitorizează gestionarea fondurilor alocate pentru finanțarea programelor din domeniul său de activitate;3. finanțează sau, după caz, cofinanțează programe de interes național;4. propune și fundamentează necesarul de fonduri pentru asigurarea finanțării adecvate a serviciilor destinate prevenirii separării copilului de părinții săi, precum și protecției speciale a copilului.(2) Autoritatea îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative în domeniul său de activitate.  +  Articolul 5(1) În îndeplinirea atribuțiilor de control ce îi revin, Autoritatea solicită informații și documente, în condițiile legii, de la orice persoană juridică publică sau privată ori de la persoane fizice implicate în sfera sa de competență, acestea având obligația de a le pune la dispoziție în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitării.(2) Personalul cu atribuții de control are drept de acces, în condițiile legii, în sediile persoanelor juridice de drept public sau privat, precum și la domiciliul/reședința persoanelor fizice care au în îngrijire și/sau asigură protecția unui copil.  +  Articolul 6(1) Autoritatea este condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.(2) Președintele reprezintă Autoritatea în raporturile cu Guvernul, cu ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte instituții publice, precum și cu orice persoane juridice și fizice, române sau străine.(3) Președintele este ordonator terțiar de credite, în condițiile prevăzute de lege.(4) În exercitarea atribuțiilor sale președintele emite decizii și instrucțiuni.(5) Președintele răspunde în fața ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru întreaga activitate a Autorității.(6) Președintele este ajutat în activitatea de conducere a Autorității de secretarul general.  +  Articolul 7(1) Secretarul general asigură stabilitatea funcționării Autorității, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între structurile acesteia.(2) Secretarul general îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8(1) Pe lângă președinte funcționează ca organ consultativ Consiliul de coordonare în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și adopție, denumit în continuare Consiliul.(2) Componența și regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului se aprobă prin decizie a președintelui Autorității.(3) Consiliul de coordonare în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și adopție are următoarele atribuții principale:a) asigură cooperarea dintre instituțiile și organizațiile ai căror reprezentanți îl compun, în vederea realizării politicii publice naționale și a Planului de guvernare în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și adopție;b) monitorizează aplicarea legislației în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și adopție și a acquis-ului comunitar în domeniu;c) evaluează efectele măsurilor privind aplicarea acquis-ului comunitar în domeniu;d) formulează propuneri privind îmbunătățirea cadrului normativ în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și adopție;e) formulează propuneri privind îmbunătățirea și consolidarea relațiilor interinstituționale dintre autoritățile publice implicate în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și adopție.  +  Articolul 9Consiliul este alcătuit din câte un reprezentant cu funcție de conducere al următoarelor instituții și organisme:a) Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție;b) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;c) Ministerul Afacerilor Interne;d) Ministerul Educației Naționale;e) Ministerul Sănătății;f) Ministerul Justiției;g) Ministerul Afacerilor Externe;h) Avocatul Poporului;i) Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România;j) Asociația directorilor direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului;k) Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Protecția Drepturilor Copilului din România;l) Colegiul Național al Asistenților Sociali din România;m) Colegiul Psihologilor din România.  +  Articolul 10(1) Consiliul se întrunește trimestrial și ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui Autorității, în prezența a cel puțin jumătate din numărul reprezentanților.(2) Lucrările Consiliului sunt conduse de președintele Autorității.(3) La lucrările Consiliului pot participa, la invitația președintelui Autorității, reprezentanți ai altor autorități sau instituții publice decât cele prevăzute la art. 9 specialiști și reprezentanți ai societății civile, precum și reprezentanți ai mass-mediei.(4) În realizarea atribuțiilor prevăzute la art. 8 alin. (3), Consiliul adoptă, cu votul majorității membrilor, hotărâri cu caracter de recomandare.(5) Serviciile administrative, precum și activitatea de secretariat a Consiliului este asigurată de către Autoritate.  +  Articolul 11Personalul Autorității este format din funcționari publici și personal contractual numit, respectiv încadrat, potrivit legii.  +  Articolul 12(1) Structura organizatorică a Autorității este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, la propunerea președintelui Autorității, se pot organiza servicii, birouri și alte compartimente și se poate stabili numărul posturilor aferente, cu încadrarea în prevederile legale și numărul maxim de posturi aprobat.(3) Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității, precum și statul de funcții se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, la propunerea președintelui autorității.  +  Articolul 13(1) Autoritatea preia 37 de posturi din aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, aferente Direcției Protecția Copilului, și 32 de posturi ale Oficiului Român pentru Adopții.(2) Autoritatea preia, conform art. 5 alin. (2), alin. (8) și alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, personalul încadrat pe cele 37 de posturi preluate din aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și personalul încadrat pe cele 32 de posturi ale Oficiului Român pentru Adopții, potrivit alin. (1), în condițiile prevăzute de lege pentru fiecare categorie de personal, fără a fi diminuate drepturile salariale avute la data preluării.(3) Numărul maxim de posturi al Autorității este de 69, exclusiv demnitarul.(4) Încadrarea personalului în numărul de posturi și în noua structură organizatorică a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție se face în termenele și cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal, prin decizie a președintelui Autorității, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(5) Autoritatea preia pe bază de protocol patrimoniul Oficiului Român pentru Adopții.(6) Bunurile și alte active aferente activității Direcției Protecția Copilului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice se transferă prin protocol din gestiunea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în gestiunea Autorității.  +  Articolul 14(1) La anexa nr. 2 litera A din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 22 ianuarie 2013, cu modificările și completările ulterioare, pct. 4 se modifică și va avea următorul cuprins:4. Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (69 de posturi, exclusiv demnitarul);(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.433/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numărului maxim de posturi și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Oficiului Român pentru Adopții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 23 septembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 15Prezenta hotărâre intră în vigoare la expirarea termenului prevăzut la art. 5 alin. (15) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii, familiei,
  protecției sociale și
  persoanelor vârstnice,
  Teodor Codrin Scutaru,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru dialog social,
  Aurelia Cristea
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Viceprim-ministru,
  ministrul afacerilor interne,
  Gabriel Oprea
  Ministrul finanțelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul sănătății,
  Nicolae Bănicioiu
  Ministrul educației naționale,
  Remus Pricopie
  Ministrul delegat pentru
  învățământ superior,
  cercetare științifică
  și dezvoltare tehnologică,
  Mihnea Cosmin Costoiu
  Ministrul afacerilor externe,
  Titus Corlățean
  București, 16 aprilie 2014.Nr. 299.  +  Anexă
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție
  (la 15-03-2019, Anexa a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 141 din 12 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 15 martie 2019 )
  ------