HOTĂRÂRE nr. 341 din 11 aprilie 2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 12 aprilie 2007  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 17 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. VII alin. (1) lit. a) și d) din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre reglementează normele specifice aplicabile cu privire la intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici.(2) Scopul prezentei hotărâri îl constituie asigurarea, în conformitate cu dispozițiile legale, a cadrului normativ necesar organizării modalităților de ocupare a funcțiilor publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici și gestionării carierei categoriei înalților funcționari publici.  +  Articolul 2(1) Cariera înalților funcționari publici cuprinde ansamblul situațiilor juridice și efectele produse, care intervin de la data intrării în categoria înalților funcționari publici până în momentul încetării raporturilor de serviciu, în condițiile legii.(2) Managementul carierei cuprinde ansamblul proceselor decizionale, al procedurilor administrative și al mecanismelor instituite prin prezenta hotărâre cu privire la cariera înalților funcționari publici.(3) Mobilitatea înalților funcționari publici cuprinde ansamblul activităților și deciziilor generatoare de modificări ale raporturilor de serviciu ale înalților funcționari publici de la data intrării în categoria înalților funcționari publici până în momentul încetării raporturilor de serviciu în condițiile legii, realizate în interes public, pentru eficientizarea activității autorităților și instituțiilor publice, precum și pentru dezvoltarea profesională a înalților funcționari publici.  +  Capitolul II Gestiunea funcțiilor publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici  +  Articolul 3(1) Funcțiile publice din categoria înalților funcționari publici se stabilesc ca funcții publice de stat și funcții publice teritoriale, în condițiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel: (la 13-03-2019, Partea introductivă a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019. ) a) funcțiile publice de secretar general al Guvernului, secretar general adjunct al Guvernului și inspector guvernamental se stabilesc în cadrul Secretariatului General al Guvernului;b) funcțiile publice de secretar general și, după caz, de secretar general adjunct se stabilesc în cadrul ministerelor, al altor organe de specialitate ale administraței publice centrale și în cadrul autorităților administrative autonome;c) funcțiile publice de prefect și subprefect se stabilesc în cadrul instituției prefectului.(2) Autoritățile și instituțiile publice în cadrul cărora se pot stabili, în condițiile legii, funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici gestionează și sunt responsabile, prin ordonatorii principali de credite, de modul de înființare, finanțare, reorganizare și desființare a acestor funcții.  +  Articolul 4Stabilirea și ocuparea funcțiilor publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici se realizează în condițiile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe baza mecanismelor prevăzute de prezenta hotărâre.  +  Articolul 5Abrogat. (la 13-03-2019, Articolul 5 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Articolul 6(1) Evidența funcțiilor publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici și a înalților funcționari publici se administrează separat de evidența generală a funcțiilor publice și a funcționarilor publici și se gestionează de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, denumită în continuare Agenția.(2) În vederea gestionării corespunzătoare a modalităților de ocupare, autoritățile și instituțiile publice, prin ordonatorii principali de credite, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2), sunt obligate să transmită Agenției, în luna ianuarie a fiecărui an, următoarele informații:a) funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici vacante pentru care solicită organizarea concursului în anul respectiv;b) condițiile specifice propuse, în condițiile prezentei hotărâri. (la 09-04-2012, Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 260 din 3 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 9 aprilie 2012. ) (2^1) Prin excepție de la dispozițiile alin. (2), informațiile pot fi transmise Agenției și în cursul anului, în situația în care funcția publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici a devenit vacantă sau dacă, din motive obiective, instituția ori autoritatea publică nu poate ocupa funcția publică vacantă prin modalitatea previzionată inițial. În această situație, Agenția înaintează informațiile comisiei de concurs, care dispune, în condițiile prezentei hotărâri. (la 09-04-2012, Alin. (2^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 260 din 3 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 9 aprilie 2012. ) (3) Agenția asigură accesul comisiei prevăzute de art. 18 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare comisia de concurs, și al comisiei de evaluare a înalților funcționari publici, denumită în continuare comisia de evaluare, pe baza cererii motivate a acestora și în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce le revin, la datele pe care le gestionează în condițiile alin. (1) și (2). (la 13-03-2019, Alineatul (3) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 ) (4) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (3) sunt obligați să asigure, în condițiile legii, respectarea regimului privind protecția datelor cu caracter personal la care au acces.  +  Capitolul III Intrarea în categoria înalților funcționari publici  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale privind concursul de intrare în categoria înalților funcționari publici  +  Articolul 7Intrarea în categoria înalților funcționari publici se face prin concurs național organizat în condițiile legii. (la 09-04-2012, Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 260 din 3 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 9 aprilie 2012. )  +  Articolul 8(1) Concursul național, denumit în continuare concursul, se organizează, de regulă anual, de către comisia de concurs.(2) Planificarea activităților necesare organizării și desfășurării concursului, precum și perioada de desfășurare a concursului se stabilesc de către comisia de concurs și se comunică Agenției.(3) Agenția are următoarele obligații:a) să întocmească documentația pentru organizarea concursului, pe baza îndeplinirii condițiilor legale, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea documentației transmise de comisia de concurs în condițiile alin. (2);b) să publice anunțul privind organizarea concursului în termenul și condițiile prevăzute de Legea nr. 188/1999 , republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) să publice pe pagina de internet și să afișeze la sediul său condițiile de desfășurare a concursului, funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici pentru care se organizează concurs, condițiile de participare la concurs, bibliografia, documentele solicitate candidaților pentru dosarul de înscriere la concurs, precum și termenul-limită de depunere a dosarelor. (la 09-04-2012, Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 260 din 3 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 9 aprilie 2012. )  +  Articolul 9Pot participa la concursul pentru intrarea în categoria înalților funcționari publici persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a)-d) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 13-03-2019, Articolul 9 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Articolul 10(1) Concursul cuprinde parcurgerea a cel puțin următoarelor 3 etape, respectiv:a) verificarea și selecția dosarelor de înscriere pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs;b) proba scrisă;c) interviul.(2) În cadrul probelor de concurs se testează:a) nivelul cunoștințelor generale teoretice și practice în domeniul administrației publice din România și în domeniul funcției publice;b) nivelul cunoștințelor generale în domeniul instituțiilor comunitare;c) nivelul cunoașterii unei limbi străine de circulație internațională utilizate în cadrul instituțiilor comunitare;d) capacitatea de analiză și sinteză;e) capacitatea de a fundamenta și de a prezenta o viziune strategică;f) previzionarea impactului deciziilor;g) exercitarea controlului decizional.(3) Proba scrisă cuprinde o parte teoretică, una practică și testarea cunoștințelor unei limbi străine de circulație internațională utilizate în cadrul instituțiilor comunitare. Subiectele de la proba scrisă se formulează pe baza bibliografiei și a lucrărilor de specialitate stabilite pentru concurs, astfel încât acestea să testeze cunoștințele teoretice de administrație generală, de specialitate și de management ale candidaților, precum și soluționarea unui studiu de caz. Testarea cunoștințelor de limbă străină se face prin redactarea unei traduceri în și din limba română.(4) Interviul urmărește evaluarea următoarelor criterii minimale: motivația, abilitățile de comunicare, aptitudinile, experiența profesională și managerială a candidaților. Interviul se poate desfășura pe baza unor întrebări deschise sau prin prezentarea unui proiect managerial de către candidat.(5) Abrogat. (la 24-12-2008, Alin. (5) al art. 10 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.713 din 17 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008. ) (6) Concursul poate cuprinde și o probă suplimentară bazată pe teste.(7) Modul de organizare și desfășurare a concursului, criteriile și modul de evaluare a probelor de concurs, precum și procedura de contestare se stabilesc prin regulament elaborat de comisia de concurs, cu avizul conform al Agenției, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(8) În situația prevăzută la alin. (6), tipul testelor, condițiile în care pot fi utilizate și modul de evaluare se stabilesc prin regulament elaborat de comisia de concurs, cu avizul conform al Agenției. Regulamentul se publică pe site-ul Agenției și se afișează la sediul acesteia.  +  Articolul 11Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unei funcții publice vacante din categoria înalților funcționari publici candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru aceeași funcție publică, cu condiția ca acesta să fi obținut punctajul minim necesar promovării. Numirea se face prin act administrativ emis în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de cel mult 30 de zile de la data afișării rezultatelor finale ale concursului de către comisia de concurs. (la 09-04-2012, Art. 11 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 260 din 3 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 9 aprilie 2012. )  +  Secţiunea a 2-a Dispoziții speciale privind funcția publică de inspector guvernamental  +  Articolul 12(1) În realizarea prerogativelor de putere publică corespunzătoare funcției publice ocupate, inspectorii guvernamentali coordonează activități, proiecte sau programe complexe în legătură cu statutul României de stat membru al Uniunii Europene, precum și cu prioritățile strategice de dezvoltare a capacității administrative și instituționale.(2) În îndeplinirea activităților desfășurate, inspectorii guvernamentali vor asigura continuitatea în dezvoltarea și implementarea unei viziuni strategice la nivel central, regional, teritorial sau local, prin coordonarea și, după caz, evaluarea implementării legislației naționale și comunitare relevante, prin identificarea și promovarea mecanismelor necesare respectării principiilor subsidiarității și descentralizării, a bunei gestiuni a fondurilor publice și a bunei guvernări.(3) Atribuțiile inspectorilor guvernamentali se stabilesc individual, pe baza activităților generale prevăzute la alin. (1) și (2), prin decizie a primului-ministru, la propunerea secretarului general al Guvernului sau a miniștrilor.(4) Inspectorii guvernamentali care coordonează activități, proiecte sau programe la nivel regional, teritorial sau local informează prefectul, respectiv prefecții, despre stadiul desfășurării activității din județ, în situația în care rezultatele activităților, proiectelor sau programelor prezintă relevanță pentru dezvoltarea județului.  +  Capitolul IV Gestionarea concursului de intrare în categoria înalților funcționari publici  +  Secţiunea 1 Structura și criteriile de desemnare a membrilor comisiei de concurs și ai comisiei de soluționare a contestațiilor  +  Articolul 13(1) Concursul național pentru intrarea în categoria înalților funcționari publici este gestionat de comisia de concurs și, după caz, de comisia de soluționare a contestațiilor, conform atribuțiilor ce revin acestor comisii.(2) Competențele comisiei de concurs și ale comisiei de soluționare a contestațiilor se realizează cu respectarea principiilor independenței, stabilității în cadrul comisiei, integrității, obiectivității și imparțialității în luarea deciziilor.  +  Articolul 14(1) Comisia de concurs este formată din 7 membri, numiți prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului internelor și reformei administrative.(2) Membrii comisiei de concurs sunt numiți pe o perioadă de 10 ani și jumătate.(3) În scopul asigurării rotației membrilor, prin excepție de la prevederile alin. (2), la prima desemnare a comisiei de concurs constituite în condițiile prezentei hotărâri:a) un membru este numit pe o perioadă de un an și jumătate;b) un membru este numit pe o perioadă de 3 ani;c) un membru este numit pe o perioadă de 4 ani și jumătate;d) un membru este numit pe o perioadă de 6 ani;e) un membru este numit pe o perioadă de 7 ani și jumătate;f) un membru este numit pe o perioadă de 9 ani;g) un membru este numit pe o perioadă de 10 ani și jumătate.(4) Membrii comisiei de concurs nu pot fi numiți pentru un nou mandat.(5) Comisia de soluționare a contestațiilor este formată din 7 membri, numiți prin decizie a primului-ministru, cu respectarea prevederilor alin. (1)-(4).(6) Președintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluționare a contestațiilor, se desemnează din rândul membrilor, prin votul majorității acestora, pe o perioadă de maximum 2 ani, fără reînnoirea consecutivă a mandatului.(7) Secretariatul tehnic al comisiei de concurs și al comisiei de soluționare a contestațiilor, denumit în continuare secretariatul, se asigură de către Agenție. Desemnarea persoanelor care asigură secretariatul se face prin ordin al președintelui Agenției.  +  Articolul 15(1) Poate fi desemnată ca membru în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) este cetățean român sau cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene;b) are capacitate deplină de exercițiu;c) este apt din punct de vedere medical și psihologic pentru exercitarea mandatului;d) are studii superioare de lungă durată, atestate în condițiile legii;e) nu face parte dintr-un partid politic, organizație căreia îi este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice sau din fundațiile ori asociațiile care funcționează pe lângă partidele politice;f) nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca poliție politică;g) nu a săvârșit infracțiuni, pentru care nu a intervenit reabilitarea care l-ar face incompatibil cu calitatea de membru în cadrul comisiei și, după caz, nu a săvârșit abateri disciplinare pentru care s-au aplicat sancțiuni disciplinare, pentru care nu a intervenit radierea în condițiile legii;h) are o bună reputație și o înaltă competență profesională, apreciate pe baza unui curriculum vitae și a recomandărilor;i) are cunoștințele necesare evaluării funcționarilor publici, specifice procesului de recrutare;j) cunoaște cel puțin o limbă străină de circulație internațională utilizată în cadrul instituțiilor comunitare.(2) Dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1) se face cu documente justificative. Experiența profesională și managerială se apreciază pe baza unor documente doveditoare minimale, precum: fișa postului, acte care să dovedească deținerea unor funcții sau calități, diplome, atestate sau lucrări de specialitate elaborate.  +  Articolul 16Membrilor comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor li se aplică următoarele cazuri de incompatibilitate:a) nu pot fi desemnați ca membri în aceeași comisie, respectiv în ambele comisii, persoane care au între ele calitatea de soț, soție, rudă sau afin de până la gradul al IV-lea;b) aceeași persoană nu poate fi desemnată și în comisia de concurs, și în comisia de soluționare a contestațiilor;c) nu pot fi desemnați ca membri în comisia de evaluare sau în comisia de disciplină, constituite pentru categoria înalților funcționari publici;d) niciunul dintre membri nu este numit sau ales într-o funcție de demnitate publică ori nu este candidat pentru o astfel de funcție.  +  Articolul 17(1) Membrii comisiei de concurs și ai comisiei de soluționare a contestațiilor se află în conflict de interese dacă sunt în una dintre următoarele situații:a) au calitatea de soț, soție, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidați;b) au relații cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidați;c) interesele patrimoniale personale, ale soțului, soției sau rudelor sale de gradul I pot influența deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit prezentei hotărâri;d) ori de câte ori consideră că integritatea, obiectivitatea și imparțialitatea procesului de recrutare pot fi afectate.(2) În cazul existenței unui conflict de interese, membrul comisiei de concurs sau, după caz, al comisiei de soluționare a contestațiilor este obligat să se abțină de la participarea în comisie și să îl informeze de îndată pe președintele comisiei. În cazul în care președintele comisiei de concurs sau al comisiei de soluționare a contestațiilor se află în această situație, este obligat să se abțină de la participarea în comisie. Pentru ședința respectivă, președintele supleant este ales cu votul majorității membrilor prezenți.(3) Anterior derulării etapei de selecție a dosarelor, pe baza analizei listei candidaților înscriși la concurs, membrii comisiei de concurs au obligația de a depune o declarație pe propria răspundere că nu se află în niciunul dintre cazurile prevăzute la alin. (1). Declarațiile se păstrează la dosarul de concurs. Aceeași obligație revine și membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor, în situația în care sunt convocați, potrivit legii, pentru soluționarea unei contestații.(4) Conflictul de interese poate fi sesizat de orice persoană interesată, din momentul inițierii procedurilor de organizare a concursului.(5) În situația în care membrul comisiei de concurs sau, după caz, al comisiei de soluționare a contestațiilor aflat în conflict de interese nu și-a îndeplinit obligația prevăzută la alin. (2), primul-ministru va dispune, prin decizie, încetarea calității de membru al comisiei de concurs sau, după caz, al comisiei de soluționare a contestațiilor.(6) Încălcarea dispozițiilor alin. (2) poate atrage, după caz, răspunderea civilă ori penală, potrivit legii.  +  Secţiunea a 2-a Atribuțiile comisiei de concurs, ale comisiei de soluționare a contestațiilor și ale secretariatului  +  Articolul 18(1) Comisia de concurs are următoarele atribuții principale:a) verifică îndeplinirea condițiilor pentru ocuparea unei funcții publice din categoria înalților funcționari publici și selectează dosarele de concurs ale candidaților;b) stabilește subiectele pentru proba scrisă;c) stabilește planul interviului și realizează interviul;d) notează pentru fiecare candidat fiecare probă a concursului;e) asigură, prin secretariatul comisiei, afișarea rezultatelor concursului;f) formulează propunerea de numire a candidatului declarat admis, pe care o transmite, prin secretariatul comisiei, persoanei care are competența legală de numire în funcția publică;g) elaborează regulamente cu privire la procedura de concurs, cu avizul Agenției.(2) Comisia de concurs îndeplinește și alte atribuții prevăzute de acte normative.  +  Articolul 19Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții principale:a) soluționează contestațiile depuse de candidați cu privire la selecția dosarelor, precum și cu privire la notarea fiecărei probe a concursului; (la 24-12-2008, Litera a) a art. 19 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.713 din 17 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008. ) b) asigură, prin secretariatul comisiei, afișarea rezultatelor contestațiilor;c) propune Agenției amânarea sau, după caz, suspendarea procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului, în cazul în care constată nerespectarea acesteia sau, după caz, în alte situații prevăzute de lege.  +  Articolul 20Membrii comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor au următoarele îndatoriri:a) să evalueze în termen sau, după caz, să soluționeze contestațiile, dând dovadă de integritate, imparțialitate și obiectivitate;b) să asigure prin activitatea desfășurată respectarea legislației în vigoare, precum și independența comisiilor și obiectivitatea procesului de evaluare;c) să aducă la cunoștința președintelui comisiei respective orice ingerință în activitatea lor din partea unor persoane fizice sau juridice ori a unui grup de interese care ar putea să le afecteze independența sau imparțialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;d) să participe la ședințele de lucru, stabilite potrivit procedurii de concurs, și să respecte confidențialitatea deliberărilor și a datelor cu caracter personal, în condițiile legii;e) să își perfecționeze pregătirea profesională necesară evaluării probelor de concurs;f) să nu își exprime public opinia cu privire la procedurile aflate în derulare;g) să evite orice contact privat cu candidații pe durata procesului de recrutare;h) să respecte regimul incompatibilităților și al conflictului de interese și să aplice prevederile legale privind modalitățile de evitare a conflictului de interese.  +  Articolul 21Secretariatul comisiei de concurs are următoarele atribuții principale:a) abrogată; (la 24-12-2008, Litera a) a art. 21 a fost abrogată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.713 din 17 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008. ) b) întocmește, redactează și semnează alături de comisia de concurs întreaga documentație privind activitatea specifică a acesteia;c) asigură transparența concursului și comunicarea prin afișare a rezultatelor concursului;d) îndeplinește orice alte sarcini specifice necesare pentru buna desfășurare a concursului.  +  Articolul 22Secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor îndeplinește în mod corespunzător atribuțiile prevăzute la art. 21.  +  Secţiunea a 3-a Organizarea și funcționarea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor  +  Articolul 23(1) Comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor își desfășoară activitatea în mod legal în prezența a cel puțin 5 dintre membrii fiecărei comisii.(2) Președintele și ceilalți membri ai comisiei de concurs și ai comisiei de soluționare a contestațiilor pot absenta de la desfășurarea activității comisiei din care fac parte din motive obiective sau, după caz, în situația existenței unui conflict de interese constatat.(3) În cazul în care președintele comisiei de concurs sau, după caz, al comisiei de soluționare a contestațiilor se află în situațiile prevăzute la alin. (2), pentru ședința respectivă se alege un președinte supleant, cu votul majorității membrilor prezenți.  +  Articolul 24(1) Convocarea comisiei de concurs sau, după caz, a comisiei de soluționare a contestațiilor se face de către secretariatul tehnic, la solicitarea președintelui comisiei respective.(2) Activitatea comisiei de concurs sau, după caz, a comisiei de soluționare a contestațiilor, se desfășoară pe baza regulamentului de funcționare a fiecărei comisii. Regulamentul se adoptă cu votul majorității membrilor fiecărei comisii, cu avizul conform al Agenției.(3) Ședințele comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor se desfășoară la sediul Agenției.  +  Articolul 25(1) Mandatul de membru al comisiei de concurs și al comisiei de soluționare a contestațiilor încetează:a) la expirarea termenului pentru care a fost numit;b) prin demisie, înaintată primului-ministru;c) în cazul imposibilității exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 3 luni;d) în cazul în care intervine unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 16;e) în cazul în care se află în conflict de interese și nu își îndeplinește obligația prevăzută la art. 17 alin. (2);f) în cazul în care nu mai îndeplinește una dintre condițiile prevăzute la art. 15 alin. (1);g) este trimis în judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni;h) în caz de deces.i) prin revocare. (la 22-01-2009, Litera i) a alin. (1) al art. 25 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 23 din 22 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 22 ianuarie 2009. ) (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), primul-ministru desemnează o persoană, cu respectarea prevederilor art. 15, pentru durata rămasă a mandatului persoanei care își pierde calitatea de membru al comisiei de concurs sau comisiei de soluționare a contestațiilor, după caz.  +  Articolul 26Agenția monitorizează, prin intermediul secretariatului comisiilor, durata mandatelor membrilor comisiei de concurs și ai comisiei de soluționare a contestațiilor și îl înștiințează pe ministrul internelor și reformei administrative cu 30 de zile înainte de data încetării mandatului unui membru al comisiei potrivit art. 25 alin. (1) lit. a), respectiv în termen de 5 zile de la data aducerii la cunoștința Agenției a situațiilor prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. b)-h).  +  Capitolul V Mobilitatea în categoria înalților funcționari publici  +  Secţiunea 1 Dispoziții comune  +  Articolul 27(1) Mobilitatea înalților funcționari publici se realizează în categoria înalților funcționari publici prin modificarea raporturilor de serviciu, astfel:a) pentru eficientizarea activității autorităților și instituțiilor publice;b) în interes public;c) în interesul funcționarului public.(2) Mobilitatea înalților funcționari publici se realizează cu respectarea principiilor privind legalitatea, imparțialitatea, obiectivitatea și transparența. Publicitatea funcțiilor publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici se face în condițiile prezentei hotărâri prin afișarea acestora pe site-ul Agenției.(3) Mobilitatea nu poate fi realizată:a) în același timp pentru toți înalții funcționari publici dintr-o autoritate sau instituție publică;b) decât cel mult o dată pe an, pentru aceeași persoană.  +  Articolul 28(1) Mobilitatea înalților funcționari publici se poate realiza și poate fi dispusă numai în condițiile legii, în scopul și limitele expres prevăzute de prezenta hotărâre, sub sancțiunea nulității acestei măsuri.(2) Nerespectarea dispozițiilor prezentei hotărâri la realizarea mobilității unui înalt funcționar public poate fi sesizată de acesta instanței de contencios administrativ competente, în condițiile legii.  +  Articolul 29Înalții funcționari publici prezintă disponibilitate la numirile în funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, prin mobilitate, în condițiile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 27 și 28 din prezenta hotărâre.  +  Articolul 30Mobilitatea pentru eficientizarea activității autorităților și instituțiilor publice se dispune în una dintre următoarele situații:a) atunci când există o funcție publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici vacantă sau temporar vacantă;b) în cazuri excepționale, care necesită coordonarea unor situații complexe de natura celor care intră în atribuțiile înalților funcționari publici;c) atunci când este necesară coordonarea unor activități de către un înalt funcționar public cu o anumită calificare, specializare și experiență.  +  Articolul 31Mobilitatea în interes public se dispune în una dintre următoarele situații:a) pentru realizarea unui interes care vizează satisfacerea nevoilor comunitare sau realizarea competenței autorităților și instituțiilor publice;b) atunci când este necesară coordonarea la nivel central, regional, teritorial sau local a unor proiecte, programe sau activități.  +  Articolul 32Mobilitatea în interesul funcționarului public poate fi aprobată de persoana care are competența numirii în funcția publică, la cererea înaltului funcționar public, formulată în scris și motivat, pentru dezvoltarea carierei în funcția publică.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziții specifice pentru realizarea mobilității  +  Articolul 33(1) Mobilitatea pentru eficientizarea activității autorităților și instituțiilor publice se dispune:a) prin hotărâre a Guvernului, pentru funcțiile publice de secretar general al Guvernului și secretar general adjunct al Guvernului;b) prin decizie a primului-ministru, la solicitarea motivată a conducătorului autorității sau instituției publice în al cărei stat de funcții se regăsește funcția publică respectivă, pentru funcțiile publice de secretar general și secretar general adjunct;c) prin hotărâre a Guvernului, la solicitarea motivată a ministrului internelor și reformei administrative, pentru funcțiile publice de prefect și subprefect;d) prin decizie a primului-ministru, pentru funcțiile publice de inspector guvernamental.(2) Situația prevăzută la art. 30 lit. b) se aplică numai inspectorilor guvernamentali.(3) Pentru situația prevăzută la art. 30 lit. c) este necesară existența unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, vacantă sau temporar vacantă.  +  Articolul 34(1) Mobilitatea în interes public nu necesită existența unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, vacantă sau temporar vacantă, și se realizează în interiorul categoriei înalților funcționari publici.(2) Mobilitatea în interes public se poate dispune în mod individual, prin act administrativ al persoanei care are competența de numire sau pe baza unui plan de mobilitate aprobat prin hotărâre a Guvernului.(3) Mobilitatea în interes public pe baza unui plan de mobilitate poate fi dispusă în cazul exercitării aceleiași funcții publice, în cadrul aceleiași autorități sau instituții publice, pe o durată de maxim 5 ani consecutivi.(4) Mobilitatea prevăzută la art. 31 lit. b) se aplică numai inspectorilor guvernamentali.  +  Articolul 35Mobilitatea în interesul funcționarului public poate fi realizată numai în cazul în care cererea înaltului funcționar public se face pentru o funcție publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici vacantă sau temporar vacantă, pentru care îndeplinește condițiile stabilite.  +  Articolul 36Abrogat. (la 09-04-2012, Art. 36 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 260 din 3 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 9 aprilie 2012. )  +  Secţiunea a 3-a Dispoziții privind mobilitatea prin aplicarea condițiilor specifice sau a procedurilor specifice în cadrul categoriei înalților funcționari publici  +  Articolul 37(1) Pentru ocuparea funcțiilor publice de secretar general al Guvernului, secretar general adjunct al Guvernului, secretar general și secretar general adjunct din ministere sau din cadrul altor organe de specialitate ale administrației publice centrale, pot fi stabilite condiții specifice sau proceduri specifice.(2) Condițiile specifice și, după caz, procedurile specifice pentru ocuparea funcțiilor publice prevăzute la alin. (1) se propun de către conducătorul autorității sau instituției publice în al cărei stat de funcții se regăsește funcția publică respectivă și se comunică Agenției în condițiile prevăzute la art. 6 alin. (2), cu excepția condițiilor specifice și, după caz, procedurilor specifice pentru funcțiile publice de secretar general al Guvernului și secretar general adjunct al Guvernului.  +  Articolul 38Condițiile specifice se pot referi la următoarele:a) specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;b) experiență în domenii similare sau conexe domeniului de activitate;c) experiență managerială relevantă în sectorul public sau în sectorul privat;d) stagii în cadrul unor instituții comunitare sau organisme internaționale;e) cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională utilizate în cadrul instituțiilor comunitare.  +  Articolul 39(1) Procedurile specifice care pot fi utilizate pentru selectarea candidatului sunt:a) selecția dosarelor de candidatură;b) interviu;c) teste.(2) În situația în care sunt stabilite condiții specifice de natura celor prevăzute la art. 38 lit. a)-d), în mod obligatoriu se vor stabili ca proceduri specifice probele prevăzute la alin. (1) lit. a) și b).(3) Îndeplinirea condiției specifice prevăzute la art. 38 lit. e) se poate dovedi prin atestat recunoscut internațional sau, după caz, prin rezultatele obținute la testarea organizată în acest scop.(4) Testele prevăzute la alin. (1) lit. c) pot fi și teste de personalitate, de potențial sau teste psihometrice.(5) Agenția verifică condițiile specifice și procedurile specifice, în cazul în care au fost propuse, și le transmite cu celeritate comisiei de concurs. În cazul în care Agenția constată stabilirea necorespunzătoare a condițiilor specifice sau a procedurilor specifice, solicită autorităților sau instituțiilor publice modificarea acestora în conformitate cu prevederile art. 38 și 39.  +  Articolul 40(1) Procedura specifică ce va fi utilizată, precum și condițiile în care va fi aplicată și evaluată se stabilesc de comisia de concurs, pe baza propunerii conducătorului autorității sau instituției publice în al cărei stat de funcții se regăsește funcția publică respectivă, luând în considerare condițiile specifice, abilitățile, aptitudinile și competențele necesare exercitării acesteia.(2) Comisia de concurs asigură publicitatea funcției publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici pentru ocuparea căreia se aplică prevederile art. 37 alin. (1), condițiile specifice sau, după caz, procedura specifică stabilită pentru ocuparea acesteia, precum și perioada desfășurării procedurilor specifice. Publicitatea se asigură prin publicarea pe site-ul Agenției, pe site-ul autorității sau instituției publice în al cărei stat de funcții se regăsește funcția publică respectivă și prin afișare la sediul acestor instituții publice, cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea procedurilor specifice.(3) În termen de 15 zile de la publicarea anunțului în condițiile prevăzute la alin. (2), înalții funcționari publici interesați depun cererea de participare însoțită de dosarul de candidatură care va cuprinde documente ce dovedesc îndeplinirea condițiilor specifice.(4) În termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3) comisia de concurs verifică îndeplinirea condițiilor specifice pe baza dosarului de candidatură și comunică rezultatul cu mențiunea "admis" sau "respins".(5) În situația utilizării procedurii specifice prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. b), înalții funcționari publici participă la interviul cu conducătorul autorității sau instituției publice în al cărei stat de funcții se regăsește funcția publică respectivă. La interviu participă în mod obligatoriu cel puțin 2 membri ai comisiei de concurs. La solicitarea conducătorului autorității sau instituției publice în al cărei stat de funcții se regăsește funcția publică respectivă pot participa și cel mult 2 funcționari publici cu înaltă calificare și competență din cadrul autorității sau instituției publice.(6) Interviul se realizează cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (4).(7) Modul de organizare și desfășurare a interviului, criteriile și modul de evaluare a acestuia se stabilesc prin regulament elaborat de comisia de concurs, cu avizul conform al Agenției, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 41Condițiile specifice și procedurile specifice pentru ocuparea funcțiilor publice de secretar general al Guvernului și secretar general adjunct al Guvernului se stabilesc prin decizia primului-ministru.  +  Articolul 42În termen de 15 zile de la finalizarea procedurilor specifice utilizate în conformitate cu prevederile art. 39, înaltul funcționar public declarat admis va fi numit, potrivit legii, în funcția publică pentru care a candidat.  +  Secţiunea a 4-aAbrogată. (la 13-03-2019, Sectiunea a 4-a din Capitolul V a fost abrogată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Articolul 43Abrogat. (la 13-03-2019, Articolul 43 din Sectiunea a 4-a , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Capitolul VI Drepturi și obligații specifice ale înalților funcționari publici în cazul mobilității  +  Articolul 44Înalții funcționari publici au dreptul de a fi informați, cu respectarea termenelor prevăzute de prezenta hotărâre, cu privire la procedurile și deciziile privind modificarea raporturilor de serviciu.  +  Articolul 45Înalții funcționari publici au dreptul de a solicita, în condițiile legii și ale prezentei hotărâri, modificarea raporturilor de serviciu.  +  Articolul 46(1) Înaltul funcționar public are dreptul, ca urmare a realizării mobilității în altă localitate decât cea de domiciliu, la următoarele:a) locuință de serviciu corespunzătoare sau o sumă forfetară, pe bază de documente justificative, stabilită prin ordin al ordonatorului de credite, fără a se depăși 1.200 lei pe lună, cu încadrarea în bugetul autorității publice respective;b) două deplasări dus-întors, lunar, între localitatea în care își are sediul instituția la care este încadrat și localitatea în care acesta își are domiciliul, cu mijloacele de transport rutier și feroviar, ale căror cheltuieli se decontează în condițiile legii;c) decontarea cheltuielilor ocazionate de mobilitate, altele decât cele prevăzute la lit. a) și b). (la 16-03-2009, Alin. (1) al art. 46 a fost modificat de art. IV din HOTĂRÂREA nr. 268 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 16 martie 2009. ) (2) Autoritatea sau instituția publică în care este numit înaltul funcționar public are obligația de a asigura respectarea drepturilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 47Mobilitatea în interes public nu poate fi refuzată de înaltul funcționar public, sub sancțiunea eliberării din funcția publică, cu excepția situațiilor când aceasta presupune mutarea în altă localitate, sub rezerva justificării temeinice și a aprobării de către primul-ministru.  +  Capitolul VII Evaluarea înalților funcționari publici  +  Secţiunea 1Abrogat. (la 13-03-2019, Sectiunea 1 din Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Articolul 48Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 48 din Sectiunea 1 , Capitolul VII a fost abrogat de Litera a), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 49Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 49 din Sectiunea 1 , Capitolul VII a fost abrogat de Litera a), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 49^1Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 49^1 din Sectiunea 1 , Capitolul VII a fost abrogat de Litera a), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Secţiunea a 2-a Comisia de evaluare a înalților funcționari publici  +  Articolul 50(1) Abrogat. (la 17-01-2019, Alineatul (1) din Articolul 50 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogat de Litera a), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 ) (2) Abrogat. (la 17-01-2019, Alineatul (2) din Articolul 50 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogat de Litera a), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 ) (3) Președintele comisiei de evaluare se desemnează din rândul membrilor, prin votul majorității acestora.(4) Mandatul membrilor comisiei de evaluare nu poate fi reînnoit consecutiv.(5) Secretariatul tehnic al comisiei de evaluare se asigură de către Agenție. Desemnarea persoanelor care asigură secretariatul tehnic se face prin ordin al președintelui Agenției.(6) Ședințele comisiei de evaluare se desfășoară la sediul Agenției. (la 13-03-2019, Articolul 50 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost completat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Articolul 51(1) Poate fi desemnată ca membru în comisia de evaluare persoana care îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a)-h) și are cunoștințele necesare evaluării funcționarilor publici.(2) Îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) se dovedește cu documente justificative. Experiența profesională și managerială se dovedește pe baza unor documente justificative minimale precum: fișa postului, acte care să dovedească deținerea unor funcții sau calități, diplome, atestate sau lucrări de specialitate elaborate.  +  Articolul 52Membrilor comisiei de evaluare li se aplică următoarele cazuri de incompatibilitate:a) nu pot fi desemnați ca membri în comisia de evaluare persoane care au între ele calitatea de soț, soție, rudă sau afin de până la gradul al IV-lea;b) aceeași persoană nu poate fi desemnată în comisia de evaluare și în celelalte comisii care gestionează categoria înalților funcționari publici;c) nu sunt numiți sau aleși într-o funcție de demnitate publică ori nu sunt candidați pentru o astfel de funcție.  +  Articolul 53(1) Prevederile art. 17 se aplică în mod corespunzător și pentru membrii comisiei de evaluare.(2) În cazul existenței unui conflict de interese, membrul comisiei de evaluare este obligat să se abțină de la participarea în comisie și să-l informeze de îndată pe președintele comisiei. În cazul în care președintele comisiei de evaluare se află în această situație, este obligat să se abțină de la participarea în comisie. În acest caz, președintele supleant al comisiei de evaluare pentru ședința respectivă este ales de către membrii comisiei.(3) Anterior evaluării, membrii comisiei de evaluare au obligația de a depune o declarație pe propria răspundere că nu se află în niciunul dintre cazurile prevăzute la alin. (1). Declarațiile se păstrează la secretariatul tehnic al comisiei de evaluare.(4) Conflictul de interese poate fi sesizat de orice persoană interesată.(5) În situația în care membrul comisiei de evaluare aflat în conflict de interese nu și-a îndeplinit obligația prevăzută la alin. (2), primul-ministru va dispune, prin decizie, încetarea calității de membru al comisiei de evaluare.(6) Încălcarea dispozițiilor alin. (2) poate atrage, după caz, răspunderea civilă ori penală, potrivit legii.  +  Articolul 53^1(1) Activitatea comisiei de evaluare este coordonată de președintele comisiei.(2) Președintele comisiei de evaluare are următoarele atribuții principale:a) stabilește locul, data și ora ședințelor comisiei de evaluare;b) supune atenției membrilor comisiei de evaluare, anterior începerii procedurii de evaluare a înalților funcționari publici, necesitatea îndeplinirii obligației legale de a depune o declarație pe propria răspundere că nu se află în niciunul dintre cazurile de conflict de interese prevăzute la art. 17 alin. (1) cu înalții funcționari publici supuși procedurii de evaluare; c) deschide, conduce și închide ședințele comisiei de evaluare;d) coordonează activitatea comisiei de evaluare și a secretariatului tehnic;e) semnează adresele care se transmit autorităților și instituțiilor publice, rezultate din activitatea comisiei de evaluare;f) semnează, alături de ceilalți membri ai comisiei de evaluare, rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale și rapoartele de evaluare generală ale înalților funcționari publici;g) semnează, alături de ceilalți membri ai comisiei de evaluare, procesele-verbale de ședință;h) semnează orice alte adrese și documente necesare sau rezultate din activitatea comisiei de evaluare, conform deciziilor luate de comisia de evaluare.(3) Președintele comisiei de evaluare dispune organizarea evidenței și a circuitului documentelor legate de activitatea comisiei, înregistrarea într-un registru de intrare-ieșire a corespondenței primite și expediate, precum și îndosarierea, respectiv arhivarea corespondenței și a rapoartelor de evaluare de către secretariatul tehnic. (la 13-03-2019, Sectiunea a 2-a din Capitolul VII a fost completata de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Articolul 54Prevederile art. 20 cu privire la îndatoriri se aplică în mod corespunzător și membrilor comisiei de evaluare, în derularea procedurii de evaluare.  +  Articolul 55Secretariatul tehnic al comisiei de evaluare are următoarele atribuții principale: a) primește și înregistrează documentele adresate comisiei de evaluare;b) transmite autorităților și instituțiilor publice adresele comisiei de evaluare;c) convoacă membrii comisiei de evaluare și, după caz, înaltul funcționar public în situația organizării interviului, la solicitarea președintelui acesteia;d) redactează și semnează toate documentele emise de comisia de evaluare, alături de membrii acesteia, cu excepția rapoartelor de evaluare, și ține evidența acestor documente;e) păstrează documentele gestionate sau provenite din activitatea comisiei de evaluare;f) transmite rapoartele de evaluare în termenele și condițiile prevăzute la art. 20^9 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare;g) îndeplinește orice alte sarcini specifice necesare pentru buna desfășurare a procesului de evaluare. (la 13-03-2019, Articolul 55 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Articolul 56(1) Comisia de evaluare își desfășoară în mod legal activitatea în prezența a minimum 3 dintre membrii săi. Membrii comisiei de evaluare pot absenta de la desfășurarea activității comisiei din motive obiective sau, după caz, în situația existenței unui conflict de interese constatat.(2) În cazul în care președintele comisiei de evaluare se află în situația prevăzută la alin. (1), ședința va fi prezidată de unul dintre membrii comisiei, ales prin votul majorității membrilor prezenți.(3) Lucrările fiecărei ședințe a comisiei de evaluare se consemnează într-un proces-verbal de ședință, întocmit de secretariatul tehnic al comisiei de evaluare și semnat de toți membrii prezenți și de secretariatul tehnic. (la 13-03-2019, Articolul 56 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost completat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Articolul 57(1) Mandatul de membru al comisiei de evaluare încetează în cazurile prevăzute la art. 25 alin. (1).(2) În cazurile prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. b)-i), primul-ministru desemnează o persoană, cu respectarea prevederilor art. 51 alin. (1), pentru durata rămasă a mandatului persoanei care își pierde calitatea de membru al comisiei de evaluare. (la 22-01-2009, Alin. (2) al art. 57 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 23 din 22 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 22 ianuarie 2009. )  +  Articolul 58Agenția monitorizează, prin secretariatul tehnic al comisiei, durata mandatelor membrilor comisiei de evaluare și îl înștiințează pe ministrul internelor și reformei administrative cu cel puțin 30 de zile anterior datei încetării acestora, în situația prevăzută la art. 25 alin. (1) lit. a), respectiv în termen de 5 zile de la data aducerii la cunoștința Agenției, în situațiile prevăzute la art. 25 lit. b)-h).  +  Articolul 59(1) Comisia de evaluare adoptă, cu votul majorității membrilor, un regulament pentru aprobarea formatelor standard ale documentelor necesare desfășurării activității.(2) Modelul antetului comisiei de evaluare se aprobă prin regulamentul prevăzut la alin. (1). (la 13-03-2019, Articolul 59 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Secţiunea a 3-aProcedura de evaluare a înalților funcționari publici (la 24-12-2008, Titlul Secțiunii a 3-a din Cap. VII a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.713 din 17 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008. )  +  Articolul 60Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 60 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost abrogat de Litera a), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 61(1) Abrogat. (la 17-01-2019, Alineatul (1) din Articolul 61 , Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost abrogat de Litera a), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 ) (2) Modelul raportului de activitate este prevăzut în anexa nr. 1. (la 24-12-2008, Alin. (2) al art. 61 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.713 din 17 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008. ) (3) Modelul referatului de evaluare este prevăzut în anexa nr. 2. (la 24-12-2008, Alin. (3) al art. 61 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.713 din 17 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008. ) (4) Modelul raportului de evaluare este prevăzut în anexa nr. 3. (la 24-12-2008, Alin. (4) al art. 61 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.713 din 17 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008. ) (5) Modelul fișei postului înaltului funcționar public este prevăzut în anexa nr. 4. (la 24-12-2008, Alin. (5) al art. 61 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.713 din 17 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008. )  +  Articolul 61^1Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 61^1 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost abrogat de Litera a), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 61^2Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 61^2 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost abrogat de Litera a), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 62Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 62 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost abrogat de Litera a), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 62^1Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 62^1 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost abrogat de Litera a), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 62^2Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 62^2 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost abrogat de Litera a), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 62^3Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 62^3 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost abrogat de Litera a), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 62^4Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 62^4 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost abrogat de Litera a), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 63Abrogat. (la 13-03-2019, Articolul 63 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Articolul 63^1(1) Anual, la finalizarea perioadei de evaluare, Comisia de evaluare informează printr-un raport Secretariatul General al Guvernului în legătură cu rezultatele evaluării performanțelor profesionale individuale ale înalților funcționari publici sau, după caz, ale evaluării generale.(2) Raportul prevăzut la alin. (1) trebuie să conțină referiri cu privire la:a) eficiența, calitatea activității și modul de îndeplinire a atribuțiilor manageriale de către înalții funcționari publici;b) gradul de îndeplinire a obligației de perfecționare continuă, precum și prioritățile în domeniul organizării și derulării programelor de formare destinate înalților funcționari publici, pentru îmbunătățirea rezultatelor activității desfășurate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite;c) dificultăți obiective întâmpinate în cursul procesului de evaluare a înalților funcționari publici.(3) Prioritățile în domeniul organizării și derulării programelor de formare destinate înalților funcționari publici se comunică și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. (la 24-12-2008, Art. 63^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.713 din 17 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008. )  +  Articolul 64Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 64 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost abrogat de Litera a), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 65(1) Pentru participarea la lucrările comisiilor de concurs, de soluționare a contestațiilor și a comisiei de evaluare, membrii și secretariatul acestora au dreptul la o indemnizație reprezentând 10% din salariul de bază prevăzut de lege pentru funcția publică de secretar general din cadrul ministerelor.(2) Indemnizațiile prevăzute la alin. (1) se plătesc de Agenție pe baza proceselor-verbale încheiate ca urmare a activității acestor comisii.(3) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1), care își desfășoară activitatea în alte localități decât cea de domiciliu, beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport și cazare, în condițiile stabilite pentru salariații instituțiilor publice.(4) Decontarea cheltuielilor de transport și cazare, în condițiile prevăzute la alin. (3), se suportă, după caz, de:a) autoritățile sau instituțiile publice unde își desfășoară activitatea membrii comisiilor;b) Agenție, dacă membrii comisiilor prevăzute la alin. (1) nu sunt angajați în cadrul autorităților și instituțiilor publice din administrația publică centrală sau locală.  +  Articolul 66(1) Cheltuielile materiale de natură administrativă necesare desfășurării lucrărilor comisiilor prevăzute la art. 65 alin. (1) se suportă de Agenție.(2) Începând cu anul 2008, Agenția poate asigura, la propunerea motivată a președintelui comisiei de concurs, a președintelui comisiei de soluționare a contestațiilor, respectiv a președintelui comisiei de evaluare, prin bugetul său, în limita fondurilor bugetare alocate, finanțarea cheltuielilor ocazionate de instruirea membrilor comisiei de concurs și/sau a membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor, respectiv a membrilor comisiei de evaluare.  +  Articolul 66^1(1) Reprezentarea în instanță și apărarea intereselor comisiei de concurs, comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și ale comisiei de evaluare se asigură de către Secretariatul General al Guvernului.(2) Comisiile prevăzute la alin. (1) și Agenția Națională a Funcționarilor Publici furnizează Secretariatului General al Guvernului datele și informațiile necesare pentru asigurarea apărării în instanță a comisiilor.(3) În cursul reprezentării în instanță, Agenția Națională a Funcționarilor Publici colaborează cu Secretariatul General al Guvernului în vederea susținerii apărării necesare. (la 12-08-2008, Art. 66^1 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 787 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 12 august 2008. )  +  Articolul 67Abrogat. (la 13-03-2019, Articolul 67 din Capitolul VIII a fost abrogat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Articolul 68Abrogat. (la 09-04-2012, Art. 68 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 260 din 3 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 9 aprilie 2012. )  +  Articolul 69Abrogat. (la 09-04-2012, Art. 69 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 260 din 3 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 9 aprilie 2012. )  +  Articolul 70Persoanele care au avut calitatea de membru în comisia de concurs, în comisia de soluționare a contestațiilor și în comisia de evaluare, anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, au obligația de a preda noilor comisii, în termen de 10 zile de la data constituirii acestora, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, documentele rezultate din activitatea comisiilor respective.  +  Articolul 71Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică și înalților funcționari publici din cadrul autorităților administrative autonome, precum și înalților funcționari publici numiți în funcții publice specifice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, în măsura în care acestea nu contravin dispozițiilor cuprinse în legi speciale.  +  Articolul 72Abrogat. (la 24-12-2008, Art. 72 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.713 din 17 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008. )  +  Articolul 73Abrogat. (la 13-03-2019, Articolul 73 din Capitolul VIII a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Articolul 74Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 24-12-2008, Art. 74 a fost introdus de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.713 din 17 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008. )
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Cristian David
  p. Președintele Agenției Naționale
  a Funcționarilor Publici,
  Eugen Coifan,
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 11 aprilie 2007.Nr. 341.  +  Anexa nr. 1RAPORT DE ACTIVITATEA. Formular standard pentru raportul de activitate în vederea evaluăriiperformanțelor profesionale individuale1. Date generale:
  ● Numele înaltului funcționar public evaluat ........................................................................ ● Funcția publică ocupată ........................................................................ ● Data numirii în funcția publică deținută în prezent ........................................................................ ● Funcția publică ocupată anterior funcției publice deținute în prezent ........................................................................ ● Data, nota și calificativul evaluării performanțelor profesionale individuale anterioare ........................................................................ ● Data, nota și calificativul evaluării generale anterioare ........................................................................ ● Persoana responsabilă de întocmirea referatului de evaluare potrivit art. 61 alin. (1) lit. b) din HG nr. 341/2007, cu completările ulterioare ........................................................................
  2. Autoevaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcționar public a obiectivelor operaționale stabilite
  Nr.crtObiective operaționaleTermen-limităIndicatori de performanță stabiliți Stadiu*1)Comentarii*2)
  -----------*1) Se completează cu stadiul realizării obiectivului: realizat, cu impact important/realizat/parțial realizat/nerealizat.*2) Sunt obligatorii detalierea și justificarea stadiului realizării obiectivului, inclusiv a modului în care obiectivul a fost realizat sau a întârzierilor în realizarea acestuia.3. Alte observații:
  Propuneri de cursuri/programe de perfecționare profesională:
  Comentarii suplimentare:
  Data: Semnătura:B. Formular standard pentru raportul de activitate în vederea evaluării generale1. Date generale:
  ● Numele înaltului funcționar public evaluat ........................................................................ ● Funcția publică ocupată ........................................................................ ● Data numirii în funcția publică deținută în prezent ........................................................................ ● Funcția publică ocupată anterior funcției publice deținute în prezent ........................................................................ ● Data, nota și calificativul evaluării performanțelor profesionale individuale anterioare ........................................................................ ● Data, nota și calificativul evaluării generale anterioare ........................................................................ ● Persoana responsabilă de întocmirea referatului de evaluare potrivit art. 61 alin. (1) lit. b) din HG nr. 341/2007, cu completările ulterioare ........................................................................
  2. Autoevaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcționar public a obiectivelor operaționale stabilite:
  Nr.crtObiective operaționaleTermen-limităIndicatori de performanță stabiliți Stadiu*1)Comentarii*2)
  3. Autoevaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcționar public a obiectivelor strategice stabilite
  Nr.crtObiective strategice Termen-limităIndicatori de performanță stabiliți Stadiu*1)Comentarii*2)
  ---------*1) Se completează cu stadiul realizării obiectivului: realizat, cu impact important/realizat/parțial realizat/nerealizat.*2) Sunt obligatorii detalierea și justificarea stadiului realizării obiectivului, inclusiv a modului în care obiectivul a fost realizat sau a întârzierilor în realizarea acestuia.4. Autoevaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanță
  Nr. crt. Criteriu Notă Comentarii în sprijinul notei acordate
  1 Acționează respectând interesele României în perspectivă, pe termen lung, precum și prioritățile Guvernului
  2 Promovează valorile etice ale serviciului public, acționează pentru prevenirea oricărui risc sau oricărei suspiciuni de corupție, asigură încrederea publică în serviciul public printr-o conduită onestă, imparțială și transparentă
  3 Respectă legea în planificarea și gestionarea activităților și resurselor în domeniul său de responsabilitate
  4 Motivează personalul din subordinea sa și contribuie la dezvoltarea profesională a acestuia, pentru a atinge cel mai bun nivel de performanță și rezultate
  5 Organizează propria activitate în domeniul său de responsabilitate, pentru a atinge standarde înalte de calitate, respectând termenele și resursele alocate
  6 Monitorizează și verifică progresele și realizările înregistrate în domeniul său de responsabilitate
  7 Elaborează și evaluează opțiunile strategice și în materie de politici publice, ținând cont de impactul social, financiar, cultural și asupra mediului pentru România, pe termen mediu
  8 Ia decizii bazate pe expertiză și cunoștințe aprofundate și își asumă responsabilitatea pentru aplicarea deciziilor
  9 Oferă consiliere superiorilor ierarhici, pe baza unei analize și evaluări fundamentate a impactului propunerilor sale
  10 Își fixează obiective care privesc dezvoltarea personală
  11 Aplică experiența proprie, precum și cunoștințele acumulate din experiența altora, se bazează pe idei noi pentru îmbunătățirea rezultatelor
  12 Participă activ la dezvoltarea instituțională și la implementarea de noi metode de lucru
  13 Își asumă și demonstrează responsabilitatea personală pentru producerea de rezultate în domeniul său de responsabilitate, este un exemplu personal de conduită profesională și etică
  14 Construiește și dezvoltă relații de încredere cu colegii și personalul din subordinea sa, în vederea atingerii obiectivelor
  15 Comunică în mod proactiv cu factorii interesațiși experți, pentru a asigura sprijinul în vederea elaborării și implementării deciziilor în materie de politici publice
  5. Alte observații
  Propuneri de cursuri/programe de perfecționare profesională:
  Comentarii suplimentare:
  Data: Semnătura: (la 24-12-2008, Anexa 1 a fost introdusă de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.713 din 17 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008, având conținutul anexei 1 la acest act normativ. )
   +  Anexa nr. 2REFERAT DE EVALUAREA. Formular standard pentru referatul de evaluare pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale1. Date generale:
  ● Numele înaltului funcționar public evaluat ........................................................................ ● Funcția publică ocupată ........................................................................ ● Data numirii în funcția publică deținută în prezent ........................................................................ ● Funcția publică ocupată anterior funcției publice deținute în prezent ........................................................................ ● Data, nota și calificativul evaluării performanțelor profesionale individuale anterioare ........................................................................ ● Data, nota și calificativul evaluării generale anterioare ........................................................................ ● Persoana responsabilă de întocmirea referatului de evaluare potrivit art. 61 alin. (1) lit. b) din HG nr. 341/2007, cu completările ulterioare ........................................................................
  2. Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcționar public a obiectivelor operaționale stabilite:
  Nr.crtObiective operaționaleTermen-limităIndicatori de performanță stabiliți Stadiu*1)Comentarii*2)
  3. Alte observații:
  Propuneri de cursuri/programe de perfecționare profesională:
  Obdervații:
  Data: Semnătura:------------*1) Se completează cu stadiul realizării obiectivului: realizat, cu impact important/realizat/parțial realizat/nerealizat.*2) Sunt obligatorii detalierea și justificarea stadiului realizării obiectivului, inclusiv a modului în care obiectivul a fost realizat sau a întârzierilor în realizarea acestuia.B. Formular standard pentru referatul de evaluare pentru evaluarea generală1. Date generale:
  ● Numele înaltului funcționar public evaluat ........................................................................ ● Funcția publică ocupată ........................................................................ ● Data numirii în funcția publică deținută în prezent ........................................................................ ● Funcția publică ocupată anterior funcției publice deținute în prezent ........................................................................ ● Data, nota și calificativul evaluării performanțelor profesionale individuale anterioare ........................................................................ ● Data, nota și calificativul evaluării generale anterioare ........................................................................ ● Persoana responsabilă de întocmirea referatului de evaluare potrivit art. 61 alin. (1) lit. b) din HG nr. 341/2007, cu completările ulterioare ........................................................................
  2. Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcționar public a obiectivelor operaționale stabilite:
  Nr.crtObiective operaționaleTermen-limităIndicatori de performanță stabiliți Stadiu*1)Comentarii*2)
  3. Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcționar public a obiectivelor strategice:
  Nr.crtObiective strategice Termen-limităIndicatori de performanță stabiliți Stadiu*1)Comentarii*2)
  ---------*1) Se completează cu stadiul realizării obiectivului: realizat, cu impact important/realizat/parțial realizat/nerealizat.*2) Sunt obligatorii detalierea și justificarea stadiului realizării obiectivului, inclusiv a modului în care obiectivul a fost realizat sau a întârzierilor în realizarea acestuia.4. Evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanță
  Nr. crt. Criteriu Notă Comentarii în sprijinul notei acordate
  1 Acționează respectând interesele României în perspectivă, pe termen lung, precum și prioritățile Guvernului
  2 Promovează valorile etice ale serviciului public, acționează pentru prevenirea oricărui risc sau oricărei suspiciuni de corupție, asigură încrederea publică în serviciul public printr-o conduită onestă, imparțială și transparentă
  3 Respectă legea în planificarea și gestionarea activităților și resurselor în domeniul său de responsabilitate
  4 Motivează personalul din subordinea sa și contribuie la dezvoltarea profesională a acestuia, pentru a atinge cel mai bun nivel de performanță și rezultate
  5 Organizează propria activitate în domeniul său de responsabilitate, pentru a atinge standarde înalte de calitate, respectând termenele și resursele alocate
  6 Monitorizează și verifică progresele și realizările înregistrate în domeniul său de responsabilitate
  7 Elaborează și evaluează opțiunile strategice și în materie de politici publice, ținând cont de impactul social, financiar, cultural și asupra mediului pentru România, pe termen mediu
  8 Ia decizii bazate pe expertiză și cunoștințe aprofundate și își asumă responsabilitatea pentru aplicarea deciziilor
  9 Oferă consiliere superiorilor ierarhici pe bazaunei analize și evaluări fundamentate a impactului propunerilor sale
  10 Își fixează obiective care privesc dezvoltarea personală
  11 Aplică experiența proprie, precum și cunoștințele acumulate din experiența altora, se bazează pe idei noi pentru îmbunătățirea rezultatelor
  12 Participă activ la dezvoltarea instituțională și la implementarea de noi metode de lucru
  13 Își asumă și demonstrează responsabilitatea personală pentru producerea de rezultate în domeniul său de responsabilitate, este un exemplu personal de conduită profesională și etică
  14 Construiește și dezvoltă relații de încredere cu colegii și personalul din subordinea sa, în vederea atingerii obiectivelor
  15 Comunică în mod proactiv cu factorii interesațiși experți, pentru a asigura sprijinul în vederea elaborării și implementării deciziilor în materie de politici publice
  5. Alte observații
  Propuneri de cursuri/programe de perfecționare profesională:
  Comentarii suplimentare:
  Data: Semnătura: (la 24-12-2008, Anexa 2 a fost introdusă de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.713 din 17 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008, având conținutul anexei 2 la acest act normativ. )
   +  Anexa nr. 3RAPORT DE EVALUAREA. Formular standard pentru Raportul de evaluare aperformanțelor profesionale individuale1. Date generale:
  ● Numele înaltului funcționar public evaluat ........................................................................ ● Funcția publică ocupată ........................................................................ ● Data numirii în funcția publică deținută în prezent ........................................................................ ● Funcția publică ocupată anterior funcției publice deținute în prezent ........................................................................ ● Data, nota și calificativul evaluării performanțelor profesionale individuale anterioare ........................................................................ ● Data, nota și calificativul evaluării generale anterioare ........................................................................ ● Persoana responsabilă de întocmirea referatului de evaluare potrivit art. 61 alin. (1) lit. b) din HG nr. 341/2007, cu completările ulterioare ........................................................................
  2. Evaluarea performanțelor profesionale individuale:a). Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcționar public a obiectivelor operaționale
  Nr.crtObiective operaționale, termene-limită și indicatori de performanțăNota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Comentarii în sprijinul notei acordate
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  b) Nota finală
  3. Alte observații
  Propuneri de cursuri/programe de perfecționare profesională:
  Observații suplimentare ale Comisiei de evaluare:
  Data: Semnăturile membrilor Comisiei de evaluare:B. Formular standard pentru evaluarea generală a înalților funcționari publici1. Date generale:
  ● Numele înaltului funcționar public evaluat ........................................................................ ● Funcția publică ocupată ........................................................................ ● Data numirii în funcția publică deținută în prezent ........................................................................ ● Funcția publică ocupată anterior funcției publice deținute în prezent ........................................................................ ● Data, nota și calificativul evaluării performanțelor profesionale individuale anterioare ........................................................................ ● Data, nota și calificativul evaluării generale anterioare ........................................................................ ● Persoana responsabilă de întocmirea referatului de evaluare potrivit art. 61 alin. (1) lit. b) din HG nr. 341/2007, cu completările ulterioare ........................................................................
  2. Evaluare:a) Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcționar public a obiectivelor operaționale stabilite:
  Nr.crtObiective operaționale, termene-limită și indicatori de performanțăNota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Comentarii în sprijinul notei acordate
  b) Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcționar public a obiectivelor strategice stabilite:
  Nr.crt Obiective strategice, termene-limită și indicatori de performanțăNota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Comentarii în sprijinul notei acordate
  c) Evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanță:
  Nr. crt. Criteriu Notă Comentarii în sprijinul notei acordate
  1 Acționează respectând interesele României în perspectivă, pe termen lung, precum și prioritățile Guvernului
  2 Promovează valorile etice ale serviciului public, acționează pentru prevenirea oricărui risc sau oricărei suspiciuni de corupție, asigură încrederea publică în serviciul public printr-o conduită onestă, imparțială și transparentă
  3 Respectă legea în planificarea și gestionarea activităților și resurselor în domeniul său de responsabilitate
  4 Motivează personalul din subordinea sa și contribuie la dezvoltarea profesională a acestuia, pentru a atinge cel mai bun nivel de performanță și rezultate
  5 Își organizează propria activitate în domeniul său de responsabilitate, pentru a atinge standarde înalte de calitate, respectând termenele și resursele alocate
  6 Monitorizează și verifică progresele și realizările înregistrate în domeniul său de responsabilitate
  7 Elaborează și evaluează opțiunile strategice și în materie de politici publice, ținând cont de impactul social, financiar, cultural și asupra mediului pentru România, pe termen mediu.
  8 Ia decizii bazate pe expertiză și cunoștințe aprofundate și își asumă responsabilitatea pentru aplicarea deciziilor
  9 Oferă consiliere superiorilor ierarhici, pe baza unei analize și evaluări fundamentate a impactului propunerilor sale
  10Își fixează obiective care privesc dezvoltarea personală
  11Aplică experiența proprie, precum și cunoștințele acumulate din experiența altora; se bazează pe idei noi pentru îmbunătățirea rezultatelor
  12Participă activ la dezvoltarea instituțională și la implementarea de noi metode de lucru
  13Își asumă și demonstrează responsabilitate personală pentru producerea de rezultate în domeniul său de responsabilitate; este un exemplu personal de conduită profesională și etică
  14Construiește și dezvoltă relații de încredere cu colegii și personalul din subordinea sa, în vederea atingerii obiectivelor
  15Comunică în mod proactiv cu factorii interesațiși experți, pentru a asigura sprijinul în vederea elaborării și implementării deciziilor în materie de politici publice
  b) Nota finală
  3. Alte observații
  Propuneri de cursuri/programe de perfecționare profesională:
  Observații suplimentare ale Comisiei de evaluare:
  Data: Semnăturile membrilor Comisiei de evaluare: (la 24-12-2008, Anexa 3 a fost introdusă de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.713 din 17 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008, având conținutul anexei 3 la acest act normativ. )
   +  Anexa nr. 4
  Denumirea autorității sau instituției publice ....................................................................... .......................................................................
  FIȘA POSTULUI Nr. .......
  Informații generale privind postul: 1. Denumirea postului ................................................. 2. Nivelul postului ................................................... 3. Scopul principal al postului ....................................... Condiții specifice pentru ocuparea postului*1): 1. Studii de specialitate ............................................. 2. Perfecționări (specializări) ....................................... 3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel) ....................................................................... ....................................................................... 4. Limbi străine*2) (necesitate și nivel*3) de cunoaștere) ....................................................................... 5. Abilități, calități și aptitudini necesare ....................................................................... 6. Cerințe specifice*4) ............................................. 7. Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale) ................................................ Atribuțiile postului*5): 1. ..................................................................... 2. ..................................................................... 3. ..................................................................... 4. ..................................................................... 5. ..................................................................... 6. ..................................................................... 7. ..................................................................... 8. ..................................................................... 9. ..................................................................... 10. ....................................................................
  -----------*1) Se va completa cu informațiile corespunzătoare condițiilor prevăzute de lege și stabilite la nivelul autorității sau instituției publice pentru ocuparea funcției publice corespunzătoare.*2) Dacă este cazul.*3) Se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile "citit", "scris" și "vorbit", după cum urmează: "cunoștințe de bază", "nivel mediu", "nivel avansat".*4) De exemplu: călătorii frecvente, delegări, detașări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții.*5) Se stabilesc pe baza activităților care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordanță cu specificul funcției publice corespunzătoare postului.
  Identificarea funcției publice corespunzătoare postului: 1. Denumire ............................................................ 2. Vechimea în specialitate necesară ................................... Sfera relațională a titularului postului: 1. Sfera relațională internă: a) relații ierarhice: - subordonat față de ................................................... - superior pentru ...................................................... b) relații funcționale: ................................................ c) relații de control: ................................................. d) relații de reprezentare: ............................................ 2. Sfera relațională externă: a) cu autorități și instituții publice: ................................ b) cu organizații internaționale: ...................................... c) cu persoane juridice private: ....................................... 3. Limite de competență*6) ............................................. 4. Delegarea de atribuții și competență ................................
  Întocmit de*7): 1. Numele și prenumele ................................................. 2. Funcția publică ..................................................... 3. Semnătura ........................................................... 4. Data întocmirii ..................................................... Luat la cunoștință de către ocupantul postului 1. Numele și prenumele ................................................. 2. Semnătura ........................................................... 3. Data ................................................................
  --------------*6) Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin.*7) Se întocmește de către primul-ministru sau de persoana desemnată de acesta, pentru secretarul general și secretarul general adjunct al Guvernului, de către conducătorul autorității sau instituției publice în al cărei stat de funcții se află funcția publică, pentru funcțiile publice de secretar general și secretar general adjunct din cadrul ministerelor și al altor organe de specialitate ale administrației publice centrale, de către ministrul internelor și reformei administrative, pentru funcțiile publice de prefect și subprefect, respectiv de către secretarul general al Guvernului, pentru inspectorii guvernamentali. (la 24-12-2008, Anexa 4 a fost introdusă de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.713 din 17 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008, având conținutul anexei 4 la acest act normativ. )
  ------