ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 124 din 24 noiembrie 2004pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraților și a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.168 din 9 decembrie 2004  Având în vedere că la data de 1 ianuarie 2005 urmează a intră în vigoare dispozițiile cuprinse în Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, referitoare la colegialitatea completelor de judecată pentru judecarea în primă instanță a cauzelor, ceea ce ar conduce la creșterea, chiar dublarea numărului de cauze pe judecător,ținând seama de imposibilitatea ocupării posturilor vacante de judecători și personal auxiliar de specialitate, precum și de timpul necesar pentru specializarea judecătorilor,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, se modifică după cum urmează:1. Articolul 57 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 57(1) Cauzele date, potrivit legii, în competența de primă instanță a judecătoriei, tribunalului și curții de apel se judecă în complet format dintr-un judecător, cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel. (la 14-04-2005, Alineatul (1) din Articolul 57 , Punctul 1. , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 71 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 11 aprilie 2005 ) (2) Apelurile se judecă în complet format din 2 judecători, iar recursurile, în complet format din 3 judecători, cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel. (la 14-04-2005, Alineatul (2) din Articolul 57 , Punctul 1. , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 71 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 11 aprilie 2005 ) (3) În cazul completului format din 2 judecători, dacă aceștia nu ajung la un acord asupra hotărârii ce urmează a se pronunța, procesul se judecă din nou în complet de divergență, în condițiile legii.(4) Completul de divergență se constituie prin includerea în completul de judecată a președintelui sau a vicepreședintelui instanței ori a judecătorului-inspector sau a președintelui de secție ori a unui alt judecător desemnat de președintele instanței.2. Alineatul (5) al articolului 130 va avea următorul cuprins:(5) Dispozițiile prezentei legi privind managerii economici ai instanțelor și ai parchetelor se aplică începând cu data de 1 iulie 2005. (la 14-04-2005, Alineatul (5) din Articolul 130, Punctul 2., Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 71 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 11 aprilie 2005 ) 2^1. La articolul 130, după alineatul (5) se introduce un alineat nou, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Funcția de manager economic se echivalează cu funcția de director executiv. (la 14-04-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 71 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 11 aprilie 2005 ) 3. Alineatul (2) al articolului 133 va avea următorul cuprins:(2) Dispozițiile art. 135 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la directorii economici, se abrogă de la data de 1 iulie 2005. (la 14-04-2005, Alineatul (2) din Articolul 133, Punctul 3., Articolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 71 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 11 aprilie 2005 )  +  Articolul IILegea nr. 303/2004 privind statutul magistraților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 22 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Judecătorii stagiari judecă:a) cererile privind pensiile de întreținere, cererile privind înregistrările și rectificările în registrele de stare civilă, cererile privind popririle, încuviințarea executării silite, învestirea cu formulă executorie și luarea unor măsuri asigurătorii;b) litigiile patrimoniale având ca obiect plata unei sume de bani sau predarea unui bun, în cazul în care valoarea obiectului litigiului nu depășește 100 milioane lei;c) acțiunile posesorii;d) plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare a contravențiilor și de aplicare a sancțiunilor contravenționale;e) somația de plată;f) reabilitarea;g) constatarea intervenției amnistiei ori grațierii;h) infracțiunile prevăzute la art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală.2. Alineatul (6) al articolului 32 va avea următorul cuprins:(6) Actele efectuate de magistrat înainte de depunerea jurământului sunt nule, cu excepția celor prevăzute la art. 22. (la 14-04-2005, Articolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 71 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 11 aprilie 2005 )
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul justiției,
  Claudiu Ștefan Seucan,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  București, 24 noiembrie 2004.Nr. 124.-----------