HOTĂRÂRE nr. 1.603 din 30 septembrie 2004privind darea unui imobil în folosință gratuită Asociației "Grupul pentru Dialog Social"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 18 octombrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 10 ani, cu destinația de sediu, Asociației "Grupul pentru Dialog Social", persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de utilitate publică, a imobilului monument istoric, proprietate publică a statului, situat în municipiul București, Calea Victoriei nr. 120, sectorul 1, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflat în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor - Muzeul Național al Satului «Dimitrie Gusti». (la 03-05-2005, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 325 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 03 mai 2005 )  +  Articolul 2(1) Predarea-preluarea imobilului în condițiile art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare.(2) Prin protocolul prevăzut la alin. (1) părțile vor stabili modul de utilizare și punere în valoare a imobilului.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul culturii și cultelor,
  Laurentiu Tanase,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 30 septembrie 2004.Nr. 1.603.  +  AnexăDATE DE IDENTIFICAREa imobilului care se dă în folosință gratuită, pe o perioadă de 10 ani, Asociației «Grupul pentru Dialog Social» (la 03-05-2005, Titlul Anexei a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 325 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 03 mai 2005 )
  Adresa Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
  Municipiul București, Calea Victoriei nr. 120, sectorul 1 Ministerul Culturii și Cultelor - Muzeul Național al Satului "Dimitrie Gusti" București Asociația "Grupul pentru Dialog Social" Denumirea imobilului: Clădire a Muzeului Național al Satului "Dimitrie Gusti" București Descrierea tehnica: Sediu Evidenta Patrimoniului Vecinătăți: Palatul Stirbei Nr. M.F.P.: 39.747 Cod de clasificare: 8.29.06
  -------