REGULAMENT din 25 iunie 2004de organizare și funcționare al Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare - ARSVOM
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 22 iulie 2004    Notă
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.022 din 25 iunie 2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 659 din 22 iulie 2004.
    (la 21-09-2004, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 )  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare - ARSVOM, denumită în continuare ARSVOM, înființată potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 33/2004, funcționează ca organ tehnic de specialitate în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și asigură activitatea de căutare și salvare a vieții omenești pe mare și intervenții în caz de poluare, prevăzută de Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, republicată. (la 21-09-2004, sintagma: Agenția Română de Intervenții și Salvare Navală - ARISN, denumită în continuare ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 )  +  Articolul 2(1) ARSVOM este instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului. (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) (2) ARSVOM are sediul principal în dana nr. 78 din portul Constanța. (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) (3) ARSVOM poate înființa subunități și puncte de lucru fără personalitate juridică în Constanța, precum și în alte localități din țară, cu aprobarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului. (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 )  +  Articolul 3(1) ARSVOM duce la îndeplinire obligațiile ce revin statului prin convențiile și acordurile internaționale la care acesta este parte, referitoare la ocrotirea vieții omenești pe mare, căutarea și salvarea pe mare, prevenirea poluării, pregătirea, acțiunea și cooperarea împotriva poluării, precum și securitatea navelor și facilităților portuare, în conformitate cu prevederile acestor convenții/acorduri internaționale, precum și apărarea împotriva dezastrelor. (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) (2) ARSVOM asigură îndeplinirea unor sarcini pentru aplicarea reglementărilor interne referitoare la Planul național de pregătire, răspuns și cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi, precum și apărarea împotriva dezastrelor. (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 )  +  Capitolul II Atribuții  +  Articolul 4(1) ARSVOM are următoarele atribuții principale: (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) a) duce la îndeplinire obligațiile care revin statului român prin convențiile și acordurile internaționale la care acesta este parte, referitoare la ocrotirea vieții omenești pe mare și căutarea și salvarea pe mare;b) îndeplinirea unor sarcini care îi revin din Planul național de pregătire, răspuns și cooperare în caz de poluare marină;c) efectuarea operațiunilor de căutare, asistență și salvare;d) intervenții în caz de poluare.(2) ARSVOM îndeplinește și alte atribuții, conform legislației în vigoare. (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) (3) ARSVOM, prin sucursala tehnică, poate realiza pe bază contractuală prestări de servicii cu utilaje proprii. (la 21-09-2004, Alineatul (3) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 )  +  Articolul 5În scopul realizării atribuțiilor sale, ARSVOM poate să colaboreze cu instituții publice, regii autonome, societăți comerciale, asociații și fundații, în condițiile legii. (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 )  +  Capitolul III Patrimoniul  +  Articolul 6Patrimoniul ARSVOM este în valoare de 214.680.179.442 lei. (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 )  +  Articolul 7Patrimoniul ARSVOM se constituie prin preluarea patrimoniului Grupului de Intervenții și Salvare Navală Constanța, în conformitate cu balanța de verificare și situația financiară întocmită de Grupul de Intervenții și Salvare Navală Constanța la data de 31 martie 2004. (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 )  +  Capitolul IV Structura organizatorică și organele de conducere  +  Articolul 8Structura organizatorică a ARSVOM se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului, la propunerea Consiliului de conducere al ARISN. (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 )  +  Articolul 9(1) Conducerea ARSVOM este asigurată de către consiliul de conducere, compus din 5 persoane, al cărui președinte este directorul general. (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) (2) Directorul general al ARSVOM și ceilalți membri ai consiliului de conducere sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului. (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) (3) Salarizarea și celelalte drepturi de personal ale directorului general se stabilesc, în condițiile legii, prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.  +  Articolul 10Consiliul de conducere își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare și funcționare.  +  Articolul 11(1) Consiliul de conducere are următoarele atribuții principale:a) aprobă regulamentul propriu de organizare și funcționare;b) aprobă regulamentul intern al ARSVOM; (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) c) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului structura organizatorică a ARSVOM, precum și modificările la aceasta; (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) d) avizează statul de funcții;e) aprobă strategia de dezvoltare și de modernizare a ARSVOM; (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) f) numește și revocă directorii ARSVOM, în condițiile legii; (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) g) analizează clauzele contractului colectiv de muncă înainte de și după negocierea cu reprezentanții salariaților, în condițiile legii;h) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli cu acordul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în condițiile legii, și asigură execuția acestuia;i) avizează programele de investiții, stabilește sursele proprii de finanțare, aprobă contractarea de credite bancare, precum și constituirea de alte sume pentru finanțarea investițiilor și prezintă spre aprobare Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului investițiile ce urmează a se realiza de către ARSVOM, în condițiile legii; (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) j) aprobă modalitățile de finanțare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite și/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garanția statului, pe care le poate derula în condițiile legii;k) stabilește și supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului tarifele practicate pentru efectuarea operațiunilor specifice domeniului său de activitate, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;l) aprobă baremele minime de negociere pentru tarifele necuprinse la lit. k);m) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competențe directorilor din conducerea executivă a ARSVOM; (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) n) aprobă situațiile financiare periodice ale ARSVOM privind activitatea desfășurată și stabilește măsuri pentru continuarea activității în condițiile de echilibrare a bugetului; (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) o) analizează periodic derularea exercițiului bugetar și eficiența cheltuielilor;p) aprobă rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul ARSVOM; (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) q) aprobă închirierea de clădiri, spații, terenuri și de alte bunuri aflate în proprietatea ARSVOM; (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) r) stabilește și supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului închirierea bunurilor proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea ARSVOM, în conformitate cu reglementările în vigoare; (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) s) aprobă scoaterea din funcțiune și valorificarea, în condițiile legii, a bunurilor din patrimoniul ARSVOM; (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) t) aprobă deplasarea în străinătate a personalului ARSVOM pentru participarea la sesiuni, seminarii, conferințe, școlarizare, expoziții din domeniul specific de activitate; (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) u) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului deplasarea în străinătate a directorului general;v) aprobă participarea ARSVOM ca partener în cadrul unor proiecte internaționale, în cooperare cu instituții similare din alte țări, în special din Uniunea Europeană, ca parte a programului de integrare europeană; (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) w) aprobă propunerile de premiere anuală și în cursul anului și de acordare a salariului de merit, potrivit legii;x) avizează raportul anual de activitate întocmit de conducerea executivă a ARSVOM, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului. (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) (2) Consiliul de conducere exercită orice atribuții care îi revin din prevederile legale, din regulamentul de organizare și funcționare și din dispozițiile Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.  +  Articolul 12(1) Consiliul de conducere se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.(2) Ședința este condusă de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru al consiliului de conducere, delegat în scris de către președinte.(3) Ședințele consiliului de conducere se desfășoară în prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului.(4) Hotărârile consiliului de conducere se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia.(5) Consiliul de conducere are un secretar numit dintre angajații ARSVOM. (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 )  +  Articolul 13Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de conducere poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare, urmând ca activitatea acestora să fie remunerată în condițiile legii.  +  Articolul 14Consiliul de conducere prezintă spre aprobare, anual, conducerii Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului un raport asupra activității în perioada expirată și un program de activitate pentru anul următor.  +  Articolul 15(1) Directorul general al ARSVOM are următoarele atribuții și competențe: (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) a) asigură conducerea executivă a ARSVOM; (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) b) reprezintă ARSVOM în relațiile cu terții și semnează actele care îl angajează față de aceștia, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere și ale celor conferite de legislația în vigoare; (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) c) propune numirea și, după caz, revocarea directorilor ARSVOM; (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) d) angajează și, după caz, concediază personalul de execuție și de conducere din cadrul ARSVOM, în condițiile legii; (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) e) încheie contractul colectiv de muncă al ARSVOM, în condițiile legii; (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) f) încheie contractele individuale de muncă și dispune măsuri cu privire la modificarea, executarea, suspendarea și încetarea acestora, cu respectarea legislației în vigoare;g) este ordonator de credite în condițiile prevăzute de lege.(2) Directorul general al ARSVOM exercită orice alte atribuții care îi revin conform prevederilor legale în vigoare. (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) (3) În exercitarea atribuțiilor sale directorul general emite decizii.  +  Capitolul V Bugetul de venituri și cheltuieli  +  Articolul 16(1) ARSVOM întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice. (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) (2) Bugetul de venituri și cheltuieli al ARSVOM se aprobă de consiliul de conducere, cu acordul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în condițiile legii. (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) (3) Veniturile obținute din alte activități decât cele referitoare la ocrotirea vieții omenești pe mare, căutarea și salvarea pe mare, prevenirea poluării, precum și pregătirea, acțiunea și cooperarea împotriva poluării, în conformitate cu prevederile acordurilor internaționale, precum și cheltuielile aferente se înregistrează în conturi contabile separate.  +  Articolul 17ARSVOM poate realiza și poate dispune de venituri și de cheltuieli în lei și în valută, în condițiile prevăzute de actele normative în vigoare. (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 )  +  Capitolul VI Personalul și relațiile  +  Articolul 18(1) Personalul ARSVOM are obligația să respecte prevederile regulamentului de organizare și funcționare și ale regulamentului intern. (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) (2) Criteriile și condițiile pentru încadrarea și promovarea personalului se stabilesc prin contractul colectiv de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(3) Categoriile de personal ARSVOM care lucrează în regim de alertă permanentă se stabilesc de către consiliul de conducere al unității. Prin regimul de lucru în alertă permanentă se înțelege regimul de muncă prin care, pe lângă orele de program normal, personalul angajat se află la dispoziția conducerii unității, astfel încât în situații de necesitate să poată fi prezent la locul de muncă. (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) (4) Salarizarea personalului ARSVOM se face în conformitate cu prevederile aplicabile personalului bugetar din instituțiile publice. (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) (5) Atribuțiile și responsabilitățile individuale ale personalului ARSVOM se stabilesc prin fișa postului, elaborată în baza regulamentului intern, și se aprobă de către directorul general. Fișa postului este anexă la contractul individual de muncă și se semnează de către salariat și de șeful ierarhic al acestuia. (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) (6) Personalul ARSVOM beneficiază de sporuri specifice activității și de drepturile rezultate ca urmare a activităților de salvare, în condițiile legii. (la 21-09-2004, Alineatul (6) din Articolul 18 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) (7) Personalul navigant beneficiază de alocație de hrană, iar celelalte categorii de salariați beneficiază de tichete de masă, în condițiile legii.  +  Articolul 19ARSVOM poate să încheie contracte sau convenții cu alte instituții similare, asociații profesionale și cu agenți economici, din țară și din străinătate, în vederea colaborării și cooperării pe plan național sau internațional în domeniul său de activitate, în condițiile legii. (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) ----