HOTĂRÂRE nr. 1.022 din 25 iunie 2004privind organizarea și funcționarea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare - ARSVOM
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 22 iulie 2004  (la 21-09-2004, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, al art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 33/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române de Intervenții și Salvare Navală - ARISN, al art. 10 alin. (2), al art. 12 alin. (2) și (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, denumită în continuare ARSVOM, este instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.(2) ARSVOM este organul tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, prin care acesta asigură activitatea de căutare și salvare a vieții omenești pe mare și intervenții în caz de poluare. (la 21-09-2004, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 )  +  Articolul 2Organizarea, funcționarea și atribuțiile ARSVOM sunt stabilite în regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 1. (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 )  +  Articolul 3(1) Structura organizatorică a ARSVOM se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului, la propunerea Consiliului de conducere al ARSVOM. (la 21-09-2004, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost modificat prin înlocuirea sintagmei: ARISN de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) (2) ARSVOM are în subordinea sa o sucursală tehnică, ce realizează pe bază contractuală următoarele prestări de servicii:a) efectuarea operațiunilor de căutare, asistență și salvare;b) dezeșuarea, ranfluarea navelor și epavelor;c) prestații de scafandrerie;d) remorcaje interne și internaționale;e) lucrări necesare la nave, conform specificului activității;f) stingerea incendiilor;g) spargerea gheții în porturi și pe căile navigabile.h) formare profesională, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 375/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare (la 28-09-2009, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.028 din 9 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 28 septembrie 2009 ) (la 21-09-2004, Articolul 3 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 )  +  Articolul 4ARSVOM preia toate drepturile și obligațiile care decurg din activitatea curentă și din contractele încheiate de Grupul de Intervenții și Salvare Navală Constanța și se substituie acestuia în litigiile aflate în curs de judecare. (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 )  +  Articolul 5Patrimoniul ARSVOM se constituie prin preluarea patrimoniului Grupului de Intervenții și Salvare Navală Constanța, în conformitate cu balanța de verificare și cu situația financiară întocmită de Grupul de Intervenții și Salvare Navală Constanța la data de 31 martie 2004. (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 )  +  Articolul 6(1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului și din administrarea ARSVOM în domeniul privat al statului a imobilului identificat potrivit anexei nr. 2. (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) (2) Se aprobă trecerea, cu titlul gratuit, din domeniul privat al statului în proprietatea ARSVOM a imobilului prevăzut la alin. (1), la valoarea actualizată potrivit prevederilor legale în vigoare. (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 )  +  Articolul 7Abrogat. (la 21-09-2004, Articolul 7 a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 )  +  Articolul 8(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale ARSVOM se asigură din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.(2) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale sucursalei tehnice se asigură din venituri proprii, care se constituie din tarife pentru:a) efectuarea operațiunilor de căutare, asistență și salvare;b) dezeșuarea, ranfluarea navelor și epavelor;c) prestații de scafandrerie;d) remorcaje interne și internaționale;e) lucrări necesare la nave, conform specificului activității;f) stingerea incendiilor;g) spargerea gheții în porturi și pe căile navigabile;g^1) formare profesională, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare (la 28-09-2009, Alineatul (2) din Articolul 8 a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.028 din 9 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 28 septembrie 2009 ) h) alte activități specifice domeniului și din alte venituri legal constituite.(3) Veniturile obținute din activitățile sucursalei tehnice, precum și cheltuielile aferente se înregistrează în conturi contabile separate. (la 21-09-2004, Articolul 8 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 )  +  Articolul 9ARSVOM poate realiza și dispune de venituri și cheltuieli în lei și în valută, în condițiile legii. (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 )  +  Articolul 10(1) ARSVOM întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli în conformitate cu normele metodologice aplicabile instituțiilor publice, elaborate de Ministerul Finanțelor Publice. (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) (2) Bugetul de venituri și cheltuieli se aprobă de consiliul de conducere al ARSVOM, cu acordul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în condițiile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare. (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 )  +  Articolul 11ARSVOM poate să încheie contracte sau convenții cu instituții similare, asociații, fundații și agenți economici din țară și din străinătate în vederea colaborării și cooperării pe plan național și internațional, în domeniul său de activitate, cu respectarea prevederilor legale. (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 )  +  Articolul 12(1) Conducerea ARSVOM este asigurată de către consiliul de conducere, compus din 5 persoane, al cărui președinte este directorul general. (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) (2) Directorul general și ceilalți membri ai consiliului de conducere sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.(3) Drepturile salariale ale directorului general, stabilite potrivit legii, se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.  +  Articolul 13(1) În conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 169 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare, drepturile și obligațiile Grupului de Intervenții și Salvare Navală Constanța, care decurg din contractele de muncă existente la data încetării activității acestuia, vor fi transferate integral la ARSVOM. (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) (2) Salarizarea personalului ARSVOM se face în conformitate cu prevederile aplicabile personalului bugetar din instituțiile publice. (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) (3) Personalul încadrat la ARSVOM în baza art. 34 din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și a celorlalte organe ale puterii executive, republicată, cu modificările ulterioare, care este salarizat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de sporurile prevăzute de aceasta. (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) (4) Personalul ARSVOM nu se încadrează în categoria funcționarilor publici. (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 )  +  Articolul 14Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 15/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 20 ianuarie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 15Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 21-09-2004, Articolul 15 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 )
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul transporturilor,
  construcțiilor și turismului,
  Ileana Tureanu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Elena Dumitru
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  București, 25 iunie 2004.Nr. 1.022.  +  Anexa nr. 1REGULAMENTde organizare și funcționare al Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare -ARSVOM  +  Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care trece din domeniul public al statului în proprietatea privată a statuluiși se transmite cu titlu gratuit în proprietatea Agenției Române de Intervenții și Salvare Navală - ARSVOM (la 21-09-2004, sintagma: ARISN a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 )
  Nr. M.F. conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 15/2004Codul de clasificareDenumireaDescrierea tehnică (pe scurt)VecinătățileAdresaAnul dobândirii/ dării în folosințăValoarea de inventar (lei)
  26.2888.29.14Clădire administrativăUn singur nivel, din BCA, adăpost pentru muncitoriCompania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. ConstanțaȚara: România Județul: Constanța MRJ Constanța Incintă port dana 2-319811.201.700
   +  Anexa nr. 3Abrogată. (la 21-09-2004, Anexa nr. 3 a fost abrogată de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004 ) ------