ORDONANȚA nr. 67 din 29 august 2002pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 31 august 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 4 iunie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 133/2002, se modifica și se completează după cum urmează:1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Auditorul financiar este persoana fizica sau persoana juridică ce dobândește aceasta calitate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.(2) Auditorii financiari persoane fizice sau persoane juridice, care au dobândit aceasta calitate și sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, în exercitarea independenta a profesiei pot desfășura:a) activitatea de audit financiar;b) activitatea de audit intern;c) activități de consultanța financiar-contabila și fiscală;d) activități de asigurare a managementului financiar-contabil;e) activități de pregătire profesională de specialitate în domeniu;f) activități de expertiza contabila;g) activități de evaluare;h) activități de reorganizare judiciară și lichidare.(3) Persoanele fizice și juridice care au calitatea de auditor financiar pot practica activitățile economico-financiare prevăzute la alin. (2), cu respectarea reglementărilor specifice fiecăreia dintre activitățile respective, după caz, și a principiului independentei.2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Auditorii financiari, în exercitarea independenta a profesiei, trebuie să fie liberi și perceputi a fi liberi de orice constrângere care ar putea aduce atingere principiilor de independenta, obiectivitate și integritate profesională.3. La articolul 5 alineatul (3), litera a4) va avea următorul cuprins:a4) programa analitica pentru examenul de aptitudini profesionale;4. După alineatul (4) al articolului 6 se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:(5) Hotărârile Conferintei și ale Consiliului Camerei pot fi publicate, conform hotărârii Consiliului, în Monitorul Oficial al României, Partea I.5. După articolul 6 se introduce articolul 6^1 cu următorul cuprins:  +  Articolul 6^1Membrii Consiliului Camerei, care în perioada mandatului devin, potrivit legii, incompatibili cu aceasta calitate, sunt obligați să solicite suspendarea lor din funcția pe care o dețin în Consiliu, pe durata incompatibilitatii.6. Articolul 7 și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Camera are ca membri auditori financiari persoane fizice și juridice care, din punct de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, pot fi activi sau nonactivi.(2) Sunt auditori financiari nonactivi membrii care sunt incompatibili pentru exercitarea activității de audit financiar. Situațiile de incompatibilitate se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei.(3) Auditorii financiari, membri ai Camerei, se înscriu în Registrul auditorilor financiari pe cele două categorii, activi sau nonactivi, în baza declarației date pe propria răspundere.(4) Refuzul Camerei de a înscrie ca membri persoane care considera ca întrunesc cerințele prezentei ordonanțe de urgență poate fi atacat pe calea contenciosului administrativ.7. După articolul 7 se introduce articolul 7^1 cu următorul cuprins:  +  Articolul 7^1Nu pot fi auditori financiari activi într-o entitate economică sau, dacă au fost desemnați de adunarea generală a entitatii economice respective, decad din aceasta calitate:a) rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv ori sotii administratorilor;b) persoanele care primesc, sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de auditor financiar activ un salariu sau o remunerație de la administratori ori de la entitatea economică auditata;c) persoanele cărora le este interzisă funcția de administrator, potrivit legii;d) persoanele care pe durata exercitării profesiei de auditor financiar activ au atribuții de control financiar în cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau al altor instituții publice, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege.8. Articolul 8 și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Sunt stagiari în activitatea de audit financiar persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) sunt licentiate ale unei facultăți cu profil economic și au o vechime în activitatea financiar-contabila de minimum 4 ani sau au calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat cu studii superioare economice;b) au promovat testul de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu;c) au satisfăcut pe parcursul stagiului cerințele Codului privind conduita etica și profesională în domeniul auditului financiar.(2) Camera desemnează anual auditorii financiari care vor îndrumă desfășurarea programului de pregătire practica a stagiarilor în activitatea de audit financiar, în vederea dobândirii de către aceștia a calității de auditor financiar.9. La articolul 9, literele a), b) și c) ale punctului A vor avea următorul cuprins:a) sa îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la art. 8 alin. (1);b) sa fi efectuat un stagiu practic de 3 ani în activitatea de audit financiar, din care cel puțin 2 ani sub îndrumarea unui auditor financiar, stagiul putând începe numai după îndeplinirea cumulativa a condițiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) și b);c) sa promoveze examenul de aptitudini profesionale prevăzut la art. 11.10. La articolul 10, partea introductivă și litera d) ale punctului A vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 10Camera, la cerere, poate să atribuie calitatea și sa acorde dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar activ, prin derogare de la prevederile art. 9, persoanelor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:................................................................d) să facă dovada ca poseda cunoștințele necesare pentru desfășurarea activității de audit financiar în România.11. După articolul 26 se introduc articolele 26^1 și 26^2 cu următorul cuprins:  +  Articolul 26^1(1) Categoriile de entități ale căror situații financiare vor fi auditate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se stabilesc de către Ministerul Finanțelor Publice în acord cu Programul de implementare a Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate.(2) La entitatile care aplica reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate auditul financiar se efectuează potrivit prezentei ordonanțe de urgență.(3) Entitatile care nu au obligația, potrivit legii, să aplice Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate pot opta pentru auditarea situațiilor financiare în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 26^2Ministerul Finanțelor Publice va elabora, cu consultarea prealabilă a Camerei, și va promova spre adoptare proiecte de acte normative pentru completarea și/sau modificarea prezentei ordonanțe de urgență, în funcție de modificarea și/sau de completarea Directivei a VIII-a 84/653 CEE.12. Articolele 34 și 35 se abrogă.13. La articolul 37 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:(2) Prevederile art. 154-161 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la cenzori, nu sunt aplicabile societăților comerciale care aplica Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate.14. În tot cuprinsul ordonanței de urgență expresia exercitarea mandatului de auditor financiar se înlocuiește cu expresia exercitarea independenta a profesiei de auditor financiar, iar expresia entitate se înlocuiește cu expresia entitate economică.  +  Articolul IIResponsabilii pentru organizarea activității de audit intern, care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe nu au calitatea de auditor financiar, pot îndeplini în continuare aceste atribuții, timp de cel mult 3 ani, perioada în care pot obține calitatea de auditor financiar potrivit prevederilor art. 21 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 133/2002.  +  Articolul IIIOrdonanța de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 4 iunie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 133/2002, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea de către Parlament a prezentei ordonanțe, dându-se textelor o noua numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  p. Ministrul integrării europene,
  Leonard Orban,
  secretar de stat
  (la 04-09-2002, Semnătura a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 67 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 04 septembrie 2002 ) București, 29 august 2002.Nr. 67.---------