ORDIN nr. 16 din 7 ianuarie 2019privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 10 ianuarie 2019  În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (6), (6^2) și (7),art. 5 alin. (2) și art. 9 alin. (17) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă tarifele pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenția Națională, și de instituțiile sale subordonate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Persoanele fizice și juridice, care solicită prestarea serviciilor prevăzute de prezentul ordin, au obligația de plată a tarifelor, cu excepția situațiilor în care prin lege se prevede în mod expres exceptarea de la plata acestora.(2) Tarifele prevăzute în anexă se achită înainte de înregistrarea cererilor pentru furnizarea serviciilor solicitate.(3) Tarifele prevăzute în anexă se achită de către solicitant, care are calitatea de beneficiar al serviciului, sau de către orice altă persoană, în numele acestuia. Persoanele fizice și juridice, care depun cereri și achită tarife în numele solicitantului, au calitatea de deponent. Documentele de plată se eliberează pe numele beneficiarului.(4) Neplata tarifului corespunzător serviciilor solicitate se soluționează prin respingerea cererii.(5) Tarifarea incompletă constatată după înregistrarea cererii atrage emiterea unei note de completare cu privire la diferența de tarif, întocmită potrivit modelului prevăzut în cuprinsul Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare. Dacă după emiterea notei de completare se constată că nu s-a completat tariful în termenul acordat, cererea se respinge.(6) Tarifele plătite pentru cererile respinse nu se restituie. Cererile respinse pot fi redepuse o singură dată, în limita cererii inițiale cu privire la obiectul și serviciul solicitate, fără plata unui tarif suplimentar, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării respingerii cererii, și cu plata unui tarif suplimentar de 60 lei, după expirarea acestui termen. În cazul cererilor respinse conform alin. (5), dovada plății diferenței de tarif se va atașa cererii în momentul redepunerii.(7) Tarifele pentru serviciile prevăzute în anexă se calculează fără fracțiuni monetare, prin rotunjirea în plus la leu.  +  Articolul 3(1) Tarifele prevăzute în anexă, achitate pentru servicii solicitate on-line prin intermediul unui procesator de plăți, se virează de către procesatorul de plăți în contul/conturile indicat/indicate, în maximum o zi lucrătoare bancară.(2) Achitarea tarifelor prin virament bancar se efectuează numai în contul instituției prestatoare, cu excepțiile expres prevăzute de lege. Documentele care atestă achitarea tarifului în contul instituției prestatoare vor putea fi utilizate pentru înregistrarea cererii, până cel târziu la sfârșitul lunii următoare de la data emiterii acestora.(3) În cazul serviciilor prevăzute la cap. 2 din anexă, solicitate prin intermediul notarilor publici, în ceea ce privește dovada achitării tarifului, rămân aplicabile prevederile Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.009/2013 privind aprobarea Protocolului privind Metodologia de încasare și virare a tarifelor de publicitate imobiliară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 octombrie 2013.  +  Articolul 4(1) La cerere, Agenția Națională și instituțiile sale subordonate pot presta, în regim de urgență, serviciile prevăzute la cap. 1 și 2 din anexă, cu excepția serviciilor furnizate on-line, care se livrează de îndată ce sunt disponibile. Plata tarifelor de urgență presupune furnizarea serviciilor solicitate într-un termen de urgență stabilit prin ordin al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. (2) Solicitarea soluționării unei cereri în regim de urgență se poate face atât în momentul înregistrării acesteia în registrul general de intrare, cât și ulterior.(3) Furnizarea serviciilor în regim de urgență presupune, pe lângă plata tarifelor pentru furnizarea serviciilor la termen normal, și plata unui tarif suplimentar pe serviciu, al cărui cuantum este de 4 ori valoarea tarifului normal, dar nu mai mult de 5.000 lei pe serviciu.(4) Soluționarea cererilor de înscriere în cartea funciară în regim de urgență nu poate deroga de la principiul priorității înscrierilor în cartea funciară, în cazul existenței unor cereri multiple cu privire la același imobil. În cazul în care respectarea principiului de mai sus nu permite soluționarea cererii în regim de urgență, tariful de urgență se restituie solicitantului.(5) În situația în care serviciul solicitat nu poate fi furnizat în regim de urgență din cauza lipsei unor documente necesare soluționării cererii și care sunt solicitate prin referat de completare, termenul de soluționare în regim de urgență se prelungește cu numărul de zile în care cererea a fost în starea „referat de completare“, în această perioadă cererea nefiind în fluxul de soluționare/procesare.(6) Termenul de completare a cererii se calculează de la data emiterii referatului de completare în sistemul integrat de cadastru și carte funciară și afișării acestuia pe pagina de internet a Agenției Naționale.(7) Dacă la redepunerea cererii respinse se solicită prestarea serviciului în regim de urgență, se va proceda în felul următor: a) dacă s-a achitat tariful de urgență, nu se va mai achita un nou tarif de urgență; b) dacă nu s-a achitat tariful de urgență, se va achita un tarif suplimentar al cărui cuantum este de 4 ori valoarea tarifului normal perceput în vederea soluționării cererii respinse, dar nu mai mult de 5.000 lei pe serviciu.  +  Articolul 5Pentru fiecare cerere depusă se emite un document de încasare distinct care se atașează la aceasta, cu excepția situației reglementate la art. 2 alin. (5) și art. 4 alin. (2) din prezentul ordin.  +  Articolul 6(1) Împotriva modului de calcul al tarifului se poate face cerere de reanalizare a tarifului. Cererea se depune la oficiul de cadastru și publicitate imobiliară și se soluționează de către o comisie stabilită prin decizia directorului.(2) Comisia va soluționa cererea prin întocmirea unui proces-verbal în care se va menționa cuantumul tarifului datorat, care va fi consemnat și în sistemul informatic. (3) Restituirea sumelor plătite necuvenit ori pentru servicii care nu au mai fost solicitate, precum și a sumelor virate eronat se va efectua de către instituția care le-a încasat, astfel:a) pentru sumele care s-au făcut venit la bugetul de stat, în conformitate cu procedurile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.465/2010 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfășurată de autoritățile și instituțiile publice reorganizate ca instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 și 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările ulterioare;b) pentru sumele care s-au făcut venit la bugetul de venituri proprii, conform unei proceduri interne aprobate de directorul general al Agenției Naționale.  +  Articolul 7(1) Serviciile care se referă la înscrieri în cartea funciară, prevăzute la cap. 2 din anexă, includ și eliberarea gratuită a unui extras de carte funciară pentru informare, care prezintă modul în care a fost efectuată înscrierea, însoțit de extrasul de plan cadastral aferent, dacă geometria imobilului există.(2) Serviciile identificate prin codurile 2.1.2 și 2.2.1 din anexă includ și eliberarea gratuită a extrasului de plan cadastral aferent acestora. (3) Serviciile identificate prin codurile 2.3.1 și 2.3.2 din anexă, în cazul intabulării în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra imobilelor dobândite în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se tarifează cu 60 lei.  +  Articolul 8(1) Sunt scutite de la plata tarifelor următoarele servicii:a) serviciile identificate prin codurile 2.1.1, 2.1.2 și 2.1.3 din anexă, în cazul primei înregistrări în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a terenurilor agricole și forestiere, dobândite prin titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar. Furnizarea în regim de urgență a acestor servicii presupune plata unui tarif de urgență în cuantum de 480 lei pentru serviciul identificat prin codul 2.1.1, respectiv de 240 lei pentru serviciul identificat prin codurile 2.1.2 și 2.1.3;b) serviciile identificate prin codurile 1.1.1 și 1.1.2 din anexă, solicitate atât în regim normal, cât și în regim de urgență, serviciile de avizare și recepție a planurilor de situație pentru realizarea studiilor de prefezabilitate și fezabilitate și a documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții pentru lucrările de interes public național sau local, realizate la solicitarea unităților administrativ-teritoriale, precum și suportul topografic al documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului realizate la solicitarea autorităților și instituțiilor administrației publice;c) serviciile identificate prin codurile 2.1.1, 2.1.2 și 2.1.3 din anexă, pentru imobilele aflate în patrimoniul statului și al unităților administrativ-teritoriale, solicitate atât în regim normal, cât și în regim de urgență. Serviciul identificat prin codul 2.3.1 din anexă, inclusiv intabularea dreptului de administrare sau de folosință cu titlu gratuit, se tarifează cu 60 lei;d) serviciile identificate prin codul 2.4.1. din anexă, solicitate atât în regim normal, cât și în regim de urgență, de către autoritățile și instituțiile din administrația publică centrală și locală;e) serviciile de recepție a lucrărilor de cadastru și cele de publicitate imobiliară solicitate atât în regim normal, cât și în regim de urgență, de către Agenția Națională, instituțiile sale subordonate, precum și de către personalul Agenției Naționale ori al instituțiilor subordonate, în cazul în care deține un drept real asupra imobilului ce face obiectul cererii;f) serviciile de recepție a lucrărilor de cadastru și cele de publicitate imobiliară pentru imobilele ce fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2005 privind desemnarea Agenției Naționale pentru Locuințe să realizeze lucrări de construire și/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate în urma inundațiilor din anul 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2005, cu modificările ulterioare;g) serviciile de cadastru și publicitate imobiliară solicitate de instanțele de judecată, de organele de cercetare și de urmărire penală, de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, de Agenția Națională de Integritate și de Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu excepția serviciilor identificate prin codurile 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.3.1 și 2.3.2 din anexă;h) serviciul identificat prin codul 2.7.6 din anexă, solicitat în condițiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;i) serviciile prevăzute la cap. 1 și 2 din anexă, realizate în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică;j) serviciile identificate prin codul 1.1.2 din anexă, respectiv serviciile de recepție a expertizelor judiciare în specialitatea topografie, geodezie și cadastru, cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, atât în regim normal, cât și în regim de urgență; k) serviciile prestate de către Agenția Națională, prin oficiile de cadastru și publicitate imobiliară, solicitate în vederea efectuării exproprierii potrivit Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;l) serviciile de furnizare a datelor de cadastru, geodezie și cartografie, precum și serviciile de furnizare a datelor ROMPOS și TopRo50, solicitate pentru lucrări realizate în scopuri didactice;m) serviciile de furnizare a datelor de cadastru, geodezie și cartografie având ca obiect hărți, planurile tipărite la scara 1:5000, 1:2000, 1:1000 preluate de oficiile de cadastru și publicitate imobiliară din arhiva Fondului Național Geodezic, solicitate de instituțiile publice pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice;n) serviciile de recepție și înființare a cărții funciare pentru imobilele din planul parcelar, precum și recepția documentațiilor cadastrale de actualizare a informațiilor tehnice aferente imobilelor din planul parcelar;o) serviciile de cadastru și publicitate imobiliară înregistrate din oficiu;p) serviciile prevăzute la cap. 2 din anexă, solicitate de persoanele juridice declarate de utilitate publică potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată;q) serviciul identificat prin codul 2.2.1 solicitat de unitatea administrativ-teritorială, ulterior finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică, în vederea dezlipirii terenurilor agricole și forestiere asupra cărora a fost înscris provizoriu dreptul de proprietate. Sunt scutite de la plata tarifului și serviciile identificate prin codurile 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, în vederea înscrierii în cartea funciară a titlurilor de proprietate emise cu privire la imobilele ce au făcut obiectul acestei dezlipiri. Furnizarea acestor servicii în regim de urgență presupune plata tarifului de urgență. (2) Este scutită de la plata tarifelor furnizarea datelor către contractorii Agenției Naționale și ai instituțiilor subordonate pentru lucrările ai căror beneficiari sunt acestea, precum și furnizarea datelor de către Agenția Națională și instituțiile sale subordonate, în baza protocoalelor privind schimbul de date, încheiate de către Agenția Națională, în condițiile legii.(3) În vederea întocmirii planului parcelar, a planului de încadrare în tarla și a documentațiilor cadastrale realizate conform art. 12^1 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, oficiul de cadastru și publicitate imobiliară furnizează gratuit datele și informațiile deținute, conform prevederilor regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare. (4) Serviciile prevăzute la cap. 3 din anexă se furnizează în măsura în care acestea sunt disponibile on-line.(5) Persoanele fizice autorizate și experții judiciari au acces gratuit, la nivel național, la următoarele informații existente în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară:a) coordonatele punctelor ce definesc limitele imobilelor;b) identificatori (nr. cadastral, nr. topografic, nr. carte funciară);c) adresa administrativă;d) acces la planul cadastral.(6) Notarii publici și persoanele autorizate au acces gratuit la consultarea cărților funciare existente în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară. (7) Autoritățile publice centrale și locale, instituțiile publice și instanțele judecătorești au acces gratuit la consultarea cărții funciare existente în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară și a planului cadastral disponibil pe geoportalul Agenției Naționale, conform regulilor specifice de acces, în termenii și condițiile de utilizare stabilite de Agenția Națională. (8) Agenția Națională furnizează cu titlu gratuit, în măsura în care acestea sunt disponibile on-line, servicii pentru următoarele seturi de date: a) TopRo50 și TopRo100 (vizualizare și descărcare);b) TopRo5 în format INSPIRE (vizualizare);c) modelul numeric al terenului (vizualizare și descărcare);d) RENNS (vizualizare);e) RELUAT (vizualizare și descărcare);f) limitele sectoarelor cadastrale (vizualizare);g) limita intravilanului (vizualizare).(9) Furnizarea serviciilor cu privire la seturile de date spațiale și la abonamentele prevăzute în anexă va fi posibilă în momentul în care acestea sunt disponibile on-line. Furnizarea serviciilor prevăzute la codul 3.1.2 „Servicii poziționare GNSS în timp real“ este gratuită până la data la care acestea sunt disponibile on-line. (10) În cazul în care serviciile prevăzute la alin. (8) sunt utilizate în realizarea unor produse comerciale derivate, Agenția Națională beneficiază de 10% din valoarea produsului derivat comercializat.  +  Articolul 9Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 4 februarie 2019.  +  Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate și a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 16 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare.
  Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Radu-Codruț Ștefănescu
  București, 7 ianuarie 2019.Nr. 16.  +  ANEXĂ
  Grupă serviciiCodServiciuTarif (lei)UMReferințe
  Capitolul 1. Avize, recepții și furnizare de date
  Avize și recepții tehnice1.1.1.Aviz începere lucrări100lucrare
  1.1.2.Recepția tehnică pentru lucrări de măsurători terestre250lucrare
  1.1.3.Recepția tehnică pentru lucrări de geodezie, fotogrammetrie, cartografie și a documentelor cartografice de uz public375lucrareNota^1)
  Furnizare date de cadastru, geodezie și cartografie1.2.1.Hărți și planuri (raster)40foaie de hartă/planNota^2)
  1.2.2.Ortofotoplan 1 px ≤ 20 cm1.000km^2Nota^3)
  1.2.3.Ortofotoplan 20 cm < 1 px < 50 cm500km^2
  1.2.4.Ortofotoplan 1 px ≥ 50 cm20km^2
  1.2.5.Coordonate altimetrice, planimetrice și 3D15punctNota^4)
  1.2.6.Înregistrări GNSS de la o stație permanentă15orăNota^5)
  Capitolul 2. Servicii de cadastru și publicitate imobiliară
  Prima înregistrare2.1.1.Recepție cadastrală și înființare carte funciară120imobil/u.i.Nota^6)
  2.1.2.Recepție cu alocare număr cadastral60imobil/u.i.
  2.1.3.Înființare carte funciară60imobil/u.i.Nota^6)
  Dezlipire/Alipire2.2.1.Recepție dezlipire/alipire60imobil/u.i.Nota^7)
  2.2.2.Înscriere dezlipire/alipire60imobil/u.i.Nota^7)
  Intabulare2.3.1.Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor juridice0,50%valoare din actNota^8)
  2.3.2.Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor fizice0,15%valoare din actNota^8)
  2.3.3.Înscriere ipotecă/privilegiu100/imobil + 0,1% din valoarea creanței garantateoperațiuneNota^9)
  Notare/Radiere2.4.1.Notare/Radiere în/din cartea funciară75operațiuneNota^10)
  Rectificare2.5.1.Îndreptare eroare materială (include repoziționarea imobilului)0operațiune
  2.5.2.Reconstituire carte funciară0operațiune
  Actualizare2.6.1.Înscriere construcție60/construcție + 0,05% din valoarea de impozitareoperațiune
  2.6.2.Extindere/Radiere construcții120construcție
  2.6.3.Actualizare informații tehnice60operațiuneNota^11)
  2.6.4.Anulare operațiuni cadastrale60operațiune
  Informare2.7.1.Consultare documente din arhivă1015 min.
  2.7.2.Extras de carte funciară pentru informare20imobilNota ^12) + Nota ^21)
  25imobilNota ^13) + Nota ^21)
  2.7.3.Extras de carte funciară pentru autentificare40imobilNota ^20) + Nota ^21)
  2.7.4.Certificat de sarcini100certificat/BCPI
  2.7.5.Copii certificate ale documentelor din arhivă25dosarNota^14)
  2.7.6.Certificat privind identificarea numărului topografic, cadastral și de carte funciară după numele/denumirea proprietarului10proprietar/BCPI
  2.7.7.Extras din planul cadastral15imobil
  2.7.8.Certificat privind înscrierea imobilului în evidențele de cadastru și carte funciară, după datele de identificare ale acestuia (județ, localitate, stradă, număr)100certificatNota^15)
  2.7.9.Referat consultare registru proprietari la nivel național10referat/proprietarNota^16)
  Capitolul 3. Servicii furnizate în baza unui abonament
  TopRo5 1:5000 ROMPOS3.1.1.Servicii de vizualizare (WMS)0,1km^2/12 luniNota^17)
  3.1.2.Servicii poziționare GNSS în timp real100/1.000luna/12 luni/ utilizator/aparat
  Conținutul cărții funciare3.1.3.Copie de carte funciară online900pachet 50 de cărți funciare
  3.1.4.1.800pachet 100 de cărți funciare
  3.1.5.Extras de carte funciară pentru informare online900pachet 50 de extrase de informare
  3.1.6.1.800pachet 100 de extrase de informare
  Capitolul 4. Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări de cadastru
  Autorizare4.1.1.Autorizarea persoanelor fizice400persoanăNota^18)
  4.1.2.Autorizarea persoanelor juridice2.000persoanăNota^18)
  4.1.3.Modificare/Eliberare duplicat al certificatului de autorizare100certificatNota^19)
  ^1) Serviciul este prestat de Centrul Național de Cartografie, conform art. 250 alin. (2) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare. ^2) Tarif unic indiferent de format (A4-A0). Se aplică și copiilor certificate după hărți și planuri. ^3) Fracțiunile de km^2 se majorează la km^2. ^4) Nu se tarifează în cazul persoanelor fizice autorizate în vederea executării lucrărilor de specialitate. ^5) Se solicită cu 24 de ore în prealabil. ^6) Se aplică indiferent de numărul de acte anexate cererii și de data emiterii acestora. ^7) Se calculează pentru fiecare imobil/u.i. rezultat.^8) Tariful se calculează prin raportare la valoarea din act, dar nu mai puțin de 60 lei pentru fiecare imobil; dacă valoarea din act nu este disponibilă sau este mai mică decât valoarea de circulație a bunurilor imobile stabilită prin studiul de piață realizat de camerele notarilor publici, procentul se aplică la aceasta din urmă. Dacă valoarea nu poate fi determinată, tariful minim este de 60 lei pentru fiecare imobil. În cazul în care nu există elemente de identificare în act sau în alte acte anexate cererii, din care să reiasă încadrarea în subzona de calcul conform studiului de piață, tariful se calculează la valoarea maximală a zonei în care se încadrează imobilul. Tariful se calculează în mod similar și pentru înscrierea provizorie a drepturilor reale.Pentru justificarea înscrierii provizorii se va percepe un tarif fix de 60 lei. Tariful se calculează în mod similar în cazul intabulării dreptului de proprietate ca urmare a reorganizării persoanei juridice. La intabularea sau înscrierea provizorie a dezmembrămintelor dreptului de proprietate sau a dreptului de concesiune tariful se determină la valoarea declarată de părți, dar nu mai puțin de 20% din valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici. La transmiterea nudei proprietăți, tariful se determină la valoarea declarată de părți, dar nu mai puțin de 80% din valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici. În ambele situații tariful minim nu poate fi mai mic de 60 lei pentru fiecare imobil.Când printr-o singură cerere se solicită furnizarea mai multor servicii diferite, tariful se datorează pentru fiecare serviciu solicitat. Dacă în actul juridic întocmit pentru mai multe imobile se menționează valoarea totală a acestora, procentul se aplică la valoarea totală din act, indiferent de numărul imobilelor.^9) Tariful include intabularea dreptului de ipotecă și notarea interdicțiilor aferente. Dacă pentru garantarea unui credit acordat printr-un singur contract de credit sunt aduse în garanție mai multe imobile, procentul de 0,1% din valoarea creanței se achită o singură dată, pentru primul imobil pentru care se solicită înscrierea dreptului de ipotecă, iar pentru intabularea dreptului de ipotecă asupra celorlalte imobile se achită numai tariful fix de 100 lei/imobil. Nu se percepe tarif pentru înscrierea dreptului de ipotecă legală. Pentru efectuarea operațiunii de intabulare a dreptului de ipotecă în baza contractului de cesiune de creanță sau în baza actului de reorganizare a persoanei juridice se percepe numai tariful fix de 100 lei/imobil. ^10) Se achită tarif pentru fiecare operațiune de radiere în cazul în care acestea au fost dispuse prin aceeași încheiere de carte funciară. Tariful perceput pentru radierea dreptului de ipotecă include și radierea interdicțiilor. Tariful se percepe și pentru radierea dreptului de ipotecă legală. ^11) Se tarifează pentru orice modificare a geometriei unui/unei imobil/construcții. Se tarifează fiecare operațiune de actualizare a atributelor textuale solicitate (categorie de folosință, destinație teren/construcție/u.i, suprafață, adresă etc.). În cazul modificărilor de adresă efectuate din inițiativa autorităților publice locale, acestea sunt gratuite. Acest serviciu este gratuit la actualizarea informațiilor tehnice din planul parcelar la recepția acestuia.^12) Aplicabil pentru cererile înregistrate on-line.^13) Aplicabil pentru cererile înregistrate la registratura biroului de cadastru și publicitate imobiliară/biroului de relații cu publicul (BCPI/BRP).^14) Dosarul include toate documentele aferente unei cereri de recepție și/sau înscriere în cartea funciară. Tariful se aplică și în cazul altor documente existente în arhivă. ^15) Se furnizează doar în condițiile în care imobilul nu este înscris în evidențele de cadastru și carte funciară. ^16) Se furnizează de Agenția Națională ca urmare a consultării Registrului proprietarilor după numele/denumirea proprietarului, în format electronic. ^17) Se aplică separat pentru fiecare temă publicată. ^18) Include recunoașterea autorizării și emiterea certificatului de autorizare aferent pentru persoane fizice străine. ^19) Include schimbarea certificatului de autorizare pentru persoane fizice/juridice și eliberarea duplicatului.^20) Aplicabil indiferent de modalitatea de înregistrare a cererilor.^21) Extrasul se furnizează de îndată, fără plata unui tarif de urgență, cu excepția situațiilor în care cartea funciară pentru care se solicită extrasul nu este disponibilă în format electronic la momentul înregistrării cererii, caz în care sunt aplicabile termenele și tarifele de urgență aflate în vigoare. (la 11-03-2019, ANEXA a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 796 din 28 februarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 05 martie 2019 )
  -----