ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 8 din 19 februarie 2019privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO)
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 20 februarie 2019  Ținând seama de intrarea în vigoare la 20 noiembrie 2017 a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO), precum și de faptul că Parchetul European, denumit în continuare EPPO, va efectua primele anchete la trei ani de la intrarea în vigoare a Regulamentului, respectiv începând cu 20 noiembrie 2020,luând în considerare că, până la data de 20 noiembrie 2020, EPPO trebuie operaționalizat pe deplin, eforturile Uniunii Europene în acest domeniu concentrându-se în prima parte a anului 2019 pe necesitatea numirii procurorului-șef european și a procurorilor europeni și procurorilor europeni delegați,în contextul în care primul semestru al anului 2019 este marcat de Președinția României a Consiliului Uniunii Europene care și-a asumat printre prioritățile în domeniul justiției penale și facilitarea operaționalizării EPPO,având în vedere că până în luna martie 2019, Guvernul României trebuie să prezinte trei candidați pentru postul de procuror european, astfel încât să poată fi efectuată în a doua jumătate a anului 2019 numirea efectivă a procurorilor europeni în cadrul EPPO, astfel cum s-a solicitat printr-o scrisoare adresată autorităților române de către doamna Vera Jurova, comisar european pentru justiție, consumatori și egalitate de gen și domnul Gunter H. Oettinger, comisar pentru buget și resurse umane,ținând seama de necesitatea adoptării unor reglementări la nivel de lege care să stabilească procedura de desemnare de către statul român a candidaților pentru funcțiile de procuror european și procuror european delegat,în condițiile în care lipsa unor reglementări interne care să permită de urgență derularea în termeni clari, imperativi și unici a procedurii de selectare poate fi de natură a afecta îndeplinirea de către România a obligației legale ce decurge din participarea la forma de cooperare consolidată privind Parchetul European, prin necomunicarea la timp a candidaților români pentru postul de procurori europeni,ținând cont că cele prezentate mai sus constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată, în sensul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, iar o eventuală legiferare pe altă cale decât delegarea legislativă nu ar fi de natură să înlăture de îndată consecințele negative care s-ar produce prin necomunicarea de România, în termenul stabilit, a numelor candidaților români la funcția de procuror european și procuror european delegat,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Desemnarea candidaților în numele României pentru funcția de procuror european(1) Ministrul justiției desemnează trei candidați în numele României în vederea numirii, de către Consiliul Uniunii Europene, în funcția de procuror european, în condițiile art. 16 din Regulamentul (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO), denumit în continuare Regulament.(2) Candidații în numele României pentru funcția de procuror european sunt selectați în urma unui interviu în fața unei comisii de selecție prezidate de ministrul justiției și din care fac parte președintele Consiliului Superior al Magistraturii și doi specialiști în domeniul cooperării judiciare internaționale în materie penală, desemnați de către ministrul justiției.(3) Își pot depune candidatura procurori sau judecători cu minimum 15 ani vechime în funcția de procuror sau judecător, cu grad de parchet de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, respectiv cu grad de curte de apel, și care dispun de experiență practică relevantă în sistemul judiciar românesc.(4) Comisia de selecție prevăzută la alin. (2) este convocată de ministrul justiției. În termen de 5 zile de la convocare, comisia, prin grija secretariatului acesteia, asigurat de compartimentul resurse umane din cadrul Ministerului Justiției, publică anunțul privitor la selecția candidaților în numele României pentru funcția de procuror european pe paginile de internet ale Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. În anunț sunt indicate cerințele prevăzute pentru ocuparea acestei funcții, documentația ce trebuie prezentată, data și locul desfășurării interviului, termenul până la care pot fi depuse candidaturile.(5) Candidații pentru funcția de procuror european depun la Ministerul Justiției, în termenul prevăzut la alin. (4), o scrisoare de candidatură însoțită de orice alte înscrisuri considerate relevante de către candidați.(6) Interviul se transmite în direct, audio-video, pe pagina de internet a Ministerului Justiției. Interviul are o durată de maximum 45 de minute/candidat.(7) Evaluarea candidaților se face pe baza aspectelor relevante rezultate din susținerea interviului, din analiza documentelor depuse de către candidat cu privire la experiența practică relevantă, precum și a altor aspecte verificabile rezultate din activitatea sa anterioară.(8) În termen 5 zile de la data interviului, comisia de selecție prevăzută la alin. (2) selectează trei candidați, care vor fi incluși în lista cu trei candidaturi pe care ministrul justiției o va înainta Consiliului Uniunii Europene. Lista este publicată pe site-ul Ministerului Justiției.  +  Articolul 2Autoritatea relevantăMinisterul Justiției este autoritate națională relevantă, în sensul art. 13 alin. (2) din Regulament.  +  Articolul 3Desemnarea de către România a candidaților pentru funcția de procuror european delegat(1) Ministrul justiției comunică procurorului-șef european, în vederea numirii de către Colegiul Parchetului European, în condițiile art. 17 din Regulament, numele candidaților la funcția de procuror european delegat în România.(2) Candidații la funcția de procuror european delegat în România sunt desemnați de ministrul justiției în urma unei proceduri de selecție, dispozițiile art. 1 aplicându-se în mod corespunzător.(3) Pot fi desemnați drept candidați la funcția de procuror european delegat procurori cu minimum 12 ani vechime în funcția de procuror cu grad profesional cel puțin de parchet de pe lângă tribunal, care dispun de experiență practică relevantă în sistemul juridic românesc, îndeosebi în domeniul urmăririi penale a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene ori a infracțiunilor în domeniul fiscal sau vamal.  +  Articolul 4Drepturile și statutul procurorului european  în numele României(1) Procurorul european în numele României beneficiază de drepturile prevăzute în Regulament.(2) La data numirii în funcția de procuror european, persoana este eliberată din funcția de procuror sau judecător. Procurorul european în numele României are dreptul, la încetarea mandatului, să revină la postul de judecător sau procuror deținut anterior, care se rezervă în condițiile legii.(3) Perioada în care o persoană exercită funcția de procuror european constituie vechime în funcția de judecător sau procuror.(4) Dispozițiile prezentului articol se aplică și procurorului european în numele României numit procuror-șef european adjunct, precum și în cazul în care un procuror sau judecător român este numit în funcția de procuror-șef european.  +  Articolul 5Drepturile și statutul procurorului european  delegat în România(1) De la data numirii în funcția de procuror european delegat și până la data eliberării din această funcție, procurorul european delegat în România este și rămâne procuror în înțelesul Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, instrumentând dosare de competența Parchetului European.(2) Pe durata numirii ca procuror european delegat în România, acesta beneficiază exclusiv de o remunerație acordată de către Parchetul European, în condițiile art. 96 alin. (6) din Regulament. Pentru sumele primite cu titlu de remunerație din partea Parchetului European se aplică legislația în vigoare privind impozitarea și contribuțiile de asigurări sociale și asigurări sociale de sănătate.(3) Celelalte dispoziții din legea română privind statutul, drepturile, cu excepția celor salariale, precum și obligațiile procurorilor rămân aplicabile procurorului european delegat.  +  Articolul 6Alte dispoziții(1) Procurorul european numit în numele României, inclusiv în cazul în care este numit procuror-șef european adjunct, precum și procurorul-șef european de cetățenie română au dreptul la pașaport diplomatic.(2) Dispozițiile Legii nr. 105/2012 privind detașarea experților naționali la instituțiile și organismele Uniunii Europene și ale art. 111 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/2008, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător și în cazul experților naționali detașați, în condițiile legii, la Parchetul European în condițiile art. 98 din Regulament.(3) În aplicarea dispozițiilor art. 25 alin. (6) din Regulament, autoritatea națională competentă este procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(4) Cheltuielile care revin României pentru îndeplinirea atribuțiilor procurorilor europeni delegați se suportă din bugetul Ministerului Public, fiind prevăzute într-o poziție bugetară distinctă. Personalul necesar desfășurării activității procurorului european delegat, precum și suportul material și logistic se asigură de către Ministerul Public.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Tudorel Toader
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Alexandru-Victor Micula,
  secretar de stat
  București, 19 februarie 2019.Nr. 8.-----